Gebr. Perzina Piano's Pianohandel L. KLIEN Balans-Opruiming .Lornans Ce Kluizenaar van Far-End. iBOHMEMENISPSUS 1 m"°taAmc" „DE EEMLANDER" BUITENLAND. volle zangrijke loon, uitgebreide Sorteering s Restanten Zijden stoffen u Fluweelen, •en I Langestraai at 381 Zeer goedkoop MUZIEK-OPRUIMING F 0,10 FA. R. VAM DE BURG. PHILIPS LAMPEN. Lunchroom Princesso FEUILLETON. 23e jaargang No. 170 loort 2 10, idem nanco |Kr post 1 3.—, per week (met cratis verzekering legen ongelukken) f 0.17* alsonderlijke nummers CjOS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpQORTWAL 2A. POSTREKENING *..479,0. TEL. INT. 011. Maandag 19 Januari 1925 PRIJS DER ADÏERIENTIFX met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstambie* dingen en Licldadigbeids-adve.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeec vootdecJige bepalingen voor het adverlceren. Ecnc circulaire, bevattendo de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DU1TSCHLAND. HET KABINET-LUTHER. De nog niet-bczctte ministerspos ten Volgens sommige berichten is het dr. Luther gelukt den geschikten man voor justitie te vin den, n.l. Frenken, den „Oberlandesgcrichts- prüsident a. D." te Keulen. Anderzijds wordt ge meld, dat Frenken nog geenszins heeft toege stemd en dat cr heel veel kans is, dot hij „neen" zal zeggen. Een minister van financiën heeft dr. Luthór evenmin nog kunnen vinden. Men verwacht echter, dat hij hierin vandaag zal slagen. Luthcr heeft zich opnieuw gewend tot Siimisch, den vroegeren „Reichssparkommissar," die oor spronkelijk geweigerd hoeft. Volgens een Berlijnsch bericht zal de regee- ringsverklaring vanavond 6 uur worden afgt> iegd. In centrumskringen, vooral in het Rijnland, zou de stemming tegen het kabinet-Luther steeds meer toenemen. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. Een nieuw Fransch voorstel. Raynaldy, de minister van financiën, deed Vrijdagavond aan Trendelenburg, het hoofd van de Duitsche delegatie, de laatste Fransche voorstellen toekomen, die de grens bereiken van de concessies, die mogelijk zijn zonder de Fransche producten te ruïneeren en bij de toepassing een minimum douanetarief mee brengen voor bepaalde Duitsche producten, maar een hooger tarief voor bepaalde ondcro producten. Duitscliland zijnerzijds zou Frank rijk het stelsel der meestbegunstigde natie toe staan DE M. E. T. VOOR HET RIJNLAND. Dc hooge intergeallicerde commissie heeft besloten om met ingang- van 1 Februari 1925 voor het geheele spoorwegnet in Rijnland den midden-Europecschen tijd in eere te herstel- Jen. DE VERHOUDING TOT POLEN. De rijksdagcommissie van buitenlanasche zaken heeft na oen langdurige gcdochtenwisse- ling besloten de Duitsch-Poolschc overeen komst nopens het onderdoanschnp en dc kwestie van dc optie unn den rijksdag ter aanneming aan te bevelen. DE HANDELSBETREKKINGEN MET AEMERIKA. De Amerikaanschc Board of Trade for Ger man-American Commerce heeft besloten aan het bestuur van de Duitsch-Ameriknansche economische vereeniging voor te stellen een arbeidsgemeenschap aan te gaan in dien zin, dat zij wederzijds eikaars belangen zullen voor staan. De besprekingen over aard en vorm van die samenwerking, waartoe de Duitsch-Ameri- kaonsche economische vereeniging in principe bereid is, zijn ingeleid door een naar Duitsch- lajid gezonden bestuurslid van den Board of T rode. HET SPOORWEGVERKEER MET LITAUEN EN RUSLAND. De eerste conferentie voor het Duitscli-Li- tausch-Russische spoorwegverkeer is Zaterdag te Koningsbergen tot overeenstemming geko men inzake het tarief voor het doorgaand ver voer van personen en bagage van Oost-Pruisen naar Rusland cn omgekeerd, dot eerlang van kracht zal worden. DE DEMOCRATEN EN SOC.-DEM CONTRA TIRPITZ. i B e r 1 ij n, 17 Jan. (PL N.) Dc democrati sche partij heeft besloten een interpellatie ui te dienen naar aanleiding van d'c publicatie van staatsdocumenten door admiraal vnn. Tirpitz, waarin gevraagd wordt welke maatre gelen de regeering denkt te treffen om onbe voegde publicatie van staatsstukken door vroc- rijksambtcnarcn en officieren te verhinderen. De sociaal-democraten willen over hetzelfde onderwerp eveneens een interpellatie indienen. EEN STRAFMAATREGEL. Het plaatsje Münchweiler heeft Zaterdag, we gens moord op een separatist, een strafbe- zetting van 39 man gekregen. Bovendien werd een verkeersverbod uitgevaardigd. BELGIE. NOTEERING VAN DU1TSCH EN OOSTEN- RJJKSCH GELD OP DE BRUSSELSCHE BEURS. Dc minister van financiën verleende machti ging tot de notccring van het nieuwe Duitsche geld op de beurs te Brussel met ingang van Maandag. Eenzelfde besluit werd genomen voor dc Oostenrijksche kroon. EEN' MONSTERPROCES^ De Bende Nauwelnerts voor het Assisenhof te Antwerpen. Uit Antwerpen wordt d.d. heden aan de Maandagmorgen gemeld lieden Maandag zal het Assisenhof nlliier bovengenoemde bandietenbende te veroordee- len krijgen, een zaak die olie overige in omvang verre overtreft en gezworenen zeker wel enkelo maanden zal bezighouden. Aanvankelijk meenden men met 3 afzonder lijke benden te doen te hebben, namelijk een Antwerpsche, ecne van Contich enkele uren beven Antwerpen en eene van Putte. Nader is mede uit de onderzoekingen gebleken dat deze drie benden, één geheel uit maken. Von de 23 bendeleden zitten cr leeds 22 achter slot en grendel, behalve een der ergsto booswichten, genoemd Frans Timmermans uit Berlaer. Dit zeer 'gevaarlijk sujet loopt nog steeds op vrije voeten en weet zich nog steeds builen het bereik van het Gerecht te verber gen Hoe dc benden ontstonden. Dit fraaie gezelschap is met zijn misdnden aangevangen vlak na den wapenstilstand, toen België ontruimd oniredderd cn onwricht dooi den bezitter ter neder log. Meerdere individuen doken overal op. om, waar zij geen streng politietoezicht hadden to duchten, het onveilig te maken cn als hel ware een wedstrijd begonnen wie hunner in banditisme de sterkste was De acte van beschuldiging. Dc akte vnn beschuldiging is •gezien liet grocte aantal misdrijven en het enorme onnta) van 201 misdaden een waar boekdeel en be slaat ruim 190 pagina's model papier en op iedere bladzijde 70 gedrukte regels. Wanneer de griffier, door den voorzitter zul worden ver zocht, deze monsterachtige akte voor te lezen zal hem de lust tot lachen wel vergaan. Dc hoofdpersonen. Dc hoofdpersonen der benden zijn Linder uit Antwerpen, Bens uit-Hove, Nauwolaerts uit Tarcicnnes, welke over het algemeen in de 201 zaken de hand hebben gehad of cr zelf aan hebben medegedaan. Linders heeft alle beschuldigingen welke te gen hem ingebracht zijn, reeds bekend, van de anderen is daaromtrent nog niets bekend, FRANKRIJK. UIT DE FRANSCHE KAMER. Hcrriot over het weren der inflatie. Dc Kamer heeft Zaterdagochtend een wets ontwerp aangenomen, strekkende tot het in stellen van een kontoor voor de leveringen in natura, afkomstig uit Duitschland, ter uitvoe ring van dc verdragen. Bij de bespreking ver klaarde Hcrriot, dat de regcering vastbesloten gekant is tegen elke politiek van lapmiddelen. Zij staat vijandig- tegenover elke inflatie Frank rijk, zei hij, zal dit jaar ongetwijfeld geweldige aderlatingen moeten ondergaon op economisch gebied, maar welke ook de gevolgen daarvan mogen zijn, wij willen tot geen prijs inflatie. Wat er ook gebeure, er zal geen bankbiljet meer worden gedrukt. Welke ook dc beper kingen mogen zijn, die kunnen voortspruiten uit de besluiten, waartoe wij genoopt kunnen worden, ik zal de Kamer verzoeken alles on dergeschikt te maken aan de noodzakelijkheid RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44 ££6 Een groote partij populaire Fransche, Engelsche en Duit sche MUZ3EK te koop aan geboden tegen per nummer. MUZIEKHANDEL Arnhem sr. bestraat. NOG EENIGE WINTERMANTELS in VELOUR DE LAINE. EN LAKEN cn ZWAKT SEAL-PELIfCKE worden tol ii> vcnt&rispxjjs opgeruimd. Dames- Mode-Magazijn „L'HSRO&DELLE" 16 18 LA1GESTRAAT AMERSFOORT TJtrechtscliesti'aat £S. Tel. 310. SOEP. VLEESCH (naar keuze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25 SPECIALE AANBIEDING IN: STOFZUIGERS VRAAGT HUURKOOP Ulrechtschestraat 15 Telsf. 483 om oen einde tc maken aan dc politiek van leening cn inflatie. Wij zullen geheel onzen plicht doen, evenals zij, die gedurende den oorlog alles hebben opgeofferd aan hot heil van het .'and. De Kamer juicht hem unaniem toe. De oppositie vnll Herrict bij. Na de door Horriót in de Fransche Kamer uï- gelegóe verklaring, dat de regeering legen in flatie is, heeft de afgevaardigde Marcillc, uit naam der oppositie, in de volgende bewoordin gen ror.dcr voorbehoud zijn instemming be tuigd „Ik vereenig niij met de krachtige vevklarin- jgen van Hcrriot met betrekking ;ot de inflatie. Dc politiek, die hij verdedigt, is die van alle goede Frans ;hcn. Inflatie brengt ellende mede voor de groote massa een voorbeeld daarvan heeft men in Duitschland gezien. Welke ook de noodzakelijke opofferingen zijn en al gaan wij er zelf ook door achteruit, wij zullen aan het land crcdiet schenken. Namens de geheele oppositie vercenig ik mij volkon.cn met do zoo moedige cn echt Franschj; woorden van Hcr riot." 1Ü3RR10T EN' ELZAS-LOTHARINGEN. Hcrriot heeft aan de prefecten van Elzas- Lotharingen verzocht aan do gemeenten mede te doelen, dat de regeering geen plan hoeft de vrije uitoefening van den godsdienst te bemoei lijken. Deze zal. de onzijdigheid van den staat handhavende, de vrijheid van godsdienst be schermen. GENERAAL LANGRESAC y Generaal Lnngresac, oud-commandant van het leger, is overleden. EEN MOOIE VLIEGPRETATIE. Drie Fra/ischc vliegers zijn, in veertien uur tijd, ven Rio de Janeiro gevlogen naar Buenos Ayres. Do afstond is 2300 K.M. De vliegers werden uiterst enthoesiost ontvormen. SPOORWEGONGELUK. Ten gevolge van een ontsporing viel een druk' bezette wagon Zaterdagavond bij het passce.en van de spoorbrug te Dyon in dt> ri vier. Vijf personen werden gedood en 15 ge wond. Een vader van een meisje van 19 jaar sprong, toen hij vernam, dot zijn dochter in de in dc rivier gestorte wagon zat, in dc rivier om haar tc redden cn verdronk ENGELAND. LLO'/D GEORGE 62 JAAR GEWORDEN. Lloyd George heeft Zaterdag zijn 62stcn verjaardag -gevierd. In oen intcvicw verklaarde dc oud-'P> cirier, dat hij zich gezonder gevoelt don ocit ITALIË. 1 DU KIESWETHERZIENING. Aanvaarding van het ontwerp. De Ka nier hoeft de nrtikelen behandeld van het wetsontwerp tot herziening von dc kieswet. Zij verwierp het meervoudig stemrecht. De be slissing hieromtrent had de regeering aan het oordeel van dc Kamer overgelaten.. No eon debat, waaraan vele sprekers deelnomen, nan* de Komcr het herzioningsontwerp met 268 te gen 19 stemmen 'aan. Dc Kamer ging daarop uiteen voor onbepaoldcn tijd. OOSTENRIJK. EEN GROOT FAILLISSEMENT We enen, 17 Jan. (V. D.) De Naplua- mootschnppij „Pctrogen" is insolvent. De activa bedrogen 1514, <3e possivo 0085 millioen kro nen. Een nccoord von 25 in zes termijnen wordt aangeboden HONGARIJE. DE HONGAARSCHE BEGROOTING. Boedapest, 17 Jon. (H. N.) De begroo- tingscommissie van de Honganrsche Nationale Vergadering heeft met olgcnicenc stemmen dc stootsbegrooting, die voor de eerste moal in goudkronen is vastgesteld, goedgekeurd. Bij do besprekingen is vastgesteld, dot voor den rente- dienst op de Hongaarsche staatsschuld onge veer 8 millioen goudkronen per jaar noodig is. POLEN. HET GESCHIL TUSSCHEN DANZIG EN POLEN. Berlijn, 1 7 Jan. (H. N.) Sahni, de voor zitter van den Donzigschen sonant, heeft ver klaard, dot het Poolsch-Danzigschc conflict zich ontwikkeld heeft tot een strijd tusschen Polen en den Volkenbond. Volgens berichten uit Polen heeft de Poolsche regecring officieel de terugroeping von den commissaris van den Volkenbond Mocdonnel gevraagd, dien de vij- ondig gezinde Poolsche bloden een gek noe- men, die Polen nis een bende negers wil be handelen. Talrijke betoogingen tegen den com missaris van den Volkenbond worden te War schau geoiganisecrd. EGYPTE. DO KWESTIE-SOEDAN. Naar uit Khartoem wordt bericht, is Zater dag bekend gemaakt, dot et onmiddellijk een strijdmacht ter verdediging van den Soedan zal worden gevormd. Behalve enkele uitzonde ringen zullen er aanstellingen worden aange boden non alle dienstdoende officieren, die uit den Soedan geboortig zijn. De gouverneur- gcneraal vnn den Soednn heeft voor de offi cieren cn inlandsche notabelen een toespraak gehouden, waarin lvij zei, dat er een nieuw tijd perk aanbrak von wedcrzijdsch eerbiedigen en begrijpen. JAPAN. EEN KONINKLIJKE SCHENKING. Ten behoeve der universiteit»* bibliotheek vun Tokio. Rockefeller heeft een gift van 2 millioen dol lar (volgens andere berichten vnn 1,600,000 dollar) onn de universiteit van Tokio geschon ken tot herstel von de bibliotheek, die bij de jongste aardbeving werd vernietigd. EEN GROOTE BRAND TE TOKIO. Vele dakloozen. I o k i o, 1 8 J a n. (Cour.) Vrijdagavond brok alhier in de voorstad Asakoesa een hevigo brand uit, die 285 huizen in de asch legde cn 1200 personen dok loos maakte. Velen werden gewond, maar gelukkig niemand gedood. Het blusschen van den brand, die door ccn hevigen wind werd aangewakkerd, Jevcrdo wegens de nauwe straten van de wijk zeer veel moeilijk heden op aen de brandweer, die tevens gebrek aan water kreeg, zoodat een oogenblik heel de stad gevaar liep. De plaatselijke pers vestigt do aandacht op de vele groote branden, die den luatstcn tijd te Tokio voorkwamen, terwijl de brundweer onvoldoende wordt geacht. Het koude winterweer maakt het lot van dc tal rijke dakloozen nog harder. Zelfkennis leidt tot zelfverbetering. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. 0. PONT. „Dat is nu weer net iets voor hun", ging ze verontwaardigd voort, „niks te zeggen, dat u vandaag komen zou en d'r zijn nog geen eens lakens op uw bed of niks! Meneer heeft me er geen woord van gezegd en juffrouw Molly ook niet. Maar komt u binnen, juffrouw, alstublieft", haar beleedigd gevoel van gastvrijheid bracht een zekere hartelijkheid in haar toon. Zij ging Sara voor naar ccn huiskamer, die op de hall uitkwam, bleei naast de deur staan om Sara binnen te laten en mompelde half hoorbaar: „U zal wel trek hebben in een kopje the*e, denk ik". Toen verdween ze naar bet achterdeel van het huis, vanwaar het gerinkel doelde drank in gereedheid werd gebracht. Sara ging zitten in een vervallcn-uitzienden armstoel en nam de kamer, waarin zij zich be vond, eens op. Die kwam overeen met- wat zij na het zien van de hall had verondersteld. Dc meeste meubels waren in hun tijd goed geweest, maar alles zag er nu versleten cn ver waarloosd uit. Er waren 'n paar mooie antieke dingen een paar enippendaie stoeien met kameelharen rug, een antieke staande kick en wat mooi, oud zilverSara's geoefend oog, gewend aan d'e zeldzame en kostbare meubels van Barrow Court, wist die enkele mooie din gen dodelijk uit te pikken tusschen het ratjetoe vun niet-bij-clkaar-passenden modernen rom mel. Deze meubels alleen hadden het algc- meene vervol overleefd, maar ook het zilver zag er verwaarloosd uit en had dringend een poetsbeurt noodig. Dat laatste kon niet evenveel recht gezegd worden van bijna ieder ding in de kamer cn Sara veronderstelde, gedachtig aan de ont vangst, dat in zulk een eigenaardig bestuurd huishouden, woor dc komst van een verwachte, blijkbaar zéér gewenschte, betalende Iogée totaal over het hoofd gezien kon worden, het ook niet waarschijnlijk was dat aan kleinere bijzonderheden vun het huisbestuur de noodige aandacht werd geschonken. Maar inplaats van haar neer tc drukken, stemde het verwaarloosde aanzien van dc ka mer haar eerder opgewekter. Het had er alles van, dat er in zoo'n huishouden heel goed een plaats kon zijn, die zij kon vervullen. In ge dachten liep ze al de kamer rond met een stof doek in de hand en ze had juist het punt be reikt, waar ze in liaar verbeelding een groote vaas met bloemen zou plaatsen op de tafel, die nu zoo kaal stond, toen de bedaagde dienst maagd weer verscheen en een theeblaadje voor haar neerplantte. Ze trok een gezicht, toen ze de thee proefde. Het smaakte als gootwater cn zc begreep wel hoe lang het water al gekookt moest hebben, waarmee deze thee gezet was. „Die thee is natuurlijk afschuwelijk!" Een mannestem klonk plotseling vanuit de deur en, opkijkend, zag Sara een langen man met levendig gelaat,, die een lossen, slordigen jas droeg en in dc ecne hand een dokterstasch. Do tnsch nu was het cenigc, dat in hem den dokter deed herkennen. Voor het overige kon hij evengoed gehouden worden voor een ver armden landedelman, een sportsman, of voor 'n roomsch-katholiek- waardigheidsbekleder, al naarmate nien hen» beoordeelde naar zijn breed, goed gevormd gezicht en verweerde huid rr.ct hier cn daar rimpels van goedmoedige vroolijk- heid of naar don eenigszins strengen, van zelf- beheersching getuigenden mond cn de gloed volle, heldere, grijze oogen, die even iets dwe- pends en fanatieks hadden. Sara zcltc huastig huur kopje neer. „En u is natuurlijk dr Selwyn", zei zc, loet ccn vroolijkcn klank in hoor stem bij deze weinig conventioneels begroeting. „Juist', zei hij, haar de hand gevend. „Moe gaat het u, juffrouw Tennant? Het was moedig vun u, dat u besloot het er met ons op te wogen en ik hoop" mei een kluchtige grimas „dot u ons niet erger zult vinden dan ik u beschreven heb. Het speet me heel erg, dut ik uit moest zijn, toen u kwam", ging hij hartelijk voort, „moor ik denk dut Molly wel goed voor u'gezorgd heeft? Maar hij keek verschrikt rond „waar is Molly? „Ik heb begrepen", antwoordde Sara kolm, „dat zij naar Oldhumpton was ^cguan." De, uitdrukking van dr. Selwyn's gelaat luid veel van die van een jongen hond, die in het onwettig i.ezil is van zijns meesteis pantoffel. „Heb ik u niet gewaarschuwd?" riep hij uit met een trogischén glimlach. „We zijn een hopeloos huishouden, vrees ik. En Molty is de meest verstrooide geest, die cr op de wereld rondloopt. Ik denk, dot ze glad vergeten heeft dat u vandaag kwam. Zij moet artiste wor den of liever kunst studcercn" hij ver beterde zichzelf met een glimlach. „U kent dat soort wel zwarte karpetten en futuristische kleurige patronen in haar jurken. U moet maar probeeren haar. te vergeven. Zij .is nog maar zeventien. Maar Janc i!c hoop, dat Jano de honneurs behoorlijk heeft waargenomen? Zij is altijd onze redster in nood." Sara's oogen flikkerden ondeugend. „Ik ben bang, dat ik in Jane's oogen ccn onaangename verrassing was", antwoordde ze vriendelijk. „Wat? U wilt toch niet zeggen, dat ze niet op u gerekend had? O, maar dut is schandelijk! Wat moet u wel van ons allen denken?" Mij liep met groote stappen do kamer door cn drukte verwoed op de bc', waarop Jane ver scheen. Boos vroeg hij haar waarom er niets in gereedheid was voor de ontvangst van juffrouw Tennant. Jane keek hem aun met de onverstoorbare kalmte van een oude familie-dienstbode, dc handen in de zij. „En hoe zou dat nou gekund hebber.!'' in formeerde ze. „U hebt er me geen woord ven gerept, dat de juffrouw zou kernen, evenmin als juffrouw Molly." „Maar ik heb toch juffrouw Moliy gevraagd om voor alles tc zorgen", protesteerde Selwyn zwakjes. „En dacht u heusch, dat ze dat doen zou, als ik vragen mag?" vroeg June met een ver nietigenden blik. „Wou je beweren, dat juffrouw Moliy je geen orders heeft gegeven een komcr in orde te maken?" wierp de dokter tegen, hondig het ant woord op deze vraag vermijdend. „Nee, meneer, dot heeft ze niet. En als ik hier nog langer blijf staan praten, zal er heele- maal geen kamer in orde komen ook! Gedane zaken nemen geen keer. Laat u mij nou maer verder gaan met m'n lakens en praat u nou maar niet de juffrouw, terwijl ik de boel in orda mank." En hiermee verdween Jane naar haar bezig heden. „Jane Crab merkte Selwyn op met een guitigen lach, „dient al vijf cn twintig jaar bij ons. Ik moest haar raad muar liever opvolgen!"1 Hij wierp een niedeüjdenden blik op Sara's weinig oan.'okke!ijk kopje thee. „Ik durf werko- lijk in dc gegeven omstandigheden geen nieuw® thee bestellen. Jane zou 't me waarschijnlijk vergelden met ccn ultimatum, waarbij ik voor de keus word gestold tusschen thee of het in orde maken von uw kamer, cn ze zou me op kernachtige manier een kort begrip geven von wat écn paar handen met mogelijkheid kunnen prcstecrcn." „Zou u zelf niet een kop thee willen?" waagde Sara op tc merken. „Ja, dot zou ik, heel gruog zelfs. Maar ik zie geen kans er een tc krijgen, zoolang Jane in deze gemoedsstemming verkeert." „Als u mij de keuken wilt wijzen, zal ik wc! even nieuwe thee zetten", was Sara's kloek besluit. Selwyn keek hour aan met ccn modelijden den glimlach. „U kent Janc niet," zei hij. „Overtreders in dc keuken zijn daar niet welkom." „En Jane kent mij niet," antwoordde Sara beslist. „Op uw verantwoording dun", antwoordde de dokter, cn ging haar voor naar het heilig dom, waar Janc den scepter zwaaide. (Wordt vervolgdJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1