Klein Adam Piano's Pianohandel L. KLEIN, j Balans-Opruiming F.H.Lomans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Ee Kluizenaar van far-End. PRIJS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van een BUITEN GEWONE TOONVOLUME - Schilferende afwerking Langestraat 36: Groote koopjes. UITVERKOOP PELTERIJEN FEUILLETON. 23e Jaargang No. 164 AB9NNEMEHTSPSI1S f"3 -7r Amcrv loort 210, idem üanco per post 1 3.—, per week (met cratis verzekering iepen ongelukken) 0.17* afzonderlijke nummers U05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHeMSCHERp00RTWAL 2A. POSTREKENING N*. 479IO. TIL. INT. »1». Maandag 12 Januari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en LicldadigbeicU-adre tcnticn Toor de helft der prijs. Voor i#ndcl cn bcdrijt bestaan zeer vooidceltgc bepalingen roor bet adverteerca Hcrve circulaire, bevattende do vooswaarden. wwrdt op aanvraag toegezonden. DUITSCUï.AMn DE POLITIEKE CRISIS. De pogingen van Luther om een ministerie samen te stellen. B e r 1 ij n, I O #J a n. (H. N.). Dr. Luthei heeft vanavond een onderhoud gehad met den leider der soc. dem. rijksdagfractie Hermann Midler,, aan wien hij mededeelde dat hot niet zijn plan is een kabinet, tegen de linksche par tijen gericht, te vormen. De soc. dcm. woord voerder liet duidelijk uitkomen, dat zÜn partij tegen oen rcchtsch kabinet de scherpste op positie zal voeren cn ingeval van de vorming van een rechtsch kabinet non dr. Luther hoar vertrouwen niet kan schenken. De fractie-vergadering van het Centrum, I van welker uitslag Fehrenbooh heeft laten af hangen, welke verklaring hij tegenover dr. Luther zal afleggen, duurt op het oogenblik nog voort, zoodat dc beslissing nog- niet be kend is. Men neemt echter aan, dat de fractie cr in toe zal stemmen minister Broun in het I kabinet te loten en de verklaring zal afleggen, J dat het centrum, zonder tot dc coalitie toe tc a treden, een „goede politiek" zal steunen. DE PLAATSVERVANGER VAN HÖFLE. Dc rijkspresident heeft staatssecretaris Saut ter belast met de waarneming der aangelegen heden betreffende het riiksministerie van pos terijen. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Protesten. In tegenwoordigheid van de rijksministers en de Pruisische ministers heeft de rijkskanselier Zaterdag tal van bekende personen uit het be zette gebied ontvangen, politici zoowel als zakenlieden. Adenauer, dc burgemeester van Keulen, betoogde in zijn toespraak met na druk, dat het bezet blijven van de Keulsche zone voor het Rijnland een zware druk bctee- kent. De rijkskanselier merkte o.a. op, dat de riyksregcering verwacht, dat de ontruiming niet tot in het oneindige zal worden uitge steld. De rijksregeering blijft steeds haar be reidwilligheid tot overeenstemming tc kennen geven, maar zij verliest de vitale belangen des lands daarbij nimmer uit het oog. Hcrgt pessimistisch. In de Zaterdag gehouden zitting der rijks- dngcommissie van buitcnlandsche zaken ver klaarde de voorzitter Hcrgt, dat de verdrags bepalingen, waurby aan Duitschland op 10 Jan. bepaalde rechten worden toegekend, niet zijn nagekomen, dot dc met do Londensche conferentie begonnen politiek, die een streven l" naar overeenstemming bcteckcnde, is afgebro ken, waardoor dc vreedzame afwikkeling der zaken ernstig wordt bedreigd. DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. Een uiteenzetting van Duitschc zijde. Het onderzoek naar het aanwezig zijn van oorlogsmateriaal in de fabrieken in Noordelijk Berlijn, waarop Noliet aan het einde van het vorige jaar in dc Fransche Kamer zinspeelde, is beëindigd. De 126.000 staolstaven, 10.000 pistool-loopen en 5000 geweerloopen in dc fa briek gevopden, zijn, volgens een Duitschc le zing, door verkorjmg voor militaire doeleinden onbruikbaar gemaakt. Er zijn geen geweren of machinegeweren aangetroffen. Uit den oorlog afkomstig materiaal is voor geleidelijke aan maak van vredes-artikelen bestemd Wapens voor oorlogsdoeleinden worden in de fabriek I niet vervaardigd, hetgeen begrijnclijk is door het feit, dat de fabriek sedert 1920 reeds 129 keer doorzocht is geworden, waarbij telkens werd vastgesteld, dat elk oorlog"sbcdrijf uit gesloten is. HET FINANC1EELE SCHANDAAL TE BERLIJN. Dc beweerde betrekkingen van Ebert met dc Barmat's. B c r 1 ij n, 10 Jan. (I I. N.). Naar aanleiding van een motie der nationaal-socialistische* rijksdagfraclie, die juren lang met den grootcn O.-Wecër Bnrmat m nauwe relatie heeft ge staan, zooals het in deze motio heet en waar in aan den rijkspresident ook wordt verweten, dat hij misbruik heeft gemnukt van zijn ambt. :s een officieel démenti verschenen, waarin verklaard wordt, dat dc rijkspresident slechts j eenmaal, namelijk in 1919, één der gobr. Bar- I mat heeft ontvangen in zijn hoedanigheid als lid van een Ncdcrlondsche sociaal-democrati-1 sche organisatie, evenals andere sociaal-demo- I oroten uit onder e landen. Voor cn na het joav j 1919 heeft de rijkspresident nooit meer een! ontmoeting met een der gebr. Barmat gehad j EEN VERSCHRIKKELIJKE MOORD. Uit Lubeck wordt gemeld: j Op het plein voor de kerk alhier kwam gis- ®i teren een man bij een troep spelende kindejen mm -- t§ en nam een meisje van tien jaar mede onder I g iVs O Cl iVÏ 2 Q Z BJ II opgave, dot hij politic-beambte was en het kind naar het wachtlokaal moest brengen omdat het over verboden grond had geloopen. Hij ging er echter mede in een nabijgelegen drukkerij, pleegde met het kind niet nader te omschrijven handelingen cn doodde het daarna. Het lijk verbrandde hij in den ketel der centrale ver warming. De dader werd in de drukkerij gear resteerd en heeft een volledige bekentenis af gelegd i EEN DRIEVOUDIGE ZELFMOORD. j j Gisternamiddag sprongen een 27-jarig sloten- maker met zijn vrouw en hun driejarig kind j in het Muhlkanaal te München. Hoewel men j terstond pogingen tot redding aanwendde, kwa- j men alle drie om het leven; twintig minuten j later heeft men de drie lijken opgehaald. Uit 1 een brief, dien men bij den man gevonden hpeït j blijkt, dat zij de daad bedreven hebben, omdat I de man nergens werk kon vinden BELGIE. JEF VAN EXTERGEM. De Vlaming Jcf van Extergem heeft, gelijk wij meedeelden, dc voorwaarden opgezegd, die hem bij zijn vrijlating uit de gevangenis, drie jaar geleden, werden gesteld. Vanavond zal hij in een openbare vergadering te Antwerpen het woord vocien op gevaar af, dot hij aangehou den wordt. FRANKRIJK. DE TOESTAND VAN HERRIOT. Herriot heeft gisteren voor de eerste maal RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, clko regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44. Onze •V—- 1 is pas Zaterdag begonnen In alle afdeelingen zijn kamer verlaten en een wandeling door den tuin gemaakt. De minister heeft den nnmiddaj met zijn medewerker bracht. DE FINANCIEELS CONFERENTIE TE PARIJS. In beginsel overeenstemming* bereikt. Do geallieerde ministers van financiën zijn het Zaterdag in beginsel een^ geworden over de verschillende vrao-sïukken, die dc conferen tie moet oplossen. Lc commissie van redactie, die den tekst van de verschillende noodige be sluiten moet voorbereiden, hoeft gisteren ver- aderd. De ministers van financiën vergaderen hedenmiddag weer om kennis te nemen van de teksten, door de commissie van redactie voor bereid cn die goed te keuren. Morgen zal er dan een voltallige vergadering van de confe rentie kunnen worden gehouden. Elke mogend heid zal daarop de besluiten indienen, waarbij zij met nam© belang heeft. Bizonderhcden over de getroffen regeling. De overeenkomst tusschcn dc geallieerde mi nisters berust op de volgende grondslagen Men zal tot de liquidatie van de inkomsten in het Roergebied overgaan op den grondslag van het Fransche ontwerp en de kosten van de exploitatie en bezetting aftrekken van de toiale ontvangsten. Voorts zal men de zuivere opbrengst, die een milliard -nark goud bedraagt, bijschrijven op de* rekening van olie geallieer den. Men erkent, dat de Belgische prioriteit nog niet geheel voldaan is cn dat dit land nog 120 milüocn mark goud uit dien hoofde moet ontvangen. Dit bedrag zal het geheel ontvan gen uit de 8 percent, die het gedurende de bei- •eeren zolen hekken 12.40 "•ames - 1,85 <enaald 25 cent hooger. Prima leaer. Keurige afwerking Utrechischestraat 47 W. H. Hol zijn kabinet door?e- p H R LAMPEN, Nog eenige Bonimantels ■FlIMhM Tot Spotprijzen fEEüJJüXS DAMES-M0DE-MA6Ü71JH „L'HIRONDELLE" 16 18 LANGESTRAAT AMERSFOORT Zie do nieuwe Voorjaarshoeden Etecfrische Kookapparalen Kookplaten Strijkijzers Utrechischestraat 15 Tel. 483 de volgende jaren uit de annuïteiten volgens het plan-Dawes verkrijgt. Vervolgens zei zijn percentage verlaagd worden overeenkomstig een nader te bepalen schaal, terwijl hetgeen van de 8 percent afgaat, aan Amerika is toegewe zen. Dc Ameriknansche en Engelsche afgevaar digden zijn over engekomon atin de Vereenig- de Staten een aandeel in dc annuïteiten volgens het plan-Dawes toe te kennen bij wijze van schadevergoeding, maar de periode voor dc betaling van de bczettingskostcn uit tc breiden tot 25 jaar, ingaande September 1926. De bc zettingskostcn zij voor den vervolge bij over eenkomst vastgesteld op 160 milliocn mark goud, terwijl do kosten van onderhoud van do organen van het plon-Dawcs cn de diverse Commissies in do eerste plaats van de Duit schc betalingen zullen worden afgetrokken. Een bedrag van ongeveer 34 milliard goudmark tegén de huidige wourdc, waarvan Frankrijk 52 percent zal ontvangen, zou dun ter betaling van dc vergoedingen overblijven van de Duit schc stortingen tijdens dén duur van het pion- Da wes. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Trendelenburg heeft den Fronschcn minister van koophandel Zaterdag de inzichten zijner regeering meegedeeld inzake het ontwerp van don modus vivendi en dc onderhandelingen in hun geheel. Heden vindt een nieuwe bijcehkomst plaats. De bepalingen van het verdrag van Ver sailles inzake do handelsbetrekkingen hebben in den nacht van 10 op 1! Jan. te 12 uur hun kracht verloren. FN^-Fl AND. LORD CECIL UIT AMERIKA TERUGGEKEERD. Londen, 10 Jan. (H. N. Draadloos). I Lord Cecil is gisteravond uit New-York m*>t het stoomschip Aquitania te Southampton aan gekomen. Gedurende zijn bezoek aan de Ver. Staten, dat 10 dagen duurde, cn ten doel luid den Woodrow Wilson-vredcsprijs in ontvangst te nemen, had hij een particulier onderhoud met president Coolidge, doch hierbij is niet over nationale of internationale vragen van den dag gesproken. EEN NOORD-POOLTOCHT. Londen, 10 Jn n. (H. N. Draadloos). Giet- tir Algasson uit Britsch-Columbio, dj^ rec-ds twee poolexpedities heeft ondernemen, maakt toebereidselen voor een nieuwen Pooltocht. Hij bevindt zich hiervoor te Liverpool, waar hij reeds bevredigende toezeggingen voor steun heeft ontvangen en zich de diensten verzekerd heeft van commandant Werslcy, die bevel heeft gevoerd op Shackleton's schepen Endurance en Quest. Een volledige bemanning is aangeno men cn hét schip ïduna, dat anders voor dc haringvangst Op dc Noordzee dient, wordt voor de reis uitgerust cn bizondcr versterkt om aan het ijs weerstand te kunnen bieden. Algasson is van plan de laatste 600 mijl der reis per vliegtuig of te leggen om zoo den Pool te be reiken. HET HERSTEL VAN DE ST. PAUL. Londen, 10 Jan. (H. N. Draadloos). Het fonds tot herstel van den koepel van do St. Paul is thans reeds tot ruim 28.000 ge stegen. Aan het hoofd van de tweede lijst, dio vanmorgen is gepubliceerd, staut de prins vtin \Vulcs met een bijdrage van 50 pond. De bur gemeester van Londen heeft zijn hartelijke medewerking toegezegd cn ccn bergop op do algemeenke weldadigheid der groote bunken, verzekeringsmaatschappijen cn handelshuizen m dc City gedaan; vijf voorname bonken hebben reeds elk een bedrag van 1000 guinea's toege zegd en een gift van gelijk bedrag is ontvan gen van het bestuur van Llovds DIKKE MIST. De geheelc Zondag* heeft in cn buiten Londen een mist gchecrscht, die nog dichter was don in de laatste jaren is voorgekomen. In den na middag stond een gedeelte van het straatver keer stop en de trom- en omnibusdiensten wa ren geheel in de war. Vele werden uit den dienst genomen. Do meteorologische bureoux voorspellen, dot de mist waarschijnlijk zal voortduren tot he denochtend. Gisterenavond werd het straatver keer zoo goed mogelijk hervat, daar men op de straten vuren heelt aangelegd. Maar deze waren slechts op een paar meter afstands zicht baar. De mist, die Zaterdag opzette en gistoren i den gcheclcn dag boven Londen hing was drie maal zoo dik als in December. Vele ongevallen hadden plaats 2 omnibussen kwamen to Lought in Essex mot clkuar jn botsing. Een dor voertuigen viel om. De chauffeurs cn con ducteurs werden verwond. Tweo passagiers kregen ernstige verwondingen. In Londen von den enkele botsingen tusschcn omnibussen, trams cn andere voertuigen plaats. Terwijl Londen en omgeving den heclen dag in duis ternis gehuld waren, scheen in de Zuidelijke graafschappen cn in dc kuststeden dc zon. DE BERGVERZAKKINGBN IN ZUID-WALES. Een geweldige schade. Ten gevolge v«n de reeds gemelde bergver- zakking in de Rymneyvollci (Zuid-Wales) is het centrale rioleringsstelsel, dat juist vol tooid is cn een kwart milliocn pond sterling heeft gekost, gedeeltelijk verwoest. ZWEDEN. SI'OFDIG AFTREDEN VAN GRANTING? Londen, 11 Jan. (V. D.) Uit Stockholm wordt gemeld, dat de bladen in verband met zijn langdurige ziekto het ontslag van den pre mier Branting eischen. In regecringskringen wordt verklaard, dat, indien zijn toestond niet spoedig verbetert, Branting plaats zul mnkcit voor een opvolger NOORWEGEN. GEEN AMNESTIE VOOR COMMUNISTEN. De regeering heeft hot voorstel der arbei derspartij verworpen inzake een nlgemcenc om- ncstie voor de communisten, die tot gevange nisstraf zijn veroordeeld wegens revolutionaire propaganda. ITALIË. DE POLITIEKE ONRUST. Dc maatregelen tegen de oppositie. R ome, 10 Jan. (H. N.). Noor aanleiding van de in het buitenlond verspreide geruchten, volgens welke Mussolini vermoord zou zijn, is een officiccle tegenspraak verschenen en heeft Mussolini zijn voornemen aangekondigd om bij een demonstratie der fascisten tegen woordig* te zijn. De strenge maatregelen wer den thans overal in den londc toegepast. In verschillende steden zijn de clubgebouwen ge sloten cn te Milaan is voor verschillende calé's ccn vroeger sluitingsuur afgekondigd. Het so cialistische blad Unitn heeft voor de derdo maal ccn waarschuwing* ontvangen met <1° aanzegging dat bij de eerstvolgcndo overtre ding dc uitgifte van het blad voorgoed zal worden verboden. Te Udine is de verccniging van oudstrijders Italia Libera ontbonden en het zelfde lot heeft ccn aantal andere ver« door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van \V E. PONT. 12 m Tim maakte een grimas van wanhoop tegen Sara. I r/Het is een groote beproeving, juffrouw I Tennant, gezegend te zijn met ouders ,Dat is doodgewoonverklaarde Geoffrey kalmpjes. „Ouders vervolgde Tim, deze opmerking volkomen negeerend, '„die hopeloos, onzinnig verliefd op elkaar zijn. Ir.plaats van de appel van hun oog van hun beider oogen te zijn, zooals eigenlijk behoorde, ben ik maar een derde, als schaduw achter hen." Sara nam zijn welverzorgde gestalte eens op. „Niemand zou dat ooit vermoed hebben", verzekerde zij hem en Tim greinsde goedkeu- lend „Wanneer u een heelen tijd bij ons blijft", antwoordde hij, „zoóals ik hoop" -- met na- diuk „dan zult u wel gauw merken, hoe schromelijk ik word verwaarloosd. Misschien" zijn gezicht verhelderde „zult u bewogen worden medelijden te hebben met zijn eenzaam heid heel dikwijls." „Tim, wees nu niet langer een dwaas", kwam J zijn moc-dcr kalm tusschenbeide, „haar kopje ophoudend, „en vraag juffrouw Tennant mij nog j een klontje te geven." De komst van de Durwards, die haar ge dwongen eenzaamheid kwam verbreken, Iiielp Sara aanmerkelijk dm de neerslachtigheid, waarin zij na den dood von Patrick vervallen was, te boven te komen. Zij vond het trio met hun prettig uiterlijk boven verwachting inte ressant en aantrekkelijk, in hun openlijk opge wekte, groote hartelijkheid tegenover een vol komen vreemde zooals zij, die toch in geen enkele betrekking* tot hen stond. Zij hadden haar verwelkomd als een vriendin en haar eerlijke, warme natuur-beantwoordde dat onmiddellijk, en gaf ieder een speciale plaats in haar ge moed Zij had het gevoel alsof de Voorzienig heid haar plotseling een heele familie had ge geven „voltallig en kloor voor het gebruik", zooals Tim uit gekheid opmerkte cn de re actie no de drukkende gewaarwording van al leen te zijn op de wereld, werkte als een prik kel op haar. Het gevoel van afkeer, dat zij een ondeel baar oogenblik tegenover Elisabeh had gehad, smolt als sneeuw voor de zon onder de dage- lijksche bekoring van haar omgangen hoe wel de blauwe oogen altijd in hun diepte dat vreemde, geheimzinnige bleven behouden, kreeg Sara langzamerhand de overtuiging*, dat het alleen een indruk moest zijn, die toe te schrij ven was aan de kleur en den vorm van de oogen zelf, méér dan aan een werking van de ziel, die eruit sprak. Er was iets aan Elisabeth, dat anderen in voortdurende betoovcring hield. Een atmosfeer van romantiek omgaf haar, die altijd weer be langstelling en veronderstellingen wekt© cn Sara vond het eenvoudig onmogelijk hoor van uit een gewoon prozaïsch standpunt te bekij ken. Een enkele maal dacht zij er wel eens aan. dat mevrouw Durward in werkelijkheid een vrouw was van over de veertig, moeder van een volwassen zoon, die volgens den gewonen gang van zaken zich behoorde terug te trekken bij de kalmere rnenschen van middelbaren leef tijd, maar ze zag wel in, hoe belachelijk weinig deze beschrijving met de werkelijkheid strookte. Er was niets en er zou ook nooit iets zijn in Elisabeth, dot aan een zich-tcrugtrekken deed denken Zij was één cn al glans cn straling, als een groote, gloeiende roos, die openbloeit. Een deel van hoor aantrekkingskracht log ongetwijfeld in haar houding tegenover haai man en haar zoon. Zij was nog even roman tisch verliefd op majoor Durward als 'n meisje van nog geen twintig, en zij aanbad Tim open- lijk. Misschien cn dat zou niet tc verwonde ren zijn had zij iets van bedorven vrouwtje, in zooverre, dat de beide mannen haar in elke gril haar zin gaven. Toch was het geen klein zielige of moedwillige doorzetterij. Het was meer de statige hoogheid van een koningin, en zij was de vriendelijkheid zelf tegenover Sara, Maar dat Sara langzamerhand weer tot het normale leven terugkeerde cn haar overspan nen zenuwen tot rust kwamen, was grooten- deels tc danken aan Tim, die zich dadelijk tot haar aangetrokken voelde, zooals het iederen jongen man zou gaan, die onder hetzelfde dak woont met een aantrekkelijk persoontje van dc andere sexe Hij had een genoegelijke manier om aan de deur van Saro's zitkamer te ver schijnen met een vragend „Hallo, mag ik bin nenkomen voor een praatje En na het toestemmende antwoord instal leerde hij zich gewoonlijk op het haardkleedje aan haar voeten en babbelde haar over zijn eigen gedoe, zooals een broer met zijn lieve lingszuster zou doen, cn met even groote ze kerheid, dat zijn confidenties met sympathieke belangstelling zouden worden beantwoord. „Wat ga je nu eigenlijk met jezelf beginnen, Tim vroeg Sara op zekeren dag, toen hij in jfaiig nietsdoen op het groote berenvel voor den haard jn haar kamer lag, en tevreden aan zijn geliefde oude pijp trok. „Wat ik met mezelf ga beginnen?"* herhaalde hij. „Wat bedoel je Ik voel me juist buiten gewoon behagelijk hier", dit met een blik van voldaanheid om zich heen. „Ik bedoel wat ga je worden Ga je dan niet een of ander beroep kiezen Tim zat ineens overeind, en nam zijn pijp uil den mond. „Nee", zei hij kort. „Maar waarom niet Je kunt hier toch niet altijd blijven rondlummelcn cn nietsdoen. Ik dacht, dat je in dienst zoudt zijn gegaan, net als je vader." Zijn blauwe oogen kregen een harde uit drukking. „Dat had ik ook gewild", zei hij knorrig, „maat moeder wou er niets van weten." Sera voelde de pijn in zijn plotseling ruw geworden toon. „Maar waarotn Je zoudt een kranig officier zijn, Tim." Zij keck met goedkeurend-vriende- lijken blik naar zijn hooge gestalte „Ik zou niets liever gewild hebben", zei hij peinzend. „Ik had het heerlijk gevonden. Maar moeder tobde er zoo vreeselijk over, wanneer ik maar even het idee opwierp, dat ik het moest opgeven. Ik moet inploats daarvan een landeigenaar/ zijneen landjonker of een der gelijk soort knul." „Maar dat kon toch altijd later nog.** Tim haalde de schouders op. „Natuurlijk kon dat. Maar moeder weigerde absoluut mij naar de krijgsschool te laten gaan. Dus tenzij er een oorlog opduikt, en het ziet er niet naar uit alsof daar veel kans op is I kom ik gewoon niet in aanmerking. Maar wanneer er ooit oorlog komt, Sara", hij leg de in vuur zijn hand op haar knie „dan zweer'ik je, dat ik een van dc eersten zal zijn om mij vrijwillig op tc geven. Ik was een dwaas, dat ik moeder toegaf op dit punt, maar ze muak- tc zich gewoon ziek erover, cn dat kon ik na tuurlijk niet verdragen." Sara vroeg zich verwonderd af, waarom me vrouw Durward tusschenbeide was gekomen en haar zoon had afgehouden van wat klaarblij kelijk zijn neiging was. Het scheen zoo heel na tuurlijk, dat hij, als zoon van een officier, ook de carrière van zijn voder had gekozen cn bij het leger was gegaan; inploats daarvan zat hij zich nu hier lc verbijten in dezen achterhoek van de wereld. In hoor gedachten besloot zij het onderwerp eens met Elisabeth aan te vatten, zoodra de gelegenheid zich voordeed; maar voor het oogenblik wendde zij handig het ge sprek af van dit blijkbaar pijnlijke onderwerp en stelde voor, dot Tim haar zou vergezellen naar FaUowdene, waar zij een boodschap had aan het postkantoor. Hij stemde gretig toe, met een ruk van zijn breede schouders, alsof hij den onoangenamen last van zijn gedachten wilde afschudden. Vanaf het venster van de zitkamer van zijn vrouw keek majoor Durward het tweetal na, toen ze den weg opgingen naar het dorp. Die twee waren beste maatjes. Een tevreden glim lach trok over zijn goedig gezicht, toen zij den hoek omsloegen en uit het gezicht verdwenen achter een perk met heesters. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1