Heilig Harmoniums Zijden Tricot: Pianohandel L. KLIEN F.H.Lomans De Kluizenaar van far-End. „ÜE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. PRIJS DER MMIÉH met inbegrip van een Mode-Magazijn Langesiraat 36 Costymes, Casaques, sj BSoyses -:-ï PHSSJPS LAMPEN. KOLONIËN. 23e Jaargang No. 194 JBOUmpCTm"n"en 7" toort i 2.10, idem iianco per pes2 i Iper week (met gratis verzekering togen ongelukken) 0.171», alzonderlijkc nummers Cj05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2A. POSTREKENIMG N°, 47910. TEL IWT. SI*. Maandag 16 Februari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadighcids-adve. tcntiJn voor de belft der prijs. Voor handel en bcdrijl bestaan zeer vootdcchge bepalineen voor het advertccxcn hene circulaire, bevattende de vooivaarden. woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE OPIUMCONFERENTIE. De opium-conferentie heeft het rapport der subcommissie inzake de Indische hennep, vol gens hetwelk de Indische hennep behooren zal tot de door de conventie verboden narcotische middelen, aangenomen. DUITSCHLAND. ARRESTATIES IN HET BEZETTE GEBIED. Te Dusseldorp heeft de bezettingsoverheid gisteren 20 jongelui gevangen genomen, om dat zij tot een verboden bond zouden zijn toe getreden en enkelen hunner zich als vrijwilli gers bij de rijksweerbaarheid hadden laten in schrijven. Later zijn enkele gearresteerden weer op vrije voeten gesteld. Onder hen was ook de secretaris der Duitsch-nationalc of deeling te Dusseldorp. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Dc instructie tegen verschillende persoonlijkheden geopend. Berlijn, 14 Febr. (H. N.). Naar de offi- cieele Pruisische persdienst verneemt, is op lest van den officier van justitie de instructie geopend tegen den afgevaardigde Hegemarin wegens aansporing tot ontrouw en bedrog ten nadeele van 's rijks posterijen en tegen de advocaten Wcrthauer en Engelbert wegens ge meenschappelijk gepleegd bedrog. SMOKKELARIJ OP GROOTE SCHAAL. Het douone-grenscommissariaat bij het Lan- desfinanzamt van Neurenberg heeft omvang rijke smokkelarijen van schroot naar het bui tenland ontdekt. Er werd een geheime uitvoer van 8500 ton ijzer- en staalschroot geconsta teerd. Dit schroot is naar Italië, Hongarije en Tsjecho-Slowakije uitgevoerd. Veertien firma's zijn er bij betrokken, FRANKRIJK. DE DRUK OP DE BELASTINGBETALERS. In de Kamer heeft Violette zijn rapport over de begrootingen van financiën voorgelezen. Hij betoogt, dat er in 1925 zoo'n zware druk op de belastingplichtigen ge'pgd moet worden, dat een herhaling daarvan niet mogelijk zal zijn. De belastingen zullen 740 frank per inwoner bedragen tegen 624 frank in 1924. Clémente', minister van financiën, herinnerde eraan, dat het plan-Dawes bepaalr, dat de Duitsche be lastingplichtige tenminste even zwaar belast moet worden als de zwaarst belaste onder de geallieerden. Hij voegde rr aan toe, dat hij er niet aan twijfelde, dat aan de uitvoering van dit voorschrift de hand zou worden gehouden. ENGELAND. DE REIZEN VAN DEN PRINS VAN WALES. Londen, 15 Febr. (H. N. Draadloos). Omtrent de reis van den prins van Wales wordt nog gemeld, dat hij na zijn bezoek aan Zuid-Afrika vermoedelijk in de eerste week van Augustus te Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, zal aankomen. Na een kort bezoek aan Uruguay zal hij dan naar Buenos-Aires gaan, waar hij enkele dagen zol vertoeven en na eenige uitstapjes in Argentinië de Andas per trein zal oversteken naar Santiago de Chili. Hij zal langs denzelfden weg terugkeeren en zich te Montevideo weer op de Repulse in schepen, zoodat hij vermoedelijk tegen hot midden van September weer in Engeland terug zal zijn. DE DOMINIONS EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. Het standpunt von Canada. Naar wordt gemeld, heeft de Canodeesche regeering aan de Engelsche regeering medege deeld, dat zij het protocol van Gcnève niet kan aanvaarden en dat zij evenmin een wijzigings voorstel kan doen. IERLAND. EEN WET TER BESTRAFFING VAN HOOGVERRAAD. Londen, 14 Febr. (H. N.) De regeering van den Ierschen Vrijstaat heeft vandaag een wetstontwerp ingediend tot bestraffing van hoogverraad, dat klaarblijkelijk tegen De Valera en zijn aanhangers is gerichtvoor zes ver schillende gevallen wordt met de doodstraf gedreigd, terwijl overigons met gevangenis straf en boeten tot een bedrag van 500 wordt gedreigd. Ook worden geheime organisaties verboden. OOSTENRIJK. EEN DEFICIT VAN 550 MILLIOEN GOUD-KRONEN Volgens een gericht uit Weenen rekent men er daar op, dat de Oostenrijksche begrooting over het afgeloopen jaar een deficit van 550 millioen goudkrqnen zal aanwijzen. BULGARIJE. POLITIEKE MOORDEN Gemeld worot uit Sofia, dot behalve profes sor Nicoia Milef, de directeur van het blad SIovo, bovendien een tot de regeeringsmeer- derheid behoorende afgevaardigde Vrijdag avond om 8 uur op straat door revolverschoten op korten afstand is vermoord. RUSLAND. TROTZKI AFGEDANKT Bij besluit van den raad van volkscommis sarissen is Trotzki ontheven van zijn verplich tingen als lid van den raad voor arbeid en ver dediging. Mij wordt vervangen door Froenze. GRIEKENLAND. DE VERBANNING VAN DEN PATRIARCH. Deze tol aftreden bereid. Naar draadloos uit Saloniki wordt gemeld, heeft de uit Cor.stantinopel verbannen en naar Saloniki uitgeweken oecumenische patriarch zich bereid verklaard af te treden, als daar door de Grieksch-Turksche verhouding verbe terd wordt. ARABIE, DE OORLOG IN HEDJAZ. Vo.gens officieele berichten is Djcddeh nog niet gevallen. JAPAN. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Het Japansche gezantschap te Berlijn spreekt het belicht over een geheim militair verbond tusschen Rusland en Japan categorisch tegen. CHINA. DE AANVAL OP EEN INTERNATIO NALE TREIN. Een Chineeschc schadevergoeding. Londen, 14 Febr. (H. N.). De Chinee- sche regeering heeft maatregelen getroffen om uit de opbrengst der douane-rechten de schade vergoeding te betalen, welke door de buiten- landsche mogendheden is geeisent in verband met den aanval op den internationalen trein tc. Linsjeng, die door bandieten werd aangehou den en bij welke gelegenheid de reizigers uit geplunderd zijn. AANVAL OP EEN TREIN. Stakende arbeiders breken do rails cp. T s i n g t a u, 13 Febr. (V. D.) Stakende spoorwegarbeiders hebben het vrijwillig perso neel van den trein op den Tsiman-Kiautsjau- spoorweg aangevallen; 20 personen werden gewond. De stakers braken de rails op en ver nielden den trein. RECLAluES. Prijs 1—3 regels 3.05. elke regel meer 1.—. van de fijnste en zuiverste harpeffecten tot bruisende forte registers; artistieke afwerking Utrechtschestraat 44. •SF tx*-\53?<6 Geheel Nieuwe sorteering. iJ Zijden Tricol Onderjapon Zw.wil - Bruin 5.75 Prima Qua>. Did baoctkafen 65cL - «cl. Vraati' zlciitzending Kuishoud- Schorten mei of zonder j mouwen j 3.75 - 2,75 „L'HIRONDüLLE", - Langeslraat - Amersfoort Prijzen a contant f 73» WE?XP** WWVI Queenmore,dat door dc Australische regcering was gecharterd, kon- niet vertrekken, hoewel de voorzitter van den zeemansbond beloofd had, dat het geschil non arbitrage zou worden onderworpen. Ons gehakt t*3 steeds ruiver en versch Het ziet zoo rcod ais een kers Hei rundergehakt 45 cent Het varkensgehai t 75 cent. Het is altijd korsvei3ch. E. EESM Electf, Vleesctihouwarij - Arnh. sït3at 21 SPECIALE AANBIEDING IN: STOFZUIGERS VRAAGT HUURKOOP Utrechtscliesiraat 15 Teief. 483 VEREENIGDE STATEN. DE NIEUWE MINISTER VAN LANDBOUW. President Cooliage heeft William Jerdinc uit Kansas benoemd tot minister van landbouw. AFSTAND VAN EEN EILAND AAN MEXICO. B e r 1 ij n14 Febr. (H. N. Draadloos). Dc Ver. Staten hebben aan Mexico het kleine eiland Pichilinguc aan de kust van den Stillen Oceaan afgestaan, waar Amerika in 1861 een kolenstation had opgericht AUSTRALIË. HERLEVING VAN HET SCHEEPVAART- GESCHIL. Londen, 14 Febr. (H. N.) Te Frcmantle in Australië is opnieuw een conflict in het scheepvaartbedrijf uitgebroken. Het stoomschip OosMndië. BATAAFSCHE PETROLEUM MIJ. Geweldige snuiter aangeboord. Uit Batavia wordt geseindDc Batanfsche boorde een gcweldigdcn spuiter aan te Kede- wang in het Tjepoeschc, die losbarstte leen de boring 780 meter diep was. De buizen wer den opgeperst en de zware boorinstrumcnlcn gedeeltelijk opgeslingerd, de boortoren is ver wrong ;n. HERZIENING FAILLISSOMENTSWET. Êen ingediend wetsontwerp. Bij dc Tweede Kamer js ingediend een wets ontwerp tot herziening van dc Faillisscmentswet. In de Memorie van Toelichting wordt o. a. opgemerkt, dat dc opvatting als zouden tracte- menten, soldijen en pensioenen slechts dan in het faillissement vallen, indien krachtens bizon- derc wetten verhaal daarop uitdrukkelijk is toe gestaan, in strijd is met hetgeen met het oog op de belangen der schuldcischers wenschelijk moei worden geacht. Ook bleef ongeregeld de invloed, welken de homologatie van een akkoord uitoefent op de voortzetting der veiifi- catieprocedures. Volgens de voorgestelde bepalingen brengt de homologatie van rechtswege schorsing mede van de verificatie-procedures, welke tusschen een crediteur en den curator worden gevoerd. Een uitzondering wordt alleen gemaakt voo: het geval dat de stukken van het geding reeds tot het reven van ccn beslissing aan den rechter zijn overgelegd. De bedoeling van het wetsontwerp js, ten aan zien van deze en enkele andere punten, de noodig gebleken voorzieningen tc treffen. CONCESSIES VOOR Mï.JNONTGINNING. Voortaan in bandenv an de Statcn- Generoal en niet van dc Kroon. De Minister van Waterstaat heeft ccn wets voorstel ingediend, strekkende het vcrleencn van concessie voor mijnontginning" in plaats van bij de Kroon in handen van de Statcn-Ge- neraol te leggen. De Minister zet nador uiteen welke gedragslijn hij zich voorstelt bij aan neming hiervan. Plannen zijn ontworpen om trent de bestemming van de volgendo mijnvel- den do Peel-mijnveldcn, het mijnvcld-Winters wijk, het mijnveld-Buursc en het inijnveld- Bocholtz. DE KAMERVERKIEZINGEN. Majoor Lambooy Komcrcandidaat R. K. officieren in de provincies Noord-Bra bant en Limbimr ijveren, volgens hot Hsg-, vcor een Tweede Komer-candidatuur van ma joor J. M. J. H. Lambooy, van den gcnerolen staf te dtn Haag. ONDERSCHEIDINGEN. Do president von de Fransche republiek hooft benoemd tot officier in Hot Legioen vnn eer, do luit. kol. Scyffcrdt von den gencrolcn staf en tot ridder in dezelfde orde, kop. van den gen. stuf Carstens, adjudant van den minister van Oorlog. DE AFSCHAFFING VAN DE STAATS LOTERIJ. Ongunstige ontvangst in de Kamer. Naar de Tel. uit parlementaire kringen ver neemt, is het ontwerp tot afschaffing van dc Staatsloterij in de afdcelirvgcn vftn dc Tweede Kamer zeer ongunstig ontvangen. AUeen du anti-rcvolutionaircn cn christelijk-historischcn zullen voor stemmen. STAATSLOTERIJ. Dii ccteursbenocming», Naar wij vernemen, is met ingang van 'I Maart 1925 benoemd tot Directeur van do Staatsloterij te 'sGravonhnge de heer Th. San* ders, thans Rijksbetaalmeester tc Tic!. ONZE RIJKSDAALDERS. Popieren of zilveren Vo'gcns een incdedeeling van don Minister van Financiën is de ommunting van rijksdaal ders tot guldens van het lagere gehalte reeds geruime n tijd geleden stopgezet in nfwachting van de verschijning van het rapport der Staatscommissie voor het Muntwezen. Dat repport moet worden afgewacht ulvorens een beslissing kon worden genomen over dc raag of uan den papieren rijksdaalder ccn blijvende j plaats in ons betalingsverkeer meet worden gegeven. Mocht die vraag bevestigend worden beantwoord, dan zal allicht dc zilveren rijks daalder uiü drrt verkeer moeten verdwijnen, meent do Minister. NIEUWE REGELING VAN HET GEORGA NISEERD OVERLEG BIJ HET P. T. T.-BODRJJF Een ministcricclc beschikking. De Hoagschc verslaggever v an Het Volk- meldt Tengevolge van dc verbreking van het kon- tnkt tusschen do regeering en den neutralen postbond, heeft dc minister van Waterstaat maatregelen getroffen om het georganiseerd overleg in het P. T. T.-bedrijf voortgong to doen vinden. Wij sernemen althans, <lnt de minister de volgende beschikking heeft bekend gemaakt Zoolang cn voor zoolang het kontakt met een organisatie of een vakverccniging door de regeering is verbroken, is het lidmaatschap der kommissie onvereenigboar met het lid maatschap dier organisatie of vakvereeniging. Het bestaande lidmaatschap dezer kommissie vervalt alsdan van rechtswege. DE N. V. DE HOOGSTRAAT. Minister Colijn geeft gcc'n antwoord op vragen. Naar öanleiding van dc oprichting van dc N. V. De Hoogstraat (d. w. z. die tot exploi tatie van het landgoed van minister Colijn te Leersum) was in het voorloopig verslag der Eerste Kamer over de begrooting van Finan ciën onder het hoofd „Richtigc heffing der directe belastingen" gevraagd, waarom deze vorm van overdracht van de bezitting, welke zich leent tot het reserveeren van winst, is ge kozen. Minister Colijn heeft thans in zijn memorio door MARGARE1 PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 40 HOOFDSTUK XV. De naam Durward. De Dunvords ontvingen het nieuws van de verloving van hun zoon met ongeveinsde ver rukking. Geoffrey was stralend van voldoening, dat zijn persoonlijke verwachtingen vervuld werden en Elisabeth was nooit liever geweest dan in de dagen, die nu volgden. Zij liep rond zoo stralend en tevreden als een kind, dat zijn grootste wensch vervuld heeft gekregen en zelfs de vreemde, achterdochtige terughoudendheid, die gewoonlijk in haar blik log, moest nu wij ken voor het stralend geluk, dat er in scheen. Zij drong er op aan, dat de datum van het huwelijk spoedig vastgesteld zou worden en Sara, die een mismoedig gevoel had dat niets er in den grond veel op aankwam, stemde er zonder eenige opgewektheid in toe. Gedreven door allerlei tegenstrijdige invloeden, had zij de schepen achter zich verbrand en hoe eerder die teekenen vand ien brand vernietigd waren hoe beter. Maar op het verdere voorstel van de Dur- wards, dat zij met hen mee zou gaan naar Barrow Court inploats van naarMonlcshaven terug te keeren, ging zij met kalrhe beslistheid niet in. „Neen, dot kan ik niet doen", zei ze. „Ik heb dokter Dick beloofd, dat ik terug zou komen." Elisabeth glimlachte luchtig. Blijkbaar had zij geen gewetensbezwaren om een belofte niet te houden. „Dat is makkelijk le schikken", verklaarde zij. „Ik zal aan je dierbaren dokter schrijven en zeggen, dat wij je niet kunnen missen." Zoover het haar betrof, zou Sara graag het voorstel van Eiisabeth hebben aangenomen. Dc gedachte naar Monkshaven terug te gaan, was haar ontzettend pijnlijk hoeveel herinneringen zouden haar daar bestormen! Maar zij had Selwyn beloofd, dut zij terug zou komen cn zij had een afkeer een belofte niet na te komen, zelfs in een betrekkelijk onbelangrijke zaak, zoonis deze scheen. Elisabeth kwam in verzet. „Je stelt dr. Selwyn boven ons", verklaarde zij, in heilige verbazing. ,,Ik heb het hem eerst beloofd", antwoordde Sara. „In mijn plaats zou jij hetzelfde doen." Elisabeth schudde het hoofd. „Dat zou ik niet", antwoordde zij met groote beslistheid. „De menschen, die ik liefheb, ko men eerst de rest komt er niet op aan." „Dan ben ik blij, dat ik tot die menschen be hoor", antwoordde Sara lachend. „En dan moet ik je zeggen, dat ik je hoogst immoreel vindt". Elisabeth keek haar nadenkend aan. „Misschien ben ik dat", stemde zij toe. „Ten minste van een conventioneel standpunt be zien. Vast en zeker zou ik nooit een van die zoogenaamde moreele bezwaren het geluk la ten bedreven van iemand, die ik liefhad. Maar ik geloof, dat jij dat wel zoudt doen en zoo zouden wij allen opgeofferd worden ter wille van die onnoozele belofte, die je aan dr, Sel wyn gedaan hebt" Sara lachte en kuste haar. „Ik vrees, dat het zoo zal moeten", zei ze Wanneer iets haar had kunnen verzoenen met de opoffering, die zij zich oplegde door naar Monkshaven terug te keeren, don wos het we! de hartelijkheid geweest, waarmede zij bij haar terugkomst werd begroet. Selwyn en Mol ly haalden haar van het station af en Jane Crab, uitgedost met een nieuwe muts en schort, die /.ij vooi deze gelegenheid gekregen had, stond aan het hek, teen eindelijk da ponny- wagen voor het huis stilhield. Zelfs mevrouw Selwyn had zich de inspanning getroost be neden tc komen en Wachtte in de hall om de teruggekeerde zwerfster te begroeten. „Het zol ccn gioote troost zijn je weer hier te hebben, beste", zei ze met ongewone har telijkheid in haar stem en plotseling voelde Sara zich beloond voor de vele moeilijke uren, die zij boven in die weelderige, overdreven- warme zitkamer had doorgebracht met te trachten de belangstelling van mevrouw Sel wyn voor iets anders dan haar eigen gewich-- tige persoon te winnen. „Jc ziet er magerder uit", zei Selwyn zon der veel omslag, toen Sara haar hoed en man tel afdeed. „Wat heb je uitgevoerd Zij bloosde even. „O, dat komt van het zwieren, denk ik. Ik heb gewoonweg in een roes geleefd. Het hin dert niet, doctei Dick, je zult me wel weer aandikken met jullie gezonden, Inndelijken kost cn je frissche buitenlucht. Goede hemel I" riep zij uit, toen hij zijn grooten duim en wijsvin ger om hoar te smallen pols sloot en bedenke lijk hot hoofd schudde. „Kijk niet zoo ern stig 1 Ik heb altijd tot de mageren behoord, hoor I" „Ik vind niet, dat Londen deugt voor je", bromde Selwyn ontevreden. „Je pols is even onrustig als een primitieve, oudenvetsche bios coopfilm. Je moest niet zoo'n herrie mjken om weer ven ons weg le loopen Bovendien, wij kunnen het niet zonder je stellen, beste." Met een schok schoot Saia de gedachte aan haar naderend huwelijk door het hoofd. Hoe ter wereld moest zij het aan deze goede vrienden, die er zoo vast op rekenden, dat zij bij hen zou blijven, vertellen, dat zij binnen drie maan den dat wns de langste termijn, dat Elisa beth wilde wachten hen voorgoed ging ver laten?. Het was onmogelijk hun zoo'n koud stortbad te geven temidden van de vreugde en de hartelijkheid van hun begroeting en zij be sloot te wachten tol tenminste den volgenden dag met hun het feit van haar engagement te vertellen. Toen de morgen kwam, deden dezelfde argu menten dienst voor een verder uitstellen en naarmate dex dog voorbijging werd het steeds moeilijker het onderwerp op de proppen te brengen. En in deze andere omgeving temidden van andero invloeden, kwam voor Sara bijna onver mijdelijk de reactie. Niet, dat zij bepaald be rouw hud over haar engagement, maar toch was zij op dit oogenblik zoo overgevoelig ten opzichte ervan, dat zij een weerzin voelde bij de gedachte aan de gelukwensclien en al de vriendelijke, goedgemeende drukte, die hel be kend worden onmiddellijk ten gevolge zou hebben. Zij maakte zich kregelig wijs, dat dit alleen v/as omdat zij nog geen tijd had gehad gewend te roken aan de gedochte, dat zij Tim's toe? komstige vrouw wasdot later, wanneer rij meer er aan gewend was, het vooruitzicht van door haar vrienden gelukgc-wenscht te worden haar minder onaangenaam zou zijn Zij had ten slotte het feit onder oogen te zien, dat het hu-j welijk voor haar niet de vervulling was, die de kroon zette op haar leven; een huwelijk met Tim zou nooit anders zijn dan een surro gaat, niet het allerbeste. Met deze gedachten besloot zij ten slotte voor het oogenblik niets van haar verloving te zeggen, maar de draden van het leven in Sun- nyside weer op te nemen, alsof die veelbewo gen maand in Londen met het onverwachte hoogtepunt niet bestaan had. Toen zij deze beslissing eenmaal genomen had, gaf het haar een eigenaardig gevoel van verlichting. Zij vond het prettig, dot zij de oude pewoonto van toezicht houden op het Sunnysi- dehuishouden weer kon opvatten, zichzelf on misbaar kon maken voor Selwyn, zijn vrouw's humeur wat beteugelen en een waakzaam oog houden op Molly. Dit laatste, bemerkto Sara, was verreweg het moeilijkste deel van haar taak en de vage vrees, die zij had gekoesterd cn tot op zekere hoogte met Selwyn gedeeld voor haar ver trek naar Londen, nam steeds toe. Molly was oltijd een werkelijk allerliefst in consequent schepseltje geweest, met het hu meur van eon engel cn de openhartigheid von een kind, maar nu was zij vreemd, zenuwachtig en prikkelbaar geworden, zij kon plotseling blozen of verbleken zonder eenige blijkbare reden en met een zekeren achterdocht liet zij zich zoo min mogelijk over haar komen en gaan uit. Zij was belachelijk boos, wanneer iemand belangstelling toonde in haar doen cn laten en snauwde Sara gewoon af toen de2e langs haar neus weg eens informeerde of Lester Kent nog in de buurt woonde. (Wojd* vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1