Gebr. Perzina Piano's Pianohandel L. KLEIN Balans-Opruiming'! buitenland. m i cto langestraat 43 - telefoon 852 ABONNEMENTSPRIJS miJ,n"cn ;;or Ame~ „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een EERSTE BLAD. volle zangrijke toon, uitgebreide Sorteering f R/üode-IViagszijnf S I I igestraai 36 s Fluweel Costumes Crêpe de chine Costumes I Geruite wollen Costumes f 7 65 f 5.50 I t 8.35 l BORSTSIROOP tegen uiterst billijke prijzen 23e Jaargang No. 166 loort 210, idem lianco per pos! f 3.—, per week (met eratis verzekering tegen ongelukken) C.l71». alzondcilijke nummers Cj05. DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT B13. Woensdag 14 Januari 1925 bewijsnummer, elke regel meer O 25, dienstaanbie dingen cn Licldadigheids-advc tentiïn mor dc helft der prijs. Voor bandcl cn bcdriji bestaan zeer vooidecligc bcpalinéen voor het advertecicn bene circulaire, bevattende dc vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden DUITSCHLANn DE REGEERINGSCRISIS. Nog steeds geen kubinet-Luthcr. Uit Berlijn wordt d.d. 13 Jan. aan dn N.R.C. gemeld Het kabinet-Luther is nog steeds niet ge reed, al zijn de kansen von den tegenwoor dt- gen rijksminister van financiën sinds gisteien aonmerkelijk gestegen. Heden heeft Luther on derhandeld met de politieke leiders van dc verschillende partijen. De beslissing zou thans bij de Dviitsch-nationalcn liggen, die heden avond nog vergaderen. Luthcr wil, gelijk be kend, een kabinet samenstellen, waarin elke in aanmerking komende partij door een minister vertegenwoordigd zou zijn. De Beierschc volks partij en ook de Duitschc volkspartij zijn het met deze oplossing eens en ook het centrum schijnt bereid tc zijn er zich niet tegen tc ver zetten, dat dr. Brouns de partij als rijksmi nister van arbeid in het kabinet vcrlegcnwoo'- digi', mits dan echter dr Gesslcr, de vertrou wensman van de democratc-n, in het kabinet zou blijven. Dr. Gessier, de rijksminister van verdediging, is tot nog toe echter in het ge heel niet door Luthcr geraadpleegd, maar in welingelichte parlementaire kringen acht men het waarschijnlijk, dut ook deze bewindsman in functie blijft. Dc vraag is moor of dit met toestemming van de democratische fractie zal gvschieden. Luthcr zou in een dergelijk geval op den steun van alle burgerlijke partijen, met uitzon dering \an dc Duilsch-nalionalcn, kunnen n- kenen. Deze cischen voor een der hunnen dc portefeuille van binncnlandschc zaken op, maar daar wil het centrum ol weer niet van weten, daar volgens hun mcening een Duitech- nationanl minister van binncnlandschc n het onmiddellijk aan den stok zou krijgen rivet dc regeeringen der democratische bondsstaten. Het centrum wü, dat een lid van hot centrum deze portefeuille krijgt, b.v Adenauer, burge meester van Keulen. Muur dan zou het cen trum twee portefeuilles hebben cn bovendien willen de Duitsch-nntionalen nu eenmaal de portefeuille van binnenlondsche zaken cn geen andere. Zclis niet die van financiën, die op het oogenblik door dr. ifuther zelf wordt be heerd. Er zijn dus nog# grootc moeilijkheden te overwinnen. Het is niet onmogelijk, dut de Duitscli-na- tionolcn met ccn besluit zullen wachten tot na de stemming over de motie van wantrouwen in den Pruissischcn landdag. Dc Duitsch-na- liónalen zullen eerst de ontwikkeling in Prui sen willen afwachten, alvorens zich ter be schikking vun Luther te stollen. Opmerkelijk is inlusschen wel, dat Luthcr tijdens ccn be spreking, die hij heden met den sociaal-demo- cratischen afgevaardigde Hermann Muller had, verklaarde te hopen nog in den loop van don dag zijn kabinet te zullen kunnen samenstel len. Nader meldt de correspondent De hedenavond gehouden vergaderingen van de rijksdaggrocpcn van het centrum cn ven de Duitsch-nationnlen hebben geen resultaat opgeleverd. Dc oplossing von dc crisis is dus alweer voorloopig uitgesteld. Berlijn, 15 Jan. (H N.). Dr. Luthcr is ook vandaag nog niet gereed gekomen met de vorming van hot kabinet. Hij ontving vanavond den afgevaardigde Schicle (Duitsch-nntionaai) cn later di. Feh rc-n bach (centrum). Beide afge vaardigden keerden na afloop vun hun onder houd met di. Luther naar de fractievergade ringen van hun partijen terug, waar zij verslag over dit onderhoud uitbrachten. Hot senioren convent is tegen Woensdagmiddag 3 uur, dus 1 uur voor de voltallige rijksdagzitting, bijeen geroepen. DE HERSTELBETALINGEN IN DECEMBER. Volgens het door het bureau van den agent- generaal voor de herstelbetalingen gepubli ceerde overzicht heeft hij in December aan of voor rekening van de landen, die recht hebben op schadevergoeding, betaald co. 58.59 milli- oen goudmark. De betalingen betreffende uit gaven voor het bezette Rijnland, voor militaire en marinecontrólecommissies bedroegen onge veer 5.77 millioen. Voor den dienst der Duit- sche buitenlnndsche leening is in Dcc. geboekt i .24 milliccn. Volgens d;zelfde statistiek be taalde de agent-generaal sedert de oprichting von zijn bureau in totaal 280.29 miliioen. DE DUITSCHE ONTWAPENING. Dc controle op dc Kruppfübricken. In het zoocven gepubliceerde jaarverslag dor Fricdrich Krupp A.G. wordt verklaard, da', ook in het nigdcopen jaar te Essen geen oorlogs materiaal is vervaardigd. De geallieerd; con trolecommissie is nog steeds bij de firma werk zaam. Sedert don zomer van 1918 zijn 9175 tot het bedrijf behoorer.de machines, d. i. T4 van het totaal, vernietigd. DE DUITSCH-ITAL1AANSCHE HANDELSBESPREKINGEN. Volgens deskundige kringen i. di beteekonis der voorloopige handelsovereenkomst, lusschen Italië en Duitschland hierin gelegen, dat beide partijen elkaar \oor het definition e verdrag reeds de meest bcgunstigingsclnusules hebben toegestaan. Men kan er op rekenen, der hei definitieve verdrup tegen 51 Maart 1925 ge sloten zal zijn. Mei uitzondering van eenige artikelen brengt het voorloopige verdrag reeds de meestbegunsliging cn dit zal zeker een groote opleving van den Duilschen uitvoer naar Italië meebrengen. Deze bepaling geldt nu reeds voor het gebied der scheikundige producten, voor de lederindustrie, papierindustrie, bock-; drukkersbedrijf, porselein-, glas- en speelgoed industrie. De voornaamste uitzonderingen be treffen de ijzerindustrie en de aanverwante in dustrieën. Over het algemeen kunnen beide landen tevreden zijn over het provisorium, dat een gunstig vooruitzicht voor dc verdere onder handelingen biedt en een verdere stap is op den weg der wederzijdschc mcestbegunstiging, waar Duitschland naar streeft. ACTIVITEIT VAN MORGAN IN DUITSCHLAND. Berlijn, 1 3 J a n. (H.N.D.R.L.). Volgens dc bladen zou de firma Morgan «vun plan zi jn te Berlijn ccn bankinstelling op te richten, welke zich behalve aan verzekeringen, in de eerste plaats aan het vorleenen van bemiddeling voor verschaffing van gelden aan de industrie zou Wijden - El.F AUGUSTUS ALS NATIONALE FEESTDAG. De democratische groep in den rijksdag heeft een wetsontwerp ingediend, ertoe strek kend om den TTdcn Augustus, den dag, waarop de grondwet door de nationale vergadering van Wcimar werd aangenomen, tot nationalen feestdoc tc maken RAKOFSKI TE BERLIJN. Rakofski, do Russische gezant tc Londen, is gisteren tc Berlijn aangekomen. Hij had oen onderhoud niet Krcslinski, den Russischcn ge kant te Berlijn. EEN VOORLOOPIGE HANDELSOVER EENKOMST MET POLEN'. Berlijn, 15 Jan. (H. N.). Do onderhande lingen, die dc laatste dagen lusschen een Duit schc en een Poolsche delegatie zijn gevoerd I over ^vct sluiten van een voorloopige handels overeenkomst, zijn met goed gevolg bekroond, i Lr is een voorloopige overeenkomst gesloten, I die door de betrokken ïegcciingen binnen drie j dagen moeten worden goedgekeurd. De onder handelingen over een algemeen handelsverdrag zullen op 1 Maart beginnen. ERNSTIGE SPOORWEGRAMP. Vele dooden cn gewonden. Keulen, 13 Jan. (V. D.) De D-trein no. 10, die gisteravond te 10.08 uit Berlijn is ver trokken, is hedenmorgen om kwart over 7 op het station te Heine op den personentrein no. 230, bestemd voor Wanne, geloopen. Vier wa gons vun de personentrein werden in cn over elkaar gedrukt. Officieel werden 21 dooden ge teld. Dit aantal is intusschen gestegen tot 23. Er zijn ongeveer 40 zwaar cn licht gewonden De materieele schade is zeer groot. De perso nentrein, die bestemd was voor Wanne, was een arbeiderstrein, zoodat de slachtoffers bijnu allen tot den arbeidersstand behooren. De D- trcin is door het onveilig signaal gereden, dot door den nevel niet zichtbaar was. De trein voor Wanne was reeds in beweging, teen hot ongeval plants had. Nader wordt gemeld, dat ei in het gen-cl 23 dooden en 59 gewonden zijn, van wié 14 zwaargewond zijn, twee levensgevaarlijk twee konden zich reeds naar huis begeven. Tenge volge ven de hevige botsing zijn de lijken zoo verminkt, dat nog slechts 12 dooden door gevonden pupieren konden worden geïden tificeerd. De plaats des onheiis vertoont het beeld van ccn onlzettendcn chaos. Het ongeluk geschiedde, doordat dc perso nentrein iceds vertrokken had moeten zijn *»n de D-trein tengevolge van de duisternis cn den mist door twee signalen heenreed. Bij h-:t tweede signaal trachtte de machinist nog ló remmen, maar het mocht hem niet meer ge lukken den trein tot staan te brengen. Volgens de Berl. Z. o. M. zijn tot dusver 24 lijken geborgen. Dc - slachtoffers behooren hoofdzakelijk tot de passagiers van den perso nentrein, van die van den D-trein werden slechts enkelen getroffen. Drie wagens van den sneltrein zijn zwaar be schadigd. Spoedigwaren hulplreinen ter plaat se Het reddings- en bergingswerk blijkt zeer moeilijk, daar dc zware locomotief van den D-trein dc wagens van den personentrein ge heel vernielde. Van de tot dusver geborgen 44 personen zijn 23 zwaar gewond. Men ge looft reeds alle gewonden uit de puinhoopen tc hebben gehaald. Als tamelijk zeker wordt nan- g'enomen, dat de dooden uitsluitend behooren tot de passagiers van den personentrein. Het aantal docden en gewon den. Nog twee andere spoorwegongelukken. Uit Berlijn d.d, 13 Jour. aan het Hbl. Omtrent het spoorwegongeluk bij Heme v.cedt r.og gemeld, dat het 'aantal dooden in het gehcc-l 22, het aantal -gewonden in totaal 59 is. Onder de gewonden zijn er velen zoo ernstig, dat men wanhoopt ze in het leven tc- kupnen behouden De passagiers, c'ie gedood of gewond werden, zaten allen in den sne'trcin Dortmund—Duisburg. De drie ionl-t; wagens van dezen trein weiden geheel over cn in el kaar geschoven. In den D-trein zijn slechts weinig personen gewond. Hel personeel van de locomotief kwam cr wonder boven wonder heelhuids of. De stoker cn de machinist vcr- k'aarden beiden, dat ze tengevolge van den dikken mist hot signaal, dej cp onveilig stond niet hadden gezien. Bijna tegelijkertijd met het ongeluk te Memo K\d-, eveneens in het Rccgcbied, een tweede spoorwegongeluk plaats. Dc sneltrein, die van Hal tingen naar Hagen reed, bctste in het Sta tion Hagen op een daar staonden trein. Do laatste wagen van dezen trein werd geheel veisp'inlerd Totdusvci heeft men drie dooder. cn verscheiden licht en zwaar gewonden uit do overblijfselen van dezen trein te voorschijn ge bracht. Een derde spoorwegongeluk, dat van minder ernstigen aard was, had plaats in het station Salzwedel in de nabijheid van' Halle. Hier kwamen twee goederentreinen met elkaar in botsing. Beide locomo-ticvcn werden geheel vernield. Het personeel kon zich redden dooi op het ocgenblik van dc botsing viin de ma- chine te springen e j RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44 &3) £3$ éR tfïr <24 c O VESTEN SJAALS HAI.DSCHOENÈN OVERBLOUSES DIRECTOIRS Slobkousen en Broeken DAMES-MODE-MAGAZIJN ,,L' HIRONDËLLË" 16/18 LANGESTRAAT AMERSFOORT ii,.lUc<>n>1.Z5 'dh'fo'r N *JWgsrt:kem«{rr<iul' Berlijn, 13 Jan. (H. N.). Verschillende bladen bevuilen een bericht uit Essen, als zoude vanmorgen nog een tweede spoorweg-ongeluk hebben pluals gehad cn wel in dc buurt van Hatlingen, waarbij 5 menschcn omgekomen zouden zijn. Uit bericht is echter volgens een mcdedceling van de spoorwegdirectie Essen niet juist. Bij het spoorweg-ongeluk te Herne zijn in hel geheel 22 personen gedood, terwijl er ruim GO gewonden waren, van wie cr echter velen naar huis kenden tcrugkccrcn. VIER WERKLIEDEN GEDOOD. Fr ank foil, 13 Jan. (H. N.) Gisleien zijn vier werklieden in aanraking gekomen met de hoog-spsnningsleiding van het electrici- teitswerk van het Neckarkunuu! te Edingen. Zij walen terstond dood. FRANKRIJK. Gistermiddag te 5 uu~ is het parlement 'her opend. Dc Senaat 'hield een zuiver formeèle bijeenkomst. HERRIOT HERSPELD. P u r ij sT 3 J a n. (V. D.) Na afloop van den ministerraad op het Elysée heeft Herriot aan een persvertegenwoordiger verklaard: Ik ben hersteld en zal hedennamiddag de heropening der Kamers bijwonen. DE TOESTAND VAN HERRIOT. Harriot, heeft gisterochtend ook den minister raad op het Elysée bijgewoond. President Dou- mergue wcnschte hem geluk m?t de verbetering in zijn gezondheidstoestand. Nu afloop zag men Herriot zich naar zijn automobiel begeven, zonder dat dit hem moeite scheef» te kosten. PAINLEVÊ WEER KAMERVOORZITTER. Painlevé is herkozdn als Kamervoorzitter met 313 stemmen, tegen 24 op Cochin. De oppo sitie onthield zich van stemming. Herriot v/con- dc- de vergadering bii. DE FINANCIEELE CONFERENTIE TE PARIJS. Uit Londen wordt d.d. 13 Jan. gemeld: Hc-t is'niet mogelijk geweest het ontwerp van de overeenstemming, die informeel bereikt is in de gesprekken tusschèn de geallieerde en Amerikaansche vertegenwoordigers op do con ferentie to Parijs, tijdig geheel gereed te krijgen voor onderlcekening hedenavond. Zoo zal er geen volledige eind verga dering plaats 'hebben vóór morgenochtend. Uit Parijs meldt men d.d. 13 Jan.: In de voltallige bijeenkomst der financieele conferentie vanmiddag tc vijf uur werd dc tus schèn de grootc mogendheden tot stand geko men overeenkomst in haar groole lijnen aan de vertegenwoordigers der kleine landen mede gedeeld, om hun gelegenheid te geven hun op merkingen te maken. Daar de tijd ontbroken heeft om den tekst der overeenstemming te la ten drukken, zal die tekst in een voltallige ver gadering morgenochtend om 9 uur aan alle ge delegeerden ter onderteekening voorgelegd wor den. Alle kwesties zijn echter reeds opgelost, met name het laatste punt, dat gisteravond nog ni. l was geregeld. De Vereonigde Staten zullen van I September 1925 af 2procent vun dc Dawcs-annuïteitcn krijgen. Een officieel communiqué bevestig', do reeds gegeven inlichtingen over de voltallige bijeen komst en voegt cr aan toe, dat da voorzitter van dc deskundigen een samenvatting van de overeenkomst gaf cn cr ccn beschouwing aan tociocïde. De gedelegeerden van Roemenië, Zuid-Slavië, Brazilië cn Tfjecho-Slowakiio mankten ccnig voorbehoud. Hieromtrent zal in den avond nog beraadslaagd worden. President Coolidgc tevreden. Officieel wordt medegedeeld, d t president Cooligdc dc overeenkomst van Parijs ten aan zien von de Amerikaansche oorlógsaonspraken als een billijke regeling beschouwt Tlij erkent, dut de regeling niet'nllc Amerikaansche non- spraken omvat cn verklaart er verheugd ovu te zijn, dat de regeling dc Vercenigde. Stoter, niet in dc positie p'cats von een hebzuchtig crediteur. Wot Rusland aangaat, spreekt do president dc hoop uit, dot dit land vooruit zal geon, zoódut het zijn plaats onder dc mo gendheden zal kunnen hernemen. Ruslands vooruitgang ging teleurstellend langzaam DE SCHULDEN DER GEALLIEERDEN' ONDERLING. Wat de kwestie van dc geallieerde schulden betreft, het Britsche kabinet zal deze materie '"binnen kort behandelen in aansluiting uan dc gesprekken, die Churchill hierover te Parijs ge had heeft. Clémentel heeft Zaterdag aan Churchill een korten brief overhandigd, waarin hij hem vraagt de Britsche opvatting inzake de schul den uiteen te willen zetten. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Trendelenburg heeft het antwoord vun dc Duitschc delegatie op het nieuwe Fiansche ioorste.1 tot heden uitgesteld. OPHEFFING VAN STRAFKOLONIES. Dc regcering heeft besloten de strafkolonies in Noord-Afrikn voor veroordeelde militairen af tc schaffen als gevolg van het rapport von oen commissie, die ter plaatse een langdurig onderzoek instelde. VALSCHE PASPOORTEN. Parijs, 14 Jan. (V. DDe politie heeft een groot aantal valschc paspoorten van ver schillende landen met nagemaakt stempel in beslag genomen 2 personen werden gearres- leeid, die ervan verdacht worden bijna 100 valsche paspoorten te hebben verkocht. ENGELAND. DE SCHULDEN DER GEALLIEERDEN ONDERLING. Dc regeling van dc schuld van Frankrijk eon Engelund. Londen, 13 Jan. (H. N.). Churchill, die morgen naar Londen terugkeert, zal in een kabinetszitting verslag uitbrengen over de con ferentie te Parijs en vermoedelijk ook ovc: zijn onderhandelingen met Clémentel ten opzichte van de betaling vun Frankrijk's schuld aan Engelund. Men verwacht, dat de Engelsche regeering tc kennen zal geven, dat de nota van Balfour nog steeds als grondslag voor een regeling kun dienen, doch dat het kabinet ook bereid is te beraadslagen over andere voor stellen, die Frankrijk wil indienen. Naai ver luidt, zouden Churchill cn Clémentel te Parijs, overeengekomen zijn, dat het het meest in het belang van Frankrijk zou zijn, indien n; beta lingen nan Engeland geschiedden uit een ge deelte van de ontvangsten, die Frankrijk vol gens het plan-Duwes vun Duitschland zal ont vangen. Dit zou dus beantwoorden aan het piun, door Keynes de vorige woel: aan dc hand gedaan. A<»QUITH TERUGGEKEERD. Asquith, de leider der Engelsche liberalen, is gisteravond van zijn reis naar Egypte te Londen teruggekeerd Hij werd verwelkomd door zijn familieleden en door vooraanstaande liberalen, aan het hoofd van wie Lloycj George stond, die hem hartelijk begroetten DE R. 30 GESTATIONEERD TE CAïRO. Berlijn, 15 Jan. H. N. Draadloos). Uit Londen wordt gemeld, dut het Engelsche lucht schip R. 36 na zijn verbouwing' voortaan te Cairo zal worden gestationeerd. DE ST. PAULS KATHEDRAAL. Het fonds voor het herstel vim de St Pau's- kathedraal, waarvoor de inschrijving Vrijdag geopend is. bedraagt thans reeds 45,500 pond sterling. Er is echter minstens 200,000 pond noodig. Nader wordt d.d. gisteren draadloos uit Lon den gemeld De koning, de koningin cn de prins van Wales hebben reeds hun bijdrage toegezegd. Heden heeft koningin Alexandra oen cheque van 50 pond sterling ingezonden. Gificn vun 100 pond zijn gedaan door verschillende fiancicelc fir ma's, onder anderen Rothschild and Sons, Mor gan on Henry Schroedcr and Company. Een vermeldenswaardige gift van 50 pond is die van de weduwe van Wilüam Holman. Hunt, die in de kathedraal is begraven cn wiens I nagedachtenis voor het nugeslocht op een dor muren bewaard wordt door ccn copio van zijn schilderij „Hel licht der wereld." DE WERKLOOSHEID Het aantal wcrkloozen bedroeg 5 Januari 1.307,800 of 40,125 meer dan op hetzelfde tijdstip in 1924. IERLAND HET VRIJSTAATLEGER. Officieel wordt bekend gemaakt, dat hel le ger vun den Icrschen vrijstaat thans 1080 of ficieren cn 14,263 manschappen telt, waaruit blijkt, dat 40,000 militairen, officieren cn man schappen gcdemoboliseerd zijn gedurende da laatste 18 maanden. Gedurende den burgeroor log lelde het leger 50,000 man. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Primo dc Rivera terug naor Spanje. Uit Gibraltar d.d. 13 Jan. Primo de Rivera wordt ongeveer 20 Januari uit Melilla tc Algeciros verwacht. Hij zal daar ccnige d n blijven ter bijwoning van feeste lijkheden, die te zijner cere worden gegeven. Uaarna vort rekt hij r.r.nr Madrid. ITALIË. DE POLITIEKE ONRUST. Dc maatregelen tegen de oppositie* Uit Romo dd. 14 Jan.: In Udinc, Triest, Venetië en Genua 'hebben op verschillende vuk- vcrcenigingskuntoren huiszoekingen plaats ge had. OOSTENRIJK. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. Het Ncuc Wiener Journul meldt onder voor behoud, dot volgens een mededccling van een betrouwbaar gebleken man tb militaire com missie van toezicht der entente, die reeds sinds eenige Weken in Oostenrijk haar onderzoek hervat heeft, op grond van een geheime aan wijzing in een loods te Weencn 21 nieuwe ka nonnen heeft ontdekt. Daar de poiitie niet wi de ingrijpen, aangezien deze zaak buiten haar terrein ligt, heeft de commissie aan het depar tement van bui tertio nóschc zaken dc uitlevering der stukken gcëischt, dat daartoe order 'heeft gegeven. Het blud merkt 'hierbij op, dut het verdrag vun St. Germain Oostenrijk de be voegdheid schenkt zijn leger uit te rusten met 20 kanonnen. HONGARIJE. DE POLITIEKE TEGENSTELLINGEN. Boedapest, 1 3 J n n. (H. N.) Minister-pre sident graaf Bethlen heeft in een vergadering dor regeringspartij een rede gehouden, waarin hij mededeelde, dat de regcering thans bereid is gevolg te geven aan een voorstel van den president der nationale vergadering, om het namelijk mogelijk tc inuken, dut de afgevaar digden, die in goed geloof en onidut zij de uit sluiting als een tc strengen maatregel be schouwden, zich bij het verzot plegende deel der oppositie aansloten, in hel parlement kun nen terugkeeren, evenals de oppositie zelf. Aan de socialisten verweet graaf Bethlen, dut zij het in 1921 gesloten politieke ver drag niet hebben nageleefd. Zij zijn echter, omdat zij den inhoud van dit verdrag hebben gepubliceerd, niet ontheven van dcszelfs ver plichtingen, tc meer duur het verdrag niets be vat wat nadeel zou kunnen berokkenen aan dc belangen der socionl-democralischc partij, doch uitsluitend het voordeel van dc natie beoogt. RUSLAND. EEN POOLSCH-RUSSISCH GRENS INCIDENT. Uit Charkof weedt van Russische zijde 'ge meld dal eon hfd?eling, bestaande uit een veertigtal Popi sche soldaten, zonde»- reden op 5 Januari tie grens der sovjet-unie oversein eed err het vuur opende op schildwachten. Dc aan vallers wierpen bommen en losten geweerscho ten op het lokaal van den plaatselijkön com mandant. De Russische wachtpost beantwoord de het vuur. Eén aanvaller werd gedood, de anderen werden genoopt naar Poolsch gebied terug te kcercir. TURKIJE. RPOTECTIE-MAATREGELEN. Ingevolge een besluit van de Turksche Na tionale Vergadering moeten voortaan nllc staatsambtenaren klceren dragen van in Turkije vervaardigde stoffen PALESTINA. EMIGRATIE VAN JODEN NAAR PALESTINA, Professor Wci&mann verklaarde, dat cr maandelijks gemiddeld 2000 Joden naar Pa lestina uitwijken, waarvan 60 uit Oost- Europa, 30 uit de Balkanlar.den en 10 uit het overige Europo. Volgens een bericht uit Kofno emigreerden 8000 Joden met den minister voor Joodscho aangelegenheden, dr. Rosenberg, aan het hoofd, von Litaucn naar- Palestina.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1