Liebig Harmoniums Lampenkappen PHILIPS LAMPEN F. H. Lomans Pianohandel L. KLEIN ie BlÉeeaar van Far-End. PHILIPS 23e Jaargang No. 183 fiBüitJfêrfiiÜïüPÜIjSperm"?T T''Wrv loort 210. idem Uanco per port 1 3-per weck (met era t is verzekering tegen ongelukken) 0.17k atxondeilijke nummers Maandag 9 Februari 1925 PRUS OER AaVERIENTI^ „DE EEM LAN DER" POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 519. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2 A. van I *1 regels 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-adve.tentiën voorde helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan z*er ▼ootdeehge bepalingen voor bet advertceren. Ecne circmaire, bevattende de vootvaarden. wordt op aanvraag toegezonden. BUST EN LAND. VOLKENBOND. DE OPIUM-CONFERENTIE. Ook de Chineeschc afvaardiging trekt zich terug. De Chineeschc delegatie ter opiumconferentie heeft in een brief aan den voorzitter medege deeld, dat zij zich op haar beurt van de confe rentie terugrekt wegens de onmogelijkheid van het eens te worden over de kwestie van beerid opium. De Chineesche delegatie heeft Zaterdag ochtend dc vergadering dan ook niet bijge woond. DUÏTSCHÏJVND. DE ECONOMISCHE ONDERHANDE LINGEN MET FRANKRIJK. B e r 1 ij n7 F e b r. (H. N. Draadloos). De staatssecretaris von Trendelenburg had giste ren opnieuw een conferentie met minister Ray- naldy. De Fransche bladen zijn daaromtrent sceptisch gestemd en spreken de vrees uit, dqj zich nieuwe complicaties hebben voorgedaan. EEN NIEUW COMMUNISTENPROCES. Zaterdag is te Berlijn begonnen het proces legen dc communisten, die in Juni van het vo rig jaar bij de onthulling van een gedenksteen te Potsdam een aanslag op dit monument heb ben gedaan EEN VLIEGTUIG OP EEN FILMSTUDIO GEVALLEN. B c r 1 ij n, 3 Fcbr. (V. D.) Een vliegtuig is neergestort op dc Berlijnsche studio eener En- gelsche filmmaatschappij, alwaar juist op dat oogenblik Rider Haggard's „She" verfilmd werd. Een man werd gedood en vier andeien verwond. Alle slachtoffers waren leden van het technisch personeel. FRANKRIJK. DE OPHEFIING VAN MET GEZANTSCHAP BIJ HET VATICAAN. Herriot tracht dc Katholieken gerust te stellen. Herrio^ heeft Zaterdag een afvaardiging uit dc Unicn Républicaine in den Senaat ontvan gen, die uiting gaf aan de bezorgdheid van die groep met betrekking tot de voergenomen op heffing van de ambassade bij het Vaticnar, de redenen van buiten- en binnenlancscKe po litiek uiteenzette, die de handhaving van d't -gezantschap gebiedend schenen te rechtvaar digen, den wensch uitsprak, dat de regeering in een eeest van verzoening en ccndiacht elke wijziging zou uitstellen, totdat het parlement zich zou hebben uit te spreken over de kwes ties nopens hef concordaat-stelsel in dc her wonnen departementen en nan Herriot verzocht dit voorstel te overwegen. Herriot verklaarde,' dat hij in een 'geest van verzoening cn. in een gevoel van vurige genegenheid voer E'zas- Lotharingcn zich had gebogen voor het advies van den Raad van State. De regeering heelt in gemoede gemeend een daad van liberalisme en goeden wil te verrichten, toen zij de aan neming van het crediet in de Kamer bewerkte. Hij gaf dc delegatie de verzekering, dat' er •geen enkele inbreuk zou worden gemaakt op de rechten van de Fronsche Katholieken. BRAND IN HERRIOT'S WERKKAMER. B e r 1 ij n, 7 Febr. (H.N. Draadloos). Uit Parijs wordt gemeld, dat gistermorgen brond is uitgebroken in de particuliere werkkamer van Herriot op de Quay d'Orsay. Het vuur kon echter woiden#gebluscht, voordat er veel scha de was aangericht. HAAR MINNAAR UIT ZIJN LIJDEN VERLOST. Londen, 8 Febr. (V. D.) Uit Parijs wordt gemeld, dat de 20-jarige Poolsche actrice Sta- nislawa Uminska, die haar minnaar Jean Zyznovski doodde om hem te verlossen van da pijnen, die hij door don kanker leed, gisteren werd vrijgesproken. Zij werd verdedigd door de 22-jarige Mile. Mary Fournier, het jongste lid der Parijsche bali. MUUR INGESTORT. Doodcn en gewonden. B z i c r s (dep. Hórault), 9 Febr. (V. D.) Door het instorten van een muur tijoeps een brond in de kazerne alhier werden 9 soldaten, 3 brandweerlieden cn 1 politiebeambte gedood; 15 personen werden gewond. ENOF1 A MT> DE VAN FRANKRIJK TE VORDEREN SCHULDEN. De Britschc nota tc Parijs overhan digd. De Engelsche gezant heeft Zaterdagmiddag i om 4 uur aan Herriot het antwoord van Enge land over de schulden overhandigd. Het ant woord is in zeer vricndschappelijken toon ge steld cn zou verschillen van de mededeelingen, daaromtrent reeds door verschillende biriten- lendsche agentschappen gepubliceerd. Het zal Maandag te Parijs en te Londen worden open baar gemaakt. De inhoud der Britschc nota. De tekst van de nota luidt als volgt „Z. M.'s regeering houdt vast aan het prin cipe van dc Balfour-nota. Veel van den inhoud van deze nota is herhaald in de nota, door lord Curzon op II Augustus 1923 verzonden, doch wat in deze laatste nota betrekking heeft op de voorstellen van Bonar Law, gedaan in Jan uari 1923, heeft begrijpelijkerwijs geen betrek king meer op dc huidige toestanden. Deze pa ragrafen werden immers neergeschreven voor de invoering van het Dawes-plan en in dc veronderstelling, dat de totale Duitsche schuld zou worden vastgesteld op een bedrag, lager dan dat, waarop volgens het Dawes-plan wordt gerekend. Vooral de jaarlijksche betalingen werden in de voorstellen van Bonar Law lager aangenomen don zij op het oogenblik zijn vast gesteld. Hat principe van de Ba!«our-nota is, dat Groot-Briltunnië van Europa betalingen zal ontvangen gelijk aan het bedrog, dat het zelf verplicht is te betalen aan do Ver. Staten. Z. M.'s regeering kan evenwel geen positie aan vaarden, waarin aan d't principe alleen kan worden vastgehouden, wonneer de volledige Dawes-nnnuïteiten betaald worden of vorderin gen tegen haar nominale waarde worden uan- genomen, welke niet ols volwaardig zijn tc be schouwen. Z. M.'s regcering heeft er reeds in toege stemd niet slechts om haar eischen tegenover de geallieerden tc verminderen tot een bedrag, noodig om haar eigen betalingen voor voldoe ning der Britsche oorlogsschulden aan do Ver. Staten te verrichten, maar heeft zelfs .toege staan om het geheele Engelsche aandeel in de Duitsche schadcloostellingsbctalingen voor dat doel arm te wenden. Dit betcekent, dat Groot- Britannië niet- alleen op rijn schouders neemt den geheclcn last van zijn eigen oorlogsschade, dóch eveneens de 800.000.000 buitcnland- sche waardepapieren, door haar voor de al- gemceno zaak opgeofferd, voordat de Ver. Sta ten aan den oorlog deelnamen. Bij de toepassing van dc Balfour-nota op de huidige toestanden heeft Z. M.'s regcering zich bereid verklaard, met het oog op het feit, dat de oorlogsschulden tusschcn de geallieerden zijn aangegaan ter wille ven de gemeenschap pelijke zaak, voorstellen in overweging tc ne men, waarbij de bestaande Fransche schuld aan Engeland verminderd zal worden, mits het principe aanvaard wordt van een definitief be drag, door Frankrijk te betalen uit zijn eigen EECLAI.IES. Prijs 1—3 rogcis 3.05, elke regel meer 1.—. wan cie fijnste en zuiverste harpeffecten tot bruisende forte registers; artistieke afwerking Utrechiscbestraat 44. (Vv Mode-Magazijnf u Speciaal atelier La^gesfr?at 333 Artasiaeke uivoering f V5K& Uirechtsches'raat 15 Tel, 483 Zijden Tricot Onderjapon Zwwii - Bruin 5.75 Prima Qua'. Bad handdccksn 65 ct. - 47 ci. Vraagt ziciitzeiüting Huishoud- Sciiorten met of zonder mouwen 3.75 - '2.75 „L'HIROtiDELLE - Lentestraat - Amersfoort Prijzen a contant VUhHHH CMtémasstt. Qij_.yisL.2ea HET CONFLICT BIJ DE SPOORWEGEN. Het bestuur vnn de Nationale Vcrccniging van Spoorwegpersoneel (N. U. R.) heeft beslo ten het hcele geschil voor tc loggen oan den centralen loónraod. SPANJE. DE SPANJAARDEN !N MAROKKO. Gevechten» Dc Djcballa's ondervinden, volgens een be-» richt uit Tonger, groote moeilijkheden bij hun pogingen om door te dringen in dc internatio nale zóne. Talrijke gewonden komen naar Tan- gcr om zich onder geneeskundige behundcling to f tellen. Raisoeli vervolgt zijn tocht nonr Adjdir. De toestand is op het oogenblik kalm. Waar is AbcI-el-Krim In weerwil van alle pogingen om inlichtingen te verkrijgen omtrent Abd-cl-Krim, weet dn Spaanschc regeerirvng sedert twee maanden niet, waar hij zich bevindt. PORTUGAL. EEN MISLUKTE AANSLAG OP DEN PREMIER. Gemeld wordt uit Lissabon, dat bij een de-» menstratie ten gunste van dc regiering een- bom werd geworpen naar den premier, die even wel ongedeerd bleef, ten paniek volgde op dezen onns'.ag, waarop door dc politic onmid dellijk ingegrepen werd, daar een deel van het publiek een provoceerendo houding aannam. Enkele schoten werden gelost, waardoor 5 per* soncn gewond werden. ITALIË. 1)E VERKIEZINGEN. Het Gionvale d'Italia rncldt Fcderzoni, de minister van binnen-» lèndsche zaken, heeft de senaatscommissie, die een onderzoek instelt in verbond met de hervorming van het kiesrecht, verzocht van do amendement n of te zien en zich tevreden te stellen met de verplichting, die de regcering" op de ministeries vnn buitenlandschc zaken cn fi nanciën een onderwerp van studie uit. Herriot cn Clemen lel naar Londen? Van Fransche zijde wordt bericht d.d. 8 Febr.: Da ministeries van financiën cn buitenland schc zaken en de belanghebbende diensten zul len morgen beginnen met dc bcstudcering von de Engelsche nota. Als de Britschc voorstellen in overweging moeten worden-genomen, zou-J den de onderhandelaars een nauwkeurige ba- lons moeten opstellen von Frankrijk's tcger.- woordigen rijkdom, vcrgc-lckcn met dien van voor den oorlog en met dien van andere vol ken; voorts zouden zij een schema moeten op stellen van Fftnkrij'k's prestaties op belasting- gebied, vergeleken met die van andere landen i -'ich heeft - nomen, om de verkiezingen tv doen en met zijn eigen financieel kunnen. Het is j houden onder volstrekt."- vrijheid cn algemeen© waarschijnlijk, dat wanneer ulle noodige docu- j orde. De commissie besloot niettemin aon to menten zijn verzameld, Herriot of Clémentel of beiden rich naar Londen zullen begeven, ten einde de nota van Churchill tc beantwoorden cn directe besprekingen aan te knoopen. DO ST. PAUL'S KATHEDRAAL. Londen, 7 Fcbr. (H. N. Draadloos). De strijd over de vraag op welke wijze dc St. Paul's Kathedraal gered kan worden, neemt steeds dringen op do handhaving dor amendementen en droeg den rapporteur op ze zoodanig te for- ïnulecren, dat het aantal hondteekeningen ver* eischt voor het indienen van Candidatenlijstcn, j van 400 ivo relt teruggebracht tot 200 en do termijn oni ze te verzamelen von 7 tct 12 dagen wordt verlengd. lo. Alle tegenvorderingen van Frankrijk op Engeland zullen worden geschrapt en 2o. Dat indien en wanneer de betalingen, door Engeland te ontvangen uit Europeeschc oor logsschulden en schadeloosstellingen, voldoen- nationalc bronnen van inkomsten, bij de vost- de zouden zijn om in de voledige betaling vun stelling waarvan rekening is gehouden met 1 do Engelsche schulden aan de Ver. Staten te Fratikrijks nationaal vermogen en met zijn be-voorzien gedurende de volledige periode- vun lastingbetalingscapaciteit, zonder dat daarbij rc- de jaarlijksche verplichtingen, inclusief de bc~ ROEMENIE. DE ROEMEONSCHO KERK. J Constantinopel, 7 Febr. (H.N.) Vol- woordigc pilaren onder den koepel tc verwij- :=criJ ^richten uit Boekarest heeft dc Roe deren cn ze te herbouwen, terwijl de koepel in- !n\?"sc™ "C1 '8° Synode besloten de onofhon- tusschen tijdelijk geschraagd zal worden, is ke,l*ke Orthodoxe Kerk van Roemcrië tot den naar Pakcmon, de voorzitter van de speciale'rönf v"n PQtnGichaat te verheffen. Door dit commissie van het gemeentebestuur verklaart,os Ult' z00"r" ^°°r het Roemcenschc par- gedaan zonder goedkeuring van de commissie.! een,ttt '•t'ru cfcr£' volledige Pokeman voegt hieraan toe, dat men het niet j onafhankelijkheid van dc Roemecnschc Kerk moet beschouwen alsof Tcdd's opvattingen t erzc cr< Z1*n' door de commissie werden gederfd. Imusschtn ARRESTATIE VAN EEN BERUCHT begint de meenmg der deskundigen zich dage- POOVEP lijks meer te keeren tegen het oorspronkelijke Worst is steeds een arfïSel van vertrouwen jrco,"c «o«tmoe- j Doch de mooiste recommandatie til i von T"" l T'"" ,.a« te werken van de stad Londen, om de tegen- Wij bezitten op dit gebied oen zeer goede reputatie. Prima Rookworst grof of fijn slechts 70 ct, p, pond. E. BEEfrl Electr, Vleesclihouv/erij - Arnh. straat 21 kening wordt gehouden met schadeloosstel- lingsbc talingen. Z. M.'s regcering meent derhalve, dat het aanbeveling verdient dat do Fronsche betalin gen verdeeld zullen worden in Io. Vaste jaarlijksche bedragen, te betalen door Frankrijk, geheel onafhankelijk van de betalingen, krachtens het DawcspJan in een be paald joar te ontvangen 2o. Een verdere jaarlijksche betaling uit het Fransche aandeel in de Dawes-onnuïteiten. Hieruit volgt, dat talingen die reeds gedaan zijn, eenig daarna blijvend surplus gebruikt zal worden om do lasten te verminderen, die op Enge'bnds ge allieerden rusten. Z. M.'s regeering koestert de hoop, dat, in dien de Fransche regcering bereid zou zijn voorstellen in bovengenoemden zin tc doen, een voor beide landen bevredigende overeenkomst bereikt kun worden." IDc nota, die in het Engcisch is geschreven, is, naar uit Parijs blijkens de Cour. wordt ge meld, dadelijk vertaald en maakte gisteren op middel, in overweging gegeven door de archi tectencommissie van dc Kathedraal, n.l. om dc pilaren te herstellen door cr onder hoogen druk Te Hamburg is volgens de Duitsche bladen <Ie berucht© Roomeensche r oo verho of dman> Tercnte, die geruinien tijd de Dobroedsja on- ccment in te gieten. William Dunn, dio juist veilig maakte cn erin slaagde over Bulgarije te D,--L- «- ontkomen, gearresteerd op het oogenblik, dat hij zich aan boord van een schip, dol naar Amerika vertrok, wilde begeven. door het Kon. Instituut van Engelsche architec ten is benoemd, om als vertegenwoordiger daarvan zitting te nemen in de commissie voor het herstel van de Kathedraal, heeft verklaard, dat dit middel niet deugdelijk is. De kommissie van het gemeentebestuur zal in het begin der volgende week opnieuw bijeen komen. Onder de deskundigen, wier mecning zal worden ge hoord, zal zich ook Sir Francis Fox bevinden, die deel heeft uitgemaakt van de commissie van drie deskundigen, welke toez-icht heeft gehou den op den bouw van den Simplontunnel en die den koning gewaarschuwd heel^ voor den toestand van de St. Paul's Kathedraal. BULGARIJE. PEN NIEUWE BOERENPARTIJ. Sofia, 7 Fcbr. (W, B.) Verschillende oud-ministers, leden van het voormalige kubi- net-Slamboclinski, c.o. vooraanstaande persoe nen zijn ui; de boerenpartij getreden en heb* ben een nieuwe gematigde boerenpartij opgc» richt. Niet wie weinig heeft maar wie veel noodig" heeft, is arm. Seneca. FEUILLETON. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E. PONT. 3 i De mist werd dichter. Hoe zij zich ook in spande, zij kon niet langer het donkere hoofd boven het water zien en de beweging van zijn armen, als groote witte dorschylegels in het vale licht, en'dc gedachte kwam bij haar cp, dat als uitputting hen overviel of de snelle stroom hem naar beneden trok, zij het zelfs r.ict weten zou I Een-wee gevoel van onmacht kwam over haar. Zij kon niet unders doen dan wachten hulpe loos wachten tot op zijn terugkomst of elndelooze uren van eenzaamheid haar zouden vertellen, dat hij den strijd tegen de grijze watermassa had gewonnen of verloren Een wanhopige snik ont snapte aan haar keel. „O GodLaat hem weer bij mij terugko men. Laat hem terugkomen ITet geluid van roeiriemen en het regelma tige geplas van het water drong tot haar door, gedempt door den dikken mist. Toen volgde een bons van de boot, die tegen de houten pier landde, en een stem Garth s stem c-ic riep. Zij vloog op van don grond, waarop zij was neergevallen en kwam naar hem toe, hem aan starend met ocgen, die als twee donkere plek ken in haar witte gezicht stonden. „Ik dacht, dat je dood was", zei ze mat. „Ik bedoel verdronken. Och ja, natuurlijk, dat is hetzelfde, is het niet En zij lachte, een schrille, hecschc lach van overspannen zenuwen. Garth keek haar oplettend aan. „Neen, ik ben levend en wel, dank je", zei hij met den vasten wil zijn stem opgewekt en gewoon te laten klinken. „Maar jij ziet er huif bevroren uit. Waarom heb je in vrede de plaid niet om je heen geslagen Stop nu in de boot, dan zal ik je instoppen." Zij gehoorzaamde willoos, en in een paar minuten gleed zij over het water zoo snel als de mist het toeliet. Sara zweeg gedurende den terugtocht. Het scheen haar, dat zij uren een eeuwigheid had doorgebracht in een doodsangst, die ten slot te zijn hoogtepunt had bereikt in de overtui ging, dut Garth de kust niet had kunnen be reiken. En nu zij wist, dat hij behouden was, kwam de reactie na die geweldige angst en spanning en was zij volkomen slap en uitge put, nog maar he'.: in staat het wonder te beseffen. Toen ten laatste Selwyn's huis bereikt was, kon zij met blijkbare inspanning het zoover brengen, dat zij Garth's kalme verontschul- j diging voor het ongevul van dien middag kon beantwoorden. „Al was het don jouw schuld, dat wc op het eiland strandden", zei ze met een flauw glimlachje, ,;het is toch in elk geval aan jou te danken, dat ik vannacht onder een behoor lijk dak zal slapen in plaats van de halve stad ergernis te gevenZij zweeg even en ver volgd© toen op onzekeren toon „Donk je hartelijk schijnt wel belachelijk wei nig voor alles wat je gedaan hebt „Ik heb niets gedaan", viel hij bruusk in de rede. „Je hebt je leven gewaagd." Een ongeduldige uitroep van zijn kant volgde. „En als ik dat deed Ik waagde iets van geen waarde, dat verzeker ik je, noch voor mij zelf, noch voor iemand anders." Toen voegde hij er proctisrh aan toe „Laat Jane Crab je wat warme bouillon ge ven en ga naar bed. Je bent doodop." Sara knikte, hoer glimlach was nu meer na tuurlijk. „Dat zal ik doen", zei ze. „Goeden nacht dan". En vrat zenuwachtig stak zij hem de hand toe. Hij nam die, hield die stevig in de zijne, en keek haar aon met een vreemde uitdruk king in de oogen, bijna of scheen het de uitdrukking von een man, die in zijn geest het beeld van een gelaat, dat hij nooit zal weerzien, wil vastleggen, opdat hij in een eenzame toekomst troost kan vinden in de herinnering. „Vaarwel I" zei hij eindelijk heel ernstig. En met een vreemden, half-bitteren, half-teederen glimlach voegde hij erbij„Ik zal toch altijd dezen eenen dag hebben, waarvoor ik den goden dankbaar kan zijn." HOOFDSTUK XII. Herroepen. Sara log lang wakker dien nacht. Onder de goedmoedig, vriendelijke zorgen van Jane Crab, had het gevoel van lichamelijke uitput ting plaats gemaakt voor een heerlijk gevoel van physiek en geestelijk welbehagen en, be vrijd van de belemmering van materieele na- j righeid, vlogen haar gedachten terug naar de gebeurtenissen van den dag. Alles was goed, heerlijk, verrukkelijk. Daar v/as geen twijfel aun, dut korte, hartstochte lijke oogenblik, dat Garth haar in zijn armen had gehoudenen do vreeselijke angst van die uren, die gevolgd waren, toen zij niet wist of hij dood was of levend, haddon haar dui delijk haar eigen hart laten zien. Nu was liefde gekomen de liefde, die Patrick Lovell de cenige goede en volmaakte gift had genoemd en daarmee kwam ook een onrust, een zoet, heerlijk verlangen, dat haar door alle a'deren trilde cis een vlam, die steeds verder kruipt. Zij voelde geen vrees of schaamte voor liefde. Sara was er do persoon niet naar om bevreesd te zijn voor het leven cn zijn eischen en het scheen haar een zaak van weinig be lang, dat Garth haar niet op dc gebruikelijke manier zijn liefde had bekend. Zij maakte zichzelf niet wijs, zooals velo vrouwen zouden hebben gedaan, dat haar eigen hart niet ge troffen was, maar erkende cn aanvaardde in alle mogelijken eenvoud het feit, det liefde tot haar was gekomen. Zij twijfelde ook niet, of beredeneerde niet Garth's gevoelens voor haor. Zij wist in ei ken vezel van haar wezen, dat hij haor lief had en zij was bereid kalm cn gelukkig te wachten de weinige uren, die nog moesten voorbijgaan, eer hij kon komen om het haar te zeggen. Maar toch verlangde zij met het natuurlijk verlangen von een vrouw, om hem in woorden te hooren zeggen alles wat zijn houding te genover haar had tc kennen gegeven; zij smachtte naar het oogenblik, waarop de ge liefde stem zou vragen, om die overgave, die zij in den geest reeds gedaan had. Zij stond vroeg op met het belachelijke ge voel, dot de tijd dan wat gauwer zou opschie ten, cn Jane Crab staarde haar verbaasd aan, toen zij beneden verscheen, terwijl de toebe reidselen voor het ontbijt nog nauwelijks be gonnen waren. „Dat uitstapje heeft u geen kwaad gedaan, juffrouw lennant", merkte zij op cn liet er ondeugend op volgen „II; zou eerder zeggen, dat het goed voor u is geweest." Sara lachte en bloosde even. Eigenlijk vond ze het niet vervélend, dut in 'Jane's kleine krèlenoogjes een oolijk vermoeden von de waarheid flikkerde, maar zij hoopte hartelijk, dat de rest van de familie niet even helder ziend zou blijken. Wet dot betreft behoefde zij echter geen vrees te hebben. Dr. Selwyn had nauwelijks tijd een kop koffie cn een sneedje brood naar binnen te werken, voor hij wegrende nacr een patiënt, die dringend om hem had loten vra gen, terwijl Molly geheel in beslag genomen scheen door den inhoud 7nn ©en bric?, on miskenbaar door een mannenhand geschreven, dien de morgenpost voor haor gebracht hod. Wat mevrouw Selwyn betreft, die was altijd veel te veel bezig met dc symptomen te be spieden van c-en of andere nieuwe kwaal, die ze meende ontdekt te hebben, om gevoelig to zijn voor een verandering in de gemoeds gesteldheid van haar omgeving. Hoor eigcr gewaarwordingen of zij het tc worm had, ol niet warm genoeg, of haor nieuwe tabletten haar hielpen of dat zij niet zoo goed gesla pen had als gewoonlijk haar gedachtengang reikte niet verder. (Wordj vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1