Klein Adam Piano's {Zijden Tricot* Pianohandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraat 43 - Telefoon 852 1B0NNEMENISPRUS T T~ EERSTE BLAD. Weelde. dUiTENGFWONE T00NV0LUME - Schitterende afwerking J Mode-Magazijn 4 Langestraat 36 Costumes, Casaques, Blouses Fransche Bijouterieën. - - Gitkettingen - - KOLONIËN. 23e Jaargang No. 190 foort 1 2.10, idem tranco per post 1 3.—, per week (met gratis Ttrrtkenng tegea ongelukken) f Q.YJ\ aisondezlijke nummers 1 CJ05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD directeur-uitgever: i. walkhoff. ARNHEMSCHER|oORTWAL 2a. POSTREKENING M*. +7910. TEL. INT. BI*. Woensdag 11 Februari 1925 PRUS DER ADVERIEmiLK met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensU*nb»e- dingen ca Licldjdigheids-adre.tentiêfi «oor de bclft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xeer «oordcelige bepalingen voor het advcr(eexen bene circulaire, bevattende de v ooiwaar den. wordt op aanvraag toegezonden. De weelde wordt veroordeeld. Volkomen terecht. Het is een kwaal, waaronder velen .ijden, eene besmettelijke ziekte, overslaan de van ben> die veel geld hebben, op an deren, di>e zuinig moeten zijn, een booze fee, die slachtoffers maakt in menigte. Weelde weet niet de tering naar de ne ring te zetten, zij leert den schijn voor het wezen 'houden, bedekt de nietswaardigheid met schitterend klatergoud. Aan do rijken zegt zij: ziet, gij hebt vele goederen, eet, drinkt, weest vroolijk; gij behoeft niet te arbeiden en nochtans kunt gij prachtig gekleed gaan. Zij brengt over hun hart d?e booze stemming, welke op de minder met fortuin gezegenden met min achting leert neerzien, zij verslapt het zede lijk zelfbewustzijn. De zircht naar weelde is sterk. Terwijl men alom hoort klagen over p cldelijken nood, te lage loon en, neemt zij in alle krin gen toe. Men beeldt zich in èn dit èn dat noodig te hebben, men kan er niet meer buiten, schept zich steeds grootere behoef ten; waarvoor soms op de meest zonder linge wijze bevrediging gezocht wordt. Er zijn menschen, die de weelde van kleeding, spijs, inrichting van het huis aan moedigen met te zeggen, dat de artikelen van weelde tooh aan vele menschen werk verschaffen. Dat is een probleem der staathuishoud kunde, waarbij ik denk aan het woord: „Wie de weelde aanmoedigt om de maat schappij te verrijken, is ais de man, die \eel wijn verbouwt, om ze in de zee te gieten". Het is zeer moeielijk te bepalen, waar voor iemand het gepast gebruik ophoudt en de weelde begint. Dat zal wel voor ieder verschillend zijn, maar de weelde begint zeker daar, waar men zich uitgaven ver oorlooft, die de beurs niet lijden kan, waar men, om zijn fatsoen te bewaren, hoogst onfatsoenlijke schulden maakt, waar men zijn gezondheid er om benadeelt en zijn gemoedsrust er door schade doet lijden. Men zou haar de wufte weelde kunnen noemen, die den ernst bant uit het hart, het schijngenot leert aanbidden, den helde ren kijk op het leven en den plicht doet verliezen. P. KEETE. VOLKENBOND. DE OPIUMCONFERENTIE. Gisteren heeft de opiumconferentie in be ginsel het ontwerp-protocol, dat indiend is door de Britsche delegatie en voorziet in het instel len eener controle op de productie, de distribu tie en den uitvoer van ruw opium, aangeno men. De conferentie begon in eerste lezing met het onderzoek van het ontwerp-conventie omtrent bereide bedwelmende middelen, dat door de redactiecommissies is voorbereid. DUITSCHLAND. DE CRISIS IN PRUISEN. Dr. Marx gekozen tot minis ter-president. Gisteren heeft door den Pruisischen Land dag de verkiezing van den nieuwen premier plaats gehad. Bij de herstemming werd de gewezen rijkskanselier, dr. Marx, met 223 stem men tot minister-president gekozen. De vroe gere Pruisische minister van financiën, dr. Richter (D. V. P.) vcreeragde 162 stemmen op zich. Er werden 16 blanco stemmen uitge bracht en 43 van onwaarde. Bij de eeiste stemming verkreeg dr. Marx van 444 stem men er 219 en dr. Richter 153. Verkiezing van president en vicc- presidenlen van den Landdag. Na de herkiezing van Baucis tot voorzitter van den Pruisischen Landdag werden gekozen tQt vice-presidenten v. Krics (D.-nnt.), Porsch (centren Garmisch (D. V P DE ECONOMISCHE RELATIES TSJECHO-SLOWAKJJE. MET B e r i ij n, 10 F e b r. (H. N. Draadloos). Do rijksdag heeft het wetsontwerp, waarbij aan Tsjecho-Slowakije de behandeling op den voet van meest begunstigde natie wordt toegestaan, aangenomen. HEVIGE STORM. In het Roergebied heeft de storm eergister avond bizonder veel schade aan de telefoon geleidingen aangericht. Het zal vrij lang kun nen duren, eer de verbindingen met het verdere deel van Duitschlnnd en met het buitenland weer in orde zijn. FRANKRIJK. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Raynaldy en Trendelenburg hebben gisteren opnieuw geconfereerd, teneinde te trachten een toenadering tot stand te brengen tusschen de opvatting der Fransche en die der Duitsche de legatie. De besprekingen zullen worden voort gezet en zullen waarschijnlijk leiden tot een plenaire zitting der delegaties aan het eind der w eek. ENGELAND. j BIJEENKOMST VAN HET BRITSCHE 1 PARLEMENT. De Egyptische kwestie. De verbanning von den Griek-1 j- schcn patriarch. Het parlement is gisteren bijeengekomen. Daar de koning de zitting vroeg in December geopend had cn de openingsrede van den ko ning reeds afgehandeld was, konden beide Hui- zen terstond do aanhangige zaken behandelen. In het Lugcrhuis verzochten Lloyd George en Ramsay Macdonold, de leiders der liberale en der arbeiders-partij, dat gelegenheid gegeven zou worden voor een bespreking van de re- geeringsvoorstellcn tot bescherming der indus trie. Baldwin antwoordde, dat hij zulk een be spreking gaarne zou zien „teineinde misvatting, die in deze zaak gerezen is, op te heffen." Men kan aannemen, dat het debat hierover plaats Zal vinden voor Paschen. In antwoord op ccn vraag omtrent Egypte zeide Chamberlain, de staatssecretaris voor buitenlandsche zaken, dat de bespreking met de Egyptische regeering tengevolge van de jongste crisis een bevredigend verloop had. Een commissie van deskundigen zou spoedig bij eenkomen onder een onzijdig voorzitter. Canter Cremers, een bekwaam Nederlandsch ingenieur teneinde een onderzoek in te stellen naar den grondslag, waarop de irrigatie geregeld ken worden en daaiomtrent voorstellen te doen. Het Lagerhuis ging vervolgens over tot oen tweede lezing van hef wetsontwerp betreffende het bestuur van de kerk van Schotland. In het Hoogcrhuis vestigde de aartsbisschop van Canterbury de oandacht op de uiteenzet ting van den oecumenischen patriarch uit Con- stantinopel door de Tur'ksche regcering. Hij wees er op, dat het patriarchaat een eerbied waardige instelling was met een uitgebreiden invloed cn indirect gezag ver buiten de grenzen van het grondgebied, waar de zetel van den patriarch was. Hij had een groot aantal tele grammen ontvangen van christe'ijkc comités, die hevig protesteerden tegen dc onwaardige behandeling van het patriaichaat. Curzon, die namens de regeering antwoordde, stemde er mee in, dot het patriarchaat één van de meest bijzondere cn eerbiedwaardige ins'el- lingen van de wereld was, maar hij zcide, dat de patriarch een Turksch officieel persoon v;as, die Turksch onderdaan moest zijn cn die alleen ekozen kon worden uit ccn lijst van personen die goedgekeurd was door de Turksche regce ring. De Turken hadden ter conferentie van Lausanne gezegd, dat de toenmalige beklcedei van het ambt diuk aon po'itiek deed, dnt zijn verkiezing onwettig was en dat Zl>lk ren toe stond niet kön voortduren. Cürzon had toen voorgesteld, dat de civiele cn administratieve functies van den patriarch zouden worden op geheven en zijn geestelijke en godsdienstige bevoegdheden gehandhaafd. Dat was aangeno men door de conferentie. Dc kwestie was thans of Ismet paja's belofte om hef patriarchaat te Constantinopel te behouden ook oen persoon van den tegenwoerdigen patriarch zelf betrof. De Turksche regeering had het Grieksche voor stel om het geschil aan het internationale hof van Den Haag te onderwerpen afgewezen eu de Grieksche regeering deed thans een beroep op den Volkenbond. Dc kwestie was cr eene, die geestelijke en godsdienstige overtuigingen en nationale gevoeligheden raakte. De Britsche regeering was van oordeel, dat de kwestie docr bespreking op minnelijke v.ijzc geregeld moest worden en men kon er van op een, dat de Britsche regecring in overeenstem ming met haar bondgenooten haar invloed zou aanwenden tot het verkrijgen cn verzekeren ven ccn minnelijke regeling. DE OORLOGSPENSIOENEN. De minister voor de pensioenen heeft eer gisteravond meegedeeld, dat van einde 1917 ter Maart n.s. niet minder dan '300 millioen door Engeland uitgegeven zullen zijn voor dc ooi- logspensiocnen. DE BESCHERMING DER INDUSTRIE. De oppositie zal vragen stellen in het Lagerhuis. Londen, 10 F e b r. (H. N. Draadloos). Lloyd George heeft gisteren te kennen gege ven, dat hij door middel van een particuliere vraag tot den eersten minister in 't Lagerhuis do nieuwe methoden ter spioke zal brengen, welke de regeering heeft gevolgd om d:- En- gelschc industrie tegen oneerlijke concurrentie van het buitenland te beschermen. Hij zal een debat aanvragen over deze nieuwe methoden, volgens welke het niet noodig is een algemeene wet to. beveiliging van de industrie in tc dienen. Naar verluidt, zal Ramsay Macdonold hetzelf de onderwerp ter sprake brengen met de be doeling, dat een dag voor het debat wordt vast gesteld en. zoo een aanvraag daartoe door bei- do partijen van de oppositie gemeenschap^ _- lijk wordt gedaan, is het zeker dat de regeering daaraan gehoor zal geven. De Times schrijft, dat het kabinet niet dc gedachte wil laten op komen, dat 'volgens dit nieuwe plan het parle ment minder gelegenheid zal hebben, om over dc voorgestelde invoerrechten té beraadsla gen dan het gevai zou zijn, indien een algemeen wetsontwerp zou zijn ingediend cn in alle le zingen zou zijn behandeld. 'ASQUITH'S TITELS. De Britsche staatscourant bevat de cfticieele aankondiging van Asquith's titelsburggraaf Asquith \en Morley en graaf van Oxford en Asquith. COR/NDON. v Uit Nairobi wordt gemeld, dat sir Robert Coryndon, gouverneur van de Kcnva-kolonie, na een operatie overleden is. DO ST. PAULS KATHEDRAAL. Een scheidsgerecht benoemd. Draadloos wordt gemeld, dat volgons de Evening News overwegen wordt om inzake dc St. Pauls Kathedraal ren arbitrage-commissie RECLAMES. Prijs 13 regels 3.03, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44. fl 4 1! 1& "OP*# WW W S Geheel nieuwe sorteering. I r&WXJ WWW Juweiicr Zijden Tricot Onderjapcn Zw wit - Bruin 5.75 I Prima Qua'. (tod taodMin 65 ct. - 47 ct. Vraagt zichirenniiiq Kuistioiid- Schorten met of zonder mouwen 3.75 - 2.75 „L'HI RONDELLE", - Langestraat - Amer-foar Prijzen a contant - Voor diners of soupers In restaurant of in huis Brengen wij het benoodigde vioesch Zonder prijsverhooging thuis. E. EEEM Electr, Vleeschhouwerij - Arnh. straat 21 te benoemen tot het uitspcekcn van ren oor deel over het stondpunt von John Todd, den inspecteur der Londensche City. n.l. dut de toestond von de kathedraal onmiddellijk le vensgevaar biedt en radicale meatretjelcn ver- eischt cn de mccninrr van dc ccmmissie van deskundigen, dot er g.en onmiddellijk gevaar is en dat de pijlers, die den koepel drogen, kunnen Korden versterkt. HEI VLIEGONGELUK BIJ CROYDON Het oificieelc rapport. Er is een rapport gepubliceerd von het offi- ciec'.e onderzoek van het ongeluk, dnt op 24 Dec. 1924 plants had met het vliegtuig, het welk van Croydon naar Parijs zou vertrekken en waarbij de bestuurder en zeven passagiers werden gedood. Het rapport zegt, dat de ramp. is te wijten aan het feit, dat dc mocht over het toestel verloren werd, toen de bestuurder trachtte onder zeer moeilijke omstandigheden een noodlanding te maken Het is onmogelijk een mechanische oorzaak van de romp vasl te stellen, terwijl geen blaam kon worden gewor pen op den bestuurder of de officials van de Imperial Airways Company Het rapport ver klaart, dat het Croydonvliegveld vooral met Noordwestelijke winden verre von bevredigend Voorgesteld wordt aan het tegenwoordige oppervlak een belangrijk stuk toe te voegen. De gebreken waren evenwel niet dc primaire oorzaak van da rornp. DE WERKLOOSHEID. Hei aantal werkloozen in Engeland bedroeg op 2 Februari 1,237,900, hetgeen 5022 mir.de.- is dan in de daaraan voorafgaande week. DE STORM. Een nieuwe orkaan heeft in den nacht van 9 op 10 Fcbr. en ook gisteren Engeland ge teisterd en ontelbare telefoon- en telegraaf draden vernield. Te wntei cn te land werd enorme schade aangericht cn v;-lc personen werden gewond. De Kanaalboolcndienst kon evenwel gaande gehouden worden, niettegen staande de hevige zeecn en ook de luchtdien- stcn raar h?t vasteland werden niet gestaakt. IEREN WEGENS HOOGVERRAAD VEROORDEELD. Twee Ieren, een scheepstimmerman cn een stoatsbeambte, zijn wegens hoogverraad ver oordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. Men had een brief ontdekt, waarin zij aan een in- lichtingsbureau van een vreemden staat in Engeland tot in bizbnderheden afdalende op gaven verstrekten over zekere proeven, geno men bij de Engelsche marine. Zoools men zich zal herinneren, noemden zij zich officieren van den inlichtingendienst van het leger der Iersche republiek, doch in wer kelijkheid geloofde men, dat zij spionnen in dienst van een buitenlandsche mogendheid wa ren. Dc rechter verklaarde bij het uitspreken van het vonnis, dat de straf licht was, omdat zij naar zijn mconing slechts werktuigen zijn ge weest in de handen van personen, die meer schuld hebben. ITALIË. SCHEEPSRAMP. De Itoliaonsche paketboot Sorahi, met een ccmcnïlading aan boord voor Griekenland, verging met 23 man equipage bij Korfoe ten gevolge van een wervelstorm. TSJECHO-SLOWAKIJE. BOTSING TUSSCHEN POLITIE EN COMMUNISTEN. Bij demonstraties, die gisteren plaats gehad hebben cn uitgingen van Communisten, werden 45 personen gewond30 agenten liepen door steenworpen en stokslagen kwetsuren op. Alle demonstranten, op één na, werden gevangen ge nomen. Nader wordt gemeld, dat de bctöogingen ge richt waren tegen de duurte. De secretaris van de Amerikaonschc ambassade ontsnapte nauwe lijks aan den dood, teen een kogel door een ruit von het café sloeg, waarin hij gezeten was. Dc oproerlingen deden systematische aanvallen op winkels, cafe's en hotels. De militairen hou den het postkantoor cn de regccringsgcbouwen bezet. HONGARIJE. EEN AFGEVAARDIGDE GEARRESTEERD. De links-radicale afgevaardigde Rupert liet zich gisteren in een pcrsproces, toen dc pre sident hem aanmaande zijn verdediging wat korter te maken, den uitroep „Schweinerei" ontvollen Het gerechtshof veroordeelde daarop Rupert tot een ordeslraf von 8 dogen gevan genis cn Uet hem, daer hij op hceterdaod be trapt was, onmiddellijk arrcstecren zonder rr.ef zijn immuniteit rekening te houden POLEN. HET CONCORDAAT. Stoel heeft het concordaat met Polen De H getcekend, ZUID-SLAVIE. DE JONGSTE VERKIEZINGEN. Een bloedige campagne. De Chicago Tribune verneemt uit Belgrado, dat gedurende de verkiezingen in Kroatië zes personen werden gedood. In den loop van de verkiezingscampagne hebben 21 personen den dood gevonden; meer dan honderd zijn ernstig gewond. LITAUEN. AANKOOP VAN OORLOGSTUIG IN ITALIË. Bcr 1 ij n, 10 Fcbr. (H. N. Draadloos.) De Litnuache regeering heeft in Italië 50.000 ge weren en 8 millioen patronen gekocht, die reeds op een Italioar.sch stoomschip onderweg zijn. RUSLAND. DE TSJERWONETZ. B e r 1 ij n, 10 Fcbr. (H. N. Draadloos.) Vol- geen een bericht uit Parijs heeft het sovjet gezantschap aan de Fronschc rcgecring voor gesteld de tsjerwcnclz tot de Porijschc beurs* notcering toe tc laten. Dc Fransche mmistei van financiën heeft nog geen besluit daarom trent genomen. HET BOERENVRAAGSTUK, B e r 1 ij n10 F e b r. (H. N. Draadloos). Stalin, de sovjet-commissaris, heeft er te Mos kou op aangedrongen, dat men naar de critiek van de boeren zal luisteren, daar anders de on tevredenheid zal toenemen en deze zich in een nieuwen opstand zal uiten. TURKIJE. REVOLVERSCHOTEN IN HOT PARLEMENT Naar uit Angora wordt gemeld, hebben de afgevaardigden Halid Posjo cn Ali Boy revol verschoten in de wandelgangen van do Nol. Verg. gewisseld. Halid Pasja werd ernstig ge wond. GRIEKENLAND. DE VERBANNING VAN DEN PATRIARCH. B c r 1 ij n, 10 Fcbr. (H. N. Droadloos.) In diplomatieke kringen te Constantinopel acht men <le spanning tusschen Griekenland en Turkije in verband met de uitzetting van den patriarch voor geweken. Do 'groote mogend heden zu'lcn met Turkije en Griekenland on derhandelen over een oplossing, dio beide jan- tijen zal bevredigen. Athene, 11 Fcbr. (V. D.) De Grieksche regeering heeft gisteren ccn noto gezonden nanr Angora, waarin zij haar leedwezen uitspreekt over het feit, dat Turkije weigert het geschi1 betreffende dc verbanning van den potriorch to verwijzen naar het Intcrnationole Hof van Jus titie to 's Gievcnhagc. In de nota wordt ver klaard, dot Griekenland zich genoodzaakt ge- zien heeft alleen een internationale beslissing in te roepen. Eveneens is ccn nota gezonden aon den Volkenbond, waarin steun wordt ge vraagd voor een strikte uitvoering van het ver drag van Lausanne. ARABIE. DE STRIJD OM DJEDDAH. De activiteit der Wohobicten duurt volgerij een bericht uit Port Soedan voort. Tot dusver kunnen zij geen positief succes boeken. Djed- dqh wordt nog steeds ondcT vuur genomen. PERZIE. DE DYNASTIE BEDREIGD. Een telegram uit Teheran meldt, dat het lot von de dynastie weder onzeker is, oangezicn de cerste-minister een ultimatum aan het j>orlc- ment gezonden heeft, waarbij het gouverne ment gesommeerd vyordt te kiezen tusschen hem en den sjah. Ofschoon de sjnh gedurende 2 jaar afwezig is geweest, is het parlement vol gens een telegram uit Allahabad in onzekerheid en zal het waarschijnlijk verklaren, dat het niet bevoegd is in zulk een belangrijke constitutio neel kwestie te beslissen. JAPAN. HET VERDRAG MET RUSLAND. Het Joponschc kabinet heeft den tekst van de Russisch-Japanschc overeenkomst goedgekeurd. CHINA. DE ZEEROOVERIJ. I Wegens hot toenemen von de zeerooverijen in de Chineeschc zeeën zijn de eerste klos stoombooten von Singopore op China met prikkeldraad beschermd cn zijn wapenen aan dc officieren verstrekt. «.v VEREENIGDE STATEN, j HET VERGAAN DER WERELD. Robert Reidt, de leider van een reformisti sche gemeente, die het laatste oordeel ver wachtte, is volgens een bericht uit Londen se dert Vrijdagnacht met vrouw cn kinderen spoorloos verdwenen. DE DIPHTERITIS-EPIDEM1E IN NOME. Nome, 10 Fébr. (V. D.) Sinds 27 Januari zijn 6 personen tengevolge van diphteritis over leden. DE DRANKSMOKKELARIJ. N c W-Y o r k, 10 F e b r. (V. D.) Kapitein Gilbert van het smokkelschip Homestead is na een opwindende achtervolging nabij Long Is land aangehouden. VERKEERSONGEVALLEN. B e r 1 ij n, 10 F e b r. (H N. Droadloos.) Te New York was Maandag ccn dichte mist oor zaak, dof talrijke verkeersongelukken voor kwamen, zoo o.n. op den vioductspoorwcg, bij wolk laatste ongeluk 3 personen den dood vonden, terwij! er 12 gewend werden. BOTSING TUSSCHEN TREIN EN AUTO. Bij Chester ir. Pensylvanin zijn 4 mannen en 2 vrouwen, die in twee auto's zaten, gedood door een locomotief bij het oversteken van een overweg. Oost-Indië. DE KRONING VAN DEN SULTAN VAN DELL Uit Medan wordt geseind De feesten bij gelegenheid van de kroning van den Sultan van Deli zijn onder enorme belengstelling gevierd. Do gouverneur -hield een rede, welke een diepen indruk maakte en overhandigde de desbetreffende akten, waarna beiden den troon beslegen. De hoofdgeeste'ijke plaatste een schitterende edatkroon op het hoofd van den Sultan. Do oudste rijksgioote overhandigde het rijkszwaard. Tijdens de plech tigheid werden kanonschoten gelost.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1