Louis Klein Utrechtschestraat 44 New-Edison „DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPRIJS 5:r EERSTE BLAD. BUITENLAND. r Jc. V Pianohandel LUCULLUS- INMAAKGLAZEN BB. NBEWEGB P« NIEROP, Lnpstnit S8 WATERSLANG, IJSMACHINES, IIIREGAAS, STERIUSEEHGLAZEH. FEUILLETON, De verborgen vallei. 23e Jaargang No 4 foort 2.10, Idem tranco per post f J.—per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummers 1 Gj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 479IO. TEL INT. 5I3. «rljttag 4 Juli I924 PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regef meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-advcitentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalingen voor het advcrtccicn- bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ARBEIDSCONFERENTIE. Het gebruik van den vrijen tijd door de orbeiders. G e n v e, 3 J u l i. (B. T. A.) De erbeidscon- ferentie heeft met 73 tegen 17 stemmen aange nomen de aanbeveling aan de regeering no pens het gebruik van den vrijen tijd van de arbeiders, die voornamelijk tot doel heeft den arbeiders tusschcn de uren van hun slaap een voldoenden tijd te waarborgen om te doen, waar zij zin in hebben. De Fransche vertegenwoordiegr van de pa troons heeft tegen de geheele aanbeveling ge stemd, omdat deze aan de regeeringen aan raadt het sluiten van collectieve contracten met du arbeiders to vergemakkelijken, aange zien hij van meening was, dat deze kwestie ne telig is en niets te maken heeft met die, welke de conferentie heeft op te lossen. DU1TSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Een Duitsch verweer. B e r 1 ij n, 3 Jul i. (W, B.) Van goed inge lichte zijde wordt meegedeeld, zulks in ver band met de verdachtmakingen van de Fran sche pers, als zou de rijksrcgecring het door voeren van hetrapport-Dawes, met name het voorleggen van de betreffende wetten aan den rijksdog, vertragen, dat de geallieerde leden van het spoorweg- en goudbiljettenbankcomité herhaaldelijk hebben erkend, dat van Duitsche zijde alles tot het verhaasten van de noodige voorbereidingen is gedaan. Terwijl de werk zaamheden van het spoorwegcomité en het goudbiljettenbankcomité de volgende week af gesloten zullen worden, is men het in het in dustrie-obligatiecomité wegens de houding van den vertegenwoordiger Descamps nog niet een9 over de principieele kwesties. De rijksregcering wenscht ten zeerste, dat de werkzaamheden ten spoedigste geëindigd zullen worden, omdot bedoelde wetten slechts op grond der werkzaamheden van de ver schillende comités van organisaties aan de Duitsche wetgevende autoriteiten kunnen worden voorgelegd. De arbeid van het comité voor de Duitsche spoorwegen. Berlijn, 3 Juli. (W. B.) De organisatie commissie voor de Duitsche rijksspoorwegen is heden gereedgekomen met de behandeling in tweede lezing van de ontwerpen voor dc rijks- spoorwegen-wet en dc statuten voor de maat schappijen. De buitenlandsche leden Acworth en Leverve vertrekken onderscheidenlijk naar Londen en Parijs. Zij hebben den sterker, in druk gekregen, dot dc werkzaamheden goeden voortgang nemen, welke werkzaamheden in meer dan 20 bijeenkomsten, in goede harmo nie, plaats vonden. De commissie zal den lOden dezer nogmaals bijeen komen te Londen, ter behandeling van dc ontwerpen in laatste lezing, waarvoor nog en kele kwesties op rechts- en financieel gebied dienen te worden afgedaan. Op het oogenblik ontbreken daartoe nog enkele gegevens. Men mag het er voor houden, dat de be sprekingen in Londen slechts enkele dagen zul len vereischcn, zoodat de commissie tegen 15 of 20 Juli aan de Commissie van Herstel haar rapport en haar voorstellen zal kunnen in dienen. DE MILITAIRE CONTROLE DER "r GEALLIEERDEN. P a r ij s, 3 J u 1 i. (B T. A.) Dc gezanten- raad heeft vanochtend kennis genomen van het rapport van de geallieerde militaire commissie te Versailles. Hij is het eens geworden, onder voorbehoud van de goedkeuring van dc regee ringen, over de groote lijnen van het antwoord op de Duitsche nota van 30 Juli inzake de mi litaire controle der geallieerden in Duitschland. DE OVEREENKOMSTEN MET DE MICUM. De industricelcn zeggen het verdrog op. Dusseldorp, 3 Juli. (W. B.) In opdracht van de commissie van zes heeft geheimraad Kloeckner hedenochtend per brief aan den president van de Micum meegedeeld, dat dc kortgeleden gesloten overeenkomst wordt op gezegd, daar het trots alle in het werk ge stelde moeite niet mogelijk is gebleken, de Micum-verdragen op welke manier dan ook voor de maand Augustus te financieren. DE BEIERSCHE LANDBOUW. München, 3 Juli. (W. B.) In de economi sche commissie uit den Beierschen landdag heeft Fehr, dc minister van landbouw, bij do beraadslaging over maatregelen ter bestrijding van de landbouwcrisis gezegd, dat de landbouw beschermd moet worden door een verstandig systeem van belastingen. AMNESTIE IN BEIEREN GEWEIGERD. München, 3 Juli. (W. B.) In de grond wetscommissie uit den Beierschen landdag zijn de ontwerpen van de communisten, het völki- sche blok en de sociaal-democraten tot het uitvaardigen van een amneslie voor politieke misdadigers en ontslag uit de hechtenis van politieke gevangenen verworpen, nadat dr. Giirtner, de minister van justitie, zich daarte gen had verklaard. Do minister bevestigde, dat in 35 gevallen aan de bezwaren tegen de in het z.g. kleine proce^-Hitler uitgesproken gc- rollen van voorloopige hechtenis door de op heffing daarvan is tegemoet gekomen. HET PROCES TEGEN DEN SEPARATIST BERKHOLD. Een Wolffbericht uit Hanau houdt in, dat voor het Staatsgerechtshof ter bescherming der republiek gisteren het proces is begonnen te gen den wijnbergcigenaar Berkhold uit Eltville, die ervan beschuldigd wordt de separatistische beweging gesteund te hebben. Het is het eerste proces, dot een Duitsche rechtbank tegen een separatist kan voeren en van bizonder belang, omdat in de stukken in zeer duidelijken vorm blijkt, dot als drijvende krocht achter de sepa ratisten van Rudclsheim, de Fransche gedele geerde Armand stond Er zijn 55 getuigen ge dagvaard. EEN PROCES TEGEN EEN OUD-MINISTER. Naar Wolff uit Weimar meldt is aldaar het proces begonnen tegen den voormaligen mi nister van binnenlandschc zaken in Thüringen, Hermann, en verscheidene andere staatsambte naren, beschuldigd van documenten vervalscht te hebben. HET PROCES-GRAFF. De doodstraf gcëischt. Settin, 3 Juli. (W. B.) In het proces- Groff vroeg het O. M. tegjen de drie beklaag den, Kaws, Engeler en Schwierrat, wegens moord in samenwerking gepleegd, de dood straf Echter werd niet gcëischt, dat zij van hun eer en hun civiele rechten zouden worden vervallen verklaard. DE VEROORDEELING VAN POEHNER. München, 3 Juli. (W B.) De huishou delijke commissie uit den Beierschen landdag heeft vandaag besloten haar goedkeuring te verleenen tot uitvoering von de tegen den völ- kischen afgevaardigde Poehner door de Mün- chensche volksrechtbank uitgesproken straf wegens deelneming aan den Putsch van Hitier. Het voorstel van het völkische blok om d*e dis ciplinaire straf tegen Poehner op te heffen werd verworpen AARDBEVINGEN GEREGISTREERD. Een Wolffbericht uit Hamburg deelde mee, dat gisterochtend aldaar een buitengewoon he vige aardbeving is opgeteekend op 0100 K M. afstond. De opteekening begon om 5.49 uur en 24 sec. Waarschijnlijk had de aardbeving in Centraal-Azië plaats. Een andere sterke aardbeving werd te Ham burg geregistreerd op 50 Juni, des namiddags, op 8100 K.M afstond. Deze begon om 4 56 uur en 53 sec. Ten slotte werd op 26 Juni om 2.05 min. Tbe Phonograph with a soul' Komt U eens hooren! Pionnla Pnllotl Groote BIBLIOTHEEK VOORRAAD lldUUld nUliuIl Abonnementen per jaar. 12 of 24 rollen naar kenze per maand VoorREGENKLEEDING IS EN BLIJFT TOCH MAAR HET BESTE EN MEEST GESORTEERDE ADRES HEI DAMES EH RIHDERMODEHUIS t'HIROHDELlE" 16/18 Lanqestraat. Amersfoort. HIER ZIJN OOK VOORRADIG DE GE- GARANDEERD ONDOORDRINGBARE MANTELS VAN DE FIRMA .JtflANDLE- BERG" tc MANCHESTER. LANQESTR. 39 - TEL. 462 PRIJSCOURANT GRATIS. Tel. 288 en 30 sec. een aardbeving geregistreerd in het antipodengebied in den Stillen Oceaan. Ook te Potsdam werd gisterenochtend en sterke aardbeving op een afstand van 6C00 K.M. opgeteekend. ENGELAND. EEN VERKLARING IN 'T LAGERHUIS OVER EEN INVAL IN MESOPOTAMIA Londen, 3 Juli. (R.) De onderstaatssecre taris voor dc luchtvaart zeide, bij het verdedi gen van de politiek von bommenwerpen uit de lucht in Mesopotamia*, dat de stammen onlangs 146 mennen en 127 vrouwen en kinderen heb ben gedood, bij een enkelen inval in het grond gebied van Mesopotamië. Die stammen hebben alle mannen en jongens, die zij gevangen heb ben gemankt, gedood. HET CONFLICT IN DE BOUWVAKKEN. Een dreigende stoking. Londen, 3 Juli. (R.) Het bestuur van den notidTlalen bond van bouwvakarbeiders heeft besloten, dat het werk 5 Juli zal worden ge staakt, tenzij de loonsverhooging wordt toege kend. ITct hof von onderzoek. Londen, 3 Juli. (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis heeft de minister van arbeid he den medegedeeld, dat lord Buckmaster zich be reid heeft verklaard op te treden als voorzitter van de commissie van onderzoek aangaande het conflict in het bouwbedrijf. Hargraves, de voor zitter van den bond van katoenspinners en 'Ar thur Pugh, de secretaris van dc vakverenigin gen vun ijzer-, staol- cn metaalbewerkers, zijn de andere leden der commissie, die morgen in het gebouw van het hooggerechtshof bijeen komt om haar werkwijze vast te stellen. OOSTENRIJK. DE TOESTAND VAN DR. SEIPEL. W e e n e n, 3 Ju 1 i. (W. B.) Heden is bonds kanselier dr. Seipel uit het ziekenhuis kunnen vertrekken naar een inrichting, waar hij weer op zijn verhaal zal kunnen komen. ZUID-SLAVUL EEN NIEUW ITALIA ANSCH-ZUID- SLAVISCII GRENSINCIDENT. G r a z, 5 Juli. (W. B.) Bij Bischoflack be gaf een afdecling van de Italiaanschc grens wacht zich op Zuid-Slavisch gebied cn beschoot de Zuid-Slavische grenswacht. Twee Zuid-Slavische grenswochten en een Zuid-Slavische student werden zwaar gewond. POLEN. DE ECONOMISCHE CRISIS. Poolschc orbeiders nnor Frankrijk. M y s 1 o w i t z, 3 Juli. (\V. B.) Een groote emigratie uit Poolsch-Opper-Silezië is hier be gonnen Dc Fransche missie alhier heeft uit Frankrijk bericht ontvangen 1300 geschoolde arbeiders voor de metaal- en kolenindustrio naar Frankrijk te dirigecrcn. Een transport van 800 arbeiders is reeds vertrokken. RUSLAND. DE OOGSTVOORU1TZICHTEN. Een verklaring van Ryfcof. Moskou, 3 Juli (B. T A.) Een officieel communiqué ondertcckend door Rykof, zegt De gegevens omtrent den oogst van do voor naamste granen, de steviging van den econo- mischcn toestand cn de goede stoat van het vervoerwezen wettigen de hoop op het volko men welslagen van de maatregelen, -genomen om de gevolgen von de gedeeltelijke schaarsch- te te boven Ie komen. VEREENIGDE STATEN. DE A.S. PRESIDENTSVERKIEZING. De democratische conventie. New York, 3 Jul i. (R.) Een opmerkelijk feit op de bijeenkomst der conventie op heden was, dat er stemmen over gingen von McAdoo op Ralston, die nu door sommige beoordeelaars wordt beschouwd als de man, die een goede kans begint te krijgen op dc enndidatuur. In- tusschen is te Cleveland een „Conference for progressive political action" bijeengekomen, die naar verwacht wordt senator La Follette zal aanwijzen als haar candidoat voor het pre sidentschap der Unie. DF. WERELDVLUCHT DER AMERIKANEN. Allahabad, 3 Juli. (R.) De Amerikacn- sche vliegers zijn te Ambola in de Punsjab aangekomen. DE AUTOMOBIELINDUSTRIE IN DE VER. STATEN. Een wending ten ongunstc in het automobielbedrijf. Het bericht betreffende het vervaardigen van Ford's tien millioenste auto, komt ongeveer ter zeifder tijd met de aankondiging, dat de Ford fabrieken in het Midden-Westen ten minste dc* eerstvolgende twaalf weken per week slechts vijf dagen zuilen werken. Bij dezen maatregel zijn ruim 23,000 personen betrokken. Zooals ge zegd, zullen do fabrieken .vijf dagen per woek werken: des Zaterdags cn Zondags zullen rij gesloten blijven. Hiertegenover zullen do arbei ders dit jaar geen vacantia krijgen. In geval het nu twoolf weken noodig mocht blijken, do vijf- wcikdagen-weck voort to zetten, dan zal dit ten koste gaan van het loon van den arbeider (ar beidster), aangezien dan een zesdo deel von het loon zal worden afgetrokken, hoowcl het tot nu toe de gewoonte was om do fabrieken des Za terdags reeds om een uur to sluiten, en dio dag dus slechts een halve werkdag was. Dczo maat regel zal op ccn ieder van toepassing zijn: zoo wel op degenen die een salaris van 100,000 per joor genieten als op stenografistcn cn loop jongens. Toen bovenstaande werd bekend gemaakt, werd cr nog oan toegevoegd, dat de heer Ford altijd een groot voorstander is geweest von de vijf-werkdagen- weck. Dit bericht, dot komt, nu de automobielfa brieken en handelaren niet langer kunnen loochenen, dat er ccn wending ten ongunste is gekomen in het tot nu toe fabuleus goedgoande automobielbedrijf, doet den sceptischen buiten staander echter vreezen, dat het cr op het oogenblik nog ol somber voor staat voor do nutomobiclfabrikontcn. Het is misschien niet van belang ontbloot, het oordeel van een der direc teuren, dien ik hedenochtend in dc publiciteits- ofdccling van het departement van handel sprak, hier weer tc geven, aldus schrijft de New- Yorker-correspondent van do N. R. Ct Hij gaf in do eerste plaats volkomen toe, dat do auto mobielindustrie op het oogenblik voor oen moeilijk probleem staat. Na den oorlog is die industrie ontzettend gegroeid. De welvaart ven het land kwam voornamelijk tot uiting in het bezit van ccn auto. „Havo your own car". Ver leden jaar werd het hoogtepunt bereikt, toen ci in dit land alleen meer dan ccn milliocn wagen1 werden verkocht. Maar langzamerhand is de markt echter verzadigd gerookt Een ieder, di voor een auto in de termen valt, heeft er vrij wel een. De binnenlandschc automobicl-hondc heeft dus ongeveer het punt bereikt, dot voo iedere nieuwe auto, die cr verkocht wordt, ec tweede-handschc wogen von de hond moet wo: den gedaan. Dit kómt voor een belangrijk de ten laste Van den handelaar. Automobielhond. laren verplichten zich per contract per jaar ee bepaald aantal wagens van den fabrikant te koi pen. Om nu nieuwo auto's te kunnen verkoope moet de handelaar het den kooper aonlokkelii maken, en dit kon gewoonlijk alleen geschieden door den gebruikten wagen van den koope; over tc nemen en hem daarvoor een grootei bedrog te geven, dan hij feitelijk geneigd zou zijn tc doen. Dp fabrieken hebben veel te lang op ren basis van voorgoonde jaren voortgc- werkt, cn al is het waar. dat dc koopkracht in het buitenland grooter wordt en dus de vraag nner automobielen in het buitenland ook steeds toeneemt, dc binnenlandschc automobielhandel wos zoo veel belangrijker don de buitenlandsche, dot dit er niet tegen op weegt Met is dus wel een merkwaardig toeval, dat do heer Ford juist tot de conclusie komt, dat een vijf-werkdegen-week zoo sympathiek is voor de samenleving, in een tijd, dat er voor ccn zes- werkdagen-weck niet voldoende werk meer is. ZUID-AFRIKA. EEN TELEGRAM VAN HERTZOG AAN MINISTER THOMAS. Pretoria, 3 Juli. (R.) Hertzog heeft een telcgrom gericht aan den minister van kolo niën, waarin hij de hoop uitspreekt, dat de har telijke betrekkingen, die er tusschcn de Brit- sche regeering en die der Unie bestonden, in de toekomst op denzclfdcn voet zullen worden voortgezet. Hij voegt er aan toe dot de Zuid- Afriknanschc regeering den voorspoed cn de tervedenheid onder alle klassen der gemeen schap tracht te bevorderen, teneinde Zuid- Afrika de gewichtige plaats, die het in het Britsche gemecnebcst inneemt, waardig te doen zijn. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT, DOOR L. ALETRINO r-i 63 HOOFDSTUK XX. De terugkeer in de vallei. De Indianen in de vallei waren bezig met hun ochtendwerk voor de huttende vrouwen maakten en herstelden kleeren, cn St Jean Ba- teese was den jongens aan het uitleggen, hoo zij de pees van een boog moesten draaien, toen onverwachts de blanken op den bovenrand van de groene helling verschenen. De Indianen lie ten het werk in den steelt, en riepen verward dooreenhet ongewone leven deed Nohnya weldra uit een der hutten te voorschijn snellen. Zij legde hun gebiedend het zwijgen op. Noh nya zelf verried geen spoor van ontroering. Zij trad Ralph met norsch gelaat zwijgend te gemoet als wachtte zij op een verklaring. De wanhoop maakte Ralph even schijnbaar- onverschillig en laconiek als Nahnya zelf. „De blanken weten van het bestaan van de vallei," zeide hij zonder eenige inleiding. Joe Mixer en zijn menschen.JZe zijn op weg hier naar toe. Ik ben gekomen om je te waarschuwen." Nahnya's gelaat bleef stralc. „Hoeveel vroeg zij. „Drie blanken en een inboorling." „Wie heeft het hun verteld vroeg zij streng. Ralph keek voor zich. „Ik heb het hun gezegd," riep Kitty snel. Zij had het gevoel als werd zij tusschen deze twee harde mcnschen verpletterd. „Ze mortelden hem om het uit hem te krijgen. Zie hem maar aan. Hij kan zich nauwelijks rechtop houden. Jij zelf zou het hun verteld hebben I" „Hij heeft het jou verteld vroeg Nahnya onvermurwbaar. Kitty dreigde de heerschappij over haar stem te verliezen. „Hij wist niet wat hij zei I" verontschuldigde zij. „Ik heb het je verteld het waren zijn koortsdroomen I Ik docht lot gistermorgen dat het fantasieën waren 1" Ralph keerde zich tot Kitty. „Ik heb je niet meegenomen om me te verdedigen," zei hij ruw. Dat was te veel. Kitty wendde zich van hen af en brak in snikken uit. Nahnya noch Ralph sloegen acht op haar. vWat komt het er op aan, wie het vertellen sprak Nahnya dof. „Het moest komen. Altijd ik dat weten." Er was een stilte die alleen door het snikken van Kitty verbroken werd. Nahnya staarde naar den grond, een diepe groeve tusschen de wenkbrauwen, en Ralph staarde naar Nahnya. „Wat ben je van plan te doen vroeg hij eindelijk. Met een ruk wierp Nahnya het hoofd in den nek. „Vechten I" zeide zij. Er brak weer licht door Ralph's doffe oogen. „Wij hebben de balken over de kloof in do grot naar onzen kant getrokken," zeide hij haastig. Zij knikte even, goedkeurend. „Het zal hun tijd kosten balken te halen om een nieuwe brug te maken. Ik znl denken wat te doen staat Jij nemen wat rust" Nahnya gaf haar bevelen en AhahweK nam de zorg voor Kitty op zich. St. Jean Bateese leidde Ralph naar zijn hutMarya verbond zijn schouder en monktc een slinger voor zijn arm. Toen lieten zij hem alleen, dat hij zou gaan slapen, maar Ralph bleef kijken door de opening in dc hut, cn toen hij Nahnya zog ver trekken in de richting van de grot met ccn geweer onder den arm, stond hij op om haar te volgen. Nahnya beval hem, terug tc kceren. „Zij ko men nog langen lijd niet" verklaarde zij. „Mis schien niet voor morgen. In ieder geval kun je geen geweer afschieten. Ga slapen." „Dat hoef je niet te denken l" antwoordde Ralph vastbesloten. Nahnya haalde do schouders op en ging voort. Ook Kitty had een waakzaam oog ge houden. Zij volgde Ralph en het donkere meis je op korten afstand. Nahnya merkte het, maar zeide niets. Nahnya vatte post op de rotsen boven den uitgang in het dal van de grot Kortaf deelde zij Ralph mede, dat zij dit het meest geschikte punt voor verdediging vond. Ralph was het daarmee eensde vijanden moesten één voor één door de nauwen uitgangspleet aan hun voeten. Zij had St. Jean Bateese en Charley met geweren bewapend, zeide zij, cn de twee jon gens hadden hun pijlen en bogen. Zij zouden dadelijk aankomen met dekens, levensmiddelen en ammunitie, alles voldoende om een beleg te kunnen uithouden, indien dit noodig mocht blijken. Zij waren er op voorbereid, lang te moeten wachten. Ralph zat in het gras, een eindje van Nahnya af, cn steunde het hoofd op de knieën. Eindelijk viel hij neer als een blek, cn bleef slapend zoo liggen. Verderop zat Kitty als een nederige ondergeschikte. Ze had de knieën hoog opgetrokkpn cn stoorde over de vallei met van tranen brandende oogen. Ralph werd' uit zijn slaap opgeschrikt door een luiden kreet von Nahnya. Zij was opge staan, had hoor geweer gericht cn hield de hand aan den trekker, zonder dezen echter nog over tc halen. Kilty drukte dc handen tegen de ooren, bang voor het schot dat vollen zou. Rolph snelde naar den rand van de rots en keek omlaag. Philippe Boisvert kwam uit de grot te voorschijn. Hij hield zijn ledige handen boven zijn hoofd cn egon in die houding naar boven te klimmen. Toen hij op een afstand van omstreeks tien meter was gekomen, begon de halfbloed snel in het Cree te spreken. Met glioeiende oogen zag hij Nahnya aan. Bij het vernemen van zijn stem, kon Nohnya een beweging van verras sing niet onderdrukken. „Philippe I" mompelde zij. Een felle jaloezie ontwaakte plotseling in Ralph. Hij had gedacht dat alle gevoel in hem gestorven was. „Wat zegt hij?" vroeg hij dringend. Nahnya keek een oogenblik verlegen. „Dc ken hem," fluisterde zij. „Van lang gele den Hij is de jongen, met wien ik spreek op de Zendingsschool." De halfbloed vervolgde met heftigheid zijn redevoering, en zii scheen een zekeren indruk op Nahnya niet te missen. Philippe was een knappe jonge man, en de hartstocht die in zijn woor den gloeide, was blijkbaar volkomen oprecht. Ralph moest zich met geweld bedwingen. Kitty kroop dichte naar hen toe, en trachtte Ralph aan te ziende jaloezie in zijn oogen weer spiegelde zich in de hare. Nahnya had zich weldra van haar verrassing hersteld. „Spreek Engelsch." beval zij den half bloed kort. Ralph voelde zich verlicht. Philippe wierp hem een boozen blik toezijn lippen krulden op tot ccn verachtelijk lachje. Rolph betaalde hem met dezelfde munt Philippe begon op snocvenden toon te vertellen. „Joe Mixer mij aannemen bij zijn pakhuis om een reis te mnken. Ik weet niet waarheen en waarvoor. Het kan mij niet schelen. Ik ga zoo inoar mee, pmdot hij veel whisky heeft. Einde lijk hij zeggen, hij reizen nnar Annie Cross fox. Ik heb zin dan, om hem tc dood, maar ik zeggen niets, want wil weten waar Nahnya Crossfox is. Zeven jaar heb ik hoor gezocht Zij heeft beloofd, mijn vrouw te worden I" „Wat zegt hij I" riep Rolph uit, Nahnya aan ziend met opgetrokken wenkbrauwen. „Het was een kindcrbelofte," zeide zij koel afwijzend. „Hij weldra vergeten, en ik ook gauw vergeet." Philippe begon weer ccn hartstochtelijk plei dooi in het Crcc, krachtig protesteerend tegen Nahnya's beweren. Nahnya stuitte zijn woor denvloed. Haar oogen fonkelden. „Wil je nu Engelsch spreken I" beval zij ge biedend. „Ik help Joe den dokter nazetten," vervolgde Philippe gehoorzaam, „omdat de dokter weten waar Nahnya is. Den vorigen nacht hoor ik waar zij is, en ik heb genoeg van Joe, maar ik go met hem mee de rivier af om hem te kunnen beetnemen. Ik Haten alle blanke man nen. Wanneer wij komen aan den anderen kant van den berg, ik zeggen tegen Joejij wacht hier en ik ga den weg verkennen. Ik zal gauw terugkomen. Joe zegt: het is goed. Hij denkt ik zijn vriend. Hij is een dikke dwaas. Hij ons allen zou willen dooden om hemzelf al het goud te krijgen. Hij denkt, ik zie dat niet in zijn oogen. Hij is een dwaas." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1