Klein Adam Piano's Pianohandel L. KLEIN, S - De Kluizenaar van Far-End. DE EEMLANDER BUITENLAND. l begin van onze FEUILLETON. j Mode-Magazijn J REGENMANTELS 23e Jaargang No. 159 IBOHNEMEKISPRUS f"5 T* *men' loert f 2.10, idem tranao f«r port f 1—per **ek (met eratis Ttrrekenng AMERSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 8 Januari 1925 i I -4 repel* IDJ OBgelnkkca) f 0.17*. alioadctlijke as 1 CJOS. DIRECTEUR-UITGEVER: J, VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M*. 4TATO. TIUnlT.m. fiMimuiaifl met inbegrip bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diemtsanbie- dingen en Lietdadighcids-adrcitcntien 1 der prijs. Voor liandrl en bedrijf tooi deelige bepalingen toot bet adrcr Iteicn. ken* circulaire, berattende de aanvraag tocgezooden. DUITSCHLAND. DE OPENING VAN DEN DUITSCHEN RIJKSDAG. Uit Berlijn wordt d.d. 5 Jon. aan de N. R. Ct. gemeld De nieuwe rijksdag heeft vandaag zijn eerste vergadering gehouden. Vanochtend was er in de buurt van het parlementsgebouw nogal be weging. De communisten hadden eenige hon derden „werkloozenraden" gemobiliseerd, die in de hen toegeschreven kwaliteit van verte genwoordigers der werkloozen den eisch der communisten zouden moeten steunen tot am nestie voor de politieke gevangenen. Daar deze werkloozen raden niet slechts uit Berlijn, maar uit alle deelen des lands, met name het Roer gebied, waren gemobiliseerd en er tegelijker tijd een stroom van telegrafische adressen bij den rijksdag binnenkwam moet men aannemen, dat de communistische partij in Duitschland aan geldmiddelen heeft gewonnen wat ze aan aanhang verloren heeft. Om te verhinderen, dat deze werkloozen raden, hetzij en masse, hetzij druppelsgewijze in het gebouw zouden binnen komen, ten einde daar relletjes te ontketenen, was de politie al vroegtijdig doende om haar troepen te disloqueeren door middel van do bekende militaire vrachtauto's, die de entente afgeschaft wil zien, zoowel naar den omtrek van de zoogenaamde banmijl, waarbinnen be toogingen- verboden zijn, als naar a Me daarbin nen gelegen kruisingen van straten. Dit had het gevolg, dat het tegen den tijd van de opening der zitting omtrent het gebouw vol maakt rustig was en van de kleine samenscho lingen der communisten in him demonstra tie- costuum (zijnde dit de oudste plunje waarover zij beschikken) geen spoor meer te ontdekken was. Intussohen was ten teeken, dat de rijks dag vergaderde, de vlag op het gebouw gehe- schen, maar bij vergissing op zijn kop, wat vol gens de zeelieden een erg sledht voorteeken is. De fout werd spoedig ontdekt cn hersteld en gedurende deze eerste vergadering is de wer king van dit omineuze voorteeken gelukkig nog uitgebleven. Zij nam namelijk een boven ver wachting rustigen loop. De tribunes waren al geruimen tijd voor de opening van de zitting propvol, vooral die van de journalisten, die aan 100 personen plaats biedt en waar er zich ongeveer 250 bevonden, die op zulke eerste vergaderingen door middel van binocles en verrekijkers bij het afroepen van de namen zich de 400 bij die namen be- hoorende physionomieën der afgevaardigden trachten in te prenten. De groote schoonmaak, waarvan nogal ophef was gemaakt in de laat ste dagen, viel niet mee. Men vond ten minste nog de restjes van de sigaren in de hoeken van de lambrizeeringen, die daar bij de laatste bij eenkomst van den vorigen rijksdag eenige maanden geleden waren achtergelaten. De 78-jarige ouderdoms-president Buck was bezig zich te oefenen in het vlot op en af stijgen van zijn gestoelte. De Opper-Beiersche afgevaardigde Eiservberger, bijgenaamd Hol- drioho, liep in zijn nationale dracht met groote stappen heen en weer en spoedig zag men de bekende figuren van Hermun Müller, Soheide- mann, Dittmann, Scholz, Schultz—Bromberg en dergel ijken. Men miste vooral eenige markante figuren aan de rechterzijde zooals Kimtze, bij genaamd Knüppel-Kunlze. Nauw had de president de bel geluid of de communisten begonnen weer te roepen „am nestie". Maar het was maar slappe thee, men merkte dadelijk de ontstentenis van de geest- driftwekkende aanvoerster Eleonora Gohlke, meer bekend onder den naam von Ruth Fischer, die uit Oostenrijk verbannen, maar blijkbaar nog niet te Berlijn teruggekeerd is, en van Iwan Katz, die in Oostenrijk achter slot en grendel zit. De communist Thalmann, van beroep vuist vechter, probeert het woord te voeren, maar de voorzitter, geleerd door de schandalen van de vorige openmgsrilting, wil hem bewegen zijn speech uit te stellen-, totdat er uitgemaakt is, of het quorum aanwezig is. Het-afroepen van de namen gaat nu kalm zijn gang. De afgevaar digden, met inbegrip van de communisten, ont houden zich van demonstratief commentaar. De zooeven genoemde heer Thalmann stelt daarna voor onmiddellijk over te gaan tot de behandeling van het communistische voorstel om (a) de rijksdagledcn, die in het gevang zit ten, te bevrijden; (b) aan de politieke gevan genen amnestie te vcrleencn. Er ontstaat een uitvoerig debat over de agenda, waaraan Scholz, de voorzitter van de volkspartij, Fehren- bach, de gewezen voorzitter van den rijksdag, de sociaal-democraten Dittmann cn Hermann Müller, en de communisten Thalmann en Koe nen deelnemen. De communisten krijgen inzoo- •er hun zin als er besloten wordt in de vol gende vergadering onmiddellijk na de verkie zing van het bureau over te gaan tot de be raadslaging over de in vrijheidstelling van de gevangen rijksdagleden, ongeacht of er intus- schcn een regeering zal zijn gevormd of niet Het voorstel om desgelijks met de amnestie te doen wordt met groote meerderheid vcrwoT- pen. De rijksdag gaat kalm uiteen. In den loop van deze beraadslaging is ge bleken, dat er in Duitschland nog steeds niet minder dan 7000 politieke gevangenen al meer dan een jaar in het tuchthuis te vergeefs op het begin van hun proces wachten. Aan den rijksdag is vandaag de herziene be grooting toegezonden. De inkomsten bedragen 5,358,021,844, de uitgaven 5,101,333,TOO mark. Ber 1 ijn5 Jan. (V. D.). De Rijksdag hield vandaag in den namiddag zijn eerste constitu- eerende vergadering, waarin slechts het aantal leden, dat was opgekomen, werd vastgesteld. Daarna ging hij tot Woensdagnamiddag uit een, In de zitting van dien dag zal worden overgegaan tot het kiezen ven een president. Een voorstel van dc Duitsche Volkspartij, om dc verkiezing uit te stellen tot nu de samen stelling der regeering, werd met dc stemmen van rechts verworpen. DE PRUISISCHE LANDDAG.' Gisteren geopend. De nieuw-gekozen Pruisische Landdag werd heden door den doyen d agc, den centrumsaf- gevaardigde Gerold, geopend, die in zijn rede o. m. verklaarde Na de aanneming der overeenkomst van Londen meende men, dot voortaan dc gealli eerden jegens Duitschland en Pruisen door een geest van verzoening zoutten zijn bezield. Maar nu reeds blijkt, dat de ontruiming der Keulsche zone niet op het vastgesteld tijdstip zal plaats hebben, hoewel Duitschland geheel is" ontwapend. Als eerste handeling protesteert de Landdag tegen de niet-ontruiming, maar hij «geeft de hoop niet op, dat de gang van za ken tot overeenstemming zal leiden. De communist Wintcrich verkluarde daarop, dat communisten zich niet bij het protest aansluiten. Hij eischte oiwerwijldo vrijlating van alle politieke gevangenen. De volgende zit ting heeft Donderdag plaats. De D. V. P. neemt hoor mi- ninïsters uit het Pruisische ka binet terug. De Prirische minister-president Braum ont ving gistermiddag de leiders der vier Pruisische coalitiepartijen. De vertegenwoordigers der D. V. P. verdedigden het standpunt, dat op grond van art. 45 der Pruisisdhe grondwet de regee ring moest aftredendie der andere partijen deelden deze meening niet. De leden dier D. V. P. legden daarop de verklaring af, dat zij hun beide ministers uit het kabinet, moesten terug nemen om het ontslag der geheele regeering te bewerken. Dc leden van het kabinet deelden daarop mede, dat zij eerst met hun fracties in overleg moesten treden. De staatsregeering komt vanmiddag opnieuw bijeen. DE POLITIEKE CRISIS. Von Kries wenscht niet lid te worden van het kabinet. De Duitsch-nationale afgevaardigde Von Kries heeft geweigerd een zetel in het nieuw te vormen kabinet tc aanvaarden. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elko regel meer 1.—. BUITENGEWONETOONVOLUME - Schilferende afwerking UTRECHTSCHES TRAAT 44. 10 JANUARI I i-—>ans-0pruimi™ L0DENST0F 25.— IN GABARDINE 55.— 37.50 22.50 IN ZIJDE MET GUMMI 37.50 li: GUMMI 15.— 27.50 15 IN ZW. LAK 18.75 BIJPASSENDE HOEDEN DAMES MODE-MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT AMERSFOORT DG KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Dc inhoud von dc nota der geallieerden. De tekst van de noto, die de gezanten van Engeland, Frankrijk, Italië, Japan en België te Berlijn gisteren aan rijkskanselier Marx hebben overhandigd, luidt als volgt: Artikel 428 van het verdrag van Versailles von 28 Juni 1919 bepaalt, dat het Duitsche gebied, gelegen ten Westen van den Rijn, tezamen mot de brugge- hoofden door troepen van de geallieerde cn ©associeerde mogendheden bezet zal worden gedurende een periode van T5 jaren, to begin nen van het in kracht treden van het verdrag, als waarborg voor de uitvoering van het ver drag door Duitschland. Artikel 429 bepaalt, dat, wanneer de voor waarden, door het verdrag opgelegd, door Duitschland getrouwelijk zijn nagekomen, dc bezetting, die geregeld wordt in artikel 428, successievelijk ingekrompen kan worden na erloop van de eerste vijf cn daarna van de eerste tien jaor. De geallieerde regeeringen zijn reeds in de gelegenheid Duitschland mede te deelen, zon der te behoeven wachten tot TO Januari T925, dat zij het bewijs verkregen hebben, dat Duitschland nog niet de voorwaarden, neerge legd in artikel 429, vervuld heeft cn ook niet in staat is zc alsnog op 10 Januari vervuld te hebben, zoodat het niet kan profiteeren van de bepaling betreffende een vervroegde gedeelte lijke ontruiming. Zoo is er alleen door zich te bepalen tot deel vijf van het verdrag, reeds voldoende grond voor het besluit der geallieerden in de gegevens, vergaard door de geallieerde con trole-commissie, ondanks eenige obstructie, wat betreft dc mate, waarin de militaire bepalingen zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld, om sjechts eenige essentieele punten ondgf de reeds thans be kende feiten te noemen, zijn de volgende feiten vastgesteld: In strijd met art. 160 is de generale staf van het leger in een anderen vorm hersteld; in strijd met artikel 174 zijn vrijwilligers op kor ten termijn gerecruteerd en opgeleid. In strijd met artikel 168 is de omzetting van fabrieken van oorlogstuig verre van volledig. In strijd met de artikelen T64 tot T69 is er een surplus van ollerlei soort van militair materiaal boven het geoorloofde gevonden en zijn er aanzien lijke ongeoorloofde voorraden oorlogsmateriaal ontdekt. In strijd met art. 162 en met de be slissing, genomen ter conferentie van Boulogne op 10 Juni 1920, is de reorganisatie van de staatspolitie nog niet begijnen. In strijd met artikel 211 is de Duitsche rcgecring nog ver verwijderd van het nemen von alle wetgevende en administratieve maatregelen, door do geal lieerde regeeringen verlangd in hun notn van 29 September 1922. De geallieerde regeeringen verwachten bin nenkort een verslag van dc geallieerde con trole-commissie met de volledige resultaten von dc huidige olgemeenc inspectie. Dit rapport zal die regccringen in staat stel len vast te stellen v/at er nog tc doen valt door Duitschland, opdat het geacht kan worden zijn verplichtingen in militair opzicht, in den zin van artikel 429, getrouwelijk vervuld te heb ben. Er zal een nadere mcdcdceling dienaan gaande aan Duitschland gedaan worden. 0DUARD BERNSTEIN. De socialistische Rijksdagafgevaardigde Edu- ard Bernstein viert heden zijn 75sten verjaar dag. NOODLOTTIGE GEVOLGEN VAN DEN STORM Tal van scheepsongevallen. Tijdens den zv/aren zuidwesterstorm der laat ste dagen bereikte de Elbe Zondag «haar «hoog- sten stand met 13 voet. Men ducht nog verdere stormen. Op de Decnsche kust strandde een Engclsch stoomschip. Een Noorsche tankboot liep op de kust en moest Cuxhaven binnengebracht wor den. Het Duitsche stoomschip Horst is met averij uit ze© teruggekeerd. Het Duitsche stoomschip Faust kwam in aanvaring met dc stoomboot Trier cn moest naar Homburg te- rugkeeren. Het Amerikaansche stoomschip Pittsburg geraakte op drift en moest met be hulp van vijf slcepbooten weer worden beves tigd. Men verkeert in groote ongerustheid om trent het lot van talrijke vischtrawlers. BELGIE. DE VOORGENOMEN TOCHT VAN DEN KONING DOOR DE SAHARA. Volgens dc Etoile Beige zou er niets van waar zijn, dat er in het zuiden van Algerië gisting zou heerschen onder de inboorlingen, hetgeen de reden was voor het uitstellen van de inwij ding der autolijn Colomb BccharTomboektoe. Iemand, die naijverig is op den heer Citroen of een concurrent zou dit bericht verspreid hebben, Citroen is Zoterdog door den koning der Bel gen in audiëntie ontvangen. Na afloop door do Etoile Belg© geïnterviewd, zeid© Citroen niets to mogen meededen. Volgens het blod is cr geen sproke von het uitstellen van het openen der lijn en ,zou Citroën er bij den koning op hebben aangedrongen om terug tc komen van zijn besluit om van deelneming oan den tocht af te zien. ENGELAND. DE VLOOTMANOEUVRES. Een draadloos bericht meldt, dot Gibraltar1 van 31 Januari tot 30 Moort als basis voor de Britsche Ationtischo vloot zal dienen, die bij de Balcaren manoeuvres houden zal. EX-MINISTER THOMAS OP REIS. "V Thomas, de minister van koloniën in het vorige labour-kabinet, is gisteren uit Londen vertrokken en te Avonmouth aan boord gegaan van een stoomschip, op weg naar Jamaica. Hij maakt deel uit van een groep parlementsleden, die een bezoek brengen oan Wcst-Indic, onder auspiciën von de parlementaire unie voor het Engelsche rijk. Het doel van do tocht is het zelfde als dat van dc reis, die andere leden naar Zuid-Afrika hebben gedaan, n.l. een cigert onderzoek naar de economische omstandighe den cn handelsmogelijkheden in tc stellen* Thomas heeft aan een pijnlijke oogontsteking geleden ©n hij hoopt, dat dc reis hem daarom goed zal doen. t SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Blijkens berichten, van parlementaire zijde te Biarritz uit Sppnjo ontvangen en die met voor behoud dienen te worden aanvaard, zouden do Spanjaarden te Rincon del Medik een zeer har den sti >1 te doorstaan hebben gehad, waarbij een majoor cn een kapitein gedood cn ccn overste zwaar gewond zouden zijn. Rincon deh Medik ligt aan de spoorlijn van Ccuto naar Tetocan op eenige kilometers afstand van deze laatste plaats. Volgens een bericht uit Madrid is Melilla Zondag na een verbitterd gevecht weder door dc Spaansche troepen be2et. Dc versterkte stel- lingen der Riff-Kabylen in de omgeving dier1 stad ifc oeten eveneens zijn genomen. OOSTENRIJK. - DUITSCHE COMMUNISTEN OVER DE 3 GRENS GEZET. i Ruth Fischer, het communistisch© Rijksdaglid cn de communist Neumann, die haar vergezel-, de, zijn uit de hechtenis ontslagen cn door de. politie naar de Duitsche grens geleid. ITALIË. DE POLITIEKE ONRUST. Alle medewerkers van Musso lini treden of. D.d. 2 Jan. wordt uit Rome aan de Tel. be^ richt De politieke gevolgen van dc rode van Mus«<j solini zijn tot uiting gekomen in het uitbreken von de lang verwachte kabinetscrisis. De lib. ministers Casati cn Sarrotti hebben n.l. heden hun ontslag eongeboden, 'dot door Mussolini is ounvoard. Nader wordt gemeld, dot dc crl- sis, sneller don verwacht werd, om zich heen heeft gegrepen. Zoowel de minister van bin- ncnlonclsche zaken Denave, als de minister ven justitie Oviglio, hebben zich Piet laten bewe gen van ontslag-aanvrage in te trekken. De minister van marine Do Revel cn de minister van oorlog Di Gorgio en daarna ook alle an- -4 dere ministers en onder-staatssecretarissen, - hebben hun portefeuille ter beschikking van Mussolini gesteld. Men vermeent, dat Muiso- ,l lini voornemens is zijn kabinet geheel te re. construeeren en met een zuiver fascistisch mi- nisterie voor de Kamer te verschijnen. Naar verluidt, zal de huidige president van dc Ka- mcr, Rocco, voor dc functie van minister van justitie in aanmerking komen. Te Rom© zag men gisteren enkele fascist?- schc legioenen in volle oorlogsuitrustig doorj de straten trekken. Kleine demonstraties root] Verbeuzel geen enkel uur, want gij zijt ïiiet zeker van een enkele minuut. FRANKLIN. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van \V. E PONT. „Wees niet dwaas, kleintje. Ik zal er geen dag eerder om sterven, dat ik mijn testament gemaakt heb en ik zal heel wat rustiger ster ven, als ik weet, dat je bezorgd bent. Ik be loofde aan je moeder, dat ik jou, zoover het in mijn vermogen was, zou behoeden vooi schipbreuk lijden in het leven, zooals zij deed. En geld een klein vast inkomen voor haar zelf is een goede bescherming voor een vrouw. Vierhonderd pond is niet genoeg om een individu tevreden te stellen, dat op duiten aast, maar het is genoeg om een vrouw te ver oorloven een huwelijk te doen uit liefde en niet alleen om een dak boven haar hoofd te heb- benr Hij sprak met een soort onderdrukte bitter heid, alsof de herinnering de vonken van een uitgebranden hartstocht weer tot een vlam had aangeblazen en Sara keek hem aan met plot selinge belangstelling. Maar het scheen wel alsof Patrick de vraag, die haar op de lippen brandde, niet voelde, of, wanneer hij het al deed, niet van plan was die te beantwoorden, want hij ging voort op opgo- jvekter toon „Ziezoo, dat is voor 't oogenblik genoeg van het zakelijke. Ik wilde alleen maar, dat ja wist, dat wat er ook gebeurt, je geen zorg zult behoeven te hebben wat het materieele be treft." „U denkt, geloof ik, dat dat het eenige is. waar ik om geefl" riep Sara uit op hartstoch telijken toon. Patrick glimlachte. Zijn meer dan zestig jarig wereldburgerschap had hem wel dc droe ve waarheid geleerd, dat noch groot geluk noch diepe smart in staat rijn de so^'deprik- ken van materieele moeite en tegenspoed voor langen tijd te doen vergeten. Maar de wereld wijze grijsaard toonde een ruime verdraag zaamheid voor de zwakheden van de mensche- lijke natuur en in zijn glimlach lag geen ver achting, maar alleen weemoedige humor en een vriendelijk verzachtend begrijpen. „Dat weet ik wel beter, lieveling", antwoord de hij kalm. „Maar ik denk dikwijls aan wat ik een oude arbeidersvrouw in het dorp eens hoorde zeggen. Zij had juist haar man verloren en de vrouw van den schoolmeester kwam bij haar aan met de gewone banaliteiten en wees haar op het voorbeeld van christenmoed van een rijke dame uit de omgeving, die ook on langs weduwe was geworden. „Dat is alles goed en wel, mevrouw", zei het oude vrouwtje droogjes, „maar rijk verdriet is heel wat gemakkelijker te dragen dan arm ver driet." En al mag dat misschien vreemd klin ken, het is de zuivere waarheid alleen rijn er maar heel weinig menschen, die eerlijk ge noeg zijn het te erkennen." In de weken, die volgden, scheen Patrick zijn vroegere krachten grootendeels teruggekregen te hebben. Hij was buitengewoon opgewekt en levendig zóó levendig, dat Sara begon te hopen, dat dr. Mc Pherson zich had vergist en dot zij misschien nog wel eenige jaren zou kun nen genieten van dio heerlijke kameraadschap, die bestond tusschen haar en haar bescher mer. Zoon veerkrachtige opgewektheid scheen niet te vereenigen met een spoedigen dood en op een dag, gedreven door de menschelijke zucht haar optimisme bevestigd .te zien maakte zij, voorzichtig tastend, een toespeling op de uitspraak van den dokter. Patrick schudde het hoofd. „Neen, beste, hij heeft gelijk", zei hij beslist, „maar ik zal er niet over jammeren. Alles wel beschouwd heb ik in het leven wel iets goeds gevonden, hoewel ik" op~ peinzenden toon het beste gemist heb, dat het een man kan aanbieden. En waarschijnlijk' zal ik den dood ook wel iets goeds vinden, wanneer hij komt." Zoo ging Patrick Lovell mét ongebroken geest den dood tegen met denzelfden opge- wekten, half-humoristischen moed, die hij bij alle gebeurtenissen van het leven aan den dag had gelegd. Een paar dagen later op den dag voor Kerst mis kwam Sara met een vroolijken uitroep op de lippen en een grooten bos mistletoe in den arm zijn eigen studeerkamer binnen, toen zij plotseling getroffen werd door het kille stil zwijgen in de kleine kamer. De rolstoel was als gewoonlijk bij het raam getrokken en zij zag het achterhoofd van Pa trick met het dikke, grijze haar, maar hij wendde rich niet om en sprak niet, toen zij binnenkwam. .Oom, hoorde u mij niet binnenkomen? Slaapt u?.... Oom!" Haar stem verhief zich luider en hoogor en brak toen plotseling af. Geen beweging in den stoel. Het stilzwijgen werd alleen verbroken door „het tikken van een klok en het luide kloppen van haar eigen hart Die twee schenen samen te tikken in één geweldig gebons... overweldigend...., alles- overstemmend als het dreunen van een ontzag lijke, onverzoenlijke zee. Zij wankelde even, steun zoekend tegen den deurpost. Toen hield het bonzen op en was zij rich alleen bewust van een eenzaamheid, zóó groot, dat die op haar scheen te drukken els een tastbaar ding. Snel liep zij in hevigen angst de kamer door en zag daar de roerlooze gedaante van haar oom. Zijn gelaat was naar de zon gewend en droeg een uitdrukking van volkomen geluk cn tevredenheid, alsof hij zoo even iets had ge vonden, dat hij lang had gezocht. Zóó hed hij er dikwijls uitgezien wanneer hij op zoek naar haar was geweest en haar ten laatste vond ver borgen in een schaduwrijk hoekje van den tuin op schommelend in haar hangmat. Zij ver wachtte bijna den vroolijken kreet„O, ben jo daar, kleintje!", waarmee hij dan haar ontdek king gewoonlijk uitriep. Zij nam de hand^ die op zijn knie rustte. Koud en roerloos lag die in de hare en deze vreeselijke stijfheid deed met een schok de waarheid tot haar doordringen. Patrick was dood En, oordeelend naar de uitdrukking op zijn gelaat, had hij den dood „iets heel goeds" gevonden, zooals hij ook verwacht had. Een korten tijd bleef Sara onbeweeglijk staan naast de stille gedoante in den stoel. Zij zou den nooit meer beióen te zamen zijn, niet zooals nu, Patrick zittend op zijn gewone plaats, met zijn geliefd oud tweedpakje aan, een onberispelijke das, en zijn monocle, waar mee zij hem zoo dikwijls schertsend geplaagd had, die op zijn borst hing aan het breede, zwarte koord. Haar mond trilde. „Zie - het moedjg-, ondg;.j oogenl"Die stem Patricks* stem -*j scheen haar in dc ooren te klinken„Houd je moedig, kleintje!" Zij slikte een snik weg, die haar naar de keel welde, cn stond zwijgend tegenover den j vijand. j Dit was dus het einde, nu, van één hoofd» stuk van haar leven het hoofdstuk van haar j veilig, gelukkig bestaan op Barrow Court; enj in deze rustige oogenblikken, toen zij voor het* laatst alleen was met Patrick Lovell, deed Sarol haar best uit de herinnering oan zijn opgewek-1 te natuur, kracht cn moed te verzamelen om' alles tegen t© gaan wat haar in de groote we»' reld, waarin zij rich nu spoedig wogen moesvj zou ontmoeten. V* hoofdstuk m. Herinneringen. j Het was voorbij. De meeste; van Barrowij Court was naar den grooten grafkelder gedraal gen, waar tolloozc Lovells hun laatsten slaap] sliepen, de blinden waren weer open, en hetj wmterzonlicht viel weer door dc ramen naar.l binnen, de treurenden waren huns weegs ge-j gaan. «Alleen de nieuwe eigenaar van Barrow;« Court was nog gebleven, en ook dezo zou nul weldra vertrekken. J Sara's tengere, bijna jongensachtig© gestalte] in haar zwarte japon, woardoor zij nog slonkerJ scheen, liep lusteloos <te hall door naar majoorj Durward, die bij het groote open haardvuur/3 stond te rooken, in afwachting van de auto, die i hem naar het station zou brengen. Hij maakte een beweging als om zijn slgaretj weg te werpen bij haar nadering, maar zij be-J duidde hem haastig dit niet te doen. (y.o»4t Teiyolgd)'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1