Klein Adam Piano's Pianohandei L. KLEIN, De Kluizenaar van Far-End. PRIJS DER adverteniien „DE EEMLANDER" BUITENLAND. I Dames-Mantels Serie 1 f 4,75 2 f7,50 3 f11.751 Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten BINNENLAND. 1 FEUILLETON. 8UITENGEW0 KE TOONVOLUME - Schitterende afwerking Langestraat 36: N.V. MIDDENSTANDS CREDIETGANK ROKKEN IN' krlze gk°ote 23e Jaargang No. 174 iBQNNEMENisPRUS rï ;r Arm toort f 2.10, idem liaocs per pos: 5.—, per weck (mei eratb Tcrreker ng tegaomgeiukkc») 0.l7fc, atzondexlijke nummers Gj05. AMERSFOORT Vrijdag 23 Januari 1925 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNpEMscHER|£oRTWAL 2A. POSTREKEN I NO N*. 47»IO. TEL. INT. SIS. VOLKENBOND. HET UITTREDEN VAN COSTA RICA UIT DEN VOLKENBOND. Er is vandaag somber nieuws uit den Vol kenbond, aldus meldt d.d. 22 Jan. de corres pondent der N. R. Ct. te Genève. Costa Rica heeft medegedeeld, dat Let zich uit*den Vol kenbond terugtrekt. Politieke bijbedoelingen schijnen bij het ontslag vaï dezen kleinen mid- den-Amerikaanschen staat niet gemengd te zijn. Men meent hier, dat Costa Rica het be sluit genomen heeft uit geprikkeldheid over de zeer gerechtvaardigde aanmerkingen, die in September in de buógetaire commissie uit de Volkenbondsvergadering tegen zijn delegatie gemaakt zijn, omdat Costa Rica zijn finan cieel© verplichtingen van de vier laatste jaren nog niet nagekomen was. Bij den ontslagbrief hoeft Costa Rica thans het achterstallige geld, ten bedrage van achttienduizend dollars, be taald. Het iuttreden uit den Volkenbond wordt, overeenkomstig het Volkenbondsverdrag, eerst met Januari 1027 van kracht. Men hoopt hier natuurlijk, dat binnen dien tijd een andere re geering het besluit tot uittreden v/eder zal in trekken. Intusschen valt uit het feit, dat de ont slagbrief reeds met Kerstmis te Genève aan gekomen is en eerst thons wordt openbaar ge maakt, wel of te leiden, dat men van de zijde van den Volkenbond getracht heeft Costa Rica tot betere gedachten te bewegen, doch dot deze pogingen thans als mislukt moeten worden be schouwd DUITSCHLAND. HET KAB1NET-LUTHER. De morie van vertrouwen in de regeering aangenomen. Berlijn, 22 Jan. (H. N.) Bij de stemming over de door de Duitsch-nationalen, de Duit- sche Volkspartij, het Centrum, de Beiersche Volkspartij en do economische partij ingedien de motie, waarbij wordt verklaard, dat de rijksdag de regeringsverklaring goedkeurt, zijn 445 stemmen uitgebracht, waarvan 39 ont houdingen, 246 met ja en T60 me* neen. De motie is dus aangenomen en doordoor kwamen de verschillende moties van wantrouwen te vervallen. De communisten en sociaal-demo craten stemden eenparig- tegen, terwijl de de mocraten zich voor het grootst© gedeelte van stemming onthielden, evenals de nationoal- sodalisen. De meeste leden van het centrum stemden voor de motie, behalve dr. Wirth en enkele andere ledert, die tegen stemden. DR. LUTHER EN DE RIJKSRAAD. Berlijn, 22 Jan. (H. N.) In de zitting van den rijksraad heeft dr. Luther zich vandaag met een korte toespraak als rijkskanselier voorge steld. Hij wees er op, dat hij reeds vroeger in twee andere functies met den rijksraad heeft samengewerkt en verzekerde, dat de toezeg gingen, door de rijksregeering in de regeerings- verklaring gedaan, mét betrekking tot de ver houding tusschen de rijksregeering en de af zonderlijke landen nauwkeurig zullen worden nagekomen. Tenslotte sprak hij de hoop uit, dat het werk van den rijksraad en de rijks regeering zoo vruchtbaar mogelijk zal zijn. De Pruisische staatssecretaris Weissmann dankte Luther voor zijn toezeggingen. RUMOERIGE TOONEELEN IN DEN BEIERSCHEN LANDDAG. Bij de behandeling in den Bcicrschen land dag van een voorstel tot he: toestaan van een strafvervolging tegen eenige communistische afgevaardigden, hebben gisteren herhaalde ma len rumoerige tooneelen plaats gehad, naar aanleiding waarvan een aantal communisten moest worden buitengesloten. PROCES TEGEN HAMBURGSCHE COMMUNISTEN. Voor het landgericht" te Hamburg is het hoogverraadsproces begonnen tegen de rad draaiers bij den communistischen putsch *e Hamburg in October 1923, waarbü, naar men weet, 60 personen zijn gedood. Het proces zul wel eenige weken duren. EEN BRUTAAL STUKJE. De Anhaltcr Kurier meldt het volgendeToen eergisteravond bij zevenen de tTein Maagden burg—Erfurt het station Sondersleben verliet, drongen drie roovers een lie klasse binnen, die de passagiers uitplunderden, daarna aan den noodrem trokken, uit den trein sprongen en in de duisternis verdwenen. Een vervolging leidde tot niets. FRANKRIJK. DE POLITIEK TEGENOVER ELZAS-LOTHARINGEN. Bij de behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken iheoft Herriot gisteren meegedeeld, dat 'hij een circulaire naar Elzas- Lotharingcn gezonden had, woarin tot de be woners der herwonnen provincies gezegd wordt„Gaat in vrede naar uw kerken, uw synagogen, uw tempels. De regeering volgt u daarheen en beschermt u." Herriot voegde aan deze mededeeling toe, dut de regeering zich er op toe legt langzamerhand de wetten van de republiek op Elzos-Lothacingen toe te passen met eerbiediging van het moterieele en geeste lijke statuut dier provincies. Wel verre van de gewetensvrijheid te beperken, zo! de regeering elk geloof beschermen en niemand voor het hoofd stooten, noch ten opzichte van de instel lingen von Elzas en van Lotharingen, noch ten opzichte van den godsdienst, non welke hevige en onrechtvaardige aanvallen dc regcering ook bloot moge staan, ENGELAND. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. De voorbereiding van het bezoek van den prins van Wales aan Zuid-Afrika is gereed. Hij zal op 30 April te Kaapstad aankomen, na een reis naar West-Afrika en Nigeria. Daarna zal hij naar Oranje-Vrijstaat gaan en op 2 Juni te Ladysmith aankomen. De prins van Wales zal blijkens een nader draadloos bericht na zijn bezoek aan Gambia, Sierra Leone, de Goudkustkolonie, Nigeria en Zuid-Afrika, naar Argentinië gaan cn zou op zijn terugreis uit Zuid-Amorika, naar gemeld wordt, Dublin bezoeken. Van officieele zijde wordt verklaard, dot er voor laatstgenoemd be zoek nog geen bepaalde regelingen zijn getrof fen, maar dat het zeer waarschijnlijk is, dat de prins bij een geschikte gelegenheid een be zoek zal brengen aan Ierland DE VLOOTBASIS IN SINGAPORE. Londen, 22 Jan. (V. D.) Van officieele zijde wordt bevestigd, dat dc regeering voorne mens is te Singapore behalve een vlootbasis ook een basis voot de luchtvloot te vestigen. Een beslissing is evenwel nog niet genomen. DE A.S. ZONSVERDUISTERING. De invloed op de draadlooze. Londen, 22 Jan. (V. D.). Draadlooze des kundigen en vele amateurs nemen deel aan de verschillende wetenschappelijke experimenten tijdens dc zonsverduistering. Verscheidene proeven in voorbereiding om door draadlooze signalen na te gaan hoe de invloed van de zonnestrulcn op de draadlooze zal zijn. De Britsche Broadcasting Cy. neemt maatregelen voor speciale verzendingen, zoodat de amateurs zelf kunnen nagaan of de signalen versterkt worden cn het is waarschijnlijk, dat de ama teurs, die in staat waren des nachts de Ameri- koonsche stations te hooren, voor dc eerste maal zullen ondervinden, da* de Amerikaan- sche sigpalen ook op den dag in Engeland ge hoord kunnen worden. De marine-autoriteiten zullen eveneens proeven nemen en vernomen wordt, dot ook de Amerikaansche en Britsche regeeringen samenwerken De totale verduis tering is te zien in Oost-Amerika en den Atlan tische Oceaan tusschen Shetlands en de Faroe- eilanden. De loop van de verduistering volgt dus over het algemeen den weg van de trans atlantische verzendingen. In verband hiermede worden maatregelen getroffen, dat op Vrijdag zoowel als op Zaterdag een gelijke lijst van de proefsignalcn uitgezonden zal worden van Leafield c-n Northolt, teneinde de proefnemers in de gelegenheid te stellen dc normale toestel RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elko regel meer f 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44. «4 4 t 9 I I I ■sv« m vw. Mode-Maga^ijnl ga|ans_0pmjmjng| H II 11 voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 EFFFN - GESTREEP1' EN GERU T. WOLLEN VESTEN EN JAPONNEN 4.75 8.50 5.25 Dames- Mode-Magazijn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT AMERSFOORT den van Vrijdag te vergelijken en aen te vul len met die van Zaterdag, welke dan abnormaal zullen zijn. De Leafield-lijst zol op die dogen waarschijnlijk iets storend werken op de offi cieele dienstuitzending van twaalf uur. Tien minuten na twaalven zal Leafield hoor oproep- letters uitzenden gedurende twee minuten en daarna over tien minuten en deze proef zal iedere tien minuten herhaald worden tot 1.40. Van 7.50 tot 2.40 wordt nieuws uitgezonden en van 2.50 tot 5.20 worden de alternatieve tien minuten herhaald. Northolt zal gelijke proeven nemen op kleiner golflengte. D" ACTIE TOT BEHOUD VAN DE 4 ST. PAULS KATHEDRAAL. Het vereischtc bedrag reeds overschreden. Londen, 22 Jan. (V. D.). Het fonds ter bescherming van de Saint Pauls Kathedraal heeft thans de vereischte 140,000 pd. st. over schreden. De Times meldt heden, ccn totaal van 144,000 pd. st. bereikt is. De Times voegt hieraan toe, dat dit een merkwaardige demonstratie is van bezorgdheid en edelmoe digheid. De lord-mayor van Londen heeft ech ter verklaard, dot er waarschijnlijk meer geld noodig zal zijn dan in den oproep vcreischt werd. De collecte wordt derhalve voortgezet en te verwachten volt, dat Zondag nog een uiterste insponning gedaan zal worden om het bedrag zoo groot mogelijk te maken. ZWEDEN. HET CONFLICT IN DE BOUWMATERIALEN- INDUSTRIE BIJGELEGD. Door toedoen van den regeeringsbemiddclaar is overeenstemming bereikt in het conflict, dat was uitgebroken in de bouwmnterinlmindustrie. Volgens de thans ber-v'-te overeenkomst, die voor een jaar is gesloten, zullen de uurloonen variceren tusschen 46 en 65 ore. SPANJE. PRIMO DE RIVERA TE MADRID AANGEKOMEN. Primo dc Rivera is tc Madrid aangekomen. Een talrijke menigte juichte hem toe. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Dc bommen op de inter nationale zóne. De Fransche bladen prolestecren ertegen, dat tengevolge von vergissingen of ongelukken her haaldelijk bommen terecht komen in de inter nationale zóne. Woensdag is een Fransch sol daat, de wachter in den vuurtoren van Mnla- bata, door een granaat gedood. Dit geval heeft groote opschuddii^ gewekt. MEVROUW IBANEZ. 7 Londen, 22 Jan. (V. D.) Uit Madrid wordt gemeld, dat de cchtgenoote van den be roemden Spaonschen schrijver Blasco Ibanez overleden is. VLIEGONGELUK BOVEN DE HAVEN VAN BARCELONA. Bovon de hoven van Borcelonn zijn twee han delsvliegtuigen tegen clknnr gevlogen en naar bcr.eden gestort. Dc inzittenden zijn gedood. TURKIJE. HET SULTANSPAt.EIS TE CONSTAN- TINOPEL ONDER DEN HAMER. Uit Constantinopcl wórdt gemeld, dat de Turksche regeering bij de 'behandeling der bc- grooting een wetsontwerp heeft ingediend om een aantal staatseigendommen te verkoopen, waaronder het oude paleis van den sultan to Constantinopcl en een ander ontwerp om gel den ter beschikking te stollen voor de spoor wegen in Anatolic. 1 4 rege's L05 met inbegrip van tea bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve.tentuhi voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdriji bestaan zeer vooidcelige bepalincen voor het adverteeien Een* circulaire, bevattende dc vootvraarden. wordt op aanvraag toegezonden. EGYPTE. DE HOUDING DER BUITENLANDSCHE AMBTENAREN. Uit Colro wordt bericht, dnt 820 van de IIOO buitenlandsche ambtenaren Egypte wen- schen te verlaten, gebruik makend van het recht van optie, dat de vorige regcering huit heeft verleend. De tegenwoordige regcering tracht dc onmisbore technische óeskundigon te behopden VEREENIGDE STATEN. V F"'r MINISTERIE VAN LANDBOUW. Washington, 21 Jan. (V. D.) Robert D. Carcy, dc vroegere gouverneur van Wyoming en voorzitter van de landbouwcommissie, zal waarschijnlijk de portefeuille von landbouw krij gen, wanneer Gore op 4 Maart aftreedt. JUSSERAND, DO FRANSCHE GEZANT TE WASHINGTON. De Fransche gezant te Washington, Jusse- rand, die zijn land 22 jnar lang in Amerika ver tegenwoordigd heeft, zou gisteren Washington verloten. AMERIKA EN HET VERDRAG VAN LAUSANNE. Aon een diner op het Witte Huis, waaraan door president Coolidge, leden van de senaats commissie voor buitenlandsche zaken en ex- gezant Child werd deelgenomen, is ook het verdrag van Lausanne ter sprake gekomen, met het oog op het hervatten der diplomatieke be trekkingen tusschen de Ver. St. en Turkije. Child bepleitte ratificatie. Coolidge zelf gaf zijn meening niet te kennen. Het verdrag is thans reeds meer dnn ccn jaar bij de senaatscom missie in onderzoek. DE ELEVATIE DER KANONNEN. Washington, 21 Jnn, (V. D.) Gemeld wordt, dat de senantspresident Coolidgo zol verzoeken mede te declen, welke stappen zijn gedaan met betrekking tot de vertoogen van vreemd© mogendheden tegen dc clevotie van kanonnen op Amcrikaonschc oorlogsschepen. Dit verzoek is vervat in een resolutie, inge-* diend door senator Moe Kcllor. ERNSTIG ONGEVAL. Jersey City, 22 Jon. (V. D.) Een ern stig ongeval had hier heden plaats, toen ccn druk bezette clcctrischc tramwagen bij het posseeren von een steiger, welke zich dwnisf over de spoorlijnen van de West Shore Railway bevond, uit dc rails sloeg en naar beneden op straat viel; 24 personen, die zich in den wagen bevonden en de bestuurder, zijn met zware ver wondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Eerste Kamer. HET WETSONTWERP INZAKE PLAATSE LIJKE KEUZE VEWORPEN DOOR I)C EERSTE KAMER. In de vergadering von de Eerste Karr.cr was gister aan de orde de voortzetting der behan-< deling van het wetsontwcrp-Rutgcrs inzuke plaatselijke keuze. 'De heer Rutgers verdedigt het ontwerpde wet zelf vermug niets, maar geeft steun aan de toegepaste zedelijke middelen. De bezwaren van de tegenstanders acht spr. overdreven. In het buitenland is de plaatselijke keuze door de proctijk ontstuan. Spr. vreest niet dc gevaren van drankgebruik in aangrenzende gemeenten, of overbrenging van het drankmisbruik naar her gezin. De finnncicele gevolgen van het ont werp acht spr. sterk overdreven. In nfzienbaren tijd zal in vele plaatsen de plaatselijke lccuze nog niet worden ingevoerd. Spr. bestrijdt de geopperde politieke bezwa ren. Artikel 194 van dc grondwet loat verorde nend- bevoegdheid von andere dan in de grondwet genoemde middelen toe. Spr. acht het ontwerp niet de continuïteit in het staats- ontwerp in gevaar te brengen; dit zal alleen ;eschieden bij wijzigingen ervan. Het wetsontwerp wordt verworpen met 28—' 20 stemmen; in Nederland zol dc plaatselijke keuze dus1 niet worden ingevoerd Gelukkig de mcnsch, die in dezen zin kind blijft, dat hij met kleinigheden gelukkig- kan zijn. Laurillard. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E. PONT. 21 „Dat is dan jammer", zei Sara kort. „Ik zou zeggen, dat hij een uitstekend speler is." Molly knikte met een uitdrukking von ondeu gende pret in de oogen. „Bij de eenige gelegenheid, dat ik hem ont moette; vroeg ik hem, waarom niemond hem ooit mocht hooren viool spelen", zei ze grin nikend. „Ik stelde zelfs voor, of hij niet een solo wilde spelen op het weldadigheidsconcert, dat we toen organiseerden I" „En wat zei hij vroeg Sara glimlachend. „Hij vertelde mij, dat hetniet noodig was, dat een man zijn ziel voor het publiek tentoon stelde Ik vroeg hem wat hij bedoelde en hij zei, dat als ik iets van muziek begreep, ik dat weten zoo en wanneer ik het niet wist, was het tijd verknoeien om het mij uit te leggen. Begrijpt u, wat hij bedoelde?" „Ja," zei Sara langzaam. „Ik geloof van wel". En zij dacht aan dien haiistochtelijken drang en droefheid in de muziek, die zij dien middag had gehoord en zij kreeg plotseling een gevoel van medelijden met den eenzamen kluizenaar van Far End. Hij was bang bang voor iemand te spelen, omdat zijn spel aan degene, die luisterde da bitterheid van zijn ziel kon openbaren t Dén volgenden dag nam Molly Sara mee naar „Rozenhof!" om kennis te maken met de „Lavendel-tante" en haar neef. Juffrouw Herrick of juffrouw Lavinie, zoo als 2Ïj altijd werd genoemd, 2ag er uit alsof zij zoo juist uit een plaatje uit 't begin van de vo rige eeuw was gestapt. Zij droeg eciv japon van zachte, zijachtige stof met kleine tukjes heliotroop; om haar hals ccn fichu van rag fijne kont, die op dc-borst met een oud-Itali- aansche camee was vastgehecht Een coquet klein kanten mutsje versierde het zilvergrijze haar en het gezicht onder het mutsje was juist wat men zou verwacht hebben zacht en heel vriendelijk, het rose cn blank iets flets, en de lieve, oude oogen hadden de wazige lint van lavendelblauw. Zij was alleen toen de beide, meisjes kwamen en begroette Sara met ccn vroolijk glimlochje. „Hoe vriendelijk van u te komen, juffrouw TennantWij waren zoo verlangend u te ont moeten, Miles en ik. In een klein plaatsje qIs Monksheven weten alle menschcn ailes von el kaar af en zoodoende hebben wo natuurlijk voortdurend over u hooren spreken." „Dan hadt u maar eens naar Sunnyside moe ten komen om persoonlijk onderzoek naar mij te doen", antwoordde Sara glimlachend. Het gezicht van juffrouw Lavinia betrok plot seling, cn een schaduw viel over haar vriende lijke, oude ocgen. „Miles is nogal moeilijk op het punt van visites", zei ze aarzelend. „U zult dat wel be- grijj>en zijn mankheid maakt, dat hij - wat eenzelvig is tegenover vreemden", legde zij uit. Sara keek beteuterd. „Och! Misschien was het beter geweest wan neer ik niet gekomen was veronderstelde zij haastig. „Zal ik weggaan en Molly hier loten?" Een rose kleurtje steeg naar de wangen van juffrouw Lavinia. „Lieve juffrouw Tennant, ik hoop, dat Miles weet, hoe een gast in zijn huis tc verwelkomen zooals een Herrick past", zei ze met een aardig airtje von ouderv/etschc waardigheid. „Het is juist uitstekend voor hem, dat hij eens uit zijn schulp moet kruipen. Allc-en één ding wilt u er aan denken hem precies te behandelen als of hij niet mank v:os Probeer nooit hem op de ccn of andere manier te helpen. Het hindert hem zoo vrceselijk, wanneer de menschcn hem aan zijn gebrekkigheid herinneren. U moet er niets van luien merken." Sara knikte. Zij kon begrijpen, dat de trots van een man cr tegenop kwam, dut men mode lijdend zijn physieke e wakheid erkende. „Werd zijn kreupelheid veroorzaakt door oen ongeluk vroeg zij. „Neen, het kwam door een prachtige duad". Dc oogen van de kleine Laviniu gloeiden, ter wijl zij sprak. „Hij heeft de paarden van een rijtuig die op hol waren, tot staan gebracht. Ze waren verschrikt door een motor cn toen ze steigerden, werd de koetsier van den bok geworpen, zoodat het scheen alsof niets de menschcn in het rijtuig meer zou kunnen red den. Miles gooide zich voor dc paarden cn hoe- we! hii ze natuurlijk niet in bedwang kon hou den, hield hij ze toch in zooverre tegen dat een tweede man, die toeschoot om te helpen, hen tot staan kon brengen. „Hoe kranig van hem I" riep Sara met warme bewondering in haar stem gij moet vel trotscn zijn op uw neef, juffrouw Lavinia!" „Dat is zij ook" kwam Molly vriendelijk tus- schenbeide. „Is het niet. lieve Lavcndeltante Juffrouw Lavinia glimlachte weemoedig. ■„Ach lieveling," zei ze treurig, „dappere da den kosten dikwijls zooveel cn wanneer ze ge daan zijn, dan zijn we meestal geneigd den roem te vergeten cn ons alleen le herinneren, hoe duur die gekocht isMijn arme Miles was vrceselijk verminkt hij was meters ver meegesleept aan de teugels van de paarden en wekenlang vreesden we zelfs voor zijn le ven. Hij is blijven leven, moar hij z I tot het eind toe mank blijven." De stilte, die onwillekeurig op deze woorden volgde, werd verbroken door het geluid van stemmen in den hall en even later kwam Miles zelf de kamer binnen, in gezelschap van*ccn zeer elegant gcklecde, buitengewoon aantrek kelijke vrouw, die Sara dadelijk veronderstelde te zijn Andrcy Maynard. Zij wos volstrekt niet mooi, inaar <le nauw sluitende rok, die in het voorjaar van 1914 mode. v/as, maakte er geen geheim van, dut de lijnen fun huur figuur bijna volmaakt waren. Maar gezicht was klein cn smul, vrij bleek en onder de gewelfde wenkbrauwen, die zeker niet door dc nuluur alleen zoo donker waren gemeukt, glinsterden en paar grocnuchtig grijze oogen, helder als glas. Er was ook geen twij fel aan of -de rijke kastanjebruine kleur vun het huar, dat onder het kleine hoedje uitkwam, was afkomstig uit een ilcsch von den kapper en v.us niet aan de natuur toe tc schrijven. Het wos niet te vei"v.ondcren, dot het kleine eenvou dige Monkshavcn stom van verbazing was ge weest over zulk een ingrijpen in de bedoelin gen von de voorzienigheid. Maar niettegenstaande haar modern, kunst matig uiterlijk, had Andrcy Maynard iets bui tengewoon aantrekkelijks. Achter al het kunst matige voelde Sara de echte vrouw knap, talctvoL cn met een nobel, worm hart. Alles wel beschouwd, is d© vrouw in al haai neigingen primitief en het verlangen om te be hagen met al zijn dwaze uitingen is in werkelijkheid slechts het gevolg van haar aan geboren verlangen naar een tehuis cn een man. Dit ligt ten grondslag acn de meeste von hrtar kleine ijdelheden en zwakheden cn oun allo groote opofferingen, waartoe zij evengoed in staat is. Dus mag men haar rie eerste wel ver geven en vertrouwen, dat zij slechts hoogst zel den tc kort zal schieten in do laatste; wonneer dc proef moet worden doorstaan. „Milcs c-n ik hebben zooals gewoonlijk hevig gekibbeld," kondigde mevrouw Maynard aan. „Suiker alsjeblieft een heeleboel", voegde zij er bij, toen Herrick haar thee overreikte. „Het was over dien man, die op Far End woont", antwoordde zij in antwoord op den vragenden glimlach van de Lavcndeltante. „Mi- les was meer dan onuitstuonbour en probeerde al maar mijn theorieën stuk te sluan. Hij houdt vol, dat de kluizenaar een heel gewone jong© man is, waar niets geen kwaad in steekt „Hij moet minstens veertig zijn", viel Herrick vriendelijk in de rede. Andrcy fronste dc wenkbrauwen, zoodat hij zweeg en vervolgde „Dut lijkt nu zoo saai, wanneer half Monks havcn gelooit, dot hij een schurk von de eer ste soort is, die zich voor de justitie verbergt, of misschien een Blauwbaard, een ongelukkige vrouw ergens in dat griezelige oude huis van hem gevangen houdt." Sara luisterde met ongeveinsde belangstel ling. Het was vreemd, zooals zij die roadsei- achtige persoonlijkheid van don eigenaar van For End steeds weer op haar weg ontmoette. „En wat denkt u van hem, mevrouw May nard?" vroeg zij. (Wordf vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1