ZOMER DE EEMLANDER" mus om huiim lct;; BUITENLAND. Dames-Mode-Huis JHIRONDELLE'1 UB. NIEWEGH FEUILLETON. De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS f"5 m"ta T COSTUMES BLOUSES ROKKEN LUCULLUS- mftlAAKGLAZEN 23e Jaargang No 9 loort 1 210, idem Iranco per post 1 3.per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers Cj05. RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^OORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47010. TEUINT.5,3. Donderdag IO Juli I924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adveitentiln voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het adTcilceren. Kene circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE STAATSRAAD. B e r 1 ij n, 9 Juli. (W. B.) De Staatsraad komt op 15 dezer voor een nieuwe zitting bij een. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Het oordeel van den Wurtem- bergschen staatspresident. Stuttgart, 9 Juli. (W. B.) Op de te Ber lijn gehouden conferentie van de staats- en minister-presidenten der Duitsche landen ver klaarde de Wurtembergschc staatspresident Bazille volgens den „Staatsonzeiger" o.a. het volgende: De hoop, dot het deskundigenrapport Europa den vrede zal brengen, kan ik voorloopig niet deelen. Er blijft echter niets anders over dan het rapport tot den grondslag eener internatio nale regeling te maken. Het rekening houden met de eerekwesties is daarbij een hoofdvoor waarde. Men moet zich te Londen echter ook de vraag stellen, hoe onze tegenportij zich het op brengen der leveranties denkt. De noodtoestand bij den landbouw en de handhaving van den achturendag maken de voorgeschreven leveran ties volkomen onmogelijk. Vóór alles moet echter een morcele grondslag voor de leveran ties worden erlangd door te eischcn, dat de kwestie van de schuld aan den oorlog aan een onpartijdig gerechtshof wordt voorgelegd. An ders bestaat het gevaar, dat ook de Londensche conferentie weer op niets uitloopt. De Wurtcm- bergsche regeering ontveinst zich niet de moei lijkheden, waarvoor de rijksregeering zich ge plaatst ziet, maar aan den anderen kant moeten alle mogelijkheden worden uitgeput om te ver krijgen, dat Duitschland's lasten draaglijk wor den gemaakt, BELASTING OP DEN LANDBOUW. Berlijn, 9 Ju ld. (N. T. A. Draadloos). Vol gens de bladen is bij den rijksraad een wets ontwerp ingediend, strekkende tot het wederin voeren van belasting op den landbouw, die ech ter pas van kracht kan worden, wanneer omtrent de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van het rapport der deskundigen volkomen zekerheid be staat. EEN DUITSCH-FRANSCHE VREDESMANI- FESTATIE. M a i n z, 9 Juli. (W. B.) Zondag a.s. wordt hier de door de Internationale Liga voor de Rechten van den Mensch bijeengeroepen Duitsch-Fanrschc vredesbetooging gehouden. DE ACHTURENDAG. B e r 1 ij n, 9 J u 1 i. (W. B.) Volgens de avond bladen hebben de besturen der vrije vakver- eenigingen, ten eind© de invoering van den achturendag als normalen werkdag in Duitsch- land te bevorderen, besloten een speciale com missie uif deze besturen te benoemen, die zal beraadslagen over de te nemen maatrege'en. FREIHERR VON HIRSCHBERG Te Au bij Freising is, naar Wolff meldt",, staatsraad dr. Anton baron von Hirschberg overleden, de vertegenwoordiger van Beieren in de Rijnvaortcommissie. WAPENSMOKKEL. Colombo, 9 Juli. (R.) Aan boord van het Duitsche schip Schlesing werden 100 geweien en 200 revolvers van Duitsch model in beslag genomen, alsmede munitie, vermoedelijk be stemd voor China ofschoon op de kisten Kobe als plaats van bestemming stond VIER KINDEREN IN EEN KOFFER GESTIKT. Plauen, 9Juli. (W. B.) Gistermiddag wer den in een huis alhier vier kinderen in een koffer dood gevonden. De vierkinderen waren op'zolder in den koffer gaan zitten; het deksel sloeg dicht, zoodat de kinderen hem niet meer konden openen en stikten. RUPSENPLAAG. De Pruisische bosscheu, welke zich uitstrek ken over een gebied van Potsdam tot aan de grens van Litauen, zijn aangetast door de larven! van de pijnboomenmot en naar geschat wordt. zijn thans reeds 30 tot 40 millioen cub. voet hout door deze rupsen gedood of zoodanig aan getast, dat het spoedig zal sterven. De pijnboomen en de bodem zijn bedekt met een lichte massa kleine, wit-geel gestreepte, groene rupsen. Het aantal dezer insecten is zoo groot, dat zij een geluid voortbrengen als het gezoem van een zwerm bijen en de door hen aangevreten naalden vallen met een staag heid naar beneden als druppels van een mot regen. Ten oosten van Berlijn kan men vele bosschcn zien, waarin de toppen der boomen een bronsachtige tint hebben verkregen, een teeken, dat de vernietiging aan het werk is. Intusschen zijn geheele kolonnes van deze rupsen ook hun werk begonnen in het te velde staande koren van de Neumark. Den boeren is hierdoor de schrik om het hart geslagen, en zij verklaren, dat een zoodanige plaag thans voor den eerstep keer zou voorkomen FRANKRIJK. DE KAMERDISCUSSIES OVER DE AMNESTIE. P a r ij s, 9 Juli. (B. T. A.) In den loop der besprekingen in de Kamer over het wetsont werp nopens de amnestie hebben hevige inci denten plaats gehad, zoodat de zitting moest worden geschorst. P a r ij s, 9 J u 1 i. (B. T. A.) Toen de Kamer vergadering werd hervat weigerde het lid der rechterzijde Saint Juste wiens optreden de in cidenten had veroorzaakt, zijn verontschuldi gingen bij de griffie in te dienen, woarop de censuur op hem werd toegepast. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES NAAR AMERIKA. De Evening News meldt, dat de prins van Wales in den herfst een bezoek zal brengen aan Amerika. Het bezoek zal een niet-officieel karakter dragen. De prins zal daarbij ook eeni- gen tijd op zijn boerderij in Canada doorbren gen. Hij hoopt verder tegenwoordig te zijn bij eenige der internationale polo-wedstrijden op Long Island. DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. De besprekingen tusschcn Macdonald cn Herriot. P a r ij s, 9 Juli. (B. T. A.) De Fransch-En- gelsche besprekingen hebben van kwart over tien tot een uur voortgeduurd. Macdonald naar Londen terug gekeerd. P a r ij s, 9 J u 1 i. (B. T. A.) Macdonald heeft Parijs vanavond om 20 minuten over vier ver laten. Een verklaring van den Brit- schen premier tegenover jour nalisten. P a r ij s, 9 Juli. (Havos.) Macdonald heeft tegenover journalisten verklaard, dat het mis verstand tusschcn Parijs en Londen volstrekt ongegrond was geweest en dat aan beide zij den evenveel goede wil liecrscht. Aan de bla den zal een mcdedceling verstrekt worden, die de eenheid van gevoelens zal bevestigen. Een oplossing is mogelijk, maar er is tijd, geduld en een zekere mate van generositeit voor noo- dig. Reeds zijn wij tot een aanvankelijke over eenstemming gekomen. Wij zijn geen vijanden, die vriendschap voorwenden, maar vrienden, die trachten de moeilijkheden uit den weg te ruimen. Wij zijn er "in geslaagd een zeer dege lijk begin van samenwerking te vestigen, dat tijd zal vereischcn om tot een goed einde te leiden. De thans verkregen overeenstemming zal de sleutel vormen voor de regeling, die ten slotte tot stond zal komen, maar een langdu- rigen arbeid zal vereischcn. Wij zijn vast be sloten een duurzame vriendschap tusschen bei de landen te vestigen. De conferentie te Lon den blijft op 16 dezer bepaald. Aan alle geal lieerden zal een gemeenschappelijke nota wor den gezonden, r.iet als een vaststaand besluit, dat hen bindt, maar als Fransch-Engelsche voorstellen, die oantoonen, dat een olgemecne overeenstemming tusschen de geallieerden mo gelijk is. Deze nota zal niet aan Duitschland worden gezonden, daar zij alleen de geallieer den raakt. WOLLEN I0MPERS 6.75 495 295 R EIS HOEDJ ES jc cn o ia Vilt ot Raffia 675 4 50 325 KORTE EN LANCE MANTELS (effen en Fantasie) TEGEN SPOTPRIJZEN) AMERSFOORT. LAN6ESTR. 39 - TEL. 462 PRIJSCOURANT GRATIS. I gJJI 1 :Y7ra Zangb sta. QOJDBL.288 STERILISEER KETEL met 6 glazen geheel compleet f 5.95 Een gemeenschappelijke Fronsch- Britschc nota. P a r ij s, 9 Juli. (Havas.) De gemeenschap pelijke Fransch-Engelsche nota, die is voortge komen uit de besprekingen tusschen Macdo nald en Herriot, verklaart, dot het voornaamste doel van de conferentie te Londen is het plan der deskundigen tot uitvoering te brengen. De geallieerden zullen opnieuw verklaren het plan te aanvaarden. De Commissie van Herstel zal den datum moeten vaststellen, waarop du eco nomische bezetting van het Roerbekken zul ophouden tengevolge van het ter uitvoering brengen van het plan. In geval van een opzettelijk flagrant in ge breke blijven van Duitschland zal de commis sie beslissen, moor als de leden der commissie het er niet over eens zijn of al dan niet een in gebreke blijven moet worden geconstateerd, moet de commissie zich een Amerikaan toe voegen, n.l. den agent-generaal voor de beta lingen, in het plan bedoeld. De regeeringen zullen aan rechtsgeleerde deskundigen de moeilijkheden voorleggen der interpretatie van de te treffen regelingen. Des kundigen van beide landen zullen de kwestie der intergeallieerde schulden bcstudeeren om tot een billijke oplossing te geraken. De beide regeeringen zullen de kwestie der veiligheid moeten behandelen in afwachting der moge lijkheid van toepassing der door den Volken bond bestudeerde verdragen. De Britsche premier optimistisch. D.d. 9 Juli v/ordt uit Londen gemeld: De Engelsche premier heeft hedenmiddag na beëindiging zijner besprekingen met den Fran- schen premier Parijs verlaten. Voor zijn vertrek stond hij een aantal persvertegenwoordigers te woord en gaf dezen de verzekering van zijn gun stige indrukken inzake deze ontmoeting. Hij verklaarde, dat zijn Parijsche reis niet alleen op de meest volkomen wijze het evenwicht schijnt te hebben hersteld, hetwelk bedreigd werd door „den storm in een glas water", die de laatste weken geconstateerd werd, doch dat bovendien aanzienlijke vorderingen gemaakt schijnen te zijn met betrekking tot de comple teering van de voorloopige schikkingen in ver band met de Londensche conferentie, die vol gende week Woensdag in Saint James Palace zal werden geopend. „De overeenstemming tus schen Engeland cn Frankrijk is geen holle phrase, doch een daadwerkelijk en voldongen feit"; aldus moet naar gemeld wordt Mac- donold zich tegenover de dagbladschrijvers uit- ge'etcn hebben. Hieinar wordt nog toegevoegd, dat de beide rcgccringen aan hun bondgenooten een collec tieve nota zullen doen toekomen, woorin ver schillende voorstellen met betrekking tot de conferentie te Londen zullen worden gedoon, doch dut deze medcdeeling in gcenerlei opzicht zal worden beschouwd als een poging om een programma voor deze bijeenkomst op te drin gen. De 'deelneming van Amerika. B e r 1 ij n, 9 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). Naar de bladen berichten, heeft de regeering te Washington den gezant te Berlijn, Houghton, tot tweeden vertegenwoordiger der Ver. St ter Londensche conferentie aangewezen. Het Lagerhuis en de herstelkwestic. Londen, 9 Juli. (V. D.) Vernomen wordt, dat er mogelijkheid bestaat, dat de de batten inzake de herstelkwestie, die morgen in het Lagerhuis moeten plaats hebben, voor eenige dagen verdaagd zullen worden op grond van een onderlinge schikking tusschen de partijleiders, die de meening zijn toegedaan, dat niets gedaan of gezegd dient te worden, dnt moor eenigszins den internationalen toestond zou kunnen com- plicceren. In ieder geval zal de premier morgen in het Lagerhuis mededeelen, of hij zich ge rechtigd acht een verklaring of te leggen betref fende zijn besprekingen met Herriot, doch voor het oogenblik is het nog niet mogelijk te voor spellen of hij zulks al dan niet doen zal. DE RIJKSTENTOONSTELLING. Te Londen heerscht sedert eenige weken ver schil van meening over de wcnscïiclijkheid' van heropening van de Britsche tentoonstelling in den zomer van het volgend jaar, doch de Eve ning Standard komt thans met het bericht, dat volgens een officieele medcdeeling deze aangelegenheid nog steeds niet door de tentoon stellingscommissie aan een ernstige bespreking is onderworpen geworden. Maar, voegt het blad hie-aan toe, indien echter de wcnsch om conti nueering der tentoonstelling op den duur even sterk zou blijken als zij op het oogenblik is, zal do commissie zeker niet nolaten hiermede tekening te houden. HET BEZOEK VAN RAS TAFFARI AAN LONDEN. Londen 9 Juli. (V. D.)' Ras Taffari, de troonopvolger van Ethiopië, die Maandag te Londen is aangekomen voor een verblijf van een week als gast der Britsche regeoring, maakt thans tal van uitstapjes door de stad. Na een bezoek aan den koning gebracht te hebben, be zocht Ras Taffari gisteren den Tower. Heden morgen, na met belangstelling een operatie in het St. Thomass Hospital te hebben bijgewoond, verklaarde hij ten zeerste getroffen te zijn door wat hij in deze instelling gezien had. Hij sprak zijn voldoening uit over het werk, dot door het hospitael verricht wordt en gaf hiervan blijk door een bedrag van 500 te schenken voor de versiering van een der zalen. De hertog en hertogin van York, lord-kanse- lier Holdanc, de minister van binnenlondsche zaken Henderson en tn] van andere vooraan staande personen waren uitgenoodigd deel te nemen aan een semi-officieele lunch, die he den in Buckingham Palace gehouden werd. HET RADIO-STATION CHELMSFORD. Londen, 9 Juli. _(V. D.) De Marconi Com pany heeft tijdelijk het Radio-station Chelmsford aan de British Broadcasting Company afgestaan voor expcrimentecle doeleinden. Het is heden met zijn operaties begonnenhet is het groot- stc telcfonisch-broadcasting-stotion ter wereld. De proefnemingen beoogen in de allereerste plaats de mate vost te stellen, waarin de daad werkelijke ontvangst door middel van kristollen vergroot kon worden. Chelmsford, bekend als 5 X X, zal een golflengte van 1600 Meter ge bruiken en een capaciteit hebben van niet min der dan 20 K.W. EEN AANSLAG OP DEN ROEMEENSCHEN CONSUL TE LONDEN. Londen, 9 Juli. (R.) Een Roemeensch student van ongeveer 25 jaar, die onder voor wendsel van steun of raad to vragen naar het Roemeensche gczontschopsgebouw was gegaan, heeft twee schoten gelost op den Roemeen- schen consul, die niet ge-troffen werd. Dc da der is gearresteerd. SPANJE. DUITSCHE OORLOGSSCHEPEN IN SPANJE. B e r 1 ij n, 9 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). Uit Vigo wordt bericht, dot do laatste dogen een Duitsch eskader linieschepen, dot een oefen tocht houdt, Spaansche havens is binnengeloo- pen. De bevolking verwelkomde dc schepen har telijk. ITALIË. DE ITALIAANSCHE PERSWET, Rome, 9 Juli. (B. T. A.) Het bestuur van de journalistenvereeniging heeft het persbesluit besproken, dot kon leiden tot de bijna onmid dellijke opheffing, door de politieke autoriteit, von een blad of tijdschrift. Er is een motie aan genomen, waarin het recht op vrijheid van druk pers wordt opgeëischt, dot alleen bij de wet mag worden beperkt cn waarbij cventucele sancties worden voorbehouden voor de ma gistratuur. OOSTENRIJK. SUIKERFABRIEK AFGEBRAND. Brünn, 9 Juli. (W. B.) In den ofgeloopen nacht is te Goeding de suikerfabriek aldaar in vlammen opgegaan. Alleen het ketelhuis, Ket pokl\uis cn dc arbeiderswoningen konden wor den behouden. De schade bedraagt ongeveer 40 millioen kronen. ROEMENIE. DE ROEMEENSCHE MIJNWET. De houding der Ver. Sf. B e r 1 ij n9 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Amcrikoonschc gezant te Boekarest is naar Washington ontboden, om zijn regcering na dere inlichtingen te verstrekken aangaande de Roemeensche mijnwet, waartegen de Ver. Sta ten geprotesteerd hebben, omdat de Amerikaan- sche petrolcumbelangen hierdoor geschaad wor den. COMMUNISTISCHE SPIONNAGE. Weenen, 9 Juli. (W. B.) De bloden mel den uit Boekarest, dat aldaar ambtenoren von het departement van buitenlondschc zaken in hechtenis zijn genomen, die er von verdacht worden in verbinding te staan met Russische sovjet-kringen. De laatste drie monnden is dc sleutel voor draodloozc cijfertelegrammen, hoe wel zij telkens veranderd werd, steeds in handen van een vijandige mogendheid waarschijnlijk sovjet-Rusland geweest. Het departement heeft van onbekende zijde quitanties tot hooge bedrogen ontvangen, die geteekond waren door een legatieraod en uitbetaald waren door de Wecnsche vertegenwoordiging van genoemde mogendheid. v- ZUID-SLAVIE. v RADITSJ UIT OOSTENRIJK GEWEERD. B o r 1 ij n, 9 Juli. (N. T. A. DraodJoos). Den Zuid-Slovischen afgevaardigde Roditsj, die zich te Moskou bevindt, is vergunning geweigerd om naar Oostenrijk terug to kceren, daar hij inder tijd door zijn politieke actie de bepalingen van het hem verleende asylrecht heeft geschonden. Roditsj zal thans een Kroatische boerenpartij met nationoal-bolsjewistischc tendenzen stich ten. mr BULGARIJE. COMMUNISTISCHE AGITATIE. Weenen, 9 Juli. (W. B.) De bladen ver nemen uit Boekarest, dot er in Bulgarije een nieuwe communistische beweging merkbaar wordt. Dc politie heeft te Sofia meer don 20 communistische leiders gearresteerd, terwijl in de mijnstreek von Melnik vele arbeiders zijn gevangen genomen. Bij Boergos zou er een gevecht tusschen benden cn regceringstroepen hebben plaats gehad, waarvan dc ofloop onbe kend is. Tc Boekarest zou een bij het minister*» van builenlondsche zaken gedetocheerdo gezant schapssecretaris wegens verstandhouding met sovjet-kringen zijn gearresteerd. Het grootste is, altijd slechts een mensch te wezen. BJöRNSON. TXT door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT, - DOOR L. ALETRINO - *1' 67 „Ben je dan toch gekomen 1" fluisterde hij. „Ik ben dweos 1 Het is dwaasheid!" stamelde zij. Hij vreesde dat het minste, het geringste haar weer zou doen vluchten. Door zich een weinig om te wenden, kon hij haar hand grij pen, die hij naar zijn lippen bracht Haar rin gers lieten zich willig door de zijne omsluiten; vroeger had zij hem dit nooit toegelaten. Nog had haar stem niets beleden, maar haar heele wezen straalde een gloed van hartstocht over hem irit, die hem duizelig maakte van onuit sprekelijk geluk. „Nahnya, mijn lieveling, maak mijn handen vrij," fluisterde Ralph. „Neen weigerde zij met trillende stem. Hij drong aan, heftiger nu. Haar bevende hand streelde zijn wang; het was een aanraking zacht als van rozebladeren. „Och, laat me je nu toch niets moeten weige ren!" smeekte zij. „Ik ben er zoo moe van, me tegen je te verzetten, Ralph. Jc v/eet, als ik jc vrij liet, zou je mij niet terug laten gaan. En ik moet terug! Laat het mij niet hoeven spijten, dat ik gekomen ben f" „Dat valt nog zwaarder te dragen, dan Joe Mixer's martelingen I" beklaagde hij zich bit ter. Zij trachtte haar hand uit de zijne los te ma ken. „Als je dat zegt, moet ik nu weggaan," fluis terde zij verdrietig. Een schrik doorvoer hem. „Neen, neen zeide hij snel. „Ik zal alles doen, zooals jij het wilt." „Loot me don rustig een beetje bij jc blijven," fluisterde zij. JLaat me dan rustig eèn klein beetje van je houden." „Zeg me, dat je me liefhebt, dan ben ik-ge lukkig," zeide hij. Zij boog zich over hem heen, en kuste hem zacht, heel zacht op de lippen. „Ik houd van je! Ik houd van je! Ik houd zoo veel van jel" fluis terde zij, met een hartstocht als hij nooit ge droomd had van vrouwenlippen te hooren. „Ik houd van je, den eersten keer dat ik je zie Het is mij bijna onmogelijk te doen alsof ik niet van je houdIk houd van je, zoolang ik leef." Eenige oogenblikken zwegen zij beiden, dicht tegen elkaar aan, wang aan wang, hun borst hijgend in lange zuchten. Eindelijk zeide hij met gebroken stem: „Nah nya, dit is machtiger dan iets ter wereld. Daar bij verzinkt alles in het niet. Je mag niet von me weggaan Zij legde hem zacht haar hand op den mond. „In je hart weet je, dat ik heengaan moet," fluisterde zij. „In je hart weet je wel, dat'er nooit iets moet zijn tusschen jou en mij I Ver kwist de weinige oogenblikken die wij samen zijn niet, door daarover te spreken 1" Ongeduldig schudde hij het hoofd. „Ik kan niet zonder je leven," mompelde hij. „Ik wil niet van je weg Zij kuste hem. „Toch zul jel" zeide zij zacht. „Je zult me beloven, het beste van je leven te maken wat je kunt, omdat ik later altijd aar» jc wil denken, terwijl je flink en gelukkig bent, en de zieken beter maakt." „Gelukkigherhaalde liij bitter. „Dat komt toch I" zeide zij, met rustige ze kerheid. „Steek je hand in mijn zak," verzocht hij. „Daar is iets voor je in." Zij vond den honger, cn drukte hem aan de iippen. „Ik zal hem altijd dragen," zeide zij. Zij ging naast hem liggen, op den rand van zijn deken, maar zonder hem aan te raken, behalve dat zij zijn vrije hand vatte, en haar tegen de wang drukte. „Vaak heb ik hetzelfde gedacht," bekende zij. „Ik denk, wat nut heeft het, te leven zoo als ik leefMaar altijd houdt mij iets tegen er een einde aan te maken. Iets maakt, dat ik vöort wil leven, ook al is het leven treurig. De dood is voor hen, die zich hebben te schamen, geloof ik. Ik heb mij niet te schamen. Jij hoeft je niet te schamen." „Je bent dapperder dan ik," fluisterde hij. „Je bent moedig genoeg," antwoordde zij, zijn hand kussend. „Vandaag zie ik, dat je je beschaamd voelt, omdat je denkt, je hebt on geluk over mij gebracht. Je bent van plan, een stap te doen naast de brug „Hoe wist je dat riep hij verbaasd. „Ik lees het in je oogen," antwoordde zij een voudig. „Ik houd toch van je. Dan weet ik ook dikwijls waaraan je denkt. En daarom zeg ik ook, ik kom vannacht. Want ik moet je zeggen, dat ik van je houd. Ik moet je zeggen, dat je zoo moedig bent en zoo sterk. Ik vind het zoo heerlijk dat je me liefhebtZoo blij, dat je me lief genoeg hebt, om toch terug te komen, al zei ik van niet. Ik niet boos over iets. Het is niet jouw schuld, dat de ondere mannen je nareizen, of dat je het geheim vertelde, toen je ziek was. Dat moest gebeuren. Zulke dingen worden door ons niet begrepen. Je moet je niet beschaamd voelen. Ik wil je niet beschaamd zien, omdat je mijn dappere, brave man bent I" „Je bent een engel der vertroosting," fluis terde hij. „Je, ik voelde mij schuldig „Beloof me dan nu, dat je je leven zoo goed mogelijk zal maken," antwoordde zij. „üc beloof het je 1" zeido hij plechtig. Toen week de kalme rust uit hoar stem. „Oh, mijn lieve, lieve, lieveling l" barstte zij uit. „Altijd, altijd, zal ik aan je denken I Waar je ook bent, zal mijn geest naar jc uitgaan, om je te kunnen liefhebben en je gelukkig te ma ken. Je bent mijn man en mijn kind tegelijk I Oh I Dc kon niets meer zeggen. Hoe kan ik je loten heen gaanHoe kan ik 1" Zij drukte zich tegen hem non haar warme tranen droppelden op zijn gelaat Hij kon niet spreken. Hij streelde haar zacht. Zij bedwong haar snikken. Eindelijk zeide zij vreemd: „Nu is het over."i En toen zij zich weer geheel had hersteld, richtte zij zich hölf op, en zeide„Nog een belofte, Ralph." „Wat dan?" „Kitty." *T Hij maakte een beweging van ongeduld. „Tracht van haar te houden," pleitte zij. „Zij is zoo lief." „Onmogelijkzeide hij. „Zij zou mij altijd liieraan doen terugdenken. Ik wil hoor nooit meer zien „Misschien verander je wel mettertijd," zei de Nahnya zacht „Als ik er niet was, zou je Kitty trouwen. Zij is de vrouw voor jou.' „Nooit!" zeide Ralph. Weer legde zij haar zachte hand hem op den mond. „Zeg dot niet zoo zekersprak zij. „Wie weet v/at je na verloop van tijd voor hoar goaf voelen? Aanvaard wat komen zal. Je zult van haar gaan houden, denk ik. Het zal niet zijn, zooals nuhaar stem beefde „en dot wil ik ook niet Maar het zal toch! goed zijn. En als je voelt, dat je van haar gaat houden, dan zal je je herinneren, dat het mijn wcnsch was, en je trouw aan mij broek je niet. Beloof me, dat jc wanneer je van Kilty gaai houden, haar zult trouwen." „Dat zal nooit gebeurenriep hl}. „Wat hindert het dan, wanneer jo het mij belooft zeide zij snel. „Het zou mfe een beetje gelukkig maken." „Nu goed dan, als ik verander van gevoelen, zal ik haar huwen/' zeide hij. „Mnar ik zal niet veronderen „Kitty zal lief voor je zijn V' fluisterde Nah nya, „en voor je zorgen, bijna zoo goed als ik het doen zou. Kitty zal kindjes krijgen. Daaraan denk ik het is zoo dreef maar toch' ook blij T" j, „Nahnya," zeide hij, „je doet mij pijn." 1 Zij drukte zich' opnieuw tegen hem aan. „Neen zuchtte zij, en haar stem was teer en warm als het sterrenlicht boven hen„mijn liefde zol je nooit pijn doen, zij zal je sterk maken. Een grooter wonder nog zal die liefde zijn, omdat wij nooit samen kunnen wezen. Toch zal zij werkelijker nog zijn, dan wat je ziet I Ze zol je beschermen als een schild boven je hoofd, en je verwarmen els een vuur in den winternacht f En wanneer je voorgoed de oogen sluit, zal jo mij op je vinden wachten. Vaarwel, mijn eigen, dappere man, mijn lieve lieveling!" En zij was verdwenen, voor hij bemerkte, dat' zfö heenging, Wordt .vervolgd.]

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1