Louis Klein Utrechtscliestraat 44 .Polshorloges. Opruim ings-P rijzen New-Edison EKSTA1S El Sö DIERST KOSTELGQZE OVERSCHRIJVING „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS EERSTE BLAD. A. van de WEG - LANGESTAAT 23 SPUITWATER Essence voor limonade in verschillends smaken 30 cl- p. Mje Citroenzuur - Ranja Victoriawaler 14 cent per iiesch. tfcor de reis. Sponsen - Zeep - Eau de Cologne enz. Dames! Profiteert van onze BUITENGEWOON LAGE MANTELMAGAZIJN Varkensmarkt 9 DE ADELAAR" Telefoon 559 Komt U eens hooren! Pianohandel HOTEL vanaf MUKEH—wklr Dames JeiyüisilBöK' Willem Groenhuizen IV. MIDDENSTANDS UEIIETilM 23e Jaargang No. II loort f 2 10, idem lianco per post f 3.per weck (met gratis rerzekcr ng tegen ongelukken) f 0.17s, afzonderlijke nummers 1 DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^OORTWAL 2A. POSTREKENING N".479IO. TEL. INT. SIS. Zaterdag 12 Juli I924 PRIIS DER ADVERTENTIEü met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb e- dingen en Llcldadigheidwdve.tcntiin voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan zeei voordeelige bepalingen voor het advcrtcercn. bene circulaire, bevattende de vooiwaardca wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. KRUPP KRIMPT ZIJi\ BEDRIJVEN IN. Essen, II Juli. (\V. B.) Nadat de fiima Krupp besloten had haar fabrieken te Essen deze weck gedeeltelijk voor een dag stop te zetten, zal het bedrijf a.s. week nog meer wor den beperkt door pcnsionecring op groote schaaL UIT DE DUITSCHE IJZERINDUSTRIE. Wolff seint uit Keulen: Naar ons van betrouwbare zijde medegedeeld wordt, is het courantenbericht, als zouden tus- schen het Otto Wolfconcern cn de Rhein Stahl- werkc moeilijkheden zijn ontstaan, die een vei- nieuwing van de verdragen betreffende den ijzer handel twijfelachtig maken, totaal verzonnen. DE KEULSCHE JAARBEURS. Wolff seint uit Keulen, dat dc Keulsche Herbstmcssc ven 14 tot 19 September gehou den wordt Vooraf, van 50 Aug. tot 17 Sept., zal een bizondcre landbouw-Messe worden ge houden. DE COMMUNISTISCHE AGITATIE. Wat er in de communistische in structies staat. Volgens den correspondent van het Berliner Tageblatt te Münchcn zou het centrale bestuur van de Duitsche communistische partij aan alle afdeolingcn van de partij instructies Rebben toegestuurd aangaande de wijze van optreden van de communistische leden van gemeente raden, de verschillende landdagen en den rijks dag. In den Beierschen landdag is de commu nist Büche deze instructies stipt nagekomen toen hij trachtte de verkiezing van minister president Held onmogelijk tc maken. De cor respondent van het Tageblatt publiceert het volgend uittreksel uit de communistische in structies „Elk communistisch lid moet eraan denken dat hij geen wetgever is die met andere wet gevers overleg pleegt, maar dat hij een agi tator van de partij is, die in het vijandelijke kamp wordt gestuurd, ten einde aldaar de be sluiten der partij uit te voeicn. Dc communis tische afgevaardigde is niet tegenover het ge heel der kiezers, maar alleen tegenover de wet tige of onwettige communistische partij ver antwoording schuldig. De communisten moeten zooveel mogelijk gebruik maken van het regle ment van orde. Waar dit niet goat, moeten zij een eigen rcgicment toepassen. Indien le den van de partij met geweld uit de zaal of van de tribunes worden verwijderd, moeten de overige partijgenooteii de vergadering in de war sturen. Bij het sluiten van elke vergadering moet de Internationale worden gezongen." EEN COMMUNISTENPROCES. Münchcn, II Juli. (W. B.) Voor de jury rechtbank bij het Landgericht te Münchcn be gon hedenmorgen het proces tegen 57 leden der communistische partij in Beieren wegens overtredinng van 1 cn 3 der vei ordening van den algemeenen staotscommissaris d.d II Nov. 1925, waarbij dc partij in Beieren werd verboden. DE HANNOVERAANSCHE MASSA-MOOR DENAAR. Te Hannover is de arrestatie van den moor denaar Haarmann nog steeds het middenpunt van de belangstelling. Gisteravond zou er zelfs naar de N. R. C. meldt, een groote openbare vergadering over het geval worden gehouden. De heer Katz, communistisch lid van den rijks dag, zou het woord voeren. Hij zou dit echter doen in zijn hoedanigheid van redacteur van de Nieder-Sachsische Lnndeszeitung en zich dus voor deze gelegenheid niet kunnen beroe pen op de parlementaire onschendbaarheid, wat niet zonder belang is, aangezien hij van de gelegenheid gebruik zou willen maken om harde woorden aan het adres van de Honno- veraansche politie te zeggen. Men verwijt de politie overingens algemeen, dat zij aan Haar mann een legitimatiebewijs als agent van politie heeft verstrekt en hem als spion gebruikt heeft. Haarmann wordt nog dag in dag uit 's ochtends en 's middags verhoord. Zoodra het slechts eenigermate bewezen wordt, dat hij een bepaal de misdaad heeft gepleegd, legt hij terstond een volledige bekentenis af. Hij heeft in de laatste dagen het een en ander verteld over de wijze, waarop hij optrad. Zijn meaebekloag- de Grans zocht de slachtoffers in de nabijheid van het station, maakte ze dronken cn bracht ze dan naar Haarmann's woning. De namen van de jongens kende Haarmann ineestul niet eens. Bij het verhoor valt Haarmann af cn toe flauw. De politie te Hannover ontvangt thans dage lijks uit olie streken van Duitschlond brieven, waarin om inlichtingen over verdwenen jonge lieden verzocht wordt. Men schijnt in Duitsch- land te denken, dat alle jonge mannen, die in de laatste maanden spoorloos zijn verdwenen, het slachtoffer van Haarmann zijn geworden. ENGELAND. DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. Een beschouwing van Herriot in den Senaat. P a r ij s, II Juli. (Havas). De Senaat heeft de buitenlandsche politiek besproken. Dausset hield zich bezig met den financieelen toestand, die voortvloeit uit het plan-Dawes, dat hij meer waarlijk bevredigend vindt don de bctalings- staat van 1921. Hij spoorde Herriot tot groote flinkheid aan om het loopen van de machine rie, bij dat plan voorzien, te verzekeren. Hij merkte op, dat, aangezien het plan-Dawes Frank rijk 20 a 22 milliard goudmark moet verschaf fen, dit de Duitsche schuld ontegenzeggelijk vermindert Zou Macdonald de onderlinge schulden der geallieerden willen bespreken? Frankrijk ontkent deze niet. maar als het ze zou moeten betalen met de opbrengst van het plan, i zou het moeten afzien van het werk voor het herstel. Het plan der deskundigen leidt vóór alles naar het herstel van Duitschland, maar wij zullen de proef met volkomen loyauteit cn be wustheid wagen. Dausset eindigde met dc "hoop uit te spreken, dat de verklaringen van Herriot het den Senaat mogelijk zullen maken, zijn ver trouwen in hem uit te spreken. Herriot verklaarde, dat Frankrijk alleen de besprekingen moet beheerschen. Het plan-Da wes is niet volmaakt, maar dc rol van de te genwoordige regeering moet bestaan in het herstellen van de hartelijke verstandhouding met Engeland. Hij legde den nadruk op de beteekenis van de rol van 't ideaal en van de moreele factoren. Duitschlond beging cn begaat nog dc fout deze te miskennen. Op Chequers waren Macdonald cn Herriot het eens over de noodzakelijkheid om beide londen tot elkaar te brengen en te verzoenen. Is het al niet heel wat een gunstige atmosfeer tc hebben gescha pen? Daarop is het incident gevolgd, waarbij Herriot niet verder zal stilstaan, omdat hij zoekt naar wat vereenigt en niet naar wat verdeelt. Herriot verklaarde, dat de goede trouw von het Foreign Office in deze aangelegenheid volko men is. De Engelsche regeering heeft de ver warring uit de wereld geholpen. De vergelij king van het Engelsche protocol met de Fransch-Engelsche nota bewijst, dat de poging tot vertrouwen en verzoening verwezenlijkt is. De Fransch-Belgische actie moeten wij ons haasten tot een overeenkomst tusschen ds ge allieerden te maken, die onmisbaar is voor het plan-Dawes. Er bestaat geen enkele tegen spraak tusschen de belangen van de toekom stige houders van Duitsche schuldbewijzen cn dc Fransche bedoelingen. De aanvaarding van het plan-Dawes brengt met zich mee de aan vaarding van dc leidende principes daarvan, waarvan het essentieele ishet overbrengen van het vraagstuk der schadevergoeding op economisch terrein. Herriot heeft te Brussel verklaard, dat dc economische eenheid van het Duitsche rijk her steld zou worden, zoodra do Commissie» van Herstel zal hebben erkend, dat het plan der deskundigen tot uitvoering is gebracht. De rech ten van de C. v. H. zijn dus geenszins opge offerd. Engeland heeft deze procedure formeel aanvaard. Herriot heeft aan Barthou geschre ven, dat de C. v. II. eerst aan de conferentie voorstellen zal indienen voor de uitvoering van het plan en vervolgens zal moeten nagaan of deze inderdaad tot uitvoering zijn gebracht. Italië en België hebben de grondslagen, die in de Fransch-Engelsche nota neergelegd zijn, aanvaard. De oplossing van de deskundigen ten aanzien van de overdracht naar het buitenland van in goud omgezette Duitsche fondsen, moet nog worden aangevuld. Daarop de vaststelling van de Duitsche schulden besprekende, zeide Herriot Wij zullen allen bondgenootcn met luider stemme verkondigen, dat Frankrijk ziin aan deel moet hebben ven don blöei ven Duitsch land. Het is onduldbaar, dot het industrieel ma terialisme van Duitschland de kostelijke en tee- re Fransche beschaving zou dooddrukken. Men moet zich geen illusies scheppen omtrent de Duitsche annuïteiten. De hulpbronnen ven de algemeane Duitsche begrooting, die in hoofd zaak deze annuïteiten zuilen moeten voeden, zijn aan schommelingen onderhevig. Poincaré interrumpeert„De geallieerden zullen onze schulden niet dan op longen ter mijn opeischen; wij moeten dus onze hulpbron nen jegens Duitschland behouden." Herriot antwoordde hierop, dat hij op Che quers het verdrag van Versailles en de C. v. H. heeft verdedigd en elke bemiddeling buiten de C. v. H. om heeft geweigerd. Hij aanvaardde dc opneming van een Amerikaansch afgevaar digde in de commissie en zou ,er zich in ver heugen o.'s Amerika zich bij het verdrag aan sloot, want nog steeds is een samengaan van olie geallieerden cn alle geassocieerden nood zakelijk. Herriot is van meening, dat 't plan van Bonar Law beter was dan van de commissie-Dav/es. Het gaf een betere oplossing aan voor de on derlinge schulden der geallieerden, die het ver bond met het vraagstuk der vergoeding Als het vraagstuk der schulden niet behooilijk ge regeld wordt, zal ir.cn misschien nog ten bate van Frankrijk een nieuw plan-Dawes te hulp moeten roepen. Gisteren heeft Macdonald in het Lagerhuis verklaard, dat het onmogelijk is het vraagstuk van de schulden te verbinden met het rapporl-Dawes, maar dat de deskundigen van de schatkist in een afzonderlijke behande ling van het vraagstuk naar een billijke oplos sing zouden kunnen zoeken. Herriot qcht het resultaat bevredigend. Wat de ontruiming van den linker-Rijnoever betreft, sluit Herriot zich aan bij de verklarin gen van het kabinet-Poincaré. De aanwezigheid van Noliet in het tegenwoordige ministerie geeft de gevoelens weer van Herriot. Herriot besloot met te zeggen, dat de beste oplossing een over eenstemming is met Engeland, die Duitschland dwingt in vredelievenden zin te cvolueeren, m8or door deze toenadering moeten de wettige rechten van Frankrijk onaangetast worden ge laten. Een motie van vertrouwen in Herriot. P a r ij s, TI Juli. (Havas). De Senaat heeft met 246 tegen 18 stemmen zijn vertrouwen in Herriot uitgesproken. P a r ij s, II Juli. (Havas). De motie, die de Senaat heeft aangenomen, luidt als volgt: „Wij verzekeren een keer te meer, dat Frankrijk ten diepste gehecht is aan de zaak des vredes, door ons vertrouwen uit te drukken in de regeering, opdat zij in overeenstemming met de bondge nootcn de uitvoering nastreve van het verdrag van Versailles, dat Frankrijk vergoeding en vei ligheid moet verzekeren en gaan oven tot de orde van den dag." Een beschouwing van het Eerliner Tageblatt Berlijn, II Juli. (N. T. A. Draadloos). In een bespreking van de te Parijs genomen besluiten vraagt het democratische Berliner Ta geblatt, v/elke partij in Duitschland de verant- woordeliikheid od zich kan nemen het rapport 9S ,.The Phonoorapii with a sou.' Dionnlo Rnllcn Groote BIBLIOTHEEK VOORRAAD nalluld nUllCU Abonnementen per jaar 12 of 24 rollen naar kenzs per maand Tel. 80S COSTUMES BLOUSES ROKKEN WOLLEN JUMPERS 6.75 4 95 2 95 RE1SMGEDJ ES c 7e cn i 9; in Vilt ot Raltia 675 4"° 3 25 KORTE EN LANGE MANTELS Itfien en Fantasie) TEGEN SPOTPRIJZEN) AMERSFOORT. 1EDEREN AVOND CONCERT en DANCING ZONDAGS MATINÉE Strijkje Jean Henry -T^rvr JUWELIER—HORLOGI ER. Lanqeslraat 43. Telef. 852. Postr. 7582. Voor Amersfoort en Omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders «aar een fo«ler en ttaur -*l!e plaatsen in Nederland. Vraagt inlichtingen en vraagt giroboek je. der experts en de daaruit voortvloeiende wetten aan te nemen, indien dc andere zijde geen waar borg kan geven dét en wannéér het Roergebied zal worden ontruimd en cb Duitsche econo mische eenheid en de Duitsche souvereiniteit in het bezette gebied zullen worden hersteld. In dien de conferentie van Londen, aldus het blad, hierin geen klaarheid brengt, zal een regeeiings- crisis in Duitschland (onvermijdelijk zijn. Roomenic ontevreden. Berlijn, II Juli. (N. T. A. Draadloos). Uit Londen wordt gemeld, dot op de Londen- sche conferentie der geallieerden, die 16 Juli begint, ongeveer 150 vertegenwoordigers der verschillende regeeringen worden verwacht. Near uit Boekarest wordt bericht aan de Voss. Ztg., zal do Roemeensche gezant Lon den bij het begin der conferentie een nota over handigen, waarin Roemenië er zich over be klaagt, dat men Duitschlands schadevergoe dingsbedrag verminderen wil, terwijl men van Roemenië als geallieerden staat vergt een deel Öostcnriiksche schadevergoeding te beta len. DE ONDERHANDELINGEN MET DE RUSSEN. Een wenk aan dc Russen om toeschietelijk te zijn. Londen, II Juli. (R.) Vernomen wordt, dat als de overeenkomst, die thans in behan deling is bij de Engelsch-Russische conferen tie, definitief wordt goedgekeurd, zij tot gevolg zal hebben, dat voor de sovjel-regeering een voordeel oplevcit van waarschijnlijk lien of twaalf millioen pond sterling. Indien er een handelsverdrag wordt gesloten, zal dit voor de overeenkomst van 1921 in de plaots komen en de sovjetregeering in staat stellen aanspraak te maken op het geld, dat zich thans bij de En gelsche bonk en andere banken bevindt en be hoorde aan de keizerlijke Russische ïegeering. DE BUITENLANDSCHE HANDEL. Londen, II Juli. (R.) De Britsche invoer vertegenwoordigde in Juni een waarde van 88,501,452, of 858,072 minder don in Juni 1923. De uitvoer bedroeg 62,024,238, of 859,521 minder. EEN MOTIE NOPENS NATIONALISATIE DER SPOORWEGEN. Londen, II Juli. (R.) Het tc York ge houden congres van den Notionalen Bond van Spoorwegpersoneel (de N. U. R.) heeft met groote meerderheid een motie aangenomen, waarin een beroep wordt gedaan op het be stuur om een wetsontwerp op te stellen tot nationalisatie cn democratische controle der spoorwegen. SPANJE. STAKING IN DE SIGARETTENFABRIEKEN TE MADRID. B e r 1 ij n, II Juli. (N. T. A. Draadloos). De arbeidsters in de sigarettenfabrieken te Ma drid zijn in slaking gegaan. ITALIË. DE ERAND TE MESSINA. De omvang van dc ramp. Messina, II Juli. (B. T. A.) Niet minder dan 150 woonhuizen zijn door den brand ver woest. Dc school tlcor de leerlingen in brand gestoken B e r 1 ij n, 11 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens berichten uit Rome werd het blus- schingswerk bij den brand te Messina door een plotselingen sirocco onmogelijk gemaakt. Men vermoedt, dat de brand is gesticht door leer lingen, die geprikkeld waren door de strengheid van den voorzitter der examen-commissie. In de school, waar de brand is ontstaan, werden juist 150 candidaten geëxamineerd. GRIEKENLAND. AFSTAND VAN DORPEN IN NOORD- EPIRUS AAN ALBANIË. Athene, II Juli. (B. T. A.) Do nat. vf.g. heeft vnndaog do interpellatie behandeld, die verzet onnteckcndc tegen dc toekenning van 14 dorpen van Noord-EpLrus aan Albanië. De ver gadering heeft een motie aangenomen, waarin ilj de samenhorigheid van het betwiste geb'cd met Griekenland uitspreekt en den wcnsch uit drukt, dat Albanië aan de inwoners gewetens vrijheid zal verzekeren. CHINA. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Benoeming van ambassadeurs. Peking, 11 Juli (R.) Volgens de huidige oonwijzingen zal dc Chincesche regcering bin nenkort recht doen wedervaren aan het verzoek der sovjetregeering. Dc beide regeeringen zullen onderscheidenlijk tc Peking en tc Moskou am bassadeurs benoemen. VEREENIGDF STATEN. DE WERELDVLUCHT DER AMERIKANEN. Constantino pel, II Juli. (R.) Dc Amerikuonschc wereldvliegers z(jn hier aange komen, twee urtsn, voordat hot telegram werd ontvangen betreffende him vertrek uit Bagdad. ZUID-AMERIKA. DE OPSTAND IN BRAZILIË. Successen der rebellen. Londen, II Juli. (R.) Noor gemeld wordt, is de regcering van den staat Sao Paolo afge zet cn heeft oen revolutionaire officierscommis- sie onder generaal Rondon een vocrloopïgo regcering gevormd. New York, 11 Juli. (R.) Telegrammen uit Montevideo melden, do^ de opstandelingen met succes voortrukken cn thans geheel meester zouden zijn van Sao Paolo. Washington, 11 Juli. (R.) Het Enzil- aonsoh gezantschap hecff een telegram ont vangen, meldende dot de artillerie von de re geringstroepen, die de stad Sao Poolo met uit stekend gevolg heeft gebombardeerd, het vu en gistermiddag heeft gestookt wegens het vrr- longcn van den bevelhebber der troepen om de stad zooveel mogelijk to sporen, die in handen der opstandelingen toch reeds ernstig heeft ge leden. ALWEER EEN NIEUW BLAD. Voor antirevolutionaire staat kunde. Men ziet week- cn maandbladen verdwijnen maar ook weer nieuwe verschijnen. Giste cn kondigden wij aan een nieuw weekblad var. Communistischcn huize, thans -Igt er weer ev?n maandblad van christelijke richting. Tc beginnen met 1 October toch, zal de dr. A. Kuiper-Stichting een maandblad doen uit geven, dot zal heetenAntirevolutionair Staatkunde. De redactie van dit ergaun wo.dt gevormd door de hceren H. Colijn, pi of. mr A. Anemo, dr. E. J. Beumcr, mr. H. A. Dem- brink, mr V. H. Rutgers, J. Schouten, d, J Scvcrijn en mr. H. Dooycwcerd. De bedoeling is, dot dit orgaan r.opular-wo- tenschappclijk, de nctueelc vraagstukken zal behandelen, welke van beteekenis garht kun nen worden voor de Antirevclutiona.ee Partij. AAN DE OUDE GARDE. Dc jonge gurdc is zoo saai. En geeft zulke sluppc kost. Ik laat me niet tam drenzen. In Het Volk vinden wij de volgende verzuch ting, ingezonden door mevrouw Suze Groenr- weg, het bekende S. D. A. P. lid in de Tweede Kamer: Sinds jaar en dog spreek ik voor onze be weging en ik hoop het nog wat vol te houden. Maar dun moet jullie mij helpen. Als ik vroeger wot moe van de reis in dc zaal kwam, was ik in een minimum van tijd op geknapt door het gemeenschappelijk gezang van het wachtend publiek. Tegenwoordig krijg ik onze strijdliederen slechts zelden te hooren. Wat er voor in de plaats kwam, is slappe kost. 't Is mij te saai, het deuntje van de jonge gordc van het proóoo- Ictoaaariaot. Ik beken, dat ik muzikaal maar weinig ont wikkeld ben en dat ik daarom voorzichtig moet zijn met mijn oordeel. Maar ik mag als spreek ster toch wel een beroep doen op mijn publick om mij niet geregeld „tam" te loten drenzen \oor ik het woord krijg. Mijn temperament kan gezeur nu eenmaal slecht verdragen; ik voel mij nog te jong om er mee in te stemmen. En omdat ik graag nog wot fiksch wil blijven om mee te kunnen vechten, deze bede om hulp. Oude garde, herneem je rechten op je eigen vergaderingen. En don als vroeger frisch op met onze strijdzangen; wij hebben er gelukkig ee>- groot aantal. De jeugd kon er slechts bij winnen, als zij op de vergaderingen van dc volwassenen eens een enkele maal zwijgt om den machtigen invloed te ondergaan van een geestdriftig te zomen aan geheven kloeken strijdzang der voortrekkers. Meezingen is ook niet verboden. Ten slotte: wie schenkt onzen kwieken A. J. C.'ers hun eigen oorspronkelijk blij en pittig jeugdgezeng, waarbij hun levensdurf, desnoods met wat overmoed opklinkt? Onze jongens cn meisjes zijn het dubbel ën dwars waord. Wat zou het „fijn" zijn als uit hun eigen rijen eens het eigen geluid kwaml DE VERPLAATSING DOR CONSTRUCTIE WERKPLAATSEN TE DELFT. De overbrenging naar de Hcmbrug. Dezer dagen heeft men een begin gemaakt met het ten uitvoer brengen van de voorberei dende maatregelen voor de verplaatsing der Delftsche Rijks-Constructiewerkplaatsen naar d? Hembrug De constructiewerkplaatsen zijn 245 jaar in Delft gevestigd treweesL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1