De verborgen vallei. Willem Groenhuizen FEUILLETON. 22e Jaargang No 301 ABQHHEMENTSPRiJS 5 rr Amc~ loort Z 10, idem iianco per post 3.—, per week (met pTatis verzekering legen ongelukken) f 0.17&. afzonderlijke nummers CD5. DAGBLAD Woensdag 25 Juni 1924 PRDS DER ADVERTEMT1EN „Dh EEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910: TEL. INT. 513. - 4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve tcntiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooideeligc bepalingen «voor het adverteeren- Ucne ciiculaire, bevattende de vooi waar Jen, wordt op aanvraag toegezonden. BUITENLAND. VOLKENBOND. DE INTERNATIONA ARBEIDSCONFE- RENTIE. Frankrijk cn de achturige werkdag. Genève, 24 Juni. (Havas). Dc Fransche minister van arbeid heeft vanochtend uit naam van de Fransche regeering het woord gevoerd op de internntionole arbcidsconferentie. Hij ver klaarde, dat de achturige werkdag in Frankrijk vruchtbare resultaten had opgeleverd. Sedert 1919 is het aantal arbciderstuintjes vermeerderd met 45 pet. Het alcoholmisbruik toont een zeer duidelijke* vermindering; waar dc wet op den nchturigen werkdag resoluut is toe gepast, ontstond een productie, waaruit alle ver spilling werd gebannen. Deze werkdag belette Frankrijk niet het verwoeste gebied weer op te bouwen. DUITSCHLAND. DE OPVOLGER VAN VON KNILLING. München, 24 Juni. (V. D.) De Beiersche Volkspartij zal in den Landdag haar leider, af gevaardigde Held, als minister-president van Beieren voordragen. De goedkeuring der coali tiepartijen, boerenbond, D.-nat. cn D. V. P., is reeds verkregen München, 24 Juni (W. B.) De pogingen om een buiten het parlement staande persoon lijkheid te bewegen het premierschap op zich te nemen hebben gefaald. Daarom heeft thans de Beiersche Volkspartij hedenmiddag het besluit genomen den afgevaardigde Held in den Land dag als minister-president voor te stellen. Held heeft zich bereid verklaard de opdracht tot vor ming van ccn regeering te aanvaarden. LUDWIG GANZ A. G. Stcunactie. Frankfurt ad M a i n, 24 Juni. (W.B.). De voorgestelde maatregelen tot steun van de Ludwig Ganz A. G. in Moinz zullen uitge voerd worden. Een consortium stelde nl. een bedrag van f 60.000 ter beschikking. UITSLUITING IN DE NEDER-SILEZISCHE IJZERMIJNEN. P r i n k c n a u, 2 4 Juni. (V. B.) De bond van Neder-Silczischc ijzermijnen heeft heden nacht om 12 uur alle arbeiders uitgesloten. Aanleiding hiertoe zijn loonsgeschillen. Onge veer 10.000 arbeiders worden door deze uit sluiting getroffen. ARRESTATIES VAN COMMUNISTEN IN BEIEREN. München, 24 Juni. (W. B.) De com munistische partij had naar gebleken is haar agitatie-centrale, na het verbod der partij, overgebracht naar de lractie-kamer der commu nisten in den Landdag. Hedenmiddag om I uur werd deze kamer onverwacht door beambten van de crimineele politie doorzocht. Acht per sonen zijn gearresteerd, terwijl bovendien een groote hoeveelheid agitatie-materiaal in beslag is genomen. BELGIE. HERRIOT IM BELGIË. Dc besprekingen tusschen Harriot cn de Belgische minislers.- Brussel, 2 4 Juni. (B. T. A.) Een offi cieel communiqué betreffende de confeienlie tusschen Herriot ccnerzijds, Theunis en Hij- mans anderzijds, zegt, dat Herriot zijn Belgische collega's op de hoogte heeft gesteld van zijn besprekingen met Macdonald, die de hoop toe laten op een nauwe samenwerking tusschen Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Belgic, wat betreft de toepassing binnenkort van het plan der deskundigen. De Fransche premier en de Belgische ministers wisselden vervolgens van gedachten over de voornaamste punten, die zullen moeten worden besproken op de binnen kort te houden intergeallieerde conferentie. De gedachtenwisscling tusschen de regeeringen zal voortduren, opdat de op te lossen viaagstukken \ooraf onderwerp van rijpe studie kunnen uit maken en aldus de conferentie kan komen tot goedomlijnde en eenstemmige besluiten. De toe nadering, die tot stond kwam, dunk zij de over eenstemming tusschen dc geallieerden en die werd voorbereid door ccn bezoek van de Bel gische ministers aan Parijs, Londen cn Milaan, zoI een oplossing van dc nog hangende kwesties vergemakkelijken. De uitwisseling von ponden, nadat Duitschland alle voorwaarden, door het deskundigenrapport voorgeschreven, zal hebben vervuld, de waarborgen inzake de spoorweg regie, de hernieuwing van dc contracten met dc Micum hadden met nume aandacht van de ministers. De vertegenwoordigers der twee re geeringen gaven uiting aan hun gemeenschappe- lijkcn wil om een strenge uitvoering von de clausules inzake de ontwapening von Duitsch land te verzekeren. Het vraagstuk der veiligheid werd aangeroerd, wélks bcstudeering beiderzijds zal worden voortgezet. De besprekingen te Brussel waren vervuld van een oprechten geest van nauwe vriendschap cn wedcrzijdsch vertrou wen. Zij lieten den indruk na, dat aanzienlijke vorderingen waren gemaakt en dat de aanstaan de conferentie het probleem der schadevergoe dingen een rechtvaardige oplossing zal geven Theunis verklaarde non het B. T A.: Wij hebben dert sterken indruk, dat belangrijke stoppen zijn gezet op den overigens longen weg der schadevergoedingen. Wij zijn tevreden, waarlijk tevreden. Herriot is naar Parijs teruggekeerd FRANKRIJK. BAKKERSSTAKING TE PARIJS. 'De bakkersgezellen te Parijs hebben gister avond een olgemeene staking geproclameerd. Zij cischen afschaffing van den nachtarbeid cn inachtneming van den achturendag. ENGELAND. HET ONDERHOUD TUSSCHEN MACDO NALD EN HERRIOT. Vertegenwoordiging van Japan op dc a.s. conferentie der geallieerden. 'De Engelsche bloden beschouwen het, naar dc Britsche draadlooze dienst meldt, als een vanzelf sprekend iets, dat Japan aan de aan staande geallieerde conferentie te Londen zal deelnmcn. Dc houding der Amcrikuansche re geering. Lo n d e n, 24 Juni. (N.T.A. Draadloos). Dc minister van financiën Mellon heeft verklaard, dat de regeering der V. S. niet vertegenwoor digd zal zijn cp de Europeesche conferentie in zake het plan-Duwes. Daarentegen heeft het Central News pers agentschap uit Washington bericht ontvangen, aldus een Londensch bericht aan de Tel., dat volgens inlichtingen bij het steatsdepartcmcnt te Washington ingekomen, de Amerikaansche regeering de uitnoodiging der geallieerde regee ringen, om zich op een intergeallieerde confe rentie te doen vertegenwoordigen, heeft aan vaard. Staatssecretaris Hughes vertrekt op 12 Juli met leden van de Vcrccniging der Ameri kaansche Balie aan boord von de „Berer.gorin" noar Engeland. Hij zal derhalve nog te Londen zijn tijdens de conferentie, welke volgens liet bestaande voornemen, op T6 Juli a.s. zal aan vangen cn uitsluitend uit economische experts zal bestaan. ENGELAND EN HET INTERNATIONALE HOF VAN JUSTITIE. Londen, 24 Juni. (R.) In het Lagerhuis is aan de regeering gevraagd haar beleid te omschrijven nopens de facultatieve bepaling over verplichte arbitrage van het protocol no pens het internationale gerechtshof Clynes, de leider van het Huis, antwoordde, dat men de regeering tijd moest laten om deze belangrijke kwestie te onderzoeken, die groote gevolgen kan hebben. Men dient ook de do minions Ie raadplegen. ENGELAND EN DC MANDAATSGEBIEDON. Volgens een draadloos bericht uit Londen wordt vernomen, dat de Britschv regeering het belangrijke besluit heeft genomen af te zién van haar rechten om in de mandaatsgebieden troepen te recruteerenr of troepen van daar of elders te gebruiken. Dc regiering heeft den Volkenbond van dit besluit op de hoogte ge steld. PIANO'S ORGELS te huttr voor korten of langen termijn, ook met recht van koop. Vraagt eens inlichtingen. PSÜ LKIEIK UTRECHTSCHESTR JUWELIERHORLOGIES?. Langestraat 43, TeloL 852. Postr. 7582. GOUDEN EN MOK RINGEN. VOIlf BLOUSES (MODEL CASAQUE) »Ï,JTC ONDER JAPONNEN (Nieuwste kleuren) IN SATiNET EN ZIJDE TRICOT 8.7S 3 9<> SNOEZIGE ZOMERJAPONNEN inVoile Crêpe en Mousseline 18.50, ix.75, 7*9o VILTEN REISHOEDJES 3 25, 2.90 DIVERSE KLEUREN DAMES-MODEHUIS L'l OPRUIMING MANTELS EN MMI1EL-C0STUUMS SPANJE. HET PROCES INZAKE DE DEBACLE IN MAROKKO. Madrid, 24 Juni. (B. T. A.) 1 ïjdens de besprekingen in den hoogen krijgsraad is ge bleken, dat de aftocht uit Arruol cn Montc Ar- luit uitgevoerd is op speciale order van den hoogen commissaris. De procureur heeft der- hak e dc aanklacht tegén generaal Na var re in getrokken. ITALIË. DE MOORD OP MATTEOTTI. lien rede von Mussolini in den Senaat. Rome, 2 4 Juni (Stefani.) Dc tekst van de verklaringen van Mussolini in den Senaat luidt als volgt Ik geloof dat het overbodig is uw aandacht te vestigen op de verklaringen, di ik ga af- lbggen cn die in het hachelijke huidige oogen blik een belang hebben, die de ernstigste over weging wfjord is. Wij. hebben geleefd, wij le ven nog in een ernstige morccle cn politieke crisis. Deze crisis zal weldadig zijn als gij, evenals, naar ik niet betwijfel, alle Italianen, zult worden bezield door een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Ik behoef u niet al mijn leedwezen, al mijn afschuw pver de misdaad tegen Matteotti te herhalen Ik geloo), dut nr'- mond kan twijfelen aan de oprechtheid vun mijn gevoelens ie dien aanzien. Ik zou den zin van Talleyrand kunnen aanhalen over den moord op den hertog van Enghicn Het is niet nüeen een misdaad, het is ook een fout. Fr zijn drie elementen in den toestand, die hei mij wcnschelijk voorkomt duidelijk te onderschei den een moreel element, de b'streurenswaar- digheid en de rouw, die de natie eenparig hce.t getoond. Men mag zeggen dat, onder de eer sten, die de misdaad en d? daarvoor verant woordelijke peisoncn hebben gcloqkt, de iOS- cisten zijn. Wat betreft het justitieelc element herinner ik eraan, dat in de-eerste 24 uur, na dat de verdwijning bekend was geworden, d'e voornaamste verdachten waren gcaVrcsteeia cn dat in de volgende dogen de anderen zijn gear resteerd in verschillende plaats'an in Italië en dnt men geen egards heeft gehad of zal hebben ten aanzien van de hoogc of loge positie van de schuldigen. Het recht zal onverbiddelijk zijn loop hebben. De mugistrotuur, op wier eerlijkheid cn ge schiktheid het volk met zekerheid kan rekenen, zal ongetwijfeld ten volle haar plicht doen. Het tegendeel veronderstellen is onwaardig en ik ben cr zeker van. dat dc Scnnut zich znl aansluiten bij het fiere protest van de over heid tegen zekere buitcnlandschc insinuaties. Inmiddels is het niet geschikt tegen de kranten ccn instructie te ojicnen, naast die van het pro ces, want terwijl de magistratuur recht zal spreken, zal de wereld om partijredenen, om persoonlijke rancune en strijd van economische belangen ccn soort van lynching plegen, die uiterst betreurenswaardig zou zijn, evenals ieder poging om te souveeren. Dc rechterlijke macht, die volledig licht znl brengen, mag en moet niet worden gestoord bij haar hooge tnok door de verspreiding van fantastische berich ten, waarvan de binnen- en buitcnlandschc vij anden des volks profitecren. In deze vergade- ring moet dé toestond worden beschouwd vnn uitsluitend politiek standpunt uit. Om te begin- 'nen moet de rede hoor rechten herwinnen over het gevoel en de toestond worden beschouwd zonder in tegengestelde excessen, die gelijkb lijk willekeurig zijn, te vervallen. In dc eerste plaats moot men er zich rekenschap van geven, dat de eer van de natie volstrekt niet op het spel stoot. Als een misdood of ecnigc gruwe lijke vergrijpen voldoende waren om een scha duw te werpen op dc moraliteit of den graad van beschaving vun een volk, wat zou men don moeten denken van een groot land, waarvan onlangs is opgeteld, dnt cr nu den oorlog 400 politieke misdaden hebben plaats gehad, wnar- onder enkele bijzonder tragisch cn sensatio neel. In deze dagen hebben d" stroomingen, die men linksch noemt, in geheel Europa zich ont ketend tegen het fascisme en dc Itolinnnsche regeering, die zij beide verantwoordelijk stel len voor deze onberaden en afschuwelijke ge welddaad. Intaliaansche en buitcnlandschc so cialisten, die profitecren von het voorwendsel van deze gruwelijke gebeurtenissen, organisce- ren lawaaiige vergaderingen tegen dc beweerde terreur van het Italioonschc fascisme cn ver geten de werkelijke terreur, die zijzelf in ver schillende streken van Europa uitoefenen. Som migen kunnen mij zeggen, dot dat tot hot ver leden behoort, maar hun bedoelingen voor de toekomst schijnen ongelukkigerwijze niet veel beter. Velen van hen, die van het lijk van Mat teotti éen spreekgestoelte hebben gemaakt, zouden bereid zijn om een schrikbewind in zijn wreedstcn vorm uil te oefenen. Serrati, de voormalige diiecteur dei Avunli publiceerde op 18 April in de Moskouschc Prawdn een artikel, waarin gezegd werd „De massa dorst naar wraak. Zoodra zij het hoofd opsteekt zal cr iets vreeselijks gebeuren. Vroe ger heeft het proletariaat de bourgeoisie verge ven, het was tc goed jegens haar op het oogen- blik. dat het zijn rekeningen kon vereffenen voor de tijdens den oorlog ondervonden kwel lingen, terwijl dc bourgeoisie zich te zijnen kosje verrijkte. Maar thans vergeeft het niet meer." 'vlen kan als misdaad bestempelen de moord partijen en de verschrikkelijke verwondingen, waarvan de matrozen tc Empoli het slachtoffer zijn geworden, docli de moord in het -Diano- theater te Milaan werd koelbloedig vooraf be raamd en uitgevoerd, evenals de executie van Scimuln en Sonzini te Turijn. Terwijl de ver moording van Matteotti algemeen betreurd wordt, meldde de Avanti dat de moord van Scimula en Sonzini, gepleegd in den mistigen nacht van September 1920 te Turijn, moest be schouwd worden als een eenvoudig ongeluk- Nog onlangs rechtvaardigde de subversieve pers „dc vier schitterende bommengooiers m het Diana-theater," en den held, die „het reptiel" Bonservizi doodde. Ik zou uit tolloozc voorbeel den kunnen bewijzen, dat alle landen hun meer of minder wreede politieke misdaden hebben gehad. Moge de Senaat mij toestaan, aldus Musso lini, met voldoening te gewagen van di" buitcn landschc parlementen cn regeeringen, inct na me den Zwitserschen bondsraad, die volgens do goede internationale regelen hebben geweigerd zich te mengen in binnenlandsche aangelegen** heden van het Italiaansche volk. Alle noties hebben bovendien voor en na den oorlog mo- reelc, politieke, economische en financieele cri ses doorgemaakt, die alles op het spel schenen te zetten, want zij rookten de naties tot in haar diepste vezelen. Het is dus geen kwestie van hot regceringsstelsel in Italic, zooals onbedacht zaam is gezegd cn bovendien moet men cr zich rekenschap vnn geven, dat het tegenwoordige regecringsstelsel een soort von revolutie is, ge maakt door een puitij, die amper drie jaar be staat en waarvan de geïmproviseerde cn rumoc- rigc vorming het niet mogelijk had gemankt, de delicate controle, die noodig is, te verrich ten. Dergelijke groote sociale bcwogingen bren gen tezamen goeden cn slechten, asceten en begeerigen, geweldenaars uit fanatisme cn ge weldenaars uit winstbejag, idealisten en winst- makers. Dc keus uit die individualiteiten vol gens hun geschiktheid cn hun eerlijkheid is in normale tijden al heel moeilijk om te doen, hoeveel meer dus in buitengewone tijden. Er werden critieken en beschuldigingen ge richt tot het ministerie van binnenlandsche zo- ken. Men wilde den indruk wekken, dot op het palazzo Viminal alles slecht cn verdorven was. Er waren en zijn daar honderden hoogc cn la ge ambtenoren die respectabel, eerlijk cn trouw hun plicht vervullen. De chefs van die groote administratie zijn boven elke verdenking ver heven. Ik ben ervan overtuigd, dot, na de ge nomen cn te nemen maatregelen, het ministc- rice zijn gewone functie volkomen zal kunnen hervatten. Men beeft mij verweten, dot ik mijn belangstelling heb afgewend vnn de ^binnenland sche politiek. Dnt is niet WO ar, want het grond probleem van die politiek is mijn voortdurende en dogclijksche zorg geweest. Na den opmorsch naar Rome bevond ik mij tegenover een groote hoeveelheid vraagstukken van binnenlandsche politiek, die geen ander hod kunnen oplossen* Het kwam ei- op aan de onwettigheid door de constitutie tc doen ubsorbeeren en de over stroomde rivier, die de dijken had doorbroken, weer te leiden binnen de bedding der wettig heid. Er zijn revoluties die jarenlang de vol ken in opwinding houden. Men kan zeggen, daÉ de crisis in Frankrijk, die in 1789 werd ont ketend, zonder onderbreking tot 1370 heeft geduurd. Men moet er zich daaróm niet over verwonderen, als de crisis, die in October 1922 is uitgebarsten, of juister de olgemeene crisis, die na den oorlog in Itolië in het bijzonder onrustbarend was, nog niet haar definitieve evenwicht heeft gevonden. Daags na den opmarsch naar Rome heb ik in volkomen tucht en binnen twee uren 60,000 gewapende jonge mannen, die Rome waren bin nengerukt, naar hun woonsteden doen terug- keeren. II; wilde, om de grenzen van dc bewe ging aan tc geven, dat de fascisten zouden defilceren voor den koning, generaal Diaz en admiraal Thoon. Bijna onmiddellijk heb ik den officieren van hel garnizoen verboden mij van hun sympathie blijk te geven, want ik was er van overtuigd, dnt het leger niet nan politiek moet doen. II; heb in de regeering mannen van olie partijen geroepen en het parlement her opend, waar geregelde besprekingen over het gezag zijn gehouden. Ik heb dc volledige» macht gedurende ccn jaar uitgeoefend cn ik heb ervan afgezien verlenging daarvan te vra gen, hoewel deze zou zijn aangenomen, zelfs door dc volkspartij. Ik heb geen uitzonderings wetten voorgesteld, omdat ik mij wilde hoostcn wederom een stap voorwaarts te doen op den weg der wettelijkheid. Vervolgens noemde Mussolini dor maatregelen op, die in de fascistische partij zijn genomen om deze in harmonie te brengen met de con stitutioneel noodzakelijkheden van de regee ring. Haar politiek op sociaal terrein bestaat iit het verzoenen van de noodzakelijke krochten voor de productie, waardoor de tucht vun de continuïteit von den arbeid zou worden ver zekerd. Bij de verkiezingen verkreeg de natio- nale- lijst 4,800,000 stemmen, hetgeen een te vredenheid van indrukwekkende afmetingen bewijst. Mussolini vervolgde Na aldus den bijval des volks te hebben ver kregen, vertoonden de noodzakelijkheden van de binnenlandsche politiek zich nog duidelijker aan mijn geest. Zij kunnen worden samengevot in de volgende fundamentcele grondslagen (I) Op geregelde en edele wijze de parlemen taire instellingen te laten werken als orgaan van de wetgevende macht door het zijn be voegdheden en gezag te hergeven (2) den toe stand van de vrijwillige militie met het oog op de constitutie te regelen(3) de onwettelijk heden te ondrdrukken, die er aan den zelfkant der partij nog bestonden (4) tot het werk von Haddc ik al de schotten van de wereld, ik gat ze voor een kinderbetc gcern, ik. Gezeile. door HULBERT FOOT N ER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 55 „Oh Annie't Is zoo vreemd I Ik kan het niet vertellen Je moet hem mam zien de rest zul je dan wel raden Ik ben mijzelf niet meer f Het is zoo plotseling gekomen. Nooit had ik kunnen denken, dot het zóó zou zijn f Oh Annie I hij is zoo sterk, zoo goed, zoo ge heimzinnig, zoo knap en zoo gevaarlijk Ik ben bang voor hem. Ik voel me ongelukkig wanneer hij maar een oogenblik von mij weg is." Nahnya keek haar ernstig aan. „Heeft hij iets gezegd fluisterde zij. „Nog niet." „Maar lieve Kitty I" mompelde Nahnya. „Wees dan toch voorzichtigMannen „Hij is eerlijk en waar I" riep Kitty veront waardigd, .,Dat kan ik aan zijn oogen zien!' „Weet je dan, wie hij is vroeg Nahnya ge spannen. „Waar komt hij vandaan Ken je zijn heele geschiedenis „Neen," gaf Kitty, even aarzelend, toe „Maar hij is braaf cn oprecht riep zij toon weer heftig uit. „Mijn gevoel zegt het me. Hij is goed voor me Hij is zoo lief voor ine. Hij maakt me het hof. Oh, Annie I" ging zij met bevenËe stem voort, „de laatste dagen heb ik als in een droom geleefd Voortdurend plaagt hij me, en -ik vind het zoo heerlijk, want ik weet, dat hij zoo goed is. Altijd lachen wc, cn hebben we pretde uren vliegen om als mi nuten I" Toen zij eenmaal het begin gevonden hod, was Kitty's woordenstroom niet meer te stuiten, zij wilde nu de behoefte om haar hart uit te storten, geheel bevredigen. Nahnya hield haar dicht tegen zich aangedrukt, en luisterde, het donkere hoofdje op de borst neergezonken. Toen Kitty eindelijk haar gelaat weer ophief, trof haar de ernstig-peinzende blik, waarmee Nahnya haar aanzag. Nooit had Kitty zoo innig-vriendclijke, maar te gelijk zoo dicp-droe- vige oogen gezien. Hun blik scheen peilloos nis de zee. Annie," zeide zij dringend, „wet is er Ben je niet blij voor me Krampachtig drukte Nahnya het meisjes te gen zich «an „Zeker be:i 1!. big om," zeide Nahnya, zich behcerschend. „Ik houdt van ie. Dus ik ben blij dat je gelukkig bent „Maar je keek niet blij," merkte Kitty op. „Och, dot was dwaas van me," zeide Nahnya. „Het was mooi ik denk %an mijzelf. Ik her jong. Ik wilde ook gelukkig zijn I" „Dat zul je zeker worden lriep Kitty uit. Nahnya glimlachte met dezelfde uitdruk king nog in haar oogen. „Geluk zal nooit, nooit tot mij komen,'* mompelde zij. „Waarom niet -vilde Kitty weten. Nahnya lachte haar eigen somberen blik weg. „Dwaasheid van me," riep zij uit. „Het lijkt wel, ik ben jaloersch Vertel me nog meer I Hoe is hij zoo hier gekomen Gelijk elk verliefd meisje was Kitty in haar geluk een beetje egoïstisch. Zij liet zich door Nahnya's lach gemakkelijk gerust stellen. „Hij reisde heel alleen de rivier af," ging zij voort, blij te kunnen vertellen „hij verloor zijn boot cn alles wat hij bezat, in de Stanley-waterval- len, hij werd uit zijn kano geslingerd, en ont wrichtte zijn schouder. Dc pijn veroorzaakte hem ijlkoortsen. Dagenlang heeft hij in de bos- schen rondgezworven. De Voorzienigheid leid de zijn schreden naar ons, zegt vader. Hij viel languit over den drempel, terwijl ik hier oon het werk was. Nooit van mijn leven ben ik zoo geschrokken I" Nahnya was er in geslaagd, haar eigen droe vige geduchten tc verdringen. „Je hebt me nog niet verteld, hoe hij cr uitziet," zeide zij met warme belangstelling. „Hij zal zoo dadelijk hier zijn," zeide Kitty blozend „Dan kun je het zelf zien. Zij sprong op, vloog naar de deur, cn keek het 'pad af. Hij was nog niet te zien. Toen zij terugkwam, vroeg Nahnya: „Hoe heet hij?' „Ralph Cowdroy," zeide Kitty bedeesd Het was doodstil in het blokhuis. Het beekje buiten scheen plotseling nan te zwellen. Kitty had toen zij den naam uitsprak, verlegen het hoofd afgewendzij kon dus niet zien, welke uitwerking hij op Nahnya zou hebben. Kitty wachtte dot Nahnya iels zeggen* zou. De stille in het vertrek werd drukkend nis lood. „Vind je hei geen anrdigen naam vroeg Kitty aarzelend. Er kwam geen antwoord. Kitty sloeg verrast do oogen naar haar vriendin op. Nahnya zat roerloos-stil in den stoe', de handen in den schoot. Alleen was haar hoofd voorover cp haar borst gezonken. De snelle b'.ik, dien Kitty van terzijde op haar wierp, deed haar op haar vriendin toesnellen en den arm om hnnr heen slaan met de vrije hand hief zij het hoofd op, teneinde haar in het gelaat te kunnen zien. Nahnya hield haar oogen stiif gesloten, maar de schrikwekkende, grijze bleekheid, die hour wan gen overtoog, vermocht zij niet te verbergen. Annie, wat scheelt eroai^?" riep zij verschrikt. „Ben je niet wel Waarom heb je me dat niet gezegd Go even op rnijn bed liggen. Dut ik ook niet eerder gemerkt heb, dat jc niet goed was." Nahnya stond op, zich vasthoudend aan den rug van den stoel. Haar oogen misten alle uit drukking en staarden ver voor zich. „Ik ben heel goed zeide zij, nöar woorden als bij let tergrepen afmetend. „Ik ben niet ziek. Ik zal nu heengaan „Dat zal je zeker niet I riep Kitty veront waardigd uit. „In zoo'n toestandToe ga nu even rustig liggen, don zal ik je wol weer op knappen." Nahnya verzette zich celite 1* tegen Kitty's pogingen om hoor met zocht geweld noar de slaapkamer tc brengen. Haar stem begon m weerwil van haarzelf te beven. „Laat mij nu heengaan," zeide zij. „Wat een dwaasheid I" riep Kitty, haar tegen houdend. Nahnya's stem werd scherp en dringend. „Je moet me laten gaan, anders zal er een ongeluk komen voor ons allen I" Kitty trad een schrede achteruit. „Ongeluk voor ons allen herhonlde zij in natuurlijke verbazing. „Wat bedoel je daarmee Nahnya kon zich niet langer inhouden. In wanhoopsgebaar drukt zij de handen tegen de slapen. „Er rust ccn vloek op mij!" riep zij uit. „Aldoor weet ik het I Waar ik ga, breng ik verdriet cn kwaadEr is geen plaats voor mij 1 Er bestaat niets I Alles wat ik vraag, was toch maar een beetje vriendschap l" Kittf* dacht, dut zij niet wist wal ze zeide. „Nu.die heb je dan toch trachtte zij haar tc kalmeeren. „Heb je mij don niet En ik zul altijd een vriendin voor je zijn I Ik ben zoo blij; dat je gekomen bentIk zal je goed verzorgen, don wordt je heel gouw weer beter I" Nahnya deed ais gaf zij toe. „Ik heb het koud," fluisterde zij, met een snellen blik om zich heen. „Wil je niet een mantel ol een doek voor mij holen Kitty vjcog naar de slaapkamer. Op hetzelfde oogenblik dat zij daar binnenging, sloop Nah nya zacht en snel naar de buitendeur. Maar het: was te laat Voor zijt haar doel bereikte, ver scheen een brecdc monncngestalte in de deur opening. Zij snelde terug naar den donkersten hoek van het vertrek met een verschrikte^ kreet. Kitty kwam uit de slaapkamer terug. „Ralph I" riep Kitly blij. Ralph, die uit het felle zonlicht plotseling in de schaduw trad, herkende Nahnya in den hoek niet onmiddellijk. Hij onderscheidde slechts twee gestalten. „Hé wie is daar?" vroeg hij. Kitty liep op Nahnya toe, cn wikkelde een doek om haar schouders. „Dat is Annie Cross- ïox," zeide zij vol trots. „Ze is niet erg goed, en Annie Crossfox I" schreeuwde Ralph. Hij sprong op haar toeKitty stond sprake loos »an verbazing Nahnya trachtte hem tc ontwijken cn bedekte het gelaat inet de handen. Hij greep haar bij de polsen, en trok haar hun- den weg. De kleur van haar gelaat verried haar afstamming haar wangen werden eerst fel-rood om plotseling doodsbleek tc worden. Haar han den beefden in die van Ralph sis espebladercn Een diepe, lange stilte. (Wordt ver*o!gd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1