Klein Si Adam Piano's KINDER Pianohandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraat 43 - Telefoon 852 BINNENLAND. ABOBHEMENISPRIIS r3 'oor Amm- PRIIS DER ADVERÏEHTlER EERSTE BLAD. BUITENGEWONE TOOHVOLUME - Schilferende afwerking MORGEN BALLONS Fransche Bijouterieën. Gitkettingen china. vepeenig.de staten. 23e Jaargang No. 208 loort 2.10, idem Iran co per post f 5.per week (met gratis rerrekermg tegen ongcitakkcs) f 0.17* alxondcilijke nummers CJ05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Woensdag 4 Maart 1925 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH'E'POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47010. TEE. INT. 613. van 1 4 regels 1.05 roet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb'e* dingen en Ucfdadighcids-advc.tcntiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xcci vootdeclige bepalingen voor het advcrtecicn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE DOOD VAN RIJKSPRESIDENT EBERT. Dc teraardebestelling. B e r I ij n, 3 Maart. (V. D.) De rijksraad heeft heden het voorstel om de kosten voor de bijzetting van het stoffelijk overschot van rijkspresident Ebcrt door het Rijk te doen dra gen, aangenomen. Berlijn staat reeds heden in het teeken van de bijzcttingsplechtigheden. In alle straten, door welke de lijkstatie zal trekken, wordt ijverig ge arbeid om waardige rouwdecoraties aan te brengen. Het middelpunt hiervan is de omge ving van het paleis van wijlen den rijkspresi dent, de Brandenburger Poort en het Potsda- mer Bnhnhof. De bureaux der stoatsoutoritei- tcn sluiten morgenmiddag.- B e r 1 ij n, 3 Maart. (H. N.) Ook de be- stuursbonden der Christelijke en der vrije valc- vereenicingen hebben besloten hun leden uit te noodigen op Donderdag van II uur tot kwart over II den arbeid te laten rusten. Hulde van Heidelberg. Heidelberg, 5 Maart. (H. N.) De ge meenteraad heeft iii een hedenmiddag gehou den vergadering besloten een buste van Ebert in het Trappenhuis van het nieuwe stadhuis te plaatsen. Belangstelling uit het buitenland. Naar d* Vorwgrts meldt, zullen vertegen woordigers van de arbeiders-internationale uit Enge'and, Fi ankrijk. Zweden,-Denemarken, Po len, Tsjecho-Slowakijc en Rusland de bijzettings plechtigheden te Berlijn bijwonen. De communistische candidaat bij de verkiezingen. B e r 1 ij n, 3 Maart. (H. N.) Volgens de Rotc Fahne heeft het bestuur der communisti sche partij van Duitschland besloten den rijks dagafgevaardigde Thtilmann candidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. BIJEENKOMST VAN DEN RIJKSDAG. De eerstvolgende zitting van den Rijksdag wordt overmorgen gehouden. DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. De gezantenraad vraagt Foch nadere inlichtingen. De gezantenraad heeft gisterochtend kennis genomen van het rapport van de geallieerde controle-commissie te Berlijn en het advies vun de geallieerde commissie te Versailles. Met elgemeenc stemmen heeft de raad besloten aan maarschalk Foch en aan de militaire deskundi gen in de commissie te Versailles te verzoeken zekere punten van hun rapport te verduidelijken, teneinde op exacte wijze don ernst van de pun ten, ten aanzien waarvan Duitschland in ge breke is gebleven, vast te stellen. Hij heeft hun eveneens verzocht hun voorstellen te ken nen te geven, waardoor de ontwapening van Duitschland, overeenkomstig het verdrag, zou kunnen worden verzekerd. De commissie te Versailles zou dientengevolge een nieuw rapport opstellen, dat de volgende week bij de confe rentie zou worden ingediend. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Dc Duitsch-r.ationalen tegen Severing. De Duitsch-nationale partij in den landdag heeft zich vereenigd met de zienswijze van hear bestuur, dat zij niet kan deelnemen aan een kabinet, waarven Severing deel uitmaakt. ONEENÏGHEID IN DE VöLKISCHE PARTIJ VAN MECKLENBURG. In de landdagfractie van de Völkische partij van Mecklenburg is een splitsing ontstaan. UIT HET SAARGEBIED. Verbod van tebaksinvocr. De regeeringscommissie verbood den invoer van tabak naar het Sanrgebied. Het verbod be treft niet tabaksproducten, die reeds vóór 18 Februari waren afgeleverd. HITLER MET VERBANNING BEDREIGD. Adolf Hitler moet naar aanleiding van zijn eerste politieke optreden, na zijn ontslag uit de gevangenis, voor den minister van binnen- landsche zaken verschijnen. Hem zal er op gewezen worden, dat hij zal worden verbannen, indien hij zijn politieke agitatie voortzet. DE ACTIE DER COMMUNISTEN. Arrestaties te Aken. Bij een huiszoeking bij leden der communis tische partij te Aken werden handgranaten en talrijk propaganda-materianl gevonden. Tul van personen werden gearresteerd, die zich waar schijnlijk voor het staatsgerechtshof ter be scherming der republiek tc verantwoorden zul len hebben DF MIJNRAMP TE DORTMUND. Steun voor de nagelaten betrekkingen. De giften voor de nagelaten betrekkingen der bij de mijnramp te Dortmund omgekomen ar beiders hebben thans een bedrag van ongeveer een millioen mark bereikt. PORCELEINFABRIEK AFGEBRAND. In den afgelooppn nacht is een porceleinfa- bviek bij Breslau. waar 300 arbeiders werkzaam ziin. door brand geheel verwoest De oorzaak zou kortsluiting zijn. FRANKRIJK. FRANKRIJK'S VEILIGHEID. De Duitsche stappen. De berichten in binnen- en buitenlandsche (bladen over Duitsche stappen inzake het veilig heidsvraagstuk berusten volgens de Duitsche bladen voor het meerendeel op combinaties. Een feit is, dot de afgeloopen week in de geal lieerde hoofdsteden diplomatieke besprekingen over het veiligheidsvraagstuk zijn gevoerd. Hierbij heeft Duitschland, zoools de rijkskanse lier reeds in een openbare redevoering had gedaan, verklaard, dat de rijksregeeiing bereid is tot positieve medewerking ter oplossing van het veiligheidsvraagstuk. Voorts is aan de geal lieerden meegedeeld binnen welk kader en op welken grondslag naar Duitsche opvatting een dergelijke oplossing bereikt zou kunnen worden. Het betrof hierbij geen definitief geformuleerde Duitsche vporstellen of aanbiedingen, maar een bespreking van de mogelijkheden, die voor de regeling van het vraagstuk in aanmerking kun nen komen. Deze besprekingen bevinden zich nog in een beginstadium cn zijn nog niet zoo ver gevorderd, dat van bepaalde ontwerpen van een vcilighcidsverdrag of van onderhandelingen daaromtrent gesproken kan worden. ENGELAND. ENGELAND EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. Publicutie van een witboek. In het Hoogerhuis heeft Curzon gisteren in antwoord op een vraag van lord Pormoor 'me degedeeld, dat de besluiten van alle regeerin gen der dominions inzake het protocol van Ge neve nog niet zijn ontvangen. Het onderzoek van het protocol door de Britsche regeering staat op het punt te worden voltooid; ongetwij feld zal op de o.s. conferentie tc Genève wat meer over de zaak worden gohoord. Hij hoopte dat er over ongeveer tien dogen een Witboek to dier zake «al worden gepubliceerd. Met groote belangstelling wordt het debat te gemoet gezien, dat vandaag in het Lagerhuis zal worden gehouden over dc buitenlandsche aangelegenheden. Men veronderstelt, dat Beld- wiri en Chamberlain tijdens de debatten in den breede de hangende kwesties zullen uiteenzet ten. Vermoedelijk zal aan den minister van buitenlandsche zaken worden verzocht zich uit voerig uit te spreken over de houding, die hij zal aannemen ten opzichte van het protocol van Genève, dat de volgende week door den Volkenbondsraad zol worden behandeld. Wan neer dit het geval is, acht men het zeer on waarschijnlijk, dat Chamberlain in de gelegen heid zal zijn aan het Lagerhuis het gemoti veerde oordeel der regeering over deze belang rijke aangelegenheid voor te leggen. Naar aan leiding van het protocol komen zooveel inge wikkelde kwesties ter sprake, dat, naar men meent, de bcstudecring ervan nog niet is afge loopen. Nauw verbonden aan de kwestie van het pro tocol is die der veiligheid en wat deze aange legenheid betreft, wordt officieel verklaard, dat, hoewel dit probleem de volle aandacht heeft der ministers en deskundigen, tot nog toe geen plan is vastgesteld, waarin de meening van de regeering te dezer zoke is vastgesteld. LABOUR TEGEN DE PROTECTIE. De Labour Party heeft met olgemccne stem men een resolutie aangenomen, waarin zij op nieuw verklaart zich tegen elk tarief te zullen verzetten en de benoeming- van een commissie wordt aangekondigd, die zal onderzoeken op welke andere wijze de vraagstukken der pro tectie en der uitwisseling van goederen, die onder ongunstige arbeidsvoorwaarden in En geland en het buitenland zijn vervaardigd, kun nen worden opgelost TSJECHQ-SLOWAKME. EEN ONAFHANKELIJKE COMMU NISTISCHE PARTIJ. Te Praag is een onafhankelijke communisti sche partij gesticht, niet aangesloten bij de derde internationale, waarbij zich reeds dertien Kamerleden aangesloten hebben. ZUID-SLA VIE. AFTREDEN VAN DEN MINISTER VAN JUSTITIE. De minister van justitie heeft zijn ontslag ingediend. RUSLAND. EEN INSTITUUT VOOR WERELD ECONOMIE EN -POLITIEK. Te Moskou is eon instituut voor wereld economie en -politiek gesticht, dut zich het onderzoek van den tcgenwoordigen algemeenen cconomischen cn politieken toestand en van de wisselwerking tusschen economie cn politiek ten doel stelt. TURKIJE. HET AFTREDEN VAN HET KABINET. De oorzaak. Officieel wordt gemeld uit Angora, dat in een vergadering van de republikeinschc volks pari ij het kübinet-Fethi bey in de minderheid is gebleven na een behandeling van binnen- landsche vraagstukken en dat het kabinet daarop afgetreden is. Het aftreden geschiedde na een stormachtig debat in een vergadering met gesloten deuren. De vergadering nam ten slotte niet 90 tegen 60 stemmen een motie van de extremisten aan, die de regeering gipste en een algemeene on derdrukking eischle van reactionaire stroo mingen. JAPAN. JAPAN EN DE NIEUWE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. De Japansche minister van buitenlandsche zaken heeft me?gedee!d, dat hij verwacht, dat de Ver. Staten een ontwapeningsconferentie bijeen zullen roepen, zoodrn het vraagstuk van het Europcesch herstel geregeld is. Japan is genegen aan die conferentie deel te nemen, RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elko regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44. KOUSEN DIRECTORS. HOEDJES. JURKEN „L* Hl RON DELL E" 16-18 LANGESTRAAT - AMER SFOORT Juwelier finantieelcn toestond van verschillende nabij de venen gelegen gemeenten. De heer v. d. Woerden houdt een tech nische beschouwing over dc waarde van elcr- trische centrales voor Drente. De heer Loerakker dringt oan op directe hulp om weder het turf-gravcn mogelijk te ma ken. Dc heer D c Boer bepleit verlaging van konaalgeldcn, ontwatering van verzuurde Ovcrijssclsche gronden en maattegt?len ter bevordering van de productiviteit van den bodem. De minister repliceert. Spreker za> overheidssteun voor dc levering van turf ter bevordering van de ontginning der wengron- den een zeer gevaarlijk middel achten. Voor 2000 per Hectare zal mon grond krijgen van 500 per H A. maar zou er de voorkeur aan geven, dat er een bespreking van de agenda aan vooraf zou gaan. DE BOKSERSCHADELOOSSTELLING. Het Britsche standpunt. Het Britsche Lagerhuis heeft gisferen in tweede lezing het regeeringsontwerp goedge keurd, dat China machtigt de betalingen voor do schadeloosstelling voor den boks^ropstur.d te besteden voor onderwijs- en andere doelein den in China, instede van deze nf te dragen aan de Engelsche schatkist, COOLIDGE'S AMBTSAANVAARDING. Een Duitsche gelukv/ensch. Rijkskanselier Luther heeft aan den presi dent van de Ver. Staten het vclgend^ telegram van gelukwensch gezonden „Uit naam van de Duitsche regeering en het Duitsche volk veroorloof ik mij u bij het aan vaarden van uw nieuwen ambtstermijn mijn hartelijke geiukwcnschen uit te drukken en daaraan mijn beste wenschen vost te knoopen voor het welzijn van het Amerikoanschc volk. Luther, plaatsvervangend rijkspresident". EEN KOPERMAGNAAT OVERLEDEN. De Amerikaansche kopermagnaat W. A. Clark (niet W. A. King, zooals wij gisteren abusievelijk meldden), wiens vermogen een milliard dollar bedraagt, is te New York over leden. Clark was aanvankelijk onderwijzer. Hij ging zich daarop voor het mijnwezen interes- secrcn en werd bankier cn aandeelhouder in kopermijnen, spoorwegmaatschappijen, suiker fabrieken cn mineroalwaterbronnen. Hij deed vooral van zich spreken door het conflict met zijn vroegeren compagnon, den köpermognaat Daly. Deze strijd leidde tot een perscampagne, toen Clark tot Senator werd gekozen en toon zijn tegenstander aantoonde, dat hij kiezers had omgekocht, waardoor Clark genoodzaakt werd het lidmaatschap van den Senaat op te geven. In 1901 werd hij herkozen cn hij bleef lid van den Senaat tot 1907. Tweede Kamer. In de zitting van Dinsdag werd voortgezet d-e behandeling von de inter j>ellatie Weitkomp inzake den toestand in de Overijsclsche en Drentsche venen. Spr. ziet ook geen heil in de oprichting van een elerirische centrale in Drenthe. De minister bevorderde den afzet van turf, waarvan millioen kubi-eke meter onver kocht te velde staat, alsook het ontginnen. Spr. bepleit het graven vart een kanaal van Twente naar Delfzijl. De heer Van Ra veste ij n vergelijkt den toestand in Drenthe met dien in West-Ierland. De loonen zijn naar verhouding in Drente la ger dan in 1914. De regeering behandelt de orb'eiders met do werkverschaffing als slaven. Wel heeft de regeering I millioen over voor de Olympische Spelen, maar geen gelden voor woningbouw enz. in Drente De heer Hiemstra wil commissies van b'eroep bij de tewerkgestelde veenerbeideis. Spr. stelt een motie voor volgens welke de regeering maatregelen neme voor blijvende hulp aan de Drentsche bevolking. De heer Van Voorst tot Voorst (r.k.) acht hulp voor de turf industrie niet mogelijk. Door ontginning moet de bevolking een be staan vinden De heer Bierema (v.b.) constateert een teveel aan arbeiders in sommige streken van Drente Spreker twijfelt aan het nut van electrische centrales in Drente; wegens den toestand der mijnindustrie zijn toeslagen voor turf-industrie niet geoorloofd. Echter moeten de vrachten op de kanalen worden verlaagd. Spreker dient een motie in om de regeering onmiddellijk maat regelen te doen nemen ter verlichting van den Berichten. DE WEELDEBELASTING. Een adres der Ncd. Bonket bakkers Vereen. Het bestuur der Nederlnndschc Banketbak kers Verceniging heeft nuar aanleiding van het ingediende ontwerp tot aanvulling der ze gelwet (weeldebelasting) een -adres gericht tot 1 den minister van financiën, waarin bcstuurdevcn j o.m. zeggen I dat zij als staatsburgers toejuichen de ver- mindering van den belastingdruk aangekondigd j in de vier laatstgenoemde ontwerpen, toch met verbazing cn schrik gezien hebben de lasten en verplichtingen door het eerstgenoemde ont werp aan ons bedrijf opgelegd. Zij hebben ernstige bezwaren tegen dit ont werp, hetwelk zij, zoo dit ongewijzigd tot wet werd aangenomen, een ramp voor ons be drijf zouden vinden. De veronderstelling, waarvan Uwe Excellen tie uitgaat, dot ongeveer olie voortbrengselen der banketbakkerij zijn tc beschouwen als weel deartikelen is onjuist. Wij ontkennen niet, dat ook in onze bedrij- markten, bij venters in landelijke gemeenten. En brengt de uitvoering der wet in gewonen tijd reeds dc grootste bezwaren medo voor onze bedrijven, op nbnormool drukke dogen, zooals St. Nicolaas, Kerstfeest cn Oudejaar wil het totaal onmogelijk zijn, de voorschriften vervat in de eerste alinea van art. 81c na te komen. Het bestuur verzoekt den Minister ernstig rekening te houden met deze bezworen en zoo niet tot intrekking von het ontwerp von wet kon worden besloten, door het aanbrengen van wijzigir^p.n daaraan tegemoet tc konicn. Een adres uit automobilisten- kringen. Dc Verecniging tot Bevordering van het Automobilisme „V.B.A." heeft oan de Iwcede Kamer een adres gezonden, naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp tot aanvulling der zegelwet 1917. Blijkens het nict-bclnstcn van de levering von vracht- cn bestcluuto's is het dc bedoeling van den minister aldus adressant alleen automobielen voor particulier gebruik tc be lasten; deze bedoeling komt echter in het in gediende wetsontwerp niet tot haar recht; door immers door zeer belangrijke groepen van per sonen „automobielen voor personenvervoer" worden uangcschaft om te worden gebruikt uit sluitend, althans hoofdzakelijk, in de uitoefe ning von hun beroep of bedrijf, o.a. door dok toren, handelsreizigers cn talrijke handelsfir ma's, welke óên of nieer personenauto's gebrui ken ten behoeve van hun beroep of bedrijf. Bij het belasten von dergelijke auto's kunpen wo moeilijk van een weelde-belosting, zoools de wijziging der zegelwet bedoelt, spreken; het grootste deel der kleinere automobielen dient slechts voor zakelijk gebruik. Gewenscht ware daarom von de belasting vrij te stellen dc kleinere automobielen beneden den prijs van 5000. Verder wordt o.a. nog betoogd de wenschc- lijkhcid, dat ook motorrijwielen voor zakelijk gebruik van belasting dienen te worden vrijge steld. EEN PRÏJZENCONTROLE-COMMISSIE INGESTELD. Een besluit von minister Aalbcrsc. Gcruimer. tijd geleden is door de S. D. A. P. en het N. V. V. in een adres onn de regeering verzocht met he; oog op de toenemende prijs stijging van allerlei levensmiddelen, een com missie in te stollen, die na zou hebben te gaan, het verloop en de verschillen tusschen grooi- cn kleinhandelsprijzen en waaraan het recht zou moeten worden gegeven, der regeering te adviseeron en maatregelen voor to stellen, die op den loop dezer prijzen invloed kunnen uit oefenen. Blijkens een daarna van de regeering ontvangen mededeeling, scheen men de bedoe ling van adressanten te hebben misverstaan. ven weeldc-artikelcn verkocht worden, maar j Daarom werd, naar „Het Volk" thans meldt, het grootste gedeelte onzer voortbrengselen onderhoud aangevraagd. In dit onderhoud, kan al sinds jaren niet meer met dien naam j dat vertegenwoordigers van het N. V. V.- genoemd worden en moet meer beschouwd j bestuur cn het S. D. A. P.-bestuur daarna op worden als aanvulling der voeding. Het koekje bij de thee of koffie, de koek op dc ontbijttafel, de reep chocolade op den fiets tocht cn wandeling en meerdere dergelijke ar tikelen, die een groot deel von den omzet van velen onzer uitmaakt, kunnen niet als weelde artikelen beschouwd worden. Het gebruik er van is zeker niet zoo overdadig of verkwis tend, dat het belast verdient tc worden. Door de laatste oongebruchte wijzigingen in ue tariefwet worden talrijke voor ons bedrijf onontbeerlijke ingrediënten, reeds zwuarder don voorheen belast. "De meerderheid van dc door ons vervaar digde producten zijn volksartikvlcn ter voor ziening in dc dagelijkschc behoeften en het grootste deel dezer heffing zal opgebracht moeten worden door eenvoudige menschcn en minder gesitueerden of zij zullen zich een zeer onschuldig gcnatmiddcl moeten ontzeggen. De economische toestand in ons bedrijf, en kele paren geleden zeker niet slecht te noe men, is de laatste twee jaren hard achteruit gegaan. De hecrschende werkeloosheid en ma laise op alle gebied demonstreert zich zeer sterk in de verminderde omzetten. Een belasting van 10 op onze artikelen, in dezen tijd, kan niet anders don 'den verkoop nog meer belemmeren en slechts schadelijke gevolgen hebben voor werkgever en werkne mer, in casu minder inkomen met als gevolgen minder belastingopbrengt door den patroon, meerdere werkloosheid en noodzakelijke steun- verlcening aan den werkman. De geringe prijs van talrijke kleine artikelen, de verkoopen tegen zeer geringe bedragen, noodzaken tot het aanvragen van een z.g. „abonnement". Het bijhouden der registers, waarin alle ongezegelde afgegeven kwijtingen naar volgorde dag voor dag moeten worden bijgeschreven, de inlevering van de dubbel op gemaakte lijsten, inhoudende beknopte om schrijving van in de registers over de laatst verloopen kalendermaand ingeschreven kwijtin gen, zijn zoo tijdroovend voor den kleinen handelsman (cn dat zijn in hoofdzaak de ban ketbakkers) dat het onmogelijk is ze na to komen. Ongevallenwet, invaliditeitswet, de invulling van opgave voor dc belastinggegevens van personeel enz. maken nu al, dat aan onze be drijven een groote administratie verbonden is. Na aanneming van dit ontwerp zal die ad ministratie zich zoo vermeerderen, dat het voor den eenvoudigen winkelier een wanhoop moet worden, die ongewild tot fraude moet leiden. Verder wenschen wij nog op te merken, dut talrijke voor ons verkochte artikelen nu reeds in andere bedrijven als cadeaux bij den inkoop van verschillende artikelen worden toegegeven (chocolade, koek enz.) en dat invoering dezer wet het gevolg zal hebben van een onrustba rende toename van cadeaux in den vorm van genotmiddelen, vervaardigd op een koopje en van inferieure kwaliteit, eenvoudige menschen lokkend tot geheel onnocdige inkoopen en geenszins tot versobering leidend. Wat de controle betreft zal deze bijna on doenlijk zijn in de z.g. gemengde zaken, op 31 Decemnber j.l. met minister Aalberse had den, werden r)o bedoelingen van adressanten nader uiteengezet cn toegelicht. De minister verklaarde bij die gelegenheid sympathiek te genover een dergelijke commissie tc staan, doch vreesde, dat dc instelling ervan zou stui ten op de 'te hooge kosten, daaraan verbonden. „Het Volk" meldt nu eveneens, dat onder dagteekening van 2 Maart j.l. minister Aalbcr- sc bericht heeft, dat de regeering besloten heeft tot de instelling van een commissie als in het bovengenoemde onderhoud was besproken. FORENZEN-EEI AST1NG VAN SPOORWEG PERSONEEL Alweer een adres naar do regeering. Het hoofdbestuur vop den B. A. N. S. heeft zich met een uitvoerig en gedocumenteerd adres tot de minister van Financiën, Waterstaat en Binnenlondsche Zaken gewend om bij de voor genomen wijziging van de regelen voor de Forenzen-bclasting, de spoorwegambtenaren- werkforenzen geheel vrij te stellen. VADERLANDSCH VERBOND. Toetreden van Mr. S. ven Houten. Naar wij vernemen, is mr. S. van Houten als lid toegetreden tot het Vuderlundsoh Verbond. GEMEENTERAAD VAN ARNHEM. Dc aunkoop van Zijpcndaa] verworpen. De gemeenteraad van Arnhem heeft het voor stel van B. cn W. tot aankoop van Zijpenduol verworpen met 18 tegen 16 stemmen. (Voor de Katholieken Meyer, Neyenhuis cn IJsselmui- den, de beide vrijz.-dem. Ribbius en Goedhart en de II soc.-dem.). Daarna nam de raad aan met 24 tegen 10 stemmen een motie van den heer Van de Sand, waarbij B. en W. worden gemachtfgd het park Zijpendaal binnen 6 maanden to Loepen voor 525.000 HET SPOORWEGPERSONEEL EN DE DUURTE. De minister weigert zijn lusschcn- komst. De minister van Waterstaat heeft verklaerd dat hij inzake de toekenning van een duurletoe slag voor dit personeel geen bemiddeling bij de directie wcnscht te verleunen, INTERNATIONALE VOORJAARSBLOEMEN TENTOONSTELLING TE HEEMSTEDE. Een buitenlandsch eerc-prcsidium. Wegens het internationaal karakter der ten toonstelling ziin de gezanten van stoten, die door, hetzij door inzendingen of door officieele deputaties van de leidende tuinbouworgani saties vertegenwoordigd zullen zijn, uitgenoo- digd een buitenlandsch eere-presidium te vor men. Alle uitgenoodigden hebben met de meesto

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1