Gebr. Perzina Piano's I Totale Uitverkoop Pianohandei L. KLEIN BUITENLAND. BINNENLAND. iBONHEMEKTSPRUS f"1 a"°^ 'oor „DE EEMLANDER" PRIJS DER ABVERTEHIIÈN met inbegrip van een EERSTE BLAD. Dit banden geven. volle zangrijke toon, uitgebreide Sorteering van Langestreat 36 Langestraat 43 - Telefoon 852 tegen uiterst biüijke prijzen 23e Jaargang No. 184 (oort 2.10, idem Iranco per posi 1 3.per treek (met era lis Terrekermg legen ongelukken) 0.17'-*, jdxondeilijkc nummers f CS)5. OIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. TNT. SI*. Woensdag 4 Februari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dtenstaanb'e* dingen en Licldadigheids-adve.tentiën voor de hel(t der prijs. Voor handel en bedrijt bestaan zeer vooidecligc bepalingen voor het advcriceren licne circulaire, bevattende de voo; waarden, wordt op aanvraag toegezonden. (Nodhik verboden). Wanneer men de groote werkers der mens-oMiedd vraagt, hoe zij met de beperkte krachten van één enkelen mensch ziulk een geweldigen arbeid hebben kunnen tot stond brengen, zullen zij antwoorden, dat de kunst van het werken is: laten werken Generaal Booth, de stichter van die wereld omspannende organisatie, het Heilsleger, verrichtte zijn taak onder de leuze: „Doe nooitjete, wat gij door een ander kunt laten doen". Deze spreuk klinkt vrij zelfzuchtig. Zij doet ons denken aan de schampere opmer- Jdng van maatschappelijk minder bedeelden, dat de wereld uit twee soorten van lieden bestaat: zij die arbeiden en zij die laten ar beiden. Laatstgenoemden zijn in 'hun oogen dan de parasieten der samenleving. Maar laten werken behoeft niet steeds stilzitten te beteekenen. Laten werken ver- eischt soms zelfs meer inspanning dan zelf doen. Onder de menschen zijn de verschil lende gaven zeer ongelijk verdeeld. Plannen maken is iets anders dan plannen uitvoe ren. Maar 'het bedenken van een ontwerp is een zwaar stuk arbeid. Het uitvoeren van een plan is een werk tuigelijke verrichting, die weliswaar de spieren of de aandacht voortdurend bezig 'houdt, maar geen inspanning kost aan het brein. Het ontwerpen van een plan is scheppen, en scheppen is een prestatie, die •uitput. De 'kapitein van een schip, het hoofd van een handelshuis, de organisator van een bedrijf, zij dragen een geweldige ver antwoordelijkheid. Zij moeten gansch de taak van honderdtallenv van duizendtallen overzien; zij moeten het verband leggen tusschen zeer ongelijksoortige onderdeel en1. Zij moeten doorkneed zijn in de geheimen van praktijk en vakwetenschap en voortdu rend op de hoogte blijven. Zij moeten de gesohiedenis peilen tot in het diepst ver leden; zij moeten het oogenblik aangrijpen en feilloos handelen in het heden, maai tegelijkertijd moet hun vooruitziende blik de verre toekomst omspannen, om daar alweet mogelijkheden en kansen te ontdekken. Dit is de geweldige last van het laten werken. Hoe zou een leider zijn taak kun nen vervullen, zoo hij niet alles uit handen kon geven, wat een ander even goed1 kan verrichten als hij? Misschien is de leide' een duizendkunstenaar; misschien kan hij alles, wat ook de overigen vermogen. Maar één ding is er, wat de overigen niet kun nen, en juist dit ééne vormt de eigenaardige taak, waartoe hij zich moet bepalen. Wanneer men aan generaal Booth had gevraagd: „Acht gij u te voornaam om als een gewoon Heilsoldaat te gaan collectee- ren?", zou hij hebben geantwoord: „Geens zins, maar ik zou dit krachtsverspilling ach ten, want collecteeren kan de eerste de •beste, maar organiseeren kan ik alleen. En wanneer ik mijn tijd verdoe aan collectee ren, laat ik het organisatie werk in den steek, en onze gemeenschappelijke stichting zou in elkaar vallen." Er behoort moed toe, iets van zijn arbeid uit handen te geven. Velen doen aan hun eigenlijke levenstaak tekort, omdat zij aan zelfoverschatting lijden en geen vertrou wen bezitten in hun omgeving. Door zich m'et het ondergeschikte werk tot,in kleinig heden te bemoeien, komen zij aan het voor" naamste niet toe. Vaak vindt men clit gebrek bij onze huis vrouwen. Men vond 'het althans vaak in dien lijd, toen er nog ouderwetsdhe huis houdingen bestonden met veel 'kinderen en veel personeeL* De moeder kon den arbeid alleen niet af en verzekerde zich de hulp van een paar dienstboden, een naadster, een werkster. Maar vaak liep ondanks al deze hulp de huishouding in het 'honderd, wijl do moeder geen stuk van haar taak uit handen kon geven. iNtemand deed het haar naar den zin; de naaister verstelde de Moeren anders dan zij/ „Geef op maar die naaldl" de keukenmeid kon nooit die lekkere schotels klaarmaken, die zij placht op te disscherf, „Laat mij maar eens bij het fomuisl de werkster nam zij de dweil uit de hand, ze kon het net zoo gauw zelf, en ze was al eerder bij de bel dan het loop meisje. Zoo sloopte zij haar eigen zenuwen en die van het personeel. Deze huisvrouw kon werken, maar zij kon niet hetgeen toch een huisvrouw allereerst behoort te kunnen: laten werken. •Laten werken is een kunst. Er :s men sch enk en-nis voor noodigy de geschikte per soon te vinden voor iedere opdracht. Men moet de gave van onderwijs bezitten, om ieder zijn taak uit te leggen en te doen begrijpen. Voorts dient meat te kunnen be rekenen, te kunnen schatten, om te zorgen» dat ieder met zijn werk aldus uitkomt, dat de gemeenschappelijke arbeid in zijn ver band blijft. Overleg, inzicht, organisatie-ver mogen zijn noodi'g, cm alles te regelen Maar het voornaamste is: geloof in d-o kunde en den goeden wil van zijn onder geschikten. Zonder deze eigenschappen komt van het werk ni'ets terecht» Wij kunnen veel meer uit handen geven dan wij beseffen. De opzet van de moderne maatschappij is op een oordeelkundige ar- beidsverdeeling gegrondvest. Het ideaal van onze hervormers is, ieder lid van de samen leving tot het besef te brengen van zijn persoonlijke gaven, waarin hij door anderen niet is te vervangen. In verband! met die gaven krijgt hij zijn eigenaardige taak. De rest moet hij leeren uit handen geven. Bij een strikte toepassing van dit begin sel zou het gemeenschapswerk vlotter en degelijker gaan. Maar voorloop?* belemmer ren maar al te veel factoren nog, dat ieder in onze maatschappij tot zijn eigen taak komt- Zelfs is het een uitzondering, een zeldzaam voorrecht, zich aan zijn persoon lijke roeping te mogen wijden. De harde noodzakelijkheid dwingt de meesten onzer, de handen vol te hebben aan dingen, die zij juist het liefst uit handen zouden geven. Ock in dit opricht ervaren wij nog èe onvolmaaktheid van ons bestaan. H. G. CAXNEGIETER. DUITSCHLAND. DE ENGELSCHE BEZETTINGSZONE. De Engclschc spoorwegcontróle te Ohligs, Wcrmclskirchen, Engelskirchen, Schorberg cn Graf rath is sinds Zaterdag ingetrokken. DE SCHADELOOSSTELLING DER ROERINDUSTRIE. Protesten der vol:vereenigingen. Het algemeen Duitsch vakverbond cn de ol- gemecne vrije bond van bedienden hebben in een brief aan don rijksdag ten scherpste ver zet nangeteekend tegen de schadevergoeding van 715 millioen mark goud aan de groote in- dustrieelen in Rijnland en Westfalen. De vak- verecnigingen zeggen, dat de groote fabrikan ten meer krijgen dan hun schade heeft bedra gen, terwijl de arbeiders en bedienden, die den voornoamsten steun vormden van het lijdelijk verzet, met een uiterst gering gedeelte van hun aanspraken tevreden moesten zijn. De beide vakvereenigingen verwachten van de partijen in den rijksdag een diepgaand onderzoek cn een algemccne regeling, met medewerking van de vakvereenigingen, die de sociale rechtvaar digheid betracht. DE BETREKKINGEN MET POLEN. De Duitsch-Poolschc overeenkomst inzake do nationalitcitsvrangstukken is Maandag te War schau geratificeerd. DE VOORZITTER DER DUITSCH- NATIONALE RIJKSDAGFRACTIE. Berlijn, 3 Febr. (H. N. Draadloos) De Duitsch-nationale rijksdagfractie heeft in plaats van Schiele, die tot rijksminister van binnenlandsche zaken is benoemd, graal Wcstarp tot voorzitter gekozen. DE DEMOCRATISCHE PARTIJ. Met hoofdbestuur der Duitschc democratische partij heeft een motie aangenomen, waorin de houding van de rijksdaggroep wordt goedge keurd. „Het hoofdbestuur verwacht van de groep een besliste, zelfstandige cn ondubbel zinnige oppositie." Het hoofdbestuur heeft ver der besloten den partijraad tegen T Maart te Berlijn bijeen te roepen, om het volgende par tijcongres, in het *ajnar te houden, voor te bereiden DUITSCHLAND EN DE ACHTURENDAG. Een mededeeling aan den rijksdag van het rijksministerie van arbeid over het standpunt van de rijksregeering ten opzichte van de con ventie van Washington houdt in, dat de rijks regeering de ratificatie der conventie nooit principieel van de hand heeft gewezen. Do tegenwoordige werktijdwetgeving wordt slechts beschouwd als een noodwet, waaraan men niet langer zal vasthouden dan de toestand van het oogenblik vereischt EEN ERNSTIG ARBEIDSCONFLICT. Bij do Duitsche Dunlop Gummi A. G. is Maandag blijkens een bericht uit Ilanau een deel van het personeel wegens niet-erkenning van een arbitrale uitspraak in staking gegmn. Dourop heeft de directie het geheele bedrijf stopgezet en het personeel opgeroepen zi'-h Woensdag weer aan te melden. Bij gebreke hiervan zullen alle 900 man hun ontslagbrief thuis krijgen. DE DUITSCHE SCHANDALEN. Dc zaek-Barmat. In dc Barmat-commissie heeft gisteren de sociaal-democratische afgevaardigde Heilmann verklaard, dat hij Julius Bannot in 1919 heeft leeren kennen, toen hij correspondent werd van een Nederlandsch socialistisch blad, voor welks stichting Julius Barmat 530,000 gulden ge schonken had. Journalistieken invloed op dit blad had Julius Barmat niet. Toen Barmat in Maart 1919 voor zaken tc Berlijn kwam, maakte Heilmann kennis met hem. Troeistra had hem als een oprecht vriend van de arbeidersbeweging gekenschetst en een oud advocaat van Barmat nis een volkomen onbesproken man. Heilmann heeft in eer. zesjarigen omgang denzeliden in druk van hem gekregen. Dc kennismaking van Barmat met Hermann Muller en Wels had in April 1919 plaats. Barmat stelde toen drie lokalen te Amsterdam ter beschikking \an het kantoor van de socialistische internationale. Na den oorlog heeft het persbureau te Amsterdam driemaal een visum verleend. Een doorloopend visum kon het bureau hem niet verstrekken, om dat alleen het departement van buitenlandsche zaken tc Berlijn daartoe bevoegd was. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03, clko regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44 ft Wij verliezen nooit uit het oog In ons betoog. Houdt kwaliteit hoog Varkens-fricandeau 75 ct per pond alleen bij E. BEF.M Electr, Vlesschhouwerlj - Arnh. straal 12 Juwelier Moderne satin DAMESHOED met tips lint 5.9Q Wollen Tricot Jomenrpakjes 4-daiü) 2-6 |aar 4.S0 PEIGNOIRS, Prima Ratine zeer warm Div. kleuren s.so „L'HIRütlDELLE", 16-18 Langestraat Amersfoort Prijzen a contant ERNSTIG VLIEGONGELUK TE BERLIJN Een doode cn vijf gewonden. Te Staaken bij Berlijn is een leerling-vlieger bij een proefvlucht op het groote filmatelie: aldaar terechtgekomen. Het glazen dak werd vernield en vijf arbeiders zwaar gekwetst. De leerling-vlieger werd gedood. FRANKRIJK. FRANKRIJK EN HOT VATICAAN. liet crediet voor de tijdelijke missie bij het Vaticoon goed gekeurd. De Fransche Kamer heeft gisteren met 317 tegen 246 stemmen het voorstel aangenomen inzake de door do regeering gevraagde ere- dic-ten in verband met de handhaving der mis sie bij het Vaticaan ten behoeve van de aan gelegenheden betreffende Elzas-Loljharingen. ENGELAND. DE VAN FRANKRIJK TE VORDEREN SCHULD. Het Britsche kabinet heeft gisteren het ont- werp-antwoord van Churchill aan Clémente! inzake dc Fransche schuld aon Engeland en de beginselen van Engeland's politiek inzake do onderlinge schulden der geallieerden behandeld. Near men zegt, zal het kabinet minstens nog één vergadering en misschien zelfs nog moei aan de zaak wijden, voordat het antwoord ver zonden zal worden. EEN DREIGENDE STAKING AFGEWEND. Daar 3d Bcitsche spoorwegdirecties wei gerden de nieuwe looncischen van hel per soneel te aanvaarden en van hun kant met voorstellen kwamen tot verlaging der looncn, gaf Cramp, de oJgcmeene secretaris van der. personeelsbond, gisteren te kennen, dat hij er zeker van was, dat dit zou leiden tot moeilijk- hbden van zeer ernstigen aard. Do besprekingen op het ministerie van ar beid hebben echter geleid tot een regeling met betrekking tot de dreigende staking bij de Metropolitan. De afgevaardigden van de vak vereenigingen hebben gisteravond in een groo te vergadering den toestand besproken cn de voorwaarden van de regeling aanvaard. Do Stakirvgsbevelcn zijn daarom ingetrokken. DE WERKLOOSHEID. Met aantal werkloozen was op 26 Januari met 23,700 verminderd, vergeleken bij de vo rige week het bedraagt nu in het geheel 1,2 4 T,000. TOENEMENDE DUURTE. Londen, 3 Febr. (H. N.) Vandaag is be kend gemaakt, dat de benzineprijzen met 1 penny per gallon verhoogd zullen worden, ter» wijl een nieuwe verhooging binnenkort ver» wacht moet worden. Dnar ook de prijzen var» andere levensbehoeften, voornamelijk van die, afkomstig uit Amerika, zich in stijgende rich ting bewegen, begint men aan het duurtevraag- stuk meer en meer aandacht tc wijden. In nij verheidskringen hoopt men, dat een verlaging der belastingen het mogelijk zal maken de na- dcelige gevolgen van de stijging van den levensstandaard, die onvermijdelijk tot hoogei productiekosten zal leiden, zul compensccrcn SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Een vliegtuig laat ccn bom op het station van Tctocon vallen. De Times meldt uit Madrid Een vliegtuig, dat gisteren over Teiocan vloog, liet per on gelijk en bom op het station vallen. Eén Mco: werd gedood cn 7 Moorcn, 3 Jooden en 3 Spanjaarden, allen burgers, werden gewond GRIEKENLAND. DE VERBANNING VAN DEN GRIEKSCIIEN PATRIARCH. Een verklaring van den Turk- sc'icn gezant 'c Londen. Berlijn, 5 Febr. (V. D.) De Turkschc ge zant te Londen heeft aan een vertegenwoordi ger van de Daily Express verklaard, dat dc Turksche regeering dc bewijzen heeft, dat do Grieksche patriarch niet alleen zijn religieuze volmachten misbruikte, maar ook inlichtingen op politiek gebied aan 3e Grieksche en aan andere regceringcn zond. Stappen van Griekenland to Belgrado. B e r 1 ij n, 5 Febr. (H. N. Draudioos). Volgens een bericht uit Belgrado heeft Zorma- tos, de Grieksche gezant, de regeering van Zuid-Slavic uitgenoodigd zich met Griekenland solidair tc vcrkloren en te Constantinopel ge meenschappelijk tegen de uitzetting van den pa triarch te protesteeren. De gezant betoogde, dat de Zuid-Slavische regecring zich deze zaak aan moet trekken, daar er een groot aantal Grieksche orthodoxen in Zuid-Slavic leven. Do Grieksche bevolking, aldus verklaarde dc ge zant, eischt den oorlog tegen Turkije. PALESTINA. HET ZIONISME. Wcizmunn naai Amerika. Weizmann, 3e voorzitter van de Zionistische wereldorganisatie, vertrekt heden raar de Ver. Staten om steun te krijgen voor de ont wikkeling van con Joodsch vaderland in Pa lestina. CHINA. DE DEMILITARISATIE VAN SJANGHAI. Uit Sjanghai wordt nog gemeld, dat het plan voor 3e dc-miülariseering van Sjanghai even eens de ontmanteling regelt van de nabij Woe- soeng gelegen forten, terwijl een defensiecom missaris door 3e regeerir.g te Peking zal wor den benoemd. Indien Peking de demilitarisaiie aanvaardt, hetgeen zeer waarschijnlijk wordt geacht, zullen dnarooor volledig de wenschen der Chineeschc cn buitenlandsche handelson dernemingen zijn bevredigd. VEREENÉGDE STATEN. HET HANDELSVERDRAG MET DUITSCH LAND. Dc- commissie var. Luiten5andsche zaken van den Senaat heeft besloten gunstig tc advisee- ren inzake het handels-verdrag met Duitsch- land, maar maakt hc-t voorbehoud, dat de Ver. Staten h'et recht zullen hebben de be palingen inzake de voorkeurrechten en spoor wegtarieven met een waarschuwingstermijn van 90 dagen tc wijzigen. Het verdrag is be doeld als een model voer verdere verdra gen. Hot verbiedt beide landen onderscheid te maken met betrekking .tot douanerechten cf spoorwegtarieven ten voordeele van goe deren onder eigen vlag vervoerd. 'AMERIKA EN HET INTERNATIONAAL GERECHTSHOF. De commissie voor de buitenlandsche zaketi uit het Huis van. Afgevaardigden heeft een re solutie goedgekeurd, waarbij zij het Huis mee deelt, dot zij voor het toetreden van Amerika tot het Internationaal Gerechtshof is. DE ITALIA'ANSCHE SCHULD AAN AMERIKA. Tn officicele kringen te Washington is een telegram uit Rome ontvangen, meldende, dat de Italioansche gezant volledige instructies zal hebben om de kwestie van de Italiaanscho schuld aon de Ver. Staten weer op tc vatten. Dit is dc ceuste officicele uitlating, dat Italië van plan is schikkingen tc treffen tot regeling van ziin verplichtingen L0N1N HERDACHT. Te New-York is de verjaardag van Lenin's sterven herdacht met een betooging in Madison Square Gurdcn, waaraan 15,000 communisten deelnamen. Er waren 200 politieagenten te genwoordig om tegen ordeverstoringen tc wa ken, maar de bijeenkomst had een ordelijk be loop. ZUID-AMERIKA. NA DE OMWENTELING IN CHILI. Alcssondri naar zijn vaderland te rug. De cx-prcsidcnt van Chili, Alcssandri, zul Donderdag uit Italië naar zijn land vertrekken. Hij werd Maandag door Mussolini cn Dinsdag door den paus in audiëntie ontvangen. A. L. STATIUS MULLER f. Gcp. luit.-kol. O.-I. Leger. Te 's-Gravenhoge is overleden, dc heer A. I~ Statius Muller, gepens. luitenant-kol. van de infanterie vun het O.-I. leger. De overledene heeft als jong officier bij de troepen in Curasao gediend, nam deel aan veldtochten in Atjeh en was in zijn Indischcn dienst laatstelijk plaatselijk commandant te Bntnvia. Als reserve-luitenont-koloncl is hij verder Inndweercommnndant geweest van het district Deventer; in dc mobilisaticjarcn lag hij met zijn batuiHon te Almelo. HET TWENTO-RIJNKANAAL. Het verslug der iriivocrende commissie. In het verslag van de uitvoerende commissio tot bevordering van den aanleg van het Twcn- te-Rijnkonanl wordt gezegd, dat de volgende maatregelen vooral in aanmerking komen Te. de zoogenaamde ccrsto tcr-visie-legging als bedoeld bij de onteigeningswet, van de plannen tot onteigening der voor don aanleg bcnoodigde pcrceelen. Met dezen maatregel zijn waarschijnlijk kosten van belang gemoeid 2e. Verhooging van het voorgestelde bedrag van 15000 tot 100.000, opdat het Bureau voor do Twcnte-Rijnkanalen in stoat zij met eenzelde aantal opnemingsploegcn de nog bc noodigde voorbereiding ten einde tc brengen 3e. het ontwerpen van een nieuw contract, waarin uitkomt, dat de eigenlijke uitvoering begin 1926 zal aanvangen, zoodra de noodigo fondsen door de Staten-Gcncroal zullen zijn toegestaan, onder voorbehoud, dat de toege zegde bijdragen alsdan contractueel vaststaan. De Commissie achtte het noodig, zich ook nu weder tot den Minister van Financiën to wen den en dien bewindsman do bevordering van bovenstaande maatregelen dringend aan te be velen. N.V. DE HANZEBANK TE HAARLEM. Naar vernomen wordt ligt het in de bedoe ling van de directie der Hnnzcbnnk om in dien de bij dc rechtbank ingediende aanvraag om surséance van betaling teruggenomen zou kunnen worden nvet allo crediteuren der Bank in overleg te treden over de voccdeeligst mogelijke afwikkeling vun zaken. Dit overleg zou eerst plaatselijk kunnen geschieden en wel in dc 156 gemeenten waar dc Bank vertegen woordigd is of is geweest. Een nadere olgc- mcenc vergadering van crediteuren ware dan te houden vermoedelijk te Leiden in wel-, ke bijeenkomst kleinero gemeenten door ten minste 1, de grootere gemeenten door 3 cn de gTootste gemeente door 5 vertegen woordigers van de gezamenlijke crediteuren uit iedere plaats vertegenwoordigd kunnen zijn. Deze vergadering diende dan een com missie van b.v. 9 personen tc benoemen, welke met de Bankdircctie, terzijde gestaan, door de rechtskundige cn financieel© adviseurs der Bonk, do liquidatie langs minnelijken weg zou hebben of te wikkelen. Men stelt zich voor dat zulks zou kunnen geschieden vanuit één kantoor der Bank, het geen 'een groot voerdeel zou opleveren. (Men bedenke hierbij, dat de indertijd aun de Hnn zebank verleende surséance van bcta'ir.g. waarop fcch een faillissement volgde, ever '5 a 4 maanden tijd een extra uitgeven van on geveer 100.G00 vorderde). Bij de bovenaangegeven minnelijke schik king kan de gelijdelijke voldoening van ere* dileuren pondspondsgewijze plaats hebben. EEN MELKPROBLEEM TE ROTTERDAM De N.V. Van den Bergh's fabrieken te bot terdam heeft ean een 500 boeren, w. o. de kaasboeren, die alleen 's winters leveren, be richt, dat ze door opheffing van haar gecon- denseerde-melkbedrijf te Rotterdam fco heeft er ook te Uithoorn en Alkmaar) no 1 Maart hun melk niet meer kan ontvangen. Deze 500 boeren, de helft der leveranciers der fabrie ken, leverden te samen ongeveer 200.000 L. per week. Naar van de zijde van den Bond van Melkveehouders wordt medegedeeld, zal

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1