AMERSFOORTSCH DAGBLAD Gebr. Perzina Piano's WOLLEN A. VAN DE WEG - Langestraat 23 Pianohandel L. KLEIN De KlÉenaar van Fai-End. IBOMiEMENSPRUS Zl ,7" Amc~ „DE EEMLANDER' BUITENLAND. FEUILLETON. PRIJS DER ADVERIENTIÊN met inbegrip van een Emserwater - Emserzout - Einserpastilles 1 Wybert-tabletten - Valdapastilles volle zangrijke toon, uitgebreide Sorteering 23e Jaargang No. 2&I toort 2.10, idem Iran co per port I—per weck (met gratis rerrekerng ttgca owgelukica) f 0.17* aisoaderlijkc na 1 Cj DIRECTEUK-UITGEVE*: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2A. POSTHEKENIM# M«. 4T»10. TÏL. I*T.«1*. Dinsdag 24 Februari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb>e* dingen en Ueidadigheids-adve^tentiSn voorde helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooideclige bepalingen voor bet adrerletten tene circulaire, bevattende de voos waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. ITALIË EN DE VOLKENBONDSRAAD. Dc vroegere minister van buitenlandsche za ken Scialoja, is tot gedelegeerde van Italië bij den Volkenbondsraad benoemd. TURKIJE EN DE INKRIMPING DER BEWAPENING. Turkije zal deelnemen aan de conferentie tot beperking van de bewapening te Genève. DUITSCHLAND. PRESIDENT EBERT IS ZIEK. Een blindedarm-operatie. President Ebert heeft blindedarmontsteking en zou gisteravond geopereerd worden. De grond wettige vervanging van den rijkspresident is op gedragen aan rijkskanselier Luther. Volgens sommige berichten is de toestand van Ebert zeer ernstig, volgens anderen heeft dc operatie een gunstig verloop gehad. HOUGHTON UIT BERLIJN VERTROKKEN. De ambassadeur der Ver. Staten heeft Ber lijn verlaten. DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. Duitschland deed sinds 7 Jan. geen nieuwe stappen. Naar aanleiding van de berichten in Londen- sche bladen betreffende stappen, door de Diritsche regeering te Londen gedaan, om to bereiken dat Duitsche vertegenwoordigers zul len worden gehoord, voordat de eerstvolgcndo nota der geallieerde regeeringen wordt verzon den, wordt medegedeeld, dat sedeit dc laatsto Duitsche nota van 7 Januari de Duitsche re geering in deze aangelegenheid geen nieuwo officieele stappen heeft gedaan. In afwachting van het rapport der contrólc-commissie. Londen, 2 3 Febr. (H. N.) Het verslag der intcrgealliccrde militaire controlecommis sie wordt thans door de betrokken geallieerde regeefingen en door het militaire comité te Versailles onderzocht. Laatstbedoeld comité zal, naar men verwacht, zijn verslag op het einde van de week bij den raad van gezanten indienen. Intusschen worden er geen bespre kingen gevoerd tusschen Londen en Parijs over den inhoud van het verslag, noch is het bericht juist, dat Chamberlain, de minister, van bui tenlandsche zaken, waarschijnlijk naar Parijs zal gaan om binnenkort de aangelegenheid met den Franschen eersten minister te bespre ken. Het is mogelijk, dat er een conferentie uit deze zaak zal voortkomen, doch dit is een aangelegenheid, waarover niet door Engeland en Frankrijk alleen, doch door de gezamenlijke geallieerden moet worden beslist. Tot nu toe is geen besluit genomen omtrent de plaats of den tijd, waar of waarop een dergelijke con ferentie zal plaats hebben. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Dc ontrouw van Von Papen en Locnartz. Keulen, 23 Febr. (H. N.). De Rijnland- sche centrumpartij heeft zich op een vergade ring te Keulen bezig gehouden met de kwestie van Von Popen en Loenartz, die Vrijdag tot den val* van het kabinet-Marx hebben mede gewerkt door zich van stemming te onthou den. De vergadering verklaarde, dat zij zich beslist aan de zijde van deze twee leden, tegen 'wie de centrumsfractie van den Pruisischen landdag maatregelen heeft genomen, schaart. Dit besluit zal aan het partijbestuur worden meegedeeld. Ook do afgevaardigde Baumann heeft zich met Von Papen en Loenartz solidair verklaard. De landbouwafdeeling der Wcst- faalsche Cenlrumspartij zal dezelfde kwestie behandelen op een partijdag te Haram. Noar verzekerd wordt, is van deze afdeeling een zelfde besluit als van de afdeeling Keulen te wachten. DE WERKTIJD IN DE MIJNEN VAN HET ROERGEBIED. De rijksminister van arbeid heeft de scheids rechterlijke uitspraak inzokc den werktijd in dc Roermijnen van 5 Februari, blijkens een bericht uit Dortmund, bindend verklaard. UITSLUITING IN DE METAAL INDUSTRIE. Achttienduizend man bij het geschil betrokken. De arbeiders von vijf te Bielefeld gevestigde groote bedrijven, o.w. die der Dtirkopp-Werke, welke een personeel van 7000 man tellen, hebben het werk neergelegd. Daarop werden alle arbeiders, werkzaam bi? de t© Bielefeld gevestigde metaalfebrieken, in het geheel 18.000 man, uitgesloten. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. De zaak-Barmat In de gisteren gehouden zitting der Barmat- commissie werd mededeeling gedaan van een brief van den vroegcren Saksischen premier dr. Gradnouer, die opkomt tegen dp bewering, als zou hij van Barmat 1000 hebben ont vangen. Ook de gewezen rijksminister van economische zaken, Robert Schmidt, bestrijdt verschillende dergelijke beweringen en ver zoekt te worden vrijgesteld van een verhoor voor do commissie van onderzoek. Voorts verklaarde de voormalige Pruisische minister president Paul Hirsch, dat hij noch schriftelijk, noch mondeling jets ten behoeve van Barmat had gedaan. EEN BELANGRIJKE ARRESTATIE. Uit Hamburg wordt d.d. 23 Febr. gemeld, dat de politie den 31-jarigen Amerikaan Mac- Millon en zijn 29-jarigen landgenoot George Hansen heeft gearresteerd, wegens deelneming aan een overval, dien zij verleden jaar ge zamenlijk met een aantol andere bandieten op het motorschip Veronica aan de kust van Long Island hebben gedaan. Bij den overvol, die was ondernomen om van do Zuid-Duitsche assurontiemaatschappij de verzekeringssom machtig te worden, vielen de bende co. 20.000 kisten spiritualiën ter waarde von 680.000 dollar in handen. De leider der bende, een zekere koopman Hortmann uit Plauen in Vogt- land, is tot dusver niet gearresteerd. SPOORWEGONGELUK. Gistermiddag ontspoorde in het station Oberhausen een goederentrein op een wissel. De hoofdconducteur en een conducteur wer den op slag gedood. Andere personen liepen geen verwondingen op. De oorzaak van het ongeluk kent men nog niet. BELGIE. DE VLIEGTOCHT NAAR DEN CONGO. Thicffry is te Gao geland. De Brusselsche correspondent van de Tel. meldt dd. 23 Februari In een gisteravond te 7.30 uur uit Gao aan de Niger verzonden telegram meldt de aviateur Thieffry, dat het overvliegen van óe woestijn zeer moeilijk is geweest. „Wij waren", aldus seint hij, „door den storm genoodzaakt, ecni- gen tijd te Ouullen te blijven. De houding von de bemanning is bewonderenswaardig en het toestel bevindt zich in uitstekenden staat. Wij zullen te Gao eenige rust moeten houden. Men kan thans alle hoop op een succesvol einde van den tocht uoesteren". Dit telegram beteekent dus feitelijk het sla gen van den tocht, want de vliegers hebben thans met succes de gevaarlijkste étappes van het traject afgelegd Nadaj Thieffry te Colomb-Bechar was opge stegen, vloog hij naar Adrar, dat pl.m. 450 K.M. verder ligt, en waar hij landde. Van Co lomb-Bechar al passeerde hij Beni Abbès en Fou el Kheneg; Thieffry volgde dc Sahara-val- lei, met links de groote zandzee, waarin van 5 tot 10 K.M. afstand oases lagen en rechts hoo- ge en steile rotswanden. Van Adrar vloog Thieffry naar Ouallen, dat op 400 K.M. afstand van Adrar ligt. Om ten Z. O. van Ouallen te kunnen landen, moest Thieffry via Tessalit een RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44 „L'HIRONDELLE" AMERSFOORT Vesten Sjaals Handschoenen listruien Slaapsokken 16-18 Langestraat grootcn omweg maken, die het traject met pl.m. 50 K.M. verlengde. Van Tessalit volgde Tbief- fry een longen bergrug, lot aan de Niger. Ten slotte landde hij na een moeilijken tocht te Gao, op 450 K.M. van Ouallen. FRANKRIJK. FRANKRIJK EN HET VATICAAN. Volgens een Havostelcgrom uit Rome aan de Franschc bladen zou men in zekere kerke lijke kringen gunstig denken over het volgende plan eener op'ossing van de moeilijkheden tus schen Frankrijk en het Vaticnon Eenerzijds zou de keuze der persoonlijkheid, die met de zaken van Elzas-Lotharingcn zou worden belast in de hoedanigheid van buiten gewoon commissaris, aan dit commissariaat een uitzonderlijk belang en prestige vcrleenen. Anderzijds zou de vo'mocht van den com missaris ruim en rekbaar genoeg worden ge maakt om aan alle gewenschte oogmerken to vo-1 doen. B e r 1 ij n, 23 Febr. {V. D.) De aartsbisschop van Parijs, Dubois, heeft te Rome, op uitnoo- dLging van den paus, een onderhoud gehad in de ourie over kcrkcüjk-politieke kwesties van Frankrijk. Gisteren is het te Parijs gaan sneeuwen. ZWITSERLAND. VIER BRANDWEERLIEDEN GEDOOD. B e r 1 ij n2 3 Febr. (H. N. Draadloos). Bij oefeningen in een ijzermijn in het kanton Sonkt Gallen zijn 5 brondeerlieden met een electrische geleiding in aanraking gekomen, tengevolge waarvan 4 hunner terstond worden gedood. ENGELAND. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Londen, 23 Febr. (H. N. Draadloos). Vandaag is geen bulletin omtrent den toestand van den koning uitgegeven. De drie doctoren bezochten den koning vanmorgen en besloten na een korte consultatie, dat een bulletin on- noodig was. De koning had een zeer rustigen nacht en het langzame herstel blijft aanhou den. Zooals in het bulletin von gisteravond werd meegedeeld, is den koning aangeraden om, zoodra hij hersteld is, enkele weken op zijn jacht in Zuid-Europa door te brengen, ten einde een algeheel herstel van zijn gezondheid en kracht te verzekeren. Men neemt aan, dat de koning in ongeveer 14 dagen zal vertrekken. Noar vernomen wordt, zal dezo reis uitslui tend het karakter van een vocantiereis dragen en zullen er geen officieele ontvangsten of andere dingen van dien aard plaats hebben in de plaatsen, waar het jacht aanlegt. Naar de bladen vernemen, zal waarschijnlijk de afwe zigheid van den koning uit Engeland geen in vloed hebben op het voorgenomen bezoek von den prins van Wales aan Zuid-Afriko. De prins zal volgens het programma op 28 Maart ver trekken. DE ZIEKTE VAN LLOYD GEORGE. Londen, 2 3 Febr. (H. N.) LLoyd Geor ge, die Zaterdag te Walsall een rede heeft ge houden, ter aanbeveling van do candidotuur van Mac Nomaro bij de tusschentijdsche parle mentsverkiezingen, hod tijdens zijn reis van Londen naar Birmingham verhooging van temperatuur. Desondanks wilde hij eerst zijn spreekbeurt vervullen. Het was zijn pion om na de vergadering naar Londen terug te kee- ren, doch op raad von den dokter blijft hij te Birmingham, totdat hij de terugtocht zal kunnen aanvaarden. Waarschijnlijk zal dit van middag het geval zijn. ENGELAND EN HET AMERJKAANSCHE ONTWAPENINGSPLAN. In het Engclsche Lagerhuis heeft de liberale afgevaardigde Kenworthy gisteren aan den mi nister van buitenlandsche zaken gevraagd, of het in de bedoeling ligt, bij dc besprekingen tusschen dc vertegenwoordigers der Britscho regeering en die der andere geallieerden betref fende het bijeenroepen van een nieuwo confe rentie over de bewapening ter zee, ook do kwestie ter sprake te brengen of het mogelijk is het lucht- cn landbewapeningsvrnagstuk op de agenda van de voorgestelde conferentie to plaatsen. Minister Chamberlain ontwoorddo hierop, dot dergelijke besprekingen op het oogenblik niet plaats vinden. Wat de kwestie in het algemeen betreft, heeft de minister een niet-officieel onderhoud gehad met den vorigen Amerikaanschen gezant Kellogg. Chamberlain zeide, dat het niet gewenscht is op het oogen blik hierover nadere mededeelingen te doen. DE VLOOTBAS1S TE SINGAPORE. Een verklaring van den premier. Baldwin heeft in het Lagerhuis geantwoord op een aan hem gestelde vraag, of hij eenig vertoog had ontvangen, dat de gevoelens ver tolkte van het Joponsche volk inzake de Engel- sche marinèbasis in Singapore, dat te dezer zake do Japansche openbare meening eenigen achterdocht had gekoesterd en in de werken te Singapore een bewijs had gezien van gebrek aan vertrouwen van Engelsche zijde omtrent do vredelievende bedoelingen von zijn vroegeren bondgpnoot, maar in Japansche officieele en andere wélingelicht© kringen was men er ten volle van overtuigd, dat de verbetering van dc marine-basis te Singapore een normale ont wikkeling was van de Engelsche marine-politiek. Door den grooten afstand tusschen Singaporo en Japan, die ongeveer 2300 mijlen bedraagt, kan deze basis niet een bedreiging van Japan geacht worden. Bovendien zijn de beid© landen formeel verbonden door hun gemeenschappe lijke belangen bij dc hondhaving van den vrede ingevolge het verdrag van Washington cn door historische vriendschapsbanden. DO VERHOUDING TOT RUSLAND. Een verklaring van Chamberlain. In antwoord op een in het Lagerhuis ge stelde vraag heeft de Britsche minister van buitenlondschc zaken gisteren meegedeeld, dot de houding der regeering, wat betreft dc be trekkingen met de sovjets, onveranderd is en dot de regccring er niet non dcnW, gezien de tegenwoordig© omstandigheden, een gezant naar Moskóu te zenden. DE POLITIEKE FONDSEN DER TRADE UNIONS. Vijftien conservotievc parlementsleden heb ben thans medegedeeld, dat zij hun stem zul len geven non moties, welke bcoogen het wets ontwerp betreffende de vakvereenigingen te verwerpen. Ofschoon het ontwerp den steun ontvangt von eenige conservatieve bladen, zijn ondcro er tegen gekant. SMUTS NIET NAAR AMERIKA. Het bericht, dot Smuts ccn bezoek aan Ame rika denkt te brengen na het eind van deze zitting von het parlement is, blijkens een te legram uit Kaapstad, onjuist. Wel heeft Snurts zoowel dit jaar als het vorige een uitnoodiging ontvangen om oen bezoek aan Amerika te brengen, maar hij is, hoezeer ook tot zijn leedwezen, verplicht geweest daarvoor te be danken, omdat hij geen tijd kan vinden voor zoo'n verre reis. ALLBUTT. Te Cambridge is op hoogen leeftijd professor sir Thomas Clifford Allbutt, hoogleeraar in de medicijnen aldoor, overleden. DE RIJKSTENTOONSTELLING. Volgens oen officieele mededeeling bedraagt het tekort der Engelsche rijkstentoonstetling 1.950.000 pd. st. De regccring is van plan het parlement te vragen den waarborg van den stoat tot 1.100.00 pd. st. te verboogen om dc heropening in den zomer mogelijk te maken. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNINDUSTRIE. Internationale actie overwogen. Het bestuur van den Northumberlandschen mijnwerkersbond heeft met algcmecnc stem men ccn motie aangenomen, die aandringt op dc noodzakelijkheid om tot een internationale actie te komen, zulks wegens het verwachte geschil in de Britsche mijnindustrie cn zich uitspreekt voor het herstel van het drievoudig verbond von spoorwegmanncn, transportarbei ders en mijnwerkers. =PANJE. DE MILITAIRE DIENSTTIJD. Naar uit Madrid wordt gemeld, bepaalt dc verordening inzake den duur van den militai ren diensttijd in Spanje, dat ieder© Sponjaord van zijn twintigste tot zijn acht cn dertigso jaar gemobiliseerd kan worden, waarvan twee jaar in het actieve leger, vier in het reserve- leger, zes bij de landweer en de overige jaren bij den landstorm. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Berlijn, 23 Febr. (H. N. Draadloos). Volgens dc Humanité is een nieuw Spaansch offensief in Marokko te verwachten. Voor enkele dagen zijn 2 infanterieregimentcn naar Marokko vertrokken en ook een speciale of- decling voor draadlooze telegrafie. ITALIË. INTERNATIONALE HANDELS CONFERENTIE. B e r 1 ij n2 5 Febr. (H. N. Draadloos). Tc Rome zal van T720 April een internatio nale hondelsconferentie worden gehouden. Dwang beeft niet aan het gemoed. P. C. Hooft. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 47 Toen (rok plotseling de nevel op cn Saro kreeg haar volle bewustzijn terug, zoodat zo weer wist, waar zij was en wat er gebeurd was. Hear eerste ingeving om de oogen te ope nen en te spreken werd tegengehouden door een snelle, onverwachte beweging van Gaith. Plotseling voelde zij hoe hij haar tegen zich aandrukte en met haar gelaat vlak bij het zijne, een stroom van hartstochtelijke, brandende liefdewoorden in haar oor stortte allesbe- heerschende liefde, vereering, kwellend© smart, en eindelijk een gebroken wanhopig opgeven van alle aanspraak en recht. „En ik za! zonder je moeten stervenO God I het is niet te dragen I" In de duisternis en de eenzaamheid van den nacht, alleen met de bewustelooz© gestalte van de vrouw, die hij liefhad, in de armen, stortte Garth zijn heele ziel uit. Er was niets, dat verborgen bleef en Sara wist eindelijk, dat hij haar liefhad met dezelfde liefde, die ook haar hart vervuld». HOOFDSTUK XIX. Het einde van de reis. Sara bewoog" zich even en opende dc oogen. Diep in haar hart was zij beschaamd over die korte oogenblikken van geveinsde bewusteloos heid, die oogenblikken, die haar de ziel van een sterken man hadden laten zien, zooals hij zelf alleen die kende, zonder eenigen trots of te rughouding. Maar niettemin voelde zij zich overgelukkig. Niets kon haar nu meer pijn doen. Garth had haar immers lief I Nu hij, om de een of andere reden, zelf nooit den sluier zou hebben opgelicht om haar de waarheid te laten zien, was zij blij blij dat zij ongevraagd een blik in zijn ziel had kunnen slaan door dc leet, die de smart van het oogen blik had gemaakt in zijn ijzeren zelfbcheer- sching en terughoudendheid. Zooals zij zich aan hem had geopenbaard op het eiland, zoo had hij nu, in een oogenblik van even groote spanning, zich ^an haar laten zien ze stonden nu gelijk. „Ik ben weer bpst", zei ze, moeite doende om overeind te gaan zitten, „ik bert. nergens gekwetst" „Blijf even stilzitten, dan haal ik wat bran dewijn voor je uit de auto." Garth sprak met een merkwaardige vastheid van stem. In een oogenblik was hij weer terug en het geestrijke vocht deed haar spoedig weer ge heel bijkomen. „Goddank, dat wij nog maar heel weinig vaart hadden", zei hij. „Anders was je half verpletterd geweest" „Hoe gebeurde het eigenlijk vroeg zij, nieuwsgierig. „Hoe ben ik er eigenlijk uitge vallen „Het deurtje is opengegaan. Die ellendige kerel van een Judson heeft het niet goed ge sloten. Weet je zeker, dat je nergens letsel hebt „Heel zeker. Mijn hoofd doet nogal pijn." „Dat is geen wonder. Je bent een paar mi nuten bewusteloos geweest." Plotseling drong de herinnering aan het doel van den tocht tot haar door. „Molly l Goede hemel, hoeveel tijd hebben we verknoeid? Hoe lang zijn we met dit vervelende gevol bezig geweest vroeg zij in plotselinge angst. Garth keek haar vreemd aan bij het schijnsel van een van dc zijlichten van dc auto, dio hij had meegebracht tegelijk met den brandewijn. „Vijf minuten, denk ik," zei hij en voegde er bijna onhoorbaar bij„of een halve eeuwig heid 1" „Vijf minuten I ïs dat alles Laten we dan gauw verder goan." Zij deed een paar stappen in de richting van de auto, maar bleef toen wankelend staan. Ze hod een vreemd duizelig gevoel en het leek wel alsof haar beenen niet bij haar behoorden. In een oogenblik was Garth naast haar en had haar opgetild in zijn mmen. Hij droeg haar snel naar do auto en installeerde haar voorzich tig op haar plaats. „Voel je je weer in staat om verder te gaan?" vroeg hij. „Ja, natuurlijk. Wij moeten moeten Molly v/eer terugbrengen". Zelfs haar stem weigerde de bevelen van haar hersens te gehoorzemen en beefde zwak. „Nu probeer nu wat te rusten. Praat maar niet, dan val je misschien wel in slaap." Hij bracht den motor weer op gang, nam zijn plaats aan het stuur weer in en voort gin gen zij in kalme, gelijkmatige vaart. Sara leunde zwijgend achterover, zij voelde zich doodmoe. Ondanks haar angst over Molly kwam een gevoel van groote tevredenheid over haar. De lange spanning van de laatste we ken was nu geëindigd geëindigd met de we tenschap, dat Gnrth haar liefhad en al het an dere scheen er nu niet veel meer op oan te komen. Bovendien was zij lichamelijk uitgeput. Haar val had haar ccn leel ijken schok gege ven en ze wilde niets liever dan rustig achter over liggen tegen de zachte kussens van do auto, in slaap georiegd door het eentonige ge zoem van den motor en dan maar verder glij den door den nacht, wetend dat Garth bij haar was, el dien tijd. Weldra vertelde haar rustige regelmatige ademhaling dat zij sliep Garth boog zich over haar heen om ei zich van te overtuigen, scha kelde toen een grooter versnelling in en dade lijk schoot de auto door de duisternis met een vaart, die alleen een chauffeur, die heel zeker is van zijn zaak, zou durven nemen. Toen Sara ©en uur later wakker werd, voelde zij zich wonderlijk opgefrischt. Een lichte hoofd pijn was het eenige, dat haar aan het ongeval herinnerde. „Waar zijn we vroeg zij met belangstelling. „Hoe lang heb ik wel geslapen „Voel je je beter vroeg Garth, gerust ge steld door haar opgewekte stem. „Heelemaal weer goed, dank je. Maar zeg eens, waar zijn we nu eigenlijk „Bijna aan het eind van onzen tocht, denk ik antwoordde hij, plotseling remmend. „Daar staat een auto links op zij van den weg, zie je? Dat zullen ze wel zijn denk ik, ze hebben niet verder gekund door gebrek aan benzine, dank zij Jim Brady." Süra tuurde in de verte en in het breed© lichtschijnsel van de lantarens kon zij voor hen uit een groote auto onderscheiden, die aan den kant van den weg stondde koplichten waren gedoofd, dc zijlichten wierpen een waarschu wend schijnsel op het groote gevaarte. Garth liet dc auto stilhouden vlok naast de andere. Toen ontsnapte hem een gesmoorde vloek en tegelijkertijd slaakte Sara ccn kreet van teleurstelling. De auto was leeg I Garth sprong eruit cn belichte het onbeheer de voertuig. „Ja", zei hij, „dat is de auto van Kent, daar is geen twijfel aan Sara's moed zonk hear in do schoenen. „Wat kan er von hen géworden zijn riep ze uit. Zij keek om zich heen alsof zij half en half verwachtte, dat Kent en Molly zich ergens op zij van den weg hadden verborgen. Ondertusschen hod Garth een blik in het re servoir geworpen en had de benzinebussen, die achter in de verlaten auto stonden onderzocht. „Droog geloopen I" zeide hij, naar zijn eigen auto terugkeerend. „Dat is het natuurlijk." „Wat kunnen we nu doen?" vroeg Sara moedeloos. Hij lachte even. „Wat een moed I" spotte hij. „Wat we nu kunnen doen Wel, ons zelf afvragen wnt Kent gedaan heeft, toen hij zag, dat hij goed en wel vast zat?" ,Jk kan me niet indenken, wat hij met mo gelijkheid kon doen, hier midden in do wilder nis", antwoordde zij weifelend (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1