AMERSFOGHTSCH DAGBLAD Gebr. Perzina Piano's Pianohandel L. KLEIN DE EEMLANDER" BUITENLAND. Tyroler Loden en Capes 43- EERSTE BLAD. volle zangrijke toon, uitgebreids Sorteering weder ontvangen. Gegarandeerde kwaliteiten, Gouden Trouw- en Verlovingsringen 23e Jaargang No. 178 ABOmTSPHUSper 5 .7"Amcr* loort f 210, idem lianco pet jsosi f 3.—, per week (met «rati* verzekering tegen ongelukken) f 0.17* Afzonderlijke nummers 0*05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47#IO. TEL. INT. SI3. Woensdag 28 Januari 1925 PRIIS DtR ADVERIEHTIfM met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadighcids-adveitentiSn voor de helft der prijS. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalincen voor het advericeren tene circulaire, bevattende de vooiwaardcn. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE NIET-ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Het Duilschc antwoord op de nota der geallieerden. Duitsohlands antwoord op do gezamenlijke nota der geallieerden inzake de Keulschc zone is gisterenochtend non do vertegenwoordigers der Ententemogenaheden overhandigd. Dc Duit- sche regeering verklaart daarin, dat zij tot haar leedwezen moet vaststellen, dat haar nota van C Jon. den Ententercgeenngen sléchts aanleiding heeft gegeven tot een formeel antwoord, dat deze voor Duitschland en voor de Europccschc verzoening zoo belangrijke aangelegenheid geenszins vooruitbrengt. De Ententcregceringen houden de Duitschc regeering nog steeds in onzekerheid over de feiten, waarop zij hun reeds verscheidene weken geleden genomen besluit basceren. De Diritsche regeering begrijpt niet in welk opzicht haar miskenning van de draag kracht van artt 423 en 420 van het vredes verdrag kan worden verweten. Zij heeft niet bestreden en bestrijdt nog niet, dat deze artike len de ontruiming an de noordelijke Rijnland zone op !0 Jan. 1025 van zekeie voorwaarden afhankelijk stellen. Zij beweert echter deze voorwaarden tc hebben vervuld. De volkomen' ontwapening van Duitschlnnd is zoo zonneklaar, dat dc Ententeregeeringen hun weigering om op den gcstelden termijn tot ontruiming over tc gaan, niet met den teg-cn- woordigen stand van Duitschland's ontwape ning kunnen motivccren. De Ententeregeerin gen schijnen in hun nota onderscheid tusschen de draagkracht van art. 428 en van art. 429 te willen maken in dien zin. dot dc in art. 429 voorziene etappegewijze ontruiming met een an hun beslissing afhankelijke tegemoetkoming aan Duitschland zou gelijkstaan. Een dergelijke opvatting zou ethter in strijd zijn met den tokst \an het vredesverdrag, die ondubbelzinnig nun- toont, dat de voorschriften van art. 429 niet minder verdragsrecht zijn dan die van art. 428. Het gemeenschappelijke belang bij een vrucht dragende politieke samenwerking gedoogt niet den tegenwocrdlgcn toestand, die het lot van een groot Duitsch gebied en zijn bevolking in het onzekere laat, voor onbenoalden tüd te ver lengen. De Duitsche regecring verwacht daar om, dat dc Ententeregeeringen de mededeeling van de aangekondigde bescheiden nu zoo spoe dig mogelijk zullen laten volgen en aldus de i oorv/aarden voer het zich verstaen ovei de bijfegging van het ontstane conflict zullen scheppen. BELGÏE. PARLEMENTSONTBINDING Thcunis verdwijnt in Maart van het toonecl. Brussel, 27 Jan. (V D.) Dc Belgische regeering heeft besloten do Kamer in fvluart o.s. tc zullen ontbinden. Theunis heeft verklaard na de ontbinding zijn ontslag to zullen indie nen. FRANKRIJK. DE BEROOV1NG VAN TWEE DIAMANTHANDELAREN. De Rus Mestsjersky, die te Parijs terecht stond wegens bercoving van twe Armeensche diamanthandelaren, is tot het minimum der voor zijn misdrijf geldende straf, n.l. vijf jaar eenzame opsluiting' en tien jaar vet bod van ver blijf, veroordeeld- ENGELAND EEN CONFERENTIE VAN BRITSCHE ADMIRAALS. Uit Londen wordt bericht, dat cr binnen en kele weken te Singapore c-en conferentie zal woeden gehouden tusschen de admiraals van het Chineesche, het Oost-Indische en het Aus tralische eskader cr zal van gedachten wor den gewisseld o\er den toestand op marine- gebied. Sinds den oorlog zijn er met onge regelde tusschenpoozcn dergelijke conferenties gehouden en cr wordt verklaard, dat deze bij eenkomst geen bizondere beleekenis hoeft. HET PERSONEEL DER REGEERINGS- GEBOUWEN STAAKT. Gisteren is plotseling een staking uitgebro ken van het geheele technische en met het onderhoud belaste personeel van het parle mentsgebouw en andere regeringsgebouwen te Londen. Tot nog toe schijnt er weinig ongerief door te zijn veroorzaakt. In de electrische ver lichting van het parlement kon worden voor zien, maar het stoken der ketels voor de ver warming woidt gestaakt. Het Buckingham Pa leis is nog r.iet in dc staking betrokken. De staking omvat tennaastebij duizend man en werd geproclameerd als protest tegen het in dienst nemen van ongeorganiseerde orbeiders. 5TALJE. D'ANNUNZIO HUURT DE VILLA FALCONIERL Volgens een bericht in de Corriera dello Sera heeft Gnbriele d'Ar.r.unzio de aan den vroegcren Duilschen keizer toebehoorende villa Falconieri in Rome niet ten geschenke ontvan gen, maar deze voor negen jaar gehuurd AUTO-ONGELUK TE ROME. Uit Rome wordt gemeld, dat een automo biel, waarin zich de echtger.oote van den Bel gischen gezant bij het valicaan, baronesse ó- Beyens en een begeleidster bevonden, in bot sing is .gekomen met een huurauto. Beide auto s werden zoo goed als vernield. De inzittende^ hebben echter geen noemenswaardig letsel ge- kregen. ROEMENIE. ROEMENIË EN* DE SOVJETVLOOT. Bratianu heeft zijn bezoek aan Londen benut om ook een bezoek aan Chamber lom te bren gen en heeft verklaard, dot Roemenië de terug gave von Wrangel's vloot oan^ Rusland zonder ongegronde bczorgheid tegemoet ziet, daar het de schepen volslagen verouderd acht slechts geschikt voor den slooper. Bratianu gaf voorts te kennen, dot zoowel Roemenië als Engeland cr belang bij hebben den toestand in dc Zwarte Zse te houden gelijk hij is. Een gioote sovjet- vloot zou daar een gevaar voor den hendel kunnen blijken. POLEN. HET GESCHIL MET DANZIG. Di' Poolscho Senaatscommissie van buiten- landsche zaken heeft blijkens een draadloos be richt uit Warschau Maandag beraadslaagd over ccn motie inzake het confhct mot Danzig, ingediand door dc meerderheid der fracties van den Senaat. De rapporteur wees er in zijn toe lichting, op dat het doel was de beginselen vast tc stellen van de toekomstige Poolsche poli tiek ten opzichte von Danzig, welka beginse len gebaseerd zijn op dc uitvoering der be staande verdragen cn de verbetering der be trekkingen met Danzig, die thans niet normaal zijn tengevolge van dc politiek, die de Danzig- scbe Senaat onder buitenlcr.dschen invloed voert. CHINA. SOEN' 7AT-SEN OVERLEDEN. Dc man van „Grooter Azië". De Tel., het overlijden meldende van Socn Zat-scn, schrijft: Mot Soen '/at-scn, wiens overlijden geduren de het afgeloopen jaar voorbarig eenige malen werd gemeld, is heengegaan de begaafde leider der jong-Chineeschc beweging uit de eerste jaren van deze eeuw, dc grootc man, die in Februari 1912 de Mandsjoe-dynastie omver wierp. Hij was het, die in April 1921, krachtens besluit van het Zuid-Chineeschc parlement, „president der Chineesche republiek" werd. Soen Yat-sen was een der meest markante figuren van het moderne, liberale en aan het wereldleven aangepaste China. In 18Ö7 werd hij in een dorpje in de provincie Koeong-toeng geboren. Zijn veder was Christen. No zijn me dische studie aan de hoogcschool van Hong kong te hebben voltooid, reisde hij, die den druk van het Mandsjoc-rcgimc in vellen omvang had gevoeld, vol van revolutionnaire aspiraties en jeugdigen ondernemingsgeest, noer het avond land. Jarenlang woonde hij te Parijs, waar hij aan de Scrfconne colleges in de staatsweten schappen volgde. Niet licht zal men teen ver moed hebben, dat dc stille jongeman van liever lede het middelpunt was geworden van een wijdvertakte revolutionnaire organisatie en dat door zijn handen dc draden gingen, die China met de. jong-Chineeschc clubs te Parijs, Lon den cn Berlijn verbond Zoo begon zijn actie in Eurcpa onder studeerende landgenooter.. Eerst later kon :j zijn werk in en om het land zelf voortzetten en voltooien. Op deze wijze was het mogelijk, dat de omwenteling een voldongen feit was in het buitenland, nog vóór ze in het land zelf was uitgebroken. Socn Yat-sen, later de erkerde leider, genoot een vere: ring als een halfgod. Na langdurige propagandoreizen door Enge land cn de Verecnigdc Staten, was hij juist te Londen teruggekeerd, toen einde 1911 dc revolutie ontijdig te Woesjung uitbrak. IJlings begaf Soen zich naar het oosten en arriveerde op Kerstmis te Sjanghai. Reeds cenig? dagen later riep de Nationale Conventie, te Nanking bijeengekomen, hem uit tot voorloopig presi dent der republiek. Zoodra de overwinning de finitief was en de keizer afgetreden, vaardigde hij een manifest uit, waarin hij verklaarde, geen persoonlijke ambitie te hebben en Jocan Sji-kai aan te bevelen. Geheel jeng China jubelde die onzelfzuchtigheid toe, maar Soer^ gaf hiermede blijk van groole menschcnkennis: zijn ideeën van een vereenigde Chineesche republiek warm toen nog.niet voor verwezenlijking- vatbaar. Begrijpelijk was het, dat, toen na 1913 Joeon de radicalen uit Peking ging verbannen en duidelijk op de monarchie aanstuurde, Soen zijn vcrklaardó vijand werd. Slecht voor zijn eens zoo schitterende reputatie was het even wel, dat hij naderhand partij koos tegen Woo Pei-foe, die toch ook een voorvechter was van een onverdeelde republiek en tegenstander van militaire dictatuur. Ook Soen heeft zich niet buiten de persoonlijke veeten weten te houden, waardoor het Hemclsche rijk zoo jammerlijk is verscheurd. In April 1921 riep zijn eigen parlement te Canton hem tot president der republiek uit. Zijn aanzien was echter, ook in de omliggende provincies, reeds sterk gedaald; zijn presi dentschap was dan ook van korten duur. Teen evenwel in 1923 in het Zuiden opnieuw onlusten uitbraken, werd de oud-president zoo wel van buitenlandsche zijde, als door Peking aangezocht dc orde tc horstellen. Een deel van zijn vrijbuiters-troepen liet hem evenwel op hel kritieke oogenblik in den steek. Toch wist hij nog eenige successen te behalen. Zijn inmen ging' in die Chineesche aangelegenheden, waar bij buitenlandsche mogendheden waren geïn teresseerd, bezorgde hem in December 1925 bijna een gewapend conflict met de strijd krachten dier staten. In Augustus von het afgeloopen jaar, toen de situatie in Kanton steeds dreigender werd, S'teide Soen een strenge dictatuur in. Met alle middelen poogde hij den toestond meester tc worden en wederom zond hij troepen naar het Noorden, ter bestriiding van Woe-Pei-foe. In October was hij in zooverre meester van het terrein, dat hij naar Peking kon vertrekken. Iïij wijzigde evenwel zijn reisplan en ging eerst naar Sjanghai. Hier publiceerde hij een manifest, waarin hij zich uitsprak voor opheffing der bui tenlandsche voorrechten, betreffende recht spraak, postadministratie enz. Dergelijke uit latingen waren niet geschikt dc buitenlandsche kolonies rustiger te stemmen. Naar Kobe gereisd, trachtte hij daar gewaar te worden, in hoeverr Japon bereid was China te steunen bij de pogingen tot afschaffing der privileges. Vandaar begaf hij zich naar Tokio, waar hij zijn beleende lezingen over „Groot: r Azië" hield. Toen de waarnemende president Toean Tsji- RE CL AM ES. Trijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44 r 43& i®* éQ dS* <3& AJfc éSb ÊSk HVSode-iMagaztjn Langesiraat 36 -tit, VS?IR; jfc WQLLEH Ochtenii- Japonnen Vesien Sj-n s Handschoenen Slsepsokken Japonnen DAMES MODE MAGAZIJN L'HIRONOELLE 16/18 Langcstr. AJAERSFOORT Prijzen coulant Verkoop a contant OPRUIMING: Causes Rokken Japonnen Mantels Kinderjurken Bontmantels Een RoicHïd, of een Ford Dat kan niet ieder wezen. Wlen tloel daarom Heel goed Deze advertentie steeds tc lezen. 1 E. 3 F- EW3 Eiectr. Vleeschhouwerlj - Arnli. straat 12 7. Voorstel von B. en W. om de benoodigde gelden beschikbaar tc stellen voor de aanschaf-» flng van leermiddelen voor het onderwijs in lichamelijko oefening aan de Chr. Nat. School in de Micrevcldstraot. De heer Muil w ij k vindt cr niets op tegen dut 300 wordt uitgeven voor het vak licha melijke oefening. Maar hoc staat het met dat vak op de openbare scholen. Wethouder J o r i s s c n verzoekt daarop in do volgende raadsvergadering tc mogen ant woorden. Het voorstel wordt aangenomen. 3. Voorstel van B. cn \V. tot wijziging van de teekening, ,-bchoorcnde bij het Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1924, inzake overdracht van loka len der school aan de Anemoonstront ten be hoeve van het Chr. Nat. Onderwijs. Aungcnomen. 9. Afwijzend advies vun B. on V. op hot schrijven van R. v. d. Burg, waarbij hij in be roep komt tegen het besluit v.vn B. en W., waar bij hem gelast werd, verschillende vcrunderin- gen oan te brengen aan hem in eigendom toe- beboorende pcrceeien Dc heer S t n d i g herinnert er oon, dat riczo zaak nl eens aan de orde is geweest en dat toen dc Rand zclfstondig inlichtingen wilde in nemen door de Commissie voor Bouw cn Wo ningtoezicht. Nu komt dc zaak opnieuw maar een behandeling als toen voorgesteld hooft niet plaats geliud. Wel hebben do leden der be trokken Commissie een bezoek aan het per ceel gebracht, moor dat is toch nog geen ad vies der commissie. Toch mogen we wel zoo'n advies hebben, ta meer daar de Gezondheidscommissie verklaart, dat dc toestond voldoende is. En requestrant heeft een joor of zes geleden den toestand vol gens aanwijzingen van B. en W. in orde ge bracht. Het wegwerken van dc Gezondheids commissie geelt geen blijk van productivëri', maar veeleer van een zekere geprikkeldheid von B cn W. Dat het tweede advies dier com missie anders is don het eerste is zeer wol to verklaren. Ook over het adres door gezamen lijke bewoners loopen B. cn W. wel wat licht j heen .Voor dat wo geroepen worden hicro'ct j een beslissing te geven ?ou ik in optima formq het advies willen hebben van de Raadscom missie. De heer Noordc wi cr. deelt mede, dat de Commissie voor Bouw- en Woning'tocz'cht en van Cpenb. Werken ccn onderzoek hebben ingesteld cn tot de conclusie zijn gekomen, dat sing omtrent het raadsbesluit d.d. 23 Decem ber 1924 tot hef aanwijzen van de plaats van vestiging van schoollokalen verdagen. Kennisgeving. Schrijven van het bestuur van 3e Oudheid kundige Verccniging „Flchito", houdende ver zoek 1000, in eens non do verccniging te schenken, en tevens geen commissie uit dc bur gerij te benoemen. Advies B. en W. Schrijven von dc Orkcstvcrccniging „Amers foort", houdende verzoek om voor het jaar 1925 een subsidie van 200 tc mogen ont vangen. Advies B cn W. Schrijven van het bestuur van de Nutsspaar- bunk te Amersfoort, hcu'Vr.de mcVdecling dat du héeren J. Bolk cn S. B. Boas zijn benoemd in do Controlecommissie. ICennrgeving. Schrijven van W. van Royen, onderwijzer aan d: vhcol voor gewoon larger onderwijs no. 12," de gevraagde verbeteringen moeten worden hci'ceo''c verzc-k om studieverlof met ingang aangebracht. Dat moet den heer Stadig toch von 1 Februari 1925 >ot 30 November Ao.v. Jook wel iels zeggen. Aldus besloten. Iemand die niet ter zake kundig is kan ze- Soh'if' en van Raadsleden Mr L. Stadig cn ker tot dc conclusie komen, dat de Gemcento J. J. Tvcn, waarbij worden aangeboden dc hier van den heer v. d. Burg te veel cischt. Ji:vve!ier 'in aile prijzen en maien voorradig. flid'kcn. bctrekhir'7 hebbende op hrt óvleg |'gépi°cgd tusschen de commissi" uit den Raad cn die uit het bestuur ven h t Burgerweeshuis,1 levens inhoudende het verzoek om van dc op- drpr-ht ontvlogen tc mogen worden. Wprr't aangehouden. Schrijven van mej. J. A -W. Mu'der in Voor zes jaar is met dc verbeteringen genoe gen genomen, maar dc hoogcro eischen van he den konden toen misschien nog niet worden gestold. Als de heer Stadig zegt, dat de Ge zondheidscommissie den toestand voldccndo acht dan vergeet bij hot woord voorloopig. Het eerste advies was positiefWij guan er men houdende verzoek cm eervol cnts'ag uit hare accoord, maar uit het tweede advies mug u cn betrekking van onderwijzeres can de school niet lezen het is in orde. Als dc Commissio voor gewoon Jo^cr onderwijs no. 7 met ingang jcenn, eenige dugen geelden, ook Soen yat-sen, die juist op feestelijke wijze te Peking was ingehaald, eitneodigdè tot de aanstaande confe rentie der 1 cider*, antwoordde Socn, dat 't hem gewenscht voorkwam, dat cok vertegenwoor digers der vakverenigingen cn van handels- en landbouworganisaties daaraan zcuden deel nemen en dot definitieve besluiten omtrent mili taire en finoncieclc problemen zouden worden uitgesteld tot de eerstvolgende bijeenkomst van een door het geheele volk gekozen Natio nale Vergadering. DE BURGEROORLOG. Een nota der mogendheden. De mogendheden hebben een nota overhan- digd, waarin zij oen nadruk leggen op co ver antwoordelijkheid van de regeering voor de be- scherming van lijf en goed, nu opnieuw om Sjanghai wordt gevochten. Zij verzoeken haar met den moesten nadruk last ;e geven, dat <h vijandelijke partijen hun troepen niet in de buurt van de buitenlandsche nederzettingen te Sjanghai luten komen VEKSPREBDE BEF2SCS3TEN. EEN BOTSING MET DE POLITIE. Een telegram uit Manilla meldt, dat een vo gelvrij-verklaarde inlander, dip aa provincie Lnnao had geterroriseerd, met zeven volgelin gen is gedood in een gevecht met de politie nadat zij zich in ccn huis hadden gebarrica deerd RAADSVERSLAG. Openbare vergadering van den Raad der Gemeente Amersfoort op Dinscjg 27 Januari des avonds 7 uur. Voorzitter: de Burgemeester. Afwezig dc hetren Mtfgnin, Nccraman cn Kraan. Na opening dei vergadering worcen cle no tulen van dc vorige vergadering' vastgesteld, zooals ze ter visie hebben gelegen. I. Ingekomen zijn o.a. de volgende stukken en mededeelingtn. Schrijven on Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 50 December 1924, 3e Afd. no. 2426, houcbnde mededeeling dat zij de beslis sing omtrent de begrooting 1925 verdagen cr. Burgemeester en Wethouders machtigen tot op de helft der anagevracgde sommen uit- 'gavcn te doen met uitzondering von volgnum mer 257. Kennisgeving. Schrijven var. Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 20 Januari 1925, 3c Afd. no. 8.' 120, houdende mededeeling dat zij hun beslis- van 1 Maart 1925 Advies B. en W. Schriivcn von dc Leeraren en Leeroresscn non de Industrie- en Huishoudschool en aan de Ambachtschool, houdepde verzoek tüèig bij H M. de Kcninrin vooor'/icning tc willen vragen tegen het besluit van Gedcoutcerd.» Staten van Utrecht, Waarbij niet werd goedgekeurd het raadsbesluit tot verhoogir.g van volgnummer 331 der bcgrooting 1924 Subsid'e voor scho len voer lager nijverheidsonderwijs cn tot ver mindering van vo'gnummer 4IT dier hegroo- tiing „uitkeering oon het Woningbedrijf" Schrijven van GedeoiW«rd<; Sloten von Utrecht d.d 6 Januari T925. 5c nfd^eling no. 34T6'57. hóudend? goedk~uv*.t van het raods- besluit d.d. 10 December 1924, pr» '611 tot het waarborgen ten behoeve der Nutesnoarbenk van het kapitaal en d" doening der rente cn aflossing, v.e'ke verschuld'-rrd zal ziin door de Openbare Leeszaal ter zoke van eenc met ge noemde spaarbank aangegane geldlecning. Kennisg ving. 2. Onderzoek geloofsbrieven van den heer H. van Galen Last. benoemd als lid van den Rand. De heeren van Veen, Thicn en Noordewier worden aangewezen de commissie van onder zoek te vormen. Na het heer Thicn mede, dot alle stukken in orde zijn bevonden waarom do commissie adviseert tot toelating. Aldus besloten. 3. Benoeming van een lid van het Burgerlijk Armbestuur, wegens periodieke aftreding. Benoemd wordt dc heer A. E. Blok. 4. Benoeming van een hoofd der school voor het centraal 7e en 8e leerjaar. Benoemd wordt de heer T. Pasma hoofd der school te Wiirr.arsum met 5 stemmen op den heer Hofstra waren 5 stemmen uitgebracht en op den heer Snijder I stem, terwijl 8 stem men ongeldig' waren. 5. Voorstel van B. en \V. tot het verleenen van ziekteverlof aan onderwijzend personeel. Aangenomen. 6. Vcorstel van B. en W. orn aan J- Th. van Sloten, onderwijzer aan de school voor het Centraal 7e en 8e leerjaar, overeenkomstig ver zoek, eervol ontslag te verleenen. De heer Muil w ij k kan zich met het ont slag wel vcrecnigcn, vcoral met hel oog op het aantal leerlingen von het 7c en 8c leerjaar. Spieker begrijpt echter r.iet, waarom geen on derwijzer met wiskunde weer zal worden be noemd. Wethouder J o r i s s e n deelt mede, dat het nieuw benoemde hoofductc wiskunde heeft cn. daar gaat het om. De heer M u i 1 w ij k Daar gaat Het niet om. Het hoofd dat er nu is heeft ook acto wiskunde cn naast hem is een onderwijzer met acte wiskunde benoemd. Wethouder Jorisson. Met het oog' op h:l aantal teerlingen meencn we dat een leer kracht met acto wiskunde voldoende is. schrijft, dut de toestand voorloopig voldoen de is, dun is hij inderdaad onvoldoende. Een deskundige zou den heer v d. Buig vcikloard hebben, dat hetgeen do gemeente eischt slechter is don de toestand zooals die nu is. Als dut zoo was, mochten wc do rio- leeringen van onzen nieuwbouw wel gaan af breken. Wot do Gemeente heeft gevraagd van 1 den heer v. d. Burg is urv t ccn kleine moeite onn te vcldoèn. Het is geen overbodige cisch dot do riolceringen behoorlijk in orde zijn Wethouder Rui tenborg herinnert cr aan, dat de heer Stadig aangdrongen heeft een Commissie te benoemen, moor toen zijn er direct stemmen opgegaun Wij hebben toch een Commissio voor Bouw- cn Woningtoezicht. De heer S t a d i gU hebt mc heel niet be grepen. Wethouder Ruitenberg: U hadt don liever een volledig advies van dc Commissie gehad. Moor door komen we nu nnn. Zoo in gewikkeld is het maken van een paar putjes to^h niet, dat wc dat hier niet zouden kun nen uiteenzetten. Vroeger konden wc geen strengere eischen stellen omrlut dc gemeente- riolecring niet in orde was. Oorspronkelijk liep dc riolcering bij de woningen von den heer v. d. Burg uit in dc spoorsloot. En toen is het Collego zeer tegemoetkomend geweest, door den afvoer der gemeenschappelijke per- onderzock decit de ccelcn tc conccntrceren op een put. Is hot nu niet billijk te zeggen, dot het thans gemaakt moet worden zooals het hoort De heer Stadig twijfelt geen oogenblik oon de competentie der Commissie voor Bouw en Woningtoezicht. Maar wc moeten hebben een behoorlijk uitgewerkt advies. En als de wethouder zegt, dat kun ik ook wel meededen, dan zeg ik: ja, maar daar gaat het juist om, of wc hier don betrokken dienst moeten volgen. Op g'rond van welk artikel is de aanschrijving gericht Dat zal wel zijn op grond van art. 17, v aar gesproken wordt van noodzakelijke verbeteringen, zonder welke de perccelcn on bewoonbaar zouden zijn. Men moet in Amers foort geen eigen wetten gaan raaken. Wil men riskeeren, dat dc eigenaar de bewoning gaat staken Is destijds den lieer v. d. Burg duidelijk ge maakt, dat d: verbeteringen slechts voorloopig waren? Dat goot toch niet. De burgerij heeft toch ook nog eenige rechten tegenover de ad ministratie. Spr. vraagt nog een weloverwogen degelijk advies der betrokken commiss-ie. Mocht dit niet gebeuren, dan wil spreker er nog op wij zen, dat B. en W. met de zweep klappen en zeggen: denkt er aan, als deze man zijn zin kiijgt, beleven we daar aan den Socsterv.c-g nog heel wat. Maar als dit een proefgeval moet zijn, dan heeft men wel het stomste geval bij den kop gegrepen. Dan had men moeten gaan bij een huiseigenaar, die aan zijn huizen niets heeft gedaan. De heer Noor dewier heeft het niet zoo opgevat, dat de Commissi:- een bepaald advies moest uitbrengen cn ziet in de woorden van tnr. Stadig muggenzifterij. Het is hier gcei>

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1