„DE EEMLANDER" BUITENLAND. I KLEEDING-MAGAZIJN „HET NIEUWSTE" Pianohanden, KLEIN, Utrechtschestr.44 BINNENLAND. 1 FEUILLETON. De Kluizenaar van Far-End. 23e jaargang No. 203 ABONNEMENTSPRIJS T3 .T" Donderdag 26 Februari 1925 PROS OER AOVERIENTIÊN met inbegrip rn een PJ HET VOORJAAR IS OP KOMST!!! Dj ARNHEMSCHESTRAAT 20 PRIMA STOFFEN - EIGEN FABRIKAAT - CHIQUE MODELLEN Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. „L'HIRONDELLE" KOLONIËN. toort f 2.10, idem Ir am co per post 1 3.—, per week (met pratis verzekering tegen ongelnkkes) f 0.17* afzonderlijke nummers 1 Cf05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POST A EK EN INQ N°. 47010. TIL. INT. 010. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en LicidadighcicU-adTeitent&n voor de bdft der prqs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeelige bepalingen toot het adverteeren. Eenc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE TOESTAND VAN PRESIDENT EBERT. De toestand van rijkspresident Ebert, waarin tot nog toe g-een verandering is gekomen, blijft bevredigend. DE BESTENDIGING VAN DE BEZETTING DER KEULSCHE ZONE. Verklaringen van den Britschen minister von buiten], zaken. In antwoord op een in het Lagerhuis gestelde vraag, ontkende Austen Chamberlain gisteren, dat er vertraging was in de publicatie van het definitieve rapport der intergeallieerde militaire controlecommissie inzake de ontwapening van Duitschiand. Hij zeide, dat het rapport, dat zeer omvangrijk was, pas 18 Februari door de geallieerde militaire commissie te Versailles was ontvangen en dat het de taak van deze commissie was het rapport te overwegen cn het met haar eigen opmerkingen erover bij den raad van gezanten in te dienen. De kwestie van de publicatie van het rapport moest door ge allieerden worden uitgemaakt. Chamberlain herhaalde zijn vroegere verkla ringen, hierop neerkomend, dat hij van meening was, dat het 't doel van de geallieerden was von Duitschiand te vervulling te verkrijgen van de bepalingen van het vredesverdrag, waarop krachtens de bewoordingen van het tractaat, de vermindering van de periode der bezetting van Keulen berustten. Chamberlain werd gevraagd, of Engeland, wat de kwestie van Frankrijk's veiligheid be treft, ook verzekeringen had gegeven, die op cenigerlei wijze de vrijheid von handelen der Britsche regeering met betrekking tot de ont ruiming van Keulen beperkten. Hij antwoord de, dat Engeland zulke verzekeringen niet had gegeven. DE PRUISISCHE LANDDAG. Het Seniorenconvent uit den Pruisischen landdag is tegen Maandagmiddag bijeengeroe pen. Het plenum vergadert op 3 Maart om de voorstellen in verband met het mijnongeluk bij Dortmund te behandelen den vierden Maart heeft de verkiezing van den Pruisischen mi nister-president plaats. EEN BOEK OVER DE REGEERING VAN MARX. De vroegere chef van den rijkspresident Spicckcr heeft een bock geschreven onder den titel „Ein Jahr Marx und Rettung Deutsch- lands", waarin een overzicht wordt gegeven van den arbeid van het rijkskabinet-Marx. DE DUITSCHERS EN DE PARJJSCHE TENTOONSTELLING. De leidende kringen in de Duitsche kunst nijverheid overwegen het denkbeeld om alsnog deel te nemen aan de internationale kunstnij- verheidstentoonstelling te Parijs, teneinde du bezoekers dier tentoonstelling in de gelegen heid te stellen ook met de Duitsche kunstnij verheid kennis te maken. Zooals bekend is, heeft de Duitsche rijksregeering indertijd be sloten niet officieel aan de Parijsche tentoon stelling deel te nemen, maar heeft daarbij geen twijfel laten bestaan, dat zij een particulier initiatief te dezer zake welwillend tegemoet treedt. EEN POLITIEK PROCES. Streseman contra de Rhcinische Zeitung. Op 18 Maart begint voor de juryrechtbank te Keulen een groot politiek proces, n.l. het beleedigingsproces van den rijksminister van buitenlandschc zaken dr. Stresemann tegen het te Keulen verschijnend soc.-dem. orgaan de Rheinische Zeitung. EEN VERZOEK OM GRATIE VOOR DR. ZEIGNER. Door een minderheid der soc.-dem. fractie is bij den Saksischen Landdag een voorstel inge diend om van de regeering gratie te verzoe ken voor den vroegeren ministerpresident dr. Zeigner. OP VRIJE VOETEN GESTELD. Den dezer dagen onder beschuldiging van landverraad wegens het houden te Hagen van een rede over het vrijwilligersstelsel gearres teerden secretaris van de vredesvereeniging, Schneider, is gisteren op telegrafisch beviel van het O. M. te Leipzig de vrijheid gegeven. HET GESCHIL OP DE SCHEEPSWERVEN. Geen staking. De stemming onder het personeel van de groote werven heeft, naar uit Hamburg wordt bericht, niet de vereischte meerderheid van drievierde opgeleverd voor de verwerping van de scheidsrechterlijke uitspraak. De directies hebben deze uitspraalc aanvaard AARDSCHOKKEN. In het seismogrofisch observatorium der technische hoogeschool to Aken is gedurende de aardschokken in Limburg een urenlange be weging van den bodem waargenomen, waarbij talrijke kleine en één Sterke stoot werden ge signaleerd. FRANKRIJK. DE AUTO-TOCHT TUNIS-TSCHADMEER VOLBRACHT. De expeditie der rupsautomobielen kwam aan het Tschadmeer aan, alzoo de eerste ver binding lusschen Tunis en het Tschadmeer, een afstand van 3500 K.M., in 27 dagen per auto mobiel tot stand brengend. DE RELLETJES TE MARSEILLE. Veroordeclingen. De correctioneele rechtbank te Marseille heeft dr. Closon tot vier maanden gevangenis straf et\ 200 francs boete en den Italiaan Smnrio tot acht maanden gevangenisstraf cn 200 francs boete veroordeeld in verband met de ongeregeldheden, die 9 Februari hebben plaats gehad ter gelegenheid van een door generaal de Castelnau voorgezeten katholieke vergade ring en die leidden tot den dood van twee en de verwonding van verscheidene personen. Aan de civiele partijen werd een schadeloos stelling toegewezen. VEROORDEELING VAN DUITSCHE „OORLOGSMISDADIGERS". De krijgsraad te Amiens, bij verstek vonnis wijzend tegen de Duitsche officieren, beschul digd van plundering cn vernieling van de kasteelen aan de Aisne, .veroordeelde vijf hun ner tot tien jaar opsluiting cn vier tot twintig jaar dwangarbeid. Aan allen is het verblijf in Frankrijk twintig jaar lang verboden. ENGELAND. OOK PRINS HENRy HEEFT INFLUENZA. Londen, 25 F e b r. (V. D.) Prins Henry, die hedenmiddag als vertegenwoordiger des konings een bezoek zou brengen aan de Horse Show tc Islington, was door ziekte verhinderd. Naar verluidt, heeft hij een lichten aanval van influenza. BOUW VAN SLAGSCHEPEN. Londen, 25 F e b r. (H. N. Draadloos.) Bridgeman, do eerste lord der admiraliteit, heeft den leden van het Lagerhuis meegedeeld, dat, naar hij verwachtte, de slagschepen Nelson en Rodney, die in December 1922 op stapel zijn gezet, in den herfst van dit jaar te water zullen worden gelaten en in de tweede helft van het volgend jaar voltooid zullen zijn. In verband met deze mededeeling wordt erop gewezen, dat wanneer deze twee slagschepen voltooid zulten zijn, overeenkomstig het verdrag van Washing ton 4 der bestaande slagschepen, n.l. de Ajax, de Centurion, de King George 5 en de Thun derer zullen worden afgevoerd. EEN NIEUW TYPE LUCHTSCHIP. Londen, 25 Febr. (H. N.) Commandant Burmey, de uitvinder van de Paravane en thans vertegenwoordiger van de maatschappij, die een nieuw model luchtschip voor rekening der Engelsche regeering zal bouwen, heeft in een persgesprek verklaard, dot het nieuwe type een geheel ander karakter dan de bestaande luchtschepen zal hebben. De Engelsche lucht schepen zullen door dit nieuwe type den voor- RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. jp.fSfSJSfSJsrsrEE.rsfSfsrsrsrsrsrs'H rsjsrsjsr&rsrsisnarsfsrsr^| DJ Gaat alvorens Uw kleoding te koopen, een kijkje nemen bij j.j Wij bezuinigen voor U op alles, behalve op de qualltelten. Uitgebreide rollenbibliotheek. Wij zenden gaarne catalogi en prijslijsten. Reeds ontvangen: de Nieuwste voorjaars Costumes few en Hoeden anKaaa 27.50 - 15.75 - 7.50 DAMES - MODE-MAGAZIJN 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT rang boven alle andere krijgen, terwijl het ook veel gemakkelijker zal zijn te ankeren. ZWEDEN. DE DOOD VAN BRANTING. Een condolcantic-telegrom van Hcrriot. P a r ij s, 2 5 Febr. (V. D.) Herriot heeft het volgende telegram naar Stockholm verzonden: „Ik geef hiermede uiting aan de oprechte smart, welke ik gevoeld heb bij het bericht van het overlijden van Branting, die niet slechts zijn eigen land, doch de geheele menschheid tot eer strekte." NOORWEGEN. SCHEEPSRAMP OP DEN ATI.ANTISCHEN OCEAAN. B e r 1 ij n 2 5 Febr. (V. D.). Hot met hout geladen Noorsche sohip Nordwand van 7000 ton, op weg van Londen naar La Plata, is midden in den Atlantischen Oceaan verbrand. De bemanning, bestaande uit 37 koppen, werd later in de reddingbooten aangetroffen. Zij werden opgepikt cn naar Tencriffe overge bracht. ITALIË. DE KABELVERBINDING MET ZUID- AFRIKA Berlijn, 25 Febr. (V. D.). Van Spezzia uit is een Ituliaunsch kabelschip vertrokken, dat een kabel zal leggen tusschcn Mulaga en St. Vincent, welke deel zal uitmaken von de Itali- aonsche kabel naar Buenos-Aires. ZUID-SLAVIE. NINTSJITSJ AFGETREDEN Volgens 'het Neue Wiener Journal zou de Zuid-Slavische minister van buitenlandschc za ken Nintsjitsj zijn ontslag hebben ingediend. DE VERHOUDING TOT HET VATICAAN. Naar gemeld wordt, is de Zuid-Slavische ge zant bij den H. Stoel naar Belgrado ontboden om dieel te nemen aan de besprekingen inzake de grondslagen van een nieuw concordaat met het Vaticoan. BULGARIJE. HET ZOOVEELSTE COMMUNISTISCHE COMPLOT. Tientallen arrestaties. De crimineele politie heeft blijkens een be richt uit Sofia een groote communistische or ganisatie ontdekt cn hierbij veel bezwarend materiaal in beslag genomen. Zeventig com munisten werden gearresteerd. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. De rebellen veroveren Kharput. Khnrput is, naar uit Constontinopcl wordt bericht, in handen der opstandige Koerden ge vallen. Streng optreden teg-cn dc rebellen geëischt. De volkspartij heeft de voorstellen van 8e Turksche regeering goedgekeurd en uitge maakt, dat de rebellie der Koerden met mce- doogenlooze gestrengheid moet worden onder drukt. Zij dringt aan op wijziging van dc wets bepaling nopens hoogverraad in dien zin, dat het gebruiken van den godsdienst voor poli tieke doeleinden strafbaar wordt gesteld. ARABIE. WAHABIETEN EN SENOESSI. B c r 1 ij n, 2 5 Febr. (H. N. Draadloos). Vol gens een bericht uit Cairo worden er onder handelingen gevoerd tusschcn den sultan der Wahabietcn en den sjeik der Senoessi over den toekomstigen regeeringsvorm van de Moham- medaonsche wereld. De sultan der Wahabietcn wil de Aziatische en dc Afrikoansche Arabieren in één koninkrijk vej-ecnigen, terwijl aan den sjeik pan-Islomitische plannen worden toege schreven. CHINA. MAATREGELEN TEGEN DE CHRISTENEN. Berlijn, 25 Febr. (V. D.). Naar de Chi cago Tribune (Parijsche editie) verneemt, is in China onder de Chineeschc communisten een beweging gaande, welke beoogt alle Chris tenen uit het land te drijven. VEREENIGDE STATEN. WAPENLEVERINGEN AAN HONDURAS. Het Amerikaansche departement van buiten- londsche zaken heeft gunstig beschikt op een verzoek van de regeering van Honduras om het van wapens te voorzien. Het departement van oorlog treft thans schikkingen voor den verkoop van drieduizend geweren, twee mil- lioen kogels en twintig machinegeweren. MC CORMICK. f Senator Medill McCormick, een vooraan staand kenner van Midden-Europcesche toe stonden en die ook wel eens werd genoemd als candidoat voor den post van ambassa deur te Berlijn, werd gisterochtend in de kamer van zijn hotel dood gevon den. Gezegd wordt dot zijn dood het gevolg is van een maagbloeding. ZUID-AFRIKA. GEEN ADELLIJKE TITELS MEER. B c r 1 ij n2 5 Febr. (V. D.). Bij het Zuid- Afrikoonsche parlement is ingediend een voor stel, om don Engelschcn koning te verzoeken aan Zuid-Afrikaonsche burgers geen adellijke titels meer te verleenen. Oost-Indië* OPLICHTING. Uit Weltevreden wordt geseind Een voortvluchtige Chinees, die goederen aan pandrecht onttrok, benadeelde de Bataviascho banken voor ongeveer ccn milliotfn. Eerste Kamer. In dc Woensdag gehouden vergadering wa ren aan de orde oe^olgemeenc beschouwingen over de Staatsbcgrooting. De heer van Lanschot wijst op de onze kerheid von het werk von Genève; spr. noemt do ontwapening een misleidende verkiezings leuze en bestrijdt de propaganda van prof. van Embden. Spr. doet een beroep op het talent van minister van Kurnebeek om dc internatio nale ontwapening zoo mogelijk tc bevorderen. Spr. betwijfelt of dc miilioenen, door het Rijk voorgeschoten aan bouwvoorschotten aan dc gemeenten, veilig zijn. Spr. huldigt minister Colijn voor het sluitend maken van de begroo ting en vraagt naar het tegenwoordig stand punt van den minister ten aanzien van dc amb tenarensalarissen. Spr. bepleit vermindering der directe belastingen. De heer W i b a u t 'hecht waarde aan het verkrijgen van een sluitend budget, doch waar schuwt er geen al te groot belang aan te hech ten. De verlaging is tc streng doorgevoerd. Ook had daarin differentiatie niet mogen worden ge mist. De heer Colijn heeft niet de reorganisa tie doch de methode van het hakmes toege past. Spr. critiseert de belongenpolitiek dczeT rogecring. De verlaging der indirecte belastin gen ten bate van particuliere kapitaalvorming komt te drukken op de minst-kapitoolkrachti- gcn. De kwestie van kapitaalvorming is er trou wens een van internationaal karakter. Ook be hoort do regeering financieel recht te doen aan do gemeenten. Spr. verdedigde het staatserfrecht als een overgang naor de socialistische maatschappij. Spr. concludeerde afkeurend over het regec- ringsbeleid. De heer Rink verwijt het kabinet-Ruys on vastheid van beleid in financicelc en militair© opzichten cn ten aanzien von stemplicht en zo mertijd. Onvastheid is het gebrek aan homoge niteit in de coalitie. Deze heeft haar bestaans grond verloren. Het komend kabinet zal komen te staan voor drie vraagstukken: bezuiniging, onderwijs on bewapening. Spr. wijst op het verouderde van vele dienst voorschriften. De vrees is gewettigd .dot de on- derwijsgelijkstelling het openbaar onderwijs in 't gedrang brengt. Van een weermacht gaat waardevolle preven tieve kracht uit. De heer De Vos van Stecnwijk betoogt dat de tegenwoordige coalitie op een gezond standpunt berust. Spr. brengt hulde aan dit ka-, binot dat den juisten koers wist tc vinden. Spr. betoogt, dat bij de rechtsche partijen het belang van het vaderland goat boven po litieke belangen. Matig is alleen hij, die van het goede niet te veel gebruikt cn van het slechte niets. SENECA. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 49 HOOFDSRU^XX. Op een na het beste. Sara legde haar pen neer en herlas kalm en ernstig den brief, dien zij had geschreven. Het was aan Tim Durward, om hem te zeggen, dat hun verloving uit moest zijn, en het schrijven had haar veel moeite cn geestelijken strijd ge kost Sara vond het vreeselijke iemand pijn te doen en zij wist dat deze brief, die aan Tim alles en het was zoo bedroevend weinig ontnam, wat zij hem ooit gegeven hud, bittere smart moest biengen voor den man, aan wien zij als vriend en kameraad zeer gehecht was. Het was nauwelijks een maand geleden, dat zij beloofd hod met hem te trouwen en het was een moeilijke pijnlijke taak om nu te schrij ven, dat die belofte verbroken moest worden. Toch teekende het Sara, dat zij geen andoren weg open zag. Nu zij zeker was, dat Garth haar liefhad, of hun wederzijdsche liefde voor altijd onvervuld moest blijven of niet s nu wist zij, dat zij zichzelf nooit aan een onder zou kunnen geven. Zij vouwde en verzegelde den brief en dacht toen kalm na over alles wat er het gevolg van kon zijn. Bijna onvermijdelijk moest het een volkomen verwijdering tusschen hoar en de Durwards geveu. Elisabeth zou haar hoogst waarschijnlijk nooit de wijze waarop zij Tim behandeld had, vergeven; zelfs de zachtmoe dige majoor Durward zou wel gepiqueerd zijn en nu Garth haai niet ten huwelijk gevraagd had en niet geneigd scheen dat tc doen was het bijna zeker dat zij haar standpunt niet zouden begrijpen en allerminst het met haar eens zouden zijn. Sara zuchtte, toen zij haar brief in de bus deed. Dat beteekende het einde van de prettige mooie vriendschap, die in haar leven was ge komen juist in den tijd, dat het door Patrick Lovell's dood zoo eenzaam en leeg was gewor den. Twee dagen van spanning volgden, waarin zij rusteloos Tim's antwoord afwachtte. Op den derden dag kwam hij zelf, zijn gelaat droeg de sporen van den slapeloozen nacht, dien haar brief hom gekost had en zijn oogen hadden een uitdrukking van het niet te kunnen gelooven. Hij was heel zacht met haar. Geen bitterheid of verwijten, hij hoorde haar verklaring aan met een ernstig geduld, dat haar meer smartte dan alle verwijten, die hij haar voor de voeten had kunnen gooien. „Ik docht, dot het alleen van mijn kant kwam, im," vertelde ze hem. „En daarom voelde ik vr,'j j<>u to geven, wat je verlangde om Je vrouw te zijn, wanneer je mij toch nemen wil de, hoewel je wist, dat ik je geen liefde geven kon. Ik' dacht" haar woorden stokten even dat ik evengoed iemand gelukkig kon maken. Maar nu ik weel, dat hij mij liefheeft zooals ik hem, kan ik toch niet met een ander trouwen, is het wel?" „En zul je hem trouwen dien man, dien jd liefhebt?" „Dat weet ik niet. Hij heeft het mij niet ge vraagd." „Hij is misschien al getrouwd?" Snel kwam deze vraag. Sara keck hem open aan. „Dot weet ik zelfs niet" Tim maakte een driftige beweging van onge duld. „Is dat goed en ridderlijk, om je zoo in on wetendheid te laten?" vroeg hij. Sara lachte plotseling. „Misschien niet. Maar in zekeren zin geef ik daar niet om. Dc ben er zeker van, dat hij een goede reden moet hebben, of anders," met een tikje humor, „een reden of anders een dwaze mannenreden, die heelemaal geen beletsel is." „Stel eens" Tim boog zich óver haar heen, zijn gelaat was heel bleek „stel eens, dat je merkt, later, dat er werkelijk een beletsel is, dat hij je niet ti ouwen kan, zou je don naar mij komen, Sara?" Zij schudde het hoofd. „Neen, Tim, nu niet. Begrijp je niet, dot, nu ik weet, dot hij mij liefheeft, alles veranderd is? Ik ben nu niet vrij meer. In zekeren zin behoor ik hem toe. 01 Hoe moet ik het je uitleggen? Ook al zouden we nooit door het huwelijk ver bonden worden, pt is toch een soort trouw, dio van den geest, dien men niet verbreken kan, Tim. Dat is dat is de hoofdzaak van Liefde werkelijk Zij kon niet verder spreken, maar voelde Tim's handen op haar schouders. „Ik geloof, dac ik het begrijp, Sara", zei hij zacht. „Het is juist, wat ik van je verwachten zou. Het bcleekent het einde voor mij het 'einde van alles, wat beteekenis voor mij heeft Maur toch zou ik niet willen dat je anders was." Hij bleef niet long meer daarna. Zo spiaken nog even, en beloofden elkaar, dat hun vriend schap ongebroken en onveranderd zou blijven. „Want", zei 'lim, „wanneer ik niet het beste kan krijgen dat de wereld mij kan geven jou liefde Sara dan hoef ik toch niet op één na het beste te verliezen, dat is je vriend schap." En Sara, die licrn door het raam nakeek, toen hij met groote possen het paadje voor het huis afliep, vroeg zich af waarom liefde zoo dikwijls komt met rozen in dc eene hond cn een scherp zwaard in de oudere. HOOFDSTUK XXI. Het meedoogcnlooze altaar. Elisabeth liep rusteloos het breede terras van Barrow Court op en neer, ongeduldig Tim's te rugkeer uit Monkshoven afwachtend. Zij wist welko boodschap hij daar had. Hij had haar nauwiijks den inhoud van Sora's brief behoeven te vertellen, zoo gauw had zij het verband begrepen tusschen Sara's handschrift (dat zij op een afstond had herkend) en de scha duw op het geliefde gelaat van haar zoon. Zij ging hem vol verlangen tegemoet, toen zij het zachte gesnor van de auto hoorde, die de laan opreed. „Wel" vroeg /ij, haar arm door den zijnen stekend en hem meetrekkend naar het terras. Tim keek haar aan .met droevigen blik. Hij kon zoo precies nagaan hoe haar houding zou zijn en hij wilde niet, dat zelfs zij onvriendelijke dingen zou zeggen over de vrouw, die hij lief had. Wanneer hij het kon voorkomen, mocht zij zelfs geen onvriendelijke gedachte omtrent haar koesteren. Heel vriendelijk cn met oneindig veel tact vertelde hij hoor het resultaat van zijn gesprek met Sara, zooveel mogelijk zijn eigen wond© verbergend. Tot zijn gioote verlichting nam zijn moedef de feiten met ongewone verdraagzaamheid op. Hij kon de uitdrukking van haar gelaat niet zien, want zij hield haar oogen neergeslagen, maar zij sprak rustig alsof zij trachtto billijk te zijn in haar oordeel. Niets in haar uiterlijk voorkomen verried aan haar zoon den ziedenden toorn en den wrok, die*in haar woedden. „Maar wanneer, zooals je mij vertelt, Sara niet verwacht met dien man, van wien zij zoo veel houdt, te zullen trouwen, don is zo tocfi zeker onnoodig haastig geweest? Als hij nooit iets voor hoor kan zijn, moet zij daarom alle gedachten aon een huwelijk op zij zetten?" Tim staarde zijn moeder in de grootste verba zing aan. Daar was een oppervlakkige wereld wijsheid in hoar woorden, die hij niet had ver moed. „Het schijnt me vrij dwaas toe", vervolgde zij kalm. „Óverdreven, zoo'n soort ouderwetsch romantisch begrip van „ongetrouwd levpn en ongetrouwd sterven", waarmee we tegenwoor dig afgedaan hebben. Meisjes venvelken tegciv* woordig niet meer op haar maagdelijken sten gel, wanneer de man, die zij liefhebben, toeval lig eens niet in staat is om haar tó kunnen trou wen. Don trouwen zij een ander." (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1