Klein Adam Piano's Pianohandef L. KLEIN, Groots Uitverkoop! j Morgen Zaterdagmiddag j DE EEMLANDER" BUITENLAND. Adviezen voor GeïdbeSegging Verhuring van Lips Safe-Lokeffen BINNENLAND. FEUILLETON. izenaai van ABONNEMENTSPRIJS f"5;.oor PRIJS DER ADVERTENTlEN "n 1 4rc"t" BUITENGEWONE TOONVOLIJME'Schitlerendc afwerking f Mode-Magazijn" I f Langestraat 36: 1 uur Opgeruimd N.V. MIDDENSTANDS CREOIETBANK 23e Jaargang No. 162 ioort 2.10» tdem lianco per pos? f 1—, per week (met eratit verzekering Segen oagclukkc*) f 0.17* aUondexlijke nummers GjQ5. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD Vrijdag 9 Januari 1925 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|oORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47010. TEL. INT SU. LOS met inbegrip van een bewijsnummer, elke repel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheida-adve tcntien voor de heltt der prijs. Voor J^ndei cn bedrijl bestaan zeer vooideclige bepalinv.cn voor het adverieeten fccne circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aan vraag toegezonden. DUITSrMï.Awn Dn POLITIEKE CRISIS. Nog steeds geen oplossing. Uit Berlijn wordt d.d. 8 Jan. nog aan de N. R. C. gemeld Nog steeds is Duitschland zonder regee ring. Een oogenblik scheen het alsof dc po gingen van Marx ditmaal met succes zouden worden bekroond, maar later bleek, dat de moeilijkheden in den loop van den dag eerder grooter dan geringer waren geworden. Van ochtend kon Marx zijn besprekingen niet voortzetten, daar zijn gansche tijd door een kobinetszitting in beslag werd genomen. In- tusschen had ook graaf Konitz, de rijksminis ter van landbouw en voedselvoorziening, den rijkskanselier medegedeeld dot hij onmogelijk in functie kon blijven, indien het kabinet offi- xieel slechts door het centrum en de democra ten zou worden gesteund. Dr. Luthcr, de rijks minister van financiën, zou dit standpunt doe len en dan zou het aantal vacatures aange zien dr. Stresemann en dr. Jarres, die respec tievelijk minister van buitcnlandsche zaken en van binnenlandschc zaken zijn, eveneens heen gaan tot 4 zijn gestegen. De democraat Koch zou bereid zijn dc por tefeuille van binnenlandschc zaken op zich te nemen en dc rijkskanselier zou zelf tijdelijk het departement van buitenlondschc zaken ne men in de hoop, dat de volkspartij toch nog vroeg of laat op haar besluit zou terugkomen en dr. Stresemann don zijr) functie weer zou kunnen hervatten. Het aantal vacatures be draagt dus feitelijk nog móar 2, waarbij ech ter ook met de mogelijkheid van het heengaan van dr. Hocfle als minister van posterijen re kening moet worden gehouden. Gelukt het Marx een zakenkabinet samen te stellen, dan zal dit geen aangename positie hebben. Het kabinet zou natuurlijk voortdurend niet al leen door Duitsch-nationalcn, communisten en volkschen maar vermoedelijk zelfs door de Duitschu volkspartij worden bestreden. DE RIJKSDAGCOMMISSIE VOOR BUITEN- LANDSCHE ZAKEN. De rijksdagcommisie voor de buitcnlandsche taken heeft gisteren Hergt tot voorzitter ge kozen en is daarna tot vandaag uiteengegaan. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Een rcgeeringsverklaring- in den Pnrisischcn Landdag. Het Scniorencenvept uit den Prui^i- schen Landdag bepaalde gisteren, dat morgen in den Landdag een rcgeerings verklaring inzake de niet-ontruiming van Keu len zal worden voorgelezen. BEIEREN EN HET CONCORDAAT. De grondwetscommissie uit den Beierschen Landdag heeft met 15 tegen 12 stemmen en één onthouding het concordaat en de overeenkom- eten met de Evangelische kerken goedgekeurd. HET PROCES EBERT-ROTHARDT. De schriftelijke motiveering vnn het vonnis in het proces-Rothardt is gereedgekomen. De nieuwe zitting begint eind Februari of begin Maart, daar zoowel Ebert als het O. M. #hebben aangedrongen op bespoediging'. TWEEVOUDIGE ZELFMOORD. Twee soldaten van het garnizoen Eisenach van de rijksweer hebben gisteren zelfmoord ge pleegd. Zij waren op nieuwjaarsdag op straat handgemeen geworden met een paar leden van de organisatie rijksvlag cn hadden deze min of meer ernstig gewond. Uit vrees voor straf heb ben zij nu een einde aan hun leven gemaakt AUTOBUS-ONGEVAL. Gisteravond is op den Schönebergerufer te Berlijn een autobus, die voor een auto wilde uitwijken, omgeslagen; 28 personen werden min of meer ernstig gewond. Onder dc ge kwetsten bevinden zich de heer Butcaux uit Amsterdam en twee medewerkers van het Rus sische gezantschap. BELGIE. EEN NIEUW ACTIVISTENPROCES. In Februari zullen volgens Het Laatste Nieuws voor het Assisenhof de debatten plaats hebben in de zaak tegen dr. Clous, gewezen lid van den Raad van Vlaanderen. Prof. Clous, dio ook hoogleeraar was aan dc Vlaamsche Hooge- school, werd destijds bij verstek veroordeeld, doch heeft zich cenigen tijd geleden aange meld FRANKRIJK. DE FINANCIEELS CONFERENTIE TE PARUS. De geallieerde ministers van financiën heb ben gisterochtend officieusc en vertrouwelijke besprokingen gevoerd. Daar dc conferentie niet voor 5 uur bijeenkwam, heeft Churchill zijn of- ficieuse besprekingen voortgezet. Volgens te Londen ontvangen berichten zouden zijn be prekingen met Logan inzake het geschil tus schen Engeland cn Amerika over de Duitschc amftiïteiten volgens het plon-Dawes van be vredigenden oard zijn geweest; hoewel er niets definitiefs bereikt is, zou het vooruitzicht op een regeling hoopgevend zijn. Churchill's onderhoud eergisteren met Cle mente! over dc geallieerde schulden schijnt vooral van informatorischcn oard te zijn ge weest, om duidelijker op de hoogte te komen van Frankrijk's houding. De eerste afgevaardigden hebben in een»ofli- cieuze bijeenkomst het werkplan voor de fi- nancieele conferentie opgesteld. Een aantal vraagstukken, die speciaal voor dc grootc mo gendheden van belang zijn, zijn bestudeerd met behulp van de deskundigen der bctrokkën dele gaties. De financieele conferentie der geallieerden heeft, op voorstel van Clémentcl, zich uitgespro ken over de kwesties, waarover men het niet in de voorbereidende vergaderingen eens is hun nen worden. De afgevaardigden van dc belang hebbende mogendheden zullen trachten te ko men tot een transactie. De commissie van des kundigen zou een nieuw rapport opstellen, dat zij de volgende week bij de conferentie zou in dienen. De niet in de commissie van deskundi gen vertegenwoordigde mogendheden zullen bij de commissie de opmerkingen indienen over de kwesties, waarbij zij betrokken zijn. De dele gaties zullen vertrouwelijk het ranport van de voorbereidende commissie bespreken. Dc volgende voltallige vergadering zal Maan dag plaats vinden. Gémentel. Churchill en Thcunis zullen van daag de Belgische prioriteit bespreken. Zij zul len trachten tot een compro^'s te komen en een ontwerp-bcsluit vost te stellen, dat zij bij che conferentie zullen indienen. De Engclschc afgevaardigden hebben in prin cipe het recht van Amerika erkend om te dee- len in de Duitschc stortingen uit hoofde van het herstel. De Amerikanen stemmen toe in het verlengen tot 24 jaar van de periode van 12 jaar, die oorspronkelijk was gesteld voor het betalen van hun bezettingskosten. Het schijnt, dat het Fransche percentage van 52 pet. van de Duitschc betalingen niet zal worden gewij zigd. EEN AANSLAG IN DEN SNELTREIN L70N—PARIJS. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is in den sneltrein LyonParijs, tusschen de sta tions Belleville-sur-Saóne en Romnnèche Thorins een koopman uit Parijs tijdens zijn slaap in een 3e klas-coupe door een onbeken de mot een Iooden mishandeld en beroofd van 1300 francs. De dader trok daarop aan dc noodrem cn wist in de duisternis te ontkomen. Uit door hem achtergelaten papieren kon men zijn identiteit vaststellen. Dc toestond van het slachtoffer is zeer ernstig. ENC-FI ANO. DE RIJKSTENTOONSTELLING TE WEMBLEY. De plannen voor 1925. Een interessant programma is reeds samen gesteld met het oog op de heropening van de tentoonstelling te Wembley. De thans be kend gemaakte pionnen beloven vele nieuwig heden. Een van de belangrijkste ucht men die betreffende het palace of engineering. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05. elke rogel meer 1. UTRECHTSCHESTRAAT 44. begint Ook de allernieuwsts BLOUSES, ROKKEN, JAPONNEN EN KANTELS worden zeer voordeelig MAISON „L'HIRONDELLE" 16 18 LANGESTRAAT AMERSFOORT Zie de nieuwe Voorjaarshoeden voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 ZWEDEN. HET MOND- EN KLAUWZEER. De correspondent van de Times te Stock holm meldt, dat het mond- on klauwzeer in Zuid-Zweden verontrustende afmetingen aan neemt. Het schijnt, dat de ziekte zich ook uit breidt tot menschelijke wezens. Op een boer derij zijn drie kinderen ziek geworden tenge volge van het drinken van melk van door do ziekte aangetaste koeien SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Magaz, de waarnemend pcesident van het directorium, heeft aan de buitcnlandsche jour nalisten meegedeeld, dot in do Spaanschc zone in Marokko thans rust hcerscht. ITALIË. DE POLITIEKE ONRUST. De maatregelen legen clc oppositie. De Messagcro meldt, dat de huiszoekingen te Perugia voortduren. Tc Napels zijn ongeveer 300 personen gehouden. Dc Nuove Poese to Rom is or,der sekwester geplaatst EGYPTE DE VERHOUDING TOT ENGELAND. Een protest van hel parlement. ïn de gisteren gehouden zitting van den Duit- schen rijksdag deelde dc voorzitter Loebc me de, dat er van het Egyptische parlement reeds einde 1924 een tclegrcm voor den rijksdag wos binnengekomen, dat tegelijkertijd nnar alle par lementen der wereld cn nnar den Volkenbond was gezonden, waarin tegen dc" maatregelen der Brilschc regeering in Egypte verzet werd nangeteekend. VEREENIGDE STATEN. DE FRANSCHE SCHULD AAN AMERIKA. De Anierikaonsche minister van financiën meldt, dat de commissie voor de schulden, al thans voorshands, niet zal worden bijeenge roepen om de officieusc voordellen van Clé- mcntel met betrekking f>t de Frnnsche scliuid can de Ver Staten to bespreken. EEN SCHEEPVAARTVERDRAG TUSSCHEN AMERIKA CN MEXICO, B c r 1 ij n, 8 Jon. (V. D.) Cooiidgt» heelt drie speciale commissarissen belost met de Mexicaansche autoriteiten een scheepvnart- verdrog voor do Rio Grande tot stand te brengen. CANADA. CANADA'S VERTEGENWOORDIGER BIJ DEN VOLKENBOND. De Canadeesehe regecring heeft Riddcll be noemd tot hoor permonenten vertegenwoordi ger bij den Volkenbond. WERSPRE8BE BERECHTEN. PER VLIEGTUIG NAAR DE NOORDPOOL. De natu ui onderzoeker Algarsson uit Britsch Columbia zal in Mei Engeland verloten om van Spitsbergen uit een vlucht te ondernemen naar de Noordpool, teneinde daar waarnemingen te doen. De Staatscourant van heden 8 Ja nuari bevat de volgende koninklijke beslui ten: het diplomatiek agentschap cn consulaat- generaal te Tanger is teruggebracht tot een consulaat-generaal, cn is T. Gerth van Wijk, consul van Nederland te Zürich, laatstelijk werkzaam aan Buitenlandsche Zaken, benoemd tot consul-gcncroa! tc Tanger. Het ressort van het consulaat-generaal omvat Marokko; op verzoek eervol ontslagen J. Booguard, als adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank. benoemd tot burgemeester va» Koudekerk m. J. E. Kwint; op verzoek eervol ontslagen als reserve-eer- ste-luitcnants mr. H. R. Hoctink van het regi ment Jagers en Ir. F. M. G. Cochius van het achtste regiment vcld-nrtilleric; benoemd en aangesteld tot reserve-officier van gezondheid tweede klasse C. van Steenis, arts; vergunning verleend tot het dragen van het eereteeken 2e klasse von het Duitschc Roode Kruis oon den hospitaolsoldaot H. L. von Bruggen, van dc lo compagnie hospitaal-sol daten; verlof verleend tot het aannemen der medoille van de orde van het Britsche Keizerrijk (Burger lijke ofdecling) hen geschonken door don ko ning van Engeland aan J. M. Sijstcrmons, opper wachtmeester der Koninklijke Marechaussee tc Zundert, en F. H. Zuurvcld, opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussees te Willemstad. de kamerverkiezingen. De voorloopigo lijst van enndiduten door de afdceling Helder vnn den Vrijheidsbond gesteld, gerangschikt naor.nlphabctischo volgorde, luidt nis volgt Dr. Biejema, D. de Boer, mr. G, A. Boon, mevr. Van Braam Houckgeest. mr. H. C. Dres- solhuys, F. J. W. Drion, prof. Eerdmuns, mr. J. Gerritzen, L. de Groot, prof. Van Gijn, Henri ter Hall, Rutgcr Kann, ridder Van Rappord, mevrouw Van Riel—Smecnge, overste Schuur man, Abraham Staalman, dr. I. H. J. Vos, mej. J Westerman cn mevr. Wynoendts Francken - Dyserinck kXmpeeren van troepen. Dc terrcinkeus. Bij ministerjeelo beschikking is bcpoold, dat bij het inrichten von grootc tentenkampen ton aanzien von de terrcinkeus, dc inrichting cn de eventueel uit gezondheidsoogpunt te nemen oorzorgsmootrcgclen vooraf het advies van den hygiënist der landmacht moet worden in gewonnen. WIJZIGING DIENSTPLICHTWET. Reorganisatie von het voor- ocfeningsinstituut. Naar do Res.bodc verneemt, iigt het in het voornemen een wetsontwerp tot wijziging van de Dienstplichtwet onnhnngig te maken, welke o.m. zal beoogen een reorganisatie van het vooroefeningsipstiluyt, in dien.zin n.l, dat de gelegenheid om ziclj de voorgcocfendheid eigen te maken, sicchts zal bestnon voor hen, die tot dienstplichtige zijn bestemd. Ook zal de keuring voor de2o dienstplichti gen belangrijk worden uitgebreid. DE SCHEEPVAARTWEG AMSTERDAM -RIJN. Het traject Amsterdam—Utrecht Wijk bij DuurstedeTiel hef meest voor uitvoering geschikt. Verschenen is het verslag vnn de Staats commissie in zake den aanleg van een verbe terden scheepvaartweg van Amsterdom naar den Boven-Rijn. Aan deze Staoatscommissio weed opgedra gen een onderzoek in te stellen naar do beste wijze, waarop zoo mogelijk met gebruik van het Menvedekonaol een verbeterde scheep vaartweg von Amsterdam noor den Bovcn- Rijn zoo spoedig doenlijk kon worden tot stand gebracht, daarbij ook lettende op do be'angen van de tc doorsnijden landstreken en die van de landsverdediging. Ten einde een gfocd inzicht te verkrijgen In de belangen, die de betrokken landstreken hebben bij dc totstandkoming van een ver beterden scheepvaartweg of den aanleg von een nieuw kanaal van Amsterdam naar den Bovcn-Rijn, heeft de commissie de voornaam ste belanghebbenden, zoowel openbare licha men als pnrticu'ieren, in de gelegenheid ge steld, hunne be'angen aan de commissie voor te dragen. De beste wijshecl is een vast besluit. NAPOLEON. door MARGARE1 PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 10 - „Je moet nooit hard van haar denken, want zij was opgevoed in die atmosfeer van bijna hopeloozen trots, die maar al te dikwijls de vloek is ven den verarmden aristocraat. Zij beging een afschuwelijke fout cn moest er la ter eiken dng van haar leven voor boeten En zij werd er toe gedreven door haar vader, die mij in geen enkel opzicht wilde erkennen, en t'oor haar moeder, die haar leven, thuis ge woonweg .ot een hel aakte zocals een knappe vrouw van de wereld kan doen met het leven van elk jong meisje, als ze dat ver kiest. „Juist vóór zij stierf, liet zij mij roepen en vertrouwde jou aan mijn hoede zij vroeg mij je ervoor te bewaren, dat je je leven zou ver knoeien, zooals zij het hare gedaan had „Ik heb gedaan, wat ik kon Je bent ten minste onafhankelijk. Niemand kan met het dreigement van armoede je er toe brengen je zelf te verkoopen, zooals men hoar deed Maar er zijn honderd andere klippen in het leven, waartegen je je geluk kunt te pletter stootcn. en denk er aan, op den langen tocht zwem je of zink je door je eigen geestkracht. „En wanneer de liefde tot je komt en die zal komen, want geen vrouw met jouw oogen en jouw mond had ooit een leven zonder liefde vergeet dan niet, dat liefde het hoogste in de wereld is, de eenige volkomen volmaakte gift Laat geen kleinzielige overwegingen van vooroor deel in de wereld je beïnvloeden, of het geklets van andere menschen, en zelfs wanneer het schijnt, dat er iets onoverkomelijks ligt tus schen jou cn de vervulling van je liefde, klim er dan over heen of er omheen of vecht jc er doorl Wanneer liefde echt is, moet je geloof groot genoeg zijn om alle bergen op je weg op zij te zetten of er overheeh te gaan. „Het pak brieven, dat je in het bureau zult vinden, zijn brieven die je moeder mij schreef in die poor korte weken, dot wij elkander toe behoorden. Ik ben een sentimenteele ouwe kerel en ik heb het niet over me kunnen ver krijgen ze te verbronden. Wil jij dat voor mij doen? „In het kleine fluweelen doosje zul je haar miniatuur vinden Dat geef ik jè Zoo was zij, heelemoa! en jij ook, want je lijkt merkwaardig veel op haar in uiterlijk Dikwijls voelde ik mijn bart pijn doen, wanneer ik naar jo keek cn soms scheen het mij bijno alsof Me jaren terug gegaan waren en Pauline zelf voor rnij stond. „En nu het bevel tot heengaan mij weldra zal bereiken, is het heerlijk te denken, dat ik over een paar wekeneen paar dogen mis schien ik haar zal weerzien „Vaarwel, mijn lieve kameraadje. Wij heb ben een goeden tijd samen gehad, niet? Je liefhebbende Patrick." Sara zat heel stil, met den brief in haar hand. Zij had altijd wel gedacht, dot een of andere romance, lang, lang geleden, Patrick's onge- trouwdbiijven, moest verklaren, maar zij had nooit vermoed, dat haar eigen moeder de vrouw was, die hij liefhad. Dezo wetenschap wierp een geheel ander licht op het verleden en gaf er een glans aan van teedcre herinnering De bijna idyllische atmos feer waarin Patrick hun samenleven had ge huld, was nu gemakkelijk te verstaan Zij voelde het als het gevolg van een liefde en trouw, die even mooi en heilig als zeldzaam waren Patrick's liefde voor haar moeder had iets van het olles-overheerschendc van de groote historische liefdes gehad Paolo en Fran cesco. Abelard en Héloïse zelfs die konden geen dieper, geen standvastiger liefde hebben gekend, dan die van Patrick Lovell voor Pau line. De minnebrieven van de gestorvene lagen op Sara's schoot, nog lamengebonden met het zwarte lint, dat Patrick's vingers eromheen moesten hebben gestrikt Het waren er maar zes een half dozijn herinneringen van een liefde, die hopeloos in smart geëindigd was tastbare herinneringen, die haar aanbidder nooit den moed hod gehad te vernietigen. Sara hield ze liefkoozend in de hand, deze enkele, aandoenlijke herinneringen aan een voorbijgeganen hartstocht, en eindelijk maakte zij met bevende handen het lint los. Waar het lint had gezeten, liep een witte streep over de buitenste enveloppen, die door ouderdom geel achtig waren geworden zwijgend bewijs van de lange jaren, die waren verloopen sinds de brieven werden geschreven in de eerste vervoe ring van een gloeiende, jonge liefde. Langzaam, met een weemoedig gevoel van spijt, dat hot gebeuren moest, liet Sara ze, één voor één, ongelezen in het vuur vallen, en keek hoe ze na een plotseling opvlammen, krulden cn verschilferden tot doode, grijze asch deze laatste schakels met de romance van zijn jeugd, die Patrick zoo long met zorgvuldig trouw had bewaard. Zij vroeg zich af, wat voor soort vrouw haar moeder geweest kon zijn, die zulk een groote liefde had weten to wekken, dat zelfs haar eigen ontrouw die niet hod kunnen uitblus- schen Zij had uit haor kinderjaren de vage herinnering gehouden oon een bleeke, eenigs- zins verwilderd uitziende vrouw met diep inge zonken, gejaagde oogen en een bitteren mond, maar haar glimlach, als die bij hooge uitzon dering zich vertoonde, was zóó betooverend, dot die voor het oogenblik elke herinnering aon de harde lijnen van haar gelaat in rust deed vergeten. Met verlangende handen nam het meisje dc fluweelen doos, dio het miniatuur bevatte, op en knipte het deksel open. De schildering daarin, gevut in een oud lijstje, stelde een meisje van even in de twintig jaar v/oor. Het gezicht was ovaal, met een smalle, puntige kin en een levendig-rooden mond, die aan de hoe ken even opkruid. De wangen hadden weinig kleur en het zworte hear en de buitengewoon donkere oogen deden de roomige blankheid van de huid nog meer uitkomen. Het was over 't geheel genomen geen Engelsen gelaat; de jukbeenderen waren te hoog en de kleur en scherpe omlijning van het pikante gezichtje duidden niet op een zuiver Engelsch type. •Zooals zij het nu zag, scheen Set gezicht Sara eigenaardig bekend toe en toch kon zij geen herinnering aan haar moeder, zooals deze geweest moest zijn in den tijd, dat dit miniatuur wferd geschilderd. Met de kleine schildering nog in de hand, ging zij aarzelend naar een spiegel, die zoo geplaatst was, dat het licht van het raam op haar viel, toen zij er tegenover stond. Oogen- blikkelijk was het eigenaardige gevoel van be kendheid verklaard. Daar in den spiegel keek haar hetzelfde scherpomlijnde gezichtje aan, met dezelfde warme, ivoor-kleurige gelaatskleur, geaccentueerd door gitzwart haar ch zwarte, sombere oogen. Wot had Patrick ook weer ge schreven „Geen vrouw met jouw oogen cn jouw mond had ooit een loven zonder liefde." Met nieuwsgierige belangstelling onderzocht Sara de gelaatstrekken in kwestie. Do oogen waren lang cn de oogleden, heel wit met git zwarte oogharen, waren oon de hoeken even naar beneden gebogen, waardoor de uitdruk king van de oogen, dot eigenoardig-intense had, dat men soms bij acteurs kan waarnemen. De mond was dezelfde levendig-roode mond van het miniatuur, tegelijkertijd hartstochtelijk cn gevoelig. Het Fransche rns van de Molincourts had zich ongetwijfeld niet verloochend, noch in Pauline's uiterlijk, noch in dat van haar doch ter. Zou dc trogedie van de moeder, het ge volg van haar buitengewone bekoring cn van trots, die nan liefde slechts een ondergeschikte plaats had toegekend in het leven, zich in het geval van de dochter weer moeten ofspelen Het scheen bijna alsof Patrick een voorgevoel hnd gehad van de vuurproef, die >zijn „kleine kameraad" zou moeten ondergaan, zóó drin gend was dc waarschuwing die hij had gegeven. Sara huiverde, alsof ook zij een. voorgevoel had van naderend onheil. Het wos alsof een schaduw op haor pad was gevallen, een scha duw van iets, dat nog verborgen was in de ne velen. die de toekomst omsluieren. (Wordf vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1