Gebr. Perzina Piano's KINDER A. VAN DE WEG - Langestraat 23 Pianohandel L. KLEIN DE EEMLANDER" r BUITENLAND. FEUILLETON. De Kluizenaar vaa Far-Eari. IB01IEMEIÏSPRUS£rt57? PRIJS DER ADVERTEREN met inbegrip van een Emserwater - Emserzout - Emserpastilles Wybert-tabletten - Valdapastilles volle zangrijke toon, uitgebreide Sorteering MORGEN BALLONS 23e Jaargang No. 207 per post 1 i-, per week (met jcratlt verzekering leges ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummers Cj05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD tt DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH'E'POORTWAL 2A. POSTREKENIMtt M*.47910. TIL.INT SIS. blnsaag 3 iViaart 192t» bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie* dingen en Licldadigheids-adve>tentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het advertecrcn Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DU1TSCHLAND. DE DOOD VAN DEN RIJKS PRESIDENT. De overbrenging van het stof felijk overschot. Uit Berlijn wordt d.d. 1 Maart aan de Tel. gemeld Het stoffelijk overschot van president Ebert is in den nacht van Zaterdag op Zondag over gebracht van het West-Sanatorium naar het presidents pa leis in de Wilhelmstrasse. In den loop van den avond had professsor Kolbe Schmöckwitz het doodenmasker genomen, dat uitstekend slaagde. Onder de aonwezigen wa ren o..a de plaatsvervangende president en rijkskanselier dr. Luther, alle leden van het rijkskabinet, de Pruisische minister-president dr. Marx en de Pruisische ministers, voorts de commandant van de Reichswehr generaal Von Seeckt, de president van den rijksdag Loebe, de persoonlijke adjudant van den overleden president staatssecretaris Meissner, de leden van het bureau van den persident en de plaats vervangende politic-president dr. Friedens- burg. In een met vier paarden bespannen koets werd het stoffelijk overschot vervoerd, gelegd in een eenvoudige bruine eiken kist, gedekt met de vlag van den president, goud-rood met den zwarten adelaar midden op. Een bloem stuk van witte rozen, de laatste groet van de familie, was het eenige, dat de baar sierde. De stoet werd voorafgegaan door bereden agen ten van de Schutz-polizei, gevolgd door 50 manschappen te voet. Achter den lijkwagen volgde eerst een koets met de naaste familie, daarachter in een koets de leden van het rijkskabinet. Afdeelingen van de vereeniging Reichsbanner Schwarz-rot-gold volgden even eens van de Brandenburger Tor af tot aan de Wilhelmstrasse, om de eerewacht te vormen. Alle manschappen droegen fakkels, die zij omlaag gericht hielden bij wijze van rouw betoon. Langs den geheelen langen weg, dien de stoet volgde, stonden duizenden wachten den opgesteld. Het aantal werd geschat op 30.000. Bij het naderen van de lijkkoets ont blootte men het hoofd. Uit Berlijn wordt d.d. 2 Maart aan het Hbl. bericht Naar de bladen melden, heeft de rijksregee- ring in overeenstemming met de familie van rijkspresident Ebert en van den rijksdag de volgende maatregelen getroffen voor den rouwdienst en het vervoer van het' stoffelijk overschot van den rijkspresident vanuit zijn woning naar het station. Woensdagmiddag om drie uur zal in het paleis van den rijkspresident een rouwdienst worden gehouden, waarbij vertegenwoordigd zullen zijn de leden van de rijksregcering, de staatspresidenten, de minister-presidenten van alle Duitsche landen, de presidenten van den rijksdag, van den economischen rijksraad en van de parlementen der verschillende landen, de vertegenwoordigers van de buitenlandsche regceringen en van het diplomatieke corps, alsmede vertegenwoordigers van de pers, in het geheel circa 300 personen. Rijkskanselier dr. Luther zal een herdenkingsrede houden. Ver volgens zal de kist uit het pa]eis worden ge dragen Voor het paleis in de Wilhelmstrasse zal een compagnie rijkswecr onder tromgerof fel den rijkspresident het laatste eerbetoon bewijzen. Ambtenaren van het bureau van den rijkspresident zullen de kist naar de lijk koets dragen. Onmiddellijk achter de kist zal de familie van den rijkspresident volgen, dan de rijksregeering met den rijkskanselier aan het hoofd, de Pruisische staatsregeering en da overige deelnemers aan den rouwdienst. Da rijksweer zal zich aan het hoofd van den stoet opstellen, welke zich naar den Brandenburger Tor zal begeven. Aan den Brandenburger Tot zullen zich intusschcn de vereenigingen en corporaties opstellen, die zich bij den stoet wenschen aan te sluiten. De stoet zal door de middelste poort van den Brandenubrger Tor gaan, die vroeger alleen door den keizer mocht worden gebruikt en vandaar naar den rijksdag. Van het bordes van den rijksdag zal rijksdagpresident Loebe zijn rede houden. Op het groote plein voor den rijksdag zal het volk gelegenheid hebben den overleden rijks president den laatsten groet te brengen. Dan zal de stoet naar het Potsdammer Bahnhof trekken, waar de kist zal worden opgesteld en de vereenigingen en corporaties gelegenheid zullen krijgen er langs te defileeren. Dit zal ongeveer een uur duren. Zoodra de kist het station is binnen gedragen en de groote poort gesloten wordt, is de plechtigheid in Berlijn afgeloopen. Even na zes vertrekt de extra- trein met het stoffelijk overschot van Ebert naar Heidelberg. De extra-trein zal bestaan uit den lijkwagen, den salonwagen van den rijkspresident, waarin de familie Ebert, samen met staatssecretaris Meissner de reis zal ma ken, alsmede den salonwagen van den rijks kanselier, die tezamen met den rijksweermi- nister dr. Gessier, den staatspresident van Ba- dein en den president van den rijksdag, Loebe, den dooden rijkspresident op zijn laatsten reis begeleiden zullen. Ook de directeur-generaal van de Duitsche spoorweg-maatschappij, als mede de eerste-burgemeester van Heidelberg, zullen de reis meemaken. De kransen worden in een afzonderlijken wagen medegenomen. De extra-trein komt Donderdagmorgen in Heidelberg aan. Om tien uur voormiddag zal de teraardebestelling plaats hebben. President Ebert wordt in de onmiddellijke nabijheid van de graven zijner ouders in een „Ehrengrab" bijgezet. B e r 1 ij n, 2 Maort. (V. D.) De trein met het lijk zal aan de voornaamste stations, met name in Frankfort aan den Main, stoppen, waar bizonder e rouwdiensten zullen worden gehou den. De besturen van de vrije vakvereenigingen noodigen hun leden uit op het uur van de be grafenis van Ebert van 11 uur tot kwart over 11 het werk te staken. Een herdenkingsbijeenkomst von den Pruisischcn landdag. Volgens besluit van het seniorenconvent zal do Pruisische landdag hedenmiddag vergade ren ter nagedachtenis van Ebert. Voorzitter Bartels zal een toespraak houden. Een Friedrich Ebert-stichting. Het bestuur van de sociaal-democratische partij heeft volgens de Vorwürts besloten een Friedrich Ebert-stichting, die uitdrukking geeft ann het levenswerk van den ontslapene, op te richten. Het bestuur verzoekt, in overleg met de familie, af te zien van het geven van kran sen en het zenden van deputaties, maar het daarvoor bestemde geld aan de stichting te schenkén. De genoemde condidaten. Berlijn, 2 Maart. (V. D.).,Als vermoe delijke candidaten voor het Duitsche president schap worden tot dusverre genoemdCuno, Marx, Luther en Loebe. Als candidaten voor de post van rijkspresi dent worden thans ook nog genoemd Von Kar- dorff (Duitsche volkspartij), minister Strese- mann, Wollraff, de vroegere president van den rijksdag, en ook rijksweerminister Gessier. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK B e r 1 ij n, 2 Maart. (H. N. Draadloos) Staatssecretaris Von Trendelenburg is, nadat de voorloopige besprekingen te Parijs met succes ten einde zijn gebracht, weer te Berlijn aange komen DE AANSTAANDE BIJEENKOMST VAN DEN RIJKSDAG. Overmorgen te drie uur zal de Rijksdag in pleno bijeenkomen. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. In afwachting van het rapport c-er controle-commissie. De gezantenraad zal vandaag het verslag van de controle-commissie en dat van Foch uit naam van de geallieerde commissie bespreken. Het rapport-Foch geeft aan, in welken geest men de documenten van de commissie moet beschouwen en de gedochte, die ze bij hem RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05. elke regel meer UTRECHTSCHESTRAAT 44 KOUSEN DIRECTOIRS. HOEDJES. JURKEN ,,L' H1RONDELLE" 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT hebben doen rijzen. Met name wijst het erop, hoe Duitschlond zekere verplichtingen, die het binnen enkele weken moest vervullen, niet heeft vervuld. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. De verkiezing van den premier. De verkiezing van den nieuwen Pruisischen minister-president is vastgesteld op TO Maart. VERHOOGING DER BELASTINGEN VOOR BIER EN TABAK. Voorstellen der rijksregeering. Een ontwerp der rijksregcering stelt een ver- dubeling voor der bicrbelastfng. Voor sigaren cn pijptabak zullen de rechten van 20 pet. tot 25 pet. worden verhoogd, voor sigaretten en fijngesnecbn tabak van 40 pet. tot 50 pet. Deze belastingen hebben betrekking op den klein- hondelprijs. Bovendien wordt voorgesteld het invoenecht op onbewerkte tabak, dat thans 30 mark bedraagt, to wrhoogen tot 80 mark, zulks tot bescherming van in het binnenland verbouwde tabak B c r I ij n, 2 Maart. H. N.) In verband met dc dringende financieele behoeften van het rijk is een verhooging van de bier- en ta baksbelasting noodzakelijk gebleken. Het mi nisterie von financiën heeft een berekening gemaakt, volgens welke bij de tegenwoordige ontvangsten van de schatkist, zelfs indien de uitgaven nog zooveel mogelijk worden be snoeid, het evenwicht in de staatshuishouding zoool niet vroeger dan toch in ieder geval in 1926 niet meer gehandhaafd zal kunnen wor den. 'Daar de directe belastingen voor verhoo ging niet meer in aanmerking komen, blijft niets anders over dan zijn toevlucht te nemen tot verbruiksbelastingen cn die op bier en ta bak, als ontbeerlijke verbruiksartikclen, schij nen het meest geschikt om in de financieel© behoeften te voorzien. DE ARBEIDSTIJD IN HET ROERGEBIED. In het Roergebied hebben de mijnwerkers geen gevolg gegeven aan den oproep der communisten om den arbeid te staken één uur voor aflcop van den tegenwoordigen werktijd en zich een gedwongen uitgang uit de mijn te verschaffen. Zoover bekend is, werd overal uur gewerkt en nergens is de orde gestoord. DE VLAG VAN HET NEDERLANDSC1T CONSULTAAT TE DORTMUND DOOR COMMUNISTEN GESTOLEN. Naar de Lokalanzeiger uit Dortmund ver neemt, is in den nacht van Zondag op Maandag aldaar van het Nederlandsche consultant de halfstok -geheschen vlag naar beneden gehaald en gestolen. De daders, die, naar men wil, tot den communistischen jeugdbond bchooren, konden nog niet gevat worden. Blijkbaar heeft men met een communistischen nons'ag op de oude riikskleuren te doen, die de daders in de duisternis verward hebben met de rcod-wit- blauw der Hollandsche vlag. DE JONGSTE MIJNRAMP BIJ DORTMUND. Da regeeringscommissie van het Soargcbied heeft besloten voor de nabestaanden van de slachtoffers van het mijnongeluk bij Dortmund 50,000 francs beschikbaar te stellen FRANKRIJK. DE BETREKKINGEN MET HET VATICAAN. Een vergelijk nopens de ver tegenwoordiging. Naar de Sereno schrijft, heeft het bezoek van senator De Monzie en von kordinool Dubois in zooverre resultaat opgeleverd, dat de ern stigste kwesties betreffende de vertegenwoordi ging van Frankrijk bij het Vaticaan zijn opge lost. Zooarls men weet heeft de Fransche Kamer bij de behandeling der begrooting van buiten landsche zaken besloten de ambassade bij het Vaticaan op te heffen en slechts een vertegen woordiger voor Elzas en Lotharingen te hand haven. Thans is men tot een vergelijk gekomen in dien zin, dat de Fransche regeering, telken^ wanneer zulks noodig is, aan dezen dignitaris de bevoegdheden zal verlecnen van vertegen woordiger van Frankrijk ZWITSERLAND. STEIGER, f B e r 1 ij n, 2 Maart. (H. N. Draadloos) Te Bern is gisteren onverwachts tengevolge van een galsteenkoliek de bondskanselier Steiger overleden. ENGELAND. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Een officieus rapport van gisteren betreffende den gezondheidstoestand van den koning meldt, dat hij gestadig vooruitgaat en dat zijn gestel krachtig blijft. De bronchitis, waaraan hij lijdt en die het gevolg was van een influen- za-aanvaL is thans bijna verdwenen. Londen, 2 Maart. (H. N.) Volgens dc Evening Standard zal de koning tengevolge 'van de verbetering in zijn toestand in staat •zijn Londen begin volgende weck te verlaten, om zich naar de Middellandsche Zee te bege ven en zich daar op zijn jacht in te schepen. Een voorloopige regeling is gemaakt voor zijn vertrek op 10 Maart, hoewel de dog nog niet •definitief is vastgesteld. De koning zal volgens dit blad met een extra-trein naar Dover gaan en aan boord van een extra-stoomschip, be geleid door torpedojagers, het Konaal overste ken. Aon do andere zijde von het Kanaal zal een solontrein ter beschikking van den koning worden gesteld, waarin zich, naar men ge looft, ook het bizonder© salonrijtuig von den Franschen president zal bevinden, dot ten ge bruik© nan den koning voor zijn reis over 'land is aangeboden. De koningin zal haar gemaal begeleiden. DE VLOOTCONFERENTIE TE SINGAPORE. Do vlootconfercntie van het Verre Oosten, die vandaag te Singapore bijeenkomt, wordt bijgewoond door admiraals van dc Britscho marine-stations van Oost-Indië, Australië, Nieuw Zeeland en China. Men weet, dot het doel von de conferentie is samenwerking tus- schen de Britscho vlootmochtcn in het Oos ten, vooral met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe vlootbosis te Singapore, te vor krijgen. SPANJE. LEDEN EENER REVOLUTIONAIRE VEREENIGING GEARRESTEERD. B e r 1 Ij n, 2 M a a r t (H. N. Draadloos). Volgens een bericht uit Porijs heeft de politie tc Madrid 12 leden von het centrale comité van een over geheel Spanje cn in het buitenland vertakte revolutionaire vereeniging in hechtenis genomen cn tevens beslog gelegd op een groo- ten voorraad stempels, een omvangrijke cor respondentie en dc ledenlijsten. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Generaal Primo dc Rivera is Zondag naar Algeciras cn Tetoeon vertrokken, POLEN. EEN VOORGENOMEN AANSLAG VERIJDELD. Lemberg, 3 Maart. (V, D.) Twee man nen werden gearresteerd, toen zij trachtten een kruitmagazijn met een electrische lont in de iucht te doen springen. Op hen werden Rus sische documenten en Russisch geld gevonden TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN Constantinopel, 3 Maart. (V. D.) Honderd rebellen en 60 stadsbewoners werden gedood bij een ontploffing van het munitie depot te Kharpoct, toen de rebellen uit dc stad verdreven werden. Aan de Turksche troepen is van Fransche zij de toestemming verleend om door Syrië te tTek- ken met militaire transporten, die- beslist noo dig zijn voor het herstel van de orde in Koer- diston. PALESTINA. EEN 4000-JARIGE BEGRAAEPLAATS ONTDEKT. Bij het ontginningswerk aan een sindhsoppe- lenplantoge, tocbehoorcnde aan den heer I. L. Goldberg, is, aldus een bericht uit Jeruzalem, een 4000 jaren oude Konoënitische begraaf plaats ontdekt. EGYPTE. DE MOORD OP DEN SIRDAR. Een nieuwe bekentenis. Een broer van den Egyptischen nationalist, die reeds bekend had, heeft thans eveneens toe gegeven, dat hij medeplichtig is aan den moord op den sirdar. JAPAN. DE NIEUWE KIESWET Het Lagerhuis heeft met een groote meerder heid de nieuwe kieswet aangenomen, waardoor er tien millioen kiezers bijkomen. De wet goot thans naar het Hoogcrhuis. Wie iets bcteckenen wil, moet werken, moet dienen. GOETHE. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 53 Zij keek hem vast aan. „Dat zal je niet hoeven te dragen" zei ze. „Ik zal er nooit berouw over heben." Nog aarzelde hij. Maar er lichtte iets van hoop in zijn oogen. „Wanneer je je kon tevreden stellen met hier op Far End te wonen Dan kan het mis schien mogelijk zijnl" Hij sprak op nadenken den toon, alsof hij de zaak bij zichzelf over woog. „De vloek heeft mij niet achtervolgd tot in dit rustige hoekje van de aarde. Misschien, dat toch Sara, zou je zoo'n leven kunnen uithouden? Of zou je altijd verlangen de groote wereld weer in te gaan? Ik heb je gezegd, de wereld is gesloten voor mij. Iets in mijn verle den snijdt dc toekomst voor mii af. Heb je het vertrouwen den moed om dat onder oogen te zien?" Haar oogen keken vast in de zijne. „Ik heb moed om alles onder oogen te zien met jou, Garth. Maar ik heb geen moed om zonder jou mijn leven door te gaan". Hij boog het hoofd en kuste haar op den mond een langen kus, die getuigde van iets, dat dieper en blijvender was dan hartstocht al leen. En toen Sara hem zijn kus teruggaf, had zij het gevoel, dat zij samen het heilige sacra ment der liefde bezegeld hadden. „Liefste" Garth's stem klonk onuitspreke lijk teeder in dc stilte van dit opperste oogen- blik „liefste, het zal zijn zooals je wilt. Of ik goed doe of slecht met deze gTOOte gift van je aan te nemen, dat weet God alleen! Wan neer het verkeerd van mij is, dan moge de straf op mij alleen vollen". HOOFDSTUK XXIII. JEcn zomer-idyllc. De zomer is von alle jaargetijden zeker wel de volmaakste lijd voor verloofden en de dagen, die onmiddellijk volgden op Sara's verloving met Garth Trent waren voor haar dagen van onvermengd geluk. Heerlijke uren brachten zij samen door, dwa lende door de schaduwrijke bosschen, in een za lig nietsdoen op het zonnige strand, of rond zwervend over de lange rij van klippen, <£e zich vanaf de kaap, waar Far End als wachter op den uitkijk stond, naar het Westen uit strekte. In die uren van intimiteit leerde Sara de ver borgen diepten van Garth's natuur kennen en ontdekte zij de bijna romantische teerheid van gedachten, die achter zijn uiterlijke stugheid verborgen was. „Je bent eigenlijk half een dichter, of liever meer dan half, Garthï" zei zo eens. „Met andere woorden een transcendentale gek," verbeterde hij glimlachend. „Wel" hij keek haar kluchtig aan „misschien heb je ge lijk. Maar het is te laat om mij nog te verbete ren. Zooals de twijg gebogen wordt, zoo groeit later de stam, zie je. „Ik wil je heelemaol niet verbeteren", verze kerde Sara hem dadelijk. „Zou niet willen, dat je ook maar uen snipper anders was don je bent. Dan zou je tenslotte mijn Garth niet meer zijn." Zoo zaten zij dikwijls samen te praten, al die dwaze, heerlijk'" woorden, die verloofden tot el kaar zeggen, er- die sedert de dagen van 7vdam en Eva altijd weer hetzelfde en altijd wfcer nieuw zijn. De zon zond haar stralen op hen neer als om hen te zegenen en de golven, die zachtjes tegen de kust kabbelden, begeleidden met hun geluid het liefdesduet van dc beide menschen- kinderen. Later, in dc donkere maanden die volgden, toen hoor eigen geluk in een storm van rampen van hoor was weggevloden en toen de heele we reld wankeide in den oorlogsorkaan, dacht Sara altijd terug aan dien onuitsprekelijken kalmen vrede von die gulden dagen in 't begin van Juli een vredige rust, die zijzelf en evenmin de wereld ooit weer geheel terug zou krijgen. La ter zou er door de herinnering altijd een ge wonde en pijnlijke plek aan den achterkant der dingen blijven. Sara vond het niet moeilijk de gelukwenschen van haar vrienden in ontvangst te nemen het regende letterlijk felicitaties cn in de lange, vertrouwelijke gesprekken met Garth woog haar het feit, dat hij nooit over het ver leden wilde spreken, ook in 't geheel niet Zij veronderstelde, dat hij lang geleden zich had schuldig gemaakt aan een of andere dwaze, jongensachtige buitensporigheid, die hij met zijn buitengewoon sterk ontwikkeld gevoel voor eer en met het fijngevoelige idealisme, dat zij als een hoofdLestunddeel van zijn karakter had leeren kennen, in zijn gedachten had vergroot tot een geweldige zonde. En zij was met die veron derstelling tevreden en liet het doarbij, met beide handen het geluk grijpend dat het heden haar gaf. Zij had oan Elisabeth geschreven om van haar verloving te vertellen en tot haar verbazing had zij een allerliefsten, vriendelijken brief te rug gekregen. .Natuurlijk", schreef Elisabeth in haar im pulsief loopend handschrift met de dikke stre pen en de wegvliegende punten, „kunnen we al le enmaar wenschen, dat het anders geweest was, dat je geleerd zoudt hebben Tim lief te hebben, maor je weet zelf beter dan een van ons waar je geluk ligt, en je hebt gelijk, dat je het aanneemt En denk nooit, Sara, dat er door deze dingen een verandering komt in onze vriendschap. Ik kon tusschen de regels von je brief door lezen, dat je zoo'n soort gedachte in je hoofd hadt. Zoozeer hoop ik, dot dit geen verwijdering tusschen ons geeft, dat ik voorstel, beg-rijpend dat het te veel van je gevraagd zou zijn in dit geval naaf ons te komen, dat ik in Monkshaven kom. ik zou graag met den ge lukkigen sterveling willen kennis maken, die mijn Sara gewonnen heeft. Ik ben niet al te best in orde geweest den laatsten tijd de hitte heeft me geen goed gedaan en Geof frey wil graag, dat ik een poosje naar zee ga. Dus schijnt alles erop te wijzen, dat ik haar Monkshaven moet gaan. Is jullie primitieve dorpje een hotel rijk En zoo niet, kun je dan een paar behoorlijke kamers voor mij bespre ken?" De rest van den brief handelde nog over en kele bijzonderheden van practischen aard be treffende het voorgenomen bezoek en Sara was in de haast van haar vroolijke opwinding on middellijk naar het Qiff hotel gerend en had de mooiste kameTS, die er maar waren, voor Elisabeth besproken. Op weg naar huis ontmoette zij Garth in do hoofdstraat en vertelde hem dodelijk het nieuws. „Ik heb juist kamers besproken in het Cliff hotel voor een kennis van mij, die hier komt logeeren," zei zo, toen hij naast hoar kwam loopen. „Een vriendin", voegde zij er haastig bij, ziende dat hij de wenkbrauwen fronste. „Zooveel te beter I Moor ik kon het anders best stellen zonder kennissen van je manne lijke of vrouwelijke die zijn volkomen over bodig" met een glimlach. „Wel, ik ben blij, dat mevrouw Durword komt, omdat „Wie zei je viel Garth haar in de rede, plotseling stilstaand. „Mevrouw Durword Tim's moeder, je weet wel", legde zij uit Zij had hem de geschiede nis van haar korte verloving met Tim toever trouwd. Trent liep weer door, moor langzamer, de veerkracht scheen plotseling uit zijn stap verdwenen. „Denk je niet," zei hij op cigenoardig-afge- meten toon, „dot het in de gegeven omstan digheden wel een beetje penibel zal zijn me vrouw Durwatd hier tc hebben?" Sara verwierp die gedachte, en trachtte hera uit te leggen, dat het juist teekenend was voor de groote vriendschap van Elisabeth, dot zij naar Monkshaven kwam. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1