Liebig Harmoniums PHILIPS LAMPEN F. H. Lomans Pianohandel L. KLEIN DE EEMLANDER FEUILLETON. Ge Kluizenaar van Far-End. ABONNEMENTSPRIJS fL5 r~ PRIiS DER ADVERTENTIEN Nabetrachting over den gemeenteraad. BUITENLAND. VOORJAAR 1925 PHILIPS LAMPEN 23e Jaargang No. 206 loort 2.10, idem lianco per port f 1-, per week (met gratir Ttrrekenng tegen ongelttkkea) f 0.17*. atzondcrLykc nummers 1 CjQ5. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD Maandag 2 Maart 1925 MRECTEUR-UITGEVEJS: J. VALKHOFF. ff BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TIL. INT. 01t. van 1 4 regels L05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-advc.tentiSn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer vooideeiigc bepalincen root het advericcren- bene circulaire, bevattende de vooi waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. 'Jaren geleden kwam een kiener in het bureau Koestraat zijn stemplicht vervullen en deed dit ond'er deze niet onaardige woor den: Eens in de vier jaren is de kiezer Ko ning! Deze woorden kwamen ons Donder dagavond tijdens de behandeling van het voorstel den pensioenaftrek te bepalen op 8Ja pet. voor den geest en de gedachte, er ini vervat, kwam ons niet geheel juist voor» De macht van den kiezer toch moge op den stemdag ten top stijgen, lang daarvoor is Zijne Majesteit in volle kracht en doet zdjn dwingende macht gevoelen. En dan is hij geen genadig vorst; aan hem onderworpen te zijn eischt slaafsche onderdanigheid en athletisc'he lenigheid om de kronkelingen te kunnen maken, welke hij de hem dienen den met gebiedend gebaar voorschrijft. Want wee den dienaar, die nog in zich voalt iets als eigen wil, eigen kracht en eigen overtuiging. Met wreede gestrengheid flitst het tooverwoord verkiezing van zijn lippen en het zijn macht aanbidden de slachtoffer weet, d'at dit simpele woord een vonnis kan inhouden. Maar het meest onaangename van Z. M. den Kiezer is, dat hij in onderscheidene gedaanten verschijnt en nu eens eischt, wat hij een volgend maal met voeten treedt. In dagen van begrootir.gswee, als gTOote getallen d'e belastingbetalers doen huiveren en de hang naar vermindering van uitgaven sterker leeft dan anders, verschijnt Z. M. ten toon eel e en zijn trouwe vazallen voelen bij intuïtie het woord, dat den Kiezer Ko ning tot tevredenheid moet stemmem Be zuiniging heet het dan en dagenlang weten zij zich zelf te sugereeren, dat dit 'het sine qua non vam alle wijsheid is. Maar als luttel' tijds daarna er snoodaards zijn, die meeneny dat Z. M. zelf ook zijn deel moet dragen' in de versobering, ver schijnt hij in een andere gedaante en klinkt het wachtwoord.* bezuiniging prachtig, maar niet op die wijze. En den dienaar, die het allermooist het lied der bezuiniging wist te doen schallen, wordt opgedragen in verzet te komen. Z. M. wil het en een goed die naar kent dan slechts één plicht: onder* werping. Toen de raadsvergadering Donderdag avond' begon, wist men op de tribune al te vertellen, dat het voorstel inzake den pen sioenaftrek werd verworpen. Niettegenstaan de de neuzen dus al geteld waren, werd er uit den treure over geboomd, alsof de raadsleden werkelijk meenden elkaar te moeten overtuigen. De heer Spiekermann, de klaroenblazer der bezuiniging bij de be- grootrng, 'kwam aanstonds met het voorstel, de door de organisaties geëischte 2 pet. meer te heffen met de mededeeling dat zoolang op andere wijze niet was bezuinigd de salarissen en loonen zooveel mogelijk Intact moesten blijven. We mogen nu van hem voor de volgende vergadering onge twijfeld1 een reeks van bezuinigingsvoorstel len verwacht ei\. Een dankbaarder taak had de heer Muil wijk. De sociaal-democraten hebben bij de begrooting de bezuiniging niet zoo zwaar genomen en zij bleven ook nu volkomen in hun lijn met het voorstel van B. en W. te bestrijden. Als men het standpunt inneemt, dat de financieele toestand van Amersfoort niet zoo zorgwekkend is, is een dergelijk voorstel in dezen tijd1 wel het laatste waar aan men zijn stem geeft. Lntusschen vrep- zen wij, dat de heer Muilwijk geen gelijk heeft. Zijn 'bestrijding had trouwens weinig om 't lijf, evenmin als het geheele debat over deze zaak. De eenigste, die tot de kern doordrong was mr. Stadig. Wat hebben we aan al die vergelijkingen met andere plaat sen? Het zou heusch niet moeilijk zijn te genover d'e cijfers van den heer Muilwijk andere te stellen, die tot een tegenover gestelde conclusie leiden. Wat ook niet juist zou zijn! De vraag, welke alles be- heerscht, is deze: Gedoogt de financieele toestand van Amersfoort het doorleven als tot nu toe? En dan vreezen wij, dat mr. Stadig gelijk zal krijgen, dat de tijd wel eens kon komen, dat heel andere maat regelen genomen moeten worden. Maar eigenlijk heeft die financieele toe stand geen punt van het debat uitgemaakt. 'Het schijnt dat men in den Raad min of meer beangst is daarover te praten. Liever gaat men op zijpaden. Of B. en W. een starre housing hebben aangenomen, terwijl de organisaties ook geen enkele toenade ring toonden! Of het Georg. Overleg beslis sen moet of de Raadf Of we hier wel goede ambtenaren kunnen krijgen, en zoo meer. Maar het ontstellende feit, dat tot tweemaal toe een ambtenaar voor zijn benoeming te Amersfoort bedankt, omdat de financieele lasten te hoog zijn, dat zegt den heeren niets. Het woord' is nu meer dan ooit aan de heeren Spiekermann c-s. om die lasten te verlagen. Het voorstel om den belastingaftrek voor *?ngehuwden te verlagen kon ook geen meerderheid vinden. Het beginsel: belasting naar draagkracht kwam daarbij in het ge drang. Waar echter zoo velen reeds boven htm draagkracht betalen, zal menigeen dat niet zoo zwaar nemen. Wat wel te betreu ren is, maar de omstandigheden leiden er toe. lntusschen zal een soortgelijk voorstel wel spoedig weer verschijnen, tenzij blijkt, dat •de belasting over de geheele linie verhoogd moet worden. Wat ons nog niet zoo abso luut onmogelijk lijkt. DUITSCHLAND. DE DOOD VAN RJJSKPRESIDENT EBERT. De oorzaak van het overlijden. Blijkens een mededeeling van de genecs- heeren, die president Ebert behandeld hebben, heeft de met toestemming van de familie ondernomen buiksectie aangetoond, dat de verlamming van het darmkanaal de oorzaak van Ebert's dood is geweest. Voorts bleek een chronische ontsteking van de galblaas en gal steen. Etter of dergelijke vloeistoffen bevon den zich niet meer in de buikholte. Zoowel het beloop van de ziekte als de sectie toont aan, dat de president niet overleden is aan infectie en buikvliesontsteking, maar aan de ernstige derm verlamming. De begrafenis. Dc begrafenis zal waarschijnlijk Woensdag plaats hebben. Luther bewijst den overledene eer. B e r 1 ij n, 2 8 F e b r. (H. N.) Dr. Luther, do plaatsvervangende rijkspresident, heeft zich vanmiddag, begeleid door regeeringsraad von Stockhausen, naar het Westsanatorium bege ven, waar hij een krans witte rozen op het doodsbed van president Ebert heeft gelegd. Tallooze bewijzen van deelneming. B e r 1 ij n, 2 Maart. (V. D.) Condoleantie- betuigingen zijn ontvangen van de koningen van Italië, Zweden en Denemarken, alsmede van den Griekschen president, van Coolidge en Hughes. De koning van Italië gelastte voor Ebert een hofrouw van een week. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. van de fijnste en zuiverste harpeffecten tot bruisende forte registers; artistieke afwerking Utrechtschestraat 44. Utrechtschestraat 15 Tel, 483 Wij berichten de ontvangst Hoeden Nieuwste DAMES-MODE-IMGAZUII ,,L' HIROHDELLE" 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT CAK'OBXrn. QOJJSL^'SÖ Bij de rijksregeering zijn tot dusver bewijzen van deelneming ontvangen van de buitenland- sche vertegenwoordigers te Berlijn, den Zwitser- schen bondspresident, de Oostcnrijksche re geering, de Rijnland-óommissie, de regcerings- commissie van het Soargebied, den Britschen gedelegeerde bij de Rijnlandcommissie te Keu len, ulsmede van de verschillende ministeries der Duitsche landen, de parlementen der lan den, de politieke partijen enz. Londen, T Maart (V.D.) De Engelschc Ko ning heeft lord D'Abernon, den Britschen ge zant te Berlijn, opdracht gegeven des konings innige deelneming te betuigen aan de familie van wijlen den rijkspresident. De Britsche re geering heeft tevens een telegram gezonden aan de Duitsche regeering, waarin zij uitdruk king geeft aan hoar sympathie met het Duit sche rijk en het Duitsche volk. De Engelsche bloden geven als hun mecning te kennen, dat Ebert's overlijden, van politiek standpunt be schouwd, ook ten zeerste is te betreuren. P a r ij s2 8 F e b r. (V. D.). De president van de Fransche republiek, de premier Herriot en dc president van den Senaat hebben heden morgen bij het Duitsche gezantschap alhier hun deelneming doen betuigen met het over lijden van den Duitschen rijkspresident Ebert. In vooraanstaande politieke kringen in Frank rijk beschou\vt men de verkiezing van een nieu wen rijkspresident als een gewichtig evenement, daar Duitschland hierdoor gedwongen wordt kleur te bekennen. In afwachting hiervan zijn alle kwesties betreffende het veiligheidsDro- bleem opgeschort. De" regeeringscommissie van het Saorgebied heeft een telegram van rouwbeklag aan dr. Stresemann gezonden. De opperbevelhebber der Fr'anscho troepen, heeft aan de rijksregeering zijn deelneming be tuigd. B c r 1 ij n, 2 8 F e b r. (H. N.) De teraarde bestelling van het stoffelijk overschot von rijks- president Ebert zal Donderdag aanstaande des morgens om tien uur op het kerkhof te Heidel- berg- plaats hebben. De autoriteiten zullen met een extratrcin naar Heidelberg gaan. Presidentsverkiezing op 2G April? B e r 1 ij n, 2 Maart. (V. D.) Nnar de och tendbladen melden, zal de verkiezing van den nieuwen Duitschen rijkspresident waarschijnlijk op 26 April a.s. plaats vinden. DE UITVOERING VAN HET PLAN-DAWES. Dc eerste betaling door de rijksspoorwcgmnatschappij. B e r 1 ij n 2 8 F c b r. (H. N. Draadloos). Oescr, dc directeur-generaal van de Duitsche spoorwegen, maakt bekend, dot de spoorwegen de eerste halfjnarlijksche betaling van 100 mil- lioen goudmark bij de commissie von herstel heeft gestort, als eerste termijn voor de spoor wegobligaties. No afloop van dit jaar zijn de spoorwegen verplicht jaarlijks 660 millioen goudmark eon de commissie van herstel te betalen. De industricelc obligaties. Zaterdagmiddag had in dc Bank voor de Duitsche ir.dustrieele obligaties de overdracht plaats van de ingevolge de wet op de verhypo thekeering der industrie gecreëerde speciale obligaties der Duitsche ondernemers ten be drage van vijf millioen gouden marken. De overdracht geschiedde door den voorzitter von den raad van toezicht, Krupp von Bohien und Halbach, aan den door dc C. v. H. benoemden trustee Nogaro. De obligaties werden door den trustee onder gezamenlijke bewaring van hemzelf en de bank gesteld. Tegelijkertijd wer den door de bank industrie-bonds ten bedrage vun vijf milliard gouden marken uitgegeven, waarvan den trustee overeenkomstig de bepa lingen der wet voor 4 milliard werd over handigd. De overige 750 millioen blijven in gevolge de bepalingen bij de bank gedeponeerd ter latere omwisseling in vervreemdbare spe ciale obligaties. Ten overstaan van vertegen woordigers der rijksregeering en van den dienst fier rijksschuld werd daarop bij proces-verbaal geconstateerd, dat alle tot 28 Februari 1925 loopende verplichtingen ingevolge dc wet op de industrieele obligaties volledig waren na gekomen. DE JAARBEURS TE LEIPZIG. Gisteren opening. Leipzig, 1 Maart. (V. D.). De Leipziger Voorjaarsmesse is heden begonnen. Dc belang stelling voor deze jaarbeurs is bizonder groot. Uit Nederland zijn twee extra-treinen te Leip zig aangekomen. Het aantal Nedcrlnndsche be> zoekers wordt op 1000 a 1200 geschat. DE TOCHT VAN DE BUCKAU. 2 8 F e b r. (H. N. Draadloos). Het van Flettner is gisteren na een reis uit Schotland te Hamburg B e r 1 ij n, rotorschip stormachtige aangekomen. MELKGEBREK TE BERLIJN. B er 1 ij n2 8 Febr. (H. N. Draadloos). Tengevolge van een staking in de melkinrich ting van Bolle, die uitgebroken is naar aanlei ding van het ontslag van twee flesschenspoe- lers, is er in de stad Berlijn gebrek aan melk. DREIGENDE MIJNWERKERSSTAKING IN 'T ROERGEBIED Berlijn, 2 8 Febr. (ft. N. Draadloos). De mijnwerkers in het Roergebied hebben een be langrijke loonsverhooging gevraagd en dreigen met stoking. EEN HUISELIJK DRAMA Frankfort, 28 Fobr. (H. N.) Vanmor gen werden in ccn woning tc Groszsachscnheim een vrouw en haar ecnig kind, oen jongen van 8 jaar, door bijlslagen gedood gevonden. Latei ontdekte men in een weide het lijk van den man van het gezin, die zich klaarblijkelijk dooi een schot in den mond had gedood. Nadere bijzonderheden omtrent dc beweegredenen van de daad ontbreken* BELGIE. STEUN AAN DE SLACHTOFFERS DER OVERSTROOMINGEN. Brussel, 28 Febr. (V. D.). Het Belgische parlement heeft het voorstel aangenomen tot uittrekking van T millioen tot stcunverleening aan de slachtoffers der jongste overstroomin- ffen. EEN STOOMSCHIP VERBRAND. Antwerpen, 2 Maart (V. D.) Een brand heeft het stoomschip West Cassel in dc osch gelegd. De lading graan en hout ging verlo ren. FRANKRIJK. DE VOORLOOPIGB TWAALFDE. De Kamer heeft Zaterdag met 540 tegen 26 stemmen het voorloopigc twaalfde voor Maart aangenomen. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Een modus vivendi getlekend. De modus vivendi inzake dc Fransch-Duit- sohe handelsbetrekkingen is door Roynaldy cn Trendelenburg geteekend en er zijn brieven gewisseld, die de overeenstemming tusschcn beide regeeringen inzake het beginsel van een voorloopige overeenkomst, alsmede dc begin selen voor Ó2 groote lijnen van een definitief handelsverdrag bevestigen. Voor den tijd van dc voorloopige overeenkomst staat Duitsch land Frankrijk de behandeling als mccstbegun- stigde natie toe, met uitzondering van een be perkte lijst van artikelen. De overeenkomst voorziet de afschaffing der bestaande invoer verboden op Fransche producten. Het voorloo- pig stelsel voor Elzas-Lotharingcn zal op Duitsche artikelen het minimum-tarief cn een tusschen-tarief toepassen. In de definitieve overeenkomst zal de clausule van mcestbevoor- rechte natie voor Frankrijk gehandhaafd wor den en verkrijgt Duitschland het minimum-ta- ticf, dnt de geallieerden genieten. FRANKRIJK'S VEILIGHEID. Engeland stelt een verdrag afhan kelijk vun dc inkrimping der Fran sche strijdmacht. B c r 1 ij n, 2 8 Febr. (H. N. Draadloos). De Engelschc bladen stellen vast, dat de Engelsche regeering geen veiligheidsverdrag zal teekenen, tenzij Frankrijk toestemt in een aanmerkelijke vermindering van zijn militaire en maritieme strijdkrachten en in het bijzonder van zijn luchtstrijdkrachten en duikbooten. ENGELAND. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Londen, 28 Febr. (H. N. Draadloos). De koning blijft nog steeds goed vooruitgaan en zijn krochten nemen van dag tot dog toe. De zwakte, door den aanval van influenza teweeg gebracht, is thans nagenoeg overwonnen en ook de bronchitis is geweken. DE POLITIEKE FONDSEN VAN DE TRADE UNIONS. Het Britsche kabinet besloot, de kwestie von de door de Trade Unions voor politieke doel einden geheven bijdragen te onderwerpen aan de vrije stemming van het Lagerhuis. De pre mier zal aan de debatten olleen deelnemen om de houding van de regcering uiteen te zetten. Leert anderen arbeidzaamheid, dot beduidt wees arbeidzaam. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 52 „Je moet trachten mij te vergeven", zei hij, heel zacht en snel sprekend. „Met geen recht ter wereld mocht ik je zeggen, dat ik je lief heb, omdatomdat ik je niet Icon vragen met mij te trouwen. Ik heb je vroeger verteld, dat ik mijn aanspraak op de mooie, goede dingen in het leven heb opgegeven. Dat was waar. En omdat ik dat weet, had ik ver weg van je moeten blijven want ik wist, hoe het mij gaan zou, vanaf het eerste oogenblik dat ik je zag. Ik vocht ertegen in het begin ik probeerde je niet lief te hebben. Nadeihand gaf ik het op. Maar ik dacht nooit, dat jij ook van mij zoudt houden. Dat scheen me iets, dat menschelijkerwijs gesproken niet mogelijk was. „Niet mogelijk Ik zie niet in waarom." „Begrijp je dot niet?" Hij glimlachte toen. „Wanneer jij een man was geweest, die meer dan twintig jaor onder een druk heeft geleefd, die niets ter aanbeveling heeft in de wereld en alleen een bevlekte reputatie zijn levens- werkt kan noemen, dan zou Hij óók gedacht hebben, dat het onmogelijk was. In elk geval: ik dacht het cn omdat ik zoo dacht, duifde ik mijzelf het genoegen gunnen je een enkele maal te zien cn nu en dan in je gezelschap te zijn. Misschien".- zei hij grimmig, „was hel een even groote kwelling ais een genot.... ik was dicht bij jeIk kon je zienje hand aanrakenje kleine diensten bewijzen, wan neer dot misschien eens voorkwam. Dat was alles iets.... iets heel heerlijks in een leven, dat geen verder doel of nut meer had. En ik dacht, dat ik mezelf in bedwang kon houden je nooit kon laten merken, dat ik je liefhad...." „Je hebt ten minste genoeg je best gedaan mij te overtuigen, dat je dat niet deed", viel zij hem bitter in de rede. „Ja, ik probeerde het", zei hij eenvoudig. „En het lukte mij niet. En nu is het eenige, dat mij overblijft, weg te gaan. Ik zal mijzelf nooit vergeven, dot ik pijn in je leven gebracht heb ik, die zoo zielsgiaag je enkel geluk zou hebben gebrachtGroote God 1" fluisterde hij bij zichzelf, alsof de gedachte bijna over weldigend was van de duizelingwekkende ge dachte, „degene te zijn, die je het geluk zou hebben gegeven IHij zweeg, zijn mond vertrok zich pijnlijk. Nu kwam hoar stem weer, zacht smeekend. „Ik zal het je nooit vergeven, wanneer je weg gaat en mij achterlaat," zei ze. „Ik kan nu niet meer zonder je, nu ik weet, dat je mij liefhebt. „Maar ik moet weggaan I Ik kon niet met je trouwenJe hebt het niet begrepen „Heb ik dat niet Zij glimlachte, een zachte, wijze, wonderlijke glimlach, die diep uit haar hort kwam, even haör lippen streelde en in haar oogen bleef toeven. „Zeg mij eens", zei ze. „Ben je getrouwd, Gorth?" Iïij vloog op. v I „Getrouwd? Dot verhoede de hemeli" „En wanneer je met mij trouwde, zou je dan iemand een onrecht aandoen?" „AUecn jou zelf', antwoordde hij bitter. „Dan doet al het andere er niets toe. jij bent vrij en ik ben vrij. En ik heb je lief!" Zij boog zich naar hem toe met uitgestrekte handen, om haar mond speelde noch die won derlijke glimlach. „Toe, zeg mij nog eens hoe lief je mij hebt". Maar er kwam geen antwoord. Hij ging een stap achteruit en keek haar aan met de lippen streng op elkacr geperst. „Ik moet het ie leeren begrijpen", zei hij. „Je weet niet, wat je vraagt. Ik heb mijn leven schipbreuk laten lijden en daarvoor moet ik de boete betalen. Maar bij alles wat mij heilig is, ik wil jou "iet mee laten betalenl En wan neer je met mij trouwde, zou je dat ook moe ten doen. Je zou je leven verbinden aan dat van een uitgestoolenc. Ik kan nooit de wereld ingaan, zooals andere menschen dat kunnen* Wanneer ik het deed" hij sprak langzaam „dan zou ik vroeger of later verdreven wor den teruggestooten in mijn eenzaamheid. Ik heb niets aan te bieden niets te geven al leen een leven, waarop van het begin af aan een vloek rust. Begrijp mij niet verkeerd", ging hij voort op veel haastiger toon. „Ik beklaag mij niet, ik smeek niet om jo medelijden. Wenneer een man een dwaas is, moet bij er op voorbereid zijn voor zijn dwaas heid te betalen, zelfs al zou dat een levenslan ge boete zijn voor een dwaesheid van een oogenblik. En ik zal moeten betalen tot den laatstcn cent toe. Mijn schuld is van die soort, die nooit door het lot wordt kwijtgescholden". Hij zweeg even en ging toen voort op tarten- den toon „De vrouw, die met mij trouwde, zou in die boete moeten deelen, met mij de woestijn ingaan, waarin ik leef, en zij zou dit moeten doen zonder «te weten, waarvoor zij boette, of waarom de deur van dc wereld vooi mij gesloten is. Mijn lippen zijn verzegeld cn ik zal dat zegel nooit mogen verbreken. Begrijp je nu, waarom ik nooit jou, of wie ook, kan vragen mijn vrouw tc worden". Sara keek hem aan met een wonderlijken blik; hij kon de uitdrukking van hoor gelaat niel begrijpen. „Heb je niets meer te zeggen?" vroeg zij. „Is dat alles?" „Alles? Is het nog niet genoeg?" zei hij met een bitteren lach. „En je' laat die die dwaasheid van jo jeugd tusschen ons staan?" „De wereld gebruikt een harder woord dun dwaasheid". „Ik geef heelemaal niet om wat de wereld segt. Hoe noem jij het?" Hij trok de schouders op. „Ik noem het een dwaasheid den beklaagdo op de Dank der veroordeelden te vragen of hij het oordeel van den rechter goedkeurt. Dat zal hij waarschijnlijk wel niet doen." Een oogenblik zweeg zij. Toen scheen zij al len moed samen tc rapen. „Garth, heb je me lief?" Helder klonken de woorden in de stilte van den zomermiddag. Ja" op koppigen toon ik heb je lief. Wat dan?" „Wat dan? Wel ditl Het kon me niet sche-v len, wat je gedaan hebt. Het komt er voor mij niet op aan of je een uitgestootene bent of niet. Als je het bent, wil ik het met je zijn. O, Garth! Mijn Garthl Ik heb je nu den heelen middag gesmeekt mij tot je vrouw te nemen, en en met een kort, haperend lachje „je kunt niet blijven volhouden het mij to wci- gcrenf' Voor haar hartstochtelijk geloof en vertrou wen viel dc slagboom, die hij tusschen hen bei den had gesteld neer. Hij sloeg de armen om haar heen en een poos stonden zij innig om klemd; liefde wischte olie bittere herinneringen van het vei leden cn alle bedreigingen van do toekomst uit. Maar hij kwam weer tot bezinning. Zocht maakte hij zich van hoor los. „Het is niet goed", stamelde hij met onvaste stem. „Ik kon dit niet van je aannemen. Lieve ling, je moet mij loten gaan Dc kan jo mooie leven niet boderven, door het aan het mijne te verbinden!" Zij trok zijn orm om haar schouders heen. „Je zult het juist bederven, als je weggaat. O, Garth, jou lieve, dwaze manl Wanneer zul je begrijpen, dat liefde het eenigste is, dat van belang is? Al hadt je tegen al de tien geboden gezondigd, dan zou ik het nog geen beletsel vinden! Je bent nu van mij m ij n liefste. En ik wil niet uit je leven gestootcn worden ter wille van een of ander dom gewetensbezwaar Laat het verleden nu maar aan zichzelf over. Het heden is aan ons. En en ik heb je zoo lief, Gart!" Het was moeilijk kalm te beredeneeren, nu zij haar armen om hem heengeslagen hield, haar lippen bij dc zijne, terwijl zijn groote liefde vooi haar zijn hart ontstuimig deed jagen. Maar hij deed nog een poging. „Maar als j»* er nu ooit berouw over kreeg, Sara?" fluisterde hij. „Ik geloof niet, dat ik dat zou kunnen drogen." (Wordj vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1