i'Corsettén - linnfirifisJ Lingeries Onderrokken, „DE EEMLANDER" BINNENLAND. BINNENLAND. IBOHHEMEMTSPRUS 7 j 7* *-"• PRIJS DER ADVERTEHTIEN «1 EERST'E BLAD. i duitschland. frankrijk. zwitser! .and, engeland. Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. Mode-Magazijn Deze Week J Langestraat 36 2 met 25 korting. e. seem portugal. tsjecho-slowakue. estland. rusland. griekenland. egypte. vereenigde staten* 23e Jaargang No. 191 toort 1 2.10, idem tranco per pos! 1 1—, per week (met era tij Terrekermg tetren ongelukken) f 0.17* alzondalijke nuuiium Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2 A. POSTREKENINQ N*. 47B10. TEL INT. SI*. Donderdag 12 Februari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstambt dingen en Licldadigheids-adve tentiïn voor de bdl: der prijs. Voor bandcl en bedrijf bestaan seci ▼ooidccligc bepalineen voor het advertecrea. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DE TOURNÉE VAN LUTHER. De rijkskanselier dr. Luther is gisteren aan gekomen te Stuttgart. Pas morgen zal hij te Berlijn terugkeeren, omdat het in zijn voorne men ligt ook nog Karlsruhe te bezoeken. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. B e r 1 ij n, TI Fcbr. (H. N.j Marx heeft vandaag met de partijleiders over zijn pro gram onderhandeld. Marx wenscht eerst tot overeenstemming met de partijleiders te komen, om het kabinet op een zoo breed moge lijken grondslag te laten steunen cn 'is van oordeel, dat, zoodra hieromtrent overeenstemming is be reikt, het vroogstuk welke personen deel van het kabinet zullen uitmaken, spoedig opgelost kan worden. Hij Jieeft echter te verstaan ge geven, dat hij er op rekent om minister Seve ring in het nieuwe kabinet te behouden. De onderhandelingen schijnen intusschen met zoo vlot van stapel te loopen, als oorspronkelijk was gedacht. De democratische partij heeft van daag den minister-president verklaard, dat zij er op staat, dat minister Severing in het kabinet blijft cn dat zij het recht der soc.-democrolen om tenminste twee zetels in het kabinet in te nemen, erkent, dat zij echter in dr. Becker geen vertegenwoordiger van de democratische partij in het kabinet kan zien. De onderhandelingen van Marx. De Pruisische minister-president Marx is, naar uit Beilijn wordt gemeld, voornemens een kabinet te vormen, dat gebaseerd is op de z.g. yolksgemcenschop. Hij noodigdc vier Duitscn- natiónale afgevaardigden tot een bespreking uit Zij verklaarden zijn voorstellen Donderdag aan hun fractie te zullen voorleggen. Verder hnd Marx besprekingen met de D. V. P. cn de Wirtschoftliche Vereinigung. Deze verklaarde een kabinet der volksgemeenschap te zullen steunen, doch deelneming" aan een regeering, gebaseerd op de coalitie van Weimar, te weige ren, vooral omdat zij Severing cn Hirtsicfer niet aannemelijk vinden. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. De Duitsche tekortkomingen. Uit Londen bericht het geciteerde blad: Do diplomatieke medewerker van de Evening Standard meldt, dat op dc voorgenomen con- 1 erectie der Britsche en Fransche ministers te Londen eerst zal gesproken worden over de kwestie of nog andere regecringsvcrtegcnwoor- digers aan dc besprekingen zullen deelnemen. Dan zal voor het schuldenvraagstuk de militaire controle ter spfake komen. Aon Duitschland zal een nota gericht worden, welke o.a. dc vol gende punten zal bevatten: T. Een volledig overzicht met bijzonderheden van het in gebreke blijven.van Duitschland in zake dc uitvoering van het vredesverdrag. 2. Dat de Duitsche regeering maatregelen heeft genomen voor een regelmatige opleiding van reserve-krachten, tot ver boven de leger- sterkte uit, welke in het vredesveidrag was toe gestaan. 3. Dot dc studenten in Duitschland allen lid van de rijksweer zijn. 4. Dat de Duitsche „Scnutzpolizci" door de Duitsche regcering is opgeleid lot een strijd macht. 5. Dat dc Duitsche regeering wapens en machines voor het vervaardigen van wapens verborgen heeft gehouden. 6. Dat ondanks de aanmaning der geallieer de regeeringen dc wapenfabrieken der firma Krupp niet zijn opgeheven. 7. Dot de geheel e organisatie ven het Duit sche leger er op is ingericht, dat dit leger ge makkelijk tot een veel grootere sterkte kan worden opgevoerd. Op grond van bovenstaande punten wordt in de nota dc conclusie getrokken, dat Duitsch land nog in geen enkel opzicht ontwapend ge noemd kan worden: VERZACHTING VAN HET BEZETTINGS- REGIEM. De hooge geallieerde commissie voor het Rijnland heeft een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd, die in werking- zullen treden op 16 Februari en waarbij vooral op het gebied van rechtsbedoeling en openbare vrijheden een verdere uitwerking gegeven wordt oan het stre ven naar een vredestoestand in overeenstem ming met den geest van dc conferentie van Londen. HANDHAVING DER ROERBOZETTING? Dc indruk in Amerika. B e r 1 ij n. Tl F e b r. (H. N. Draadloos). Vol gens dc bladen volgt met in regeeringskiingen te Washington met grootc aandacht de be richten uit Parijs, volgens welke Frankrijk het rapport der intcrgcollieerde commissie van con trole als voorwendsel zal gebruiken om te wei geren dezen zomer het Roergebied te ontrui men, waarop in de overeenkomst van Londen gerekend is. Amerikaansche kringen betoogen, dat Amerika bij alle desbetreffende gebeurte nissen veel belang heeft in verband met het plan-Dowes. Een ontslag Triebei, dc directeur van de kas der Pruisi sche staatsbank, is ontslagen onder ernstige verdenking van industrieele obligotics en aan deden in de staatsleeni.ngen van de klanten der bank tc hebben teruggekocht, maar het geid daarvoor niet aan de bank te hebben nfgedia- gen, maar voor zichzelf te hebben jjestced. Het onderzoek is nog gaande. MIJNONTPLOFFING. Uit Dortmund wordt gemeld, dat in een in de buurt der stad gelegen mijn gisteravond een ontploffing-heeft plaats gehad, vermoede lijk tengevolge van ontploffing van mijngas. Blijkens hetgeen tot dusver bekend is, zijn 60 mijnwerkers afgesneden. Men tracht hen tc red den. ANTI-KATHOLIEKE ONGEREGELDHEDEN. Gedurende een lezing in besloten kring door pater Doncour te Avignon gehouden, wierpen tegenstanders van den spreker stecnen door dc ruiten en de deur der zaal. Dc politie cn gen darmerie kwamen tusschenbcide om de orde tc herstellen. Na afloop der bijeenkomst hadden ongeregeldheden plaats, waarbij verscheidene personen stokslagen opliepen. Een aantal bc- toogers zongen dc Internationale. DE RELLETJES TO MARSEILLE. Op verzoek van de regeering heeft dc Kamer gisteren met 250 tegen 200 stemmen de inter pellatie over de incidenten, die te Marseille na afloop van dc Katholiekenbijecnkomst heb ben plaats gehad, sine die verdaagd. DE TOCHT NAAR HET TSCHADMEER. Het doodclijk ongeluk. Een V. D.-telegram uit Parijs meldt nader, dat kolonel De Goys uit Miamey telegrafeert Het vliegtuig van kolonel Vuiflemin is bij het vertrek uit Miamey vernield. Sergeant Vandel werd gedood. Kolonel Vuillcmin, kapitein d'Agneaux cn sergeant Knecht werden ge wond. Zooals bekend, ondernamen dc vlieg tuigen van kolonel De Goys en kolonel Vuille- min een tocht van Parijs naar het Tschad- meer. Uit Parijs wordt d.d. II Febr. nog aan het Hbl. bericht Bij den luchtvaartdienst is een tweede tele gram ingekomen van kolonel De Goys, waar uit opgemaakt kan worden, dat hij het plan had den tocht naar het Tschedmeer voort te zetten met het eene overgebleven vliegtuig. Onmiddellijk na ontvangst van dit telegram heeft de onder-minister von de luchtvaart een telegram gezonden aan kolonel De Goys om hem mede te declcn, dat het niet wcnschelijk is met één toestel het restecrcnde gedeelte van de vlucht af te leggen. Hij gaf daarom order westwaarts tc vliegen naar Dakar en aan den tocht ols geëindigd te beschouwen. Over den toestand van d-e bij het ongeluk gekwetsten is nog geen nieuw rapport ontvangen. INBESLAGNEMING VAN EEN COMMUNISTISCH BLAD. Dc cantonale autoriteiten hebben een te Bvrn verschijnend communistisch bied in beslag Ia« ten nemen, omdat het aanvallen op Mussolini had gcpublicee»d. DC VAN' FRANKRIJK TE VORDEREN SCHULD. Een verdediging van het Britsche standpunt. D.d. 11 Fcbr. wordt draadloos gemeld uit Londen, dat in dc bespreking van dc Bntscho nota inzake de regeling der schulden, die thans in de Parijsche bladen plaats vindt, de zonder linge veronderstelling is gemaakt, dat „de nota den indruk wekt, dat de Dawes-nnnuïteitcn van Duitschland door dc Britsche regeering niet ais soliedc activa worden beschouwd." Er wordt te Londen dc nadruk op gelegd, dat de 3ritsche regeering deze annuïteiten als zeer betrouw baar beschouwt. In plaats von te vragen, zoo als zij had kunnen doen, dat dc Fransche be talingen jaarlijks zouden geschieden, onafhan kelijk van de Dawes-onnuïteiten, heeft de Brit sche rcgecring voorgesteld, dat dit gedccite dezer betalingen zou geschieden in den vorm van een betaiing uit het Fransche aandeel in deze annuïteiten. Aangezien de Britsche regce ring in haar nota bovendien opnieuw op zich heeft genomen om het totaal van haar eigen aandeel in de Duitsche schadevergoeding aan te wenden om het door haar van de gcolliccr- den geëischtc bedrag te verminderen, (het totale van Europa geëischte bedrag is dan gelijk aan het bedrag, dot Engeland krachtens zijn aan gegane verplichtingen aan de Ver. Staten moet betalen), is het volkomen duidelijk, dat Enge land nauw betrokken zal blijven bij een doel treffende werking van het plan-Dowes. Edoch, wat Engeland ook direct of indirect uit de Da wes-onnuïteiten moge ontvangen, het feit blijft bestaan, dot Engeland's jaarlijksche betalingen aan Amerika niet vorieeren met zijn jaarlijksche ontvangsten. Deze betalingen worden bestreden uit de opbrengsten van de directe belastingen der Britsche burgers ondanks het feit, dot de Britten onder een langdurige ongunstige hnn- delsperiodc hebben geleden en enkele jarer» lang tusschen één en twee millioen werkloozer. moesten onderhouden. Evenmiiv dient over het hoofd te moeten worden gezien, dat het kapi taal cn de interest, die Engeland aan de Ver. Staten terugbetaalt, tot de oorlogsschuld be- hooren, die het slechts aanging om ge'-d- tex beschikking zijner Europeesche bondgenooten te stellen. Verwerping van Churchill's nota door Frankrijk Dc Parijsche correspondent der Manchester Guardian meldt, dat nu met zekerheid kan wor den gezegd, dat dc Fransche regeering zich niet kan vcrecnigen met het Engelsche stand punt, zooals dit is geformuleerd in de nota ven minister Churchill. Ze houdt vast oan het be ginsel, dat de betaling van Frankrijk's schul den onafscheidelijk is van de betoHng van de schadeloosstelling door Duitschland. HET CONFLICT IN DE MACHINE- INDUSTRIE. Het doodc punt bereikt. De onderhandelingen in de machine-indus trie zijn op het doodc punt gekomen. Dc werkgevers deden geen definitief aanbod tot loonsverhooging, maar stelden de benoeming RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. Uitgebreide rollenbibliotheek. Wij zenden gaarne catalogi en prijslijsten, PianohandelL, KLEIN, Utrechtscheslr. 44 WW WW WH>"w«rw V arw- WW w Zijo'en Tricot Zw.viit - Bruin 5.75 Prima Qua'. Huishoutl- B2d hsmfilggfii) Schorten 65 ct. - 47 cl. !j met of ronder Vraag! ij mouwen zicht zending j 3.75 - 2,75 „L'HIP.ONDELLE", - Ungesiraat - Amersfoir* Prijzen a contant Eon greop uit onze artikelen en prijzen Annonceerde ik in mijn gegevens 't Is alles van betere kwaliteit En goedkcopar tevens, Electr, Vleeschhouwerij - Arnh. straat 21 van een gemengde commissie voor om dc arbeidsvoorwaarden cn de loonschalen, als mede den tegenwoordigen stand cn de voor uitzichten der industrie te onderzoeken. Dc vokvereenigingon hebben haar resp. besturen over den stand van zeken ingelicht. KABINETSCRISIS. Uit Lissabon wordt d.d. 1! Febr. bericht: De Kamei zitting, die zeer rumoerig was, ein digde om half vier. De afgevoordigde Aga- luo Zano diende namens de democratische groep een motie in, waarin de minister-presi dent beschuldigd wordt het prestige van de openbare macht, de militaire discipline en de söciale orde te hebben verlaagd. Dc motie word met 65 tegen 45 stemmen aangenomen. De premier zal het ontslag der rcgecring in dienen. DE DUURTEBETOOGINGEN. Bij de betoogingen togen de duurte werden, naar uit Praag wordt gemeld. Dinsdag in het geheel 46 personen gewónd, waaronder 58 politiebeambten. BULGARIJE. EEN VRIENDSCHAPSVERDRAG MET TURKIJE. Het Turksch-Bulgaorsche vriendschopsver- diag is gereed- De Turksche regeering heeft het personeel voor de Turksche legatie te So fia benoemd. HET MASSAPROCES TEGEN DE COMMUNISTEN. De uitspraak. Hot hooggerechtshof veroordeelde 52 com munisten, die aan de samenzwering in Septem ber hadden deelgenomen, gezamenlijk lot 137 jaren tuchthuisstraf cn 1.200.000 leva schade vergoeding. De hoofdleider der samenzwering heeft den wijk genomen. EEN KERK ONTEIGEND. De Estiandschc minister van binnenlnndsche zaken h^eft bepaald, dat de domkerk te Reval, tot dusver eigendom der Duitsche gemeente, in staatsbezit overgaat. VLIEGTUIGEN VOOR RUSLAND. Volgens het Agerizia di Roma besloot de sovjetregeering in eigen fabrieken 250 vlieg tuigen te laten bouwen en 250 in buitenland- sche fabrieken te laten vervaardigen, die in Mei geleverd moeten zijn. DE VERBANNING VAN DEN PATRIARCH. Het antwoord van Athene op dc jongste nota van Angora. Hel Grieksche entwoord op de laatste no ia van Turkije inzoke den patriarch bepaalt er zich toe door teksten de Turksche bewering te bestrijden als zouden de autoriteiten te Constantinopel enkel een besluit van de ge mengde commissie uitgevoerd hebben. Grie kenland neemt er acte van, dat Turkije zich houdt aan de verklaring over het patriarchaa', die door Ismct pasja te Lausanne afgelegd is cn deelt vervolgens mede, dot het zich tot den Volkenbond gericht heeft. Volgens een onder bericht heeft dit verzoek om interventic het secretariaat-generaal van den volkenbond reeds bereikt. DE MOORD OP DEN SIRDAR. Een bekentenis von daders. der Anayat, een student in dc vechten, heeft be kend, dat hij heeft deelgenomen non den moord op den sirdar. Hij heeft namen opge geven von anderen, die bij die misdaad be trokken zijn, w.o. dien van zijn broer. Beide broeders zijn 51 Januari in den trein van Alexandria naar Hamman gearresteerd Dc besteding der door Egypte betaalde boete. MacNeill, do onder-staatssecretaris voor bui- tcnlandschc zaken, heoft medegedeeld, dat van de boete van een huif millioen pond, door Egypte betaald wegens den mobiel op den sir dar, 40,000 pond betaald is con zijn weduwe, 5000 pond aan zijn adjudant cn 5000 pond eor» zijn chauffeur. Het restant wordt gebruikt voor liefdadige doeleinden in Soedan. Austen Chani- bcrlein zeidc, dat het geld waarschijnlijk besteed zal worden voor opvoedkundige cn medische doeleinden. HET HANDELSVERDRAG MET DUITSCHLAND. Het departement van staat heeft het voor behoud van den scnaot ten aanzien van het handelsverdrag met Duitschland goedgekeurd en zal vermoedelijk Duitschland's toestemming doorop vragen. Er zal over nieuwe handels verdragen, op dezelfde principes berustend, worden onderhandeld met dc meeste andere zeevarende mogendheden, met wie dc handels verdragen vóór den wereldoorlog zijn geslo ten. AMERIKA EN DE ONTWAPENING. De begrooting van marine, met den oproep tot een nieuwe ontwapingcnsconfercntie, is gisteren door Coolidge gcteckcnd. EEN FORD-LUCHTSCHIP. De Ford-fabrieken melden, dat zij binnen drie dagen een nieuw luchtschip voor het verkeei Londen—Detroit zullen beproeven. Het 15G voet lange en 350 voet breede luchtschip zal een inhoud hebben van 200.000 kubieken voet. VLIEGTUIGEN VOOR DE AMERIKAANSCHE MARINE. Het Amerikaansche departement ven marine bestelde bij Martin Company in Cleveland 40 bombardement-vliegtuigen. DE ITALIAANSCHE CONSUL TE NEW- 70RK GEARRESTEERD. B c r 1 ij n II Fcbr. (V. D.). Dc Italiaan- sche consul te New-York Groaf Carlo Mariotti is op verzoek der Italiaansche regeering ge arresteerd op grond van het verduisteren van voor Italië bestemde gelden Tweede Kamer. De Diensdog vemieuwe efdeehngen kozen tot hare voorzitters de heeren Rutgers, Nolens, Bakker, Vliegen en von Vuren, tot tweede voorzitters de heeren Snouck Henkemons, de Montc verLorcn, Merchant, ven Sasse van Ysselt en Duymaer van Twist. Be&ioten werd dc interpellatie-Oud (inzake Centr. Bond P. T. T.) morgen bij den aanvang der vergadering te houden. Bij het opmaken ven de nominatie voor een raadshcerplaats in den Hoogen Raad (vacatu- re-Fcntener) werd als eerste candidaat gekozen dr. G. Kirberger, raadsheer in het Gerechtshof te Amsteidam, met 59 van de 77 uitgebrachte stemmen. Tweede candidaat werd dr. P. Polvliet, raads heer in het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Derde candidaat jhr. mr. G. Michiels van Kessenick, advocaat te Roermond. De vergadering werd verdaagd tot I uur. Berichten. ZIEKTE- EN ONGEVALLENWET 1025. Het ontwerp naar een com missie von voorbereiding. In de» Tweede Kamcr-vcrgadering van van daag xol de voorzitter voorstellen, het wets ontwerp ziekte- cn ongevallenwet 1925 te vér- zenden naar een commissie von voorbereiding. •ARTIKEL 40 VAN HET BEZOLDIGINGSBESLUIT Dc conclusie tegen den Stcat. Zooals reeds in hot kort gemeld, heeft het O. M. bij da Hoagsche rechtbank gisteren in het proces betreffende de intrekking van het bekende art. 40 van het Bezoldigingsbesluit geconcludeerd tot toewijzing van de ingestelde vordering tot uitbetaling van hetgeen ann den eischer A. J. M. v. d. Wielen tc Amsterdam op zijn salaris gekort is beneden het bedrag. In zijn conclusie zegt rnr. Polman o.n. Eischer vordert als rechthebbende tengevol ge van cessie van ccn aantal vorderingen van ambtenaren in dienst van het staatsbedrijf der posterijen, telegrnfio en telefonie dc bedragen, waarmede door dc over Mei 1924 toegepaste korting op hun wedden zijn verminderd de jaarwedden, welke ze I Juli 1922 genoten, wel ke wedden hun bij art. 40 von het Bezoldi gingsbesluit 1920, zooois hij stelt, zouden zijn gewaarborgd. De feitelijke grondslag der vordering heeft gedaagde niet betwist en staat derhalve tus schen partijen vast. Eischer doet zijn actie steunen op dü volgen de gronden a. dot in het algemeen een door den Staat oan zijn ambtenaren toegekende wedde niet kan worden verlangd; b. dat de betrokken salarissen door den Staat bij art. 40 van het Bezoldigingsbesluit 1920, gelijk dit was gewijzigd bij kon. besluit van 19 Juni 1922, is gewaarborgd, welke waar borg door een nader uitgegeven kon. besluit niet kon worden teruggenomen. Wat het eerste punt betreft, mag wel wor den uongenomen, dat de verhouding tusschen den Staat en zijn ambtenaren niet van zui ver privnatrechtclijken oord is en in dit op zicht niet vnn eenige privaatrechtelijke over eenkomst kan gesproken worden, noch dc be palingen omtrent overeenkomsten uit het ci- iclc recht op die verhouding in toepassing mogen worden gebracht. Eenzijdige wijziging von de arbeidsvoor waarden von do ambtenaren is derhalve niet uitgesloten. Do publiekrechtelijke autoriteit kan in het belang van den dienst ook do salarissen wij zigen. Déze opvatting word: gehuldigd door do rechtbank. Heel anders staat liet echter met het tweede punt, des Pudcls kern, hef veel besproken en veel bccritisccrde «artikel 40 van het Bezoldi gingsbesluit 1920. Uit het oude artikel blijkt zeer stellig de bedoeling von dc rcgecring om eenmaal toegekende wedden onverunderd te laten. Ik kan er niet anders uit lezen, dan pat de regcering hierbij ccn voornemen te kennorw gal, n.l. op welke wijze zij zich een nieuwe salorisregeling in de toekomst denkt en we! met handhaving van do eenmaal toegekende wedden. Het artikel werd echter gewijzigd in 1922 cn het gevolg van deze wijziging is, dat in de eerste plants thans bepaalde personen worden genoemd, n.l. de ambtenaren die op 1 Juli 1922 in dienst waren, cn in de tweede plaats wordt aan deze personen de op dien datum genoten wedde door den Stest gewaarborgd. Deze reóectie wijkt derhalve aanmerkelijk af van die von 1920. Ik ken in artikel 40 niet anders zien don de bedoeling om een bepaling tc geven, waarbij de Stoot zich zonder voorbehoud aansprekelijk stelt Een modern staatsbedrijf is niet denkbaar zonder verplichtingen cp lengen termijn, b.v. bij rente cn aflossing van groote leeningen, aanneming van zeer groote werken, b.v. d?m- pin^ van de Zuiderzee en dergelijke meer Elke aanstelling von een ambtenaar brengt immers financicele gevolgen, waaraan ook een volgende regeering gebonden is. Continuïteit van rcchtsverplichtingen is toch niet verboden in het publieke recht Het is juist het kenmerk van den rechtsstaat, det het gezag zich zelf con bonden legt. Een regeling, ook n! zou die uit politick of financieel oogpunt niet doeltreffend of zelfs onjuist zijn, blijft juridisch een wettelijke rege ling, uitgegaan ven het daartoe bevoegd ge zag. Het gevolg van dc bepaling van artikel 40 in hej Bezoldigingsbesluit is, dot met de in werkingtreding van dit besluit op 24 Juli 1922 aan alle ambtenaren in dienst op I Juli 1922 een bepaalde wedde was gewaarborgd. Is dit nu een voorschrift voor den wetgever zelf of is het meer Men kan moeilijk van waarborgen spreken of er moeten personen zijn, jegens wie ge waarborgd wordt, en deze zijn in artikel 40 zelf omschreven, terwijl tevens vastgelegd wordt v;at gewonrborgd wordt. Het artikel kan daarom niet bloot een voor schrift voor den wetgever zijn, mcar de wet gever heeft duidelijk omschreven verplichtin gen op zich genomen tegenover bepaalde per sonen, die op nakoming van dien waarborg recht hebben gekregen. Wij zijn hier immers op publiekrechtelijk terrein en, heeft de pleiter van den Staat met zooveel emphase betocgd, publiek recht ia publieke plicht. Evenals de arbeidsvoorwaarden die eenzijdig aan de ambtenaren worden opge legd bindend zijn voor de ambtenaren uit hoofd van den publiekrechtelijken aard van het instituut, is ook de eenzijdig vastgestelde regeling van de bezoldiging met alle vermo- gensvoordeelen daaraan verbonden, uit den zelfden rechtsgrond bindend voor den publiek rechtelijken wetgever.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1