BLÜTHNER PIANO'S PianohandeS L KLEIN, M d«-Magaz ijngalans - Opruiming 5 WILLEM GROENHUIZEN Westminster Klokken „DE EEMLANDER" BUITENLAND. ij koopen voor sik Langestraat 361 EERSTE BLAD. MUZIEK-OPRUIMING F 0,10 23e Jaargang No. 169 IE3XNEMEHTSP811S """'f" r* Amtrv loort 2 10, idem iianco ^er post 3.—, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17* alzondcilijke nummer* 1 CjOS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 513. BECLAI/iES. Prijs 1J rebels o.üj, elke regel meer 1. voor de meest verfijnde wenschen. RUIME SORTEERING UTRECHTSCHESTRAAT 44. l Nogslechtsenkeledagen TU'C? aannemeliik bod itgynfiey C5P isy tü? Xü? 'gXT Tpjjs> iQy DUITSCHLAND. HET KABINET LUTHER. Uitstel van het afleggen der re geeringsverklaring tot Maandag. In den rijksdag- verklaarde president Loebe gisteren bij het begin der vergadering dat hi; nog niet geslaagd was in het bezetten van de ministeries van financiën en justitie. Dc rijks kanselier verzocht daarom de regeeringsver klaring tot Maandagavond 6 uur uil tc -.tellen. Von Grëfc (nat. soc.) rischtc toen, dat de rijkskanselier Ebert zou voorsteller, van hot vormen van een regeeiing af te zien, den lijksdag te ontbinden en n:cu\ve verkiezingen voor een nationale vergadering uit te schrijven, om een nieuwe grondwet te ontwerpen. Sta cker (comm.) noemde het oen schandaal, dat de rijksdagleden sinds twee weken tc Berlijn op een regeering wachten. Men moest onmid dellijk een politieke dicussie houden cn non den tegenwoordigen toestand ccn einde maken. Men kan het ook wei zonder een minister von justitie stellen. (Geroep Dat zou je wel wil len I Vroolijkheid). Het voorstel van blo cker werd verworpen. Daarno verwees de rijksdag de wetsontwer pen tot vermindering van personeel en tot aanvulling van de pensioenen naar dc huishou delijke commissies. Hierop werd de vergode- ling lot Maandag verdaagd. Uit Berlijn wordt d.d. 16 Jan. aan de N. R. C. gemeld Om 6 uur zou heden rijkskanselier Luthér r.ijn kabinet aan den rijksdag voorstellen. Om half vier weid echter plotseling van officiecle zijde medegedeeld, dat dit tot Maandagavond 6 uur moest worden verdaagd, omdat de on derhandelingen over het benoemerj van de rijksministers van financiën cn van vcikeeis- wezen nog niet ten einde waren gevoerd. Aan dit officieels bericht kunnen wij nog toevoegen, dut een heden gehouden gecom bineerde vergadering van vertegenwoordigers van de Duitsch-natioirulen, de Duitsche volks partij en het centrum van meaning bleek, dut een regeeringsverklaring onmogelijk kon wor den afgelegd, zoolang in de nog bestaande vacatures niet was voorzien. Dc regeeringsver- kluring was anders al kant en klaar. Om 4 uur was het nieuwe kabinet bijeengekomen om cr de laatste hand aan te leggen. De verklaring, die .wij nu eerst Maandag zul len leeren kennen, is tamelijk koit. Er wordt uitdrukkelijk in verklaard, dat dc tot dusver gevoerde buitenlandsche politiek zal worden voortgezet. Vóórts worden de verschillende ontwerpen ven binnenlandsche politiek, die weldra aaiï den rijksdag zullen worden voor gelegd, opgesomd en ten slotte verklaart de regeering, dat zij doen zal wat zij kon om don binnenlandsche vrede te handhaven en do grondwet te beschermen. Zooals bekend zullen de meerderheidspartij en de houding dpr regeering bij monde van hun woordvoerders loten goedkeuren, zonder echter "te stemmen voor een motie van ver trouwen, die dan ook wel niet zal worden in gediend. Daarentegen kan men wel rekenen op een motie vnn wantrouwen der sociaal-demo craten. De democraten, die hunnerzijds zeer ernstige bedenkingen tegen het kabinet-Luther koesteren, zullen een afwachtende houding aan nemen en daarom wo 'njnlijk niet voor de sociaal-democratische n ie stemmen Dr. Luther zal dus eerst wel over een meor- dciheid beschikken. Hoe lang die intusschcn zal duren is moeilijk tc vooi spellen. Waar schijnlijk precies zoo lang als hij aan dc po litiek van zijn voorganger getrouw blijft. Gaat hij echter onder den invloed van de Duitsch- nationalen in zijn kabinet naar rechts ovc.-- heJle/i, dan zullen de democrateh cn het cen trum wellicht tot de oppositie overloopen en dan zullen dc dogen van zijn kabinet geteld zijn. De nieuwe rijkskanselier heeft heden con be zoek gebracht aan zijn voorganger Morx, ols- ook aan Loebe, den president van den rijksdog. De fractie van de Duitsche volkspartij in den rijksdag heeft hedenavond een vergadering gehouden en van Stresemnnn geëischt, dat hij zich in de kwestie van dc ontwapening tot geen enkele verdere concessie bereid zou ver klaren. In dc vergadering van de sociaal-democra tische groep is opnieuw besloten, dc felste oppositie tegen het kabinet-Luther te voeren. Voorts werd besloten, te interpelleeren naar aanleiding van het feit, dot de Duitsch-natio- nnle afgevaardigde admiraal von Tirpitz do cumenten, de hij uit het rijksarchief zou heb ben ontvreemd, heeft gepubliceerd De soci aal-democraten zullen aan dc regeering de vraag stellen, of de aangelegenheid onder zocht wvordt en of er maatregelen getroffen zijn om te vermijden, dot cr nog meer docu menten door Tirpitz worden gepubliceerd. Nieuwe moeilijkheden. Naai uit Berlijn wordt gemeld, zijn nieuwe moeilijkheden te Berlijn ontstaan, daar dc Duitsch-nationalen met bepaalde cischen inza ke het opstellen der regeeringsverklaring zijn gekomen. Het Centrum zou zich hier krachtig tegen hebben gekant. ^en brief van Obcrt aan Morx. De rijkspresident heeft tot den afgetreden rijkskanselier Morx een brief gericht, waarin hij o.a. zegt Uw harde werk heeft aan het Duitsche volk op zijn lijdensweg voor de eer ste maal vei betering en succes, zóówel op eco nomisch als op politiek terrein, gebracht: Schumacher bedankt voer een ministerspost. Naar de Duitsche binden van gezaghebben de zijde vernemen heeft „Qbetionjiesgerichts- rat" Schumacher de hem aangebeden porte feuille van justitie geweigerd. Nadere bizonclcrhcden over de nieuwe crisis. Uit Berlijn wordt d.d. 16 Jan. bericht Zoowel de Duitsch-nationalen nis dc ccn- trumlcden zouden in dc bespreking van gis termiddag hebben verklaard, dat, zoolang de departementen van financiën cn justitie onbe zet zijn, belangrijke punten der regeeringsvei- kloring onmogelijk in den rijksdag kunnen worden besproken.- De regeeringsverklaring zou, naar verluidt, zeer kort zijn cn de taak van het kabinet in do komende maanden slechts aanduiden. Voor de stemming over de regeeringsverklaring zou de meerderheid voor het kabinet-Luther reeds zijn verzekerd. De democraten cn not.-soc. zouden zich van stemming onthouden, do overige bur gerlijke partijen zouden vóór- cn slechts de soc.-dem. en communisten tegenstemmen. FRANKRIJK. DH FINANCIEEI.E CONFERENTIE TE PARIJS. Een verklaring van Clémente). In antwoord op cenigc gestelde vragen zei- de Clémentel, de minister van financiën, gis teren in de Kamer, dat de eerste annuïteit, die Frankrijk zal ontvangen, I milliard 358 milliocn frank bedraagt. Hij bracht nog huldè oan ChurchHl voor diens initiatief en verzoe nenden geest ter conferentie van Parijs Hij besloot met te zeggen, dat de overeenstem ming der goallieerden een gelukkig verschijn sel wns en zoowel den vrede als Frankrijk's veiligheid waarborgde. De hoop van Duitsch- land op een revanche'berustte olleen op on- eenigheid tusschen de geallieerden. EEN REDE VAN DEN PRESIDENT DER KAMER PAINLEVÉ. Painlevé, de president der Frunsche Kamer, bracht bij het aanvaarden van het president schap gisteren dank aan de meerderheid en gaf tegenover de geheele Kamer uiting aan zijn toe wijding en erkentelijkheid. Hij verklaarde, dat hartstocht bij de debatten geoorloofd is, war neer deze ontspruit aan bezorgdheid voor de groote nationale belangen, den bioci cn dc vei ligheid vnn Frankrijk, maar merkte op, dat de noodzakelijke goede orde bij de debatten een vorm van vaderlandsliefde is Hij betoogde, oht de geduchte worsteling v in de vijf jaren oorlog grootsche maatregelen eischten, die de binnenlandsche vraagstukken onontwarbaar met de internationale vraagstukken vermengden. Hij herinnerde eraan, dat dc vorige Kamer even wicht 'had gebracht in de loopende begrooting. Hij wees cr op, dat genoegdoening was ge schonken oan generaal Sarrail en andere moei onbekende slachtoffers van den 001 log. Pnin- ic\é herinnerde vooits aan de jntificatie van hel verdrag van Lausanne en de vie^vanging van dc exploitatie van het Roergebied door het plah- Dawe's, aun het verband tusschen"d*» vraagstuk ken van do veiligheid en oniv 'ng ecner- zijds en dat van het schadevj ngsvraag- sluk anderzijds, in verband «vaa. i° de con ferenties van Londen'en Geneve plaats had den. Hij wees cr op, dat Frankrijk zonder ock maar iets tc laten afdingen op zijn onafhanke lijkheid, of af te slaan van zijn wettig recht op verdediging, aan de naties, die trachtten den vrede te hervinden, den weg zal wijzen. Het re sultaat, te Genève verkregen, was het eersre ontwerp van het ideaa', waar de mcnschhcid het oog meer van nf zal wenden. Zinspelend op de berichten van opstanden, die door obscure agenten in het buitenland wa ren verspreid, betoogde Painlevé, dat het ge zond verstand en de waakzaamheid van het land nnn degenen, die zich verbeelden dat Frankrijk overgeleverd is aan ccn afschuwelijke cam pagne van vreesaanjaging of een reusachtige brutale beursmanoeuvre, dc nederlaag zal be zorgen. Frankrijk verstoot dc kunst langs den weg van orde cn wet zijn socialen vooruitgang voort te zetten. Het moge een naburig land of een groot verafgelegen land betreffen, waar van Frankrijk gaarne zou zien dat het wedei deelneemt aan de economische activiteit van het Westen, Frankrijk heeft geen enkele les in ontvangst te nemen en het zal geen propa ganda van hen dulden. Het mag zich 'niet men gen in hun binnenlandsch leven, zij mogen zich niet mengen in het zijne. 1 UMULT IN DE KAMER. Uit Parijs werdt d.d. 15 Jan. can hef Hbl. gemeld Painlevé heeft hedenmiddag opnieuw het' presidentschap van de Kamer aanvaard met een uitvoerige rede, waarin hij op zijn bcui: het tegenwoordige regime prees Na een op somming van hetgeen de Kamer van II Mei reeds op verschillend gebied heeft tot stond gebracht, waarvan vooral verme'ding verdient zijn hulde oan ('en arbeid van den Volkenbond op grond van dc aanneming van het protocol ven Genève, dat twaalf jaar geleden nog een onwaarschijnlijke utc-pie geleken zou hebben, zeide de president ecnigc harde waarheden oen 'het adres van de rechterzijde Hij verklaarde, dat de toestand nog verzwaard is door een vasthouden aan illusies, dat het tijdig nemen van dc nocdige maatregelen verhinderd heeft en kwam krachtig op tegen pogingen om ongst te wekken voor revolulior.nnire gevaren, uil •allerlei motieven, die het daglicht niet verdro gen kunnen. Zij toespraak, die ccn geprononceerd partij- karakter droeg cn op uiterst krachtigsn toon werd voorgedragen, hnd rechts groote woede gewekt, we'kc. nog vergroot door een ovatie, die hef linkerblok ann zijn herkozen president bracht ten slotte een gewelddadigen uitweg zocht Aanleiding zoekend in een beweerde fout tegen het reglement van orde, door Painlevé begaan en wel door terstond behandeling var. de in terpellaties over de staking te Dcuarr.enr-z oan dc orde te stellen a. vorens den datum van be handeling van andere ingediende interpellaties te doen vaststellen, maakte de rechterzij zoo 'eng cn luid rumoer, dat sommige socialisten en radica'en opnieuw trachten de obstructionis- ttm met de vuisten tot stilzwijgen te brengen. NOG EENIGE WINTERMANTELS iu VELOUR DE LAINE EN LAKEN en ZWART SEAL-PELUCHE worden tot inventarisprijs opgeruimd. Dames- Mode-Magazijn „L'HIRONDELLE" 16/13 LANGESTRAAT AMERSFOORT Langsstraat 43 - Tsla'oon 852 Juwelier GROOTE KEUZE DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN MET DUITSCHLAND Dc Franschc delegatie bij dc economische onderhandelingen heeft de cischen von de Duit sche delegatie verworpen cn deze don go- schreven tekst van hear laatste voorstellen toe gezonden. DE BALANS DER ROERONDERNOM1NG. P a r ij s, 16 Jan. (H. N.) Blijkens het ver slag der financieele commissie, die de bolans voor de Roexonderncming heeft vastgesteld, zijn lot 31 Augustus 1924 in totaal 4.55I.CG7.G49 francs ontvangen, waartegen over uitgaven stonden tot een bedrag van 1.012.559.328 francs, zoodat er een overschot is van 3. 518.508.321 francs, waarvan echter nog 781.721.000 francs in mindering nioet worden gebracht voor de kosten van de be zetting van het Rijnland en de uitgaven voor de verschillende controle-commissies voor den tijd, dat de Bclgisch-Frnnsche spoorwegregie opgehouden heeft te bestaan cn geen ontvang sten meer worden geïnd. Na eenigc verderp verrekeningen wordt d«' zuivere winst uit dc expeditie op 2.737.250.321 francs vastgesteld, waarvan Frankrijk tijdens den duur der ope raties feeds 1.237.701.987 francs in den vorm vnn leveringen in naturu heeft ontvangen cn België ruim 1 milliard. Zaterdag 17 Jamiar. 1925 PRIJS DER AOVERTEHTlEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanb c- dingen cn Lieldadighcids-adve.tcntiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het adverteeren Ecnc circulaire, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. ONGEVALLENVERZEKERING. Londen, 15 Jan. (H. N. Draadloos). Uit ccn door het ministerie vnn binnenlandsche zaken gepubliceerde statistiek blijkt, dot in 1923 ruim 7 milliocn oan ongevallenverzeke ringen is uitbetuald, d. i. bijna 1 milliocn meer dun in het voorafgaande jnor. DRAADLOOZE MUZIEK. Londen, 15 Jan. (H. N. Draadloos) Tusschen dc Engelsche theaterdirecteuren cn de Engclsche Broudcasting Cy worden thans ern stige onderhandelingen gevoerd om tot ccn overeenkomst tc geroken voor het weergeven van muziek enz. door bemiddeling vnn den diandlooz.cn omroep. Tot nu toe hadden de directeuren van theaters zich tegen een dus danige overeenkomst verzot. EEN GEHEIMZINNIGE VERDWIJNING. Sedeit 5 December wordt ccn 23-jurigc ty piste, juffrouw Elsie Cameron, uit haar wo ning in Londen vermist. Zij had het voorne men te kennen gegeven het '„week-end" door tc brengen te Crowborough in Sussex, waar haar verloofde, Noimnn Thorn, een hoender park heeft. Getuigen hebben haar des avonds in de nabijheid van do woning van Thorn, niet meer dun een hut, op een afgelegen pluats ge legen gezien, doch bij haar verloofde is zij vol gens diens stellige verklaring' niet geweest. De omstandigheid, dat niemand haar oan het sta tion van Crowborough heeft zien uitstappen, deed aanvankelijk twijfel koesteren aan do juistheid der getuigenverklaringen, doch thans is gebleken, dat een mies je, dat aan haar sig nalement beantwoordt, dien dug met ccn auto bus naar Crowborough gereisd is, omdat ze volgens haar verklaring te Londen in oen ver keerden coupé had plaats genomen, zon dit zij in plants vnn in Crowborough. in Tunbridgc Wc ih was beland, waar zij de bus genomen had. Dc verloofde, die als een Engelsche Robin son Crusoe eenzaam leeft met zijn pluimvee, zijn hond en zijn kat, heeft een open brief n do bladen gepubliceerd, waarin hij ccn beroep op haar doet iets van zich te laten hooren. Dc politie van Sussex heeft Scotland Yard te hulp geroepen. Een der laatste berichten ricldt thans,* dut lr Crouwborough het aan stukken gesneden lijk van het verdwenen meisje gevonden is en wel op do boerderij van Norman Thoin, dien men vnn den gruweli.jken mcord hoc langer hoe meer goot verdenken. DENEMARKEN. DE INDUSTRIE EN DE SOCIALE WETTEN. Kopenhagen, I 5 Jan. (H. N. Draadloos) Een gisteren gehouden vergadering der be sturen 1 r plaatselijke organisaties vun den Deenschen wevkgeversbond heeft een motie aangenomen, waarin wordt geprotesteerd tegen een verhooging der bestaande sociale lasten, welke volgens hun meaning nan het industrieele leven zullen worden opgelegd door d- sociale wetten von de regeering. In het bijzonder lcun- ten de werkgevers zich legen de wettelijke in voering van den 8-urigcn arbeidsdag cn tegch dc oprichting van hedrijfsraden. DE DEENSCUE ARBEIDSMARKT. Opzegging vnn 'contracten. Kopenhagen, 15 Jan: (V. D.) Naar de blaccn vernemen,-worden de mccjlo coün- licvp contrnclen. welke gedurende dr 'eerste maanden van 1925 ofloopen, ten deele' door dc werkgevers en ten anderen deele dco'r de ar beiders opgezegd. De opzeggingen hebben op 150.000 tot 20D000'arbeiders betrekking. ITALIË. UIT DE 1TALIAANSCHE KAMER. Slcfani, dc minister von financiën, heeft gisteren in de Kamer een uiteenzetting gege ven van den arbeid van 'd'e Itnlioonsché c! - gotie ter financieele conferentie von Parijs, Hij sprak zijn voldoening uit over dc mede werking van Amerika. Bij de beraadslaging over het ondcrwcrp- kieswet heeft Orlandb dc jongste rcgecrir.gs- mantrcgelcn nopens dc persvrijheid gekriti seerd. Hij verklaarde, dat het onmogelijk is verkiezingen te houden onder dc tegcnv.ooi- digc omstandigheden. OOSTENRIJK. DE ARRESTATIE VAN DEN COMMUNIST KAT2. Vcorloopig in vrijheid gesteld Het communistische lid vnn den Duitschen Rijksdag is uit Wecnen naar Berlijn vertrokken, nadat hij zich had verbonden zich op 5 Febr., den dag' waarop het proces naar aanleiding van de tegen hem ingestelde vervolging wegens vci- valsching van passen zal beginnen, weer ter beschikking der rechtbank tc stellen. ZUID-SLA VIE. EEN MISLUKTE AANSLAG OP EEN SNELTREIN. Onbekende personen deden een poging om de spoorbrug bij Slivonitza, aan den spoorweg Sofi3—Zaribrod, in de lucht tc doen vliegen. Er hadden drie ontploffingen plaats, dra alleen schade van weinig betcekenis aanrichtten. .Het treinverkeer werd niet onderbroken. De aan slag was volgens een bericht uit Solia klaar blijkelijk t-gen den sneltrein gericht, die tien minuten van tc voren zonder letsel passeerde. POLEN. MET GESCHIL TUSSCHEN POLEN EN DANZIG. De Pooische regeering heeft ann den alge- meénen secretaris van den Volkenbond ccn uit eenzetting gezonden van haar standpunt in dc kwestie vun de posterijen er. de brievenbusser te Danzig en heeft tevens protest aangeteekend tegen de houding van den volkenbondscommis- snris Macdonnel. Zij heeft ook de beide nota's overgelegd, die gewisseld,zijn tusschen Macdon- nei en Strassburger, den diplomaticken verte genwoordiger van. Polen te Danzig. Een groote partij populaire Franscüis, Engelsche en Duit sche te koop aan geboden tegen per nummer. MUZIEKHANDEL FA, R. VAN DE Arnhemschesiraat. l^inGSSTTa. QOJtei~28ti PHILIPS LA'-MPEN. Dit noodzaakte Painlevc reeds een eersten c'sg zijn hoed op ie zetten en dc zitting t-' schorsen onder enoirn tumult, waartoe de communisten het hunne bijdroegen c'oor e^n virtuose uit voering van de internationale en het fluiicn op schelle, b'ijkbeor speciaal daarvoor meege brachte fluitjes. No de hervatting konden de interpellaties onder betrekkelijke kglmts worcor>\ voortgezet. Het voorval bewijst echter, dat <L rechterzijde weinig geneigd blijkt het gezag van den pre sident, die bij openbare nominatieyè stemming is gekozen, te erkennen, hetgeen 't vooruitzicht opent van uiterst turbulente zittingen Dc herkiezing van den meer behoudenden candidnot De Selves tot president van den Se naat, onderstreept opnieuw hef verschil in d opvattingen von de radica'en in Kamer en Se naat. Laatstgenoemden hebben opnieuw hun partijpiesident Bienvcnu Martin laten vallen, omdof ze blijkbaar geen aanhangers zijn var» het verbond'met dc socioüsien en dit wilden te kennen geven. De Selves behaalde ditmaal zelfs meer stemmen den dc vorige maol. Dit wijst opnieuw op aanstaande botsingen tusschen do beide helften von het Parlement, hetgeen Har riot hat regceren niet gemakkelijker zal maken., De premier v/oorde de z'tting bij, een been steunend op een tabouret, heterccn bewijst cal zijn genezing toch neg niet volkonven i".. UIT DE FRANSCHE KAMER. Op verzoek van de regeling heeft de Kamer dc interpellatie van Paul Lufont, over de door Spanje gevraagde vervolging van den Spaanschcn romancier Blasco Ibanez, van de agenda afgevoerd. Zij heeft d l eveneens, met 350 tegen 225 stemmen, gedaan ten aanzien van een interpellatie over de alge- meenepolitiek van de regeering. DE FRANSCHE TARIEF VERHOOGING. Zwcedsch protest. Stockholm, 15 Jan. (V. D.) In het memorandum, door dc Zweèdschc Kamer van Koophandel in Frankrijk nun de Frönsche re geering- gericht, wordt cr op gewezen, dat de voorgestelde verhooging der Frnnschc invoer rechten voor de Fransch-Zwccdschs economi sche betrekkingen ccn ernstig gevaar zou op leveren, zonder dat hierdoor de FrariscHe in dustrieën in dc meeste gevallen gebaat zou den worden. De Zwccdsche exportartikelen zijn n.I veelal kwaliteitswaren en speciale fa brikaten cn de Franschc fabrieken zijn niet uitgerust om met de productie van deze arti- icn op ruime schr.nl binnenkort een aanvang te kunnen maken. Het gevolg hiervan zou een aanmerkelijke prijsstijging zijn, welkv den ixanzchcn consument zou benadcelen én waarvan de Franschc prcduciie voorlcopig niet zou kunnen proiiteeren. Ook met het oog op het leit, dat de Franschc industrie te gen de Zweed .-' concurrentie ook door de depreciatie van n franc beschermd is, moet een nieuwe belangrijke verhooging d r in voerrechten» in kwestie overbodig weiden ge acht. FNCFl AND. DE GOUDEN STANDAARD. Hoewel op dc Engclsche munt hard gewerkt wordt, meent men in bankkringen in ov City. dat d? wederinvoering van den gouden standaard alleen betrekking zal hebben op het internationale verkeer on dot derhalve geen gouden sovereigns in het binnenland in om loop zullen worden gebracht. DE BRITSCHO LUCHTSCHOPÈNDIENST. Bij een bespreking der luchtvaart-vooruit zichten verklaarde dc directeur vnn de Brilscho civiele luchtvaart, sir Branckcr, dat cr masten voor luchtschepen zullen worden opgericht te Karachi, Bombay, Calcutta, Rangoon cn Sin gapore. Hij verklaarde, dat cr pionnen bestan een dienst New York—Londen in te stellen cn voorspelde, dot een luchtreis Karachi—Ne»v York in zever, dagen zou kunnen plaats vin den. i VOOR DE ST. PAULS KATHEDRAAL. Ook Donderdag is op ruime school ingeschre ven op het St. Pauls fonds. Ongeveer 17000 pondsterling werd van meer don 1000 in schrijvers ontvangen cn het totoai overschrijdt thans dc 98000 pond. Dc grootste bijdrage, die Donderdag werd ontvangen, was die von dj Engelsche Bonk. die 2500 pond sterling gaf. EEN BELANGRIJKE GIFT. Londen, 15 Jan. (H. N. Draadloos). De British Cotton Industrial Research Assoc heeft een gift van 6500 ontvangen van de Cotton Reconstruction Board. Hut geld is ge deeltelijk afkomstig uit fondsen, die tijdens den oorlog door het distributiebureau voor kalien zijn ontvangen, en die door dit lichaam niet geheel zijn uitgegeven voor steunnrbcid, toen de fabrieken na den oorlog weer het gewon* bedrijf hervatten. Het overschot werd bestemd tot aanmoediging van wetenschappelijk ondc- zoek van katoen erv vczclplanten

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1