DE EEMLANDER BUITENLAND. PianotiandelL, KLEIN, Ütrechtschestr.44 I Zwarte Costinimrokken s Zwarte Blouses l Zwarte Mantels Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe - Loketten IBOXHEMENÏSPRUS ri T P8I1S DER AQytRTEHTIËH met inbegrip van een EERSTE BLAD. Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. f; Mode-Rflagazijrtj» a LaFegestraat 36.1 N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK 23e Jaargang No, 186 foort 1 210, idem franco per post t 3.—, per week (met gratis rerrek errog Ugen ongelukken) 0.17*. afzonderlijke nummers C «05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSOHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°.47910. TEL.INT.Bia. Vrijdag 6 Februari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, d>enstaanb<e* dingen en Licldadighcids-adve.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer \ooidcciigc bepalingen voor het adverteeren bene circulaire, bevattende "dc vooiwaaxdcn. wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE OPIUMCONFERENflE. Nog- geen oplossing- van het gcséhil. In den toestand der cpiumconfcrentie is gis teren in 't geheel geen verandering gekomen. Beide partijen blijven op het door hen tot dusver ingenomen standpunt staan, zonder dat men ecnige toenadering kan bespeuren. Gis teren vergaderden oReen cnkclo sub-commis sies om de laatste hand aan hun rapport te leggen cn verder de commissie van redactie. Vandaag zqI de verzoeningscommissie van vijf slechts enkele oogenblikken in formcelc zitting bijeenkomen voor de goedkeuring van het rapport van den Finschcn afgevaardigde Toi- volo. In den middag zal dan de commissie van zestien bijeen kunnen komen, waarschijnlijk slechts om de mislukkig der overeenstemming le consfatceren als geen onverwachte gebeur tenissen optreden. Wat er daarna zal gebeuren staat nog niet vnst, maar het is zeer wel mo gelijk, dat, zoowel de eerste als de tweede conferentie nog deze week bijeen zuüen komen voor de definitieve besluiten. Van Engelsche zijde vernam de correspon dent der N. R. Ct. te Genèvc dot lord Cecil Zondag moet vertrekken cn dat rnen zal trach ten voor dien tijd do hoofdkwesties definitief af te handelen Jhr. Loudon arriveerde giste renochtend te Genève. DUrSCHLAND. DE DERDE NOOD-BELASTING- VERORDENING. Geen opheffing. De Rijksdag heel t gisteren het vooi stel lot opheffing van dc verordening, die de derde nood-belaslingvcrordening rechtsgeldig ver klaart, verworpen mei 235 legen 144 stemmen. DEUTSCHE HERSTELPRESTATIES. Berlijn, 5 Fcbr. (H.N. D.r.l.). Volgens een bericht uit Parijs heeft Duitschland sedert het in werking treden van het plan-Dawes aan Frankrijk en Luxemburg 45,655,000 ton kolen cn cokes geleverdter waarde ven 3,753,345,000 francs. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Stormachtige tooneelen in den landdag'. In den Pruisischcn Landdag werd gisteren medegedeeld, dat het senioren-convent do ver kiezing van den Pruisischen minister-president cn van den Landdag-president hefeft vastge steld op 10 Februari a.s. Daarop zette de Landdag de debatten over de amnesticvoor- stellen voort, waarbij het tot stormachtige too neelen kwam. De sociaal-democraat Kuttner werd met uitroepen als „arbeiders-moorde naar" en dergelijke ontvangen. De interrupties bleven aanhouden, zoodat de spreker zich niet verstaanbaar kon maken en de^ zitting voor korten tijd geschorst diende te worden. Toen na dc hervatting der zitting Kuttner opnieuw het woord nam, verlieten de communisten on der groot lawaai de zaal. De Landdag' nam ver volgens een voorstel aan tot terugwijzing der amnestie-voorstellen naar de juridische com missie cn werd tenslotte tot Vrijdag verdaagd. Broun's ontslag als premier. Uit Berlijn wordt d.d. 5 Febr. aan de Tel. bericht De Landdag-fractie van de Duitsche Volks partij heeft heden een bijeenkomst gehouden, waarin zonder debat met olgemeene stemmen de verklaringen van den voorzitter, Dr. Compe, aan minister-president BrGun werden goedge keurd, waarin dezen te kennen werd gegeven, dat de Duitsche Volkspartij noch de groote coalitie wcnscht te vormen, noch tegenover een regeering van de coalitie van Weimar een neutrale houding zal aannemen. Door Braun een zekere meerderheid voor zijn regeering verlangt, deelde hij onmiddellijk na het bekend worden van dit resultaat schriftelijk aan den voorzitter van den Landdag mede, dat hij zijn verkiezing tot minister-president niet aan vaardt. Na afloop van de zitting had nog een inter- fractioneele bespreking plaats tusschcn dc de mocraten, het centrum en de sociaal-democra ten, waarin het centrum zich bereid verklaar de uit zijn midden eon candidaat aan te wijzen voor het Pruisische minister-presidentschap. De verkiezing van den nieuwen minister president zal Dinsdag a.s. plaats vinden. In centrumskringen heeft men, behalve dr. Ho- rion, nog een andere leidende persoonlijkheid op het oog. Van geen van beiden is tot dusver evenwel een definitieve bereidverklaring ont vangen. Zaterdagmiddag zal een nieuwe intcr- iractioneele bespreking plaats vinden, bij welke gelegenheid het centrum zijn candidaat defini tief zal aanduiden. DE SCHADELOOSSTELLING AAN DE ROERINDUSTRIE. Verklaringen van soc.-dem. oud-ministers. De vroegere soc.-dcm. rijksministers Hilfer- ding, Robert Schmidt en Sollmann publiceeren een verklaring, waarin zij zeggen, dat aan de bespreking inzake de schadeloosstelling aan dc Roerindustrie de soc.-dem. ministers niet heb ben deelgenomen en dat zij, toen het rcsulteai der bespreking in den vorm van concept-ver dragen aan het kabinet werd voorgelegd, reeds waren afgetreden. De soc.-dcm. kabinetsleden hadden daarop verklaard, dat zij geen verant woordelijkheid op zich konden nemen voor de concept-overeenkomsten cn daarom weigerden doel te hebben aan het nemen cener beslissing. HET SPOORWEGPERSONEEL IN HET BEZETTE GEBIED. Een verzoek om stopzetting dor afvloeiing. De centrumsfractie uit den Pruisischen Land dag heeft verschillende voorstellen gedoan, waarbij den Landdag wordt verzocht aon de Duitsche spoorwegmaatschappij te vragen de inkrimping van de ambtenaren, beambten cn arbeiders in het bezette gebied van Pruisen, die hun plicht tegenover het vaderland trouw hebben vervuld, onmiddellijk op te schorten en de sinds I October 1923 afgevlociden of ont slagenen spoedig weer in dienst te nemen. DE WERKTIJD BIJ DEN MIJNBOUW IN HET ROERGEBIED Bij dc onderhandelingen over den werktijd in de mijnen in het Roerbckken is men het niet eens geworden. Met kwam tot een scheidsrech terlijke uitspraak, waarbij de bestaande over eenkomst m°t cenige wijzigingen verlengd is. De werktijd in de cokesovens zal reeds van 1 Maart of acht uur bedragen en niet von I April af, zooals het ministerie van arbeid voorzien had. DE VEROORDEELING VAN GENERAAL VON NATHUS1US. Bericht wordt uit Parijs, dat het Hof van Cas satie het beroep van den Duitschen generaal von Nathusius heeft verworpen. VERVOLGING VAN EEN HOOGLEERAAR. Dc Pruisische minister van c.nóeiwijs heeft een disciplinaire vervolging ingesteld tegen ba ron von Frcytag-Loringhovcn, den Duitsch-na- tionalen hoogleeraar aan dc universiteit te Breslou cn deswege den rijksdag verzocht diens immuniteit als rijksdaglid op te heffen. Frcytag- Loringhoven zou in dagbladartikelen cn op openbare bijeenkomsten de staatsinstellingen hebben aangevallen op een wijze, die met zijn ambtsplicht onvereerugbaar is, EEN BELEEDIGINGSPROCES. Gisteren begon voor de juryrechtbank te Berlijn het belccdigingsproccs van den presi dent van den raad van toezicht der Holz-A. G. Himmelbach to Freiburg tegen een dagblad redacteur, die had beweerd, dat de firma de Duitsche bosschen in de Palts zou hebben ver woest cn een schade zou hebben aangericht, die in honderd jaar niet kon worden hersteld. HET PROCES HAARM ANN—GR AN S. De door den tweeden beklaagde in hot pro- ces-Haarmann, Grars, tegen zijn terdoodvcr- oordecling ingediende revisie werd verworpen. Het vonnis zal nu spoedig worden voltrokken cn wel tegelijk met dat van Haormonn. VIJFTIEN JAAR ONSCHULDIG IN DE GEVANGENIS Uit het in de znak-Dcnke gehouden onder zoek is gebleken, dat de Silezische moorde naar cn mcnschcneler in 1909 een 25-jarige vrouw had vermoord. In verbund met dezen moord werd echter de slager Trautmann tot 15 jaar tuchthuis veroordeeld. Trautmann, die onlangs uit de gevangenis werd ontslagen, na zijn hcelen straftijd te hc-bbcn ondergaan, heeft steeds zijn onschuld staande gehouden. DUITSCH STOOMSCHIP GEZONKEN. De bemanning gered. Het Duitsche stoomschip .Rolf, dat met een lading suiker naar Kopenhagen onderweg was, liep aan den grona cn zonk. De bemanning redde zich in dc booten. BELGIE. GEWELDIGE BRAND OP EEN DUITSCH STOOMSCHIP. Antwerpen, 5 Febr. (V. D.). Op het te Antwerpen liggende Duitsche stoomschip Oden- wald, dat geladen is met salpeter, is heden avond een geweldige brand uitgebroken. De schade woidt geschat op 20 millioen. De oor zaak is onbekend. Dc Odenwald kwam van Chili. FRANKRIJK. OPRICHTING VAN EEN GROOT LUCHT VAAR TSTATION. P a r ij s, 6 F eb r. (V. D) Het grootste luchtvaortstation aan de Fransche kust zal worden opgericht nabij Cherbourg. De nieuwe basis is bestemd voor de -groote bombardeer- vliegtuigcn. PARIJS-DAKAR PER VLIEGTUIG. Dc reis volbracht. De vliegers Lemaitrc cn Arrachard zijn gis termiddag om 12 uur te Villa Cisncios opge stegen en te 6 uur in Dakar aangekomen. MOORD OP TWEE FRANSCHE CHAUFFEURS. De rechtbank te Douai heeft uitspraak ge daan in het proces tegen de beklaagden Dar- tois en Legrand, een man en een vrouw, die in Noord-Frankrijk twee chauffeurs vermoord den, via België naar Nederland vluchtten en te Utrecht waren aangehouden. De man is tot levenslangen en de vrouw tot 20 jaar dwang arbeid veroordeeld. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.— Uitgebreide roElenbibiiothcek. Wij zenden gaarne cataiogi en prijslijsten. SCr ÖSlk®: AS» 1 5» a» in extra a wijde maten voor corpulente K Dames, k »<2&*29'K> O© 1» S»«?'W*El»ï»"aPSJ>T i Zijden Tricot Cnderjapan Zw wit - Bruin 5.75 Prima Qua». Bui! handdesken 65 ct. - 47 ot. Vraagt zichtzending Huishoud- Scliorten met of zonder i mouwen 13.75 - 2.75 „L'HIP.OüDELLE", - Langeslraat - Amersfoort Frijzeri a contant voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht fóo. 4 - Tslsfoon304 ENGELAND. DE KWESTIE-MOSOEL. Engeland beklaagd zich over dc persoon van enkele leden der Turkschc grcnscommissic. Austcn Charmberloin, de minister van bui- tenlandsche zaken, heeft de volgende verkla ring gericht aan den commissaris-generoal van den Volkenbond ter mededeeiing aan den Rnad inzake de tegenu'0°rdigheid bij de Tuiksche gienscommissie voor Irak van twee oud-resi- denten uit de provincie Mosoel, wier terugkeer alduar heel wat ontstemming heeft gewekt. Dc eerste kennisgeving, dat do Tuiksche as sessor in de grenscommissie vergezeld zou zijn In Parijs is een Hollandsoh Hotel Waar men Boerenkool met worst kan eten Heeit U dat reeds eerder geweten Onza prima ROOKWORST, Grof of fijn, slechts 70 ct, per pond, E. EEEm Eiectr. Vieeschhouwerij - Arnh. straat 12 van deskundigen, bereikte den Engclschen commisaris-gcncraal te Bagdad op 8 Januari. Namen werden niet opgegeven en pas bij do oankomst der commissie, 16 Januari, bleek, dat het twee buiten de wet gestelde bewoners van de provincie Mosoel waren, die onlangs getracht hadden de plaatselijke bevolking op te stoken tegen den mandataris cn de ccgec- ring van Irak Hun tegenwoordigheid 'heeft ter plaatse veel ontstemming gewekt cn hun ge dragingen vroeger moeten aan de Turksche regeering bekend ziin, gezien de "uitvoerige in lichtingen, die de Engelsche afgevaardigde od dc conferentie te Constantinopel in Mei heeft verstrekt. De commissaris-generaal te Bagdad heeft op 17 Januari verzet aangeteekend bij de grens commissie, die mededeelde, dat zij zelf reeds krachtig bij den Turkschen assessor geprotes teerd had tegen hef uitzoeken van dergelijke personen als zijr. geleide. De Turkschc assessor beloofde de zaak aan zijn regeering voor te leggen cn gat do toezegging, dat de deskun digen zich nergens heen zouden begeven dan onder zijn geleide of op zijn bevel Dc Engel sche regeering heeft ook rechtstreeks verzet aangeteekend bij de Turksche regeering door middel van den Enrgelschen vertegenwoordiger te Constantinopel maar daarop geen ontwocra ontvangen GRAAF VAN OXFORD EN ASQUITH. Asquith's titel zal graaf van Oxford en As- quith worden. Door dezen dubbelen titel ver valt dc bedenking van hen, die aanspraak mce- nen te hehben op den titel van graaf van Oxford. DE BESCHERMING DER INDUSTRIE. Bizonderhcden over de rcgce- ringsmaatrcgelen. Londen, 4 Fcbr. (HN Draadloos). Het ka binet heeft in zijn zitting van gisteren definitief zijn goedkeuring gehecht aan de voorstellen van het departement van handel, waarin de gedragslijn wordt aangegeven, welke men in verbond met de bescherming van de industrie zal volgen. Het desbetreffende plan zal terstond in wer king treden, zoodat op het oogenbhk geen bi- zonderc wetgeving daarvoor noodzakelijk is. Het zal aan iedere fabriek vrijstaan om voor stellen aan hel departement van handel te doen. Indien dit departement oordeelt, dat er op het eerste gezicht aanleiding voor een onder zoek bestaat, zal een commissie van ten hoog ste 5 leden worden benoemd om dc aanvraag te onderzoeken. Op aonvrngen, verband hou dende met levensmiddelen of dranken, zal geen acht worden geslagen. Aan de commissie zal worden verzocht le berichten, of om verslag uit te brengen, of de desbetreffende fabriek ecnig nationaal belang heeft, of de goederen, waarop dc aanvraag betrekking heeft, in het Ver. Koninkrijk in buitengewone groote hoe- eclhcden worden ingevoerd of opgeslagen zijn; of deze ingevoerde goederen verkocht worden tegen prijzen, lager thin die waartegen derge lijke goederen in Engeland met voordeel kun nen worden vervaardigd, of deze invoer ern stig nadeel aan de werkverschaffing in Enge land zal toebrengen; of de buitengewone con currentie voor een groot deel komt uit landen waar de toestand zoo velschillend is van dien in Engeland, dot de concurrentie daardoor un fair wordt cn of de desbetreffende fabriek in Engeland met behoorlijk beleid en spaarzaam heid wordt bestuurd. Verder is de commissie bevoegd een onderzoek in te stellen of dc hef fing van invoerrechten op deze goederen een cmstigen en ongunstigen invloed op dc werk loosheid in andere fabrieken, die de desbe treffende artikelen gebruiken, zal oefenen. De commissie kan, indien «ij van óórdeel is, cl.it voldoende gegevens zijn verschaft, in over weging geven welk invoerrecht vun deze goe deren zal worden geheven. De heffing van het invoerrecht zal altijd voor een bepaald tijd vak geschieden, welk tijdvak \oor ieder geval afzonderlijk zal worden vastgesteld. Indien het departement van de schatkist cn dut van den handel beide dezelfde aanbevelingen verstrek ken, zul de zaak aan het porlemcnt worden voorgelegd, waar zij op de gewone wijze bij de debatten zal kunnen worden behandeld. De fabrieken, die ten genoegen van de commis sie de regeering en het parlement kunnen aan- toonen, dat hun verzoek om bïzondcre overwe gingen gerechtvaardigd is, zullen aonspraok kunnen maken op een over het algemeen be schermend invoerrecht tegen olie landen teza men, doch niet tegen met name genoemde lan den. EEN SPOORLIJN DCOR EEN AARD VERSCHUIVING BEDOLVEN. De voornaamste spoorlijn, d:e Londen ver bindt met Folkestone en Dover, is gisteren c)oor een aardverschuiving in de buurt van AsKford toloal bedolven. De treinen voor dc stoombootdiensten met het vasteland moesten omrijden over Canterbury, hetgeen eenigc ver traging gaf. Onmiddellijk is een honderdtal menschcn aan het werk gezet, die de lijn in vijf uur tijds weer vrij hadden. De verschuiving was een gevolg ven den regen der laatste da- gcn. SPANJE. EEN OPSTAND IN SPAANSCH NOORD-WEST-AFRIKA. D.d. 5 Febr. wordt gemeld uit de Zuid- Fransche plaats Hendaye, dat te Madrid ont vangen berichten inhouden, dat de inlanders to kaap Juby (Rio de Oro) in opstand zijn geko men. Er zou een batterij artillerie von Teneriffo naar kaap Juby gezonden zijn om de beweging te onderdrukken. ITALIË. EEN DAGBLADBUREAU VERNIELD. Een fascistische buitensporigheid. Te Triest zijn 150 onbekende personen het redactiekantoor van dc Liberia binnengedron gen cn hebben er den boel kort en klein ge stagen. Het blad had onlangs een aanval ge daan op cien commandant van d. fascistische militie. DE ETNA IN WERKING. Londen, 6 Febr. (V. D.) Uit Rome wordt gemeld, dat de Etna weer in werking is. Erup ties worden venvacht. ROEMENIE. BRAND IX DE VILLA VAN DEN PREMIER. Wcciten, 6 Febr. (V. D.) Uit Boekarest wordt gemeld, dat in de villa van den eersten minister Bialianu brand heeft gewoed. Het vuiu brak uit in den kelder en na 20 minuten hevig branden wus het gehcele gebouw verwoest. Dc officieelc documenten uit het studeerver trek van de premiei' zijn gered. OOSTENRIJK. RAADSELACHTIGE VERDWIJNING VAN EEN MEISJE. Sinds Zondag, zoo meldt de Wcensche cor respondent van dc Lokol Anz., is een jong meisje verdwenen, 's Avonds om kwart voor elf was zij door haar nanstuande, met wicn zij naar oen circus was geweest, thuis gebracht. Deze had, nu afscheid te hebben genomen, ge wacht, tot de huisdeur von binnen werd geslo ten maar het meisje is niet in de woning aangekomen, 's Morgens vroeg vond men op de trap naar de tweede verdieping verschillen de klccdingstukken van haar liggen. Dc jonge man werd gearresteerd, maar kon zijn alibi be wijzen. Een bekende van het meisje, die ook zijn alibi kon bewijzen, verklaarde haar 's morgens om acht uur te zijn tegengekomen. Op zijn vraag, waar zij zoo vroeg heen ging, had zij verklaard op haar aanstaande gewacht te hebben. Men verdiept zich in het raadsel, maar niemand weet tot dusver een oplossing. HONGARIJE. NOODLOTTIGE TREINONTPLOFPING. 25 recruten zwaar gewond. .Uit Boedapest wordt d.d. 5 Febr. aan dc Tel. bericht Uit Grosswnrdein wordt gemeld, dut vlak bij het station aldaar in een wagon derde klasse, waarin zich een aantal recruten bevond, een pakket, inhoudende 5 K.G. dynamiet, ontplofte, dat een beambte vun een induslrieelc onderne ming in Zevenbergen naar Grosswardcin mee nam. Door dc ontploffing gvrunkte de wagon in brand de trein werd onmiddellijk tot stil stand gebracht cn de plaatselijke brandweer verscheen onverwijld op het tooncel van dc ramp. Vijf en twintig recruten werden met zware verwondingen uit de overblijfselen van don verbranden wogen te voorschijn gehaald. Tien van hen verkeerden in levensgevaar. ZUÏD-SLAVIE. EEN PRIESTER WEGENS MOORD GEARRESTEERD. Belgrado, 5 Febr. (V. D.) Dc katho lieke priester Bcnkovich heeft met revolver schoten een officier van de gendormcrie nabij Bjelovar doodgeschoten. Dc officier had hem met een karubijn bedreigd. De gendarmes tra den op tegen boeren, die tot dc purtij vtgv Rnditsj bchooren, waartegen dc priester pro tested de. Deze is onder beschuldiging van moord gearresteerd. POLEN. HET GESCHIL MET DANZIG. Dc uitspraak van den commissaris-generaal van Óen Volkenbond inzake de Poolschc pos terijen te Danzig heeft volgens een Poolschc le zing geen uitvoerende kracht. De Poolschc re geering zul een beroep doen op den Volken bond, van wicn ten slotte dc beslissing afhangt. TURKIJE. WEER TURKSCHE VLOOTMANOEUVRES IN DE ZWARTE ZEE. Op order der Turksche regccring zullen de o feningen van de Turksche vloot in de toe* komst weer in de Zwarte Zee pluuts vinden. GRIEKENLAND. DE VERBANNING VAN DEN GRIEKSCHEN PATRIARCH. Fransche bemiddelingspogingen. Laroche, dc directeur van politieke zaken oan het Fransche ministerie van buitenlandsche za ken, heeft achtereenvolgens den Turkschen ambassadeur cn den Griekschen gezant ont vangen, die ieder hun standpunt inzake het Grieksch-Turksche conflict handhaafden. De Fransche regeering zet haar pogingen tot ver zoening voort, om te komen tot een juridische en vrcedzamen oplossing van het conflict. Po- litis heeft verklaard, dot het niet waar is, dot Griekenland de mobiliseerbore lichtingen zou hebben opgeroepen. AANHOUDING VAN COMMUNISTEN. Volgens een bericht uit Athene zijn een twin- tigtel communisten aangehouden wegens pro paganda in de kazernes van de hoofdstad cn het verspreiden van ophitsende proclamaties. EGYPTE. DE VERKIEZINGEN. Sar wat posju, de vroegere premier cn leider van de liberale constitutionulisten, is tot elector gekozen en niet, zoouls aanvankelijk werd ge meld, verstagen. Sidky pasja, de minister van binnenlondschc zaken cn Adly pasju, een an dere vroegere premier, zijn eveneens herkozen. Berlijn, 5 Febr. (H.N. D.r.l.). Volgens een bericht uit Cairo moeten dc verkiezingen voor ht kiescollege, dat de afgevaardigden voor de Egyptische Kamer definitief kiest, een meerderheid von 90 voor dc aanhangers von Zagloel Pasja hebben opgeleverd. Londen, 6 F e b r. (V. D.) De Times meldt uit CairoTengevolge van dc vernie ling der stembussen en kiezerslijsten door een menigte zijn dc verkiezingen te Mehalla El Ke- bir nietig verklaard. Het incident van gisteren was een revolutie in het klein, waarbij alleen dooi; strenge maatregelen voorkomen kon wor den, dat zij ernstiger proporties aannam. Het onderzoek toont aan. dat een Wafd-candidaat en diens vrienden cta troebelen veroorzaakt hebben. DE MOORD OP DEN SIRDAR. De twee mannen, die Zaterdag in den trein werden gearresteerd cn in de gevangenis te Cairo werden opgesloten, zijn beiden jonge stu denten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1