Louis Klein Utrechtschestraat 44 ZOMER New-Edison ABONKEMENTSPRiJS f"3 m"n'en .v.oor DE EEMLANDER" BUITENLAND. Oames-Mode-Hiiis „L'HIRONDELLE'1 LUCULLUS- IftSNIAAKGLAZEN B. NIEWEGS FEUILLETON. De verborgen vallei. EERSTE BLAD. H Komt U eens hooren! Pianohandel COSTUMES BLOUSES ROKKEN 23e Jaargang No. 10 - - loort 1 2.10, idem franco ■per post f 3.per week (met gratis Tcrzekenng iitgeil ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613. Vrijdag II Juli 1924 PRIiS DER AOVERTEHTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen cn Licldadighcids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrlccrcn-.Kcne circulaire, bevattende de vooiwaardcn. wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. AMERIKA EN HET VERDRAG VAN ONDERLINGEN BIJSTAND. G c n v e, II Juli. (B. T. A.) Amerika heeft aan het secretariaat van den Volkenbond een antwoord gezonden inzake het ontwerp-verdrag tot onderiingen bijstand. Het antwoord kan als een afwijzing van het ontwerp-verdrog worden beschouwd. BESTRIJDING VAN DEN SLAVENHANDEL. B e r 1 ij n, 10 Juli. (N. T. A. Draadloos.) De tijdelijke commissie, die door den Vol kenbond met het onderzoek naar den slaven handel is belast, is gisteren te Genève bijeen gekomen. Aan de besprekingen nemen verte genwoordigers van Haïti, Frankrijk, België, Portugal, Engeland en Nederland deel. DUITSCHLAND. EEN BELGISCH KARTEL VAN STAAL FABRIEKEN. Wolff seiret uit Keulen Naar de Kjöln. Ztg. verneemt, is er tusschen de Belgische staalproducenten overeenstem ming bereikt inzake de oprichting van een Bel gisch kartel van staalfabrieken. EEN INCIDENT IN DEN THÜRINGSCHEN LANDDAG. B e r 1 ij n10 Juli. (N. T. A. Draadloos). In den Thüringschen landdag was de communist Beek, wien gisteren de bijwoning der zitting was ontzegd, heden weer in de zaal verschenen. Hij moest uit den kring zijner politieke vrien den, die hem poogden te beschermen, door twaalf politie-agenten worden weggevoerd. HET FROCES-SCHNEIDER. •Vrijspraak van den beklaagde. Keulen, 10 Juli. (\V. B.) De Britsche krijgsraad heeft na een zitting van 3 li dag Mi- nisterialrat dr. Schneider niet schuldig verklaard en hem op alle punten vrijgesproken. EEN PROCES TEGEN DE COM MUNISTISCHE AGITATOREN. Leipzig, 10 Juli. (W. B.) De Zuid-Duit- sche Senaat van het Staatsgerechtshof kwam voor een nieuwe zitting bijeen. Heden stonden te- vecht een kleermaker, Lambart uit Stuttgart, met zijn helpers wegens poging tot hoogverraad en overtreding der wet op de ontploffingsmiddelen. Lambart, die volgens het O. M. de leiding heeft bij de aanschaffing van wapens en munitie voor de communistische partij, wordt beschuldigd in opdracht van een zekeren Walter, die dezelfde is als dc leider der Tsjeko, Erich Wollenberg, een bestelling van materiaal voor honderdduizend handgranaten te hebben overgebracht en voor de bewerking van het materiaal alsmede de verzen ding te hebben gezorgd. In een fabriek te Feuer- boch bij Stuttgart werden 100.000 slaghoedjes besteld. Alle beklaagden bestrijden aan een ander zich schuldig te hebben gemaakt. HET MAINZER PROCES TEGEN DE COMMUNISTEN. Mainz, 11 Juli. (B. T. A.) De raad van ,revisie van den Mainzer krijgsraad heeft het 5 Juni in het proces tegen de communisten ge velde vonnis vernietigd en de zaak verwezen naar den gcneraol-bevelhebber van het 30ste legercorps te Wiesbaden. V BELGIE. HET GEALLIEERD DEFENSIEF PACT. Brussel, 10 Juli. (V. D.) Bij de debat ten over de begrooting van buitcnlandsche za ken zeide de socialistische afgevaardigde Pie- rard het tc betreuren, dat Nederland niet heelt ingestemd met het voorgestelde Fransch-En- gclsch defensief pact. FRANKRIJK. DE KAMER-DISCUSSIES INZAKE DE AMNESTIE. Opnieuw tal van incidenten. P a r ij s, 1 0 J ul i. (B. T. A.) Dc Kamer heeft vanochtend de bespreking van het wetsontwerp nopens de amnestie voortgezet. Er hadden her haaldelijk incidenten plaots. Vanmiddag wordt het debat voortgezet. EEN IMMOREELE FILM. P a r ij s, II Juli. (B. T. A.) Dc politie heeft zes Oostenrijkers, waaronder drie vrouwen, ge arresteerd, die gesignaleerd waren in het park van het slot von Versailles een onzedelijke film te hebben doen draaien, bestemd vpor pro- Duitsche propaganda. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES NAAR ZUID-AFRIKA. Kaapstad, 10 Juli. (R.) Dc prins van Wales heeft de uitnoodiging der Zuid-Afri- kaansche regeering om Zuid-Afriko in 1925 te bezoeken aanvaard. DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. Macdcnald over dc bevoegdheid der Commissie van Herstel. Londen, 10 Juli. (R.) In het Lagerhuis heeft Macdonald gezegd, dat hij niet op stellige wijze is afgeweken van de houding, die hij heeft aangenomen, volgens welke de Commissie van Herstel niet bevoegd is om die kwesties in het rapport-Dawes te behandelen, welke buiten het verdrag van Versailles vallen. Deye kwestie zal worden onderworpen aan het oordeel van de Fransche cn Engelsche juridische raadslieden. Hun beslissing zal aan de conferentie op 16 Juli worden medegedeeld en besproken. Verdere verklaringën van den Bril- schcn premier over dc a.s. confe rentie. Londen, 10 Juli. (N. T. A. Draadloos). De premier heeft vandaag in een drukbezette vergadering van het Lagerhuis zijn toegezegde verklaring afgelegd aangaande de conferentie van de volgende week. Hij kcide, dat te Parijs een onaangename atmosfeer was ontstaan, die het werk in gevaar bracht, dat reeds was ver richt om het rapport der deskundigen ten uit voer te brengen. Hij was naar Parij-s gegaan om te trachten dit misverstand uit de wereld tc helpen. De Britsche regeeiing was van oordcel- dat een uiterste poging moest worden gewaagd om het plan zonder verwijl ten uitvoer te bren gen. De noodzakelijkheid van spoed was nog vergroot door de verkiezingen en de wijzigin gen in de regceringen op het vasteland. Het was noodig do conferentie op den vastgesfel- den dag te houden, 16 Juli, omdst verschil lende voorloopige werkzaamheden moeten wor den verricht, voordat het verslag in werking kon treden cn deze een diepgaande bespreking tusschen vertegenwoordigers van de schatkist en von do juridische adviseurs noodig maken. Het verstrekken der voorgenomen leening en wat daarmede samenhangt kan niet geschie den, zonder dat zij, die eventueel hun geld hierin willen beleggen, eenige zekerheid heb ben, dat hun belegging niet wordt te niet ge daan door een politieke of militaire actie van Duitsche of geallieerde zijde. Toen spr. te Pa rijs kwam, ervoer hij, dat hij met het oog op den toestand verder moest gaan dan het punt, dat bij de eerste bespreking was bereikt on dat hij moest trachten met de Fransche regeering tot een voorloopige overeenkomst te geraken. De Britsche regeering wenschte evenwel haar uitdrukkelijk geformuleerde meening omtrent het werk en de taak van de Commissie van Herstel niet prijs te geven, maar was wel be reid die meening tijdelijk op te schorten en ze niet als voorwaarde voor het in werking treden van het rapport der deskundigen op den voor grond te stellen. Tevens kan de Britsche rc gecring zich echter niet ontveinzen, dot de beleggers zich wel zeer terughoudend zouden toonen, zoolang de politieke en economische ze kerheid van den Duitschcn staat in gevaar zou kunnen worden gebracht door een actie als verleden jaar is ondernomen. Daarom heeft Engeland zijn best gedaan om de C. v. H., wanneer deze zou hebben uit te maken of f j I 1113 1 t .1 Mil F c \i „The Phonograph with a soul' Dionnla Rnllon Groote BIBLIOTHEEK VOORRAAD milium nuiieil Abonnementen per jaar. 12 of 24 rollen naar keoze per maand WOLLEN I0MPERS 6.75 4 95 2 95 RE1SH0EDJES c 7e A cn 'lOK in Vilt ot Raffia 6 75 4 50 3-25 KORTE EN LANCE MANTELS (effen en Fantasie) TEGEN SPOTPRIJZEN) AMERSFOORT. LANGESTR. 39 - TEL. 462 PRIJSCOURANT GRATIS. I^aivGEsm. OOJhz..20ö STERILISEER KETEL met 6 glazen geheel compleet f 5.95 Dutschland in gebreke bleef ten aanzien der uitvoering van het plan der deskundigen, te versterken met een Ant^iikarmsch lid, die dan speciaal het oog zou houden op de belangen der geldschieters, of zoo dit niet mogelijk bleek door opneming van den Amerikaan in die commissie, die als algemeen agent voor schadevergoedings-aangelegenheden optreedt. Naar de opvatting der Britsche regeering zou deze agent als scheidsrechter hebben op te tre den, als het onmogelijk bleek, in dc C. v. H. tot een unanieme uitspraak te komen. De Fran sche regeering wenschte tijd om dit voorstel na der te overwegen en wi'.cte verder dc beslissing dienaangaande overla'ten aan de conferentie te Londen, waarmede hij ten slotte had ingestemd. Intusschen wenschte de Britsche regeering het oordeel van financiers dienaangaande te verne men, want, tenzij deze aangelegenheid roo werd geregeld, dat dc beleggers tevreden waren, zou er natuurlijk van een lecning niets komen. Macdonald zeide ten slotte, dat de Fransche regeering verder het vraagstuk van de onder linge schulden wenschte vast te knoopen aan het plan der deskundigen, maar daarin had hij niet kunnen treden. Ik had, aldus Macdonald, Herriot reeds op Chequers mcdgedecld, dot En geland deze kwestie niet voortdurend op haar beloop kon loten cn ik heb hem gezegd, dat ik voornemens was dc schatkist tc vragen ver der tè gaan met deze materie cn wel bij het punt, waarop zij was gebracht door de nota van lord Curzon van verleden jaar II 'Aug. Ik heb verder voorgeste'd, dat het allicht wen- schelijk zou kunnen zijn, dat een ambtenaar van de Fransche schatkist hier zou komen om ver der overleg te plegen. Wy zijn overeengeko men, dot dit zal geschieden, maar zonder defi nitieve beslissing. Bij het onderhandelen over de regeling zal het geheel in overweging moe ten worden genomen. Verder wilde dc Fron- scho rcgecring het vraagstuk van de veiligheid aan de orde doen blijven. De Britsche regeering neeft in verband hiermede duidelijk gemaakt, dot van een militair verdrag geen sproke kon zijn, maar dat zij het wcnschelijk acht voort te gaan met de gedachtcnwisseling over het onderwerp, vooral in verbond met een regeling via den Volkenbond, een ontwapenir.gs-confc- rentie en ontere wegen. Macdonald verklaarde zich tenslotte zeer voldaan over de wijze, waar op hij door alle partijen tijdens zijn bezoek ols vertegenwoordiger der Britsche regeering was ontvangen. Ronald McNeill richtte eenige vragen lot Macdonald, waarhij hij er op wees, dot in het Dinsdagavond gepubliceerde witboek de eerste minister herhaalde, dat naar zijn meening het verslag-Dawes buiten fyet verdrag von Ver sailles stond cn dat het vaststellen van Duitsch- land's in gebreke blijven niet aan do C. v. H. kan worden overgelaten. McNeill vroeg of deze hcuding voorgoed was opgegeven. Macdonald antwoordde, dat zulks niet het ge val was, maar dat de zaak was uitgesteld om het oordeel te vernemen van de juridische, des kundigen van beide landen cn aan hen zou worden voorgelegd op de conferentie van de volgende week. De hcele zaak zal dan be schouwd worden in hot licht van hun lapport. Uit een verdere vraag en antwoord bleek, dat het stadium, waarin de Duitsche regeeiing tot deelneming zou worden uitgenoodigd, acn de beslissing van de conferentie ze'i" is overgela ten Herriot licht den minisiérraod in. Parijs, 10 Juli. (B. T. A.) Herriot heeft den ministerraad op de hoogto gesteld van zijn onderhoud met Macdonald betreffende de con ferentie tc Londen. Verklaringen van Poincaré in den Senaat. P a r ij s 1 0 J u 1 i. (Havas). Dc Senaat heeft de buitcnlandsche politiek besprokfn. Poincaré huldigde de vaderlandsliefde en den moed van Herriot, wiens actie hij niet wenscht te dwars- boomen. Hij wil slechts enkele feiten in het licht stellen. Hij wenscht Herriot ermee geluk, dat deze traéht de samenwerking met Engeland te verinnigen. Hij betreurt het, dot Mocdonald, die zich in Januari bereid heeft verklaard dc kwes tie van het herstel en die van de schulden ge lijktijdig te behandelen, sindsdien van mccninfi is veranderd. Poincaré verklaarde, dat het onduld baar zou zijn. dat Duitschland verzachtingen zou vragen van het plnn-Dawes, dat aan dat land groote voordcelcn toeslaat en dat Frankrijk uit verzoeningsgezindheid heeft aanvaard. Tot dus ver heeft Duitschland niets gedaan om dc wet telijke maatregelen tc nemen, die noodig zijn tot uitvoering van het plan. De deskundigen zelf hebben de onmogelijkheid gecpnstateerd van de toekomstige betalingsmogelijkheden van Duitschland te beoordeclen naar den tegenwoor- digen toestand. Spr. herinnert aan het achter eenvolgens in gebreke blijven van Duitschland, dot uitgoloopcn is op het verzoek om een vol ledig moratorium. Toen diende Bonar Law een nieuw plan in, dat de Duitsche schuld nog weer eens verminderde en aan de C. v. H. haar be voegdheid ontnam, hetgeen het ware doel von het Foreign Office was. Spr. vindt het rapport- Dawes veel gunstiger voor Frankrijk don dc voorstellen van Bonar Law. Desniettemin zou het beter zijn geweest, alvorens do conferentie bijeen te roepen, of te wachten, dot Duitschland zijn verplichtingen nakomt. Op do conferentie te Londen moet er niets onn Frankrijk kunnen worden opgelegd met betrekking tot het of- zien van de panden. Poincaré meent, dot dc C. v. H. integraal dc hoor toegewezen bevoegdhe den behoudt. Deze zal dus in de toekomst het in gebreke blyven constateeren. Dc geallieerden behouden echter dc onafhankelijkheid von hun respectieve beslissingen. Ten slotte verzocht Poincaré, dat men tc Londen dc kwestie van de liquidatie van het geheel, waaronder de onder linge schulden en de leveringen in notura vol len, buiten bespreking zal loten. Morgen wordt do discussie voortgezet. Dc Belgische rcgecring wordt ingelicht over het Porijschc overleg. Brussel, 1 0 J u 1 i. (B. T. A.) Dc minister van buitcnlandsche zoken heeft vonmiddag Jou- ncz, den Franschen, en Wingfield, den Engel- schen zaakgelastigde, ontvungen, die hem den tekst ter hand hebben gesteld van de Fransch- Engclschc nota, opgesteld nn dc bespreking tus schen Herriot en Macdonald tc Parijs. De Belgische minister Hymans aan 't woord. Uit Brussel wordt <Ld. 10 Juli nan cic N. R. Ct. gemeld De Kamer is vandaag begonnen met de be handeling von de begrooting von builenInnd- sr.hc zaken. Minister Hymans heeft het debat ;,copend met een toesprauk, waarin hij ecist omschreven heeft wat het plan des deskundigen beieekent. Dit plan schept algem^cne financi- celc panden, welke in de plaats moeten ticden voor de particuliere panden aan do Roer, waar op Frankrijk on België de hand hebben gelegd, toen gebleken was, dat Duitschland zich moed willig unn zijn verplichtingen had onttrokken De minister somde in bijzonderheden de finan- cieele losten op, welke het plan den Duitschers cplcgt. Hymans herinnerde vervolgens aan zijn be sprekingen te Milaan, Londen en Parijs, waar- bij men overeen is gekomen, düt de gebieds- pu pelen door finoncieelc panden zullen worden vei vangen. Men cischt van Duitschland het ln~ stelten van de vercischte lichamen voo: de uit voering van het plan der deskundigen. Zoo dra dit stelsel tot werken gereed zal zijn, zul len Frankrijk en België een datum vast stelten voor de economische ontruiming van hét Roer- bekken. Men dient goed te begrijpen, dat in gevol oen nieuw ingebreke blijven van Duitsch- I/no vastgesteld mocht worden, Engeland schouder aan schouder zal staan mef Frank rijk en België voor het nemen der vercischte mu licge'en om Duitschland to' voortgaan te dwingen. Hymans verwacht, dat hij zich met het •olstc vertrouwen tegen den IÓdon tor confe rence te Londen zol kunnen begeven. Onjuiste meedeelingen, aldus vei volgde de minister, zijn in omloop gebracht over de stickking van de uitnoodiging der Engelsche regeering. Deze heeft zich bepaald tot het vaststelten van de eenstemmigheid ten aanzien van het plan der deskundigen cn do opstelling vastgesteld van een officieel programma, dat Duitschland zou moeten teekencn cn dot zou vastleggen, dot dit tend z'in nieuwe Verplich tingen aanvaart. Onze vrijheid blijft volledig en onverkort en ik logenstraf zoo foimeel mo gelijk hen, die cr een beroep von maken dc waalheid to verdraaien cn de regeerirg is dis ci edict te brengen en het genrcht hebben ver spreid, dat België van nu of Macccnald blin delings zou volgen. Tot dusver hebben wij er ons toe bepaald onze voldoening uit tc spreken over do woorden, waarin de U'tnoodiging der Engelscheregeering vervat was. Ik heb zoo juist uit landen van de vertegenwoordigers vr.n Engeland en Frankrijk de gcmeenschap- pe'ijke nota ontvangen, welke *icze mogendhe den aan Duitschland hebben gezonden. Men kon er zich slechts over verheugen Frankrijk en Engeland in gemeenschappeiijk overleg te zien handelen. Deze gebeurtenis veroorlooft ons een gemeenschappelijk optreden von alle geallieerden tegemoet tc zien. Eenmaal geuit, vliegt onherroepelijk het woord verder. HORAT1US. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO 68 HOOFDSTUK XXUI. Het cmde Nog laat zafcen Joe Mixer en zijn mannen om het kampvuur tot diep in den nacht bespraken zij dc vooruitzichten van den goudoogst die daar aan den anderen kant voor hen rijpte. Toen de dikke man den volgenden morgen wak ker werd, stond de zon dan ook reeds hoog aan den hemel Zijn eerste gedochte was„Goud I" het woord scheen met letters van het metaal zelf in zijn geest gegrift. Hij ging overeind zit ten en wreef zich den slaap uit do oogen. In plaats van het ontbijt, zooals gewoonlijk, reeds bereid te zien, zag hij nu Crusoë cn Stack nog in diepe rust naast zich liggen. Hij schudde hen hardhandig wakken „Wat mankeert jullie I" brulde hij met zijn gewone zinsaanvullingen. „Het is al over zes sen, en we zouden om vijf uur opbreken I" Crusoë, die voor het eten moest zorgen, keek verbaasd om zich heen. „Die halfbloed heeft beloofd me wakker te maken," zeide hii verontschuldigend: „ik reken de op hem Plotseling bemerkten zij Philipp's ledige deken op den grond, een eindje van Stack af. „Hij is weg, vervloekt I" liep Joe. „Zeker een of ander konijn achterna I Die kerels zijn allen met één sop overgotenMaakt wat voort met het ont bijt 1" Terwijl Crusoë aan het kooken sloeg, pakten Joe cn Stack' de bagage bijeen. In zijn haast om weg te komen, was de dikke man in actie als een stoommachine. Toen het ontbijt klaar en de halfbloed nog in geen velden of wegen te bespeuren was, kende zijn woede geen gicnzen. Hij dacht nog niet aan de mogelijkheid, dat cr verraad in het spel kon zijn, want, bouwend op de ervaring die hij in den omgang met het roodc ras _>ekrcgen had. vas het hem gewenscht voor gekomen. Philippe's loon in te houden, cn zelfs een halfbloed loopt niet weg, wanneer hij ei gens nog geld te goed heeft. Bovendien, zijn goede deken lag er nog. Na het ontbijt verspreidden zij zich om hem te zoeken het woud schrikte op door hun ge roep. Crusoë oqtdekte een versch spoor in het ravijn. Het kon niet ouder zijn dan enkele uren. Joe en Stack voegden zich bij hem, en zij volg den de voetindrukken, dio in de lichting van den ingang van de grot leidden. „Misschien is hij vroeg opgestaan om ons vóór te zijn," zeide Stack, verbleekend bij zijn eigen onderstelling. „Allemachtig. Als hijriep Joe. Maar de sporen liepen voorbij de massa dood hout. Hij jaagt een stuk wild na," zeide Joe gerust gesteld. Crusoë was den anderen iets vooruitplot seling stond hij stil en boog zich voorover om nauwkeurig de bedding van de beek te onder zoeken. „Hier is nog een spoor," riep hij plotseling. „Een kleine voet, dc voet van een vrouw I Dat is het wild Dc drie mannen keken elkaar met stijgende onrust aan. Hun verdenking wies. „Hem achterna!" gebood Joc. Maar geen hunner verzette een voet. Zij be merkten allen tegelijk een eigenaardig gerom mel hoog boven hen. Het naderde met schrik-, wekkende snelheid, en brak of met een geweldi gen slag, die elk hunner zich onwillekeurig klein deed muken cn zijn hoofd beschermen met' de armen. Een groot rotsblok sprong over het ravijn, hoog boven hun hoofden, om neer te ploffen in het woud aan dc overzijde. Door eenzelfden schrik bevangen, keerden zij zich om en renden terug, dc kleine Ste-rk voor op als een antilope sprong hij van den eenen steen op den anderen. Een stortvloed van kie zel stortte, als uit een peperbus gestrooid, over hun hoofd en schouders neer. Buiten de ge vaarlijke zone gekomen, hielden zij halt. „AllemachtigDaar zijn we goed afgekomen, maar het scheelde niet veelzeide Joe, ter wijl hij zijn gezicht afdroogde. „Ze zeggen dat dio blokken zich vanzelf los werken van den berg, en 'geen mensch kan je voorspellen, wan neer ze omlaag zullen vallen I" „Misschien heeft iemand het wel apn den gang gemaakt f" onderstelde Stack. Zijn tan den klapperden. Zij werden door een hevigen angst aangegre pen en renden voort, tot zij de helling van het ravijn achter zich hadden, en weer in hun eigen kamp stonden. Vandaar uit konden zij vrijwel den geheelen kant van den berg over zien. Opgewonden zochten ze hem af. „Ja, het is zoo I riep Stack plotseling. „Dóór zoo I Ik zie hen Met z'n. tweeën zijn ze be zig I" „Waar is mijn kijker I" brulde Joe, Zijn handen beefden, en het duurde geruimen tijd, eer hij had ingesteld. Stack stond naast hem, cn duidde hem aan, waarheen hij de gla zen richten moest. Crusoë liet somber het hoofd hangen. Onmiddellijk boven den ingang tot dc grot, verhief zich een steile rots, ter hoogte van vijf en zeventig a honderd voet. De top er van werd gevormd door een effen terras dat cenigs- zins naar achteren helde, zoodat de oppervlakte van Viit Joe Mixer's kamp niet zichtbaar was achter dit terras rees echter een lange, steile, naakte, ruwe steenmassa tweeduizend voet hoog op, die eindigde in een rand van grillig gevormde rotsblokken, welke rechthoekig stond op de basis von de hoogste rotspiek, den reu- zenduim. Het was op dezen rand dot Stack's scherpe oogen twee kleine, nauwelijks zicht bare mcnschelijke gestalten had ontdekt, die, met pijnboomstammen als hefboom, de rotsen- massa trachtten te ontwrichten. Eindelijk was Joe er in geslaagd, hen in het veld van zijn kijker te krijgen. Een zinnelooze woede, maakte zich van hem meester. Zijn ge zicht werd paars-rood. Het schuim kwam hem op de lippen, en hij stompte als krankzinnig op den grondStack trok hem den kijker uit de hand, anders zou hij hem tc pletter hebben ge worpen. Uit zijn vloeken en uitroepen maak ten de anderen op, dat hij Philippe on Nah- nya in de twee gestalten had herkend. Stack vergewiste zich op zijn beurt van de identi teit van het tweetal. Een tweede groote steen begon langzaam de reusachtige helling! af te schuiven. Zij zagen hem aankomen, elke seconde toenemend in vaart, voor zij hem nog hoorden naderen. De aanblik deed hen verstarren. Telkens als «et blok op de helling stootte, sprong het hooger op in de lucht, als een dolle, buitelende kabou ter. Met een oorverdoovend geweld kwam het op het terras neer, om evenals het eerste, hoog over het ravijn te springen, om in zijn val aan den anderen kant dc boomen neer te smakken. De krocht, waarvan het door de lucht vliegen ven deze tonnen gewicht den indruk gaf, ver vulde de mannen met schuw ontzag. Dc stilte, die volgde op het neerploffen van het gevaarte, werd afgebrken door een long, dof gerommel van de kleinere blokken, waartegen het in zijn bnnn had gebotst. Een zwaro wolk van gelig stof steeg langzaam op. Nieuwe blokken, grootere en kleinere volg den. Stack zag door den kijker het tweetal daarboven wanhopig voortwerken met hun hcf- boomen. Joe Mixer was dit alles tc veel ge weest. Hij kon niet meer, hij beet zich op do lippen cn de nagels van zijn vingers sneden in zijn handpalmen. Plotseling ontspanden zich zijn trekken. „Vooruit!" brulde hij. „We hoeven niet bang te zijn. De berghelling dekt onskijk maar, alle blokken springen over het ravijn heen. Vooruit I" Stack had dit reeds eerder opgemerkt, maar had het voor zich willen houden. Hij zoowel als Crusoë verbleekten van schrik bij de ge duchte, zich in het ravijn te wagen onder zoo'n bombardement. „Jullie laffe hazen I" schreeuwde Joe. „Jullie hebt geen hart in 't lijf f Papkinderen die jullie zijn f Dan ga ik alleenEn wat ik vind, houd ik zelf." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1