AMERSFOORTSCH DAGBLAD „DE eemlander" BINNENLAND. TWEEDE BLAD. 23e Jaargang No. 34 Aan de Staatscourant van gisteravond ontleenen wij dc volgende Kon. besluiten: erkend en toegelaten als vice-consul van Peru te Amsterdam G. C. Leusman; eervol ontslagen met pensioen wegens lnng- durigen dienst A. J. Dijker, officier bij dc ma rine-stoomvaartdienst le klasse; bevorderd tot zoodanig J H. Klingen, thans tweede klasse; opgedragen het be\'el over H. M. K. 10, be stemd voor den dienst in Ned.-Indië, aan den luitenant ter zee le klasse J. \V. A. A. Heydt; benoemd tot ridder in de Oranje-Nassau- orde C. L. Burgemeestre, algemeen ontvanger van 's lands kas te Bandoeng; eervol ontslagen met dank mr H. P. Berdenis van Berlekom als lid van het bestuur der rijks verzekeringsbank, op grond vdn de omstandig heid dat aan zijn diensten verder geen be hoeften bestaat; eervol ontslagen wegens opheffing van zijn betrekking als leeraor aan de R. H. B. S. te Middelburg B. D. de Roos; benoemd aan de R. H. B S. te Middelhornis tot leeraar J. Vcrwey en M. van Rees, beiden thans tijdelijk; herbenoemd tot tijdelijk lecrares mej. E. A. E. M. Westerbaen Schmidt; op verzoek eervol ontslagen als leeraar aan de R. H. B. S. te Gouda D. G. Noordijk en A. M. Aben; op verzoek eervol ontslagen de leeraar der R. H. B. S. te Groningen H. van Apeldoorn; benoemd tot leerores aan de R. H B. S. te Helmond mej. Th. M. Raymakcrs, thans tijdelijk;" op verzoek eervol ontslagen als leeraar aan de R. H. B. S. te Sappemecr E. A. Lösener; als- idem te Helmond P. C. van Stappen; benoemd als leeraar te Schiedam G. Groene- veld met eervol ontslag als zoodanig le Steen- wijk; benoemd tot leeraar te Hoorn P. Spruit, tot leerares mej. B. Kniser en mej. C. de Regt, allen thans tijdelijk. herbenoemd tot tijdelijk lecrares mej. K. van Munster benoemd tot leeraar R. Grootheest tijdelijk benoemd tot leerares aan de R.H.B.S. te Hel mond mej. E. J. van der Molen op verzoek eervol ontslagen als leeraar R.H.B.S. te Roermond G. de Weerd tijdelijk benoemd tot leeraar aan de R.H.B.S. te Utrecht M. J. van Erp Taalman Kip herbenoemd tot tijdelijk leerares aan de R.H.B S. te Venlo mej. J. Seyl op verzoek eervol ontslagen als buitenge woon hoogleeroor Rijks universiteit te Gro ningen dr. Th. Weevers benoemd aan de Rijks universiteit te Gro ningen in dvï faculteit der geneeskunde voor onderwijs in de neus-, keel- cn oorziekten tot gewoon hoogleeraar dr. C. E Benjamins, arts te Utrecht aan dc Rijks-universiteit te Lei den in de faculteit der letteren en wijsbegeerte voor onderwijs in de Nederl. Taalkunde tot gewoon hoogleeraar dr. J. H. Kern Hzn., met eervol ontslag als hoogleeraar oan de Rijks Universiteit te Groningen. aan de reserve-ecrste-luitcnants A. van Duyn en G. van Diik, alsmede aan den reserve-twee de-luitenant H. de Leede, onderscheidenlijk van het I6e, het Töe regiment Infanterie en het re giment Jagers, op het daartoe door hen gedaan verzoek, een eervol ontslag als zoodanig ver leend uit den militairen dienst met ingang vanT Sept. 1924, op zijn aan vrage, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend aan de reserve-kapitein G. P. Piersma van het 8e regiment Infanterie, ter za ke van meer dan twintig jaren dienst. aan den sergeant J. W. Schinkel, van het re giment vesting-artillerie, vergunning verleend tot het aannemen en dragen van de zilveren me daille van de Orde der Rijzende Zon, hem ge schonken door Zijne Majesteit den Keizer van Japan benoemd bij het reserve-personeel der land macht, bij het personeel van den Geneeskun digen Dienst, tot reservc-ofïicier van Gezond heid der 2e klasse, de heeren A. E J. Lacomblé en P. H. Kools, artsen aan den gepensionneerden Officier van Ge zondheid der le klasse J. A. Smits, van het personeel van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, vergunning verleend tot het dragen van hef Eereteeken lie klasse van het Oosten- rijksche Roodc Kruis Benoemd bij het reserve-personeel der land macht, bij het personeel van den Geneeskun digen Dienst, tot reserve-officier van Gezond heid der 2de klasse, de heer A. H. C Vroom, arts; benoemd: tot burgemeester der gemeente Schoorl, S. G. L. F. Baron van Fridagh; tot burgemeester der gemeente Hellendoorn, H. J. Meyboom; tot burgemeester der gemeente Swalmen, Chr. P. F. M. Strens; aan Jhr. V. H. Villeneuve, op zijn verzoek, met ingang van 1 September 1924. eervol ont slag verleend als burgemeester der gemeenten Hilligenberg en Schiebroek, met dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem als bur gemeester bewezen; met ingang van I October 1924,- aan O de Wit, wegens verandering in de inrichting van den dienst aan de Rijkstuinbouwwinterschool te Lisse, waardoor zijn werkzaamheden over bodig zullen worden, een vol ontslag verleend aan voornoemde school HET KONINKLIJK BEZOEK AAN ZEELAND. De derde dag. Te half drie werden de auto's weer bestegen en werd een tocht gemaakt door Noord-Beve- land en wel langs Heinkenszand, Nisse, 's Gra venpolder en Kapelle. Onderweg werd in elk der plaatsen even gestopt, de burgemeesteis der plaatsen werden aan de Koningin voorge steld, de Koningin en de Prinses werden bloe men aangeboden en liederen toegezongen, doch het oponthoud in elk dier plaatsen duurde slechts enkele minuten. Te ongeveer half vijf kwam de Koningin te Goes aan en wel aan den nieuwen Rijksstraat weg, waar de motorafdeeüng van den Bijz. Vrijw. Landstorm, onder commando van luite nant Persand Snoep, stond opgesteld. Door de Wilhelminastraat werd naar het Rimmelandplein gereden, waar de hooge gas ton gedurende korten tijd de ringrijdcrij gade sloegen cn daarna werd naar het stadhuis ge reden. Hier hield de woarn. burgemeester, wethou der D. D. v. d. Bout, de volgende toespraak: „MajesteitI Namens Road en burgerij von Goes heet ik u van ganscher harte welkom in onze stad. Het is heden de derde maal, dat het bestuur dezer gemeente de eer en het voorrecht geniet Uwe Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden binnen de muren van zijn aloud raadhuis te mogen ontvangen cn het stemt ons allen tot grootc vreugde, dot wij heden voor de eerste maal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana in ons midden mo gen zien Sedert Uwe Majesteit het laatst Goes be zocht, n.l. in het jaar T9I9 bij gelegenheid der landbouwtentoonstelling, is onze stad uiterlijk zeer veranderd. Sindsdien toch heeft do plaats onzer inwoning zich uitgebreid met een twee tal nieuwe woonwijken, door één waarvan Uwe Majesteit zooeven langs de naar U genoemde Wilhelminastraat Haar intocht hield cn die algemeen om haar ruimen aanleg en moderne woningen worden geroemd. Het aantal inwoners klom sedert dien met ruim 8 een cijfer, dat in zoo korten tijd nog niet werd bereikt Dc handel, onze hoofdbron van welvaart, ont wikkelt zich voorspoedig, al hebben we den laatsten tijd gedurende de wintermaanden eenigszins met werkloosheid te kampen gehad. Ongetwijfeld zal hij belangrijk gebaat worden door het tot stond komen van de nieuwe spoor wegen door Zuid-Beveland, aan den aanleg waarvan met kracht wordt gearbeid Ook het vreemdelingenverkeer in ons mooie eiland neemt, sedert een verbindingsweg met het overige deel van Nederland is tot stand gekomen, gestadig toe. De Goeschc bevolking staat bekend als zeer gehecht aan Uwe Majesteit en Haar doorluchtig Huis; de hartelijkheid, waarmede zij U heden weder heeft ontvangen, zal het U hebben be wezen en het schoone feest, hetwelk verleden jaar hier werd gevierd bij gelegenheid van Uwer Majesteits jubileum cn waaraan door allen zonder onderscheid van rang, stand, ge- Ibot" of politiek, in volslagen harmonie en met grootc geestdrift werd deelgenomen, heeft er als steeds van getuigd, dat Goes zich ccn voelt met ons geliefd Stamhuis van Oronje. Moge de bij die gelegenheid gepluatstc herinncrings- bank nog in lengte van jaren daarvan getuigen. Het is ons bekend, dot Uwe Majesteit steeds goede herinneringen aan vroegere bezoeken aan onze stad heeft medegenomen en ik spreek den oprechten wensch uit, dat dc herinnering oan vandaag minstens even goed zal wezen en dat de bond, die Oranje mot Goes verbindt, indien zulks mogelijk zij, heden nog sterker mag Worden nungehoald." In antwoord op de rede van den woarn. bur gemeester van Goes zeide de Koningin het volgende „Mijnheer de Burgemeester, Het verheugt ons bijzonder wederom en thans door onze dochter vergezeld, het grond gebied Uwer gemeente te betreden en ik dank U zeer v oor de woorden van welkom, welke U namens Raad cn Burgerij tot ons hebt gericht Ook ditmaal weder zijn wij zeer getroffen dooT de meer dan hartelijke en luisterrijke wijze, waarop wij zijn begroet en ingehaald en ne men daarvan opnieuw onvergetelijke herinne ringen mede. Het is mij niet ontgaan, hoezeer Goes, welks we) en wee mij altijd no oan het hart ligt. zich sedert mijn vorig bezoek heeft uitgebieid cn ontwikkeld en ik ben overtuigd, dat de voltooiing van het nieuwe spoorwegnet daartoe in nog hoogere mate zal bijdragen, i Met groote voldoening heb ik don ook het U j hooren uitspreken, dat de tegenwoordige toe- i stond der gemeente tot dankbaarheid stemt en I alle reden geeft om de toekomst met vertrou- j wen tegemoet te zien. Moge dot vertrouwen bewaarheid worden cn Goes een ongestoorden groei en bloei tcge- moet gaan". Uit de raadszaal begaf de Koninklijke Fa milie zich vervolgens naar het bordes van het Raadhuis om het défilé der ringrijders gade le slaan. De Koningin reikte den door haai uitge- j loofden beker aan den winnaar der ringrijdcrij 1 uit en schonk vervolgens haar aandacht aan de j reiendansen, die onder leiding van den heer D. Houtekamer voor het bordes van het stadhuis werden uitgevoerd Hierna verliet de Koninklijke Familie het raadhuis en nam hare plaatsen in dc auto's weer in, waarna ondei het g> :oirh van het publiek gereden werd naar het station te Goes. Daar stopten de hooge bezoekers in den Koninklijken trein, die daarna opstoomde naar het station KruiningenIerseke, waar de Ko ninklijke Familie den nacht in den trein zou doorbrengen Vierde dag. De vierde dag van het Koninklijk bezoek nan Zeeland was bestemd voor een tocht door Zeeuwsch-Vlaanderen Hedenmorgen stoomde de koninklijke trein op van het station Kruininge-7erseke naar Vlake, waar de Koninklijke familie zich nun boord begaf van de Hydrograaf. Dan wordt naar Walsoorder in Oostelijk Zceuwsch Vlaanderen gereden, waar een eere- wacht van den Bijz. Vrijw. Landstorm de Ko ningin de eerbewijzen brengt cn waar de auto rit door dit gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen aanvangt. De tocht voert langs Kloosterzande, Hengstdijk, Zaamslag, Axel, Wcstdorpe en Sus van Gent naar Tcrneuzen. Te Kloosterzande werd even gestopt bij het Monument, dat daar na den watersnood van 1906 is opgericht en dat destijds door Prins Hendrik is onthuld. Voorts werd in de ver schillende plaatsen, waarlangs do tocht voei- dc, enkele oogenblikken gestopt bij het ge meentehuis, waar dan de burgemeester oan de Konjnfin werd voorgesteld. Op verschillende plaatsen werden bloemen aangeboden en wer den den hoogen bezoekers liederen toegezon gen. Tijdens het oponthoud te Zaamslag werd door den heer Dr. Kraker oan de Koningin een gedicht aangeboden. In Terneuzen reed cle Koninklijke familie naar de Markt en verliet de auto, om plaots te nemen op ccn daar opgerichte tribune. De burgemeester van Terneuzen werd aan de Ko ningin voorgesteld cn daarna luisterden de hooge gasten naar de uilvoering van een can tate. die door een koor werd gezongen. Nadat de Koningin haar dank voor de ont vangst had betuigd, ging de Koninklijke fa milie aan boord van de Hydrograof, die daar op naar Brcskcns voer. Een dunkbetuiging von dc Koningin. De Commissaris der Koningin heeft nnn alle burgemeesters vnn Zceuwsche gemeenten het volgende telegram verzonden Ingevolge bevelen van Hare Majesteit ven- zoek ik u terstond het volgende op dc gebrui kelijke wijze in uw gemeente bekend te maken Het is mij een behoefte des harten allen uit creheel Zeeland die deelgenomen hebben aan de grootsche hulde mij hedenmorgen tc Mid delburg gebracht en die hel mij niet mogelijk is persoonlijk te bereiken, nog geheel onder den indruk van dot onvergetelijk uur, langs dezen weg mijn diepgevoeldcn dank te bren- gen. W. ONZE GEZANT TE TOKIO. Onjuiste geruchten. De „Java Nippo" meent reden te hebben om te veronderstellen, schrijft de „Java Bode", dat dc Ncderlnndschc gezont te Tokio, de heer Pabst, niet meer naar zijn post te Tokio zal terugkeeren in verband met het feit, dat nn dc aardbeving te Tokio zijn naam in diplomatieke kringen op minder sympathieke wijze werd be sproken. Hierbij teekent het bind nnn, dat kort nu de aardbeving het gerucht in Tokio ging, als zou de gezont zijn overgeplaatst naar Mexico. Het Hbld. bericht evenwel dot er od het Plein niets bekend is vnn geruchten, nis in boven staand bericht bedoeld. Het staat vast, dat do heer Pabst, die nog dezer dagen in ons land over de wereldinrichting van een legatiegebouw heeft geconfereerd, wederom naar ziin post in Tokio zal terugkeeren. CONSULAIRE DIENST. Dc heer Chr. Ludelow is benoemd tot vice- consul der Nederlanden le Penzance (Broot- Brittannië cn Ierland), buiten bezwaar van 's lands schatkist. Hot ressort van het vice-con- sulaet omvat het gedeelte van het graofschop Cornwall, t.w. van een denkbeeldige lijn van St. Agnes rymr Love Bar, benevens de Scibly- eilanden. Aan genoemden heer moet in de En- gelsche taal geschreven worden. De heer F. F Mosling is benoemd lot vice- consul der Nederlanden to Narvik (Noorwegen) buiten bezwaar van 's lands schatkist. Het res sort van het vice-consulnnt omvat het ambt Nordland. Aan genoemden heer moet in de Duitsch - of Engelsche toni geschreven wor den. De heer A. Nürguurd, ge2unt van Denemar ken, is gisteren met een mnand verlof uit den Haag vertrokken. Gedurende zijn afwezigheid zullen de werkzaamheden aan de legatie wor den waargenomen door den heer Axel Sporon- I Fiedler, als zaakgelastigde. DE REVOLUTIE IN SAO PAOLO. Geen Nedcrtundschc belangen getroffen. Blijkens een dcor de Tel ontvangen tele- grom gedateerd 24 Juli van de Neder- landsche legatie te Rio de Janeiro, in antwoord j op telegrafisch verzochte inlichtingen, zijn bij de revolutie in Sao Poolo geen Nederlandsche onderdanen of belangen getroffen EEN BESCHULDIGING DOOR EEN MINISTER Schriftelijke vragen non mi nister Aalbersc Vragen von den heer De Murolt aan den mi nister ven arbeid, handel en nijverheid, be treffende de beoordeeling door Zijne Excellen tie van handelingen van de directeuren der N.V. Tricot;abriek G. J. Willink, te Winters wijk 1. Is het den minister bekend, dat d® directeuren van de N. V. Tricotfabriek G. J. Willink, te Winterswijk, dc heeren J. T. Overweg en H. H. Martin, van mecning zijn, dat dc door Zijne Excellentie in de vergadering van de Tweed® Kamer von 3 April 1924, naar aanleiding van hande lingen van genoemde N. V., gesproken woorden, luidende „Eerst toen gezegd was aan den direc teur, dat het toch buitengewoon gevaarlijk was, dot hij dat deed omdat de mcnschen voor dc-n kantonrechter moesten komen en dat volhielden, zij meineed zouden plegen, heeft de directeur gezegd laat hen ko men. Die menscheri zijn toen gekomen cn dr directeur heeft gezegd ge moogt cl® waarheid zeggen. Teen hebben zij dc waar heid gezegd" feitelijk een beschuldiging inhouden, dat zij de arbeiders zouden hebben aangezet tot hc-t plegen van meineed 2. Heeft de.minister met bovenaange haalde woorden werkelijk die beschuldi ging willen uitspreken 5. Is het den minister bekend, dat voor noemde directeuren meenen, dat hur. on recht werd aangedaan, toen Zijn Excellen tie in dezelfde vergadering van dc Tweede Kamer het liet voorkomen, alsof de ver ontschuldigingen, die zij den heer hoofd inspecteur van den arbeid te Arnhem, naar aanleiding vnn do betrokken voorvallen, hadden aangeboden, een „aanzetting" tot het plegen van meineed" betroffen 4. Is de minister werkelijk er van over tuigd, dat die verontschuldigingen een ge- dune „aanzetting tot het plegen van mein eed" betroffen 5. Is de minister bereid een onpartijdige commissie te benoemen, die Zijn Excellen tie nader zal hebben te informeeren of de door haor in voornoemde vergadering van de Tweed® Kamer gedane mededeelingen geheel of gedeeltelijk moeten worden te ruggenomen RICHTIGE HEFFING DER DIRECTE BELASTINGEN. Geen afdoende oplossing door het nieuwe wetsontwerp. Een ambtenaar schrijft nan de' Tel De berg heeft een muis gebaard I Nadat eenig® maanden geleden de verzekering was gegeven, dat door wetswijziging afdoende zou worden opgetreden tegen ontduikingen spe ciaal van dc wet op do inkomstenbelasting, is thans ingediend een „wetsontwerp tot bevor dering van de richtige heffing der directe be lastingen". Medegedeeld wordt, dat een wijzi ging der wet op dc inkomstenbelasting minder doelmatig bleek te zijn. Thans meent dc mi nister in hot ingediende wetsontwerp de re medie grvonden te hebben. IJdele waan Het wetsontwerp bepoalt n.l., dat geen rekening gehouden zol worden met rechtshandelingen, welke kennelijk zijn verricht om de heffing van belosting geheel of gedeeltelijk onmoge lijk te niaken. leder, die is „nourri dons le sérail", weet, dat het voor do belastingadmi nistratie bijna steeds onmogelijk zal zijn tc be wijzen of aannemelijk te maken, dot bepaalde rechtshandelingen zijn verricht om de heffing van belasting onmogelijk tc maken. Om een voorbeeld tc noemen Indien een zaak omgezet wordt in ecne noamloozc vennootschap, wie zal bewijzen, dat dit enkel om fiscale redenen geschiedde Indien 't ingediende wetsontwerp onverhoopt tot wet mocht worden verheven, dnn zullen de Raden van Beroep in laatste in stantie moeten beslissen, of in bejpoold geval de rechtshandeling om fiscale redenen is ge schied. Iedere Rond von Beroep zal omtrent d® toepassing der wet een onder inzicht heb ben, zoodat een schrikbarend rechtsongelijk heid zal ontstaan, 't Is ook daarom te won- schen dat hot ingediende wetsontwerp geen wet worde. Met is te betreuren, dot dc minister de voor de hand liggende oplossing, n.l. dc af schaffing van de dividend- cn tontièmebelns- t:ng en invoering van een winstbelasting, niet anngTijpt. Dan zou o.o, een einde gemoakt zijn non de oprichting van naamlooze vennoot schappen enkel om fiscolc redenen. BELASTINGEN EN KAPITAALVORMING. Prneadviczcn von prof. Trcub en den heer Wibaut. Verschenen zijn de proendviezen over de vraag„Moeten dc grondslagen van het be lastingstelsel hier te londc worden herzien met het oog op den eisch der kapitaalvorming die op de o.s. vergadering van de vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek znl worden besproken De eerste preendviseur mr. M. W. F. Trcub komt tot de volgende conclusies To. Een kmchtig doorgevoerde inkrim ping vnn de veel te veel uitgezette Lands- huishouding is in de allereerste plaats noodzakelijk. 2o. Daarmee ga een herziening van de op het inkomen en het vermogen drukken de belastingen gepaard, wuarbij dc pro- gressicschnn! gematigd wordt en bet ta rief voorts zoodanig wordt verminderd, dat ook de lagere cn de middelmatige inkomens worden ontlast en dc laagste inkomens, die thans in de inkomstenbe lasting worden nungcslogen tot nan f 1400 of 1500, geheel van belasting worden ontheven. 5o. Ter compensatie van het verlies, dat dc schatkist op die wijze zal leiden, voor zoover het hooger goot dan hetgeen door vermindering op de Staatsuitgaven wordt bespaard, worden indirecte belas tingen op enkele artikelen van dngelijksch gebruik ingevoerd of bestaande accijnzen op zulke zaken verhoogd. De tweede praendviseur, de heer F. M. Wi baut antwoordt op dc gestelde vraag T. ten opzichte von d^ kapitaalvorming in handen van particulieren: slechts dan, indien en naar gelang dc natie door in te stellen ergonen op dc particuliere kapi- tealsaonwending beslissenden invloed ver krijgt 2. ten opzichte van kapitaalvorming in handen van publiekrechtelijke lichamen zonder voorbehoud reeds thans, en voorts in sterke^ mate, naur gelang de kapi- tnalsaon wending door publiekrechtelijke lichamen uitsluitend voor het eenigc mnotschoppeliikc doel, wclvnortsbevordc- ring, verzekerd is. DE GEMEENTEREKENING VAN MAASSLUIS. Ook al ccn woningbouwstrop De gcmecntcrukcning van Maassluis over 1923 sluit met een nadeelig suido op den ge wonen dienst met een tekort von 55,159, in totaal 88,916 tekort, De Maassluische Woningbouwvereniging heeft over de jaren 1921 23 een tekort op de exploitatie-rekening van I 134,378 Zij verzoekt den raad haar dit bedrag uit da gemeentekas te willen vergoeden WIJZIGING VAN DE BOTER WET. Een advies oan den directeur- generaal vnn den Landbouw. De directeur-generaal van den landbouw heeft aan de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne verzocht, hem in kennis tc stellen van eventueeln wenschen terzake van wijzigingen in de Botcrwet. Bij brief van 6 Augustus heeft deze vereeniging thans geant woord, dot naar hoar meening vooral niet uit het oog mag worden verloren, dat dc Botcrwet ten doel heeft en slechts ten doel kan hebben, knoeierijen in den boterhandel tc voorkomen. Men dient er daarom tegen te waken, dat deze gelegenheid van een voorgenomen wijziging var de Boterwet wordt aangegrepen om doel einden te verwezenlijken, welke met het eigen lijke doel van deze wet geen verband houden. De vereeniging doelt hierbij vooral op den strijd die thans bestaat tusschen boter en mar garine. Zij is van meening, dat de verschillen de bedrijven dezen strijd in volle vrijheid moe ten en kunnen uitvechten. Overtuigd van de kerngezonde positie van het boterbereidend be drijf en van dc groote waarde van boter voor den verbruiker, vreest zij niet in het minst dot de margarine er min of meer in zal slagen om de natuurboter te verdringen. Bovendien zou zij iedere kunstmatige bescherming van het ar tikel boter beschouwen als de invoering van een ongezond element in onze zuivelindustrie. Verder vestigt de vereeniging er de oon- dacht op, dat h. i. de methoden die van be paalde zijden worden aanbevolen ter verster king van de economische positie der boterbe- reiders, beschouwd moeten worden als te zijn von zeer gevaarlijken oord, zoodot de vrees niet ongegrond is, dut deze methoden zich juist zouden richten tegen hen, die daarvan voor deel verwachten. Verder zet de vereeniging uit een, dot het van sommige zijden geopperde plan om don verkoop van boter cn ma garine in één winkel te verbieden en doordoor o!!«s winkeliers te stellen voor de keuze om öf boter óf margorine te verkoopen, h. i. in allerlei op zichten tot ongewenschte gevolgen zal leiden. Het zelfde acht zij het geval ten aanzien van een tusschcnvoorstel om verkoop von boter en margarine in één bedrijf slechts toe te loten, indien beide in de origincelc fabrieks-verpak- king verkocht worden. Overigens meent zij, dat dergelijke plannen in strijd komen met het eigenlijke karakter van do Boterwet, omdat zij in geen enkel opzicht noodig zijn om bedrog te voorkomen. De vereeniging is tot de slotsom gekomen, c)at dc Botcrwet, zooals deze thans bestaat, zich volkomen oan de behoeften van de praktijk aanpast, hoewel misschien enkele technische wijzigingen van ondergeschikten oord .nuttig zouden kunnen zijn. Wat tenslotte dc Botermerkcnwet betreft, verzoekt de vereeniging nadere overweging van reeds eerder door haar ingebrachte bezwaren tegen dc besluiten, die tot uitvoering van deze wet genomen zijn. Zij meent, dat deze tenge volge hebben, dat de botercontróle ren minder olgcmccnc toepassing vindt don mogelijk en nuttig zou zijn. DFR MOHR HAT SEINE SCHULDIG- KEIT GETAN 1 Bclooning van reserve-offi cieren. In de N. R. Ct. schrijft een gedegradeerd reserve-officier het volgende ingezonden stuk Ondergctcekende was reeds voor T9I4 reserve-officier en heeft gedurende de mobili satie 5 jaar aanéén zijne plichten als zoodanig vervuld, 't Was hem echter in verband met zijn burgcrwerkzaamheden den vorigen zomer onmogelijk, 3 weken op te komen, waarom hij ontslag vroeg, cn kreeg. „Eervol." Tegelijk echter kreeg hij een gewoon zakboekje ge stuurd, zooals aan ieder milicien wordt uitge reikt Hierin stond o.n. vermeld zijn geheele staat van dienst, 't Eind hiervan luidde clen zoovcelstcn eervol ontslagen, op verzoek, als reserve-officier en teruggebracht tot do positie van gewoon dienstplichtige. Ik weet het, cr bestnot een bepaling, volgens welke het hier vermelde, mogelijk is, ten minste, 't ge beurt. Maar, mijnheei de Hoofdredacteur, mag dot zoo moor zonder meer. Ik ducht, dat een officier nooit gedegradeerd werd Want een degradatie is bovenstaande zonder twijfel. Of wordt een reserve-officier niet beschouwd als otficier De positie van reserve-officier is er toch cene, die werd bereikt na ecne opleiding cn afgelegd examen, ge\olgd door benoeming bij Kon. Besluit. Is 't Kier genoemde don in overeenstemming te brengen met de meest elementaire begrippen van recht Of is 't mis schien eene „belooning" voor den gedurende de mobilisatie geofferden tijd en moeite (en in 't onderhavige geval voor de groote financieele schade)? Uit de verschillende redevoeringen toch bij gelegenheid von de herdenking in de vorige week, is me gebleken, dot volgens vele autoriteiten ook de reserve-officieren wel eenige aanspraak hebben op „belooning." Ik vrees, mijnheer dc Hoofdredacteur, want dit geval stoot niet op zichzelf, dat hierdoor de sjeest wordt weergegeven, die op 't Departement heerscht, en welke door laatstgenoemden in zender zoo juist werd getypeerd door Der Mohr hat scino Schuldigkcit getan, der Mohr knnn gehen. Maar ligt het niet op den weg van dc „Ver een. von Verlofsofficiercn" om te trachten ver andering te krijgen in bovengenoemde bepa ling, welke vorkregen rechten met voeten treedt cn d1 „positie" van den reserve-officier tot een speelbal maakt in de hand van den betrokken minister NATIONALE VOEDINGS- EN HUISHOUD- TENTOONSTELLING. 16—24 Augustus te Nijmegen. Men schrijft ons uit Nijmegen Van Nijmegen, do stad van Keizer Korel, steeds clruk bezocht om haar natuurschoon en oudheidkundige monumenten, zol in de weck v an 1624 Augustus op de vreemdelingen een bijzondere aantrekkingskracht uitgaan. Dan toch zal in het aan het Keizer Karelplein aldaar zoo fraai ge'cgen Concertgebouw „De Vereeniging" een Nationale Voedings- cn Huishoud-Tentoon- stelling worden gehouden, waarvan het weisin-- een reeds nu met vrij grootc zekerheid kan wor den vastgesteld. Hot geheele gebouw „De Vereeniging" met ^rijn talloos vele groote en kleine zalen en. pro- menoirs zal ols tentoonstellingsgebouw worden ingericht naar het ontwerp van den heer Ch. Estourpio. architect te Nijmegen, die op dit ge bied bij de tentoonstellingen van de vorige ja ren zijn sporen heeft verdiend. Alle beschikbare stands zijn verpacht cn het loot zich aanzien, dat de tentoonstelling, waarop vele der voor naamste firma's in den lnnde vertegenwoordigd zullen zijn, zeer belangwekkend zal zijn voor hen, die hun kennis wilen vermccrderert ten aanzien van de moderne voedinngswijze en de nieuwste hulpmiddelen voor het huishouJ-m. Dit laatste zoo ruim mogelijh opgevat. Er zal n.l. een belangrijke ofdeeling inzendingen cp han delsgebied zijn, waarin ook datgene wat den mensch in zijn kleeding, uitgaan enz. dient, ge- exooseerd zal worden, o.a. zelfs automobielen. Is derhalve bij den opzet van de tentoon stelling niet onbeproefd gelaten om deze te doen strekken tof leering van het publiek, het comité heeft er niettemin voor gezorgd, dat do bezoekers na een rondgang door de tentoon stellingszalen zich ter dege kunnen amusecren. De groote, lommerrijke tuin van het Concert gebouw zal als feestterrein worden ingericht. Een speciale versiering wordt aangebracht en eiken avond zal de tuin worden geïllumineerd door 3000 gekleurde electrische lompjes. Er zat in den tuin en in de kleine concertzaal gelegen heid zijn tot dansen, eiken avond is cr concert cn optreden van specialisten, kortom zij, die voornemens zijn in deze maand Nijmegen te bezoeken, kunnen niet beter doen dan daarvoor één of meer dagen in dc week van 1624 Augustus te bestemmen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 5