Gebr. Perzina Piano's Lampenkappen Pianohandel L. KLEIN DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. VAN DE WEG, Langestraat 20 - Tel. 217 BINNENLAND. FEUILLETON. Ce Cluizenaai van Far-End. IBONNEMENISPRIJS >"rt' T* ZIEKENVERPLEGINGS ARTIKELEN volle zangrijke toon, uitgebreide Sorteering g Mode-Magazijn« Langestraat 361 Zie de speciale étalage. 2 23e Jaargang No. 189 tooit 2.10, idem üanco per po*? f 5.per week (met eratij verrek enng tegen ongelukken) 0.17», elxondcrlijke na 1 GJ05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTAEKENINQ N4. 47910. ICLIMT ÏI». Dinsdag 10 Februari 19.25 PRIJS DER ADYERÏEOTIEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lictdadighcids-advc.tentiJhi voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan ster Yoordeelige bepalingen voor het adveriecren- tcne circulaire, bevattende de vooiwaardca woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCKLAND. VERKLARINGEN VAN LUTHER. Beschouwingen over de met-ont ruiming oer Keulschc zone. De rijkskanselier heeft gisteravond in oen rede aan een feestmaal te Keulen gezegd, dat de Duitsche regeering bij de beschouwing van den nood in het bezette gebied zich ten voÜe bewust is van het feit, dat het nu reeds zoo vele jaren bezette, gebied voor heel Duitsch- land lijdt. Daarom is het de vanzelfsprekende^ politiek van de rijksregeering alles te doen wat zij kan, om te zorgen, dat het Rijnland geen herstelgewest wordt cn zij zal er in haar ver dere politiek voor zorgen, dat de besprekin gen tusschen Duitschland en de geallieerden niet ten schade van het Rijnland hun beslag krijgen. De Duitsche rijkskanselier kon over do kwestie van de niet-ontruiming van de noordelijke zóne van het Rijnland niet spreken, zonder steeds weer er op te wijzen, dat de redenen voor een eenzijdige beslissing van de geallieerden in ce oniruimingskwestie nog steeds niet aan de Duitsche regeering zijn me degedeeld. Het feit is, dat aan de voorwaarden voor onderhandelingen nopens de ontruiming uitsluitend van den kont der geallieerden niet voldaan is. De Duitsche regeering is, zooals zij bij elke gelegenheid verklaard heeft, tot on derhandelen bereid. In de Fransche pers is gezegd, dat de ont ruiming van de Keulsche zone niet alleen van de kwestie der ontwapening, maar ook daor- von afhankelijk is, dat eerst oen speciaal vei ligheidsverdrag ten gunste van Frankrijk tot stand komt. De rijkskanselier kan niet aanne men, dat hierin de opvatting van dc Fransche regeering tot uitdrukking komt. Namens de Duitsche regeering verklaarde hij, dat zij be reid is aan de oplossing van het veiligheids vraagstuk positief mee te werken. Wanneer men echter van de oplossing van dit vraag stuk de ontruiming afhankelijk wil maken, dan moet dit, aangezien het geencrlei grond vindt in het verdrag van Versailles, worden afge wezen. Het zou bovendien inbreuk maken op de zedelijke cn rechtsgrondslagen voor de sa menleving der volkeren. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Een conferentie tc Versailles in zicht Te Londen venvacht men den eersten tijd geen nieuwe stappen in verband met dc kwestie van de onderlinge schulden dor geallieerden, maar neemt men aan, dat er waarschijnlijk spoedig weer een conferentie en wel te Ver sailles zal worden gehouden om de ontwape ning van Duitschland te bespreken. DE ECONOMISCH ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. Be r 1 ij n, O Febr. (H.N. Draadloos). Tenge volge van de laatste besprekingen tusschen von Trendelenburg en minister Raynaldy wor den in politieke en diplomatieke kringen de vooruitzichten voor de onderhandelingen over het Fransch-Duitsche handelsverdrag thans veel optimistischer beoordeeld dan een paar da gen geleden. MINISTER BRAUNS MET VACANTIE. De rijks-minister van arbeid Br aims heeft op raad van zijn geneesheer een vacantie van eenige weken voor het herstel zijner gezondheid moeten vragen. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN Een voorstel der D. V. P. Dc fractie van de Duitsche volkspartij heeft in den Pnrisischen landdag voorgesteld te_ ver klaren, dat de eerste paragraaf van art. 45 der Pruisische grondwet zoo begrepen moet. wor den, dat cl^e nieuwe verkiezing van den .land dag ook een nieuwe verkiezing vnn ccn minis ter-president met rich brengt. Moxx vermoedelijk kabinets formateur. In Duitsche parlementaire kringen verluidt, dat het voorinftricht bestaat, dat de voormalige rijkskanselier Marx de opdracht lot vorming van een Pruisisch kabinet zal aanvaarden. Hij zal trachten allereerst een oplossing van de crisis te vinden op den grond •hg der oude --on line van Wctrmar. HET HANDELSVERDRAG MET SIAM. De Rijksdag heeff in derde lezing het han delsverdrag met Siam goedgekeurd cn even eens de motie gunste ven de Duitschcrs in Siom. PROF. ENGLER. t De wereldvermaarde chemicus prof. Engler is op 8S*jarigen leeftijd te Korlsruhe overleden. HITLER. Berlijn, 9 Febr. (H.N. Draadloos) Het eerste gedeelte van Hitler's gedenkschriften zal spoedig verschijnen. Naar verluidt, is Hitier voornemens weder in het politieke strijdperk te treden. DE DUITSCHE TSJEKA VOOR HET GERECHT. Te Leipzig begint vandaag voor het staats- gercchtshof ter bescherming der republiek het groove politieke proces tegen de z.g. Duitsche Tsjeka. Beschuldigd worden 16 communisten, allen, wegens hoogverraad of medeplichtigheid daaraan, deelneming aan geheime organisaties e. a. misdrijven. HET PROCES-HAARMAN. Dc ter dood veroordeelde moordenaar Haar man heeft o.a. in een brief aan den verdediger van zijn medebeklaagde Grans zijn ernstige beschüldigin'gen tegen dezen teruggenomen. De verdediger van Grans zal nu verzoeken liet proces tegen deze weer ter hand te nemen, BELGIE. VLIEGTUIG GEVALLEN. Brussel, 9 Febr. (V. D.) De luitenants Debuguois en Droosbeecke zijn met hun vlieg tuig van ceii hoogte van 100 M. boven Brussel nedergostort. Beide officieren werden ernstig gewond, dc motor is vernield. FRANKRIJK. BOTSING TUSSCHEN RECHTS EN LINKS. Parijs, 10 Febr. (V. D.) Gisteravond is het bij 'het uitgaan van een .Katholieke verga dering- te Marseille tot een ernstige botsing ge komen met contra-manifestanten van uiterst- links. Een 20-ial personen werd gewond. Dc politie heeft een aantal personen, voor het grootste gedeelte buitenlanders, gearresteerd. HET SOCIALISTISCH CONGRES TE GRENOBLE. P a r i j s, 9 Febr. (H. N.) Op het socialis tencongres te Grenoble is Duitschland vertegen woordigd door dr. Hilferding, den vroegcren rijksminister van financiën. ENGF* AND. HET BRITSCHE PARLEMENT KOMT HEDEN BIJEEN. Belangrijke discussies verwacht. Lon/en, 9 Feb/. (H. N.) He» parlement komt morgen weder bijeen. Hoewel men ver wacht, dat het vraagstuk der intergeallieerdc schulden niet dadelijk ter spreke zal komen, zal toch deze kwestie een der belangrijkste onderwerpen uitmaken, die in de a.s. zitting zal worden behandeld, waarbij dan hot vraagstuk der aan Frankrijk voor zijn veiligheid te ge ven waarborgen tevens behandeld zal moeten worden Het eigenaardige geval doet zich hier bij voor, dat alle partijen in het Lagerhuis in een of onder opzicht door vroegere afspreken gebonden zijn. Namens de arbeiderspartij zal Macóonc.ld waarschijnlijk pleiten voor het pro tocol van Genèvc. De liberalen hebben tc reke nen met Lloyd George, die in 1922 te Cannes aan Briand een soortgelijk voorstel heeft ge daan als Baldwin thans acn Herriot wil doen, RECLAMES. Prijs 1—3 rcgel9 3.03, elke regel meer 1.—. BABY WEEGSCHALEN VER8ANDTROMMEL UTRECHTSCHESTRAAT 44 7 4S» 7® O a ,£55 I e I «s «4 d Jk. -> en alle benoodigtiheden 3 J voor het zelf vervaardigen 3 van Lampenkappen. v den sirdar, is, dat diens adjudant do mannen, die onlangs zijn gearresteerd, heeft herkend. JAPAN. DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG VAN WASHINGTON. Slagschip tot zinken gebracht. Het Jnpnnsche slagschip Tosn werd gisteren tot zinken gebracht overeenkomstig de bepalin gen van het verdrag van Wasliington. AUSTRALIË. VERZET TEGEN DE IMMIGRATIE. Gemeld wordt uit Melbourne d.d. 9 Febr. dat een deputatie een bezoek gebracht heeft nan den Australischen minister van binnen- landsche znken' om te protesteeren tegen de immigratie van vreemdelingen, met name uit Zuid-Europa. De regeering *von West-Austra- iië heeft aan de Fransche en Itaüaonsche stoomvaart-maatschappijen lost gegeven de im migranten, die onlangs woton aangekomen uit Zuid-Europa, te reputriceren. Do minister voegde eraan toe, dat er al stappen waren ge- doan om óe> immigratie zoo Engclsch mogolijk te maken. <£J <B> <E Wenscht U de slager aan de deur Dat is geen bezwaar Stuurt U even een boodschap En wij 3t3an voor U klaar E. ËEEM Electr, Vleeschhouwerii - Arnh. straat 21 Zijden Tricot Onderjapon Zw.wlt - Bruin 5.75 Prima Qua». Bad hafljiittofi 65 ct. - 47 cl. Vraagt zichizending Huishoud- Schorten met of zonder mouwen 3.75 - '2.75 „L'HIRQNDELLE", - Langestraat - Amersfoort Prsjzej> contant terwijl Baldwin zelf feitelijk nog in zeker op zicht gebonden is door de toezeggingen, die Bonar Low indertijd heeft gedaan. Het is dan ook te verwachten, dat er over deze kwestie zeer levendige debatten zullen worden gevoerd, waarbij Chamberlain, Lloyd George en Mac- donald zich niet onbetuigd zullen laten, terwijl aan den anderen kont op financieel gebied een belangwekkend debat tusschen Snowden en Churchill wordt tegemoet gezien. DE ST. PAUL'S KATHEDRAAL. Londen, 9 Febr. (H. N. Draadloos). Het fonds voor de St. Paul's Kathedraal bedraagt thans ruim 227000. Het kerkbestuur maakt bekend, dat volgens de verzekering van de des kundige adviseurs de bezichtiging van dc kerk zonder eenig gevaar kan plaats hebben. HEVIGE SNEEUWVAL. B e r 1 ij n9 Febr. (V. D.) Uit het Noorde lijk deel van het graafschap Derbyshire wordt een buitengewoon sterke sneeuwval gemeld, zooals in die gebieden nog nimmer1 werd mede gemaakt. SCHEEPSRAMPEN. Nnar uit Bombay d.d. 9 Febr. werdt gemeld, heeft het Nederhndsche s.s. Oost-CapeHe 22 overlevenden van hei Britsche s.s. Kilindine aangebracht, dat voor dc kust van Malabar is omgeslagen, waarbij 16 personen verdronken. Uit Londen wordt nog d.d. gisteren gemeld, dat de geredde bemanningen, tezamen 56 man, van drie stoomschepen, die op 13 Januari op do kust van IJsland schipbreuk hebben geleden, thans met de postboot te Aberdeen zijn aange komen. De verongelukte schepen zijn de Vis- count Allonby uit Hull, de Riding uit New- Castle en dc Duitsche trawler Wilhelm Jurgcr.s. De bemanning van eerstgenoemd stoomschip slaagde er in door middel van ccn reddingslijn de kust te bc-rciken cn kreeg, na zes dogen bij een boer te zijn gebleven, paarden ter beschik king om naar Reykjavik te rijden. De 18 opva renden van de Riding bereikten in de sloepen de kust, waar zij drie dagen bleven en gToote ontberingen ledendaarna gelukte het hun in het binnenland een hoeve te vinden. Dc Duit sche visschers hadden tien uur in een sloep rondgedreven, eeT zij werden opgepikt. ZUID-SLA VI". DE VERKIEZINGEN. Ernstige ongeregeldheden. Gemeld wordt uit Boedapest d.d. 9 Februari, dat in liet Zuid-Slavische Czabadka (Maria Thcresiopel) geen enkele vertegenwoordiger van de Honguarsche partij gekozen is. Het is niet onmogelijk, dat deze uitslag ongeldig wordt verklaard, omdat misbruiken zijn vastgesteld, waaraan ook de gendarmes en dc politie heb ben deelgenomen. Volgens berichten uit Zenta zijn daur de stembussen der Hongaarsche partij stukgeslagen en op straat gegooid. Uit beide plaatsen worden gevallen van ernstige mishan deling bericht. In Zobuadca zouden eon gendarme en een boer bij de opstootjes gedood zijn en in de buurt van Agram vier afgevaardigden vnn de partij vnn Raditsj ernstig gewond. RUSLAND. HET WEER IN RUSLAND. Berichten uit Moskou melden, dat in Zuid- Rusland strenge koude heerscht. Er ligt veel sneeuw. Daarentegen is hc-t opmerkelijk warm in Midden- cn Noord-Rusland. EGYPTE. DE MOORD OP DEN SIRDAR. Het luatste gewichtige feit, aun den dag ge komen bij het onderzoek nanr den moord op Het 350 jarig bestaan der Leidsche Hoogeachool. DE PLECHTIGHEID IN DE PIETERSKERK. De rcclomlc rede van Mr. A, J. Blok. Gistcmomiddog is het feit herdacht van do stichting der Hoogeschool. Om half twee vertrok van het Academie gebouw aan liet Rapenburg ccn lange stoet van curatoren, hcoglecrarcn in ambtsgewond cn lectoren, om zich naar de Pieterskerk tc begeven langs het Rnpcnburg cn door do Nbuwstccg. Langs den weg stond een groot aantal afgevaardigden van nagenoeg alio stu- dentcnverear.igingen met haar banieren, die zich allengs aansloten bij den stoet. Zij nomen daarna allen in dc kerk plaats. Het getnl aanvragen om toegangskaarten tot de groote kork was overweldigend gewees', zoodat velen zich niet onder dc bevoorrechten zagen gerangschikt. Weldra waren alle beschikbare zitplaatsen ingenomen door met dc universiteit in nauw verband staonaen, door Regccringspcrsonen van land, gewest c:i stad, liet corps diplomati que, militaire autoriteiten, predikanten enz. Twintig minuien voor den aanvangstijd (twee uur) van dc plechtigheid was iedereen gezeten. Met auto's kwamen H. M. de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder, Z.K.H. Prins Hendrik en H. K. H Prinses Juliana, uit dc residentie. Zij reden langs den Haagweg, liet Noordcinde, het Rapenburg cn de Klokstceg cn kwamen met gevolg nnn den kerkingeng aan de Klokstëeg. Met gevolg von H. M. do Koningin bestond uit de grootmeesteres Gravin van Lyndcn van Snndenburg de hofdame Baronesse van Iloc keren van Keil, den Grootmeester Graaf Du- monceau, den kamerheer cn part. secretaris, boron Gey van Pittivs en de ordonnans-officier Jhr. Sickinghe. In het gevolg van Z.K.H. den Prins was dw adjudant kapitein Jhr. Laman Trip, terwijl het gevolg van prinses Juliana werd uitgemaakt door de Tste hofdame, baronesse Sloet van Marx veld. Het gevolg van H M. de Koningin Moeder bestond uit de Grootmeesteres, mevrouw de douairière de Beaufort, ccb. barones van De- dom; dc Hofdame van dienstden Grootoffi cier ter beschikking Jhr. Schim mol penninek cn den Kamerheer Graaf van. Limburg Stirum. D?f leden van de studcnter.vcrceniging „Pro Pntrin" vormden de eercwacht voor IJ. M. de Koningin In de kerk werd de Vorstelijke Familie ont vangen door de Diescommissie burgemeester jhr. mr. dr. N. C. de Gijselnar, president-cu rator en dc hoogleraren mr. A. J. Blok, ree- tor-magnificus, dr, W. de Sitter, dr. J. Hui- Een wereld, waarin alles gemokkelijk gaat is een kinderkamer, maar geen werkplaats voor man of rouw. SPURGEON. door MARGARET PEDLER, Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. Dezen morgen was zij doodongelukkig, om dat de haarspelden, die Sara den vorigen dag gekocht had, een klein beetje verschilden van die, die zij gewoonlijk gebruikte. Sara legde haar uit, dat dit de eenige wa ren die zij krijgen kon. Bij Bloxham bedoel je. O ja, natuurlijk, daar hebben ze ook geen andere. Misschien als je in een anderen winkel geprobeerd had. Mevrouw Selwyn zweeg even, om deze ver onderstelling goed te laten doordringentoen voegde zij er poeslief bij„Maar natuurlijk, ik kon toch ook niet verwachten, dat je je heelen morgen zou doorbrengen met winkel in, winkel uit naar speciale haarspelden te vragen, hè V Sara, die meer dan een uur aan die bezig heid had besteed, voeide heel goed het ver wijt, dat in deze woorden lag opgesloten. Maar ze deed of ze het niet merkte. Zooals iedereen die mevrouw Selwyn van naderbij leerde ken nen, had zij geleerd het feit aan te nemen, dat mevrouw Selwyn werkelijk geloofde, dot zij haar geheele leven lang met bewonderenswaar dig geduld het volkomen gebrek aan conside ratie voor hoor persoon droeg. Toen zij van mevrouw Selwyn's kamer naar beneden kwam, was Sara verbaasd te zien, dat de klok pas half elf aanwees. Geen ochtend was ooit zóó langzaam voorbij gekropen. Om twee uur werden zij en Molly bij me vrouw Maynard op Greenacres verwacht voor de lunch cn zij hoorde tot haar groote vreug de, dat Gorth Trcr.t ook tot de gasten be hoorde. Andrey, dc Herricks en Sara onder elkaar waren er in geslaagd den kluizenaar in den kring van hun vriendschap te lokken en ze konden er nu op rekenen, dat hij bij hun hui selijke feestjes ook van de partij was „mits" had hij vierkant aan Andrey gezegd, „mits je met mijn manieren cn mijn moraal genoe gen noemt." Mevrouw Maynard had alleen maar gelachen. „Ik ben in het minst niet van plan je ma- nieren of te keuren," had zij vriendelijk ge zegd. „Die zijn heel normaal en wat je mo raal betreft, dot is je eigen zaek, beste vriend. In ieder geval hebben ivo één ding gemeen Monkshoven ergert zich grondig aan elk van ons beiden." Geenacres was ccn prachtig builen, eenigs- zins als een Frarisch landhuis gebouwd, met zitkamers die cn suite naast elkaar lagen cn elk weer op een breede veranda uitkwamen. Deze laatste liep aan drie zijden langs het huis heen, en in den zomer vormden de zacht rose Dorothy Perkins en de donkerder Crim son Rambler hier een waar rozen-prieel. Andrey stond op het terras om de beide meisjes te verwelkomen. Zij zag er als ge woonlijk uit alsof ze zoo uit de handen van een bekwame Fransche kamenier was geko men. Het was in grcote mate door do ver fijnde verzorgdheid van haar uiterlijk, dat zij zich de critiek van het vrouwelijk gedeelte van Monkshaven op den hals had gehaald. Het feit, dot zij haar haar verfde, haar toiletten uit Parijs liet komen cn een Franschen kok er op nahield, was voor dc kleine stadsmen- schen een bewijs, dat zij een uiterst wereldsch en losbandig karakter moest hebben cn misschien ook een bewijs van heimelijk benij den rijkdom en de meer kwaodaardigen onder Andrey's lasteraars leefden steeds in de hoop nog eenmaal te zullen ontdekken, wat volgens hun overtuiging in haar verleden verborgen lag. Andrey was zich al het geklets, waarvan zij het onderwerp was, heel goed bewust en was er volkomen onverschillig voor. „Zij hebben er plezier in", zei ze meestal vroolijk- „en het hindert mij niets. Wanneer mijnheer Trent en ik hier weggingen, zou Monkshoven geen stokpaardje meer hebben om over te converseeren tenzij ze uitmaakten, zooals ze waarschijnlijk ook wel zouden doen, dat we er samen vandoor waren gegaan Zij zelf stond ver boven de kleinzieligheid van het uiterlijk of de kleeding van een an dere vrouw te benijden en zij was een cn al bewondering voor Molly's verschijning, terwijl zij hen het huis binnenvoerde. „Molly, het is te mooi om waar te zijn", verklaarde zij, stilstaand in de hall om het jonge meisje te bekijken, dat er Bekoorlijk uit zag met haar geborduurd mousseline japon netje cn breedgeranden hoed. Grooto goud bruine bloemen op den hoed cn een ceintuur van dezelfde tint, deden de buitengewone kleur van haar oogen nog meer uitkomen, die wa ren in de schaduw bruin als een blad in den herfst, maar in het zonlicht goud als amber het effect van het geheel was van een bui tengewone bekoring. „Je hebt al je duiten gespendeerd aan kost baar purper en fijn linnen", vervolgde Andrey1' meedoogcnloos. „Die japon is nooit in Old- hampton gemaakt, daal* verwed ik c tientje om." Molly bloosde, niet een hardrooden blos, zooals zoovele vrouwen, maar een zachtrozen gloed, die haar nog onweerstaanbaarder maak te dan te voren. „Neen", gaf zij onwillig toe. „ik lub deze uit Londen laten komen." Sara keek haar aan met groote verbazing. Geheel met haar eigen gedachten bezig, had zij niet gelet op de kostbaarheid van Molly's beelderig toiletje en keek er nu oplettend naar. Waar ter wereld had zij het geld van daan gehaald om dut te betalen Pas heel kort geleden had zij in dc schuld gezeten cn nu kwam zij voor den dag met kostbaar heden, die haar middelen ver, te,boven gin gen, zooals ieder mensch met gewoon verstand kon narekenen. Sara fronste de wenkbrauwen, moar ze be greep, dat zij de zaak op dit oogenblik niet kon onderzoeken en zette het geval dus uit haar gedachten met het vaste voornemen dit mysterie later op te helderen. Intusschen kon zij niet anders doen dan het resultaat bewonderen. Molly zag er meer uit als een statige, jonge keizerin dan als een arme doktersdochter, zooals zij daar de kerner bin nenkwam om omhelsd en gecomplimenteerd te worden door de Lavendeltante en een edel moedig goedkeurend prijsje in ontvangst te nemen van Miles Herrick, die haar tussehen- door schertsend plaagde. Sara kreeg een gevoel van verlichting, toen zij ontdekte, dat juffrouw Lavinia en Herrick dc eenigen in de kamer waren. Garth Trent Was nog niet gekomen. Ondanks haar verlan gen hem weer te zien, had zij toch een on zeker gevoel, een soort vrees hem te ontmoe ten in het bijzijn ion anderen en zij had on eindig liever gewild, dat hun eerste ontmoe ting na de gebeurtenissen van den vorigen dag ergens anders had kunnen plaats hebben don juist op dit vroolijke lunchportijtje bij Andrey. Maar het trof toevallig zoo, dot zij gehec! alleen in de kamer was toen Trent aangediend werd door een keurig dienstmeisje, terwijl de rest van 'net gezelschap longzamerhond naar de veranda getrokken was en zij was achter gebleven, blij eer. oogenblik alleen te zijn om haar zelfbchcersching te herwinnen. Zij hod nooit gedocht, dat zoo'n olledaag- sche emotie als pure zenuwachtigheid konb«- stocn nonst de geweldigheid van do liefde zelf, maar gedurendo den eindeloozen tijd dat Gorth de kamer doorliep nnar hoor toe, kreeg zij het onzinnige gevoel van liefst weg te vluchten, en met groote moeite dwong zij zichzelf te blijven staan. Een oogenblik later gaf hij haar de hond en maakte een of andero icalmo opmerking over zijn lale komst. Zijn manier van doen was kalm onverschillig, geen spoor van iets meer don gewone beleefdheid lag erin. De koeie, nietszeggende toon van tijn ateni maakte op Sara's gespannen gemoed een in druk als wanneer een onverschillige vinger de snaren van een viool tokkelt en alleen een snerpend geluid te voorschijn brengt. (Word* vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1