Liebig Harmoniums WOLLEN Pianohandel L. KLEIN DE EEMLANDER" BUITENLAND. ELECTRISGHE KACHELS F. H. LOMANS FEUILLETON. De Kluizenaar van far-Énd. ASOtlMEMENTSPRIJS p1 n"fT5 7" Ame~ PRUS DER ADIERTENTIEH met inbeprip van een PHILIPS LAMPEN. Lunchroom Princesso 23e Jaargang No. 200 ioort 210, Idem üaaco per post f 3.—; per week (met era lis verrek ermg tegen ongelakkca) 0.17* atjomderlijke nummers Cj05. RTSCH DAGBLAD Ff DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINa N*.«7»10. TEL.INT.sia. Maandag 23 Februari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadighclds-adTe^teAttën voor dc helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xeer vooideeiige bepalincen voor bei advericerea bene circaiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. In afwachting von het rapport der militaire controle-commis sie. Parijs, 21 Febr. (H. N.). De raad van gezanten is vanmorgen bijeengekomen om het verslag der inteTgeallieerde commissie van contrólc te bespreken. De toelichting van het militaire comité to Versailles is nog niet ont vangen. DE BESTENDIGING VAN DE BEZETTING DER KEULSCHE ZONE. Franschc voorwaarden voor do ontruiming. P a r ij s, 2 2 Febr. (Cour.) De Britsche ge zant, lord Crewe, heeft gisteren een onderhoud gehad met Herriot over het rapport der intcr- geallieerde controle-commissie en de conse quenties daarvan ten aanzien van dc bezetting der Keulsche zone. Een officieele mededceling omtrent het be zoek van Austen Chamberlain aan Herriot op zijn reis naar Genève heeft den Quay d'Orsay nog niet bereikt. Het vooruitzicht van deze ontmoeting wordt te Parijs met instemming begroet, doch er bestaat eenige bezorgdheid tengevolge van het uitstel der regeling van de hangende kwesties. Eveneens is men eenigs- zins bezorgd ten aanzien ven wat men meent, dat het Britsche standpunt is. Dc Fronschen wenschen in de eerste plaats, dat de veiligheid van Frankrijk in geen enkel opzicht verminderd zal worden, zoordat een duurzame regeling is getroffen voor de toe komst. Uit strategisch oogpunt is Keulen dc sleutel van dc geheele verdedigingslinie van den Rijn, en men vindt het een dwaasheid de zen sleutel uit handen te geven, voordat defi nitief is vastgesteld welke garanties tegen een aanval ervoor in de plaats zullen komen en op een tijdstip, dot men, volgens de Franschen, onwederlegbare bewijzen in handen heeft von Duitschlands wil tot een revancheoorlog. De Franschen willen niet toegeven, dat de ont ruiming van de Keulsche zóne een kwestie is, tvelke geheel afgescheiden van het olgemecne vraagstuk der veiligheid behandeld kan wor den. Dientengevolge zijn zij volstrekt tegen het denkbeeld, de Diritschers uit te noodigen de aangelegenheid met de geallieerden te be spreken. Men neemt hier aan, dot de eischen ten aan zien van de ontwapening duidelijk genoeg zijn neergelegd in het verdrag van Versailles, en dat het ingebreke blijven van Duitschland om aan deze eischen te voldoen even duidelijk worde aangetoond door het rapport der inter* gealiiecrdc contróle-commissie. Men acht het daarom niet noodzakelijk de Diritschers te la ten overkomen om over deze kwestie te spre ken. Men zou dot hier als een toeken van zwak heid beschouwen. Dientengevolge zijn hier de berichten niet gunstig ontvangen, volgens wel ke de Britsche regeering dc ontruiming van de Keulsche zóne wenscht tc regelen, voordat het aigemeene veiligheidsprobleem ter sprake komt en zou voorstellen den Duitschers te ver zoeken deze zaak mede tc bespreken. Paul-Boncour, die Frankrijk bij den Volken bond vertegenwoordigt, heeft, volgens een in terview, heden in de Figaro gepubliceerd, twee voorwaarden genoemd, waarop Frankrijk zou willen toestemmen in een ontruiming van de Keulsche zóne, en wel To. de onderieekening van een Fransch-Brit- sche defensieve overeenkomst en 2o. de organisatie van een permanente con trole-commissie in Duitschland. Hij zette cchteT uiteen, dat de overeenkomst met Engeland niet slechts de Oostelijke gren zen van Frankrijk en België dient te bescher men, doch alle grenzen, vastgesteld bij het verdrag van Versailles, dient te garandeeren. Het moet verder mogelijk zijn, dat andere na ties, waaronder ook Duitschland, zich bij de overeenkomst aansluiten. Dit "zou ipso facto in sluiten Duitschland^ toetreding tot den Vol kenbond. Met betrekking tot de militaire controle in. Duitschland acht Paul Boncour een permanen ten inspectiedienst door agenten van den Vol kenbond in het Rijnland en het overige gebied, door de geallieerde troepen op het oogenblik bezet, noodig. En menig Franschman, zegt hij, zal nog kunnen tegenwerpen, dat een derge lijke vorm van controle geen bescherming zal bieden tegen een plotsclingen luchtaanval. Paul-Boncour verklaarde zich ten slotte voor een scherpe controle der verschillende regec- ringen op de particuliere fabrikanten en han delaren in oorlogstuig. Immers dit kan eenige garantie geven tegen het aanleggen van mu- nitievoorroden door Duitschland in het, bui tenland. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. B e r 1 ij n, 2 1 Febr. (H. N. Draadloos). Van Trendelenburg en Raynoldy, de Fransche minis ter van handel, hebben besloten de verdere be sprekingen uit te stellen, totdat Raynaldy uit Marseille terug zal zijn, waar dc Fransche Ka mers van Koophandel een nationale bijeen komst houden. Intusschcn zullen de beide dele gaties de voorstellen, van beide zijden gedaan, zoowel voor een modus vivendi els voor een definitieve handelsovereenkomst, bestudceren. DE MOEILIJKHEDEN MET ROEMENIË, Inzake het Duitsch-Roemcensch geschil heeft de Roemeen^che minister van .buitenlandsche zaken verklaard te hopen, dat Duitschland nog op het laatste oogenblik Roemenië's gewettigde aanspraken zal vervullen. Zaterdag is een mi nisterraad gehouden, die vermoedelijk den da tum vast zou stellen, waarop de represaille maatregelen tegen Duitschland zullen worden toegepast DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Verdaging van den landdag tot 5 Maart. B e r 1 ij n, 2T Febr. (H. N. Draodlóos). De Pruisische landdag is'tot 3 Maart verdaagd, ten einde aan de verschillende partijen gelegenheid te geven om over de mogelijkheid van een nieuw kabinet te beraadslagen. De conserva tieven en communisten verlangen ontbinding van den landdag en het uitschrijven van nieu we verkiezingen, terwijl de partijen van de con stitutie van Weimar nog steeds hopen, dat Marx een nieuwe poging zal willen wagen en een kabinet op den grondslag von dc coalitie van Weimar te vormen. Op 4 Maart zal de verkiezing van den nieuwen eersten minister plaats hebben. DE FRANSCHEN EN HET SAARGEBIED. B e r 1 ij n, 21 Febr. JH. N. Draadloos). De politieke partijen van het Soargebied hebben een nieuw memorandum tof ócn Volkenbond gericht over de onhoudbare in- en tritvoerpö- litiek door de Fronschen in het Saorgebied ge volgd. DE VERNIELING DER ZEPPELINWERF TE FRIEDRICHSHAFEN. Een Amerikoansch protest. Senator Cópeland heeft een motie ingediend om het departement van staat to verzoeken aon den gezantenraad mee te declen, dat do regeering zich verzet tegeen de vernieling van de Duitsche Zeppelinwerf. Copeland zeide, dat er bericht was ontvangen, dat de gezantenraad zich had uitgesproken voor de verwoesting, waf een ramp zou zijn voor de heele wereld. SPOORWEGCONFERENTIE TE KONIGSBERGEN. B e r 1 ij n, 21 Febr. (H. N. Draadloos). Op de spoorwegconferentie te Konigsbergen is tus- schen de Duitsche, Litausche en Russische ge delegeerden overeenstemming bereikt omtrent de nieuwe spoorwegtarieven voor het reizigers- cn goederenverkeer. Dit nieuwe tarief Z3l op 1 April ingaan. EEN NIEUW MIDDEL TEGEN TUBERCULOSE Gemeld wordt uit Giessen, dat de arts dr. Arthur Becker, van de universiteit aldaar, een nieuw procédé heeft uitgewerkt met betrek king tot de behandeling van tuberculose en verrassende resultaten heeft beteikt. Het pro- EECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. van de fijnste en zuiverste harpeftecten tot bruisende forte registers; artistieke afwerking Utrechtschestraat 44. RNierop ZAArcesxR. QOJitlW Vesten Sjaals Handschoenen IJstruien Slaapsokken „L'HIftOfiOELLE" 16-13 Langesiraat SffiEBB AMERSFOORT Utrcclitschestrnat <S, Tel 310. SOEP, VLEESCE (naar aeuza.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25 Utrechtschestraat 15 Tel, 483. cédé berust op dc bestrijding der bacillen door autovaccinc. BELGIE. OUD-MINISTER HELLEPUTTE. f Te Leuven is gisterochtend, naar de Cour. meldt, in óer. ouderdom van ruim 75 jaar de minister van staat Georges Helleputie (Katho liek) gestorven. De overledene, die te Gent werd geboren, studeerde aldaar voor civiel- ingenieur en wercl op jeugdigen leeftijd als hoofdleeroar naar Leuven geroepen. In 1899 vaardigde Maeseyck hem naar de Kamer af. De opkomst der democratie maak te, dat de Belgische Katholieke partij toen lei ders noodig had, die geen conservatief ver leden hadden. Helleputto was daartoe de ge schikte persoonlijkheid. Hij was soepel van geest, een handig debater en van grootc aige meene ontwikkeling. Gedurende veertig jaren was zijn invloed van dien aard, dat men hem den „keizer der Kem pen" noemde. Onder Leopold II was Helleputte minister van openbare werken. Naderhand, als minister van spoorwegen, moderniseerde hij het spoor wegnet. De overledene heeft zich steeds sterk gekant tegen de konaliseering van de Schelde bij Ant werpen. Voorts stichtte hij de boerenbonden, dien machtigen vleugel van de Katholieke partij. Den laatsten tijd was hij in de partij dc schakel tusschen de conservatieven en de de mocraten. Tijdens den oorlog maakte Helleputte deel uit van het ministerie te Havre. Hij was de zwager von den overleden minis ter-president Schollaert. HET PROCES-DEMAN. Een vrijspraok. Het Hof von Beroep tc Brussel heeft Zater dag den Vlaming Remi Demon, die door de corrcctioneele rechtbank tot drie jaar gevange nisstraf werd veroordeeld wegens moord op den Waal Maquet tijdens een Vlaamsche be- loog-ing bij de Beurs te Brussel, vrijgesproken. Het Hof oordeelde dat de beklaagde zich in staat vnn wettige zelfverdediging bevond. FRANKRIJK. VERSCHERPT TOEZICHT OP DE INKOMSTENBELASTING. Bij de behandeling von de wet op de midde len heeft de Kamer Zaterdag een bepaling aan genomen, woarbij dc contrólc op de aangiften voor de inkomstenbelasting verschorpt wordt, waarbij als grondslag aangenomen wordt de uitgaven der belastingplichtigen en de uiterlijke tcekenen von rijkdom. OPHEFFING DER BORDEREL-COUPONS. Officieel wordt uit Parijs gemeld, dat de borderel-coupons bij decreet opgeheven zijn Dit decreet is nog niet officieel afgekondigd wegens den loten zittingsduur der Kamer, maar zal morgen of fideel worden afgekondigd. Van dien dag af zal geen enkele formaliteit mecj worden vercischt, noch in Frankrijk noch in het buitenland, om coupons van de Fransche waarden in te wisselen ENGELAND. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Londen, 21 Febr. (H. N. Drl.) Het bul letin van hedenmorgen zfcgt, dat de tempera tuur nog- steeds niet gelijkmatig is. Dc koning gaat echter langzaam vooruit. De drie doctoorcn, die den koning behande len, zijn Zaterdagavond opnieuw ten poleize geroepen, waar zij drie kwartier vertoefd heb ben. Men verwacht, dat de symptomen van de bronchitis door de behandeling op bevredi gende wijze zullen verdwijnen, maar een snelle genezing is nauwelijks te verwachten. Londen, 22 Febr. (V. D.) Naar meege deeld wordt, heeft de koning een rustigen nach( doorgebracht en gaat hij thans goed voot uit. Zijn geneesheeren houden rekening met een spoedig herstel. Verwacht wordt dat de luchipijpaandoening verminderen zal, doch van een snel herstel zal onder deze omstandgheden geen sprake zijn. DE BRITSCHE LEGERBEGROOTING. Vermindering' van uitgaven. Londen, 21 Febr. (H. N. Drl.) Hoewel de legerbegrooting nog niet voor publicatie ge reed is, weet de Times reeds mee te deelen, dat deze zoowel een vermindering van de uit gaven als van het aantal manschappen te zien zal' geven. De uitgaven zullen volgens dc Ti mes 500.000 lager zijn dnn verleden jaar, terwijl het aantal manschappen met 900 zal worden verminderd. In totaal wordt op de be grooting 44V: millioen aangevraagd, wat op een terugkeer tot den normalen toestand van voor den oorlog wijst, indien men rekening houdt met de aigemeene verhooging van de levensstandaard heden ten dage. Zoo is b.v. de soldij der soldaten gestegen van 7 sh. tot on- gevaor per week, terwijl ook de uitgaven in verband met den gTOotcn oorlog toegeno men zijn en do pensioenen verhoogd zijn. Do legerbegrooting is thans Jn den tijd van 3 jaar 18 millioen verloogd. LORD BIRKENHEAD OVER HET EGYPTISCHE VRAAGSTUK. Londen, 21 F cr. (H. N. Drl.) Lord Birkenhead heeft gisteravond in een rede te Birmingham ook het Egyptische vraagstuk aangeroerd, waarbij hij zeide, dat Austen Chamberlain bij dc behandeling von dit vraag stuk niet is afgeweken van dc politiek, die zijn voorganger, Mncdonald, zoo moedig heeft aan gevangen. Macdonold heeft bij de behandeling der Britsch-Indische of Egyptische vraagstuk ken steeds op ondubbelzinnige wijze te kennen gegeven in welke mate hij ten opzichte van Brilsch-Indië en Egypte tegenover Engeland verantwoordelijk was en zijn opvatting onvtrant zijn verantwoordelijkheid is dezelfde als die von zijn opvolger. EEN BRITSCHE LEENING VOOR DANZIG. B o r 1 ij n, 2 I Febr. (H. N. Draadloos). De senaatsvoorzitter van de vrije stad Donzig heeft te Londen met Engclsche bankiers een overeenkomst gesloten voor een leening van' Tja millioen pond, waarvan do opbrengst be stemd is voor uitbreiding vnn de haven van Donzig en vergrooting van de clectrische krachtstalions. DE POLITIEKE FONDSEN DER TRADE UNIONS. Oen felle strijd in het Logcrhufs volt to voorzien. Zaterdag is do tekst gepubliceerd van een wetsontwerp betreffendo de Trade LInions, dat is ingediend door het conservetieve Lagerhuis- lid Moe Quisten en den eersten grootcn po* liticken storm in het nieuwe parlement dreigt te zullen veroorzaken. Het eenige doel van het ontwerp is tc voorkomen, dat do geldmiddelen der Trade Unions worden besteed voor poli tieke doeleinden. De Trado Unions mogen volgens het voorstel wel afzonderlijke politie ke fondsen houden, moor geen lid mag ge dwongen worden daarvoor bij tc drogen, tenzij hij zich schriftelijk daartoe bereid heeft ver* klonid. Tof dusver luidt de wet, dat een lid van een Trade Union, hetwelk niet wcnscht bij te dragen aan politieko fondsen, daarvan het bestuur op de hoogte moet stellenanders zal hij ook daarvoor contributie moeten betalen. LobouT-leden beweren, dat het werkelijke doel von do wet fs dc politieke mocht van do Trade Unions te verlammen door hen to be- roovcn van de contributies der leden, dio do Labour-Partij niet steunen. De conservatieve leden zijn het over het algemeen eens met het principe van het voorstel, mour velen zijn van gevoelen dat de maatregel do rechter- en lin kervleugels der Labour-Party naar clkoor too zou brengen. Nu staat ol vast, dot verscheidene leden van het kabinet zich krachtig tegen het voorstel zullen verzetten, dot 6 Maart in het Lagerhuis in behandeling zal komen. SNEEUWJACHT BOVEN HET KANAAL. Londen, 22 Febr. (V. D.). Een verblinden-* dc sneeuwjacht heeft gisteren over het En- gclsch Kanaal gewoed en het scheepvaartver keer moeilijkheden veroorzaakt Dc schepen, die zich op zee bevonden, werden met kanonschot ten voor den sneeuwstorm gewaarschuwd. ZWEDEN. BRANTING'S TOESTAND ERNSTIG. Stockholm, 23 Febr. (V. D.) De toe stond van Brnnting is zorgwekkend. i BULGARIJE. DE POLITIEKE AANSLAGEN. Bommen en hclschc maclu'nes verborgen. Uit Sofia wordt bericht, dat de leden der Bulgaarsche regeering, die op een hofbal wa ren genoodigd, aon den dood zijn ontsnapt. Dc politie onderzocht het palcis, vóór de gas ten kwamen cn vond voldoende bommen en hclsche machines verborgen, om vrijwel het gchecle paleis in dc lucht te laten vliegen. Vele Een enkel woord verraadt een gansche ziel. Rodenbach. door MARGARET PEDLER, Geautoriseerde vertaling van W. E. PONT. 46 Sara 2weeg, haar gedachten stonden stil bij het feit, dat geen enkel detail ooit aan Garth's aandacht ontsnapte. Zelfs in de haast van hun vertrek, tenvijl hij het heele plan voor Molly's achterholing aitdacht, hod hij nog' tijd von den om mondvoorraad voor den tocht te be stellen. Een uur later stopten zij voor het voornaam ste hotel van de eerste grootc stad op hun weg en Garth vernam dot een auto, die volgens de beschrijving die van Lester Kent moest zijn, daar had stilgehouden cn dat de inzittenden haastig eer» maaltijd gebruikt hadden. „Ze zijn hier hier geweest en zijn ddfclelijk weer verder gegaan", vertelde hij aan Sara. ^Blijkbaar wil Kent. geen kans loopen achter haald to worden", zei hij grimmig. En een oogenblik later waren zij weer op weg. De schemering ging over in duisternis en de groote lichten van de auto wierpen felle Stralenbundels op den weg. die zich als een breede band mijl na mijl eindeloos voor hen uitstrekte. Aan beido zijden werden de bosschen steeds donkerder, en schenen naast hen voort te mar- cheeren als een leger vün spoken, terwijl do auto voortvloog tusschen de rijen van zware stammen. Boven hun hoofden kwamen enkele sterren te voorschijn aan den donkeren hernel, jbleeke, trillende lichtvonkjes vergeleken bij het warme, gouden schijnsel dat de lichten var. de auto recht vooruit wierpen. j Nu verminderde Garth de vaart. „Waarom stopt u Sara's stem, die weer trilde van vrees, klonk uit de duisternis. „Ik stop niet Pc rijd alleen wat langzamer, qmdat ik denk, dat het hoog tijd is om te eten. 3fou u misschien die twee ieeren tasschcn, dio dear vóór u bevestigd zijn, willen openmaken? Alles wat juffrouw Jud^on aan nectar en am brozijn heeft bijeengebracht is daarin." Sara boog zich voorover en gespte de riem van een platte Ieeren tascn open, die samen met een andere tasch, die 'n ficsch inhield, beves tigd was naast het portier van de auto. Zij haalde er een zilveren sandwich-doos uit, open de het deksel en hield Garth de doos voor. „Help u zelf. En zou u zoo vriendelijk wil len zijn" hij sprak een beetje onzeker en zij kon de uitdrukking van zijn gelaat niet zien in het donker „om mij mijn deel bij kleine stukjes tegelijk in mijn mond te stop pen De weg is hier zoo slecht, dat ik beide handen noodig heb om het stuur te houden." Zwijgend brak Sara de sandwiches en voerde hem stukje voor stukje, terwijl hij het wiel ste vig omklemd hield en zij in volle vaart voort joegen. Die kleine, intieme handeling gaf een vreem de trilling door heel haar lichaam. Het scheen alsof zij erdoor bij elkaar gebracht werden en de herinnering oan die weken van bittere on verschilligheid, die achter hen lagen, erdooi vervaagde. Zoo iets was belachelijk en onmo gelijk geweest in de atmosfeer van bestudeerde vormelijkheid waarin hun vervreemding hen ge bracht had en Sara glimlachte even bij zich zelf in de duisternis. „Nog één hapje I" kondigde zij oan, toen zij dc laatste sandwich halveerde. Een oogenblik later voelde zij hoe zijn lip pen plotseling een brandenden kus op haar hand drukten, en ze trok terug, alsof zij gesto ken was. Zij trilde van het hoofd tot de voeten, iederp zenuw was gespannen, cn één oogenblik had zij het gevoel, dat ze hem hoatte. Hij was zoo vriendelijk geweest, zoo hartelijk, zoo echt de goede kameraad in dit moeilijke geval, waar voor Molly's vlucht hen geplaatst had en nu had hij weer alles bedorven weer den minnaar gespeeld, tenvijl hij haar duidelijk ge toond had, dat hij er niets mee bedoelde. Zeker voelde hij, wat haar gewaarwording was haar snelle terugtrekken eerst lichame lijk, toen geestelijk. „Vergeef mij T zei hij zacht. Ik zal u niet weer beleedigen." Zij antwoordde niet en even later voelde zij, dot de auto tot staan gebracht werd. Een he vige schrik overviel haar. „Wat is er Wat doet u vroeg zij en do korte vraag verried duidelijk haar plot3clingen angst. Hij lachte even. „II hoeft niet bang te zijn", begon hij. „Dat ben ik niet I" viel zij haastig in de rede. „Neem me niet kwalijk," zei hij droog, „dat is u wel. U vertrouwt mij in 't minst niet Wei", en zij vermoedde meer dan zij zag hoe hij de schouders optrok bij deze woor den „ik kan u geen ongelijk geven. Het is mijn eigen schuld, veronderstel ik." Hij remde de auto en deze bleef staon tril lend als een levend wezen in de duisternis. „U moet mij vergeven, dat ik zoo'n materia list ben", ging hij kalm vooit, „maar ik moet absoluut wat te drinken hebben cn ik ben niet acrobaat genoeg om dat klaar le spelen, zelfs niet met uw huip wanneer wij dertig mijlen per uur rijden." Hij lichtte de flesch uit de tasch en toen zij beiden gedronken hadden, nam Sara deze voor zichtig van hem over, schroefde do sluiting dicht en wilde het zilveren bekertje zoo vast maken, dat het over het bovenste deel van de flesch heen paste. Tegelijkertijd voelde zij, dat de auto weer vooruit begon te gaan en toen hoe het pre cies gebeurde wist zij niet maar terwijl zij in de duisternis met de flesch zat- to peuteren, stootte zij het bekertje tegen de flesch aan, het vlóóg haar uit de handen over den rond vnn de auto heen. Instinctmatig boog zij zich naai buiten, om tc trachten het tegen te houden, en op hetzelfde oogenblik liet het portieT los cn zij viel uit de auto. Zij had het gevoel dat do aarde onder haar bewoog, een vrceselijk ge suis klonk in haar ooren cn toen kwam de' be wusteloosheid over haar. HOOFDSTUK XVTIL De openbaring van den nacht. „Goddank, zij is alleen maar bewusteloos I" De beteekenis van deze woorden, die lang zaam door den dikken nevel, die haar scheen te omringen, Sara's geest bereikten, drong nog maar half tot haer door. Het was alsof iemand zij wist eigenlijk niet wie plotseling uiting had gegeven aan haar eigen gevoel va** ver lichting. Eerst kon zij niet bedenken, waarom zij zoo'n dankbaar gevoel van verlichting had. Maar langzamerhand toch begonnen de nevelen op tc trekken en zij begon zich iets te herinneren. Zij wist weer, dat ze iets had laten vallen ze kon zich niet voor den geest halen wat het precies geweest was, maar zij wist dat ze een heftige beweging hod gemaakt om het op tc vangen. Toen je, nu herinnerde ze het zich' al duidelijker was iets, waartegen zij aan leunde, plotseling geweken wat het was, her innerde zij zich nog niet cn een ondeelbaar oogenblik had zij geweten, dot zij zou vallen, dood zou vallen of ten minste vreeselijk ge wond of verminkt zou worden. En nu scheen ze heelemaal niet gekwetst te zijn I Zij had geen pijn, alleen haar hoofd voelde vreeselijk zwaar. Maar verder voelde ze zich best. Iemand hield haar vost, het was bijna alsof zij achterover in een stoel lag en tegen haar wang voelde zij de zachte warmte von bont „Soio liefste r Het was de stem van Garth, vlak bij haat oor. Hij was het, die haar in zijn armen hield. O, nu wist ze het. Ze waren somen op het eiland, en hij had haar gevraagd, of zij om hem gaf. Natuurlijk deed ze dot I Het was zaligheid zoo in zijn armen te liggen, met de oogen ge sloten, en zijn stem te hooren die diepe, ongelukkige stem van hem die nu plotse ling zoo ongelooflijk teer en zacht werd. „Nu ben je van mij, b'efste I Nu heb ik je in mijn armen, dezen ééiten keer, mijn eigen lie- veling V' „Neen, dat kon toch met zoo zijn, want Garth had haar toch immers niet lief. Hij hod maar gedaan alsof.... het was niet in ernst geweest. Het moest Tim zijn, die tegen haai sprak, Tim, met wien ze zou trouwen...." (Wordt vcnrolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1