jBalans-Opruiming» Gebr. Perzina Piano's Pianohandel L. KLEIN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. s begin van onze ELEGTRISCHE KACHELS F. H. LOMANS FEUILLETON. De Kluizenaar van Far-End. HUMUS "ZZ, PRIJS DER ADVERTENTIE mei inbegrip van een Mode-Magazijn» Langestraat 36| r u jj volle zangrijke toon, uitgebreide Sorteering Lunchroom Princssse PHILIPS LASV1PEM. 23e Jaargang No, 158 «<jn per posl f 3.—. per week (met gratis TerTekering legen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummers CjD5. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Maandag 5 Januari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie- dingen en Licfdadighcids-advc.tentiën voor de keilt der prijs. Voor handel en bedriji bestaan zcet voordecligc bepalingen voor het adverleeren. bene circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. Een zakenkabint. Ebert heeft aan rijkskanselier Marx opdracht gegeven een extra-parlementair kabinet samen te stellen, welke opdracht door Marx werd aan vaard. De rijkspresident is tot dezen maatregel overgegaan, daar het standpunt, dat de verschil lende fracties innamen, het onmogelijk maakte, dat een regeering tot stand werd gebracht op don grondslag van een parlementaire meerder*: heid. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. De nota der geallieerden. Londen, 5 Jon. (H. N Drl.) De geallieer de nota met betrekking tot de ontruiming van Keulen zal in het begin van de volgende week, vermoedelijk Maandag, gemeenschappelijk door de geallieerde gezanten te Berlijn aan den Duitschen rijkskanselier worden overhandigd. Waarschijnlijk zal de tekst der nota den vol genden dag worden gepubliceerd. Van Fransche zijde worden de persberichten tegengesproken, als zou eenigc geallieerde re geering verzocht Lebben de nota, door den gezantenraad inzake de Keulsche zone tot Duitschland gericht, tc wijzigen. DE HANDELSBESPREKINGEN MET FRANKRIJK. Dc mcestbcgunstigïng na TO Jon. Zooals men weet, bepaalt het vredeverdrag, dat tot TO Jan. 1925 Duitschland o.a. Frank rijk bij de douanen als meest begunstigde na tie moet behandelen. In verband nu met het feit, dat inmiddels nog geen nader handels verdrag met Frankrijk is gesloten en Duitsch land het recht heeft om van II Jan. af aan andere landen de positie van mcest-begunstig- de natie te verschaffen, hebben de Duitsche en Fransche deskundigen een modus vivendi opgesteld, dat voorziet in een overgangsregime, dot op TI Januari in werking treedt. DE KWESTIE VAN SAARLOUIS. De rijkskanselier heeft aan den gemeenteraad van Saarlouis namens do rijksregeering zijn dank betuigd voor de door de stad aan Duitsch land betoonde vrouw in den tijd, toen er ge ruchten liepen omtrent een streven naar an nexatie der stad door Frankrijk. BELGIE. DE VOORGENOMEN REIS VAN KONING ALBERT NAR DE SAHARA. De reden van het uitstel. Wij lezen in de Belgische bladen: Eenige dagen geleden liet generaal Dinaux, commandant van hc.t militair gebied van Ain- Sefra, den gouverneur-generaal van Algerië weten, dat er onder dc stammen van Zuid- Marokko zekere gisting werd waargenomen en dat zelfs benden opstandelingen zich gereed maakten om de outomobielen-convooien aan te vallen. Men had bijzondere maatregelen voor de veiligheid van do reizigers genomen, toen in den morgen van 2 Januari, dus op den dag, die bepaald was voor het vertrek uit Poriis van de personen. die deel moesten nemen aan de reis van Colomb-Ber^ar naar TomboAtoe, een telegram kwam berichten, dat er 29 December op 30 kilometer van C"l^m^-Rechar een aanval was gedaan, waarbij drie inboorlingen, onder wie een caïd, waren gedood, en verscheiden an dere inboorlingen gekwetst. Deze feiten werden ter kennis van het Bel gische gouvernement gebracht. Men verzocht koning Albei t dringend, aan de reis niet ver der dan tot Colomb-Bechar deel te nemen. De kon:r>T eraf er de voorkeur aan, voor het oogen blik het plan geheel od te geven; de tocht door de Sahara, verklaarde hij, was voor hem veel interessanter dan de reis van de Fransche hoofdstad naar Coln^-iK-B^f-har. Van den anderen kant, meende de heer A. Citroen, dat hij de gonoodigden in geen geval aan gevaar mocht blootstellen, weshalve hij af- I zag van de uitvoering van zijn plan (opening der lijn van Torrboektoe), in afwachting, dat de omstandigheden weer gunstiger worden. DE IN EEN TREIN GEVONDEN EFFECTEN. De Temps meldt, dat de Nederlandsche ef fecten, die in een eerste klas coupé in het station van Mentone werden gevonden, op- geëischt zijn door den eigenaar Joseph Fener uit Rotterdam. Fener, die zich thans te Monto Carlo bevindt, heeft verklaard, dat hij de ef fecten vergeten had en dat dc waarde ervan overdreven was voorgesteld. DE STORM. Brussel, 4 Jan. (V. D.) Alhier is een dagbladverslaggevcr door een neerstortenden schoorsteen getroffen en levensgevaarlijk ge wond naar het ziekenhuis vervoerd. Antwerpen, 4 Jan. (V. D.) Men vreest door de groote stijgingen der Maas voor over stroomingen. FRANKRIJK. DE CONFERENTIE DER MINISTERS VAN FINANCIËN. De tc behandelen onderwerpen. Londen, 3 Jan. (H. N. Drl.) Ter voorbe reiding van de conferentie der geallieerde mi nisters van financiën, die dc volgende week zal plaats hebben, zal vandaag in Downingstreet een kabinctszitting wor den gehouden. Winston Churchill ver- trekt, vergezeld van Sir Otto Niemeyer, den controleur van de schatkist en kolonel Walter j Guinness, den financieelen secretaris van do t Utrechtschestraat 15 schatkist. Dinsdag naar Parijs cn de cbnfcrcn- tie zal dan Woensdag beginnen. Pp de agenda staat de vaststelling van de bestemming der gelden, uit de Roerbezetting ontvangen en de verdeeling der gelden, vol gens het plnn-Dawcs geïnd. Dit is dus de vraag/ wat Frankrijk en België mogen berekenen voor het innen van de gel den, voordat het overschot in de Te meen scha p- pelijke pot gaat ter verdeeling. Volgens het plnn-Dawes moeten alle betalingen op de Duit sche schadevergoeding in een gemeenschappe lijk fonds worden gestort, totdat een annuïteit is verkregen, waarvan de kosten voor de be zettingslegers, de verschillende commissies enz. worden voldaan, terwijl het overschot on der de geallieerden, volgens het te Spa vast gestelde percentage, wordt verdeeld Amerika maakt aanspraak op de kosten voor zijn bezettingsleger, welke aanspraak in T923 door de geallieerden werd erkend. Onlangs heeft Amerika een eisch tot scha devergoeding volgens het plan-Dawes inge diend. Deze eisch heeft het onderwerp uitge maakt van een correspondentie tusschen de Engc-lsche en Amerikaansche regeering cn, zooals reeds is medegedeeld, is een Engelsche nota aan de Ver. Staten gezonden, waarin het Engelsche standpunt werd gehandhaafd, dat Amerika wettelijk niet deel kan hebben aan dc schadevergoeding, daar het het verdrag van Versailles niet heeft geratificeerd en de lasten daarvan niet op zich heeft genomen Het vraagstuk der geallieerd" schulden, waarover de laatste weken verschillende geruchten zijn gepubliceerd, zal waarschijnlijk niet officieel te Parijs worden besproken. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03, efke regel meer 1.—. 10 JANUARI UTRECHTSCHESTRAAT 44 Tei. 483. Utrcchisclicstrnat £5. Tel. 310. SOEP, VLEESCH (naar keuze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN £N DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25 REGEM^AMTELS T LODENSTOP 25.— IN GABARDINE 55.— 37.50 22.30 IN ZIJDE MET GUMMI 37.50 li: GUMMI 45.— 27.50 15.— IN ZW. LAK 13.75 BIJPASSENDE HOEDEN DAMES MODE-MAGAZIJN „U HIRONOELLE" 16 13 LAMGESTRAAT AMERSFOORT DE VEILIGHEID VAN FRANKRIJK. Verklaringen van kolonel Rousset. Kolonel Rousset bespreekt in dc Petit Pnri- sien het vraagstuk van Frankrijk's veiligheid cn betoogt, dat Frankrijk nimmer vrede zal krij gen, wanneer het niet meer krijgt dan militaire bezettingen in Duitschland, Jrc voortdurend aan herziening onderworpen zijn. Tusschen Duitschland en Frankrijk moet een vaste slag boom opgeworpen worden, zegt kolonel Rous set, sterk genoeg, dat Duitschland daarover nimmer kan heenkomen. Een oogenblik heeft men er aan gedocht, zoo vervolgt de schrijver in dc Petit Parisien, dien slagboom te scheppen. Reeds in 19T9 heeft maarschalk Fayolle, die toen opperbevelheb ber was van het Rijnleger te Mainz, in een nota uiteengezet, dot de vestiging van een buffer- staat, in politieken zin aan Duitschland verbon den, maar onafhankelijk en vrij, noodzakelijk was. De bufferstaat zou gevormd worden door gebied op den linker Rijn-oever en gedekt zijn door bruggehoofden, aan den rechteroever opgeworpen. Het ging er hier volstrekt niet om, gelijk sommige al te vreesachtige mcnschen gezegd hebben, een tweede Elzas-Lotharingcn te scheppen, daar die staat een onzijdig gebied zou blijven, zonder garnizoenen, zonder opslag plaatsen of tuighuizen. Hij zou voor Frankrijk een dekkihg en een bescherming zijn geweest in dezen zin, dat hij de Duitsche concentratie zones aanmerkelijk van de Fransche grens ver wijderde evenals de moorddadige vliegtuigen, die gemakkelijker ontdekt cn zoo noodig be streden konden worden. Waarom, vraagt kolonel Rousset, heeft men in deze toch zoo eenvoudige oplossing, een uiting van imoeriolisme willen zien, waarvan zij geen snoor beval Aon de onderhandelaars over het verdrag van Versailles cm het tc zeg gen. Zij hebben deze oplossing in elk geval ver worpen op een oogenblik, waarop niets ge makkelijker zou geweest zijn don haar te doen aannemen. En thans zal men verplicht zijn te erkennen, dat het dc eenigc practische oplos sing was en dot de bedreigingen, zelfs de inter- mitteerende sancties^ waarop wij zijn aangewe zen, niet zullen geven wat zij beloofden. DE SCHULDEN AAN AMERIKA. Hot standpunt van Engeland. Blijkens Londcnsche berichten heeft Enge land geen bezwaar tegen ccnigerlei voorwaar de, die de Verecnigde Staten aan Frankrijk mochten loeslaan, maar dot Engeland zich niet verplicht ucht Frankrijk dezelfde voor waarden toe tc staan. Engelond's eenigc voor waarde is geweest, dnt het tegelijk een „pari passu"-bctnling wilde ontvangen, wonneer Frankrijk Amerika betaalde. DE STORM. Parijs, 4 Jan. (V. D.) De storm heeft ge weldig gewoed boven Nnord-FranVriik, het Ka naal. Bretagnc on den Oceaan. Te Pnri's is do windsnelheid buitengewoon groot. Bij hot Chomn de Mars is een muur omgewaaid. Twee voorbijgangers werden gedood en drie gewond. Duinkerken, 4 Jar. (V. D.) De storm heeft hier hevig gewoed. Een clectrische kabel is <rcbrokc-n, waardoor de stad zonder licht is. Te Cherbourg zijn vele gehavende schepen binuergeloopen. Tc Brest zijn alle havenwerken stopgezet. La Rochele4 Jan. (V. D.) De 'stelle, een zeilschip, dat tusschen twee andere groo te scheorn vastgeraakt is. is gezonken. De Cor- mornn, een Zeilschin uit Dundee, is op een rots geloopen on gezonken. Van beide schepen ging de lading verloren, doch dc passagiers zijn gered. ENGELAND. DE HOUDING TEGENOVER DE RUSSEN. Naar uit Londen wordt gemeld, vertrekken verscheidene ambtenaren van de sovjet-dele gatie aldaar uit het land, daar zij geen verlen ging van hun visum kunnen krijgen. Alle amb tenaren, behalve de gezant zelf, de consul-gene raal en enkele andoren. hekven n.l. slechts een voorloopig visum. OncW Mncdonnld wA*d dit telkens verlengd, doch Chamberlain schijnt daartoe niet geneigd te zijn. TEGEN DEN HANDEL IN MORFINE. Londen, 4 Jan (V. D) Zekere William Forstcr en John Mason zijn veroordeeld tot resp 12 maanden dwongorbeid en 6 maanden gevangenisstraf wegens het in bezit hebben van een hoeveelheid zuivere morfine, toereikend voor 92.000 doses. Zij werden in een Chincesch restauront gearresteerd. De president der recht bank zeide, dat hij er van overtuigd was, dot beiden waren betrokken bij een op brcedc bo- sis opgezet pion. CENSUUR OP FILMS.. Londen, 3 Jan. (H. N.) Op de conferen tie van onderwijzeressen, die tc Birmingham wordt gehouden, is een motie aangenomen, waarin nongedrongen wordt op strenger© cen suur op films in het belang van de kinderen. DE STORM. Uit Londen wordt d.d. 4 Jan. nader gemeld: De stormen, welke Groot-Britonnië geteisterd hebben, zijn tot rust gekomen cn in Londen was het vandaag droog en zonnig. De weerkun digen betwijfelen echter, of de ingetreden ver betering zal aanhouden. Ofschoon heden do zee in het Kanaal kalm was, hebben do diensten te Dover met zwaar weer te kampen gehad. Prins Charles, de zoon van den Belgischen koning^ die cadet is to Greenwich, was ohn boord van het s.s. Stad Antwerpen, welke echter eerst 22 uur na vertrek van Antwerpen, te Dover aan kwam. Het schip, dat 50 passagiers aan boord hnd, voor meer dan de helft Britsche solda ten, die uit Keulen kwamen, was niet in staat om Dover binnen te loopen en ankerde derhalve bij het Goodwin lichtschip. In Zuid-Woles heb ben da overstroomingen een landverschuiving veroorzaakt. Een mijnwerkerstrein is door van een dijk afgerold. Dc machinist en dc stoker werden gedood. Het hevig noodweer deed zich ook gelden aan de Engelsche kust. Er is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Er worden nog vel© schepen vermist. Londen, 5 Jon. (H. N. Drl.) Hoewel het weer in het Konnol cenigszins kalmer is ge worden, blijven de stormen boven Engeland en den Atlontischcn Oceaan aanhouden cn het ziet er nog niet naar uit, dat de merkwaardige opeenvolging van stormen ten einde is. De sportuitvoeringen, die gewoonlijk op het einde van de week plants vinden, werden door het slechte weer zeer belemmerd cn talrijke voetbalwedstrijden zijn vervollen wegens de overstroomingen. De internationale wedstrijd tusschen het Engelsche en het Nieuw-Zeelond- schc elftal is echter niet afgelast. BRANDEN IN LONDEN GEDURENDE 1921. Londen, 4 Jan. (V. D.) De Londcnsche brandweer heeft in 1924 4000 branden ge- bluscht, waarbij in totaal 74 menschenlevcns verleren gingen en 406 personen werden ge wond. DE OVERSTROOMINGEN. Mijnen ondcrgoloopen. Door overstroomingen ten gevolge van den storm zijn in Monmouthshire 10.000 mijnwer kers werklooswaarschijnlijk komen daar nog 5000 bij. De grootste mijnen staan onder wa ter. NOORWEGEN. DE HERDOOPING VAN CHRISTIANS. De gemeenteraad van Oslo heeft telegram men van gelukwcnsch ontvangen met de naamsverandering van de hoofdstad uit Lon den, Manchester, Birmingham, Glasgow, 's-Gravcnhage, Rotterdam, Hclsingfors, Parijs, Milaan en tal van andere steden. -PAN JE. DE KONING ZIEK. Londen, 3 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Madrid is tengevolge van een onge steldheid van den koning de audiëntie, waarop de Fransche gezant Peretti della Rocco zijn vrouw zou voorstellen, afgelost evenals an- dere ontvangsten ten hove. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. De rooverhoofdmon Raisoeli. Een bericht uit Rabat meldt, dat de vroegere rooverhoofdman Raisoeli, die te Tozeroct woont bij zijn stnmgenooten, nog steeds aan waterzucht lijdt. Hij is echter voornemens bin nenkort zijn actie tc hervatten. Maak I" vele vrienden in Uw jeugd, op dat gij er in uw ouderdom één terug zult vinden. COüPEY. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van \V. E. PONT. Toch schreide zij niet. Maar terwijl ze daar met het gezichtje op den grond verborgen lag, herhaalde ze voortdurend in een heesch ge fluister „U weet, dat ik het niet zoo bedoelde. God I U weet dat ik het niet zoo bedoelde I" Op dat oogenblik was Patrick Lovell ver schenen, hoe wist zij niet en had haar met zich meegenoemen. En de ranken van haar liefde, afgerukt van him gewonen steun, had den zich gewonden om dezen man met zijn blauwe oogen en grijzend haar, die in alle dé tails van een welverzorgd uiterlijk zoo geheel verschillend was van de armoedige, slordige omgeving, die Sara gekend had, maar die toch naast hef bed, waarin haar moeder lag, had gestaan met een verwrongen mond onder zijn bcrsteligen knevel, terwijl een mist van tronen zijn heldere oogen verduisterde. En om die tranen hie'd Sara van hem. HOOFDSTUK II. Het heengaan van Patrick Lovell. De hertst had plaats gemaakt voor den win ter en een scherpe noordoostenwind loeide door de pijnboomen, gillend alsof een verloren ziel haar angst uitkreet. Het scheen alsof door dit huiveringwekkende geluid de behagelijke warmte cn veiligheid van de kamer, waar Sara en haar com zalen, nog beter uitkwamen. Zij hadden hun stoelen, dicht bij den grootcn, ouderwetschen haard geschoven, waarin een heerlijk blokkenvuur brandde. Sara zat voorovergebogen vei diept inoen boek, onbewust van de scherpe blauwe oogen, die eenige minuten peinzend op haar gevestigd waren. Patrick's gelaat scheen de laatste twee maan den nog doorschijnender geworden, nog dieper doorgroefd cn nu, terwijl hij kalm het slanke figuurtje tegenover hem aan den haard zat te beschouwen, had dat gelaat een eigenaardige, ondoorgrondelijke uitdrukking, alsof hij in derr geest het voor en tegen van een moeilijk pro bleem overwoog. Ten laatste scheen hij tot een beslissing ge komen, want hij legde de courant, waarin hij te voren had zitten lezen, ter zijde, half hoor baar mompelend „Je moet de hindernissen nemen zooals ze op je weg liggen'.' Sara keek .afgetrokken op. „Zei u iels vroeg zij weifelend. Patrick ging met een ruk rechtop zitten. „Ja, ik wou je iets zeggen", antwoordde hij. „Het is iets, dat gezegd moet worden, en ik heb nu eenmaal nooit de gewoonte gehad de dingen uit te stellen omdat zen onaangenaam zijn, dus moeten we er maar ineens doorheen." Nu was Sara's belangstelling onmiskenbaar getroffen. „Wat is er V' vroeg zij snel. „U heeft toch geen slecht nieuws?" Een vreemde glimlach vloog over zijl gelaat. „Integendeel." Hij aarzelde een oogenblik, en vervolgde toen „Ik heb gisteren een long gesprek gehad met or. Mc. Pherson, en het komt hierop neer, dot nu elke dag voor mij de laatste kan zijn. Ik wilde, dat je het ook zoudt weten", veegde hij er eenvoudig bij. Het was kenmerkend voor de goede verstand houding tusschen die twee, dot Patrick, geen poging deen! om deze tijding langs omwegen te vertellen, of te verzachten. Hij had zichzelf altijd voorbereid dc dingen onder oogen te zien en hij had Sara in hol zelfde ernstige geloof opgevoed. En nu hij in een paar eenvoudige woorden datgene zei, waörvoor zij al eenige weken in Ui'.ilte gevreesd had want, hoewel Ze er niet over had gesproken, was het haar toch wel opgevallen hoe hij steeds zwakker werd nam zij het op als een heldin. Haar oogen werden even grooter, manr haar slem was vast, toen ze zeidc „U bedoelt „Ik bedoel, dat ik weldra dit ongelukkige lichaam zal afleggen." Hij keek met weemoe digen blik naar zijn onbruikbare beenen, die, zooals altijd in plaids gewikkeld waren, en ging voort „Ten slotte zijn eigenlijk leven cn dood, beide van even groote waarde, als men ze maar durft te ontmoeten inplaats van weg te Ioodgh. Dan worden ze schrikaanjagen de spoken." „En wat moet ik doen zonder u zei ze heel zacht. „Ja." Hij knikte. „Het is erger voor degenen, die achterblijven. Ik ben ook achtergebleven ik weet hoe dat is Zijn stem bleef steken, de blauwe oogen keken droomerig voor zich uit. Toen gaf hij zijn schouders het karakteris tieke rukje, waarmee hij een gedachte, die hem heimelijk kwelde, trachtte te verjagen cn sprak verder op vluggen, zakelijken toon. „Ik wil niet heengaan cn een heelen berg losse draden achterlaten een kluwen, dat jij zoudt moeten ontwarren. Dus nu wc een maal weten, dét het gouw gebeuren zal Mc. Pherson is een knappe kerel en weet het wel laten we het nu mqedig onder oogen zien, kleintje. Het beteekent, dat je Barrow zult moe ten verlaten, zie je", vroegdc hij er bij, tastend wat de ujtwerking van deze woorden zou zijn. Sara knikte, haar gezichtje was bleek. „Ja, dat weet ik. Maar daar zal ik niet om geven dan." O ja, dat zul je wel", zei hij met wijs door zicht. „Het zal een extra bittere druppel zijn in den beker, dat zul je zien, wanneer het zoo ver is. Maar ongelukkig genoeg is die over dracht onvermijdelijk en wanneer ik ben heen gegaan, zal mijn neef Durword in mijn plaats het heft in handen nemen." „Waarom gaat Barrow Court over aan een Durward?" vroeg Sara lusteloos. „Zijn er geen Lovells, die erfgenaam kunnen zijn „Hij is een Lovell. Zijn vader en de mijn© Waren broers, maar zijn peetoom, de oude Ti mothy Durward, liet hem zijn bezitting na op voorwaarde, dat hij zijn naam zou aannemen. Geoffrey Durward heeft een zoon, die ook Timothy heet, naar den ouden oom." „De Durwards zijn hier nooit geweest, zoo lang als ik bij u gewoond heb," merkte Sara peinzend op. %„Geeft u niet om hem om uw neef, bedoel ik „Geoffrey Ja, zeker wel, hij is een aardige kerel en hij is een dapper militair geweest ook hij kreeg de „Distinguished Service Or der" in den Zuid-Afrikaanschen oorlog. Maar hij en zijn vrouw zij was een juffrouw Eden zijn zoo lang in Indië gedetocheerd geweest, dat ik hen eigenlijk uit het oog heb verloren Zij kwamen in het land terug, toen de bezittin gen van Durward aan hen kwamen ongeveer zeven of acht jaar geleden. Zij was, geloof ik" zijn toon was peinzend bij de oude herinne ring „een van de mooiste vrouwen, die ik ooit gezien heb." De schaduw in Sara's oogen trok even weg „Is dat de reden, waarom u altijd ongetrouwd is gebleven?" vroeg zij met een schittering in het oog. „Groote hemel, nccnl Ik heb nooit den wensch gehad Elisabeth Eden te trouwen, hoe wel heel wat mannen dien wèl koesterden." Hij keek Sara uan met een eigenaardigen glimlach „Later zul je weten waarom ik niet vcr- longde Elisabeth tot vrouw te hebben." „Vertel het mij liever nu." Hij schudde het hoofd. „Neen. Je zult het gauw genoeg te weten komen, gauw genoeg." Hij zweeg, cn verviel opnieuw in zijn ge peins; en weer beheerschte hij zich en dwong zichzelf de praktische cischcn vai) het oogen-, blik onder oogen te zien. „Zooals ik zoi, Sara, vroeger of later zul j© uit het oude huis moeten. Dat gaat altijd over van vader op zoon, met de inkomsten er bij. Maar ik heb, buiten de inkomsten van Barrow Court, een goede vierhonderd pond jaarlijks, en die zullen na mijn dood voor jou zijn." „Ik wil er veel liever niets van hoorenl" barstte Sara uit op hartstochtelijken toon. „Het is afschuwelijk om zelfs maar over zulke din gen te denken!" Patrick glimlachte om dit jeugdig gemis aan wereldwijsheid, maar was toch ook even ge troffen. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1