New-Edison „DE EEMLANDER" Utreclitschestra at 44 NI MIDDENSTANDS CREOIETBANK K0STËL00ZE 0VEÜSCHRIJV1HG ABOHHEMENTSPRtiS f"5 m~ \oor *merv PRI1S DER ABVERTEHTiEH met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. A. van de WEG - LANGESTAAT 23 SPUITWA1ER - fssüRtc voor limonade in verschillends smaken 30 cl. p. Ileschje Citroenzuur - Ranja ïictoriawater 14 cent per flesch Koor de reis. Sponsen - Zeep - Eau de Cologne enz. Komt U eens hooren! Piovtnlo Dnllnn Groote BIBLIOTHEEK VOORRAAD i lallUla nUliull Abonnementen per jaar. Pianohandel I WS!J©m Groenhuizen POLSHORLOGES DMES-WMIS L'SiSMDElU - «OOIT OPRUIMING StmÈt; EP PIML-COSTUÜIÜS BERG-HOTEL iederen middag THE-DANSANT KOLONIËN. BINNENLAND 22e Jaargang No 304 loort 2 10, idem lianco per post 3.per week (met gratis verzekering togen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 1 CDS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKÏNINO N". *7910. TELINTSIS. Zaterdag 28 Juni 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadighelds-adve tcntiJn roor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zcci vooideeligc bepalingen voor het advcrtccrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RIJKSDAG OP RECES. Wolff meldt, dat krachtens een besluit ran het seniorenconvent de tegenwoordig© zittings periode van den rijksdag- vandaag zal eindigen. Het is nog niet zeker, wanneer de rijksdag weer bijeen zal komen. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. Het stondpunt der Duitsch- nationalen. Berlijn, 2 7 Juni. (W. B.) De aangekon digde besprekingen van dc vertegenwoordigers der Duitsch-nationale riiksdagfrectie met den rijkskanselier hebben heden plaats gehad in te genwoordigheid van den minister van buiten- landsche zaken en dien van de rijksweer. Door de Duitsch-nationolen werden bezwaren geop perd tegen de inwilliging door de regeering van den eisch der geallieerden inzake dc militaire contróle. In een na afloop van de besprekingen gepu bliceerde verklaring wijst de Duitsch-nationale rijksdag-fractie erop, dat door de mededeelin- gen van de regecring aan haar vertegenwoor digers haar bezwaren in dezen niet uit den weg zijn geruimd. Do vermoedelijke inhoud der Diritsche antwoord-noto. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (W. B.) Naar de bladen melden, staat de inhoud van de Duitsche ant- woord-nota op de nota van den gezontenraad inzake de militaire contróle nog niet vast. Aan genomen wordt, dot de definitieve inhoud mot gen zal worden vastgesteld, aan het rijkskabi net zal worden voorgelegd en vervolgens af gezonden. A.s. Maandag zal do publicatie der nota plaats hebben. Over den inhoud wordt voor- loopig het strengste stilzwijgen in acht geno men. Het Berliner Tageblott meent te kunnen me- dedeelen, dat de nota tegemoetkomend is cn zich aan den eisch van Hcrriot aanpast. Duitschlond aanvaardt de eischcn. B e r ij n, 2 8 J u n i. (V. D.) Het antwoord der Duitsche regeering op de nota van den Raad van Gezanten inzake de militaire contróle is naar Parijs gezonden. De Duitsche regeering aan vaardt de eischen van den Raad van Gezanten en verklaart zich bereid mede te werken tot uit voering der contróle. DE DUITSCHE RIJKSBANK. Wolff seint uit Berlijn d.d. 27 Juni: In de heden gehouden zitting der centrale commissie van de Duitsche Rijksbank verklaarde president Schacht o.a., dat een algemeene ver andering van de tot nu toe gevolgde crediet- poütiek voorloopig niet in uitzicht kan worden gesteld. De op grond van het rapport van des kundigen op tc richten circulatiebank zal een rijksbank zijn, die in een overeenkomstig de voorstellen van deskundigen aangegeven vorm verder zal blijven bestaan en waarvoor, voor zoover tot nu toe valt te overzien, een samen voeging van aandeelen in de verhouding van twee tot een in uitzicht kan worden gesteld. Het kapitaal der Rijksbank zal ten minste 300 en ten hoogste 400 milliocn goudmark bedro gen. Aandeelhouders der Gouddiscontobonk zul len het recht hebben hun aandeelen tegen die der Rijksbank in te wisselen. De vaststelling van het disconto der Rijksbank zal ook voortaan uilsluitend door de directie van de Rijksbank geschieden. DE CONTRACTEN MET DE MfCUM. Het standpunt der Belgische cn Frensche regecring. P a r ij s, 2 7 Juni. (Havas). De kabinetten te Brussel cn Parijs achten de onderhandelingen tusschen de regeeringen onderling over dc con tracten met de Micum, die door Duitschland worden gevraagd, onnuttig, omdat zij de toe passing van de plannen der deskundigen, die de conferentie te Londen binnen een zeer korten termijn in werking zal stellen, zouden kunnen vertragen. Het staat aan Duitschland de voor dc verwezenlijking geschikte maatregelen te nemen, o.a. door het aannemen van wettelijke bepalin gen ter uitvoering van de rapporten der des kundigen. Geen verlenging komster.? der overeen- Essen, 27 Juni. (W. 3.) Naar de Deutsche Bergwerksztg. verneemt, is het buitengesloten, dat de Duitsche werkgevers zullen toestemmen ;n een verlenging der contracten met de Micum. De laatste credieten zijn verbruikt en de in- dustrieelen kunnen niet de hand leenen lot het geheel opteren van het hun toevertrouwde kapi- taai. De verantwoordelijkheid voor wat er ge beuren zal, zegt het blad, volt op de regeerin gen, daar alleen door onderhandelingen tus schen de Duitsche cn de Fransche regeeiing een voor de industrie draaglijke regeling, die de con tracten vervangen, tot stond kan worden ge bracht. Dusseldorp, 27 Juni. (W. B.) Dc on derhandelingen met de Micum werden op ver zoek van den Bergbaulichen Vurein tot morgen uitgesteld. DE AMNESTIE VERLEENING IN HET BEZETTE GEBIED. Dusseldorp, 27 Juni. (Havas). De uit gebreide clementie-maotregelen van Frankrijk staan den gelijktijdigen terugkeer van alle uit gezetten uit het Roergebied ^n het bruggehoofd Dusseldorp toe, met enkele weinige uitzonderin gen. Maatregelen van opschorting van straf, eer lang te volgen door definitieve gratie, zijn even eens genomen ten bate van veroordeelden we gens deelneming aan het lijdelijk verzet. De dossiers der veroordeelden wegens vergrijpen tegen het gemeene recht zullen opnieuw worden onderzocht, om na te gaan, of de veroordeel den in aanmerking kunnen komen voor clc- mentic-mnatregelen. DE DUITSCHE METAAL-INDUSTRIE. Betalingsmoeilijkheden. Frankfurt a. d. Main, 27 Juni. (W.B.) De Frankfurter groothandelsfirma in metaal waren Leo Jacobi u. Comp. biedt zijn schuld- eischcrs een accoord aan op de bosis van 40 ARBEIDERSCONGRES TE LEIPZIG VERBODEN. B e r I ij n 2 7 Juni. (W.-B.). De rijksminis ter van binnenlaifiscche zaken heeft het tegen 29 dezer te Leipzig uitgeschreven rijksarbei derscongres verboden. HET DUITSCHE INDEX-CIJFER. Berlijn, 27 Juni (W.-B.). Het rijksindex- cijfer voor de kosten van 't levensonderhoud bedroeg op 25 dezer het I.TI billioen-voudigc van dat van voor den oorlog, hetgeen een ver mindering met 0.9 pet. beteekent. KOPETZK7. v B e r 1 ij n 2 7 Juni. (W.-B.). Dc plaatsver vangende voorzitter der Berlijnsche Hnndels- kamnier en lid van den raad van toezicht van een aantal maatschappijen, Geheimrat Wilhelm Kopetzky, is aan een beroerte gestorven. ENGELAND. HET BEZOEK VAN 'T DEENSCHE KONINGSPAAR. Londen, 28 Juni. (N. T. A. Draodloos). j De koning en koningin van Denemarken hebben gisteren opnieuw een bezoek nan dc tentoon- j stelling te Wembley gebracht. DE A.S. CONFERENTIE TE LONDEN. Londen, 27 Juni. (V. D.) In officieele kringen alhier is met voldoening kennis geno- j men van dc prompte aanvaarding door de Ver. Staten en Italië van dc door Macdonald verzon- j den uitnoodigingen voor de conferentie te Lon- i den, die op 16 Juli zal worden gehouden. j Verder wordt met tevredenheid geconstateerd, J dot in een semi-offideel communiqué de regee- ring der Ver. Staten den wênsch uitspreekt, dat het plon-Dawes zoo spoedig mogelijk tot uit- voering gebracht zal worden. Het Amerikaan- sche communiqué verklaart: „Dit is de eerste essenticele stap in de rich ting van het economisch herstel, waarbij ons land zooveel belang heeft." Deze verklaring wordt met voldoening ontvangen, daar zij be schouwd wordt volkomen te strooken met de zienswijze der onderscheidene Britsche regee ringen, n.l. dot dc Engelsche levensbelangen eveneens afhangen van het economisch herstel van Europa. Vernomen wordt, dat de ïtaliaansche regee ring vertegenwoordigd zal zijn öf door markies Delia ToAetta, den Italiaanschen gezant te Lon den, öf door een der ïtaliaansche ministers, vermoedelijk dien van financiën. HOT ONDERHOUD TUSSCHEN MACDONALD EN HERRIOT. Britsche voldoening. Reuter verneemt, dat men in Britsche politieke kringen zeer voldaan is over het feit, dat de Donderdag door Macdonald en Hcrriot afgelegde verklaringen betreffende hun onderhoud op Chequers hebben aangetoond, dat er nooit ook maar eenige twijfel is geweest in den geest der premiers, noch ook maar eenig misverstond tusschen de regeeringen van Groot-Britannië en Frankrijk. Wanneer er misverstanden zijn, be staan dio in sommige perskringen. WETTIGING VAN KINDEREN. Het Lagerhuis heeft gisteren niet 177 stem men tegen 13 in derde lezing het wetsontwerp osngenomen, volgens hetwelk onwettige kinde ren bij een later huwelijk van hun ouders ge wettigd kunnen worden DE BRITSCHE MIJNWERKERS EN DE ROODE INTERNATIONALE. Cardiff, 27 Juni. (R.) Een conferentie van de mijnwerkers van Wales verwierp een resolutie,, waarbij aan de nationale federatie van mijnwerkers gevraagd werd zich van het Vak- vereenigingscongres af te scheiden en zich aan te sluiten bij de Roode Internationale. De con ferentie nam een amendement aan, waarbij aan het Vakverecnigingscongres zelf gevraagd wordt zich bij dc Roode Internationale aan te siuiten. HET NIEUWE DRIJVENDE DOK TE SOUTHAMPTON. De prins van Wales heeft gisteren het nieuwe drijvende dok te Southampton geopend, dat, naar nu?n meent, de grootste der thans in de vaart zijnde schepen zal kunne» bevatten. OLIE OP HET WATER. De strijd der vogelbcschermcrs tegen de vervuiling van de zee. Londen, 27 Juni. (N. T. A. Draadloos). Gisteren is een congres gehouden door den bond voor vogelbescherming, waarop de na-1 druk gelegd werd op de noodzakelijkheid van een internationale overeenkomst, teneinde te ko men tot bescherming van ae vogels en vis- schen tegen de gevolgen van de olie, die door de schepen langs de kusten in het water wordt geloosd. Verscheidene sprekers hadden het over de groote verwoesting, aangericht onder de levende wezens van de zee, die -dagelijks plaats vindt aan de Engelsche kusten. Er werd een motie aangenomen, waarbij een commissie The Phonograph with a soar 12 ot 24 rollen naar keuze per maand Voor Amersfoort en Omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders imar een Seder en nsarqliopIaaUea In Nederland. V raagt giroboek je. inlichtingen en vraagt JUWELIER—HOHLOGI ER. Laagc-.Irsa! {3, Tctor. 85Z. Postr. 7582 VOILE BLCÜSES (MODEL CASAQ'ÜEI ONDER JAPONNEN (Nieuwste kleuren) IN SATINET EN ZIJOE TRICOT 8.75 3.90 SNOEZIOE ZOMERJAPONNEN in Volle Crópe en Mour.sel.iue 18.50, 11.75, 7-9° VILTEN REIS HOEDJES 325, 2.90 'DiVESBS KLEUREN uit de internationale scheepvaart-conferentie werd aangewezen, om haar aandacht te wijden aan het vraagstuk der vervuiling door olie en waarin het gebruik werd aanbevolen van olie- sepcrators oun boord van de schepen der ver schillende maatschappijen. ITALIË. DE MOORD OP MATTEOTTI. Betoogiugcn ter tere var. Mat- teott?. Rome. 27 Juni. (B. T. A.). Telegrammen uit de mces;e ïtaliaansche steden melden, dat de betoogingen ter eere van Matteoti zonder in cident hebben plaats gehad. De arbeid weTd 10 minuten geschorst cn in de openbare diensten 2 minuten Deelneming van Oostcnrijksche arbeiderszijdc Wecnen, 2 7 Juni. (W3.) Vercenigingen van Weensche arbeiders hebben gisterenavond een rouwplechtigheid gehouden voor den ver moorden socio'istischen afgevaardigde Het par lementslid Eilcnbog hield een herdenkingsrede, waarin hij de fascisten voor den moord verant woordelijk stelde. OOSTENRIJK. DE MIJNRAMP BIJ GLOGGNITZ. Dertig dcoden. Weenen, 27 Juni, (W. B.) Omtrent het mijnongeluk bij Gloggnitz (Neder-Oostenrijk) wordt nog gemeld, dat het te wijten is aan het feit, dat van een afgesloten gedeelte de stutten in brand zijn geraakt en instortten, zoodut gas in de mijngangen drong, waar ar beiders aan den arbeid waren. Van de zeven tig werklieden konden zich nog veertig redden. Van de dertig personen, die werden gedood, zijn tot dusver twee en twintig lijken geborgen. POLEN. DE ECONOMISCHE RAAD. Warschau, 27 Juni. (P. T. A.). Vijf ver tegenwoordigers der Joodsche staatsburgers hebben een uitnoodiging ontvangen om toe tc treden tot den económischen staatsraad. LOONSVERLAGING IN GALICISCHE KOLENMIJNEN. K r a k a u, 2 7 J u n L (P. T. A.) Verschillende mijnen in het kolendistrict van Dombrowa cn Krakau hebben een loonsverlaging ingevoerd van 7)< tot 10 EGYPTE. EGYPTE EN SOEDAN. Cairo, 27 Juni (R.) Een demonstratie, die een vreedzaam karakter droeg, vond heden avond plaats. De menigte bleef korten tijd stil houden voor de buitenlandscho consulaten on der het geroep van „Soedan.aan Egypte". Ten slotte trok de menigte naar het parlementsge bouw. VEREENIGDE STATEN. AMERIKA'S ECONOMISCHE TOESTAND. Washington, 27 Juni. (R.) Het maand- j rapport van den Federal Reserve Board zegt, j dot de handel geen verbetering toont, terwijl j de vermindering der commercieel© lecnmgen voortduurt CANADA. DP POSTSTAKING. De onderhandelingen mislukt. De onderhandelingen tusschen de regeering en de stakende postbeambten te Toronto, Montreal en Windsor zijn, naar de Tel. meldt, mislukt. Dc regecring had zich bereid verklaard de sta kers in dienst te nemen als gewone commiezen tegen een minimumsnloris, terwijl de stakings leiding cischtc, dat alle stakers in hun vroegere posities zouden lerugkccrcn met behoud van hun tot nu toe ontvangen salarissen. Alléén op deze voorwoorden verklaarde de leiding bereid te zijn het werk tc doen hervatten. AUSTRALIË. DE DEFENSIE VAN AUSTRALIË. Melbourne, 28 Juni. (R.) In het Huis van Afgevaardigden heeft de eerste minister Bruce gisteravond een wetsontwerp voor de ver dedigingsuitrusting ingediend, waarin verzocht wordt om 2 millioen pond sterling voor den bouw van twee, 10.000 ton groote, kruisers en een half millioen pond sterling voor het verdedi gingsreservefonds. Deze maatregel behoort niet tot de volledige verdediglngsvoorstcllen, die later zullen worden ingediend. Eén der krui sers zal onmiddcÜi'k In Engeland gebouwd moe ten worden. VERSPREIDE BERICHTEN, AMUNDSEN'S POOLTOCHT UITGESTELD. Wolff meldt d.d. 27 Juni uit Christiania Amundsen deelt mede, dat de Noordpool expeditie, die hij voornemens was dezen zo mer te ondernemen, tot nader order is uitge steld, daar hij niet voldoenden financieelcn steun heeft gevonden. Oost-Indie. VERDUISTERING DOOR EEN KAPITEIN. Aneta seint uit Weltevreden De kapitein der infanterie J. K. Brïïynis te Palembong heeft bekend een verduistering van f 14.000 gepleegd te Hebben als fungeerend controleur in DjambL Eerste Kamer. Aan de orde was Vrijdag de behandeling der wijziging in de Leerplichtwet en Lager Onder wijswet T920. De heer De Waal M a 1 e f ij t aanvaardt de vermindering van onderwijzers als een nood- zakclijken bezuinigingsmaatregel; spr. betreurt, dat het zevende leerjaar slechts tijdelijk inge trokken wordt. De heer Slingenberg betoogt, dat het ontwerp de pacificatie aantast, omdat het open baar onderwijs de zwaarste tegenstond onder vindt. Spr. critiseert het afdrijvingssyst om op de gemeenten, die te kleine lokalen hebben cn betreurt de opschorting van het zevende leer jaar, evenals dc heer S m e e n g e, die de ver werping van het uincndcmcntijWeslcrmon be treurt. De heer De Zeeuw sluit zich daarbij non. Do hccren v. d. Maassen Sombrcff, De Jong cn Idcnburg gaan met dc wijzigingen accoord, al erkennen ze er de bezwaren von. De heer Idcnburg staat sceptisch tegen over de bezwaren. Hij bestrijdt het onti-pacifi- cotiesysteem der oppositie, wonrondcv het amendement-W csterman. Minister De Visser overweegt maatrege len buiten de wet om, om wetswijziging ter ondervanging von dc moeilijkheid, dot scholen hun zevende leerjaar niet kunnen terugnemen. Hij begrijpt niet, waarom de oppositie wel werping van het amcndcmcnt-Westcrman be niet sprckcr's 80 aanvaardt. De bezwaren tegen eenmans- en tweemons- scholen onderschat spr. niet. Daarom vervalt dc noodwet automatisch over 5 jaar. Het ontwerp wordt daarna aangenomen met 20 tegen 6 stemmen. De behandeling Arbcidsbogrooting wordt voortgezet. Minister Aalberse betoogt dot de keuze der Rijksbemiddelonrs moeilijk was. De heeren IJsselsteyn en Dc Vries kwamen echter 't eerst in aanmerking. De minister constateert, dat de 8-urcndag wordt gehandhaafd, ondanks overwerkvergun- ningen. In 10 van de ondernemingen wordt van arbeidswet ofgeweken. Hij gelooft dot wij in een overgangstijdperk nnor dc bedrijfsorga nisatie zijn De eerste stap zal zijn een wette lijke regeling der C. A. O. en bindendverkln- ring. Volgende stoppen hangen of van menta liteit der betrokkenen. Daarna repliek. Na replieken wordt dc i bcidsbegroo- t i n g aangenomen z. h. st. De zitting wordt verdaagd tot Dinsdag 8 Juli, 's avonds holf nc- gen. in T Berichten. NEDERI.ANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL. 147e algemeen© vergadering te Maastricht Dc ontvangst in „Momus". To Maastricht wordt in de voormalige Kruis- hccrenkcrk onder voorzitterschap von Dr. F. E. Posthumo, dc 147ste algemeene vergadering gehouden van dc Ncdcrlondschc Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Donderdagavond,, te 8 uur had in de Sociteit „Mümus" een ontvangst der deelnemers door het dept. Maastricht der Mij. plaats. De voor zitter von het dep. Maastricht de heer P. Regout Jr., heette dc deelnemers aan de olgem. verga dering welkom. Spr. wees er op, dat thans voor den eersten keer de Maatschappij te Monstricht vergadert. Voor de leden van het departement zit er nog een spcciole beteekenis aan vast, want dit feit wijst er ons op, dat dc econo mische band met het overige gedeelte van ons vaderland hechter wordt. De oorlog heeft bewezen von welk een ont zaglijk belang de provincie Limburg voor ons land is. En nog is cr veel te doen in Limburg. Men letto er slechts op, dot in midden Limburg rijke lagen aan cokeskolen cn gaskolen gevon den zijn op een wel is vvqar groote diepte, doch welke moeilijkheid ondervangen wordt door de technische hulpmiddelen, waarover men jtcden ten doge beschikt, zoodnt dc kolen toch nog economisch gedolven kunnen worden. In Zuid-Limburg vindt r..cn verder primo grondstoffen voor de ccmentfobricatie, klei en kalk. Het zand voor de glasfabrieken wordt nu reeds ondonks de gebrekkige verkeerswegen als massaal goed naar Engeland en Amerika verzonden. Een der hoofdoorzaken vun het niet industri eel ontwikkeld zijn der provincie is dc excen trieke ligging der provincie en om hieraan te gemoet te komen, zouden de spoortarieven moeten herzien worden, doch dit ware slechts een lapmiddel. De eenige afdoende oplossing is: „opn goede waterwegverbinding". Deze zoude niet alleen een provinciaal maar veeleer van groot natio naal belong zijn, zoodat met de uitvoering hier van niet meer mag getalmd worden. Wij mogen don ook verwachten, dot dit jaar door de Regecring op de Watcrstoatsbegroo- ting het bedrog zol uitgetrokken worden, waar door het mogelijk wordt in 1925 de noodigo werken bij Moastricht te beginnen. Doch ten einde de ontwikkeling onzer provincie zoo „ef ficient" mogelijk to maken aldus spr. doen wij een be:oep op de groote financiers in den lende om hunne aandacht toch meer te vestigen op dezen voor hen zoo uiterst belang rijken uithoek van ons land. Inplaats van milli- ocnen te leenen aan het buitenland, meenen wij, dat deze beter zoude kunnen besteed worden ten voordeele vun eigen lond. Tevens zoude aldus, gedeeltelijk tenminste, cene oplossing kunnen gevonden worden van het vraagstuk onzer overbevolking. 'Dr. F. E. Posthum» beantwoordde dc rede van den heer Regout. De provincie Lim burg is voor ons aldus dr. Pcsthuma uit de andere provincies, niet zoo volkomen on bekend als men soms wel denkt. Wij weten heel goed dat met name Zuid-Limburg van een landgebouwgebied uitgegroeid is tot een nijverheidscentrum en dat dit centrum door het eigenaardige karakter van de instructie een heel bijzondere plaats inneemt. In zekeren zin is Zuid-Limburg in ons vaderland het aller oudste gedeelte waar wij de nijverheid vinden en dat wordt veroorzaakt juist door dc ont ginning van de minerale schotten, die in den bodem worden aangetroffen. Spr. erkende, dat de toestond zoo is als door den heer Regout geschetst is en sprak den wcnsch uit, dot al vorens de producten van de nijverheid uit Zuid-Limburg langs de kalme bedding van een bevaarbare Maas noordwaarts zullen drijven, vele financiers zich zullen hebben opgemaakt om uit eigen aanschouwing de wenschelijkheid

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1