Klein&Adam Piano's KINDER Pianohandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABOKNEMEHTSPRUS 3'oor PRI1S DER ADVERIENTlEN met Inbegrip van ccn BUITENGEWONE TOONVOLUME-Schitterende afwerking Langestraat 43 - Telefoon 852 Fransche Bijouterieën. Gitkettingen MORGEN BALLONS FEUILLETON. De Kluizenaai van Far-End. 23e Jaargang No. 209 O— ioort j 2-10, idem iianco per po«t f 1per week (met gratis rerrekenng tegen ongelukken) 0.17*, afzonderlijke nummert Cj05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD Donderdag 5 Maart 192? i DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENIMQ N*. 47010. TEL INT SI*. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadighcids-advcitentiSn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer Tooideelige bepalingen voor het adverlcacn. tcne circulaire, bevattende de vootwaaiden, aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE DOOD VAN RIJKSPRESIDENT EBERT. Bizonderhcden over dc plechtigheid. B e r 1 ij n, 4 Maart. (V. D.) De rouwplech- tigheden voor den overleden rijkspresident Ebert, hebben vandaag te Berlijn onder enorme belangstelling plaats gehad. Reeds van den vroegen morgen af bewogen zich groote volks menigten door de Bcrlijnsche straten, door welke de rouwstoet zou trekken. Tijdens de rouwplechtigheid in het rouwhuis, welke door alle diplomatieke vertegenwoordigers bijge- woodn werd, herdacht de rijkskanselier het le ven en werken van Ebert. Ook wijdde de rijks dagpresident Loebe namens den rijksdag eeni- ge woorden van groote vereering aan den overleden president. Een afdeeling van de rijks- weer en de rijksmarine ging voor den rouw stoet uit. De wagen met het stoffelijk over schot volgde, terwijl daarachter vertegenwoor digers der regeering en staatsautoriteiten lie pen. Een groot aantal corporaties sloot zich bij den stoet aan. Een viertal vliegtuigen cir kelden boven den rouwstoet. Het slot van de plechtigheden was het op een baar leggen van het stoffelijk overschot voor het Pots- damer station. De bevolking was hier in de gelegenheid langs de baar te trekken en zoo doende afscheid te nemen van den ontslapene. Een retïe van den rijks kanselier. In zijn rede, die dr. Luther bij de rouwplech tigheid voor den gestorven rijkspresident Ebert hield, wees hij er o.a. op, dat Ebert bij het uit breken van den wereldoorlog direct de nood zakelijkheid had bepleit de partijdoeleinden te laten rusten en slechts het vaderland te die nen. Hij heeft het toestaan der oorlogscredie- ten doorgezet, waarvoor hij tot in Juli 1918 nog gepleit heeft. Na de ineenstorting van het rijk heeft Ebert zich tot taak gesteld te bewerken, dat de weg van het geweld verlaten werd en de heerschoppij der rechtsgedaohte werd hersteld. Tijdens zijn bewind heeft Ebert er steeds naar gestreefd over alle partijgrenzen heen het besef van eenheid in het Duitsche volk wakker te houden. Ebert heeft er steeds naar gestreefd boven de partijen te staan, al heeft hij zijn politiek standpunt nooit verloochend. Steeds heeft hij ingestemd met den eisch, dat de in een parlementair staatswezen onvermijdelijke oppositie geen scheuring in het volk teweeg mag brengen. Loebe's toespraak. Berlijn, 4 Maart. (H N.) Na Luthers toespraak zong het domkoor het graflied van Carl Maria von Wcbcr. Onder het spelen van treurmuziek van Mozart vormde zich daarop de stoet Toen de lijkkist uit het paleis werd gedragen en op den lijkwagen werd geplaatst, zette de militaire kapel de As-dur-sonate in. Er weerklonken militaire commando's en de riiksweer bracht door vertegenwoordigers van alle afdeelingen en van de verschillende bonds staten de laatste eerbewijzen aan den overle den oppersten bevelhebber. Vervolgens zette de stoet zich in beweging en ging langs Unter den Linden cn door de Brandenburgsche Poort naar het gebouw van den rijksdag. Toen de lijkwagen voor het gebouw van den rijksdag was gekomen, trad Loebe, de voorzitter van den rijksdag, naar buiten, gevolgd door talrijke af gevaardigden van alle fracties, uitgezonderd die van de communisten en die van de nationalis-.- ten. Loebe hield, staande op de groote trap van het rijksdaggebouw eveneens een toespraak, waarin hij erop wees, dat de rijksdog thans een laatsten groet brengt aan het staatshoofd, den eersten president van de Duitsche republiek. Hoewel in eenvoudige omgeving geboren, weer klinkt Ebert's naam thans door de geheele we reld. Reeds vroeg gaf hij blijk van zijn socia len geest en zorgde hij behalve voorrijn gezin, ook voor de arbeidende klasse. Zoo kwam hij in den rijksdag en op den weg, die zijn lot met dqt van het Duitsche volk op het innigst heeft verbonden. Tot redding van het land en tot verzekering van den vrede gaf hij na den oorlog zijn purtijgenooten den raad deel uit te maken van de regeering. Het onwrikbare vertrouwen in hem bewoog het volk hem het presidentschap op te dragen en Ebert heeft dit vertrouwen niet beschaamd, doch daar mede is ook zijn tragisch lot begonnen, want het was hem niet vergund den vollen dag van Duitschlnnd's herstel weer te zien. Als Duitsch- land en Europa weer de dagen van waren vre de, van welvaart en geluk zullen kennen, zal men Ebert steeds gedenken. Als laatste groet van het Duitsche volk hing Loebe daarop een krans aan de lijkkoets. De stoet zette zich vervolgens weer in be weging, waarbij op den Köningsplatz aan tal rijke vereenigingen en ook aan afzonderlijke personen gelegenheid werd gegeven een af scheidsgroet aan den overledene te brengen. In de Budapest Strasse werd nog een oogenblik «til gehouden voor de tuinpoort van het paleis van den rijkspresident, waarna de stoet zijn weg naar het Potsdammer station vervolgde. Onder de tonen van den treurmarsch werd hier de lijkkist eerst een korten tijd opgesteld cn vervolgens naar den trein gedragen, waarin ook de familieleden, rijkskanselier Luther en de mi nisters, die de begrafenis zullen bijwonen, plaats namen. Om 10 min. vóór 6 precies zetto d* trein zich daarop in beweging. In het geheele rijk hebben vandaag rouw- plechtigheden ter eere van den overledene plaats. Te Wilhelmshafen vond een parade der in de haven aanwezige schepen plaals, waarbij 511 schoten werden gelost. Morgen zal te Kiel een dergëlijke parade plaats vinden. Te Lübeck en te Bremen werd de overledene nog in een bizondere zitting van den senaat herdacht. Het voorbijtrekken van den begrafenisstoet. De W.-correspondent van het Hbl. meldt d.d. gisteren o.a.: Zoo werd het vier uur, vijf uur. Plotseling kwam uit de richting Brandenbur ger Poort een auto aansnorren met den com mandant van de poleispolitie. Er werden haastig laatste instructies gegeven. Op eenige, door de van achteren opdringende menigte bijzonder be dreigde punten, werden dubbele cordons von Schupo's opgesteld. Twee zandwagens strooiden zand op het asfalt. Het was duidelijk: nu ging het gebeuren. Van heel ver klonk muziek, eerst slechts enkele onsamenhangende klanken, maar spoedig kon men de melodie onderscheiden, oen militoiro treurmarsch, cn daar is reeds de kop van den stoet: een „Hundertschaft" bereden politie, on middellijk gevolgd door een bereden militaire kapel. Langzaom, heel langzaam en onder do plechtige tonen van de rouwmuziek tickkcn zo voorbij, daar achter op hun vurige dansende paarden, die ze nauwelijks beteugelen kunnen, de lansen met dc Pruisische vaantjes in de vuist een eskadron Uhlanen. Op de cavalerie volgen vier compagnieën infanterie: een Prui sisch. een Wurtembergsch en heel achteraan een Badensch. Is het toeval of opzet maar die Bodensche compagnie marcheert kraniger, met meer élan en meer „Schneid" dan de drie voor gaande. Ook Ebert was uit Baden cn men krijgl den indruk, dot deze Badensche compagnie daar trotsch' op is en hieraan uiting wil geven door haar onberispelijke militaire houding. Dof rommelen de trommels, die hier eigenoardiger- wiizc niet, zooals bij ons gewoonte is, omfloerst zijn. Scherp klinken de hakken der troepen op het asfalt. Een tweede militaire kapel nadert. De kapelmeester heft zijn dirigeerstok en plechtig zet de muziek de Marche Funèbre in. Langzaam trekken ze voorbij, de infanteristen het'geweer op den schouder en de gezichten ernstig onder de zware stalen helm. Even ernstig en even eens het geweer op den schouder volgt een compagnie motrozen in de fleurige matrozen blouses mot de frissche blouwe kragen, scherp afstekend tegen het sobere veldgrijs van do riiksweerimiform. Een batterij van de veldartil lerie en een machinegeweercompngnie sluiten het militaire gedeelte van den stoet Don komt getrokken door zes zwarte paarden de lijkwagen. De politie-agenten, die aan beide zijden van de straat staan opgesteld, salueeren. Tienduizenden hoeden gaan af en onder plech tige stilte rijdt het stoffelijk overschot van Duitschland's eersten president voorbij. Do eenvoudige eikenhouten kist, gedekt met de RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44. Juwelier KOUSEN DIRECTORS. HOEDJES. JURKEN ,,L' HIRONDELLE" 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT vlag van den rijkspresident, staat hoog op den open wagen, zoodat allen, ook zij, die heel achter in de twintigste rij staan, haor kunnen zien. De politie salueert. Blootshoofds en zwij gend groet het volk zijn dooden president. Het ts zeer ind nik wekkend Achter de lijkkist, bleek cn zichtbaar diep onder den indruk von het oogenblik, do zoon van den rijkspresident, Fritz Ebert Jr. met zijn zwager, dr. Janicke, don de rijkskanselier dr Luther met den president van den rijksdag Löbe, gevolgd door olie ministers, de staats presidenten van de Duitsche landen, alsmede tol van andere hoogwaardigheidsbeklceders, diplo maten cn politici, onder wie het Tweede Ka merlid Schaper als vertegenwoordiger van de S. D. A. P. Er zijn slechts drie volgkoetsen. In de eer ste zit mevrouw Ebert mot maar dochter ach ter de gesloten gordijntjes, dan drie wogens vol kransen en bloemstukken. Daarachter de parlementsleden, voorop Hermann Muller met Crispien en Wels, de voorzitter van dc soc.- dem. partij. Scherp afstekend tegen het stemmige zwart van de gekleede jassen en de hooge hoeden van de volksvertegenwoordigers komen dan de delegaties van de verschillende studentenver- eenigingen, telkens drie man, de vaandeldrager in het midden cn allen in de krijgshaftige uni form van hun corps, hooge rijlaarzen, witte spanbroeken, kleurige tunica's, het zwierige stu dentenpetje scheef op het hoofd en de degen op zijde. Onmiddellijk aansluitend daaraan een impo sante demonstratie van de republikeinsche or ganisatie „Reichsbanner Schwnrz-Rot-Gold", wel een paar honderd man met hun korte jek kers. uniformpetten en beenkappen, bijna allen ten teeken van rouw vandaag een zwarte sjerp over de borst. In breede gelederen.marcheeren zij voorbij achter de wapperende vlag van de republiek. Langer dan een half uur trekt de stoet nu reeds voorbij, maar het einde is nog niet te zien. .Dan volgt een afdeeling brandweerlieden in hun keurige donkerblauwe uniformen, een compagnie Schupo's en delegaties van alle mo gelijke bonden en vereenigingen met hun vaan dels. De reeks wordt geopend door den vaan deldrager en het bestuur van den Bond van Oorlogsinvaliden, allen oud-soldaten, verminkt in den gtooten oorlog. Men probeert de op schriften van de volgende vaandels 'en banie ren te lezen, maar het zijn er te veel. In einde- loozei opvolging trekken ze voorbij. Slechts zeer zelden is er een roode vlag tusschen. De dele gatie van het Bcrlijnsche trampersoneel heeft er een bij zich. Dan weer verccnigingsvaondels, bondsbanieren, standaarden. Het begint donker te worden ,maar de stoet is nog altijd niet ten einde. Telkens trekken andere deputaties voor bij. Er schijnt geen einde aan te zullen komen. Eerst na ruim I'3 uur zien wc het laatste vaan del passeeren. Men kan het in het halfduister van den avond, waarin de omfloerste lantaarns een spookachtig licht verspreiden, niet mct»r onderscheiden. Ongevallen. B c r 1 ij n, 5 Maart. (V. D.) Volgens op gaaf der politie zijn in het gedrang, veroor zaakt door het voorbijtrekken der rouwstoet, ruim 1400 personen flauw gevallen, in hoofd zaak vrouwen en meisjes. Twintig personen werden zwaar gewond en moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Voor het leven van één hunner, een typiste, die onder den voet werd geloopen, wordt gevreesd. Jopansche deelneming. Het Japansche gezantschap te Berlijn heeft bericht ontvangen, dot dc keizer van Japan de marine gelost heeft van 4 Maart of drie dogen halfstok te vlaggen naar aanleiding van den dood van Ebert Een gemeenschappelijke candidoot van democraten, centrum cn soc.- dcm. Uit Berlijn wordt d.d. 4 Maart aan dc Tel. gemeld: Omtrent de verkiezingen voor een nieuwen president verneemt het Berliner Tugeblatt uit parlementaire kringen, dat de sociaal-democra tische rijksdagfractie te zomen met het partij bestuur Zaterdag aanstaande besprekingen zal houden, van welks resultaat het zal afhangen of dc partijen der coalitie von Wcünar het over een gemcenschappelijken candidoat eens zullen worden. Naar het bind verneemt, zijn de voor aanstaande persoonlijkheden der drie in aan merking komende partijen, n.l. de democraten, de sociaal-democraten en het centrum, bereid een gemeenschoppelijken candidoot tc stellen. STAKING BIJ DE DUITSCHE SPOORWEGEN Tengevolge van den loop der onderhandelin gen over het loon met den bestuursraad van de rijksspoorwegmaatschappij heeft gistermid dag een deel von het personeel van het goede- renstotion te Leipzig het werk neergelegd. De staking omvat reeds meer dan 600 man. Het districtsbestuur Saksen van het Duitsche ver bond van spoorwegpersoneel verzekert, dat de staking zich spoedig onder zijn leiding dreigt uit tc breiden. Er zijn echter inmiddels onder handelingen ter bijlegging geopend. De toestand onder het spoorwegpersoneel te Alberfeld is verscherpt. Er zijn reeds aanzeggin gen rondgezonden om zich voor den strijd uit t» rusten en de reeds stakende collega's in het district Saksen te steunen FRANKRIJK. DE KWESTIE DER VEILIGHEID De Duitsche voorstellen. Van Britsche zijde wordt gemeld, dat de eerste van de twee Duitsche démarches tot een verdrag met de geallieerden enkele weken ge leden is gedaan. Duitschlend verzocht volko men geheimhouding von den aard von zijn voorstellen, hetgeen men in Engelsche kringen een stop in de goede richting ocht. KRASSIN TERUGGEKEERD. Krossin is gisteren tc Parijs teruggekeerd. ENOFJ.AND. BRITSCH-INDISCHE DEPUTATIES NAAR LONDEN. Noor uit Delhi wordt gemeld, rullen gedu rende het o.s. bezoek van den onderkoning von Britsch-Indic oon Engeland waarschijnlijk ook deputaties von de Indische politieke partijen doorheen gaan, teneinde hun belangen bij den minister voor Indiö tc bepleiten. BRAND IN HET ARSENAAL VAN WOOLWICH. Gisteravond is brand uitgebroken in het ar senaal te Woolwich, waarvan de schade op duizenden ponden wordt geschat. De grooto fabriek van gasmaskers etc. is geheel verwoest. Er zijn geen persoonlijk© ongelukken voorge vallen. SPANJE. EEN VRIJSPRAAK. Het oud-Kamerlid Fernando de los Rios, hoogleeroor aan de universiteit van Grenada, die door het directorium werd vervolgd, om- dot hij geprotesteerd had tegen de deportatie van Unomuno, is door dc rechtbank te Madrid vrijgesproken. BULGARIJE. ;DE STRIJD TEGEN DE COMMUNISTEN. De oppositiepartijen, n.l. de liberalen, sociaol- j democraten, radicalen, plattelanders cn demo- I era ten hebben zich tegen do wijziging en de verscherping van do wet tot bescherming van den stoot verklaard TURKIJE. HET NIEUWE KABINET. Ismct Posj«i heeft een nieuw kabinet samen gesteld. Minister von buitenlandschc zaken is Tewfik Roefid. VEREENIGDE STATEN. DE AMBTSAANVAARDING VAN PRESIDENT COOI.IDGE. Zijn inaugurale rede. Onmiddellijk nadat hij den eed had afge legd, heeft president Coolidgc, die op een een voudig versierd podium stond bij den Ooste lijken ingang van het kapitool, gisteren zijn influgurcele rede gehouden. Deze was kenmer kend voor den man, eenvoudig, bondig, zonder omwegen en van ccn bijna puritcinsche op rechtheid. Hij verdeelde zijn aandacht in het adres vrijwel gelijkelijk tusschen de buiten- en de binnenlondsche vraagstukken, waarbij hij zichzelf cn het lund bond aan verlaging van belastingen binnen en hondhoving van den vrede buiten de landsgrenzen, dit laatste door wederzijdsch overleg met de overige landen ter wereld. President Coolidge begon zijn rede met de verzekering, dot Amerika de leiding heeft'van de wereld bij de algemccnc herziening van de resultaten van den grooten oorlog, moor dat het heeft ingezien, dot het niet alleen voor zichzelf moet zorgen cn met raad en daad had bijgedragen tot de leniging von den nood en de beslechting van geschillen tusschen verschil lende landen. Bij dc verklaring„Wij zijn Amerikaanse!» gebleven cn hopen het meer en meer te worden", hechtte de president er waar de eraan toe te voegen „V/ij moeten deze uit lating ruim genoeg maken om de wettige ver langens te omvatten van een beschaafd en verb'cht volk, dot vast besloten is in al zijn be trekkingen een nauwgezet en godsdienstig le ven te leiden" „Ons land koestert niets dan vreedzame bedoelingen jegens de heelc we reld", zoo ging hij voort, „maar het dient niet in gebreke te blijven een zoodanige strijdmacht te handhaven als overeenstemt met dc waar digheid cn dc veiligheid van een groot volk. Dit dient een wèl afgewogen strijdmacht te door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 55 „Ik dacht overmorgen te gaan, Maandag," zei ze. „Dan moest ik eigenlijk even een telegram zennden aan Sara", stelde Geoffrey voor. „Nee, doe dat niet. Ik wil haar juist ver rassen". Elisabeth glimlachte en met de kuil tjes in haar wangen zag zij eruit als een kind, dat een geheim weet „Ik zal er tegen diner- tijd zijn en denzelfden avond aan Sara schrij ven." Majoor Durwaid lachte, hij had er plezier in. „Wat een dwaze baby ben je toch nog Bets I" riep hij uit, terwijl zijn openhartige ge zicht straalde van vereering. „Niemand zou denken, dat je moeder bent van een volwassen zoon I" „Zouden ze niet?" Een oogenblik rustte Eli sabeth's blik gesluierd, raadselachtig als altijd op Tim's gestalte, zooals hij daar stond op een afstand, in gesprek verdiept met den tuinbaas. Toen dwaalden haar oogen weer terug naar het gelaat van haar man en zij lachte luchtigjes. „Niet iedereen bekijkt mij door een vo*e bril, zooals jij, lieveling." „Ei is ge» sprake van een .,roze bril", pro- iesteerde Geoffr£Z met alle geweld. „Geen ster veling ter wereld zou je een dag meer geven dan dertig jaar wanneer hij niet zoo'n boom van een kerel ais Tim had gezien als bewijs voor de onhoudbaarheid van zijn veronderstcl- ling. „Geoffrey, je bent een schat", zei ze warm. „Maar nu moet ik gauw Fanchette gaan zeg gen, dat ze mijn koffer pakt." Zoo gebeurde het dus, dat Sara den volgen- den Dinsdag tot haar verbazing en verrukking een brief kreeg van Elisabeth, die haar ver telde van haar aankomst in het Cliff Hotel. „Gunst, Elisabeth is al hier I" riep zij uit te gen de heele familie van Sunnyside Iegelijk. „Zij is gisteravond al gekomen." Selwyn keek op van zijn brieven met een vriendelijken glimlach. „Dat is goed. Dan kan je tenslotte toch de ontmoeting tot stand brengen tusschen me vrouw Durward en jouw kluizenaar die, tus schen twee haakjes, tegenwoordig toch wel aardig uit zijn schulp is gekropen", voegde hij er ondeugend bij. En Sara, nog volkomen onbewust, dat Elisa beth op dat oogenblik do rechten van het lot voor zich had opgeëischt, antwoordde glim lachend „Ja. De Voorzienigheid heeft ditmaal alles eens goed geregeld." Een half uur later liet zij zich aandienen in het Cliff Hotel en werd naar mevrouw Dur- word's zitkamer op de eerste verdieping ge leid. Elisabeth verwelkomde haar met haar ge wone hartelijkheid en zachtheid. Er was een schaduw van ernst op haar gelaat, toen zij sprak over Sara's verloving, maar geen schijn van ergernis. Zij legde alleen den nadruk op de teleurstelling van Tim en haar zelf, maar toon de daarbjj .geen bitterheid alleen een droevige spijt, dat een onder geslaagd was, waar Tim had gefaald. „En nu," zei ze, Sara meetrekkend op het bolcon „vertel me nu eens wot von dien ge lukkigen man." Sara vond het wel wat moeilijk een beschrij ving te geven van den man, dien zij liefhad, maar tenslotte slaagde Elisabeth door handig vragen er toch in achter alles te komen wat zij weten wilde. „Drio en veertig riep zij uit, toen Sn a zijn leeftijd noemde. „Maar dat is veel te oud voor jou, beste kind I" Sara schudde het hoofd. „Heelemaal niet", zei ze glimlachend. „Ik vind van wel", hield Elisabeth vol, haar met kritischen blik bekijkend. „Jij maafct zoo'n jeugdigen indruk. Je doet mij altijd aan lente denken. Je bent zoo slonk en recht cn levens krachtig als een jonge boom. Maar misschien heeft mijnheer Trent ook dat jeugdige. Jeugd is tenslotte geen kwestie van jaren," voegde zij er peinzend bij, en vervolgde na een poos: „Kom, ga nu nog eens verder, vertel me eens, hoe hij er uit ziet." Sara lachte en begon een beschrijving van Garth's uiterlijk te geven. „En hij heeft eigenaardige oogen bruin als die van een hond", vertelde ze, „met een grappig blauw vlekje blauw bij elke pupil." Elisabeth boog zich voorover en haor borst ging sneller op en neer onder de zachte kant van haar japon. „Blauwe vlekjes?" herhaalde zij. „Ja het klinkt alsof de kleuren doorgéloo- pen zijn, niet vervolgde Saxa, lachend. „Maar het maakt werkelijk oen eigenaardig effect." „En je zei, dat zijn naam Trent is, Garth Trent?" vroeg Elisabeth, De kleur cmi haar mond was grauwachtig en zij maakte met de tong haar lippen nat vóór zij begon te spreken. Haor stem had een ongeloovigen klank. „Ja. Het is geen mooie naam, vind je wel glimlachte Sara. „Het is een eigenaardige naam", zei Elisa beth zich herstellend. „Dc ben werkelijk heel benieuwd dien vieemdcn man met die bruin- blauwe oogen en dien grappigen naam te zien." „Je zult hem vandaag wel zien", beloofde Sara. „Andrey Maynard geeft een picnic in het Ho- venbosch, en daor komt Garth ook. Je gaat toch met ons mee, niet waar „Ik denk, dat het wel zal moeten", ant woordde Elisabeth. „Hoewel picnics niet zoo buitengewoon in mijn smaak vallen", voegde, zij er achteloos bij „O, de picnics van Andrey zijn niet zooals die van anderen", zei Sara op geruststellenden toon. „Zij zet die in elkaar, zooals ze ulles in elkaar zet, in de puntjes en tegelijk niets stijf I De lunch zal het werk zijn van een Franschen kok en het gezelschap zal beslaan uit enkele, zorgvuldig bijeengekozen intieme vrienden". „Best, ik zal komen, wanneer je er zeker van bent, dat mevrouw Meynar.d er geen bezwaar tegen heeft, dat een volkomen vreemde mee komt" Sara keek haar hartelijk aan. „Heb je ooit Iemand ontmoet, die „bezwaar" tegen je had vroeg zij ondeugend. Elisabeth antwoordde niet. Inplaats daarvan wees zij naai de Monniksklip, waar de grijze steen van Far End glansde in het zonlicht te gen den donkeren achtergrond der boomen. ^Wie wopnt daar?" vroeg zij. Sara's oogen volgden de richting von haar hond cn zij glim lachte. „Ik go daar wonen," antwoordde zij. „Dat is Garth's huis." „O-o-o I" Elisabeth haalde snel adem. „Het ziet er niet vriendelijk uit," voegde zij cr na een oogenblik aan toe. „Nogal eenzaam, zou ik denken." „Gerth houdt veel van de eenzaamheid," antwoordde Sara eenvoudig. Zij zag niet den snellen, onderzoekenden blik, tiien de violet- blauwe oogen onmiddellijk op haar wierpen. Toen zij eindelijk afscheid nam, was het met de belofte later terug te komen met ïWolly en dr. Selwyn, zoodat zij alle vier samen naar het Haven Bosch konden wandelen de dokter had zijn morgenvisities tijdig genoeg afgewerkt om ook aan Andrey's picnic te kunnen deelnemen. Elisabeth begeleidde haar bezoekster tot aan de trap en keerde toen naar haar kamer terug. Weer stopte zij op het balcon en stond daor langen tijd tegen de balustrade geleund, in ge dachten starend over de baai naar het een zame huis op de rots. „Garth Trent!" mompelde zij „Trent!.... En oogen met vlekjes blauw erin I.... Hemel I Zou hij het kunnen zijn Zou het mogelijk zijn Haar stem had een eigenaordigen klank, on- geloovigheid, afkeer en toch ook weer een soort voldoening, bijna triomf klonk erin. Voor haor geest zweefde de herinnering aan juist zulke oogen, vroolijke, lachende, van liefde stralende oogen, waarin de lach plotseling vit* gedoofd was. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1