„DE EEMLANDEFT FEUILLETON. De verborgen vallei. ABOMHEMEHTSPRIJS f"5 T^Ón T PRIJS DER ADVERTEHT1EK met inbegrip van een Gemeentezaken. m. A. van de WEG - LANGESTAAT 23 SPüilWATER - fssence voor iimonsds in verschillende smaken 30 et- p. Ileschje CilreerZüur - Ranja - Victoriswaler 14 cent per ilesch Vcor de reis. Sponsen - Zeep - Eau de Cologne enz.i BERG-HOTEL iederen middag THE-DANSANT H Voor REGENKLEEDING KEI CAKES EH IIHOERKODEHBIS I'HÜMELIE" 16/18 Langestraat. Amersfoort. Hotel „DE ZWAAN Bij abonnement a f 1.25 BUSTEN LAN O. 22e Jaargang No 306 loort 2.10t idem franco per post 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 AMERSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE"P00RTWAL 2A. POSTREKENING M". 47910. TEL.INT513. Dinsdag I Juli 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en I.ieldadigheids-advcktcntiZn voor de bcltt der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advertccrcn Hcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Ik wil nu nog even stilstaan bij mijn positie in die dogen, want er wordt zoo vaak over die positie gesproken, en ik ont ken zelf allerminst, dat zij een ietwat eigen aardige was. Daarop heb ik zelf meermalen gewezen, al heb ik haar ook met groote liefde, met groote opofferingen en volle toe wijding vervuld. Het waren de omstandig heden, die mijn positie aldus hadden ge maakt. Nu gaan er stemmen op, de provin cie in één hand te brengentoen was dat zoo en eigenaardig is het, dat het toen Werd afgekeurd, nu wordt verdedigd l Maar ook ik acht het nu nog juist en noodzakelijk, hetgeen ik een afzonderlijk artikel zal uit eenzetten. Maar die omstandigheden hadden mij ook weer wat geleerd en mij vertrouwd doen worden met het geheele raderwerk. Niette min, ik had mij in 1921 op het standpunt kunnen plaatsen, dat die omstandigheden zich hadden gewijzigd, en mijn positie een andere kon zijn. Dit zou voor mij zelf aange namer en gemakkelijker zijn geweest, maar ik zou, had ik het gedaan, mijn plicht slecht hebben vervuld en hebben moeten handelen in strijd met den uitgesproken wensch van hen, met wie ik jaren had sa mengewerkt. Op grond daarvan vond ik dan ook vrijheid, t«ien het voor mij was komen vast te staan, dat de huishouding niet meer voorelkander kon worden gehouden, in Juni 1922 een rapport aan B. en W. te zenden, waarin ik de toestand besprak en een sche ma gaf, op welke wijze naar mijne meening, verbetering kon worden verkregen. Dat schema gaf een vermindering aan lasten aan van ongeveer drie ton, te bereiken in een paar jaar. Zeker, er viel wel wat op aan te merken, misschien wel heel veel, maar ik protesteerde toch. Door opheffing van den 48 urigen werkdag, afschaffing premie-wij pensioen voor weduwen en weezen; hernie- wing van de salarisregeling, met behoud van verkregen rechten; opheffing van de perio dieke verhoogingen voor de werklieden, enz. enz. wilde ik bereiken verlaging van de in komsten en straatbelasting, opheffing van de zakelijke bedrijfsbelasting, enz. Het rapport is, voorzoover mij bekend nooit behandeld geworden. En als men mij nu in de sdhoenen schuift, dat de belastingen hier hoog zijn-, tengevolge van een politiek, waarop ik eenige invloed heb gehad, dan is het niet anders dan zelfverdediging, de waar heid daartegenover in het publiek mede te deelen. Ik ben het geweest en niet voor mijn plezier die jaar aan jaar heb getracht, tot verlaging te komen, in het bejang van de gemeente, in het belang van de soci ale gemeentepolitiek die mij nog altijd na aan het hart ligt, ook in het belang van het gemeentepersoneeL Velen onder hen, heb ben dat toen ook wel begrepen en toege stemd. Intusschen valt nu na te gaan, hoe het verloop van den dienst 1922 is geweest en we weten ook al wat van den dienst 1923, en zoo kom ik van zelf aan den pas. vastge stelde factor van 1.55. De dienst van 1922 sluit, volgens het pas daaromtrent genomen besluit, met een offi ciéél tekort van 23.895.92. Aan deze uit komst is men gekomen, door in de rekening te verantwoorden 651.333.33 als opbrengst van de inkomstenbelasting. Terecht wordt gesproken van de „vermoedelijke opbrengst der door het Rijk geïnde belasting, want hetgeen de gemeente ontving was een „voorschot" berekend naar de bruto op brengst van het kohier. Het aandeel in de Invade posten is niet afgetrokken. Dit systeem is dus gekozen te verant woorden, het geen is ontvangen, zonder te letten op de toekomst. Nu is dit systeem toe gepast over een reeks van jaren, niet zoo heel kwaad misschien, maar in ieder geval houdf het in, dat de lasten van de eerste ja ren waarin het wordt toegepast, worden verschoven naar volgende jaren. 1922 is dus het gelukkige jaar f De kwade posten van dat jaar, komen voor een deel op rekening van 1923, 1924 en wellicht nog in 1925. Zij zijn naar de toekomst verschoven. Maar bij een dalende lijn van de belasting opbrengst en zooals nu het geval is, is dit systeem hoogst bedenkelijk. Op een waag van het raads lid Joëls in den Haag, is dezer dagen door B. en W. medegedeeld, dat het Rijk aldaar thans 15 inhoudt, voor de kwade posten. Laat ik nu niet altijd pessimist zijn en het percentage voor hier eens stellen op 10 dan zal voor de kohieren 1922/5 en 1923'4 naar de officieële gegevens, worden inge houden 200.000'' te weten 98.000 van 1922/3 en 102.000 van 1923/4. Daarvan is alweder volgens de officieële gegevens nog slechts 50.000 betaald, zoodat er nog betaald moet worden aangenomen dat mijn raming niet te ver mis is 150.000, „die ten laste komen van vol gende jaren. Ik herhaal, het is een systeem, maar m.i. gen zeer gevaarlijk systeem, en van welks toepassing in ieder geval had moe ten blijken, door een bespreking. De uit komst van de rekening 1922 krijgt nu im mers een heel andere beteekenis. De schijn, dot 1922 gunstig is verloopen, zou dan. vermeden zijn, want in werkelijkheid heeft dezen dienst een tekort opgeleverd van een vrij aanzienlijk bedrag. Mijn voor*- spelling te dien aanzien is volkomen juist gebleken. Van den dienst 1923 is hetzelfde te zeg gen, als men zioh wil plaatsen op den bo dem der werkelijkheid. Ook deze dienst/is niet ten volle belast met de kwade posten van 1922, noch van het eigen jaar. B. en W. schrijven dan ook dot nog belangrijke be dragen zullen moeten worden betaald. En wat heeft dit nu met den factor te ma ken Wel ditals basis is genomen het be drag, dat van het Rijk is ontvangen, en niet de werkelijke opbrengst. Zoodra de belasting voor den dienst 1922/3 met het Rijk volledig zal zijn verre kend, zal dit blijken, maar ik zal, om be grepen te worden, het hier met een voor beeld toelichten. Er wordt gezegd, de dienst 1922/5 heeft ccn opbrengst gehad van 71.000 per een heid (d. w. z. dat bij een belastingfactor van 0.1 de opbrengst 71.000 zou zijn) en men komt daar aldus toe de kohieren hebben bedragen (niet opgebracht) 978.440.01 ingehouden aan kwaden pos ten 19.787.86 De zuivere opbrengst is dus geweest 958.652.15 en' dit berekend over den foctor, die toen 1.35 was, geeft een uitkomst van 71.000 per eenheid. Maar dat bedrag aan kwade posten is immers, naar eigen erkentenis, slechts een deel van de, zelfs nog niet eens volledig bekende kwade posten van het geheele jaar. Naar mate dus het bedrag van /19.787.86 hooger wordt, daalt de werkelijke opbrengst en is ook het bedrag per eenheid minder dan 71.000." Voor den dienst I923'4 geldt hetzelfde. Houd ik vast aan mijn 10 dan zal de werkelijke opbrengst per eenheid zijn ge weest in 1922/3 65.000 en in 1923/4 60.000. Dat zal bezwaarlijk kunnen worden ont kend. Het systeem „verantwoorden wat is ontvangen zonder aftrek van de nog te be- T T T T T T TTTTTT"1 t! M IS EN BLIJFT TOCH MAAR HET BESTE EN MEEST GESORTEERDE ADRES HIER ZIJN OOK VOORRADIG DE GE GARANDEERD ONDOORDRINGBARE MANTELS VAN DE FIRMA „M/.NDLE- BERG" te MANCHESTER. 99 Hot bettende PLAT DU JOUR In bestaande nit: SOEP, VLEESCH, AARD. cn GROENTEN (Gofcak, baas of fruit naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. talen kwade posten" is een kwestie van fi nancieren tenslotte, maar voor het vaststel len van den factor, de basis voor dé begroo ting houdt deze wijze van rekenen geen steek. Ik vrees dan ook heel ernstig, dat de heer van Veen, in plaats van een vergissing te hebben begaan, het bij het rechte eind had. toen hij meende, dat de raming van f 60.Q00 per eenheid voor den dienst 1924/5 nog te hoog was. A. R. VEENSTRA. VOLKENBOND. DE ARBEIDSCONFERENTIE. Genève, 5 0 Juni. (B. T. A.) De confe rentie is begonnen met de behandeling van de ontworpen regeling betreffende de gelijkstel ling in behandeling van buitenlandsche en na tionale arbeiders, die slachtoffer zijn van on gelukken bij den arbeid. De Fransche regee- rings- en arbeidersgedelegeerden hebben zich voor het goedkeuren van de regeling uilge sproken. DUITSCHLAND. DE MILITAIRE CONTRóLE DER GE- GEALLIEERDEN. Dc Duitschc antwoordnota. De nota stelt volgens Wolff met name vast, dat de Duitsche regeering den wensch koestert de internationale situatie thans niet te bemoei lijken, nu de kans op een snelle uitvoering van het rapport van deskundigen de hoop doet ont staan dpt een definitieve regeling van de kwestie van het herstel en daarmee de grond slagen voor een algemeenen werkelijken vrede kunnen worden gevonden. De nota bespreekt dan de toenemende activiteit van Duitschc or ganisaties, maar wijst als onjuist de opvatting ?.f dat in Europa daardoor nieuwe gewapende confiictcn te vreezen^zijn. Deze ©rgonisatms tct lichamelijk ontwikkeling van do Duitschc jeugd gaan van het standpunt uit, dat die vroe gere algemecne dienstplicht niof alleen ccn miitair moor ook een sterk opvoedkundig ka rakter had. Inderdaad is, zegt de nota, de a- gemecne dienstplicht bevorderlijk geweest voor net opvoeden van de jeugd in eerbied voor de wcf cn Jn discipline en vele verschijnselen in den tegenwoordigen tijd moeten teruggebracht worden tot het ontbreken van deze militaire opvoeding. No tc hebben verklaard, dat elk volk or op uif zal moeten zijn om gezonde en krachtige jonge menschcn te vormen en dat Duitschlond vroeger in hot beoefenen van spert bij vele landen in West-Europa ten achter wos, wordt in de nota erop gewezen, dat thans dc Duit schc jeugd steeds meer cn meer spertief wordt. IVlanr het is onjuist om deze sportverenigingen in verbond te brengtm met militaire voorberd- dingen. Het Duitschc volk wijst het denkbeeld \an oorlog of cn een ieder is het er over eens, dof oen geheime bewapening als onmogelijk, nutteloos en gevaarlijk van de hand zou moe- ton worden gewezen. Do rijksrc&ecring heeft anderzijds alles ir, liet v.crk gesteld om dc ontwoponing van zkc- re politieke vercenigingen, die met sportvct- oenigingen niet verward mogen worden, me' alle kracht door tc voeren, zoodat von een e nstigc bewapening von Idezc vei ecnigingen niet meer sprake kan zijn. De nota wijst dan op de diepgaande verbitte ring, die bij het Duitschc volk heerscht cn die> zich kenbaar maakt in feesten cn demonstra ties. /Jij wijst op de losten, opgelegd na den ooi log en verklaart, dot deze geheele bewe ging zich nooit zoo zou hebben uitgebreid, wanneer rnon ten aanzien van Duitschlond vón rïen beginne o< een politiek vnn vergelijk go voerd had cn Duitschland had toegestaan om samen te werken met de onderen. daar in plaats daarvan hceff men in het geheel geen ecibied geloond voor Duitschland economi sche capaciteit en diens gepost gevoel van eigenwaarde. Zekere uitlatingen van geallieer de stootsicdcn wijzen er op, dot bet inzicht in liet verbond tusschcn al deze dingen zich baan br gint te breken. In de nota ardt er dan ook aandacht op gevestigd, dat geen ernstig militair in de ge heele wereld van mecning kan zijn, dof Duitsch land in staat zou zfjn ccui gewapend conflict in Europa tc doen ontstaan. Duilschlands techni sche middelen cn materiaal zijn kleiner -dan von v/c'.k kleinste land ook. Duitschland heeft sinds den vrede geen enkel kanon vervaardigd ei. bezit niet eens bet quantum, dat bet volgens h-vredesverdrag mag hebben. Üe openbare mcening in Duitschland is te gen een controle d?r Entente, omdat zij daarin een inbreuk op de rijkssouvercinitcif ziet, 'die op zich zelf reeds iets heel kwetsend heeft cn waarvoor haar bovendien ook in het Verdrag van snilles geen gronden zijn to vinden. De Duitsche regcering handhaaft haar rechts- stnndpunt moor verklaart zich bereid de vraagde algemeenc inspectie toe te lalcn. Ten slotte gelooft 8e Duitsche regeering, dat de tegenwoerdigo nlgemeeno toestand dooi het streven gekenmerkt wordt om in plaats van een politiek van geweld een politiek van vergelijk te stellen. Dc zware offers, dio de Duitsche regecring van het volk moet cischcn om het rapport der deskundigen dn deden om je zetten, zijn, zoo besluit de nota, alleen in de overtuiging tc diagen, dat het Duitsche volk weer in liet bezit zal worden ge- sic'd van de rechten, Lij liet vredesverdrag toegekend, en dat dc oplossing der kwc-s'ie van herstel niet alleen een financieel-economi- sche daad beteekent, maar ccn nieuwe aern ir» do bedekkingen der volken zal inleiden. DE OVEREENKOMSTEN MET DE M1CUM. Dusseldorp, 30 Juni. (W. B.) De on derhandelingen tusschcn de commissie von zes uit de mijn-industricclon in het Roergebied cn de Micuta zijn vanochtend om tien uur hervat. TEGEN EEN NIEUWEN OORLOG. B e r 1 ij n, 3 0 J U n i. (V. D.) De rcpublikein- sche rijksdogfrnctics cn de organisaties, die daarmede samenwerken, zullen met een aantal Duitschc vredcSvcrccnigingcn op 10 Augustus te Weimor een groote demonstratie houden voor de republikeinsche grondwet én tegen een nieuwen oorlog. Generaal Deimling, oud-presi dent Van den rijksdag Locbc en dr. Wivth zul len redevoeringen houden. EEN VERKLARING VAN STRESEMANN. P r ijs, 3 0 Ju n i (B. T. A.). Naar de Petit Porisicn uit Berlijn verneemt, heeft Stresemonn aan dc vertegenwoordigers van de buitenland sche pers verklaard, dot, wanneer in bcgingcl overeenstemming ten aanzien der herstelkwcstie zal zijn verkregen, alle dwangmaatregelen zul len moeten verdwijnen. Door het plon-Dawes aan te nemen heeft Duitschland toegestemd in een overeenkomst, die vorder gnot dan het ver drag. No herhaald te hebben, dat burgerlijk onder wijs voor de jeugd noodig is cn de politieke vercenigingen geen gevaarlijke bewapeningen hebben, zei dc minister, dat de regeling dor herstelkwcstie zal beslissen over den geest, waarin dc enquctc naar de ontwapening von Duitschland zal kunnen worden uitgevoerd. BETROKKENEN BIJ DE LEVENSMlDpELEN- OPSTOOTJF.S VEROORDEELD. B e r 1 ij n, 3 0 J u n i. (W. B.) Voor dc groote schepenrechtbank te Hirschberg hadden zich, volgens dc Voss. Ztg., 278 beklaagden, groo- tcndeels mijnwerkers uit het Waldcnburgsche industriegebied, te verantwoorden wegens lc-" vonsmiddclenopstootjcs en plunderingen. Het O. M. voerde zelf den ellcndigcn toe stand als verzachtende omstandigheid aan. Twintig beklaagden werden tot gevangenisstrol- fen veroordeeld vnn écn tot negen maanden de overigen werden vrijgesproken. Dc beklaag den, die minder don zes maanden kregen, wer den voorwaardelijk gestraft. engetandA EEN NIEUWE NEDERLAAG DER LABOUR- REGEERING. Londen, 30 Juni. (R.) De regeering leed een nederlaag bij dc bespreking in bizonder- heden van do finonciecle wet. doordat de oppo sitie, gesteund door de liberalen, een amende ment aannam, waarbij het onderhoud uit lief dadigheid wordt vrijgesteld van de belasting op het onderhoud. Baldwin vroeg onmiddellijk ver daging vnn het debat, opdat de regeering ge legenheid zou hebben haar positie te overwegen. Snowden herinnerde aan dc mcdcdeeling vun Mncdcnald, dat de regeering een nederlaag op een punt, waarmee bet vertrouwen niet gemoeid was, niet als vitaal zou beschouwen. Het Huis besluit tot verdaging van de be sprekingen met 237 tegen 169 stemmen. Het zal geen politieke gevolgen hebben. DE ENGELSCHF FINANCIEN. Londen, 1 Juli (R.). De inkomsten van het Vcrccnigd KoninkrPJk over het eerste kwar taal von het begrootingsjonr, eindigde 30 Juni, bedragen ongeveer 176)4 meüioen pond of bijna 11 millioen minder dan over hetzelfde kwartaal vnn 1923. Het bedrag der op dien datum uitstaande vlottende schuld is bijna 800 milioen, welk bedrog ccn vermeerdering scdcit 51 Maart van 24 millioen aantoont. HET CONFLICT, MET MEXICO. Londen, 30 Juni. (N. T. A. Droodloos). In het Lagerhuis deelde Mocdonnld mede, dat Cummins, de Britsche zaakgelastigde in Mexico, op dc terugreis naar Engeland is. Zoodra allo gegevens omtrent liet geval van mevrouw Evans in het bezit der regeering zijn, zal deze aan gelegenheid warden overwogen. Inmiddels heeft d waarnemende Britsche zaakgelastigde in Mexico dc opdracht ontvangen dc bewuste hoorn te bezoeken en verslag uit tc brengen. Het spreekt vanzelf, dat Sir Thomas Holder niet naar door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - <50 Gelukkig voor haar had Jim de gewoonte bij na onmiddellijk na het eten te gaan slapen. Zelfs de buitengewone gebeurtenissen, welke dien dag waren voorgevallen, konder. hem niet van dien regel doen afwijken. Hij had geen zin om naar de kampplaats terug te gaanmis schien werd bij weerhouden door een zekere vrees iets te zullen vernemen, det hem zou no pen het philosophische standpunt, hetwelk hij had ingenomen, tc verlaten. Hij trok zich in de keuken terug, waar hij op eerr bank ging liggen, cn Kitty sloot zich in haar eigen kamer op. Daar kon zij tenminste vrij luisteren zonder scheldwoorden naar het hoofd te krijgen. Zij wierp zich op het bed, en steunde het hoofd op de vensterbank. Geen geluid verbrak de stilte van 'den nacht, behalve dc rustcloozc stem van de beek. Haar ijde! geklater maakte Kitty razend Niets anders hoorde zij dan dat. Zoo gedoemd te zijn om tc wachten en msoi to luisteren, fei telijk een gevangene, terwijl alleen de verbeel ding vrij baan had, en haar heCvreeselijksle in schrille kleuren afschilderde dat was om krankzinnig te worden. Als ze hem met zich mee zouden voeren, gebonden en hulpeloop, moest zij hem volgen of sterven, voelde ze. Zij stond op en schoof naar de deur. Zij hoorde Jim in de keuken snurken als een stoommachi ne. ,.Hij slaaptdacht zij, verbaasd. Haastig sloeg zij een sjaal om, en glipte het raam uit, waardoor ook Nahnya uit het blokhuis was ge vlucht. Geluidloos bewogen zich haar mocassins snel over den grond. Zij liep om het blokhuis heen, en volgde hot pad dat naar de rivier leidde. Het was noginict volkomen donker. Bang om gezien te women, week zij echter van den weg af, en snelde, het bovenlijf diep gebogen, voort, onder dekking der wilgen. Telkens stond zij weer even stil, haar adem inhoudend om scherp te kunnen luisteren. Het gemurmel van do beek overstemde nog ieder ander ge luid. Heel in de verte .erbeelddc zij zich man nenstemmen en onbeschaafd lachen tc hooren. Als iemand een dag tc voren Kitty had voor speld, dat zij een kamp van ruwe rnonnen zou besluipen om hun gesprekken te kunnen beluis teren, zou rij de oogen vol schaamte hebben neergeslagen. Nu dacht zij daaraan niet. Zij liep voort in de richting van dc kamp plaats. Eindelijk ontwaarde rij een zwak schijn sel tusschen de boomen. Zij ging voort, tot slechts een afstand von niet meer dan twintig meter haar von hen scheidde. Het licht von hun vuur zette het gebladerte boven hun hoofd in doffen, rooden gloed. Toen hurkte zij neer ach ter een dicht heesterboschje als^ het noodig mocht zijn, zou ze daar den geheelen nacht blij ven. Ecnigen tijd vernam zij niets. Zij begon te vreezen, dat zij toch reeds waren vertrokken en hem met zich hadden genomen. Doch plot seling drong stemgeluid tot haer door. „Hij komt bij," hoorde zij hen zeggen. „Pro beer het nu nog eens." Kitty's hart stond stil. Een vreeselijk tafereel schiepen deze woorden voor haar geest. Een oogenblik was het angstig stiltoen sprak een andere stem. ,,Zul je het nu zeggen Haar intuïtie zei haar, wat er zich in het kamp afspeelde. Weer een stilte tqen bereikte een zacht kreunen Kitty's oor. Als geëlectriseerd sprong Kitty op. Weg was al haar maagdelijke zedigheid. Met gloeiende oogen, zichzelf ver getend als een moederdier, dot haar jongen door gevaar bedreigd ziet, rukte zij de strui ken voor zich weg, en viel het kemp der man nen binnen. ,JL*iat dnt, lafaards," schreeuwde zij hen toe. Joe ?.Iixer, Stack en Crusoe Cumpbc'l deins den achteruit, met stomheid gesle%en. De half bloed, die naast het vuur lag te slapen, werd wakker, en ging half overeind zitten terwijl hij haar met wczcnlooze oogen aanstaarde. Kitty zog alleen Ralph. Hij hing slap tegen hot touw waarmee hij non den boom was vastgebonden. Zijn gelaat was bleek als van ccn geesthij hijgde naar ademhet angstzweet had langs zijn hals natte sporen achtergelaten. Met een kreet van medelijden sncldo Kitty op hem toe, cn rukte wanhopig aan de knoopen van hel touw. De mannen herstelden zich van hun verras sing. Waar zij wisten dat Jim een dochter had, viel het hun niét moeilijk de tegenwoordigheid vun een blank meisje hier, zich te kunnen ver klaren. En gelijk mannen altijd doen, wanneer zij staan tegenover een vrouw wier toorn op recht is, keken zij onnoozel cn schoapsachtig. „Bemoei u daar niet mee, jonge dame," gromde Joe. „Jij afschuwelijke laiacrd 1" riep Kitty, haar stem van woedé nauwelijks meester. Joe's gezicht begon op te zwellen. „Ga terug naar je vader," siste hij, „dit is geen plaats voor jou!" Kitty kee^L hem niet verder aan. „Wanneer hij je hier \jndt, en tegen je te keer gaat,, heb ik je gewaarschuwd," dreigde Joe. '„Deze mannen zijn mijn getuigen." Maar noch dc gedachte aan de boosheid van hnar vader, noch iets anders kon Kitty nu nog afschrikken. Met de lciacht der wanhoop rukte zij aan het koord. „Ga terug, Kitty," fluisterde Ralph tusschen de blcekc lippen. „Het geeft jo niets." „Och jongen I" bracht zij uit, in haar stem een klank vnn hartstochtelijk verlangen, nis een moeder die spreekt lot haar in pijn gemarteld kind. „Cernpbeli, Lac! haar weg von dien boom beval Joe. De langharige, grijnzende Crusoë pakte Kitty van achteren bij de ellebogen, on rukte hoor ruw weg. Zij kon zich niet verzetten. Haar oogen schoten vonken. „Ik ben niet bang voor jullie voor niemand van jullie 1" riep zij. „Uw opvatting over deze kwestie is niet juist, mejuffrouw," zei Joe, plotseling vel tij gerachtige, minzaamheid. „Deze man heeft ons onrecht oongedaan. Hij is wettig onze gevan gene. Maar ik vil niet hardvochtig jegens hem zijn. Ik heb aangeboden hem vrij te laten op zeer aannemelijke voorwaarden. Als hij daar niet op in wil gaan, is het tcph zeker mijn schuld niet, wel „Zeg dien mon dat hij mij loslaat, dan zal ik u antwoorden," zei Kitty verontwuordig. Op een wenk van Joe liet Campbell hoor los. „Wat waren "e vootwaarden wilde Kitty treten. „Als u hem a eens zei, hoe dwaas hij is, zal hij misschien wei naar u luisteren," zeide Joo kruiperig. „Zeg hem, dat hij moet zeggen, wat 1 ik weten wil, dan zal ik het hem niet verder lastig maken." „Wat wilt u dan van hem weten «S* „Allcr-n maar' wanr die meid vnn Crossfox, Annie Crossfox thuis ligt." DJt onverwachte antwoord verraste Kitty zoo zeer, dat zij haar vastberaden zekerheid geheel dreigde te verliezen. Zij wankelde, nis wos haar een physiokc slag toegebracht. De kleur ver dween uit haar wnpgen. „Annic Crossfox herhaalde zij. Ik moet <?cn en ander met honr in orde ma ken", lichtte Joe in. „Natuurlijk weet ik hr.ar wel ergens te vinden, maar ik heb haast. Als hij mij zegt, waar ze is, dat ik dadelijk naar haar toe kan gaan, zol ik hem vrij laten." Kilty's hart scheen in stukken te worden ge scheurd '.oor de verschillende emoties. De aan blik van Ralph's üjden martelde honr, maar haar ziel scheen te verstijven, wanneer zij be dacht, dat hij 't ter wille van Nahnya droeg. De ontdekking dat het van hoar thans alleen of- hing of het geheim behouden zou blijven, be angstigde haar. Dood en loven schenen door van of te hangen, hoo zou anders Ralph zulke mar.tciingen kunnen verduren Het was Kitty duidelijk, dat zij hem eerder zouden kunnen dooden, dan hem het geheim afpersen. Dc kleine Stock bespiedde Kitty met zijn fretachtige muizenoogen. Geen beweging.van haar ontging hem. Plotseling riep hij uit„Ze weet -het zelf I" Kitty kreeg het gevoel, als was haar plotse ling een net over het hoofd geworpen, in de mazen waarvan zij reddeloos verward raakte. Slack was opgesprongen. Met een boosaan#- gen, slu\ren glimlach b?ek hij beurteJiiur'^c^e cn dan weer Kitty aan toen fluister;*' iets in het oor. Joe knikte toesteny»; I baar hoogelijk voldaan p'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1