BLUTHNER PIANO'S Bal masqué! Pianohandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" IBDXNEMENTSPRIIS f"3 T Amerv PRIJS DER ADVERTEITIEH Lb^T™ EERSTE BLAD. BUITENLAND. Mode-Magazijn» Langestraat 36; Zie onze speciale étalage J Wij leveren elk gewenscht Costuum volgens teekening (s Langeslraat 43 - Telefoon 852 Het Adres Soliecfe Wekkers ROKKEN 1N ™E«?0TIi PHILIPS LAMPEN. 23e Jaargang No. 175 looit 2.10, xdcm tianco per pos J 1 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* atzondeilijke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. arnhemschE POORTWAL 2 A. posTnEKElllNG H°. *7910. TEL. INT 81». Zaterdag 24 Januari 1925 bewijsnummer, elke regel meer f O 25, dtcast.-unb'e- dingen en Lieldadigheids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan iter voo:dcclige bepalingen voor het advericeicn. bene circulaire, bevattende de vooiwaardcn. wordt op aanvraag toegezonden. Parijsche Brieven. Parijs, 13 Januari 1925. De keerzijde der medaille. r,Lc Terme". Despotische tyronnie der huiseigenaren. „Lc Miracle des Loups". een mooie Fron- sche film. Parijs onder den mist. De watten-atmosfeer der stroten. Nu is het uit met de pret. De naklanken van het „Vive le Roil" cn het „Vive la Reine!" der Drie-koningenfeesten zyn uitgestorven en olies wat aan jo'.eit deed denken is verdwenen. De lach heeft plaats gemaakt voor den ernst, waarmee booze, nare dingen worden te gemoet gegaan15 Januari is in 't zicht, van heel nabij, het schrikbeeld nadert in de vierde snel heid: 1 e Terme. „Le terme" dat is het bedrag der dricmaan- delijksche huurpenningen, die hier, naar aloud gebruik, vooruit betaald worden den I5den der eerste maand van ieder kwurtaal. Na de syba- ritische feestperiode, waarvan St. Silvester de spildroger is, na de min of meer verplichte Kerstmis- en Nieuwjaarspresenten, welker kwistige uitdeeling een algemeen toenemend misbruik is, voelt de overgroote meerderheid mijner tijdgenooten in dit land en bij u mis schien ook? de dringende behoefte de kooi den zijner beurs zoo stram mogelijk toe le halen. En ziet daar komt dc onverbiddelijke Kuisbaas, of hij stuurt zijn „gérant" of een voudig den concierge met de kwitantie, welker bedrag alweer iets hooger is dan drie maanden geleden, wegens verhoogde taxen cn kosten die aan onze controle ontsnappen, maar die wij zonder morren cn zonder uitstel hebben te be talen, willen wij niet om de een of andere re den, die wij ook al geen recht hebben te be- oordeelen, voor de onweerstaanbare bedreiging komen te staan, op de gebruikelijke, deurwaor- delijke wijze uit onze,woning worden gezet. „Mijn huisbaas heeft alle rechten, ik heb et geen", dat is een hedenduagsch axioma. En omdat er rond dertig duizend menschen te Pa rijs zijn, die hunne schoenzolen verslijten met dag in dog uit te zoeken naar een hen pas sende woning, zijn zij die er zulk een hebben, wel genoodzaakt in de overdrevensle cischen hunner propriétaires toe te stemmen. Toch wordt er veel cn hard gebouwd in Pa- vijs; evenwel niet genoeg om spoedig in den nood te kunnen voorzien. Volgens de schatting van bevoegde economisten zullen er nog vijf jaren moeten verloopen eer het evenwicht tus- schen vraag cn aanbod op dit gebied zal zijn hersteld, zoodat waarschijnlijk in het jaar 1930 de despotische tyrannic der huiseigenaren haai einde zal bereiken. Alleen die tot den z.g. „middenstand" behoo- ren en die niet zoo voorzichtig waren vóór de feestperiode hunne huurpenningen in een veilig hoekje weg te bergen, verkeeren nu in het j moeilijke geval zich te moeten bekrimpen. Dit is heel goed waar tc nemen in het pu- blieke leven. Wij zijn nu in het ieder jaar te- rugkeerend tijdperk, dat de theaters en de cine ma's heel wat minder zaken maken dan zij het in de vorige weken deden. Ik heb dit persoon lijk kunnen waarnemen, toen ik een paar avon den geleden in een der groote etablissementen van den Boulevord, waar ik nog kort geledon geen plaats had kunnen vinden, getroffen werd door de vgle „gaten" in dc fauteuils en op het balkon. Dit was mij vrij onverschillig, want ik kwam er om een film te zien die daar al ge- ruimen tijd veel succes had en nog heelt en waarvan ik vernam, dat hij binnenkort in Ne derland zal worden vertoond. Het is de Fransche film Le Miracle des Loups, die tot onderwerp heeft het tijdperk in het midden van de tweede helft der vijftiende eeuw, met den strijd tusschen koning' Lodewijk den Xlden en Karei den Stoute, hertog van Bourgondië, cn waarin een der voornaamste episoden is het slottafereel, voorstellende het beleg door dezen laatsten van de stad Beau- vais in 1472, bij welker verdediging de dappere Jeanne Hachette (18 jaar oud) de rol speelde, waarom onze nationale heldin Kenau Hasselaar te Haarlem beroemd werd. In die mooie reeks historische gebeurtenissen is een plaatselijke legende ingeweven, welker noom tot titel aan den film dient. Als cinematisch kunstwerk staat deze film zeer hoog; daarbij worden de beide hoofdrollen, die van Lodewijk XI en Karei den Stoute, vervuld door een paar ortisten van be lang; de eerste door den knappen acteur Dullin, die lang' saamwerkte met Jacques Copeau van den „Vieux Colombier", dc tweede door den vroeger in Holland zeer gewaardeerden baryton Vanni Marcoux. Wat echter aan dezen film dadelijk een reputatie van belang heeft gege ven, is dot de eerste uitvoeringen ervan hebben plaats gehad in de Groote Opera, met hot or kest der Académie Nationale de Mu si q u e. Deze ongewone onderscheiding dankte het aan dc omstandigheid, dot de erbij behoo- rende partituur gecomponeerd is door/ien heer Rabaud, directeur van het Paiijsche Conserva toire, wat echter niet verhindert dut die muziek nog al middelmatig is. Iets anders wat mij bij het zien van „Le Miracle des Loups" getroffen heeft, was het tafereel van het „wonder der wolven", waarin de jeugdige Jeanne Laisne die eerst Inter, bij de verdediging van haar geboortestad den bij naam van Hachette kreeg, omdat zij zich in haar strijd tegen de oanvallers \an een bijltje als eenig wapen bediende door een bende Bourgondiërs vervolgd, ontzet wordt door een troep wilde wolven, die haar 'tegen hare ver volgers beschermen en de meesten dezer doo- den. Dat tafereel heeft tot décors een prachtig winterlandschap, waarin het „spel der wolven als ik dit zoo eens zeggen mag een merk waardig kunststuk van dressage en mise-cn- scène is. Het Nieuwe Jaar heeft niet de beioften ge houden, door de laatste week van het Oude Jaar gegeven. De heldere, zonnige dagen van toen hebben plaats gemaakt voor een zeurige. vochtige kou, die ol heel gouw ons huizendal vulde met een mist zoools wij dien in jaren niet beleefd hadden. Parijs onder den mist, dut is nog veel erger dan Parijs onder de sneeuw (deze ten minste wordt op zichtbare en voel bare wijze opgeruimd door er modder van tc maken), ten minste indien de mist zoo is dut wij 'm snijden kunnen, als nu een paor malen het geval was. Men moet aan dc klassieke Lon- densche misten of aan de voorjaarsmisten in den Atlantischcn' Oceaan denken, om tc begrij pen \frat ons openbaar leven lijdt onder zulk een watten-atmosfeer. Al dodelijk wanneer men 's ochtends de gor dijnen openschuift en don de huizen aan den overkant achter een ondoordringbaar wit goi- dijn verborgen zijn, krijgt het humeur van den goedmoedigsten mensch een schok, dien hij den heelen dag blijft voelen. Later bevangt hem iets angstigs, zoodru hij een straat moet oversteken en hij dan dc intense drukte tus schen de trottoirs hoort ol is deze don ook getemperd door de voorzichtigheid van hen die haar veroorzaken en er niets van zi,et. De lust van het flaneeren op den Boulevard is be dorven dóórdat men telkens onverwacht neus aan neus stunt met een ander die plots uit die watten-atmosfeer opduikt. Binnenshuis hcerscht de schemer, in de winkels en de kan toren en de werkplaatsen zijn de lichten op gestoken. De cafe's zijn ongezellig, want wie gaat met zoo'n gordijn voor de oogen aan een terras zitten kijken naar de voorbijgangers, die er allen ontevreden uitzien, want zij hebben haast weg te komen, terwijl de mist hen dwingt langzaam tc loopen. Gaat m<-n eindelijk in een verdrietige stemming naar huis, dan'is dc Metro nog voller gestopt dan gewoonlijk, want velen vermijd-n de trams en de autobussen, vooral de taxis, uit vrees voor botsingen en zij hebben gelijk, ondergronds is men veilig. Bo vengronds doen de straatlantaarns, gloeiende punten met een flauw licht rondje eromheen, niet veel anders don de melonkolic der zeu rig voorzichtige beweging vermeerderen; en ieder die niet buiten moet blijven, is gelukkig weer thuis te zijn cn achter de toegeschoven gordijnen te vergeten hoe zwaar de mist drukt op Parijs. Toen ik vanochtend die gordijnen weer open schoof en boven de daken der huizen aan den overkant de worm-oranjekleurige zonnecirkel door den nevel zogschijnen kan ik. nog niet zeggen, voelde ik dat het voorbij was met dien angst. Maar bij het openslnon der ochtend- bloden zog ik ook, hoe noodlottig die mist was geweest, zoowel in de'straten van Parijs als op de spoorwegen er buiten, alweer de keer zijde der medaille. DOVEN. RECLAMES. Prijs 1—0 regels 3.03, elke regel meer I.—. DUITSCHLAND. DE RIJKSDAG VERDAAGD. Na de aanneming van het verdrag met Polen heeft de rijksdag in derde lezing het handels verdrag met Spanje besproken, waaraan vast geknoopt was de bespreking ven het voorstel van dc Duitsche volkspartij tot het instellen van een bijzondere commissie voor handels verdragen. De rijksdag verwees het verdrag mét Spanje naur een dergelijke commissie, nadat er van nationaol-sociolistische zijde op was gewezen, dat het verdrag een ernstige bcna- deeling voor den Duitschcn wijnbouw betee- kend. Daarop nam de lijksdag een novelle op het wetboek van koophandel aan en hield hij zich bezig met de kwestie van de werkloos heid, die daartoe eerst op de agenda was ge bracht. Ten slotte ging de rijksdag tot 3 Fe bruari op reces. HET PRUISISCHE KABINET AFGETREDEN Een stormachtige Landdag-zitting. B e r 1 ij n, 23 Jan. (Hbl.) Het belangrijkste nieuws van heden is het aftreden van het Pruisische kabinet. Dit besluit van de regee- ring-Braun werd vooral gegaan door oen stormachtige cn sensationeole zitting van den Pruisischen Landdag als wij nog zelden be leefd hebben. Men weet, dat de oppositiepar tijen (nationnal-sociolisten, Duitsch-nationalen) Duitsche Volkspartij en communisten) vast besloten waren het kabinet-Brnun, dat na het treden van de Duitsche Volkspartij uit de ro- geeringscoalitie nog slechts steunde op soci aal-democraten, Centrum en demociuten, ten val te brengen en dnt er te dien einde twee moties van wantrouwen waren ingediend, één door de communisten, die zich togen hel go- hele kabinet richtte cn één door de Duitsch- nationalen, waarin alleen alleen den drie so- ciaal-democratischen kabinetsleden het ve-- ti ouwen werd opgezegd. Men vreesde echter, dat de rechtsche partijen niet zouden wallen stemmen \ooi de communistische motie van' wantrouwen cn dat omgekeerd de communis ten zouden weigeren hun stem uit" te brengen voor de Duitsch-nationale motie van wantrou wen en daar in dit geval geen van beide mo ties een voldoende meerderheid (namelijk 225 stemmen) zou krijgen, hadden de nationaal-so cialisten voor alle zekerheid nog een motie van vertrouwen ingediend in dc hoop, dat ulle oppositiepartijen aaneengesloten 'tegen deze motie zouden stemmen en dut liet daardoor gelukken zou het kabinet ten val te brengen. Bij de stemming over de communistische mo tie van wantrouwen bleek deze voorzorgsmaat regel overboding te zijn geweest, want tot al- gemecne verrassing stemden ook dc rechtsche partijen voor de motie .Muur de gecombineerde oppositie van rechts en links bleek toch niet sterk genoeg te zijn. Zij bracht het tot 221 stemmen, precies evenveel als het steinmen- aantal van <^e drie regeeringspartijen daar er echter, zoools gezegd, 225 stemmen noodig zijn om een bestaande regeering tot aftreden tc dwingen, was de communistische motie nog juist op het kantje af verworpen. Dit resultaat werd door dc coalitiepartijen met gesis en ge fluit ontvangen. Niet veel beter verging het df> Duitsch-nationale motie van wantrouwen tegen dc drie sociaal-democratische ministers, voor de meest verfijnde wenschen. RUIME SORTEERING UTRECHTSCHESTRAAT 44. DE HNANC1EELE SCHANDALEN. Dc zaok-Barmat in dc Rijksdag commissie. aan ós N. R. o b a* sa CL sa ast sa i Juwelier EFFFN GESTiEEP'T FN GFKU T. wCILLEN VESTEN EU JAPONNEN 4.75 8.5Q 5.25 Damas- Mode-Magazijn „L'HIRQNBELLE" 16 18 LANGESTRAAT AMERSFOORT Zjikoe ssra. Braun, Sevcning en Siering. Weliswaar wetd ten gevolge van dc stemonthouding van eeni- ge leden van de Centrum-fractie, die blijkbaar niet veel met dc coalie van Wcimur op had den, d stomverhouding eenigszins lep nudiK?lc van dc regeeringspartijen verplaatst cu wer den de moties alle drie met 220 tegen 217 stemmen aangenomen, maar onmiddellijk ïm de bekendmaking van dit resultaat deelde de president ven den Landdag Bartels mede, dat de sociaal-democratische ministers hieruit geen consequenties behoeven tc trekken, omdat ook ditmaal weer ecnige stemmen aan de vol strekte meerderheid ontbraken. Om een mi nister ten \al tc brengen, zouden er immers 225 stemmen vóór de motie uitgebracht moe ten zijn. Die medodeeling word door de op positiepartijen inct een storm von woedende protesten begroet en het duurde geruimen tijd voor de schreeuwende cn brullende opponenten weer tot beduren waren gekomen. Toen kwam de krachtproefde nnlionaal-socialistische mo tie van vertrouwen. Do coalitiepartijen lieten door eenige sprekers mcedcelen, dat deze mo tie onoprecht cn onwaarachtig was cn dot do regeeringspartijen niet aan de stemming zou den deelnemen. Dit geschiedde dan ook. Al leen dc oppositiegroepen brachten hun stem men uit en behaalden een totoal-rosullant van 225 stemmen. Toen de president van den Landdag constateerde, dat ook ditmaal, weer twee stemmen te weinig waren uitgebracht en dot het Huis niet bevoegd was om een besluit tc nemen, stok er opnieuw bij de communis ten en aan de rechtcizijde een storm van ver ontwaardiging op. De afgevaardigden brulden door elkaar „Schiebung I" „Schiebung I" cn drongen van alle konten naar do tribune van den president. Zij riepen hem opgewonden toe, dat hij zelf niet aan de stemming had deel genomen en toen Bartels, die zich nauwelijks verstaanbaar kon maken, er nogmaals op wees, dut cr niet voldoende leden meegestemd had den om een besluit door te voeren, ontrukte de communistische afgevaardigde Picck den president zijn voorzittersbei cn begon er on der groote opwinding van het geheelc Huis mee te zwaaien. Midden tusschen het lawaai van de schreeuwende afgevaardigden door trachtte hij een propagnndurede voor de com munistische wereldrevolutie te houden. Mid delerwijl ontstond er tusschen de sociaal-de mocraten cn de communisten een handgemeen, waaraan ook bezoekers van de publieke tri- burfli naar hartelust deelnamen. Eén der tri- bunebezockers hief de Internationale aan, waai mee zijn circa 200 kornuiten instemden. Ook de communistische ofgevaardigden vielen in. Nadat het hed was uitgezongen, werd het langzamerhand rustiger. Dc president had de zoal reeds lang verlaten, geleidelijk liepen do tribunes en de zaal leeg. Onmiddellijk na de zitting kwamen de lei ders von dc regeeringspartijen bijeen, tenein de den toestand te bespreken. De vertegen woordigers van het Centrum cn van de demo craten wezen cr op, dut de situatie onhoud- buur wns geworden. Het Pruisische kabinet, dat eveneens bijeenkwam, besloot of tc treden. In eeh uitvoêrigcn brief nan den president van den Landdag deelde de minister-president Braun dit besluit mede. Hij betoogde, dut het kabinet weliswaar nog steeds van meening is. dat cr constitutioneel geen enkele reden tot aftreden is, maar dnt dc houding von de par tijen een verder vruchtbaar werken van de re geering onmogelijk muukte Ook in Pruisen heeft de Duitsche Volks partij dus dc overwinning behaald. Het is hhac. evenals in liet Rijk, gelukt het kabinet ten val te brengen. De president van den Landdag, Bartels, hccïi het Seniorenconvent tegen Zaterdagmorgen bijoengeroepen, ter besp.eldng van den toe stand, ontstaan door het aftreden van het ka binet. Dit laatste blijft als z'akcn-ministerio voorloopig nog bestaan voor het afdoen der loopen de aangelegenheden. DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. Dc inhoud van T ^rapport der controle-commissie. P a r ij s, 2 3 J u n. (H. N.) In een bericht uit Londen over het definitieve verslag der commissie van controle wordt gezegd, dut men, zonder de opvatting le doelen, dut Duitschland vroeg of laat een nieuwen oorlog zal kunnen voorbereiden, de geallieerden na dc gehouden enquête toch tot dc overtuiging .zijn gekomen, dot dc aspiraties vun het Duitschland van voor 1918 nog niet volkomen zijn opgegeven en dot de zorgen daarover dus niet geheel verdwenen zijn,'Het verslag zal bewijzen, dut Duitschland de voorwaarden, door dc geallieerden als essentieel genoemd, niet heeft vervuld. Zoo hebben dc controle-officieren het bewijs gevon den, dat in de kazernes vun de politie een veel grooter aantal manschappen zich bevindt don noodig cn geoorloofd is, dat verschillende fabrieken van oorlogsmateriaal slechts schijn baar voor vredesproductie zijn veranderd, ter wijl andere fabrieken <Jo°r dc regeering ver plicht zijn hun outillage te bewaren, teneinde terstond weer veranderd tc kunnen worden, ter wijl andere fabrieken, voor vredesproductie in gericht, zoodanige overeenkomsten met het rijk hebben, dat de overneming door het rijk ieder oogenblik kan geschieden. Tenslotte is het een feit, dot dc groote generale staf in het geheim verder bestaat. DE AMNESTIE IN HET BEZETTE GEBIED. De commissie voor de buitenlandsche aan gelegenheden uit den Rijksdag heeft gisteren de kwestie der amnestieverleening in het be zette gebied in behandeling genomen. Daarbij is de meening tot uiting gekomen, dut aan de bevolking in het bezette gebied zoover uls moor mogelijk is tegemoet moet wórden geko men. DE BETREKKINGEN MET POLEN. Het Duitsch-Poolsche verdrag inzake de staatsburgerschaps- en opliekwesties is door den Duitschcn rijksdag in derde lezing defini tief aangenomen. INDEXCIJFERS Het door het rijksbureau voor de statistiek per 21 dezer berekende indexcijfer der groot- handclsprijzen in Duilsch'and loont tegenover den stand von 14 dezer geen verandering cn bleef dus 158.9. HAMBURGSCHE GRAANFIRMA'S IN MOEI LIJKHEDEN. Verschillende Humburgsche graanfirma's zijn in moeilijkheden gemokt tengevolge van loopende contracten in buitenlondschc rogge en von blanco verkoopen. Slechts middelmatige ifrma's zijn getroffen. Het gaat in enkele ge vallen om bedragen tc-l een half millioen mark HET PROCOS TEGEN DEN BOND OBERLAND. Voor dc juryrechtbank tc Miinchcn begon gisteren het proces tegen d" bestuursleden van den Duitschcn „Schützcnbund" wegens het doen voortbestaan van den verboden bond Oberland. Er zijn muur vier getuigen gedag vaard en het proces zal dan ook vermoedelijk slechts twee dagen duren. Men veronderstelt, dat de „Schützenbund" dezelfde doeleinden na streeft als de bond Oberland. De beklaagden ontkennen zich te hebben schuldig gemaakt oan i hetgeen hun ten laste wordt gelegd. Uit Berlijn wordt d.d. 23 Jan Ct. gemeld De zoogenaamde commissic-Barmut uit den Rijksdag heeft lieden haar eerste openbare bij eenkomst gehouden ondrr voorzitterschap vctn den socinal-óemocraut Siingcr. De afgevaar digde Pflegvr, van de Beicrsche volkspartij, zeide, dat ook dc justitie zich met do finan- cieele schandalen van den laatsten tijd bezig houdt, terwijl bovendien ook de Pruisische landdag oen commissie van onderzoek hcvfl benoemd. Men moet trachten tc vermijden, dat deze verschillende instanties tegen eiknor inwerken. Spreker ontwikkelt daarop een reeks von voorstellen om samenwerking moge lijk tc maken cn hoopt, dat nllc departementen de documenten, di'e voor het onderzoek noodig zijn, ter beschikking zullen stellen. Uit het on derzoek zal volgens spreker moeten blijken, of een der departementen sinds 1 October 1923 crcdicten oan een lid van den Rijksdag of oan een purlcmentsüd vnn een bondsstaat heeft uitbetaald voor de rekening van een of nnde:e firma. Voorts moet het Pruisische departement van binnenlandschc zaken alle documenten ter beschikking stellen betreffende het verschaffen van pasvisa oan Kutisker cn non dc gcbroedcii Barmnf. Het Duitsche consulaat-generaal to Amsterdam cn het rijksdeportcment van bui- fcnlandsche zaken moeten worden uitgenoo- digd' allo documenten aangaande de gebroe ders Burmnt, waarover zij beschikken, aan do commissie i an onderzoek voor te leggen. Do heer Engberding, Duitsch-nationnul, vraagt een lijst van alle crcdicten, dit: door hel rijksdcpartemenl van posterijen en de rijks- bonk iinn de hoeren Barmat, Kutisker en M;- chacl zijn verstrekt. Do commissie moet tot do Pruisische regeering het verzoek richten haai I een overzicht van du door de Pruisische staats bank verstrekte crcdicten tc geven. Dc noodige j bijzonderheden betreffende den datum, waarop liet crcdiet verleend of terugbetaald werd, cls- i ook de hoogte der verstrekte sommen en do geboden waarborgen mogen niet worden ver geten. In den verderen loop van dc vergadering meende de Duitsch-nationale .afgevaardigde I Bruhn, dat antwoord zou moeten worden ver" strekt op de volgende vragen I. Wie is er r verantwoordelijk voor, dat Kutisker en Barmat j vergunning kregen om naar Duitschland te gaan 2. Wie zijn er als bcmiddélnars bij hun zaken opgetreden 3. Beantwoorden dc prij- zen, die door het rijk voor de bij die firmo's j gekochlti waren wérden betaald, aan dc prij- zen van den dag I Dc communist Rosenberg v/jl, dat ook I rijksprosident cn de hoofden vnn die departe menten zullen worden uitgenoodigd te verkla ren, in welke betrekkingen zij tot de Bm mat's hebben gestaan. Dit voorstel werd bestreden door den sociaal-democraat Schreck, die er geen bezwaar in ziet, dat men onderzoekt, of er familieleden Van den rijkspresident in de zaak betrokken zijn. Ook stelt hij voor, den volksc'nen afgevaardigde von Grüfe cn den ge wezen Duitsch-nutionnlcn afgevaardigde Kuntze uit te noodigen het materiaal, waarover zij vol gens hun beweringen zouden beschikken, tci kennis vun de commissie te brengen. Dit voor- Stel wordt door verschillende afgevaardigden gesteund. Besloten wordt ton slotte de credietpolitiëk van de rijksbank bij do bcroodslagingen der commissie buiten beschouwing te laten. De voorzitter krijgt dé opdracht zich in verbin ding le stellen met de rechters van instructie, ten einde voortdurend informaties te kunnen inwinnen. Nadat er nog verschillende inge diende voorstellen waren anngenomèn, kreeg cv voorzitter verlof om zelf den dag vnn de volgende vergodering te bepalen. ryPMUS-HPIDEMIO TE HALLE. In December is te Mulle een typhus-epidemie uitgebroken, die 41 ziekte- en 7 sterfgevallen tengevolge had. Thans wordt bericht, dut de epidemie tot stilstand gekomen is. FRANKRIJK. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND Het Duitsche ontwedtd ontvangen. Parijs, 25 Jan. (V. D) Hef departement van buitenlondschc zaken deelt mede, dat het Duitsche antwoord op dc Fconsch'e voorstellen inzake het sluiten van een Frunsch-Duitsch handelsverdrag hedenmorgen ontvangen is D* inhoud is nog niet gepubliceerd. Vnn Fransche zijde meldt men, datt he* Duitsche antwoord ncch een weigering noch een aanvaarding is. Het vraagt technische op helderingen over de Fransche voorstellen, mei name over de tarieven, die Frankrijk zal toe passen bij het definitieve regime. DE BETREKKINGEN MET DEN HEILIGEN STOEL. Hérriot beantwoordt Briand Bij het beantwoorden van Briond herinnerde Herriot gisleosn in de Kamer aan dc houding van den paus gedurende den oorlog, nan zijn pogingen om Italië ie verhinderen aan Frank- iij-ks zijde te strijden, oan zijn zwijgen tegen over het marteionrschap vnn België. Waar hel Vatikaon verkozen heeft zich tc gedragen naar redenen van hooge politiek, heeft de 'Fransche regeering het iccht zich évenzeer op politiek terrein te sfejleh. Herriot verzekerde, dat hij de vrije uitoefening van ucr. godsdienst eerbie digt. Hij erkende, dut hel Katholicisme een groote bludzijde in de geschiedenis der mensch- heid hpeft geschreven. Het overbrengen nan: Rome van den zetel von dc -verbreiding van hef geloof heeft ons versloken van een belang rijke bron van invioed Spr. meent, dat van het standpunt van de buitenlondschc politiek het gezantschap bij het Vatikaan -reen enkel voor deel \oor Frankrijk hoeft opgeleverd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1