,DE EEMLANDER BUITENLAND. PianohandelL. KLEIN, Utrechtschestr,44 Adviezen voor Lips Safe - Loketten ABONNEMENTSPRIJS r j 7?'"TT *mtTV PRIJS DER ADVERIENTIÊN met inbegrip' van een EERSTE BLAD. Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK van 23e Jaargang No. 210 loort 1 2.10, Idem franco per post f 3.-, per week (met gratis rerxekenng w tegen ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummers Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpoöWwAL 2A. tl' POSTREKENING N°. 47SIO. TEL. INT. SIS. Vrijdag 6 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer f 0 25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adveitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bcdrijl bestaan zeer voordeeligc bepalingen voor het adrcrtceien. Eene circulaire, bevattende de vooiwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DRUMMOND HEEFT EEN ONDERHOUD MET SJRESEMANN. 1 De secretaris-generaal van den Volkenbond, sir Eric Drummond, is te Berlijn aangekomen en heeft met den minister van buitenlandsche zaken dr. Strcsemann, landurige gesprekingen gevoerd. DUJTSCHLAND. DE DOOD VAN RIJKSPRESIDENT EBERT. De begrafenisplechtigheid te Heidelberg. Bij de rouwplechtigheid voor den overleden rijkspresident Ebert, heeft namens de vakver» eenigingen het woord gevoerd de afgevaar digde Leipart, voorzitter van het Algemeene Duitsche Vakverbond, die evenzeer in naam van het verbond als van de Internationale van Amsterdam een krans op hot graf legde. Na hem bracht de sociaal-democratische afgevaar digde Muller den laatsten groet der sociaal democratische partij aan Ebert. Nader wordt gemeld d.d. 5 Maart uit Hei delberg De speciale trein met het stoffelijk overschot van den overleden rijkspresident, waarin o.a. dc rijkskanselier, de rijksminister van oorlog, de staatspresidenten vun Hessen en Baden, de rijksdagafgevaardigden en het bestuur van het algemeene vakverbond plaats genomen hadden, is dezen ochtend hier aangekomen. Op alle stations onderweg verzamelde zich een dichte menigte om den rijkspresident den laatsten groet te brengen. In Heidelberg zelf waren reeds talrijke deelnemers voor de rouwplech tigheid aangekomen uit de omliggende ste den, die zich samen met de bevolking van Heidelberg op den weg naar het kerkhof had den opgesteld. De lange stoet zette zich in beweging en bestond uit bereden politie, po litie te voet, vrijwillige brandweer, afvaardi gingen van de studenten en afvaardigingen der vereeniging Reichsbanner Schworz-rot-gold die den stoet openden. Vóór de lijkkist werd een massa kostbare kransen gedragen. Ach ter den lijkwagen volgden eerst de nabestaan den van den rijkspresident en de eerste bur gemeester van Heidelberg, de rijkskanselier dr. Luther, de minister van oorlog, dr. Gesslcr, vertegenwoordigers der buitenlandsche regee ringen, der landsregecringen, van den rijks dag, enz. Aon het einde van den stoet kwam weer een afdeeling bereden politie. Nadat de Treurmarsch uit Handel's Oratorium Saul was gespeeld en het Sanctus uit de Duitsche Mis van Schubert, herdacht de Badensche staats president de verdiensten van den overledene jegens zijn land. De opperburgemeester van Heidelberg sprak vervolgens den overleden president toe namens zijn vaderstad. Müllcr (Franken) sprak namens de soc.-dem. partij. Vervolgens zong een ar beiderszangkoor „Ein Sohn des Volkes" en de predikant dr. Mass sprak woorden van troost tot de nabestaanden von den rijkspresident. De ongevallen. De berichten in de bladen, volgens welke bij de politiemaatregelen ter gelegenheid van de rouwplechtigheid van Woensdag verschil lende personen gedood zouden zijn, zijn vol gens een Berlijnsch bericht geheel verzonnen. Er is geen enkel doodclijk ongeval te betreu ren. Gewond zijn ongeveer 12 personen. En kele honderden personen zijn flauw gevallen. Vijf minuten stilte. De door de vakvereenigingen verlangde stop zetting van het verkeer heeft gisterenochtend te Berlijn van 11 uur tot 11.05 plaats gehad. Alle trams, auto's, bussen, de ondergrondsche spoorweg, enz. bleven te 11 uur stilstaan. Vijf minuten later gaf de politie het sein om door te rijden. Deelneming van de zijde von het Vaticaan. Kardinaal-staatssecretaris Gaspari heeft den rijkskanselier telegrafisch de diep gevoelde smart van een Heiligen Vader wegens Ebert's overlijden geuit en daarbij de uitstekende verdiensten van den overledene herdacht. Een interpellatie der Duitsch- nationalen. De Duitsch-nationale fractie van den Prui- sischen landdag heeft de volgende vraag ge steld Naar aanleiding van de begrafenis van den rijkspresident zijn in Berlijn onlusten en talrijke ongelukken voorgekomen. Terwijl de veiligheidspolitie in enkele gevallen gebruikt werd voor paradedoeleinden in strijd met haar bestemming, was op andere plaatsen de noo- dige politie niet of in niet voldoende aantal aanwezig. Bovendien is het politiepresidium volkomen tekort geschoten in het treffen der noodig'e veiligheidsmaatregelen. De verant woordelijkheid treft den tegenwoordigen ver antwoordelijken leider der politie Friedens- burg, die op dit oogenblik aan het hoofd der politie stoat in de plaats van den vice-presi dent Moll, die om overwegingen van partijpo litiek is verwijderd. De schuld treft in gelijke mate den commandant der Schupo, Kaupisch, die niet op de hoogte is van zijn taak. Wij richten tot de regeering de vraag, wat zij voornemens is te doen om beide ambtenaren ter verantwoording te roepen. Voorts vragen wij of de rijksvlag zwart-rood-goud officieel bij deze plechtigheid is gebruikt. De rechtschc candidaat bij de presidentsverkiezing. In de Duitsch-nationale rijksdaggfocp is meegedeeld, dat de Duitsch-nationale volks partij, de Duitsche volkspartij, de economische vereeniging, de Beiersche volkspartij en verder in aanmerking komende vereenigingen bespre kingen geopend hebben om te komen tot een gemeenschappelijken candidaat voor de presi dentsverkiezing. DE BIJEENKOMST VAN DEN RIJKSDAG. De rijksdag zal einde der volgende week wor den verdaogd cn pas na de verkiezing van den nieuwen rijkspresident weer bijeenkomen. Voor de begrooting van 1924 cn die van 1925 tot 1 April wordt een noodwet vereischt, die reeds Maandag a.s. door den rijksdag zal worden be handeld. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Wat zal Severing doen Het gerucht, dat de Pruisische minister van binnenlandsche zaken Severing niet meer voor een portefeuille in aanmerking wil komen, wordt eenerzijds bevestigd, anderzijds tegenge sproken. Wel wordt algemeen toegegeven, dat zijn gezondheidstoestand veel te wenschcn overlaat. Nieuwe besprekingen van Morx. Dr. Morx heeft gistermiddag nieuwe bespre kingen gevoerd met de Duitsch-nationalen, die zich tegen de kleine coalitie democraten en centrum verklaarden en nadrukkelijk op ontbinding van den landdag aandrongen, of, indien dit niet mogelijk is, de vorming van een extra-parlementair zakenkabinet wen schcn. In dit verband wordt in rechtsche parle mentaire kringen de naam van den voormali- gen ontwopeningscommissoris Peters genoemd. De verkiezing ter-president van een minis- In het seniorenconvent uit den Pruisischcn landdag heeft het centrum aangedrongen op uitstel der verkiezing van een minister-presi dent tot na die van een rijkspresident. Het voorstel werd verworpen, zoodat 'de verkiezing Dinsdag plaats heeft. REORGANISATIE VAN DEN HAMBURGSCHEN SENAAT. De onderhandelingen, de laatste dagen ge voerd onder voorzitterschap van den eersten burgemeester, dr. Petersen, inzake de reorgani satie van den senaat tusschen de tot de Bürger- schaft behoorende fracties soc.-dem., D. V. P. en democraten hebben tot een resultaat geleid. De drie partijen werden het eens over de practische leiding der zaken. De senaals- zetels worden als volgt verdeeld: soc.-dem. zeven, D. V. P. en dem. elk vier zetels. De senaat-bestaat voortaan uit 15 in plaats van 16 leden Met het oog op de nieuwe vei kiezingen zal de senaat en bloc aftreden en de instelling eencr commissie ter voorbereiding der senaats verkiezingen voorstellen. OSCAR LENZ. f Zeven en zeventig jaar oud overleed te Baden bij Weencn de Duitsche ontdekkingsreiziger Heinrich Oscar Lcnz. Nadat hij in zijn geboorte plaats Leipzig had gestudeerd, kreeg hij een plaats aan het geologisch instituut te Weenen. In opdracht van de Duitsch-Afrikannsche „Ge- scllschaft" deelnemend aan een expeditie naar West-Afrika, onderzocht hij van 1074—1877 den Ogowe tot aan de monding van de Sebc. Op een tweede reis trok hij in I860 van Ma rokko naar Timboektoe, vanwaar hij over St. Louis naar den Senegal terugkeerde. In 1885 nam hij de leiding op zich van de Oostenrijk- sche Kongo-expeditie, waarbij hij van den mond van de Kongo uitgaande over het Tanganjika- en het Nyussameer de Oostkust bij Kilimane bereikte. Na zijn terugkeer was hij van 1888 tot 1909 als hoogleeraar te Praag werkzaam. Hij schreef verschillende werken over zijn reizen. DE DREIGENDE SPOORWEGSTAKING. De spoorwegstaking in het district Dresden is reeds naar Chemnitz overgeslagen. Op alle goederenstations in het district Dresden is het werk stopgezet. De handhaving van het verkeer heet evenwel verzekerd te zijn. De spoorweg directie heeft de arbeiders uitgenoodigd zich op het werk aan te melden, omdat zij anders als ontslagen zullen worden beschouwd. Ook in Rijnland en Westfalen is 't stakingsgevaar aan merkelijk toegenomen, vooral in de districten Elberfeld, Essen en Keulen. Volgens de Duitsche avondbladen beschouwt de Deutsche Eisenbahnerverband de locale ac tie in Saksen als een wilde staking en tracht hij deze met alle kracht legen te gaan. Giste renmiddag zijn te Berlijn de besprekingen be gonnen tusschen den Eisenbahnerverband en de directie der rijksspoorwegen inzake de loon- kwesties. DE ONTPLOFFING IN DE MUNITIE FABRIEK. Bij de ontploffing in de Westf. Anhallische Sprengstoff-A.G. zijn 12 personen gedood, ter wijl vermoedelijk nog enkele gewonden zullen overiijden. Het aantal gekwetsten bedraagt 20 a 25. FRANKRIJK. DE FRANSCHE FELANGSTELLING IN PETROLEUM. B e r 1 ij n, 5 Maart. (H. N. Draad'oos.) Volgens een bericht uit Parijs is de afgevaar digde Baron, do voorzitter van de commissie voor het mijnwezen, door de regeering naar Siberië gezonden om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot ontwikkeling van de petrolumindustrie. Baron zal Zich ook naar Mosoel begeven om daar de petroleum- nijverheid te bestudeeren. BUITENLANDERS OVER DE GRENS GEZET. Draadloos wordt gemeld, dat de politie in Straatsburg 200 buitenlanders, voor het mce- rendeel Polen, over de grens heeft gezet, na eerst in de geheele stad een jrazzia te hebben gehouden. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. Uitgebreide rollenbibliotheek. Wij zenden gaarne catalogi en prijslijsten, voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 KOUSEN DiRECTOIRS. HOEDJES. JURKEN MORGFM BALLONS ,,L' Hl RON DEL LP' 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT ENGELAND. DE LAGERHUISDISCUSSIES OVER DE BUITENLANDSCHE POLITIEK. Fisher over dc ontruiming der Keulsche zóne. Het belangrijke debat over de buitenlandsche zaken werd gisteren in het Lagerhuis geopend door Fisher, den vroe^eren liberalen minister, omdat Lloyd George wegens ongesteldheid af wezig was. Fisher bestreek het geheele terrein van de buitenlandsche politiek. Hij had het over de annstaande reis von Chamberlain, den minister van buitenlandsche zaken, naar den Raad van den Volkenbond cn zeide, dat er gevoeld werd, dot het van belang was voor den Engelschen afgevaardigde, die gaat naar een belangrijke internationale bijeenkomst, al thans in kennis te worden gesteld met den aard cn den omvang van de gevoelens en opvat tingen, die in het Lagerhuis heerschen. Hij verklaarde, dat het uitstel van de ont ruiming van de Keulsche zóne een zeer ern stige stap was geweest voor de regeering, die haar had moeten doen en dat het Engelsche publiek nog steeds niet ingelicht was over de bizondere redenen von dat uitstel. De liberalen dringen bij de regeering aan op de openbaar making van het volledige rspport van de geal lieerde controle-commissie voor de ontwape ning van Duitschland. Ook achten zij het wen- schelijk, dat Duitschland zal worden uitgenoo digd zijn aanmerkingen op dat rapport te ma ken Het deed hem genoegen te zien, dat dit standpunt wordt gedeeld door lord Cur-zon, cn conservatieven minister. Er is nog iets an ders, waarover de liberalen zich verontrust ge voelen, n.l. de taal, door den Franschen pre mier gesproken, die aanleiding geeft tot de veronderstelling, dat naar het gevoelen van Frankrijk de ontruiming van de Keulsche zóne samenhangt met de algemeene kwestie van Fransche veiligheid. De liberalen zijn van oor deel, dat deze beide vraagstukken volkomen gescheiden zijn Chamberlain's antwoord. Chamberlain zeide in zijn antwoord, dat men zelfs nu nog geen omstandige omschrijving heeft gekregen van de punten, ten aanzien waarvan Duitschland in gebreke is gebleven, maar men wist reeds eenigen tijd genoeg om in te zien, dat het in gebreke was en dat het niet gerechtigd was de ontruiming op 10 Jon. te eischen. Fisher had gevraagd om de publi catie van het volledige rapport van de gealli eerde contróle-corffmissie, dat een stuk van 162 pagina's is. Spr. wenscht daarvan niets te verbergen, als de publicatie tot oplossing van de kwestie zou leiden. Het doel van de regee ring ishet zoo spoedig mogelijk verkrijgen van de Duitsche regeering cn het Duitsche volk, van het nakomen van die dingen, welke met recht volgens het vredesverdrag kunnen worden geëischt, zoodat de overwogen bekor ting van de periode der bezetting zoo spoedig mogelijk haar beslag zou kunnen krijgen. Wat betreft het in de gelegenheid stellen van Duitschland om zijn opmerkingen bij de geal lieerden in t« dienen, zei Chamberlain, dat hij niet uit naam van de geallieerden kon spreken, voordat hij deze had geraadpleegd cn het met hen eens was geworden, moor ook in deze aangelegenheid zou zijn leidend principe zijn welke handelwijze zou het meest waarschijnlijk kunnen leiden tot een snel herstel van de be staande fouten en dientengevolge een spoedige a de Keulse} zóne gemakkelij ker maken Do ^minister von buitenlandsche zaken over de veilighcidskwcstie. De kwestie van de veiligheid is van een on metelijk en nlles-beheerschend belang. De be zetting van Keulen steunt op het verdrag van Versailles cn kon slechts volgens dc bepalin gen van dat verdrag worden gerechtvaardigd. Zij kan, naar dc Engelsche regeering oor deelt, niet worden voortgezet dan volgens do duidelijke bedoelingen vnn de bepalingen vnn het verdrag. Sprekende over de opmerkingen. Woensdag door lord Grey gemaakt, die gezegd hod, dat de veiligheid de voornaamste sleutel was van de moeilijke vraagstukken von West-Europa, zei Chamberlain, dat hij zelfs deze enkele maanden geen minister von buitenlandsche za ken zou hebben kunnen zijn, zonder te gevoe len, dat de blijvende vijond vnn het tegenwoor dige Europa het overal ontbreken von veilig heid was en het feit op te merken, dot er geen werkelijke voortgang kon worden geboekt, tenzij men op de een of andere manier de be nauwende vreezen, die de gedachten der staats lieden van vele landen bij dog cn bij nacht ver volgden, kon sussen cn die mnto van veiligheid cn stabiliteit aan Europa kon geven, waarvan alle vooruitgang in menschelijke aangelegenhe den en olie commercicele en economische voor spoed moet afhangen. Dc Duitsche voorstellen. Antwoordende op de vraag van Fisher over het Duitsche voorstel tot een verdrag, zei Chamberlain, dat Herriot reeds aan de Fran sche commissie voor de buitenlandsche zaken hr.d meegedeeld, dat er dergelijke voorstellen waren ontvangen. Het eerste, wot spr. ervan heeft vernomen, is een mededeeling, die hem bereikte in een zeer vertrouwelijken en ge heimen vorm. enkele weken geleden. Hij heeft toen onmiddellijk gezegd, dat hij mcdedeelin- gen van dien aard niet kon ontvangen onder de stilzwijgende belofte, dat hij er niet met de bondgenootcn over zou spreken. De voorwaar de van geheimhouding, die aanvankelijk werd gesteld, maakte hem ëenigszins argwanend, maar de Duitsche gezant verzekerde hem, dat ziin regeering van plan was en steeds wns ge weest overeenkomstige mededcelingen te Po- rijs, Brussel en Rome te doen en dat dit nu geschiedde. Hij begroet dezen nieuwen stap van de zijde van de Duitsche regeering met vreugde en nu zij huar voorstellen aan de andere geallieerden heeft herhaald, hecht hij daaraan een zeer groot beiang. Het spreekt vanzelf, dat het niet wenscheliik is. dot hij in het opeTibaar in bizonderheden afdaalt en in dit stadium de gedachtenwiseling tusschen de geallieerde regeeringen bekend maakt. De voorstellen vereischen een zeer ernstige over weging. Zij zouden groote mogelijkheden kun nen behelzen voor den vrede cn de veiligheid van de wereld cn zij zouden het beginpunt kunnen zijn voor een werkelijk herstel van den toestand in Europa. De regcering hoopt, dat er in dezen vrijwilligcn stap van de Duitscho regeering een overgang zou kunnen worden gevonden, die zou kunnen leiden van een ongelukkig verleden naar een beter en vrien delijker toekomst. Wij zijn veel te dicht bij het vasteland om onbewogen te blijven vooi wat daar gebeurt» In sommige periodes van onze geschiedenis hebben wij ons teruggetrok ken uit alle Europeeschc verwarringen en er zijn oogenblikken in het leven van ons volk geweest, dat wij geïsoleerd waren Geen volk kan echter, zooals wij, wonen binnen 20 mijl vnn de kusten von het vasteland cn onverschil lig blijven voor den vrede en de veiligheid vnn de wereld op het vasteland. Het is op het oogenblik echter nog minder mogelijk dan ooit te voren, dat wij ons zoo beschermd en afge scheiden van de rest van Europo door het kleine stukje zee zouden wanen, dat wij onver schillig zouden blijven bij een roep om hulp. Niet in dien geest heeft de Engelsche regce ring in het verleden gehandeld en zij wenscht thans evenmin te handelen in dien geest van een zelfzuchtige en tegelijkertijd kortzichtige politiek. De regeering spreekt aldus na raad pleging van de vrije en zelfbesturende domi nions. Onze taak, onze invloed in de wereld, orfte grootheid, onze macht om tc helpen bij een vreedzame oplossing van dc moeilijkheden, hangen af van het feit, van hoeveel nut wij kunnen zijn bij het verdrijven, uit den geest der menschen, van de schoduw van toekomstige moeilijkheden, die onze geesten verdonkert en oon de ellende van enkele jaren geleden her innert. Andere kwesties. Ook andere opgeworpen kwesties behandelde Chamberlain. Wat betreft het bewind over het Saargebied zei hij, dat hij, na alle omstandig-1 heden te hebben overwogen, tot de gevolgtrek king was gekomen, dat men voorloopig niet beter kon doen dan dc bezetting van het voor zitterschap van de Saar-commissie door den tegenwoordigen Franschen titularis te doen voortduren. Sprekende over de kwestie van Danzig, zei hij, dat deze zeker in de aanstaande vergade ring van den Raad van den Volkenbond zou worden behandeld en dat hij het Huis verzocht niet van hem te verwachten, dat hij zijn mee ning zoo zou uitspreken, dat hij niet meer vrij zou zijn om zich aan te sluiten bij de gemeen schappelijke beslissing, die hij na de gemeen schappelijke bespreking de juiste zou vinden. Het deelt volkomen het verlangen van Fish^r, dnt de herstelde Poolsche republiek goede be trekkingen zei onderhouden met zijn birrcn. Dc reis naar Parijs cn Gcnbvc. Met betrekking tot zijn nanstoonde reis naar Porijs en Genèvo zei Chamberlain, dat hij niet van plan was onderhandelingen to beginnen over een of andere bepaalde overeenkomst of een of onder plan voor te stellen, Zijn doel is van gedachten to wisselen en inlichtingen in to winnen. Antwoordende op een vraag zei hij, dat hij niet verwachtte, dat er een alge meene conferentie over de kwestie vnn do schulden zou worden bijeengeroepen en dot hij niets wist von een dergelijke conferontio t« Brussel Een incidenthet socialistisch lid KirkwOod geschorst. Aan een R.C.-telcgram aan dc N. R. C ontlecncn wij Toen de minister voor dc eerste manl vnn Duitsche zijde in vcrtrouVcn werd gepolst over do mogelijkheid vnn het deelnemen vnn Duitschland aan de onderhandelingen over een veiligheidsverdrog, heeft hij deze stap geheim gehouden. Hier interrumpeerde de radicale socialist Kirkwood ,,En hoe staat het met het geheim houden van den rooden brief Deze inter ruptie veroorzaakte nlgcmccne onrust. Chom- berloin eischte, dat Kirkwood de zaal zou ver loten en. diende daartoe een voorstel in, dnt met 243 tegen 119 stemmen werd aongeno* men. Inmiddels wns de speaker, div? tijdens het incident afwezig wos en door den chairman werd vervangen, geroepen en deze eischte, dnt Kirkwood dc vergadering zou verloten. Kirk wood stond op en tegelijk met hem Macdo- nnld, wiens voorbeeld door alle annwezigt» lnbour-lcdcn werd gevolgd. De geheele fractio verliet daarop de zaal. Nonr aanleiding van dc schorsing vnn Kirk wood heeft het bestuur vnn de arbeiderspartij vergaderd cn met algemeene stemmen ver klaard, dat weliswaor elke voortdurende ob- structie van de werkzaamheden van het La gerhuis krachtig moet worden afgekeurd, maar dat er geen reden was voor de „school meesterachtige en eigengereide handeling" ten aanzien vnn Kirkwood en besloten een motie in te dienen, die den choirmon gispt cn hem beschuldigt gehandeld te hebben met onge paste overhaasting en ongeduld. Daarop heeft do partij uit het Lagerhuis vergaderd en met al gemeene stemmen dit besluit goedgekeurd. Macdonnld zal verzoeken dc motie zoo snel mogelijk in behandeling te nemen. CURZON ONGESTELD. Minister Curzon is in Cambridge plotseling ziek geworden. Zijn toestond wordt niet ernstig geacht. DREIGENDE STAKING IN DE MACHINE- NIJVERHEID. De machinefabrikantcn hebben het voorstel van de vakvereenigingen om hun cisch tot ver hooging van het weekloon met 20 shilling aan arbitrage te onderwerpen van de hand gewe zen. De onderhandelingen zijn afgebroken. Een half milliocn arbeiders is bij het geschil be trokken. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Abd-el-Krim overleden? Berlijn, 5 Maart. (V. D.) Volgens Lo Journol loepen er in Madrid geruchten over den dood van Abd-el-Krim Londen, 6 Maart. (V. D.) De Times bericht uit MadridMarkies d'Estell a(Primo de Rivera) meldt uit Tctoeein, dat hij den toe stand bevredigend acht in het geheele pro tectoraat. Het directorium heeft de volgende officicele nota gepubliceerd „Het gerucht, dat Abd-el-Krim overleden is, krijgt steeds meer vasten vorm. Zelfs zijn. aanhangers zijn die meening toegedaan cn be vestigen thans het bericht, dat onlangs door onze spionnen werd gegeven. Deze laatsten melden thans, dat de broeder van Abd-el-Krim maatregelen treft, teneinde als leider geprocla meerd te worden." De Times meldt verder uit TengerTerwijl in Spanje het gerucht loopt, dat de leider Abd- el-Krim overleden is, verkeert men alhier nog in onzekerheid. Daar er geen verbinding be staat tusschen Tanger en de Riffs, duurt het eenigen tijd, voordot het nieuws bekend kan zijn. Het overlijden van Abd-el-Krim zou voor Spanje van groot belang zijn, doch het is niet te zeggen, wat de onmiddellijke gevolgen zou-* den zijn. TSJECHO-SLOWAKÜE. INSOLVENTIE VAN EEN TEXTIEL FIRMA TE PRAAG. Groote schade voor de be trokkenen. Weenen, 5 Maart. (V. D.) Bij de in solventie van de textielfirma Ernst Mauthner te Praag is de österreichische Creditonstalt met 15, de Amstelbank te Amsterdam met 17 en de Boehmischc Escomptebank met TO mil liard kronen betrokken. Dc totale schulden be drogen 160 milliard kronen. (Hiermede worden naar onze meeiiing de vroegere Oostenrijksche kronen bedoeld. Red.) RUSLAND. HET DAK VAN HET WINTERPALEIS LMGESTORT. Ernstige schade. Riga, 6 Maart. (V. D.) Uit Leningrad wordt gemeld, dot het dak van het winter paleis boven twee zelen is ingestort. Talrijke kostbare museumstukken, voornamelijk kloos terbezit. werden geheel vernield.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1