Klein Adam Piano's THÉ DANSANT Pianahandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" BERG-HOTEL Lanpestraat 43 - Telefoon 852 BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS 3 T EERSTE BLAD. BUITENLAND. J Mode-Magazijn jp 11 0 f J j 0 51 j 1 ais Bonten, Moffen en J 8 Bonfhoeaen, ruimen wij I S thans met J Langestraat 36125 korting op BUITENGEWONE TOOMÏ0LUME-Scbilta je afwerking REGEfclKLEEDiNG MODE-MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" PHILIPS LARÜPE.& Het Adres SOL8EDE 23e Jaargang No. 157 toort 2.10, idem iianco per pos! f 3.—% per week (met qratis verzekenns tegen ongelukken) 0.17^. aizondeilijke nummers CjO5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N®. 47910. TEL. INT. 513. Zaterdag 3 Januari 1925 PRIJS DER AQVERTENTlEN met inbegrip \am een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb-e- dingcn en ücldadigheids-adve.tentiïn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtecrcn bene circulaire, bevattende de vooiwaardcn. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. B c r l ij n, 2 Jon. (H. N. Drl.) De rijkskan selier heeft Vrijdagmorgen een vrij langdurig onderhoud met den rijkspresident over het vraagstuk der vorming van het kabinet gehad, dat echter nog tot geen verduidelijking vnn den toestand heeft geleid DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. De Belgische nolo. Brussel, 2 Jan. (V. D) De door de Bel gische regeering ann de Duitsche regeering gezonden nota verklaart, dat de Keulsche zóne vóór TO Januari niet ontruimd zal worden en kondigt een nieuwe intergeollieerde nota aan betreffende het door Duitschlnnd niet nakomen der ontwnpeningsvoorwaarden. EEN OUDJE OVERLEDEN. Te Bonn is op 106-jorigen leeftijd Bertha Kübbele overleden, die dc oudste vrouw in Duitschland was BFï.GïE. KONING ALBERT GEEFT ZIJN REIS NAAR DE SAHARA OP. Wij meldden reeds, dat dc Belgische koning voornemens was deel te nemen aan een auto tocht door de Sahara Op het laatste nipper tje heeft hij er echter van afgezien. Als oor zaak wordt opgegeven, dat het ongunstige weer het t* berijden gedeelte dei Sohara in zoo'n slechten toestand heeft gebracht, dat dc toèlit veel langer onder dergelijke omstandigheden zou hebben geduurd, dan oorspronkelijk was vastgesteld. De bezigheden van den kcwiincr stonden niet toe, dot hij le lang buiten België vertoefde cn daarom keert hij naar zijn land terug. Bovendien lijdt de koning aan influenza. FRANKRIJK. EEN NIEUWE VLUCHT VAN PELLETIER D'OISY. B e -1 ij n, 2 Jan. (V D.) Naar gemeid wordt, zal de Fransche officier-vlieger Pelle- tier d'Oisv. die door zijn vlucht naar Tokio bekendheid heeft gekregen, 8 Januari a s. naar Timboektoe vliegen, vanwaar hij naar Marokko zal terugkeeren. WRANGEL'S VLOOT TE B1ZERTE. Volgens een mededecling van den Franschen minister van justitie is nog geen nadere be slissing genomen inzake dc uitlevering van de vloot van Wrange!. De sovjet-delegatie heeft de vloot in Bizertc slechts bezichtigd. EEN SCHEEPSRAMP. De Matin verneemt uit Morlaix het volgende aangrijpende verhaal van een scheepsromp: Het Spoanschc stoomschip Alfredo, dal Maandag vergeefs door twee slecpbooten uit Brest en een Engelsch stoomschip was gezocht, is in het Kanaal gezonken. Kapitein Cantoren zeventien opvarenden waren in dc reddings boot overgegaan. Dc zeer was zeer Lol cn dc mannen hadden een zwarc-n strijd tegen de re dende elementen te strijden Zes van hen stier ven van uitputting cn koude Hun lijken, die de anderen in hun worsteling om eigen leven be lemmerden, werden in een kleine sloep neer- geleerd, die aan dc reddingsboot was vastge bonden. Maar het touw, dat de beide vaartuigen verbond, br^k, cn de sloep met de zes dooden dreef weg op het wilde water. De overlevende schipbreukelingen zijn te Guismnëc, in het dis trict iCïorloix, gelund. Er wordt nu naar de sloep met de zes lijken gezocht. F.wnrT óNjrn NIEUWE BRITSCHO SLAGSCHEPEN. In ce Daily News publiceert cm deslamu'.g medewerker bizonderiieder. over de Nelson en de Rodney, de slagschepen, die twee jear ge leden op stapel werden gezet en vermoedelijk in den loop van 1923 te water zullen worden gelaten. Dc gegevens zijn ontleend aan een lapport aan de maritieme commissie van het Amerikaansche congres, uitgebracht door ka pitein ter zee H. H. Hough, het hoofd van den snionnngedienst van de Amerikaansche marine. Of de gegevens authentiek zijn, staat niet vost, maar komende uit bovengemelde bron verdie nen zij stellig de aandacht. De schepen krijgen ec.*. waïc-rvorolaatsing vJn ongeveer 55,000 ton, zijn lang 702 voet (ongev. 220 M.), hebben een giootste breedte van 32 M. en een grootsten diepgang van 9 M. De voornaamste bewapening be-tani uit negen stukken van 40 c.M. kaliber, T25 met draad- winding, geniaalst in drie torens van drie stuk ken elk, die alle op het voorschip zijn ge plaatst. Deze kanonnen kunnen geen hekvuur geven. De secondaire batterij zal 12 of TG kanonnen tellen van 15 c.M twee aan twee rreplaatst in licht gepantserde, gesloten torens. De snelheid zal ongeveei 21 knoopen bedragen. De schepen krijgen cei^ zware bepants°ting. De voornaamste pantsargordel wordt 35 c.M. dik. Voorts krijgen de schepen oen speciale bescher ming tegen aanvallen uit de lucht en onder water. De draagwijdte vr.n het geschut zal meer dan 27.5 K.M. bedragen. Aannemend dat deze bizondërheden juist zijn, zegt de medewerker van de Daily News, zullen de Nelson en de Rodney een aanmerke- lijken vooruitgang beteekenen, in gevechts kracht op alle oudere slagschepen, zoowel Engelsc^e als vreemde. Na dè Hood, die 41,200 ton meet, zullen zij de grootste slag schepen ter wereld zijn Zij zijn 18 M. langer dan dc Queen Elizabeth, en 5 M breeder, c-n hun geschut en bepantsering zijn veel zwaar der. De snelheid is echter 4 knoopen minder. Zii zijn velrt tonnen grooter dan dc Amerikaan sche West Virginia, ol de Japansche Moetsoe. Deze dragen ook kanonnen van 40 c.M., doch het kaliber van die kanonnen is kleiner, wat minder dragwijdte en trefkracht bctcekent. Behalve de Engclsche schepen van het type Queen Elizabeth loopen alleen dc Japansche Nagato en Moetsoe met grooter snelheid. DE HEVIGE STORM. Uit Londen wordt d.d. 2 Januari aon het Hbl. bericht De storm, die heden boven Engeland woed de, dc zesde in elf dagen, was nog heviger dun al e voorgaande. In Londen werden zelfs dc meest beschutte straten -geteisterd. De Theems is opnieuw gestegen cn staat thans hooger dan bij den grooten springvloeg in 1903. Van de scheepvnort'ijnen over het Kanaal is alleen die van New'novcn naar Dieppe stop gezet. Een kruiser-eskader, dat van Devonport naar da Middellandsche Zee moest vertrokken, is niet uitgevaeen. Het stoomschip „Glensnnda" vnn de Glcn-lijn groot Ö625 ton, dat zich m de monding van de Theems bevond, seinde draadloos om hulp, doch kon volgens een later bericht zijn reis voortzetten. Tc Dover zijn alle kleinere stoomschepen evenals dc zeilschepen da haven binnengevlucht. Het stoomschip „Ma- nitur" von de Anchor Brocklobank-lijn is aan de kust von Essex, beneden Graves^nd, ge strand. Het schip werd met behulp van vijf slecpbooten weer vlot gemaakt cn dokt thans ta Tilbury. Te Brighton woedde dc storm in den nfge- loopen nacht heviger dan sedert jart?n is voor gekomen <3e spoorlijn werd aan de zeezijde ernstig beschadigd cn verscheiden personen teeen den grond geslagen en gewond. Te Fo'k oston e werd een zware vrachtauto door den wind de haven ingedreven. Tc Portmouth werd een electrischfc tram met imperiaal uit den rails •geworpen. Te Plymouth zijn de hnringprijzen verdrie- dubbeld. daar de vissrhers sedert vele dagen niet konden uitvaren. Alle verbindingen met het eiland Wight zijn verbroken en het spoorwegverkeer op het eiland moest worcen stopgezet- GROOTE KATÖENBRAND. Londen, 2 Jan. (H N. Drl.) Twee dui zend balen Egyptische katoen ter waarde van ruim 100.000 zijn vanmorgen in da dokken ven Manchester in het s.s. Chinese Prince in brand geraakt. Het grootste gedeelte van de katoen ging verloren. Men gelooft, dat dc brand door zelfontbranding is ontstaan. "PANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Volgens een bericht uit Tetocan zal de re- patrieering der Spaansche troepen over een week haar beslag hebben gekregen. OOSTENRIJK. DE MEMOIRES VAN KEIZER KARL. Horthy in een onaangename positie. W e e n c n, 2 Jan. (V. D.) De publicatie vnn het boek „Uit Keizer Karl's nalatenschap" heeft in alle politieke kringen het grootste opzien gebaard. De uitgever van het boek is de vroe gere secretaris van den overleden keizer Kar), Wnrl i.u'inn,, d: hev erf de aenteekeningtn weergegeven t- hebben na een dictaat vjn den krizer. In Hongnarschc legitimistische klin gen, die met de vroegere keizerin Zita voeling houden, wordt over dc publicatie, welke c vernietiging van Horthy's bewind ten doel heeft, hot volgende gezegd: De vroegere keizer Karl heeft na zijn over brenging naar Madera aldaar den vorm van schetsen zijn herinneringen geschreven, die zich hoofdzakelijk bezig houden met zijn twee po gingen om den Hongaarschen troon weer te be stijgen. Bij het schrijven dezer herinneringen was keizer Knrl geheel beheerscht door zijn verontwaardiging tegen den Hongaarschen rijksbestuurder Horthy, aan wiens houding de keizer het mislukken zijner plannen toeschreef. Ex-keizerin Zita is thans ook nog op Horthy verbitterd; zij beschouwt hem als den man die keizer Karl naar Madera in den dood gestuurd heeft. Reeds een jaar geleden hebben Ameri kaansche uitgevers cx-keizerin Zita ccn uanbod laten doen om de mémoires in Amerika te publiceeren. Zita wees de uitnoodiging echter van de hand. De thans door Werkmann gepu bliceerde mémoires zijn inderdaad dc herinne ringen uit het bezit von Zita, die een afschrift heeft afgestaan. Bij de publicatie heeft men een vorm gekozen, alsof het een dictaat van den keizer is. De Hongaarschc rijksbestuurder Horthy heeft na het verschijnen van het boek getracht door den premier graaf Bethlen een gedeelte der mcdedeelingen over zijn laatste ontmoeting met den keizer als onjuist te doen voorstellen, een poging, die den uilgever aanleiding gaf verder zijn reservematerieel aan te spreken cn te ver klaren, dat keizer Karl de mémoires op Madero schreef en dat hij de uitgever is. In Weensche legitimistische kringen gelooft men dat de pu blicatie voor Hongarije vérstrekkende politieke gevolgen zal hebben. ARRESTATIE VAN EEN COMMUNISTISCH LEIDER. De Duitsche communistenleiddr Iwan Kntz, die een pasvisum op een valschen naam tracht te te krijgen cn zich te Wecnensedeit eenige dagen onder een valschen naam ophield, is ge arresteerd cn ter beschikking van de justitie gestold. HONGARIJE. DE INTERGEALLIEERDE MILITAIRE CONTROLE. Boedapest, 2 Jan. (V. D.) Dc Pes'.i Hirlap meldt, dat de intergeollieerde militaire controle den Hongaarschen staat tot dusverre 33 milliard gekost heeft, terwijl het sedert medio 1924 sterk verminderde Ita'iaansch- Fransch-Engelsche contrólepersoneel Honga rije maandelijks 6G0 millioen kost. RECLAMES. Prijs 1—3 rogels 3.05, elke regel meer 1 a* A3*. fv> ITOWBïS-WW UTRECHTSCHESTRAAT 44. VOOR MEISJES EN DAMES Keuze uit Ruim 300 stuks in Gabardine - Loden - Waterproof met bijpassende Hoeden 18,18 LANGESTRSAT AMERSFOORT ZONDAGMIDDAG 3-6 UUR ZrTiK &2ZUiT£3. 90-73eiJtÓ8 Juwelier ALBANIF DL OPSTANDIGE BEWEGING. De houding ven Italië. De twee naar Albanië gezonden Itaiiaunsrhe oorlogsschepen zijn volgens een bericht uit Berlijn in Brindisi teruggekomen. ESTLAND. DE MISLUKTE STAATSGREEP TE REVAL De persdienst van het Internationaal Verbond van Vukvercenigingen meldt Van welingelichte zijde in Estland or.'.vingen wij een uitvoerige schets van de gebeurtenissen bij den mislukten communistischen staatsgreep te Rev al. Deze uiteenzetting weerlegt de van communistischcn kent verbreide bewering, dat deze een opstand der getergde urbciJersmcnig- te was. Na een beschrijving van de reeds bekende gebeurtenissen word; o.c. nog vastgesteld Ofschoon nicn algemeen vermoedde, dat on der de communisten iets broedde, bleef het hoe en wanneer in het duister. Ze'.fs de communis ten te Reval, die niet tot de vertrouwdste dis cipelen behoorden, werden onkundig gehouden. Onder deze omstandigheden spreekt het dan ook vanzelf, dat de arbeiders niets van een staatsgreep wisten en in den ochtend van den eersten December rustig de fabrieken cn werk plaatsen binnengingen. Pas aun de fobricks- poorten werd ccn gedeelte van dc arbeiders op gewekt deel tc nemen aan den staatsgreep. Op slechts enkele uitzonderingen na weigerden de arbeiders echter het consigne te volgen, zoodat in alle fabrieken en werkplaatsen te Revcl op I December het werk gewoon doorging. De communistische bewering, dat dc arbcid.TS van Reval deze ongelukkige poging hebben onder nomen, is dan ook een leugen. Integendeel, de arbeiders veroordeclcn den opstand ten scherp ste." VEREENIGDE STATEN. DE VER. STATEN EN DE DUITSCHE SCHADEVERGOEDING. Engeland betwist het Ameri kaansche aandeel. De Brilsche opvatting inzake Amerika's aan deel in dc vergoedingen, ingezameld volgens 'het plan-Dowes, is neergelegd in een nota, die aan den Amerikoanschen gezant te Londen ter hand is gesteld en door hem naar Washing ton is geseind. Dc nota betwist de Amerikaan sche aanspraken cn zet uitvoerig dc wettelijke argumenten tegen Ameriko's deelneming uit een. De nota is de voortzetting van een brief wisseling, die steeds een uiterst vriendschap pelijk karakter heeft gedragen. DB DOOR BORAH VOORGESTELDE INTERNATIONALE CONFERENTIE. Coolidgc ccn tegenstander daarvan. Meldden wij gisteren, dat senator Borah hesft voorgesteld,.-dat ccn internationale economisch c:v ontwapeningsconferentie zou worden gehou den, waaraan ook Kuslond en Duitschlnnd deel zouden nemen, thans verluidt, dut de president van Amerika, Coolidge, zich met deze voor stellen niet kon vereenigen, daar z. i. de te brcede opzet daarvan al bij voorbaat practische resultaten twijfelachtig maakt. SNEEUWSTORM. O-a in Ncv 7ork is liet thans echt winter g i. i. Eer. ontzettend hevige sneeuwstorm is Loven do stad losgebroken. liet i. volg daar van :s geweest, dut cr reeds ccn ongeveer 1 dlvl d'kke sneeuwlaag ligt, die het verkeer ernstig bemoeilijkt. Enkele duizenden sneeuw- opruimers zijn gerequireerd, teneinde te trach ten de hindernissen voor hot straotsvcrkcer uit den weg te ruimen PANIEK IN EEN BIOSCOOP. Uit Halifax wordt gemeld, dat aldaar in een bioscoop een paniek hooft plaats gehad, daar een aantal Chineezen cp straat ter gelegenheid van de nieuwjaarsviering een groot vuurwerk afstak. De ongeveer 1200 bezoekers der bios coop dachten, dut er brand was en vlogen naar de uitgangen. Een aantal personen werd ge- word. VERSPREIDE BER5CRTEW. OOK STORM IN FRANKRIJK EN BELGIR De storm veroorzaakte grootc schade langs de Frar.scho cn Belgische kust cn in het land. De schepen kunnen de havens nie; bereiken. Het water der rivieren wast. Vele telefoon- en telegraafverbindingen zijn verbroken VRIJE GENEESKUNDIGE BEHANDELING VAN MILITAIREN. Wijziging met ingang van T Januari .1925. Mei ingang van T Januari 1925 worden de navolgende wijzigingen gebracht in dc aan spraken cp vrije geneeskundige behandeling enz. lo. Leden van gezinnen van militairen kun nen alleen dan voor rijksrekening in burger-, c. q. militaire ziekcninrichtingen worden ver pleegd, wanneer zij, in een kazerne of in een ander tot miliiairc doeleinden bestemd gebouw wonende, lijdende zijn aan een besmettelijke ziekte. 2o. Als overgangsmaatiegcl zal voorlcopig het volgende gelden In dc gevallen, dut de inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht.opneming van vrouwen en kinderen van vrijwillig dienen de militairen beneden den lung van officier in een burger-, c. q. militaire ziekeninrichting be schouwt als een voorwaarde voor het herstel, dan wel opneming noodzakelijk acht wegens huiselijke omstandigheden, zal, op een daartoe strekkend verzoek vun belanghebbende, aan den minister van oorlog, ccn tegemoetkoming worden verleend von 50 in dc kosten van verpleging. Bij opneming in een hoogcrc dgn de 3e klas se wordt geen tegemoetkoming verleend in do meerdere vcrpleegkostcn. Geen tegemoetkoming znl worden toegekend: o. indien de patiënt niet door of vanwege den militairen geneeskundige!* dienst werd be handeld b. Indien de opneming is geschied zonder dc instemming van den inspecteur van den ge neeskundigen dienst der landmacht; c. voor den verplcgingsduur r.ii den zes tigsten verplcegdag; en d. voor verpleging wegens geestesziekten cn voor gevallen van verloskundigen-, tandheel kundigen en gynaecologischcn oord. Indien voor mannelijke gezinsleden opneming in een militaire ziekeninrichting mogelijk is cn belanghebbenden daurvan geen gebruik wen- schen tc maken, zal voor verpleging in een bur- gerzjekeninrichting in geen gevul een hoogere tegemoetkoming worden verleend dan 50 °/n van den voor de verpleging in ccn mi"taire ziekeninrichting verschuldigden verplcegprijs. AANNEMING VAN VRIJWILLIGERS. Bij ministeriec'c beschikking van 27 Decem ber 1924 wordt bepaald, dat, in afwachting vnn de tot standkoming van dc nieuwe voorschrif ten omtrent de aanneming van vrijwilligers bij de korpsen cn inrichtingen van het leger, rc<;n- gagementen voor niet langer dun voor den lijd vun één jaar mogen worden aangegaan. DE MILITAIRE UNIFORM. Aun dc officieren der "cavalerie, die tenge volge van ovcrploatsing in het wapen der cava lerie verplicht zijn hunne uniform tc wijzigen, wordt vergund dc oude uniform nog gedurende twee jaar af tc dragen. DE NIEUWE TARIEF WET. Officieel Binnen enkele dagen znl op de ontvangkantoren der uitvoerrechten cn op plaatsen, waar geen ontvanger der invoerrech ten gevestigd is, op de ontvangkantoren der directe belastingen en accijnzen, de gelegenheid worden opengesteld om in te tcckcncn op de bewerking, die vanwege het Departement van Financiën van de nieuwe Taricfwct zal worden uitgegeven. Deze uitgQve zal, behalve den officieclcn tekst van de wet, de daarop gegrond zijnde r»l- gemccne maatregelen van bestuur cn dc in structies tot uitvoering van die wet en van die nlgcmeene maatregelen van bestuur bevatten een alphabetische lijst van bet meerendcel der goederen, welke in den regel op de grootc los plaatsen worden vrijgemaakt, onder vermelding of, en zoo ja, welk invoerrecht daarvan bij in voer verschuldigd is. Daar de oplage ven hel werk tot een bcponld aantal exemplaren moet worden beperkt, 2ullcn zij, die zich het bezit van een of meer exem plaren willen verzekeren, goed doen von de ge legenheid tot inteckening gebruik tc maken. PROF. DR. H. REMMELTS. Een hulde der vlecschcxporïeurs. Naar aanleiding van het aon prof. dr. H. Rcmmelts verleend eervol ontslag nis directeur van den veeortsenijkundigen djenst, deelt de Vee- cn VIccschhandel, die schrijft, dot prof. Rcmmelts eigenlijk tot heengaan is gedwongen, mede. dat het vertrek uit den staatsdienst niet geheel ongemerkt voorbij zal goan. De Bond van Vlceschcxporteurs en de Ver* ccniging van Baconzcuters, willen prof. Rcm melts, als grondlegger vnn de vleeschcxport- keuring, 10 dezer huldigen. Daarbij wordt er op gerekend, dot tal van organisaties, welke dik wijls met prof. Rcmmelts in aanraking kwa men, als het Kon. Ned. Landbouw-Comité, dc Maatschappij voor Diergeneeskunde, hun me dewerking zullen verlocr.en. VOOR DEN FISCUS GEVLUCHT. Belustingwonn/.in. Onlangs weid medegedeeld, dat de ge meente Rotterdam het Rijk had aangeslagen voor ettelijke duizenden guldens in de strant- belosting voor het postkantoor. De hongerige gemeentcfinanciën hadden blijkbaar n meer baten noodig uit het postkantoor, want dit werd dezer dagen ook aangeslagen in dc bedrijfsbe lasting. In de groote hol vnn het postkantoor had het Rijk n.l. nan de sigarenfabriek Jutte en non de kioskenmaatschappij twee loketten ver huurd. De een of andere ambtenaar is blijkbaar op het denkbeeld gekomen, dat daardoor in het postkantoor een bedrijf werd uitgeoefend. Het bedrog von dc bedrijfsbelasting schijnt zoo hoog geweest te zijn, dat het Rijk het noodig oordeelde om de huur aan de beide loketten- houders op te zeggen. En de laatste dag van 1924 heeft de ontruiming der loketten aan schouwd. Nu mist het Rijk belangrijke balen cn de gemeente wordt cr geen cent rijker door. HET SPOORWEGONGEVAL TE WEESP. Pleidooien voor den Hoogcn Rood. Gisteren zijn voor den Hoogen Raad opnieuw pleidooien gehouden inzake de vergoedingen, naar aanleiding van het bekende spoorwegon- gevaj bij WeesD. Het betrof hier 2 vorderingen, die door het Hof waren afgewezen. Mr. Woltcrbeek Muller, voor de eischers op tredend, zei dot hier gevorderd was vergoeding voor levensonderhoud en vergoeding voor ver dere schode. Pleiter vroeg of naast de toepassing van art. 1406 B. W. de mogelijkheid opengelaten is voor toepassing van de artikelen 1401 cn 1402. Het Hof acht deze combinatie van toegepaste arti kelen niet toelaatbaar. De geschiedenis leert echter, dat men wel degelijk heeft gedacht non vergoeding van schade bij doodslag, alleen zot men met de moeilijkheid, dot het leven een niet met geld te waardeeren goed is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1