BUITENLAND. „DE EEMLANDER" Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. PianohantielL KLEIN, Utrechtschestr.44 Langestraat 36? Speciaal atelier. Artistieke uitvoering FEUILLETON. De Kiuizenaai van Fsr-Eni!. 23e Jaargang No. 171 ABONNEM£MTSPRUS1 Amm loort 2.10, idem lianco post f 3.—, per week (met crratis verzekering tejen ongelukken) 0.17*. eJxonderlijke nummers CjQ5. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING M*. 47910. TEL. INT. 813. Dinsdag 20 Januari 1925 PRIJS DER MTEIiïlfti met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-adveitentiên voor de hdit der prijs. Voor handel cn bcdrijl bestaan xeei vooidceligc bepalincen voor het adrcrfcetcn. fccne circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET KABINET-LUTHER. Alle ministersposten thans bezet. Het thans gecompleteerde rijksministerie heeft zich gisteren aan den Rijksdag voorgesteld. Minister van financiën is Von Schlieben gewor den, tot nu toe ministerial-direktor van het de partement van financiën. Minister van ver keerswezen werd de staatssecretaris van dit departement Krohne. H:t ministerie van de bezette gebieden wordt door den rijkskanselier zelf waargenomen. De regeeringsverklaring. Na de voorstelling" legde do rijkskanselier, dr. Luther, de regeeringsverklaring of. Aller eerst zeide hij met nadruk, dat de regcering door volkomen zskelijken arbeid zal voortgaan op den duidelijk afgeteekenden weg naar den wederopbouw van Duitschlandzij roept alle partijen, die den staat willen handhaven, op tot medewerking aan dit doel. De rechtsgrond voor don arbeid der regee ring is, zoo verklaarde Luther, de rcpublikein- sche grondwet van Weimar. Elke poging om wijziging van den grondwet op gewelddadige of andere onwettige wijze tc bewerkstelligen, zal de regeering als hoogverraad met align nadruk tegengaan en vervolgen. Juist ook bij den republikeinschen staatsvorm is het hooghouden van de staatsgedachtc een eerste vcreischte voor een krachtig staatsleven Voortzetting der tot dusver ge volgde buitenlandsche politiek. Door haar buitenlandsche politiek wil de Duitsche regeering het tot stand brengen van een .werkelijk duurzamen vrede onder alle vol ken nastreven. De richtlijnen van deze buiten landsche politiek worden ook voor de nieuwe regeering in de eerste plaats bepaald door de overeenkomst van Londen. Duurzame toestan den in Europa zijn de grondslag voor de door de overeenkomsten van Londen nagestreefde oplossing van het herstelvraagstuk. De desbe treffende rijkswetten zullen door de nieuwo regeering loyaal worden uitgevoerd. Onzerzijds verwachten wij loyale uitvoering van de over eenkomsten door de tegenpartij. Dc nicl-ontruiming der Kcul- sche zone. Jammer genoeg is aan de door de Londen- sche overeenkomst ontstane politieke en psy chische ontspanning bij het Duitsche volk weer veel afbreuk gedaan door het niet-ontruimen van de Noordelijke zone van het Rijnland. Do rijksregeering handhaaft derhalve de houding der vorige regeering ten opzichte der niet-ont- ruiming. Het handhaven van de bezetting der Noordelijke zone belcekent het niet vervullen van gerechtvaardigde aanspreken, die uit het x erdrag van Versailles voortvloeien en staat in openlijke tegenspraak met den geest en do principes van de Londensche overeenkomst. Met betrekking tot de aangevoerde motieven van de ruet-ontruiming in verband met beweende te kortkomingen van de zijde van Duitschland in zake de ontwapeningskwestie, staat de regee ring op het standpunt van de antwoordnota der vorige regeering aan de geallieerden en geeft zij bij herhaling uiting non den wensch, dat het toegezegde materiaal haar zoo spoedig moge lijk wordt toegezonden, opdat zij haar stand punt kan bepalen. Tevens zal de rijksregeering ales doen wat in haar vermogen is, om door onderhandelingen een zoo spoedig mogelijke ontruiming der noordelijke zone van het Rijn land te verkrijgen, zonder welke een consoli datie der politieke r-n economische toestanden in Duitschland en Europa niet mogelijk is. Inzake de verdere uitvoering van de Londen sche overeenkomst stelt de regecring met vol doening vast, dat de samenwerking met de dooi dit verdrag in het leven geroepen buitenland sche bestuurscommissies tot nu toe op zake lijke wijze zonder conflicten plaats had. In volle overeenstemming met het kabinet houd ik het voor een van de belaigrijkste ön- derdeeien van mijn taak om dc kwesties', die samenhangen met dc Londensche overeen komst, aandachtig in het cog te houden en, in het bizonder, dc vervulling van dc vcrplichlin gen te verzekeren, welke wij op ons hebben genomen. Even krachtig zal ik mij inspannen, e-m te komen tot de verlichtingen en verbete ringen, die noodzakelijk bliiken te zijn. De verhouding tot den Volken bond. De houding van Duitschland tegenover den Volkenbond is neergelegd in het memorandum van de rijksregeering aan de staten, die in den Volkcnbondsraad vertegenwoordigd zijn cn in, den brief aan het Volkenbondssccrctariaat. De rijksregeering volgt aandachtig de ontwikkeling van de Volkenbondsgedachte, maar houdt xasi aan dc voorwaarden, die dc vorige regeering stelde voor Duitschlands toetreding tot den Volkenbond. In verband met het volkenbondsvraagstuk zal de rijksregeering de pogingen voortzetten om Duitschland te bevrijden van het onverdiende verwijt, voorkomende in het verdrag van Ver sailles inzake de schuld aan den oorlog. Sprekend over de op 10 Jan geslaakte boeien van het Duitsche economische leven, verklaarde de rijkskanselier, dat dit weer een deel moet gaan vormen van de economische wereldge meenschap. Wij moeten, zeide hij, meer Duit sche producten dan tot dusver uitvoeren cn daardoor bijdragen tot de verhooging vnn de wereldconsumptie, tevens enze koopkracht ver- grootende. Slechts langs dezen weg kan de passieve han delsbalans weder actief worden gemaakt cn aldus de vervulling verzekerd worden van onze internationale verplichtingen. Dé economische politiek van Duitschland. Voorzoover voorlcopige of definitieve overeen komsten bij de onderhandelingen over handels verdragen nog niet werden bereikt, zal de rijks regeering er naar streven, alle mogelijke facili teiten aan het Duitsche economisch leven te verschaffen. Zij zal zich derhalve tegen alle maatregelen kecren, die dc Duitsche handels vrijheid beperken en streven naar een oplos sing, welke berust op een evenredige erkenning der wederzijdsche belangen van de handeldrij vende volken. Op het gebied der binncrlandschc economie ten slotte zal de regeering alle scheppende krachten van het Duitsche volk lot de hoogste productiviteit opwerken, ten einde door verster king van het Duitsche economische leven ook den socioal-politieken arbeid, voor zoover eco nomisch mogelijk, te stabiliseeren. Pinanciecle kwesties. Wat betreft de valoriitctiekwcstic, finan cieel e vergelijken en belastingwetgeving, zal de rijksregeering de reeds ontworpen wetten zoo mogelijk spoedig bij den rijksdag indienen. De belastingdruk zal ook no de reorganisatie steeds buitengewoon hoog blijven De rijksregeering zal evenwel hoar uiterste best doen een duur zame sapeering voor het Duitsche volk tot stand te brengen. De thans zwaar op het Duit sche volk drukkende nood zal slechts lang zamerhand kunnen worden opgeheven. De communisten maken herrie in den rijksdag. Toen de rijksdag gisterenavond te 6.20 bij een kwam voor het eenhooren der regeerings- •rklaring, waren het Huis, de tribunes en dc diplomatenloge geheel vol. President Loebe opende de zitting en las do lijst vnn de nomen :ler ministers voor onder interrupties der com munisten. Toen de rijkskanselier het woord kreeg", begonnen de communisten tc roepen „Amnestie 1" President Loebe trachtte door het luiden der bel de rust te herstellen en dreigde met het uitoefenen, zijner ambtelijke bevoegdheden. Dr. Luther las daarop zijn verklaring voor, doch hij werd door het lawaai der commu nisten herhaaldelijk gedwongen zijn voorlezing af te breken. Bij een dezer gelegenheden zeide j de rijkskanselier Ik breek mijn verklaringen niet graag nf, maar ik meen, dat de meerderheid in het Huis het met mij eens zal zijn, wanneer ik verklaar, dat men met schrceuxvcn geen zakelijken orbeid kan verrichten. Bij de verdere voorlezing 'verminderden dc interrupties der communisten, terwijl zij af en toe geheel achterwege bleven. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03, elke regel meer 1. Uitgebreide rollenbibliotheok. Wij zienden gaarne catalogi en prijslijsten, 49 f Mode-Magazijn* 1 I I e i i wo ww v o w wwwwvvw www wi NOG EENIGE WINTERMANTELS in VELOUR DE LAINE EN LAKEN en ZWART SEAL-PELUCHE worden tot inventafisprijs opgeruimd. Dames- Mode-Magazijn „L'HIROMDELLE" 16 18 LANGESTRAAT AMERSFOORT Na beëindiging der rede juichte de meer derheid den rijkskanselier luide tqc, terwijl de communisten lawaai maakten. Vandaag 12 uur begint de discussie over de regeeringsverklaring. UIT DEN PRUISISCHEN LANDDAG. Verworpen amnestie-voorstellen. In dc juridische commissie van den Pruisi- schen Landdag is bij dc beraadslaging over het communistische amnestievoorstel gisteren door den minister van justitie meegedeeld, dat er zich ijfhonderd politieke gevangenen in Pruisen be vinden en niet zevenduizend, zooals van com munistische zijde is beweerd. Het communis tische voorstel is, met filefihts de stemmen der communisten vóór, verworpen. Eveneens werd verworpen een voorstel der socialisten tot kwijt schelding van straf voor misdrijven, die in 1021 in verband met de Maart-onlustc-n en in 1023 in verband met de inflatie zijn begaan. De so cialisten en communisten stemden vóór. DE ZAAK-BARMAT. Dc crcdictvcrlcening dcor de 01- denburgsche Staatsbank. Een fabriek von het Barmat-concern ge- sloten. Ber 1 ijn19 Jan. (Hbld.) Het curatorium van de Oldenburgsche Staatsbank heeft met den Oldenburgschen minister-president von Finck en den Oldenburgschen minister Stein de crediettransacties van deze Staatsbank, in het bijzonder met het Barmat-concern, gecon troleerd cn is tot'de conclusie gekomen, dat tronsacties van een omvang als de Staatsbank inet het Barmat-concern heeft gesloten, niet zonder voorafgegane goedkeuring van den raad van commissarissen cn van het curatorium tot stand had moeten komen. Vastgesteld werd, dat bedoelde transacties op eigen verantwoor delijkheid door de directie van de Staatsbank waren gesloten, met de bedoeling om zoo goed koop mogelijk geld voor dc binncnlandsche (Ol denburgsche) staatshuishouding ter beschik king te krijgen. Dc Staatsbank heeft van de Rijkspost door bemiddeling van de Brcmer Pri- vht-Bank (die tot het Barmat-concern behoor») in het geheel 10 millioen mark crediet gekre gen. Van deze TO millioen mark heeft zij 5.3 millioen mark weer uitgeleend aan de Brcmer Privut-Bank cn de Merkur-Bank. Dc directie van de Staatsbank verklaarde, dat de garanties, die zij destijds voor deze 5.5 millioen mark heeft ontvangen, ruim voldoende waren en het onderzoek heeft uitgewezen, dot ook thans dezo onderpanden nog als voldoende kunnen worden beschouwd. De Machincnfa brik- und Eisengiesscrei I. Roth A. G. tc Lud wigshaf en, een dochter maatschappij van de I. Roth. A. G. tc Berlijn, heeft Zaterdagavond haar fabrieken moeten sluiten. De directie deel mede, dat de firma sur séance van betaling heeft moeten aanvragen wegens gebrek aan bedrijfskapitaal. De onder neming behoort tot het Barmat-concern, dat voortdurend het noodige kapitaal voor de voort zetting van hot bedrijf ter beschikking heeft ge steld, totdot de justitie te Berlijn ingreep en het verder verstrekken van gelden aan dc con cern-fabrieken verbood. Daar echter de fabriek te Lud wigshof en ruim van orders is voorzien, heeft de directie met een groote firma to Ludwigshafcn. onderhandelingen aangeknoopt, ten einde in staat te worden gesteld voldocndo kapitaal vooi de voortzetting vun het bedrijf to verkrijgen. Men hoopt Wógpsdug a s. dc fabrie ken weer te kunnen oper.cn. ERNSTIG VLIEGONGELUK. Een vliegtuig van de luchtreederij Maagden burg' is gisternamiddag na een glijvlucht von 50 M. hoogte neergestort. De oorzaak ie onbekend. De lceraor-vlieger Hans cn dc leerling werden gedood. BELGIE. ARRESTATIE VAN VAN EXTERGHEM. Zaterdagavond is Jef van Exterghem, de Vlunmsche extremist, opnieuw gearresteerd naar aanleiding vnn de door hem dc vorige week gehouden redevoering. Men herinnert zich dut hij bij zijn voorwaardelijke invrij heidstelling had moeten beloven gceri politie ke agitatie meer tc zullen voeren. Toen hij eenmaal vrij was, verklaarde hij zijn belofte als niet binend te beschouwen. In de Schelde publiceert dr. Jacob, die lot de leiders der Vlaarnsche strijders behoort, een brief van Van Exterghem, waarin deze zegt „Mijn verzat brokkelde afik wilde kost wat kost uit de gevangenis. Door marchan- dagc is mij dit ten slotte gelukt, maar slechts nadat ik bijna alle zelfvertrouwen had verlo ren. Toon Rosa De Guchtenaerc vrijkwam, een paar maanden na mij, en nadat zij vrijwillig zes maanden was blijven zitten, omdat zij de voorwaarden hud afgewezen, wat voelde ik mij toon klein en zwak bij deze vrouw! Zag zij. dat een innerlijke strijd in mij woedde Ik. weet het niet, manr zij bezag mij zocht in de oogen cn zei op tra gen, afgemeten toon„Gij zijt voorbestemd om te lijden"cn toen ik moedeloos ontkennend het hoofd schudde lei zij de hond op mijn schouder en zei deze woorden „Zoo niet, dan hebt gijzelf niet in 't minste geloofd wot gij zeidet in uw mee tings cn uw artikels". Dit werd haast fluiste rend gezxrid, zooals een moeder zou spreken tot haar zoon om hem een verwijt tc doen. Ik was er door g<yoerd tot in dc ziel. Maar wel ke zwakheden ik ook moge hebben begaan om uit de gevangenis to gerokenik vertrouw dnt er zuivering is van smetten in den gang naar dc gevangenis, die ik thans doe voor Borms en voor dc gedachte, die hij draagt. Tot het einde, hoe bitter dit ook zijn mag, zul ik volharden". ZWITSERLAND. CAMILI.B DECOPPET. f De correspondent der N. R. Ct. te Bem Schrijft d.d. 15 Januari: De directeur van het internationale bureau ven de wereldpostunie, Cn mille Dccoppet, Is gisteren tc Bern in den ouderdom van ruim 62 jaor overleden. Sinds 1919 stond de heer Dc coppet aon het hoofd der wercldpostunio on heeft als zoodanig deelgenomen oan de inter nationale postconferenties van Madrid en Stockholm. ENGELAND. MRS. SNOWDEN OVER MACDONALDS BEWIND. Maar oordeel verzocht. Mrs. Snow den, die zich dezer dogen ongun stig heeft uitgelaten over het bewind van Ramsay Macdonald cn zich daardoor een hef- tigen uitval op den hals haalde von het vrou welijke Labourlid van het parlement Ellen Wilkinson, heeft in een te Winnipeg gehou den rede haar oordeel verzocht. Zij heeft thans n.I. vcrklaord, dat het slechte beleid van Ramsay Macdonald gedurende de laatste weken van zijn bewind geweten moest worden «an zijn slechten gezondheidstoestand cn de uitputting van zijn zenuwen ols gevolg van zijn poging om twee voorname staatsfuncties te gelijkertijd waar te nemen. Zij zeide verder d.it het jongste succes van Groot-Britannië in de btiitenlandsche politiek moest worden toc- g^schreven aan de schitterendo leiding, die Macdonald Europa hnd gegeven. HET POND-STERLING. London, 19 Jan. (H. N.) Terwijl de Ame- rikuanschc posterijen den sterlingkoers voor postwissels met ingong van 22 Januari op 4.87, hebben vastgesteld, zoodot uitbetalingen feite lijk in goud kunnen geschieden, welke maatre gel ook voor een aantal dominions geldt, hebben dc Engelscho posterijen vandaag den -dollar-, koers van 4,75 tot 4,74 verlaagd. DEN RADIO-FILM. London. 10 Jan. (H. N. Draadloos). In het London Cinema Theatre is Zaterdagavond voor ket eerst met uitstekend succes de z.g. radiotilm opgevoerd. Do film gaf het slottafereel van een populaire revue weer, waarbij het in dc revue gesprokene dcor draadloozc telefonie werd weergegeven. In het bioscooptheater was een loudspeaker opgesteld en het samenvallen van het gesproken woord mot de op dc film vertoonde beelden wordt door dc binden als zeer geslaagd betiteld. DE WERKLOOSHEID. Weren van vreemdelingen." in oen interview legde de minister van bin ncnlandsche zaken Joynson Hicks er den na druk op, dat dc regecring vastbesloten was om niet het oog op dc werkloosheid de vreemde lingen buiten het land te houden. DE ONTVREEMDING VAN GEHEIME STUKKEN BIJ DE MARINE. Tegen twee mannen, waaronder een ambte naar, js een aanklacht ingediend in verbond met do ontvreemding van geheime stukken, die betrekking hebben op de Engelsche vloot. De drie andere gearresteerden blijven in arrest, in Men meet kracht en moed hebben om zich boven den sleur van zijn wereld tc verheffen. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. IS Hoe Sara het klaarspeelde, kwam Selwyn nooit te weten, moor zij slaagde er in Jane's keuken binnen te dringen cn thee te zetten, zonder haar in het minst te beleedigen. Ja, door een of ander geheim proces, dat zij zelt «alleen kende, lukte het hoar zelfs het ruime hart ven Jane tc winnen en vanaf dat oogen- blik werd de alleenheerscheres van de keuken haar trouwe satelliet en later, toen Sara ingrij pende veranderingen begon te brengen in het Jon-Stecn-huishouden, haar me est-ge willige bondgenoote. „Juffrouw Tennant is de ecnige hier in huis, die hersens in d'r hoofd heeft, zei Jane meer dan eens. HOOFDSTUK VI. Selwyn's huis heeft zijn kruis. Na de thee ging Selwyn Sara vóór naar bo ven en stelde haar voor aan zijn vrouw. Me vrouw Selwyn was een zwakke, bleeke vrouw; het was nog te zien, dot zij indertijd een aar dig gezichtje gehad moest hebben. Zij was in hoogen graad zenuwpatiënte cn verliet zelden de kam'.rs, die voor haar afzonderlijk bestemd waren, om met de anderen beneden te zijn. „Trappen loopen is zoo slecht voor mijn hart, ziet u", vertelde ze aon Sara, met dot air van martelares, dat zoo eigen is non zenuwzieken, iemand, die werkelijk lichamelijk lijdt, heeft dat zelden. „Het is natuurlijk een groot gemis voor rne en ik geloof niet, dut Dick" met een vijandigen blik naar haar man „of Molly wel zoo dikwijls naar mij komen kijken als eigenlijk moest. Voor hen zijn dc trappen geen bezwaar." Selwyn, die altijd onmiddellijk als hij thuis kwam van zijn visites, hoe lang of hoe ver moeiend zijn tocht ook geweest was, naar bo ven ging om naar zijn vrouw le zien, beet zich op de lippen. „Ik kom zoo dikwijls ols ik kan, Minnie," zei hij geduldig. „Je moet bedenken, dat ik niet baas ben over mijn eigen tijd." „Neen, beste, natuurlijk niet. En ik denk ook wel, dat patiënten buitenshuis veel belangrijker zijn om op te zoeken dan je eigen vrouw." Een onaangenaam lachje vergezelde deze woorden. „Die beteckenen in elk geval een boterham voor ons", zei Selwyn kortaf. „Natuurlijk doen ze dat." Zij wendde zich tot Sara. „Dick denk: bij alles aan die boterham", zei ze vinnig. „Maar geld beteekent zoo weinig voor iemand met mijn arme gezondheid. Be halve, dat het mij nu cn dan het lijden iets kun verzachten, kan het vcor mij niets doen." Sara persoonlijk was van mcening, dot het juist veel voor haar gedaan had. Tben zij haar blik liet gaan over de weelderig gemeubileerde kamer met het helder brandende vuur cn toen naar mevrouw Selwyn zelf in haar elegante zij den ochtendjapon, begreep zij beter het armoe dige voorkomen van het overige deel ven het huis, Dick's vale, versleten kleeren en zijn wensch een betalende logé te nemen, die een tegemoetkoming bracht in de kosten vnn de huishouding en zijn mager inkomen vermeer derde. Hierheen gingen dus zijn zuur-verdiende dui ten om de weelde te bekostigen van deze humeurige, altijd klagende vrouw, wier gedach ten altijd om haar eigen lichamelijk welzijn heendrauiden en die Patrick Lovell, met zijn scherpziend onderscheidingsvermogen, verach telijk zou beschreven hebben als „een para siet, kind, een soort vrouw, die geen reden van bestaan heeft volgens mijn meening." „O Dick", mevrouw Selwyn had zitten bla deren in een prijscourant, die op haar schoot lag „ik zie dnar, dat dc World's Stores 'een nieuw soort van verstelbare leestafel in den handel hebben gebracht Die is van veel lichter bouw don die ik heb. Ik denk, dut die veel mak kelijker voor me zou zijn." Selwyn's gelaat betrok. „Hoeveel kost die, beste vroeg hij in span ning. „Die uitvindingen op dat gebied zijn meest al heel duur, zie je." „O, dit ding niet. Het kost maar vijf en zestig- gulden." „Vijf en zestig gulden is veel geld, Minnie", zei hij ernstig. „Kun je het niet nog wat vol houden met de tafel, die je nu hebt Mevrouw Selwyn smeet de prijscourant kre gelig op den grond. „O natuurlijk verklaarde zij. „Dot is oltijd de manier. „Kan ik het niet nog wat doen met wat ik heb Kan ik het niet hiermee doen Kan ik het niet daarmee doen Ik geloof dat je urrnt over iederen cent, dien je voor mij uitgeeft I" wond ze zich hoe langer hoe meer op. Het bloed steeg Selwyn langzaam naar de wangen. „Je weet wel, dat het dut niet is, Minnie," antwoordde hij met moeilijk bedwongen stem. „Hei is eenvoudig ik kan zulke dingen niet be kostigen. Ik geef je allés wat ik kan. Als ik een rijk man was, zou je alles hebben, wat je wilt." „Misschien dat je meer geld zoudt verdienen, als je een beetje verstandiger manier van v.erkcn hadt", beet zij terug. „Als je je kundigheden be waarde voor de menschcn, die betalen kunnen en die goed betalen, dan zou ik niet verstoken zijn van iedere kleinigheid, die het leven ver aangenaamt I In pluats daarvan, heb je de halve arme bevolking van Monkshoven als patiënten, en je stuurt hun eenvoudig zelfs geen rekening. O, ik weet het best 1" Zij ging in groote opgewondenheid overeind in haar stoei zitten, terwijl een toornig rood haar beide wangen kleurde „ik hoor wat er omgaat, ol ben.ik nog zoo afgesloten van de wereld. Dat is natuurlijk alleen rnaar om jou populuir te maken jij wordt erom geprezen en ik kan er door lijden! Ik moet het maar stellen zonder wat ik noodig heb „Kalm nu! Kalm nu!" trachtte Selwyn te vergeefs den stroom van klachten te remmen „Neen, ik wil niet kalm zijn! Het is dokter Dick vóór en dokter Dick na, o zeker, ik weet best, hoe ze je allemaal noemen, die ach terbuurt patiënten von jou! maar het is de vrouw van dokter Dick, die in werkelijkheid dc rekeningen betaalt door het te stellen zon der dc dingen, die zij nooaig heeft!" „Minnie, wees nu bedaard!" kwam Selwyn streng tusschenbeide. „Bedenk, dat juffrouw Tennant hier is." Maar zij was over het punt heen, dot de tegenwoordigheid van een derde, zelfs niet die van een volkomen vreemde, haar eenigszins in bedwang kon houden. „Wel, als juffrouw Tennant immers toch hier komt wonen, hoe eerder ze dan weet hoe de zaken slaan, hoe beter! Zij zal hier wel niet lang zijn of ze zal zien hoe ik hier behandeld word", haar stem werd steeds scheller in een aanval van hysterie hoe ik op zij gezet word en beknibbeld in de weinige kleine genoe gens, die mijn gezondheid mij toeslaat En haar woorden gingen over in een storrn va.i woest gehuil. Saru verliet haastig dc ka rn» t om man cn vrouw alleen te laten. Zij luid nauwelijks de sjofele zitkamer be reikt of de voordeur werd met een ruk* open cn weer dicht gesmeten en een vrool'jke stem riep. ,Jnnc! Jancl Kom eens hier, mijn dierbare Jnne! Ik heb garnalen meegebracht voor sand wiches bij de theel" „Houd u kulrn, juffrouw Molly, alsjeblieft!'' Sara hoorde de stem van Jane vermanend fluisteren, toen volgde een fluisterend gesprek, hier en daar onderbroken door uitroepen en een vroolijken jongen luch, waarop dan weer nieutye vermaningen van Jane volgden cn toen vloog de deur van dc kamer open cn Molly Sel wyn zeilde binnen en overstelpte Sara met verontschuldigingen voor haar ontvangst, of liever voor het gemis doorvan. Zij was aller liefst berouwvol, zooals ze daur inet smeeken- de handjes stond te gesticulecren, en een be roep op Sara deed met hoor donkerbruine, schitterende oogen, die iedereen dadelijk ont wapenden cn haar vergiffenis verzekerden. Zij was een gracieus jong schepseltje, de lij nen van haar gestalte waren zocht golvend en bevallig als al haar bewegingen, zij had prach tig aschblond haar en haar eigenaardig wiegen de gang deed denken aan dien van een godin, die op aarde verdwaald was. Zij was altijd orv* ordelijk, haken misten op belangrijke punten, de goineeringen van haar hoed waren er ge woonlijk hier of daar opgespeld met het ge volg, dat ze nu en dan den hoed gansch en ei! in den steek lieten, maar zij was ondanks dat, altijd even aantrekkelijk en onweerstaan baar. (Wordf vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1