Klein Adam Piano's Balans-Opruiming ,°ianohandel L. KLEIN, Os Kluizenaar van Far-End. ABOSNIMENISPRIIS -T? T' „üt EEMLANDER" BUITENLAND. A. VAN DE WEG - LANGESTRAAT 23 lUITENGEWOHETOOHVOLUME-SlMM afwerking Mode-Magazijn f Langestraat 36 Regenmantels vanaf f 1.95 Wintermantels - 3.75 Kindermantels - 3.50 FEUILLETON. 23e Jaargang No. 165 toort 2.10, idem tianco per pos; 3.—, r«r week Imet cratis verzekern^ itgcn ongelukken) 0.17* alzondeilijkc nummers CJ05. directeur-uitgever: j. valkhoff. arnhemscheRpoORTWAL 2A. postaeken.ng h«. «trio. tel. .nt Dinsdag 13 Januari 1925 PRIJS DER ADVERTENTIES met inbegrip \an een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen cn Licldadigheids-advc tentiën roor de helh der prijs. Voor handel cn bcdriji bestaan zeci vooidccligc bepalingen voor het advcr'.ccicn licne circulaire, bevattende de vooivaaxdcn. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND DE REGEERINGSCRISIS. Zal Luther slagen B e r l i j n1 2 Jan. (H.N.D.R.L.). Volgens berichten uit parlementaire kringen is het resul taat der besprekingen, die dr. Luthcr vandaag heeft gevoerd, geweest, dat een rijkskabinet, dat in verbinding staat tot de verschillende fructies, ru'et mogelijk is en dat ten hoogste een boven de partiien staand kabinet in aanmerking kan komen. De Germnnia noemt de vooruit zichten voor een dergelijk kabinet niet ongun stig. De volg-endc zitting van den rijksdag is op Woensdagnamiddag- vastgesteld. Op de agenda is nog rekening gehouden met dc regce- ringsvprlclaring. Het Centrum heeft gisteren een fractiever gadering gehouden en onder voorbehoud zij ner delnitieve beslissing, na kennis genomen ie hebben van de algemeefte samcnstePing van hot kabinet, met algemeenc stemmen het plan van Luther goedgekeurd. Dc leiders d?r Duitsche Volkspartij hechtten aan het plan in beginsel, eveneens hun goed- keurig. De Duitsch-Nationalcn houden vandaag een fractie- en een bestuursvergadering. De rijkspresident heeft rijkskanselier Marx voorloopig belast met d? waarneming der za ken van minister voor het bezette gebied. PLENAIRE ZITTING VAN DEN RIJKS DAG. Do plenaire zitting van den Rijksdog is vast gesteld op Woensdagmiddag 4 uur. INGEDIENDE VOORSTELLEN. Bij den Rijksdag zijn gisteren o. a. ingediend een voorstel van Leicht (Beiersche V. P.) tot onmiddellijke opheffing van het rijksgraanbu- reau cn een voorstel van Schmidt (D.-nat.) tot het buiten werking stellen der verordening be treffende het verbod tot het dragen van mili taire uniformen door voormalige leden der ge wapende macht. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Een hongerstaking uit protest. Van de personen, die zich in dc gevangenis te Keulen in Engelsche hechtenis bevinden, heeft het grootste gedeelte uit protest tegen óe verlenging der bezetting der zóne van Keulen besloten alle voedsel tc weigeren. DE M. E. T. iy HET BEZETTE GEBIED. In- den nacht van 51 Januari op I Februari wordt op de spoorwegen in het bezette gebied, het Saargebied inbegrepen, dc midden-Euro- peeschc tijd ingevoerd. VOORLOOPIGE HANDELSOVEREENKOMST MET BELGIË. Tusschen België cn Duitschland werd een voorloopige handelsoveeeenkomst gesloten. EEN DUIT SCH-PORTUGEESCH GESCHIL. Dc besprekingen van het scheidsgerecht in zake het Duitsch-Portugeesche conflict omtrent de Portugeesche eischen op schadevergoeding wegens beweerde oorlogsdaden van Duitschers, vóór de oorlogsverklaring van Portugal aan Duitschland, in de kolonie 'Angola begaan, zijn gisterochtend te Berlijn begonnen. EEN MOORD. In het Zuid-Westen van Berlijn, op een ter rein waarop vroeger de kazerne van het 2de garde-drogonnerregiment stond, werd gister ochtend het lijk van een 25-jarige vrouw ge vonden, die met hamerslagen vermoord bleek Je zijn. Uit hot onderzoek van de politie bleek, dat de moord niet op de plaats, waar het lijk werd gevonden, kon ziin gepleegd, doch ver moedelijk in een nabij het terrein gelegen ga rage. Men ontdekte dan ook in de garage een automobiel, die vol bloedvlekken zat en onder het rijtuig vend men den hamer, waarmede de vrouw, waarschijnlijk een prostituee, gedood was. De chauffeur, die alleen een sleutel van dc garage bezat, is in verband mot de misdaad in hechtenis genomen. Hij ontkent den moord tc hebben gepleegd. HET AUTO-ONGELUK TE BERLIJN. Dc toestand van het Amstcr- damschc slachtoffer. Zaterdag is 'het rechterbeen van den bij het automobiel-ongeluk zwaar gewonden heer Bue- tow uit Amsterdam geamputeerd. De toestand von den patiënt is nog steeds zeer ernstig. pn- ^*ttr DE ZAAK-DEMAN. Dc correspondent der N. R. Ct. tc Brussel seinde gisteren: Heden vingen voor dc Vlaamsche afdeaing 1 van de boetstraffelijke rechtbank te Brussel de debatten aan in dc zaak ten laste van den Vlaming Remi Dcman, die 5 September 1924 no j afloop van een wandeling van de Vlaamsche Harmonie door de straten van Brussel bij de beurs tijdens een relletje Clément Moquet, den secretaris van de fascistische partij, heeft neer geschoten. Moquet stierf nog dcnzelfden nacht in het hospitaal. Beklaagde wordt verdedigd door mr. Albcric Deswartc, socialistisch senator voor Brussel cn mr. Borginon, gewezen Kamer lid voor de frontpartij. Daar cr niet minder dan 68 getuigert gedagvaard zijn, zullen de debot- ten vermoedelijk drie dogen duren. Volgens de dagvaarding wordt Remi Denian, ambtenaar bij den vertaaldienst van het departement van justitie cn reserve-luitenant, vervolgd wegens het toebrengen aan Clément Moquet, van slagen en verwondingen, welke den dood hebben ver oorzaakt, zonder dat nochtans het opzet be stond om te dooden. Dc eerste getuige, do rechter van instructie Pouppez dc Keltennis. brengt verslag uit van het door hem ingesteld onderzoek. Volgens dit rapport zijn de spelende leden van de Vlaamsche Harmonie tijdens het uitstapje door de stad uitgejouwd en uitgefloten door tegenbetoogers. De muzikanten werden be schermd door groepjes Vluamsche jongelieden, die deel uitmaken van het Vlaamsch Zelfver weer. Nadat de Vlaamsche Harmonie in hei Vlaamsche Huis op de Grootc Markt was terug gekeerd, verliet Demon in gezelschap van twee andere Vlamingen hetj gebouw met het plan om aan de beurs de tram te nomen en huis waarts tc keeren. Nabij de beurs hadden dc drie Vlamingen den indruk door tegenstanders tc worden achtervolgd. Plotseling werd een hun ner, Schalckens genaamd, door iemand don 'weg versperd, die in de Fionsche taal de vraag stel de, of hij Vlaamschgezind was. Schalckens wist te ontkomen. Ann Deinan werd 'ieze zelfde vraag gesteld. Deze antwoordde ontkennend Wat er daarna gebeurde, kan niet inet zeker heid worden gezegd. De meest waarschijnlijke lezing is, dat de zoon van getuige Sehalckcps, die eveneens Demon vergezelde, door Fransch- sprekende personen op den grond werd gewor pen. Demon zou, zichzelf in gevaar achtend toen zijn revolver hebben af gescheten en Mo- qu M hebben getroffen. Uit het onderzoek is gebleken, dot Maquet als tegenbetooger de Vlaamsche Harmonie had vergezeld van de Ni- nooischc poort tot de Groote Markt. Maquet was vergezeld van een man met een zwaden knevel, oen der bekende leiders van het fascisme le Brussel. Getuigen zijn komen bevestigen, dat Maquet op II JVili het vaandel van de Vlaam sche Harmonie zou hebben verscheurd. Ov het gedrag van Deman aan het front zijn uitste kende rapporten ingekomen., Na den rechter van instructie werden dr. Heger, die het lijk .vsn Maquet heeft geschouwd en kolonel Moge als balistisch expert gehooid. Kolonel Moge gaf toe, dat Dcman niet gemikt heeft bij het afvuren van dc revolver. Andere getuigen, die heden aan de beurt waren, v aren nog dc politieagenten van dienst nabij de beurs, toen het relletje zich afspeelde en Schalckens Sr. en Jr.. die herhaalden wat reeds bekend was, waarna de voortzetting der debatten tot ir-i- gen werd verdaagd. SPOORWEGONGELUK. Ongeveer veertig gewonden. Tengevolge van den mist is gistermiddag een passag'ierslrein, komende van Terneuzen, in het station van Langbrugge, bij Gent, op een RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05. elke regel meer 1.—. Travoi tegen winterhanden 25 ct, per doos, Glycerine, Vaseline. Drops in verschillende scciten tegen verkoudheid UTRECHTSCHESTRAAT 44. 'T» -"ö .•:2e,-en zolen hakken 12.4a ri Games -1,85 Genaaid 25 cent hooger. Prima leder, Keurige a'werkir ütrechtschestraat 41 W. H. Hol &3BEÏS7R2SB VESTEN SJAALS MAI.DSCEOENEN OVERBLOUSES DIRECTOIRS Slobkousen en Broeken DAMES-MODE-MAGAZIJN ,,L' HIROMDELLE" 1618 LAMCESTRAAT AMERSFOORT Lunchroom Princesse Utiechlscüeslraal 45. Tel. 310. SOEP, VLEESCH (naar keuze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25 goederentrein geloopen. Twee wagens van den passagierstrein werden omvergeworpen. Negen endertig personen werden gewond, van wie drie ernstig, die naar een ziekenhuis te Gcnl werden overgebracht. Tot dc gewonden, wier uar.lal in een onder bericht nis !9 wordt opgegeven, behooren g/e e n Nederlanders. EEN VLIEGTUIG GEVONDEN. Dezer dogen werden in het bosch van Suint- Pierre Woost de overblijfselen van een vliegtuig gevonden, wnarbij zich tevens het gcruomtc van den bestuurder bevond. Het blijkt een jacht vliegtuig Nieuwpoort, type 15, no. 427 to zijn, dat in 1916 aon den slog aim de Somme heeft deelgenomen. Het is destijds in het bosch, dot sedert dien door bijna niemand meer is betre den, neergestort. Er zul getracht worden de identiteit von den vlieger vast le stellen. FRANKRIJK. DE TOESTAND VAN HERRIOT. Clémentcl eventueel zijn opvolger? Het Journal de Genève verneemt uit Parijs omtrent den toestand von Herriot: De Fronsche minister-president is vast voor nemens deel te nemen non de parlementaire debatten der komende weken; hij voelt zich evenwel nog slap. Daarom zullen de eerste 10 of 14 dagen beslissend voor hem zijn. Indien hij zonder vermoeienis de beraadslaging over de begrooling van buitenlandsche zaken kan doorstaan, blijft hij oan het bewind. Indien hij daarentegen vindt, dut deze inspanning zijn krachten tc boven gegaan is, dan zal hij er toe overgaan af te treden. Hetzelfde blad vertelt, dat als eventueel op volger van Herriot dc tegenwoordige minister von financiën Clémentcl genoemd wordt. Een vrij groot aantal politici neemt hem echter kwa lijk, dat hij gesproken heeft van een pion- Dawes voor Frankrijk. De minister bedoelde, dat do schuldcischers van Frankrijk rekening behoorden te houden met de betulingscapaci- teit van Frankrijk, inuor men vindt, dat hij zich op een voor zijn land vernederende wijze uit gedrukt hec-ft door van een plan-Dawes te spre ken. Of Clémentel kans behouden heeft om in geval von aftreden van Herriot minister-presi dent te worden, zal nu, volgens het Journal de Genève, afhangen van de resultaten, die de huidige conferentie voor Frankrijk oplevert DE F1NANCIEELE CONFERENTIE TE PARIJS. Tevredenheid in Engeland. Uit Londen wordt d.d. 12 Jan. gemeld: Als de deskundigen ter conferentie tc Parijs vanavond klaar komen met him werk van het in concreten vorm gieten van de hoofdzaken van de overeenkomst, die door de geallieerde vertegenwoordigers is bereikt bij hun officieusc besprekingen, don zal de voltallige vergadering dezo morgen bespreken cn zullen daarin be sluiten worden voorgesteld, die het gehcelc ter rein van de larsprckingcn bestrijken. Men verwacht- algemeen, dut deze besluiten zullen worden aangenomen cn dat aldus de bi- zonderc kwesties van de toewijzing van de ont vangsten volgens het plan-Dawes cn de be schikking over dc opbrengsten van de Frunsch- Belgische Ro'crbczetting zullen zijn geregeld. In Londensche politieke kringen is men zeer voldaan over den voortgang, die op de confe rentie gemaakt is cn het vooruitzicht op haar welgeslaagd einde. Men verwacht, dat Churchill tegen Donder dag te Londen terug zal zijn. Hij zal dan de te Puiijs bereikte overeenkomst ter goedkeuring oan zijn collega's aanbieden. Amerika keurt dc over eenkomst goed. De Ameriknonsche regecring heeft de ont- werp-overcenkomst, te Parijs tot stand geko men tusschen de Amcriknnnsche vertegenwoor digers on do geallieerde ministers von finan ciën, aanvuur.1. Een nadere verklaring der Amcrikconscho regecring. Het A.ruiikaansche departement van buiten landsche zaken wijst er op, dat de finnncieoh overeenkomst, te Porijs getroffen, geen of wij king betcekent von de 'Amerikonnschc politiek ten aanzien von dc aanspraken krachtens het plan-Dawes op ccn der der Duitsche annuïtei ten. Daar de bizonderlveden van de overeen komst nog niet zijn ontvangen, heeft de goed keuring der regeering slechts betrekking op het beginsel, waarop de overeenkomst is verkre gen. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Duischlond verwerp den modus Vivendi. Ti- /uit aburg, dc voorzitter van de Duitsche handelsdelegatie, heeft Roynaldy, den Fran- schcn minister van handel, medegedeeld, dat de Duitsche delegatie het Fronsche ontwerp voor een modus vivendi vun de hand wees. De Fran- schen hebben daarom Trendelenburg nieuwe plannen voorgelegd inzake een regeling van be perkten duur: zes ,of acht maanden. Trendelen burg zal vondoag hel antwoord van de Duitsche delegatie doen weten. DUITSCHE JOURNALISTEN OP DE PERS TRIBUNES VAN T FRANSCHE PARLEMENT. Tot nu toe was aan dc correspondenten van Duitsche bladen te Parijs nog niet weer toe gang verleend lot do perstribunes in lut Fran- sohc parlement. Vandaag bij de heropening clcr Kamer zullen ze, volgens een bericht uit Berlijn, voo^ het eerst sedert den oorlog wed-u worden toegelaten. KAPITEIN SADOUL VOORLOOPIG IN VRIJHEID GESTELD. Met proces tegen kapitein Sudoul is gisteren- ochtend le Orléuns begonnen voor den krijgs raad.. Deze heeft een aanvullend onderzoek ge- j lost cn tot de voorloopige invrijheidstelling vun Sudoul besloten. ENGELAND. DK BCTREKKIN'GUN MET RUSLAND. Dc kwestie van liet handelsverdrag weer aan de orde gesteld. Rakofski, de vertegenwoordiger van Rusland te Londen, is naar Moskou vertrokken. Hij heeft enkele dagen, geleden een onderhoud gehad met Chamberlain, den minister van buitenlandsche zaken De Britsche bloden vernemen, dat dit onder houd van vriendschappelijken aard was cn zij bespreken het feit, dat Ro'kofski het thans wen- schelijk heeft geacht naar Moskou te. gaan, klaarblijkelijk om do Engclsch-Rusrischc be trekkingen te bespreken door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E. PONT. 13 „Zou dat wat worden?" vroeg hij, ziende dat Elisabeth's blik dezelfde richting had gevolgd. „Daar is nog niets van te zeggen", antwoord de ze kalm. „Tim verbeeldt zich natuurlijk, dat hij verliefd is, daar iwijfei ik geen oogenblik aan; maar een jongen ven twee- en-twintig is altijd verliefd op de helft van de meisjes, die hij ontmoet." „Ik niet", verklaarde Geoffrey dadelijk. „Ik werd verliefd op jou, toen ik pas negentien was en dat is nooit anders geworden." Elisabeth zond hem een bekoorlijken glimlach toe. „Misschien volgt Tim dan jou voetstappen", veronderstelde zij rustig „Wel, zou je ermee ingenomen zijn?" hield haar echtgenoot aan, met een hoofdbeweging in de richting, waarin Sara en Tim verdwenen waren. „Ik zal altijd ingenomen zijn met de vrouw, die Tim gelukkig maakt", antwoordde zij een voudig. Durward zweeg even; toen ging hij weer over tot een aanval. „Zij is een mooi, lief meisje, vindt je niet?" „Sara? Bepaald mooi zou ik haar niet noe men. Haar gezicht is te mager, en te heftig, te Scherp. Maar zij is een heel ongewoon type, net een ets in wit cn zwart en zc heeft iets bui tengewoon aantrekkelijks." Het duurde verscheiden dagen eer Sara het punt van Tim's beroep te pas kon brengen, maar ze slaagde erin op een middag, toen zij en Elisabeth samen met de thee zaten te wachten op de beide mannen. „Tim heeft al werkkring genoeg aan het be- heeren van het landgoed", antwoordde Elisa beth. „Hij kan tot op zekere hoogte voor zijn vader optreden en hem een groot deel van dc noodzakelijke bezigheden uit de hand nemen." Zij sprak met groote beslistheid, die het moei lijk maakte verder op het onderwerp door le gaan, maar Sara bleef volhouden, denkend aan Tim's jonge oogen, die plotseling zoo hard wa ren geworden. „Het is jammer, dat hij niet bij het leger kan gaan, hij zou het zoo dolgraag willen", be gon zij voorzichtig tastend. Een eigenaardige verandering kwam plotse ling over Elisabeth's gezicht. Het scheen Sara alsof een sluier neergedaald was, waarachter de ondoorgrondelijke oogen haar achterdochtig ga desloegen. Maar het antwoord was luchtig ge noeg. „O, één van de familie bij het leger is ge noeg. Ik zou zoo weinig van mijn knappen Tim zien, wanneer hij officier werd, alleen maar nu en dan, als hij verlof had." „Hij zou een goed militair zijn", zei Sara. „Ik vind voor mij, dat officier het mooiste beroep is voor een man." „Vindt je dat?" zei Elisabeth op kouden loon. „Er zijn veel gevaren aan verbonden." Sara kreeg een gevoel van tegenzin; zij had niet gedacht, dat Elisabeth tot het soort vrees achtige vrouwen behoorde. Vrouwen inct een groote physieke kracht en levenslust zijn zelden laf cn vreesachtig. „Ik geloof niet, dat er veel gevaar zou zijn voor Tim", zei ze warm. „Hij heeft veel durf." Vol verbazing stoorde zij Elisabeth aan. Want dat gezicht had plotseling een verwilder de uitdrukking, en de zachtrosc kleur von haar wangen verdween, zij zag doodsbleek. „Ja," antwoordde ze op ijskouden toon. „Ik geloof niet, dot Tim laf is. Maar" haar stem werd iets minder stroef „ik geloof, dat ik het oen. Ik ik houd niet van het leger als beroep- lim is mijn eenig kind", voegde zij er veront schuldigend bij. „Ik k&n hem geen gevaar la ten loopen op welke manier'ook." Terwijl zij sprak, kreeg Sara een vreemd voorgevoel. Het was alsof de geheime vrees van de moeder voor iets zij kon niet zeggen wat -r- zich ook aan haar had meegedeeld. /ij huiverde. Maar de indruk vervaagde even snel als hij gekomen was en zij sprak op uitda- genden toon als om zichzelf gerust te stellen. „Er zijn niet veel gevaren in dezen tammen vredestijd Officieren sterven tegenwoordig niet op het slagveld; ze worden gepensionneerd. „Sterven op het slagveld! Dncht je, dat ik daar bang voor was?" Er lag plotseling een die pe verachting in Elisabeth's stem. Verbaasd keek Sara haar non. „Was je dat dan niet?" vroeg zij aarzelend. Elisabeth scheen op het punt een hartstochte lijk antwoord te geven. Toen opeens behecrsch- te zij zich weer en zag Sara die eigenaardige, geheimzinnige uitdrukking in haar oogen, alsof zij op hoar hoede was. „Er zijn veel dingen erger dan de dood", zei zc ontwijkend, en stuurde vastberaden 't ge sprek in een andere richting. Gedurende de dagen die volgden, bespeurde Sara een nauwelijks waarneembaar verschil in de verhouding tusschen Elisabeth en haar. Eli sabeth was even vriendelijk als altijd, maar zij scheen op de een of andere onverklaarbare ma nier een grens te hebben gestold non hun inti miteit, een lijn to-hebben getrokken, die zij niet van plan was te overschrijden. Het was alsof zij voelde, dot zij Sara te dicht had laten komen bij een innerlijk heiligdom, dat zij tot nu toe veilig tegen eiken indringer had bewaard en alsof zij zich nu haastte een barri cade op le werpen tegen een herhaling van den aanval. Meer dan eens had Saro den 'matsten tijd het onderwerp van haar vertrek uit Borrow aange roerd, maar steeds had majoor Durward het idee ver weggeschoven, en verklaard, dut hij weigerde zoo'n onaangenaam punt te bespreken. Maar nu zij werkelijk het gevoel had Elisabeth's vrede op dc een of andere manier te hebben verstoord, besloot zij definitieve plannen te ma ken voor haar onmiddellijke toekomst Toen zij met haar idee voor den dag kwam, verbaasde het haar, cn niet onaangenaam, te bemerken, dat mevrouw Durward even weinig geneigd was van haar te scheiden als haar echt genoot cn haar zoon. Blijkbaar was de veran dering in haar houding, haor vreemde terug getrokkenheid, geen aanduiding van eenigc per soonlijke antipathie, en Sara voelde zich daar door eenierszins verlicht, hoewel zij het vreemd bleef vinden. „We zullen je allen zoo missen," betuigde Elisabeth cn haar toon' was volkomen oprecht „Ik zie niet in, waarom je zoo'n hanst zoudt ma ken van ons weg te loopen." En Geoffrey cn Tim vielen haar bii. Sara keek hen dankbaar aan met vochtige oogen. „Het is engelachtig" von jullie, dat je rne hiefr wilt houden," zei ze. „Maar begrijp je niet ik moet mijn eigen bestaan hebben een eigen dak boven mijn hoofd. II; kan niet altijd ge moedelijk in dc schaduw van een andermans dak zitten." „Wat een energieke jonge dame!" Iachto Geoffrey. „Maar ik zie, dat jc vastbesloten bent. Wat zijn dan nu jo plannen? Laat eens hooren." „Ilc dacht kamers te nemen voor ccn tijdje bij geschikte menschcn menschcn van onzen stand, die een betalende logee willen nemen..." „Arm, maar fatsoenlijk dus", vulde Geoffrey aan. Snro knikte. „Ja. Zie je' zij glimlachte even „jullio hebt mij bedorven voor allecn-Ieven, cn ik-'sto toch vrijwel alleen op de wereld, dus moet ik ergens een thuis voor mezelf moken." Zij vouw de een brief open, dien zij in de hand had. „Ik zou altijd graag aan zee wonen ergens op een klein plaatsje achterof En ik geloof, dat ik juist gevonden heb, wat ik zoek. Ik zag een advertentie voor een betalende logee; daar heb ik op geschreven en hier Ls het antwoord. Het is van een dokter een dr. Sclwyn in Monkshovep die een zieke vrouw heeft cn één dochter. Hij schrijft zoo'n origineel soort van "brief, dot ik geloof dot ik wel met hem op zou schieten." Geoffrey hield zijn hond uitgestoken voor den brief, en liet zijn blik over den inhoud gaan, terwijl zijn vrouw na een „mag ik?" tot Sara, die toestemmend knikte, over zijn schouder meelas. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1