Langestraa. 36-20 °/o kOftÏBig. j DE EEMLANDER" Pianohanden, KLEIN, Utrechtschestr, 44 f Mode-Magazijn? BaldRS- Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten PR11S DER ADVERTENTIEÜ EERSTE BLAD. BUITENLAND. Ducanola-Piarro s, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK BINNENLAND. 23e Jaargang No. 168 ptr post f 3.—, per vreêk (met cratis verzekering tegeD ongelukken) 0.17b. aizondcrlijkc nummers Y CJ05. AMERSFOOBTSCH DAG Vrijdag 16 Januari 1925 5U REAU DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ^rnhEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL.INT.si3. 4 rege's 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb-f dingen en Ucidadighcids-adve tcntiên voor dc bellt der prijs. Voor handel cn bedrijf bc taan zcci vooideelige bepalingen voor het advcriccren bene circuiairc, bevaltcnde dc voorwaar Jen wordt op aanvraag toegezonden. "M IITSCHLAND. DE REGEERINGSCRISIS. Eindelijk opgelost. Luther rijks kanselier. Dc samenstelling van het kabinet. Officier! wordt uit Berlijn bericht, dat rijks president Ebert dr. Luther tot rijkskanselier en op diens voorstel de volgende personen tot rijksministers heeft benoemd: Buitenl. zaken: dr. Stresemann (D. V. P.). Binncnl. zaken: Schiele (D.-nat.). Financien Economie: Neuhaus (D.-nat.). Arbeid: dr. Brauns (Centr.). Rijks weer: dr. Gessier. Posterijen: Stingl (Beiersche V. P.). Verkeerswezen: Voedselvoorziening en landbouw: graaf Ka- nitz (D.-nat.). Het departement van justitie is den „Obcr- landesgerichtsrat" Schumacher, lid van den Rijksraad, aangeboden, die don tevens zal wor den belast met de waarneming der zaken van het rijksministerie voor de bezette gebieden. Do besprekingen hieromtrent zijn nog niet geëin digd. De rcgecringsvcrkloring. B e r 1 ij n 16 Jan. (V. D.) Over den in houd von de hedenavond of te leggen rcgec ringsvcrkloring wordt gemeld, dat dc regeering er r.aar streelt den binnenlnndschen vrede te verbeteren cn de sociale tegenstellingen weg te nemen. Verder wordt een spoedigè oplossing van de valorisatie-kwestie in uitzicht gesteld en wordt een beroep gedaan op de medewer king van alle verstandige inwoners van het rijk. Wat de buitcnlandsche politiek betreft, wor den de overeenkomsten van Londen uitdrukke lijk erkend, doch wordt ten sterkste vastge houden aan het Duitsche standpunt inzake de ontruiming van het Keulschc gebied. DE STRIJD VAN RECHTS TEGEN DE GROOTE COALITIE IN PRUISEN. Het standpunt van 't centrum. De ccntrurr\sfractie uit den Pruisischen land dag heeft gisteren besloten te volharden bij haar oude standpunt, n 1. dat een nieuwe ver kiezing voor den landdag niet noodzakelijker wijze het aftreden van het kabinet met zich behoeft te brengen. EEN SEPARATISTENLEIDER DOODGESCHOTEN. P i r m a s e n s, 15 Jan. (H. N.) Dc sepora- tistenleider Helfferich is vandaag bij een twist met inwoners van het plaatsje Münchwcilcr doodgeschoten. HET SPOORWEGONGELUK BIJ MAINZ. De Fronsche krijgsraad te Mainz stelde den plaatsvcrvongenden stationschef Mandial, die werd vervolgd in verband met het spoorweg ongeluk in den tunnel bij Mainz, met het oog op het Fransche amnestiebcsluit buiten ver volging-. Dc conducteur Gies werd vrijgespro ken. p-- THEUNIS IN DE KAMER OVER DE CONFERENTIE VAN PARIJS Bij de uiteenzetting- der resultaten van de Pa- rijschc conferentie verklaarde Theunis in de Ka mer, dat voor de handhaving der Belgische prioriteitsrechten overwegingen van moreelen aard de overhand hadden behouden. Wanneer het plan-Dawes tegen 1028 volledige resultaten zal opleveren, ontvangen wij jaarlijks 500 mil- lioen, waarmee wij onze staatsschuld zulten ver minderen. Er zijn redenen om te gelooven, dal de Duitschers de overeenkomst zullen uitvoeren. De geallieerden zijn eensgezind gebleven. Het is een gelukkig teeken. dat de Ver. Staten weder aan de groene tafel hebben plaats genomen. Dc minister besloot zijn rede met te zeggen, dat Belgic een onbetwistbaar succes had behaald. ENr-pi AND. DE SCHULD VAN FRANKRIJK AAN GROOT-BRIT ANNIË. Dc vermoedelijke inhoud ven het Engclsche antwoord op Clémcntel's memorandum. Uit Londen wordt d.d. 15 Jan. aan het Hbl gemeld Het Britsche kabinet heeft heden met mi nister Churchill anderhalf uur long de resul taten van de Parijsche conferentie besproken Van de vooraanstaande leden der regeering waren alleen lord Birkenhead on Neville Cham berlain afwezig Voordat de kabinetsraad bij eenkwam, hod Churchill een bespreking met Baldwin en met den minister van buitcnland sche zaken, Austen Chamberlain. Het voor naamste punt van bespreking in den kabinets raad vormde het schriftelijk memorandum van den Fianschen minister von financiën Clémcn- tcl over het vraagstuk der intergeallicerd-a schulden. Van goed ingelichte zijde wordt vernomen, dat in het antwoord der Britsche regeering op dit memorandum de volgende punten zullen worden gestipuleerd le. De Britsche regeering houdt vast aan het principe, vervat in de notn-Balfour. dot het bedrag der Britsche schuld aan de Vereenigde Staten het maximum vormt van de Britsche aanspraken tegenover de geallieerden. De Britsche regeering acht zich echter piet gebon den aan alle détails van de voorstellen, welke door vroegere Engelsche regeeringen zijn ge daan. 2e. De Biitsche regeering is vastbesloten et oor te waken, dat Duitschland ziin verplich tingen nakomt, maar zij stelt zich anderzijds op het standpunt, dat de schulden der geal lieerden aan Groot-Brjtunnië, wanneer deze eenmaal bij verdrag zullen zijn vastgesteld, geen verband zullen houden met een even tueel in-giebreke-blijven van Duitschland. Vooral tegen dit laatste punt wordt een krachtige oppositie van Fiansche zijde ver wacht, maar men hoopt in Britsche regee- ringskringen, dot in de toekomst een vergelijk mogelijk zal blijken op grond van de prakti sche voorstellen, welke Churchill heeft gefor muleerd. De Britsqhe regeering is in elk ge val bereid terstond met Frankrijk over de bij zonderheden ecner regeling in onderhandeling te treden. Men neemt aan, dat dc totale som, die En geland van de geallieerden zal verlangen, on geveer 710 millioen zal bedragen. Te Londen beschouwt men inmiddels liet herstel van de eensgezindheid tusschen de ge allieerden als het voornaamste resultaat van de Parijsche conferentie. Na de vrij scherpe polemiek tusschen Frankrijk, Engeland cn Amerika, welke aan de conferentie vooraf ging, had men hier ernstiger moeilijkheden verwacht. In conservatieve kringen cn in de Ci ty schrijft men dit gunstige resultaat voor een deel toe aan dc persoonlijke verdiensten van Churchill, wiens aanzien vooral in de City zeer is gestegen. Veel waarde wordt hier ge hecht aan het feit, dat de Vereenigde Stoten thans meer bij dc kwestie van het herstel zijn geïnteresseerd.' want een groot deel der ver wikkelingen, die sedert het sluiten van het /erdrag van Versailles hebben plaats gehad, wordt toegeschreven aan de afzijdigheid von Amerika. Men verwacht, dat dc Vereenigde Stoten voortaan een gunstigen invloed zullen oefenen op de politieke betrekkingen tusschen de geallieerden. Wat de kwestie der intergeallieerdc schulden betreft, waagt men zich over het algemeen nog niet aan ccn oordeel. In liberale en in Labour-kringen wordt echter verklaard, dat Churchill bij zijn pogingen om hét succes van zijn regecrinr op de Purijsche conferentie te verzekeren, feitelijk indirect de bezetting van het Roer-gebied door de Fronsche en Belgi sche troepen, die Engeland steeds als onwet tig heeft beschouwd, heeft gesanctioneerd Of dit verwijt in het Lagerhuis den vorm van een aanval op Churchill's beleid zal aannemen, valt op het opgcnblik nog niet te zeggen. Dc nota-Balfour opnieuw als grondslag. Clémentel ontving van Churchill een brief inzake de regeling van de schulden. Het En gelsche kabinet hernieuwt officieel het voor stel, vervat in de nota-Balfour, volgens welke Engeland slechts het bedrag zou eischen van de som, dip het aan Amerika moet betalen, waarvan het grootste gedeelte door do per centages, aan Engeland uit annuïteiten van het plan-Dawes toevallend, zou worden ge dekt. Frankrijk zou slechts het restant moeten betalen. POLEN. HET GESCHIL TUSSCHEN POLEN EN DANZIG. Na de bijeenkomst van de pohtiekc commis sie en van den ministerraad heeft minister Thugult een nieuwe verklaring aan de pers gedaan. Hij zegt daarin, dat Polen zich zoo long mogelijk onthouden wil van een gewapend op treden tegen Danzig. De regeering heeft nog een aonlal strafmaatregelen te harer beschik king. Het was vo'strekt nood'nVeaik de weder- zijdsche betrekkingen zorgvuldig te herzien. Gisterochtend zijn de besprekingen voortgc- gezet De bladen, met uitzondering van een socialistisch blad. dat onvers*»;11L~ ten opzichte vfln do kwestie is, bevatten dreigende en op gewonden artikelen cn wi'lcn dat de volkcn- bondscommissaris teruggeroepen zal worden wegens zijn'partijdige houding. RUSLAND. tlliT PROCES-O KL ADSKI. Okladski, dc agent-provocateur van de vroe gere tsaristische politie, wiens proces te Mos kou grootc belangstelling gewekt had, is 'er dood veroordeeld. Wegens den longen tijd. die reeds verloopcn is sedert zijn misdrijven cn wegens zijn leeftijd is de doodstraf door een gratie-besluit veranderd in 15 jaar tucht huis. VEREENIGDE STATEN. DE BENOEMING VAN HOUGHTON TOT GEZANT TE LONDEN. Londen, 15 Jan. (V D.) Officieel is rne- dedeeling gedaan van de benoeming van Houghton als gezant der Vereenigde Staten te Londen in de plaats van Kei log, die staatsse cretaris te Washington zal worden. Houghton komt van Berlijn, alwaar hij sinds 1921 het ge zantschap der Vereenigde Stoten heeft waarge nomen. Naar verluidt, zal hij, alvorens zijn post te Lorden te betrekkon, nog een bezoek aan de Vereenigde Staten brengen. EEN LEENING AAN DENEMARKEN. De National City Bonk heeft aan de Deen- sche regeering een crediet verstrekt van 40 millioen voor den tijd van een jaar. Men ge looft te New-York, dat dit de eerste stap is tot de stabilisatie van ccn Dcenschcn wissel koers. DE GESTRANDE DUIKBOOT. Gemeld wordt uit Chutham (Massachusetts) dot de duikboot S. 19, die aan een grond hep, bij het üchtirjgswcrk ip zoodanig scheeven star.d is geraakt, dat de bemanning, die aan vankelijk aan boord gebleven was, het schip verlaten heeft. AUSTRALIË. DE ZEELIEDENSTAKING. De muitende scheepsbeman ning veroordeeld De bemanning van de Mocraki is veroor deeld tot twee weken gevangenisstraf. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, qlko regel nicer l.~. Uitgebreide rollenbibllotheck. Wij zonden gaarne catalogi en prijslijsten. fTT-- --f- 1 *n rr «m» ««aai S Morgen Zaterdag als extra J reclame op alle reeds zoo S lage prijzen in onze Etalages voor Amerstoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 NOG EENIGE WINTERMANTELS in VELOUR DE LAINE EN LAKEN cn ZWART SEAL-PELUCHS worden tot inventarisprijs opgeruimd. Dames- Motf3-Magaz(jn „L'HIRONDELLE" 1618 LANGESTRAAT AMERSFOORT GEMEENTERAAD VAN ROTTERDAM. Dc gemeentc-bcgrooting aan genomen. De gemeenteraad van Rotterdam heeft gis teren met 24 tegen 18 stemmen .verworpen een voorstel-Lührs-Heykoop-dc Zeeuw, om op de bcgrooting 1925 voor subsidies aan kunstinsti tuten 100.000 uit te tr.ekken,en het voorstel- vnn Aalten om dit bedrag te bepalen op 50.000. De kunst blijft alzoo gesubsidieerd met 50,000. De ontwerp-begrooting dienst 1925 is aange nomen met 56 tegen 6 stemmen. Tegen waren de communisten en de vrijheidsbonders, namens wie dc heer De Meester had verklaard da$ ze hun stem aan de begrooting niet zouden geven, wijl de langdurige debatten geen houvast had den gegeven voor evcnlueele bezuinigingen. Verworpen is eveneens het voorstel-mevr. Brauns (waarover in een vorige zitting dc stem men staakten) om dc tramdirectie te verzoeken de door de gemeente betaalde tram-abonnemen ten voor de raadsleden tegen gercduceerden prijs tc verstrekken. In verband met de bezwaren, gerezen tegen het voorstel van B. en W. om dc vrijgekomen terreinen aan de Keilehaven aan de „Continen tal Petroleum Company" en aan de N. V. „Acetylene" te verhuren, werd besloten dit punt aan te houden. De heer Joh. Brautigam gaf daarbij in overweging om, nu de aanvoeren van minerale olieën in de Rottcrdamsche haven weer geleidelijk toeneemt, eens te overwegen of Rotterdam niet de beschikking moet krijgen over een goed-gcoutilleerde en geïsoleerde pe troleumhaven. B. en W. zullen dit bij het ter zake dienende praeadvies in overweging ne men. Het voorstel tot het aangaan eener 15 mil- Jioenleening (waarvan de rente 5'< pet. zal be drogen) is uangenomen. OUDHEIDKUNDIGE VONDST. Beelden opgegraven in dc kerk tc Gorinchcm. Do „Nieuwe Gorinchemschc Courant" be richt dat men bij de werkzaamheden voor hot aanbrengen van centrale verwarming in de Ned. Herv. te Gorinchem een belangrijke op graving gedaan heeft. Het was bekend dat onder de kerk zich nog een grofmonuthent moest bevinden. Daarvan werd thans een klein beeldje gevonden en een gedeelte van de catafalk. Daar men wist dat bij het monument twee beeldjes behoorden heeft men getracht ook het tweede te vinden. Bij het zoeken stootte de koster de heer v. Kralingcn, op ccn groot wit marmeren beeld. De vereeniging „Oud-Gorcum" heeft een ver der onderzoek doen instellen, waarbij dit fraaie beeld in stukken op verschillende plaatsen is ontgraven cn tevens eenigo stukken van het grafmonument cn ook 't bedoelde tweede beeld je werden gevonden. Het groote beeld stelt voor Wilhelmina van Arkel, een der laatste teigen van de Van Ai- kel's in de vrouwelijke linie. Zij was de vrouw van Jacob van Puffcnroodc, drossaard van Gorcum van 1617 tot zijn dood in 1652. De vrouw ligt met opgetrokken knieën op een paradebed, met het hoofd op een kusset», waaraan een kwast hangt. Om het hoofd ziet men een hoofddoek, terwijl ccn ruime mantel over dc armen is geplooid. KONINKLIJKE NED, MIJ. VOOR TUIN BOUW EN PLANTKUNDE. De eerste Ncdcrlandsche Moederdag In Amerika cn cok in Duitschland, bestaat de gewoonte om op cën dag in het jaar, de z-g. „Moederdag" de moeders in het algemeen te eeren door het schenken van bloemen ert het leggen van b'oemen op het wanneer de moeder overleden is. Het hoofdbestuur ven de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw cn Plantkunde heeft het initia tief genomen tot hef instellen van een dcrgelij ken „Moederdag" voor ons land. Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende -groe pen uit den Ned. Tuinbouwraad, wcnscht ge noemd bestuur den datum vastgesteld tc zien op den derden Woensdag in Mei De Meimaand werd gekozen in navolging van Amerika en sDuitschland. D© eerste ^ledcrlandschc Moederdag zal dus •gehouden werden op 20 Mei 1925. Om het denkbeeld uit te voeren, zullen plnntse'ijko commissies in het loven geroepen worden, die steeds voeling hebben met het hoofdbestuui der Maatschappij. Het is het hoofdbestuur ge bleken, daf in den lande voor het denkbeeld veel sympathie bestaat. DE STAKING TE IJMUIDEN. Het einde nabij Men meldt ons uit IJmuidcn: De staking van het trawler-personeel nadert haar einde. Dc bekende firma wed". Groen trof heden een loon regeling met het stakend personeel. Heden, Vrijdag, varen alle trawlers van genoemde fir ma weer uit. Men verwacht ccn spoedige oplos sing van het conflict. VERVAARDIGEN VAN VALSCHO GULDENS Zes jaar gevangenisstraf gèëischt. Voor de rechtbank te Rotterdam stond gis ter terecht een 22-jarige los werkman, beklaagd van hef vervaardigen en uitgq^cn von valsche Ncdcrlandsche guldens. In zijn woning in de Quintstraat goot Ml met bchu'p van gips en matrijzen volschc gul dens uit tin. In Nov. 1924 is het te Wassenaar dcor een sigarenwinkelier in diens winkel op de uitgifte von een yalschen guMen betrapt cn toen gearresteerd De bek]., die bekende, zei dat hij ongeveer 10 per weck vervaardigde. Geheel had hij er drie vierhonderd gemaakt. Dc directeur van de Rijksmunt, do hoe: Hoitsema, die als -getuige verhoord werd, vci- klaardc dat de guldens slecht nagemaakt wa ren. Het O. M. zei in zijn requisitoir, dat vervaardigen von valsche guldens op groote schaal geschiedt Alleen in Rotterdam zijn in 1924, elf valsche rijksdaa'ders en 968 valsche guldens in boslo.-r genomen. Vooral in s-goren- winkels worden veel valsche geldstukken in betaling gegeven. Het O. hl. wilde voor bekl. niet de maximum straf van negen jaar gevan genisstraf 'vragen. Eisch zes jaar gevangenis straf. De voidcdigcr, mr De Haan, vioeg een lich tere straf voor zijn cliënt, die eerst tin gekocht had, om er oud-Hol'nndsch meubeltjes van te vervaardigen en de eerst, toen hij, die niet verkoopen kon, uit armoede tot zijn misdrijf overging. DE MOORD OP DEN MAKELAAR BUSCH. Herhaald verhoor van den verdachte. Men meldt ons uit -Amstcrdom Nog steeds komen verschillende personc-n zich bij de centrole recherche melden, die mee- nen inlichtingen te kunnen geven hetzij om trent de in 1915 gepleegde misdaad, hetzij be treffende den persoon van den aangehouden bouwondernemer Van Muylwijk. Al deze in lichtingen worden nauwkeurig onderzocht. Her haaldelijk wordt naar aanleiding van de ver kregen inlichtingen dc verdachte door den rechter-commissaris gehoord. In het algemeen gaat het onderzoek in de goede richting en wordt verwacht dat de ontknooping zal volgen. Het onderzoek heeft nog niets ccncrccts opgeleverd. Ook gister heeft het onderzoek dat door de Justitie wordt ingesteld inzake den moord op den koopman Busch nog niets concreets op geleverd, houwel het langzaam vordert Twee metselaars, die 9 jaar geleden gewerkt hebben aan het gebouw aan den Overtoom, waar het afschuwelijk misdrijf werd gepleegd, zijn door den Rechtcr-Commissaris verhoord. De Justitie heeft met deze werklieden, die op de hoogte moesten zijn van dc destijds door verrichte werkzaamheden ook ccn bezoek ge bracht aan het gebouw. Daarbij werd hun ge vraagd inlichtingen te geven omtrent de werk zaamheden, welke indertijd door hen zijn ver richt. De verklaringen, welke beide metselaars af legden kunnen voor het verder verloop vari het onderzoek van het allergrootste belang zijn. Dc veronderstelling is nog gemaakt, dat dc duder dc kist zou hebben begraven cn dv be tonnen plant boven den kuil zou hebben ge metseld in den nacht van Vrijdag op Zater dag 22 October 1915. De mogelijkheid schijnt echter thans niet uitgesloten te zijn, dat dien bcwusten Vrijdagavond de hoorBusch werd vermoord cn diens lijk onmiddellijk werd ver borgen in d'e kist, welke daarop in ccn der kasten van het alleen voor den bouwonderne mer Van Muylwijk bewoonde gebouw zou zijn verstopt. Doarnn zou dan dc dader volkomen gelegenheid hebben gehad cn wel van Zater dagmiddag ongeveer 2 uur of tot Maandag ochtend ongeveer 7 uur om eerst „het graf" tc graven, daarna dc kist erin le bergen en ten slotte dc betonneering te voltooien. Hoe het ook zij, dc verdachte Van Muyl wijk blijft ook heden nog steeds ontkennen in het misdrijf eenig aandeel tc hebben gehad. JACHT OP EEN FIETS Een sponnende race. De 19-jarige juffrouw H. ter L. zette voor het postkantoor aan den Groenen Stillen dijk to Rotterdam een oogenblik haar fiets neer. Toen zo weer buiten kwam, was haar fiets ver dwenen. Onmiddellijk stapte zc in een passeeren- de autobus, om aan het nnnstbijzijnde politie bureau aangifte van den diefstal tc doen. De politie waarschuwde dodelijk allo verkeersagen ten bij de bruggen en de vcerbooten. Nog moor nauwelijks was do juffrouw weg, of de ver keersagent van het Stieltjesplein zng een mnn op een damesfiets passecren. Hij kon den ver dachte zelf niet nagaan, doch waarschuwde ccn motoragent. Deze zette den rijwieldief na. Wel dra bemerkte de man op do fiets, dot hij ver volgd werd cn zette er een gangetje in. Een jacht tusschen den wielrijder en den motor agent ontstond. Door het drukke verkeer zag dc fietsende vluchteling kans weg to komen, Eerst nadat een groot gedeelte van dc stad was doorgejaagd, gelukte het den motoragent den dief op den Coolsingel te grijpen. Het bleek tc zijn dc schilder A. J'h. Aun het bureau Nas- saukado werd hij in bewaring gesteld, waat tevens bleek, dat hij zich ook hnd schuldig ge maakt aan een drietal inbraken. KORTE BERICHTEN. Trap van een koe. Dc veehouder J. Kroes, tv Oosterzec (Fricsl.) kreeg Dinsdag in zijn stal een trap van ccn koe tegen de borst, die zoo hevig aankwam dot hij gisteren aan de gevolgen is overleden. In kokende soep gevallen. Het 2 li jarig zoontje van V. d. E. te Hocn- derloo is ccnigc dogen geleden in ccn onbe waakt oogenblik in een pot met kokende soep gevallen. Het kind kreeg ernstige brandwonden, wooraon het Dinsdag is overleden. Door een machine gegrepen. Te Winschoten is gisternacht d'? gehuwde cartonbcwerkcr Dommer in dc fabriek Reidct- lond gevallen cn door een machine gegrepen. .Hij is dadeiijk naar het ziekenhuis le Gronin gen 'vervoerd cn weldra overleden. Door een auto gegrepen. Dinsdagmiddag is te Teugt, op den rijks straatweg tusschen Deventer en 'Apeldoorn de 57-jarige landbouwer G. J. Groote Bronihoar, toen hij vnn achter een huis op den weg kwam, terwijl twee aanecngekóppeldc boerenwagens passeerden, aangereden door een auto van den heer M Polak uit Deventer, die voor dc boe renwagens moest uitwijken. Grootc Bromhaar werd doodelijk gewond. Mijnongelukken. In do staatsmijn Wilhelmina is hedennacht de mijnwerker M. door vollend gesteente ge dood. In de Duitsche mijn Mario bij Aken heeft een gasontploffing plaats gehad, waarbij 2 ar beiders cn 1 persoon van <)e Reddingsbrigade bij een reddingspoging werden gedood De slachtoffers zijn allen Duitschers. Noodlottige vol. Do 16-jarige timmermonsleerling B. P. is hedenmorgen van een in aanbouw zijnd pond aan de Ruisdaelstraut tc Rotterdam gevallen. Hij kwam met zijn hoofd terecht op ccn ijzeren hek. De geneeskundige dienst vervoerde den ongelukkige naar het ziekenhuis aan den Cool singel, waar hij bij aankomst reeds bleek tc zijn overleden. Een oneerlijke brievenbesteller. Dc politie te Doetinchem heeft onngehouden ccn brievenbesteller van het hulppostkantoor te Gnanderen, ter zake van verduistering van gel den en in verband daarmede velschheid in ge schrifte. Doodgedrukt. Gistermiddag voer de 20-jarige beurtschip per W. L., uit Hillcgom, met zijn motorboot „De Onderneming VI" onder dc Wijnbrug door. Doordat het stuurrad in aanraking kwam met de brug, sloeg het achterover en geraakte de schipper bekneld tussphen het stuurrad en de metorkep. Bewuste'oos werd hij er oneer vandaan gehaald, hij leek oogcnschijnlijk geen verwondingen bekomen tc hebben. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek de ongelukkige reeds tc zijn pverleden en constateerde men, dut do borstkas was ingedrukt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1