Klein Adam Piano's Pianohandel L. KLEIN, ZIJDEN TRICOT ONDERJURKEN f 8.95. Be Kluizenaar van Far-End. IBQNNEMENTSPRUSm"°'en vow AmOT- „DE EËMLANDER" PRIIS DER ADVERTENTIE)! inbegrip vin eea habetracbting over den Gemeenteraad. BUITENLAND. BUITENGEWONE T00NV0LUME - Schitterende afwerking Mode-Mag azijn Langestraat 361 BINNENLAND. FEUILLETON. 23e Jaargang No. 179 toort 210. idem tianco per potJ f 3.per weck (mei gratis verrek» ng tegen oapcukkca) 0.17*, «Lzondeilyke nu 1.05. AMEBSFOGRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^RNHEMSCH^E^POORTWAL 2 A. POSTREKENINQ H°. 47010. TEL IMT 81». Donderdag 29 Januari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienxtjunb'c* dingen en Licidadigheids-adve tentiên voor de helft der pxijs. Voor handel cn hedriji bestaan zeer vooidccltge bepalincen voor het advcrleexcn tene ciicuiairc, bevattende do vootwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. In deRaadsvergadering van Dinsdag- avond zijn twee feiten naar voren geko- onen, welke van een zoo ontstellende star heid van ihet College van B. en W. getui- geny dat ieder, die het wel meent met onze gemeente, niet dan met groote bezorgdheid cr van kennis zal nemen. Het eerste betrof het verzoek van de N. V. Amersf. Rijwiel-, Automobiel- en Ma- chdnefa'briek v.'h. D. H- Bijsirvk om toestem ming tot het bouwen van twee dienstwonin gen op het fabrieksterrein „Necofa". Het advies van B. en W. luidde afwijzend. Toen die gronden als fabrieksterrein zijn er- kocht is de bepaling gemaakt, dat niet meer dan één dienstwoning er mocht worden ge bouwd. Op zich zelf geen kwade bepaling, om te voorkomen, dat industrieterrein wordt gebruikt voor woningbouw. Maar een der gelijke bepaling moet wait soepel wordien toegepast. Wethouder Ruitenberg vindt .dat waarschijnlijk ook, want, als de vorige eige naar het verzoek had gedaan om twee wo ningen te mogen bouwen, dan zou, aldus de wethouder, dot zijn toegestaan. Maar nu het terrein, met die bepaling, v-erkooht is, mag het niet worden toegestaan, omdat dat onbillijk zou zijn tegenover andere gegadigden, die Necofo ook hadden willen kooperu Eenig gemeente belang komt er niet mee in het gedrang, de industrie wordt er mee gebaat, maar wat doet er dat toe, het belang der eventueele gegadigde en, die er wel eens hebben zou den kunnen wezen, moet het zwaarst wegen. Mr. Stadig stond er paf varv en moest zich blijkbaar moeite aandoen om geen el te sterke woorden te gebruiken om zoon standpunt te gees elan. Wij kunnen dat be grijpen en vragen ons af of een college, dat zich in dergelijke bespiegelingen ver liest, nog wel oog heeft voor het waarach tig belang van de gemeente. Of moet Amers-foort heelemaal m den put zitten voor het nuchter verstond weer een woordje gaat meespreken? Gelukkig was de Rand ver standiger en verwierp het advies van B. en W., zoodat Amersfoort gespaard blijft, zioh 'in dit geval belachelijk te maken. Het tweede feit betreft de subsidie voor scholen voor lager nijverheidsonderwijs. De Raad heeft deze subsidie toegestaan, maar Ged. Staten hebben het besluit niet goed gekeurd onder de aan duidelijkheid niets te wenschen latende opmerking, dat de ge ur eentefinanciën een dergelijk a uitgave niet gedoogen. Nu kan men dit betreuren, maar men zal bet als feit moeten aanvaarden. Neen, zeggen B. en W., wij zullen met een afzonderlijk voorstel komen om de subsidie toch toe te staan. Het bezwaar van Ged. Staten ging natuurlijk niet tegen de ver werking van. het bedrag in de begrooting, maar tegen de uitgaaf zelf. Een eventueel besluit van den Raad om de gelden toch toe te staan zal dus wel weer hetzelfde lot treffen. Dan kan het Gemeentebestuur in beroep gaan bij de Kroon-, en d'e voorzitter zal misschien weer profile eren van „veel kans op succes", maar wij geven voor die kans een bitter beetje. Amersfoort staat nu eenmaal, en vermoedelijk niet geheel ten onrechte, min of meer onder curateele van Ged. Staten en in den Haag zal men meer geneigd zijn de zijds te kiezen van Gede puteerden dan van de Gemeente. Belanghebbenden kunnen zich vast ver heugen, dat het Gemeentebestuur zoo ferm voor hen opkomt, maar een overgroot deel van de gemeente zal zeggen: 't was beter als het Gemeentebestuur vocht om geld te krijgen dan om uit te geven- Voor het overige gaf de agenda weinig belangrijks, zoodat wc goed negen uur klaar waren. Maar de rondvraag bracht nu nog heel wat discussie. De heer Polder kwam met een zwaar wichtige aanklacht tegen B. en W., die de belangen der werkloozen en steuntrekken- den niet goed hadden behartigd bij werken, welke de provincie laat uitvoeren. De al te groote bescheidenheid en zakelijkheid van wethouder Ruitenberg slachtofferde den heer Pclder min of meer. Want toen de wethouder slechts op de gestelde vragen antwoordde, meende de mterpeMamt dubbel van leer te mogen trekken over de hard vochtigheid van B. en W. Maar in tweed termijn vertelde de wethouder, dat hij al het mogelijke had gedaan om venbeteringen te verkrijgen, maar het had niets gebaat Alles wat de heer Polder wilde, was doe den wethouder bepleit, zonder succes even wel. Dat was nu wat je noemt wanboffen 'De heer Schrijver moest nu echter den heer Polder overtroeven en diende fluks een voorstel in om toch toe te staan, wat Ged. Staten hebben geweigerd. Dit voorstel werd verworpen, zelfs de heer No orde wier stemde tegen. Die is te nuchter voor zoo'n ,,moo» gebaar. De heer Hofkamp bracht daarna nog den Eersle-Hulpdrenst bij Ongevallen ter sprake, terwijl wethouder Veis Heyn de moeilijk heden varv het cokes vraagstuk uiteenzette. Aangezien wij echter geen naoht-permissio hadden, konden wij drt vertoog niet tot het einde volgen. DUITSCHLANO. DE DUITSCHE FINANCIËN. In de begrotingscommissie voor den Rijks dag heeft von Schlieben, de rijksminister van financiën, een uitvoerige uiteenzetting gegeven van den financieden toestond van het rijk. De gehccle behoefte van het rijk met inbegrip van de uitgaven voor het herstel zal in 1025 onge veer 4 milliard merk en tot 1020 ten minste 4.0 milliard bedragen. De terugkoop von dc goudloening is thans grootendeels geëindigd. Na afwikkeling van alle verplichtingen zullen vermoedelijk geen overschotten meer aanwezig zijn, met uitzondering van een bedrag, dat de minister op 140/tot 210 millioen Mark schat en dat het bedrijfsfonds van de rijksschatkist vormt. Vóór den oorlog bedroeg dit fonds 600 millioen. De eischen zijn echter veel grooter ge worden. FINANCIEELE STEUN AAN MÏDDEN- EUROPEESCHK ONDERNEMINGEN. B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (V. D.) Te Londen heeft, naar gemeld wordt, zich een financieel concern gevormd, dat zich met een kapitaal van 1,000,000 tezamen met een New-7orksche firma in Centranl-Europeesche ondernemin gen. financieel zal interesseeren. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. De Duitsche bladen noemen de Franschc concessies bij de besprekingen over een han delsverdrag zoo miniem, dat het voor Duitsch- land onmogelijk schijnt die aan te nemen. De Fransche tegemoetkomingen betreffen alleen waren, die r.aar Frankrijk bijna niet worden uit gevoerd. terwijl die waren, waarbij de Duitsche export belang heeft, onder het verhoogde ta rief vallen. DE INDUSTRIEELE SCHADE TENGEVOLGE VAN DEN ROERSTRIJD. Een voorstel der soc.-dem. De socialisten hebben in de begrotingscom missie uit den rijksdag een voorstel ingediend om (I) het uitvoeren van de overeenkomsten met de Roerkolenmaatschappij onmiddellijk stop te zetten; (2) de uitvoering van de beken de bepalingen voor de vergoeding van de in den Roer geleden schade, van 10 Dec. 1924, RECLAMES. Prijs 1S regels 3.05, cllce regel meer 1. UTRECHTSCHESTRAAT 44. H IN ALLE KLEUREN WQLLEN Ochtend japonnen Vesten Sjaals HandsJlioenen Slaapsokken Japonnen DAMES MODE MAGAZIJN L'HIRDNOELLE 16/18 Langeslr. AMERSFOORT OPRUIMING; Blouses Rokken Japonnen Mantels Kiniicrjuiken Boalmanlels Prijzen coulant Verkoop a contant Dik niervet 65 ct. per pond. Carbonade 65 ct. per pond. Mooi mager Spek 65 ct. per pond. Wij brengen het gratis rond E. 6EEM Electr, Vleeschhouwerlj - Arnh. straat 12 voorloopig te schorsen en (5) bij den rijksdag een memorandum over de vergoeding van de Roerschnde in te dienen. DU1TSCHLAND EN DE ACH! URENDAG. Op de vijftiende vergadering van de bonds- commissics von het -A'g. Duitsche Vakverbond is een protest-motio aangenomen tegen het uitstel van de bekrachtiging der conventie van Washington inzake den achturendag. FRANKRIJK. PARIJS—NEW-/ORK PER VLIEGTUIG. B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (V. D.) Naar gemeld wordt, zijn Fransche vliegers voornemens bin nen ofzienbaren tijd een vlucht van Parijs naar New-York te ondernemen, die, zonder onder breking, zeer korten tijd zal duren. ENGELAND. DE WERKLOOSHEID. Londen, 28 Jon. (H. N. Draadloos). Uit de laatste officieele cijfers omtrent de werkloos heid blijkt een kleine verbetering von den toe stand; vergeleken bij de voorafgaande week is het totale aartal werkloozen met ruim 10,000 verminderd. DE STAKING BIJ DE REGEERINGS- GEBOUWEN. Londen, 28 Jan. (H. N.) De staking der electriciens heeft zich verder uitgebreid. Van daag heeft zich ook het personeel von het Brilsch museum bij dc staking oangeslotcn, zoodat ook hier geen licht te verkrijgen was. EEN LOODSBOOT OVERVAREN. Twee dooden In de monding van dc Tyne is. in de duister nis een loodsboot overvaren door een groot stoomschip, tengevolge waarvan zes loodsen overboord v.erdcn geslagen. Twee loodsen zijn verdronken. Een derde word ernstig gewond NOORWEGEN. EEN VEERDIENST DENEMARKEN-. NOORWEGEN. B c r I ij n, 2 3 Ja n. (V. D.) Naar verluidt, zijn te Oslo tussehen Noorwegen en Denemar ken onderhandelingen gaande inzake de instel ling van een veerdienst tussehen deze boidc landen ZWEDEN. SCANDINAVISCHE VEREENIGING VOOR LUCHTVERKEER. Er heeft zich een Scandinavische verceruginjr voor luchtverkeer gevormd, waarbij ook Fin land is aangesloten. Er waren afgevaardigden vun Noorwegen, Zweden, Denemarken en Fin land bij de oprichting aanwezig. Het doel \w> de vereeniging is de concurentie- tussehen d<» vier landen op te heffen en verder samen te werken. Men hoopt luchtdionsten in to stellen tussehen Stockholm en Hclsingfors, Oslo— Gothenburg en Malmö n MalmöKopenhagen en het vasteland HONGARIJE. DE IN OMLOOP ZIJNDE BANKBILJETTEN. Boedapest, 2 8 J a n. (H. N.) Uit den laat- sten weekstaat van de Hongaarsche Nationale Bank blijkt, dut het bedrug der bankbiljetten in omloop met 246 milliard is afgenomen tot 3925 milliord, welk bedrog voor ruim 55 pet. door goud cn buitenlandsche betalingsmidde len is gedekt. EEN MISLUKTE AANVAL OP HOR THY. De daders ontsnopt. Boedapest, 23 Jan. (V. D.). Op het station Vecse nabij Boedapest is op het salon- rijtuig van den rijksbestuurder Horthy gescho ten, evenwel zonder hem tc treffen. De doder(s) is (zijn) voortvluchtig. RUSLAND. RUSSISCHE BEURZEN. Opheffing van beperkende bepa lingen. Het volkscommissariaat voor financiën heeft in verband met 't feit, dat hot den „totalen om loop" in dc sovjet-unie voldoende gestabiliseerd acht, alle beperkende bepalingen voor particu liere personen, wien het tot nu toe niet veroor loofd v/as zich met wisselzaken en het verhan delen ven effecten aan de beurzen der sovjet unie in te laten, opgeheven. De beperkingen vervullen voorzoover deze geldsoorten betref fen, waarvan de circulatie in de sovjet-unie ge oorloofd is, cx-cnals den handel in buitenland- scho gouden cn zilveren munten, gouden sta# ven cn andere betaalmiddelen. DE OPVOLGER VAN TROTZKJ. Volgens berichten uit Kopenhagen is gene raal Froenzc tot opvolger van Trotzki benoemd als leider van den hoogsten krijgsraad van do Russische sovjet-republiek. Dc matroos Zof, een gewezen horlogcmakersgczel, is opperbevel hebber der Oostzeevloot geworden. EGYPTE. DE ARRESTATIES WEGENS DEN MOORD OP DEN SIRDAR. Onder de verder in verband met den moord op den sirdor gearresteerden is ook Muhmoed Ismail, een ambtenaar aon het ministerie van godsdienstige stichtingen. De bekende agitato* dr. Mausoer, die wegens gebrek aan bewijs in November was vrijgelaten, is opnieuw gear# restecrtL CHINA. DE BURGEROORLOG. Aan de Ameriknunsche oorlogsschepen in de wateren van Sjanghai is last gegeven de Ame- rikoanschc of Ervgclscho koopvontdijschcpeiv die 's nachts Sjanghai wenschen te verlaten, to cscorteertm, zelfs onder het bereik van do ka« konnen van de forten von Wocsung'. Loe-joeng-siang heeft Dinsdagavond Soctv jou genomen en is gisteren naaT Kwinsan op gerukt. Een gepantserde trein met vijftig van Loe-joeng-siang's Wit-Rujscn is te Sjanghai aangekomen. Zij hebben het NoorcSerstntion officieel in bozit genomen cn dc vijandelijke troepen ontwapend. Men gelooft tc Sjanghai, dat Loe-jocng-siang de stad Sjanghai bijna da* deÜjk zal bezetten. De buitenlanders zijn nic* bevreesd. ZUID-AFRÏKA. £EN ZOON VAN GENERAAL JOUBHRT OVERLEDEN. De Cape Times meldt het overlijden vojo Joshua Joubcrt, een zoon van generaal Jou- bert. De overledene, die den leeftijd van 70 jaar bereikte, heeft o. a. meegevochten in den Boeien-oorlog. Hij was commandant 'van de af* doeling, die Churchill, den tegenwoordfgen Brilschen minister von de schatkist en toenter tijd correspondent van do Morning Post gevan gen nam en nnor Volksrust bracht. Joubert werd korten tijd later door de Britten gevangen genomen, mour werd door Sir Redvers Bullcc op parool vrijgelaten. Na den vrede werd hy een volgeling von generaal Bothn cn lid der Zind-Afriknnnsche Partij. Do Staatscourant von heden 28 Januari bcvot de volgende Koninklijke besluiten toegekend de bronzen eerc-medaillc in da Oronje-Nassau-ordc aan A J. Tols, landarbei der te Raamsdonk; benoemd tot lecrares aan dc H. B. S. te Alkmoor mcj. A. J. C. van Heuveln, te Gro ningen; bij den pensioenraad zijn bevorderd tot refe rendaris J. J. F. Hoogcndoorn, P. J. Douw, H. C. Verbeek, allen thans hoofdcommies; tot hoofdcommies L. F. J. Wosscnaar, thans com mies; eervol ontslagen met levenslang pensioen wegens longdurigcn dienst de officier van dca marinc-stoomvtfartdienst le ki. H. Steensrna cn J. J. Montanus; bevorderd tot officier bij den marine stoom# vaartdienst Ic kl. die der 2de klasse L. W, Zaaycr en F. K. Hutter; bevorderd tot consul der Nederlanden in el- gemcencn dienst mr. LI. G. van Oven, vice* consuJ der Nederlanden in algemccncn dienst, werkzaam aan het consulunl-generonl Lon den. HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN MET KONINKLIJK ECHTPAAR. Beperking tot een huiselijk feest. Mc*n meldt ons uit Den Haag: Naor wij vernemen hopen de Koningin en do Prins hun zilveren bruiloftsfeest op Zondag 7 De school des levens kent geen vecantie. Brebeck. door MARGAREI PEDLER. Geautoriseerde vertaling van \V E PONT. 28 Sara's lippen trokken even. Hij stelde haar op een vrij zware proef, want de pianopartij van de suites die hij bedoelde, was verre van makkelijk. Maar dank zij het verstandige inzicht von Patrick Lovell, die haar door een van de beste leermeesters vnn die dagen had laten les geven, was zij een goede speelster, niet alleen door haar temperament, maar ook door haar buitengewoon goede tochniek. Aan het eind van de tweede suite wendde Trent zich enthousiast tot haar, met gloeiend gelaat. Voor het oogenblik was hij niet langei de kluizenaar, op een afstand en raodselachtig maar een krachtig kameraad, die onmiddellijk een gelijkgestemden geest aanvoelde. „Dat ging uitstekend, niet woor? riep hij uit. „De pianopartij is niet voor de poes, monr ik was er zeker van" glimlachend na de manieT waarop u kort maar krachtig mijn vraag of u a vue kon spelen beantwoordde, dot u er volkomen tegen opgewassen zoudt zijn. Sara glimlachte hem toe. „Ik dacht, dat het wél niet noodig was con ventionele bewijzen ven bescheidenheid te ge ven tegenover u," zei ze. „U mankt zelf ook met zooveel omslag van de dingen." „Neen. Niets van wot ik zeg kan de dingen beter of slechter voor mij maken, dus ben ik tenminste vrij van alle conventie. Dat is een van dc weinige dingen, die mij vergoeding ge ven „Vergoeding voor wat De vraag ontsnap te hoar bijna vóór zij het merkte en zij wachtte al op den snauw, dien zij voelde, dot onvermij delijk haar tweede onbescheiden vraag van dien middag moest volgen. Moor die kwam niet. In plaats daarvan la veerde hij handig. „Vergoeding voor de ontberingen van het leven van een kluizenaar," zei hij luchtig. „Dat leven is uw eigen keus," schoot zij te rug „O neen", hij schudde het hoofd „wij kunnen niet altijd kiezen, weet u. Deze wereld is niet een soort von groot kinderspel." Zij keek hem- nadenkend oon. „Ik geloof," zeide zij ernstig, „dat wij oltijd juist van het leven terugkrijgen, wat wij zelf ols inzet hebben gegeven." Zijn mond trok verachtelijk samen. „Dat is een aardige theorie, maar ik ben bang, dut ik die niet kan onderschrijven. Ik heb mijn heele kapitaal ingezet En ik heb een niet getrokken." In zijn toon log iets van vreemde, doffe be- tusting in een lot. dat hem vijandig gestemd was, en Sara had een gevoel van groot mede lijden tegenover dezen man, wiens harde, cy nische levensbeschouwing bleek uit bijna iedei woord, dat hij sprak. Het was geen poseeren van zijn kant daarvan was zij overtuigd maar een trek, die ols 't ware op zijn natuui was ingeënt door de gebeurtenissen van het leven. Op jonge-meisjesachtige manier trachtte zij dien te bestrijden. „U is nog niet aan het eind van het leven." Hij glimlachte haar toe een plotselinge glimlach, die iels buitengewoon aantrekkelijks had. Haar bedoeling was zoo onmiskenbaar, zoo aandoenlijk openhartig, zoools alle pogin gen van de jeugd zijn, die wil troosten in een bitterheid, die boven haar begrip ligt. ,.Er is toch geen gelukkige greep meer voor mij te doen in de grabbelton van het leven, vrees ik," zei hij zacht. Sara glipte door de opening, die hij vrijliet. „Natuurlijk niet wanneer u steeds blijft bij de rol van toekijker," antwoordde zij. Hij keek haar ernstig aan. „Ongelukkig heb ik geen'recht meer om een greep te doen. Zelfs al slaagde ik erin een prijs te trekken dan zou ik dien toch weer moe ten teruggeven." De kalme onherroepelijkheid van antwoord gaf haar optimisme een schok. „Ik ik begrijp het niet," zei ze aarzelend. „Niet zijn toon werd plotseling weer horder. „Het is ook betei.dot u het maar niet begrijpt." De plotselinge verandering in zijn manier ven doen verbaasde haar. Hij scheen zich plot seling weer in zijn schulp teruggetrokken te hebben en sprak weer op den korten sarkesïi- schen toon van hun eerste ontmoeting. „Ik geloof," ging hij voort, rustig de uit drukking von verdriet en verwondering op haar gelaat negeerend, „ik geloof, dot ik dc auto hoor aankomen. U moest nu uw kousen en schoenen maar weer aantrekken die zul len nu wel droog zijn en dan kunnen we gaan. Het regent niet meer." Sara. had een gevoel alsof ze plotseling weer op een plaats van hoegenaamd geen beteekenis was teruggedrongen. Hij liet haar duidelijk merken, dot zij wat hem betrof, een persoon van niet het minste bclan was, door hnnr tc behandelen ols een kind, dat lastige vragen doet. Tijdens hun gesprek van daareven had hij zijn terughoudendheid even laten vollen, de muziek had hen samen een korten tijd op wegen van wederzijdsch begrijpen doen wandelen, maar dot alles scheen nu op een verren afstand verwij derd. Toen zij plaats nam in de auto, had zij bijna kunnen gelooven, dat de gebeurtenissen van den middag een droom waren cn niets meer. Trent zat zwijgend naast haar, zijn volle aandacht werd blijkbaar in beslag genomen door het besturen van de auto. Eens vroeg hij hoar of zij het warm genoeg had, maar toen zij bevestigend had geantwoord, verviel hij weer in stilzwijgen. Door zijn afgetrokkenheid, voelde Snra zich meer zeker durfde hem nu van terzijdo aan te kijken. Het was een eigenaardig gezicht vol tegenstrijdigheden, het hod een harde, bittere uitdrukking en toch had dc srrenge mond aan de hoeken een gevoelige buiging en do lijnen om do oogen, die op verdraagzaamheid en hu mor duidden, schenen in tegensprouk met den indruk von bijna brute kracht, die de gefronste wenkbrauwen cn de sterke, hoekige kin gaven. Sara voelde een temperament meestal juist aan, zij had het gevoel, dot dc man naast haar tot alle uitersten in staat kon zijn. Wonneer hij eenmaal een inzicht in een of andere zuak had gekregen, zou hij daarbij blijven, wat er ook van komen mocht en zij had een vaag be sef dat een vrouw zulk een consequentheid nooit bereiken kon. Garth Trent tegen zijn over tuiging in te laten handelen, was even onmoge lijk als te beproeven een rivier langs een on der bed te leiden door een strootje tegen den stroom te houden. De vrouw in hoor ontwaakte even bij deze ge dachte cn zij vroeg zich af of haar sexe al dan niet een groote rol in zijn leven had gespeeld. Hij was een vrouwenhater dat had Molly haar verteld en toch kon Snra zich hem heed goed in oen gehec-l andere rol voorstellen. Van één ding was zij zeker dat do vrouw, dia de liefde van Gorth Trent bezot, niet in eon stiJstaonden poel zou ankeren. Het leven zou voor hoor altijd iets spannends, iets verras sends, iets jubelend krachtigs hebben. „Wel, is u er al achter De ironische stem schrikte haar op uit haar gedachten en Sura sprong op, vuurrood, toen zc bemerkte, dat Trent's oogen haar met een kalm-ondeugcnde uitdrukking gadesloegen. „Achter wol?vroeg ze, zich verdedigend „Achter wet u van mij denken moet of a mij tot de geiten of de bokken moet rekenen. U zat mijn karakter tc bestudecrcn, is hel niet Hij wachtte op antwoord, moor Sara bleef zwijgen, niet wetend wat te zeggen; hij had het onderwerp van haar gedachten maar al te juisJ geraden. Hij lachte. „Het oordeel is in mijn nadeel uitgevallen, det zie ik al. Nu, dat verbaast mjj niet. Ik heb u met een eigenoordig soort von beleefdheid behondeld. II moet maar probeeren mij te ver geven. Een kluizenaar" hier glimlachto hij even „is niet gewoon onverwachts engelen te gast te krijgen." Saro, die zichzelf nu weer geheel meester was, keek hem kalm aan. (Wordf vervolgd,.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1