van Far-End. ABQMNEM£MTSPRUSp" ""f .v.°°r „DE EEBLANDER" PRIJS OER AÖVERTEHTIÊH met inbegrip van een BUITENLAND. f 325.-- L'HIRONDELLE Gebruikte Kastner Autopiano. Piarsoharadel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 Ar n Ir e rr, se fa e st r a a t, P. HIEROP, l.angsstr, 99, Te!. 288 FEUILLETON. 23e Jaargang No. 215 loort 2.10, idem Uaaco per post f 1per week (met eratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17h, atzondeilijke nummers 1 CJOS. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613. Donderdag 12 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb c- dingcn en Ucldadighcids-advc tcntiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdriji bestaan zcei vooidccligc bepalincen voor het adverteeten hene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE BIJEENKOMST VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. In de openbare zitting van den Volkenbonds raad werden gisteren besproken de kwesties van den opium-handel en van leeningen aan mandaatsgebieden. DE KOSTEN VAN HET NIEUWE VOLKENBONDSGEBOUW. De onderstaatssecretaris van buitenlnndsche zaken, Mac Neill, deelde gistpren in het La gerhuis mede, dat de schattingen van de bouw kosten voor de nieuwe vergaderzaal van den Volkenbond te Genève varieer en van 180.000 tot meer dan 280.000 pond. De Volkenbonds raad is, naar Mac Neill mededeelde, thans be zig deze zaak te overwegen. Groot-Britnnnic zal ongeveer tien percent in de kosten bijdra gen. OTrrrsCfH Aivr» DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. De waarnemende rijkspresident. De waarnemende rijkspresident, dr. Simons, is gisterechtend te Berlijn aangekomen. Tijdens dc vervulling van zijn ambt zal hij in het paleis van den rijkspresident verblijf houden. Voor zijn beeediging is een bizondere zitting van den rijksdag, die vunochtend 12 uur wordt gehou den, vastgesteld. Het staat op het oogenblik nog niet vast, of dr. Simons op de toespraak van den rijkskanselier met een rede zal antwoor den. Marx dc candidaat van het Centrum. B c r 1 ij n, TI Maart. (V. D.) Het centrum heeft besloten bij de eerste stemming voor het i ij kspicsident schep Marx candidaat te stellen. Marx heeft zich hiertoe bereid verk'aard. Een candidatuur Gesslcr ter sprake gebracht. Uit Berlijn wordt d.d. II Maart aan dc Tel. gemeld Als candidaat voor het presidentschap is he den in de zoogenaamde Loebell-commissie, waarin vertegenwoordigers van de Duitsch- naiionalcn, de Duitsche Volkspartij, de Wirt- schaftspartei en de Beiersche Volkspartij zit ting hebben, door een lid der Wirtschaftspar- tei de minister van rijksweer Gesslcr voorge steld. Genoemd lid ging daarbij uit van de meening, dat ook het centrum en de demo craten zich waarschijnlijk voor een candida- tuur-Gessler zouden verklaren. Dit voorstel is door de commissie gunstig ontvangen, doch de vertegenwoordigers der verschillende partijen hebben hun definitieve beslissing ter zake op geschort ten einde ruggespraak te houden met hunne partijen. Beslissend voor het lot van deze candida tuur zal de houding der democraten cn van het centrum zijn, welke partijen evenwel eerst morgen haai standpunt zullen bepalen. Zooals men weet, behoort Gessier tot de de mocratische partij, doch heeft hij niet steeds gehandeld in volle overeenstemming met de partij, zoonis ook bleek uit zijn zitting nemen in het kabinet-Luther. De rijksminister van buitenlandsche zaken dr. Stresemann voert tegen een candidatuur van Gessier voor het rijkspresidentschap prin cipieels bezwaren aan. Hij verklaarde aan een vertegenwoordiger van het centrum, dat het buitenland, wanneer Gcssler piesident zou worden, hierin een verkapte militaire dictatuur zou z;en. Hiertegenover wordt van democrati sche zijde er op gewezen, dat Gessier een uit gesproken republikein is en dat ondanks (iet feit, dat hij zich niet steeds gevoegd heeft nao: d'e besluiten der partij, zijn candidatuur in democratische kringen met sympathie wordt begroet. De benoeming van Gessier als algemeen burgerlijk candidaat voor het presidentschap wordt door de rechtsche bladen, blijkens een draadloos Duitsch bericht, van de hand gewe zen, omdat Gessier democraat is. De Deutsche Zeitung beveelt den vroegeren rijksminister van justitie Heinze uan. Een afzonderlijk optreden van de verschillende burgerlijke partijen wordt waarschijnlijk geacht. DE DOOD VAN EBERT. Dc kosten der begrafenis. De kosten van de bijzetting van Ebert be dragen, naar een draadloos Duitsch bericht meldt, tezamen ongeveer 200.000 Mark. De rechtsche bladen zijn een ophitsingscampagne begonnen en beweren, dot de kosten in do mil- lioenen liepen DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. De rcgceringsverklaring wordt op 18 Maart afgelegd. In het seniorenconvent van den Pruisischen Landdag deelde dc president van den Land dag, Bartels, gisteren mede, dat de regeering a.s. Woensdag de regceringsverkloring zal af leggen. Indien de vorming van een kabinet on mogelijk mocht blijken, zal op denzelfdcn dag de verkiezing van een nieuwen minister-presi dent plaats hebben DE RIJKSWEERBAARHEID. Een verklaring van minister Gesslcr. In de begrootlngscommisslc ven den rijks dag heeft bij de behandeling van d:- begrooting der cijksweermacht minister dr. Gessier gis teren een verklaring afgelegd omtrent de be ginselen, volgens welke het departement te werk gout. De rijksweerbaarheid meet na at het o'gemeene gevoelen is worden samen» geste'd op een wijze, die haar stelt boven de partijen. Daarom is aan hen, die van de rijks- weermacht deel uitmaken, alle deelneming aan de politiek verboden. De rijksweermacht heeft don ook nooit getracht ook maar den gering- sten invloed uit te oefenen op dc binnenland- sch of btritcnlandsche po'itiek. Het kost veel moeite het leger van IG0C00 man voltallig te kregen. In tegenstelling met hetgeen -geldt voor de soldaten, is de liefhebberij om officier te worden veel grooter don rr plaatsen beschik baar zijn. Er werdt met de grootste strengheid op toegezien, dot er geen militaire muziek speelt hij politieke betoogingen. STRESEMANN LEGT EEN VERKLARING AE OVER HET VRAAGSTUK DER VEILIGHEID. Berlijn, II Maart. (V. D.) In de com missie voor buitenlandsche aangelegenheden van den rijksdag heeft dr. Stresemonn, de mi nister van buitenlandsche zaken, streng vertrou welijke verklaringen afgelegd inzake den stond van de. veiligheidskwestie. De minister is voor nemens ter gelegenheid van dc behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken in den rijksdag een officiecle verklaring daaromtrent of te leggen INTERNATIONALE VERKEERSTENTOON- STELLING TE KEULEN. In T927 wordf te Keulen een groole inter nationale vcrlceersientoor.stcring gehouden, dia het verkeer te land, te water en in de lucht, alsmede een berichtendienst zul omvatten, waarbij vocial het wereldverkeer op den voor grond zal treden DE SPOORWEGSTAKING. De spoorwegstaking heeft zich ook uitgebreid tot Hof (Beieren), waar ongeveer 500 arbeiders staken. In het geheel bedraagt het aantal sta kers in het gebied der rijksspoonveg-maat- schappij 7700; dit is nog aanmerkelijk minder dan twee procent van het personeel. Dresden, II Maart. (H. N.) Dc spoor wegdirectie te Dresden maakt bekend, dat tot vanmiddag het aar.ta! stakers tot 5811 was ge stegen. Het verkeer ondervindt echter geen in vloed van deze toeneming van het aantal sta kers, aangezien het aantal hulpkrachten sedert gisteren nog meer is toegenomen dan dat der stakers. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.U5, elke ie. 1 meer J 1.—. Vesten Handschoenen Japonnen Sjaals Kinder- kleeding Morgen Sailons ■S6-18 Langestraat Amersfoort. Een uitstekende Kastner autepïano met roüen ter overname aangeboden door Cotnpls'e KeiïUen-liiric'iiingen «KJ®®! Lage prijzen EEN TELLING. B e r 1 ij n, II Maart. (H. N. Drl.) De eco nomische commissie van den rijksdag heeft besloten in Juni in c,cheel Duitschlcnd een tel ling te doen plaats vinden van het aantal per sonen, in verschillende beroepen cn ambachten werkzeam. Ook zullen statistieken worden op gemaakt van c-a huishuren, het nr.nl .1 wonin gen enz. BELGfE. DE STRIJD TE LEUVEN. Het Vlaamsch Hoogstudenten- verbond ontbonden verklaard. Brussel, II Maart. (V. D.) De Vlaam- sche rector der universiteit van Leuven heeft, in verband met den door hem ontvangen brief dei Belgische bisschoppen, uan de deuren van het universiteitsgebouw een bericht aangeplakt, waarbij wordt medegedeeld, dat, aangezien het Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond drie dagen na zijn veroordeeÜng door de bisschop pen neg geen enkel blijk van gehoorzaamheid heeft gegeven, het verbond ontbonden wordt verklaard DE VALERA GEWEIGERD. De extremistische Flaminganten hadden den Ierschen Sinn Fein-eider De Valera uitige- noodigd in Bclgiü enkele spreekbeurten te ko men vervullen. De regeev'ng heeft echtec De Valera den toegang tot Be'gic ontzegd. EEN DUITSCH KOLONEL EU VERSTEK VEROORDEELD. Brussel, II Maart. (H. NDe Brubant- schc krijgsraad heeft den commandant van het 48e Duitsche reserve-infnnterie-regiment, kolo nel Von Bicberstein, bij verstek tot 20 jaar tuchthuisstraf veroordeeld wegens misdrijven, door dc onder zijn commando staande troepen in de buurt van Brussel gepleegd, met name wegens het dooden van 8 personen. FRANKRIJK. EEN INCIDENT IN DE KAMERCOMMISSIE VOOR BUITENLANDSCHE ZAKEN. De commissie voor buitenlandsche zaken tot do Kamer heeft gistermiddag vergaderd om Herriot te hooren over de kwesties van de vei ligheid en van de buitenlandsche politiek. Her- roit verzocht den leden zich op hun cerewoord Le verplichten tot het geheim houden vun zijn verklaringen. De communist Berthon weigerde dit. Na een langdurige bc.peckirug word er over de geheimhouding op eerewoord gestemd Zij werd met a'gemeene stemmen aangenomen, behalve die vun Berthon cn één onthouding, die ven den socialist Fontnnier. Dc commissie bestoof gisteravond te vergaderen met uitzon dering van het communistische lid. Nader wordt gemeld, dat Berthon uan Frankh'n Bouillon heeft geschreven, dat hij ontslag neemt als lid van dc Kamercommissie voor buitenlandsche zaken. Hij declck mede, dat hij een interpellatie zal indienen als protest tegen de geheime diplomatie en de geheim houding aan dc leden der commissie opgelegd. ENG3I.AND. LABOUR TECEN GEHEIME DIPLOMATIE. In het Lagerhuis heeft gisteren de ar'ocidcrs- afgevanrdigd© Trcvelyon voorgesteld, dot -geen verdrag met een budtenlondschen staat zol kunnen worden ges eten zonder toestemming van het parlement. Spr. klaagde er over, dat da regeerir.T was afgeweken van den weg der cpenberc diplomatie, die was ingeslagen door Mncdonald en dat zij wus teruggevallen tot de geheime diplomatie, waaronder het niet nood zakelijk is, dat hef parlement erin wordt ge kend. McNeill, ondcrstoalssecretaris van buiten landsche zaken, zei, dat er meer dan voldoende waarborgen waren voor het toezicht van het parlement op dc buiten' «ncsche zaken. De eenige uitzondering op de gewone procedure is geweest, toen de Labour-* egeering het Eu- ge'scli-Russische verdrag toekende op den dag. dat het parlement op reces ging, terwijl zij wist, dat het verdrag niét werd goedgekeurd deer het Lagerhuis en aldus het parlement verhinderde het verdrag bij stemming te criti- ceercn. Dc motie, namens de Labour Party inge diend, weid verworpen, DE BRITSCHE LUCHTMACHT In hc'. Hoogejhuis vroeg gisteren de hertog van Sutherland of de regeering tevreden was over het tegenwoordige tempo van uitbreiding der luchtmacht met het oog op het feit, dut ei twintig jaar moe zouden heengaan om de Britschc luchtmacht op hetzelfde peil te bren gen van de Frnnsche, of dat zij vertrouwde op eem wereldconferentie inzake ontwapening in de toekomst. Sutherland lcgae er den nadruk cp. dat hij geen vergelijking bedeelde met de Ft arische luchtmacht. De markies van Salisbury, die voor dc re geering antwoordde, wees op den vooruitgang oer laatste twee jaren. De rcgecring hoopt, dat er tegen het cir.d van 1929 twee-en-vijftig eskaders zullen voliooid zijn. Zelfs uls dit pro- giam wordt uitgevoerd, hebben de Franschen nog een zeer aanzienlijke superioriteit, maar er kon nooit eenige gedachte zijn van wrijving tusschcn Britannic en Frankrijk. De markies van Salisbury voegde hieraan nog toe, dot d« maatstaf, die aangelegd wcró^ was, dat de luchtmacht voor dc binnenlondscho verdediging sterk genoeg moet zijn om Enge land voldoende te beschermen tegen luchtoun- vnl'.cn door de sterkste luchtmacht binnen het bereik van Engeland DE VLOOTBASIS TE SINGAPORE. Het standpunt der dominions. Aan den minister van koloniën Amery werd gisteren in 't Lage»huis gevraagd, welke steun door de dominions was geboden voor de basis van Singapore. Hij antwooddde, dot ten aan zien van het gcmcenbest van Australië en Nieuw-Zceland de positie uls volgt was vóór het besluit der vorige Britschc rcgecring, do Ltbour-regeering, om de uitbreiding van do basis ven Singapore te stoken, had de Australi sche regeering het voornemen te kennen gege ven om voorsteden in te dienen voor een aan zienlijke bijdrage. Nieuw-Zeeland had reeds honderdduizend pond sterling goedgekeurd als eerste bijdrage. Nadat het besluit der vorige Britsche rcgcering was aangekondigd, bcslo» ten do regeeririg van het gemccncbest van Australië cn von Nieuw-Zeeland uitgebreide* maatregelen te nemen voor haar verdediging ter zee waarmee een aanzicnliilce stijging der uitgaven voor een aantal jaren gemoeid was. Deze regeeringen moesten met haar nieuwe verplichtingen ton aanzien harer vloten rckc- ninghouden bij het overwegen der uitgaven ten behoeve von de basis van Singapore, waar in zij onder de huidige omstandigheden kenden toestemmen» VLOOTMANOEUVRES IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE Ruim 40 schepen van de Britsche Atlantische vloot zijn, blijkens een bericht uit Gibraltar, naar de Pollensa-baoi op Mniorco vertrokken voor het houden van vloot-manoeuvres in so menwerking met de Britschc Middellandsr.he Zec-vlooL DE TOESTAND VAN CURZON. Naar uit Londen wordt bericht, houdt de beterschap van Curzon aan. BRITSCHE HANDELSCIJFERS. Londen, Tl Maart. (H. N. Draadloos). Blijkens de voorloopige cijfers omtrent den overzccschen handel van Engeland gedurende Februari, gepubliceerd door het departement van handel, heeft dc uitvoer in totaal een waarde van 69,553,000 bedrogen, tegen £69,050,000 in de maand Januari, die drie da ger. meer telde cn 68 millioen In Februari 1924. De invoei vertegenwoordigd een. waarde van £TT0 millioen tegen £129 millioen in Ja nuari en €97 millioen in Februari 1924. DE HUISHUREN. Londen, II Maart. (H. N. Draadloos). Hot Lugcrhuis beraadslaagt vanavond over het wetsontwerp tot verlenging van de beperkende bcpulingen voor de huishuren. Volgens dc be staande wet biijven deze bepalingen tot Juni van dit jaar van krocht. Bij de laatste alge- mecne verkiezing heeft Boldwin verzekerd, dat de controle voortgezet zal worden. Deze be- lolto wordt thans ingelost door het nieuwe wetsvoorstel, waardoor de controle voor En geland met 2 Vi én voor Schotland met 3 jaar wordt verlengd. BESPREKINGEN TUSSCHEN WERKGEVERS EN WERKNEMERS. In antwoord op verschillende vragen ver klaarde Boldwin gisteren in het Lagerhuis, dat hij vóór het houden van besprekingen tusschen werkgevers en werknemeis in de scheepsbouw- en de mochincinchistrie wps, teneinde den gc- hee'cn toestand te ondeizoeken. Baldwin zag geen heil in het bijeenroepen eener nationale conferentie von werkgevers cn werknemers, voordat de vertegenwoordigers der voornaam ste industrieën dc zaak openhartig cn ter dege hebben besproken. Laet op dp gedachte onmiddellijk de daad volgen. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W.'E PONT. 61 - Sara kon zich wel begrijpen, dat de mannen, die langen lijd maar weinig eten hadden gehad, veel slaap te kort waren gekomen en uitgeput waren van het voortdurend-op-hun-hoede-zijn dag en nacht, niet meer over veel geestkiacht en tegenwoordigheid van geest beschikten. Maar kon hét mogelijk zijn, dat Engelschen op het kritieke moment gefaald hadden, dat hun zenuwen hun de baas waren geworden cn zij :n wilde vlucht er vandoor gegaan waren? En- geischen die op dat oogenblik de eer van hun rijk in handen hadden dot die lafhartig gevlucht waren voor een horde opstandige in boorlingen Het was niet te denkenl Sara, die grootgebracht was met de oude degelijke be grippen van den fermen Patrick Lovell. wei gerde het te gelooven. Zij zuchtte sidderend. „Ik kan het niet gelooven", zei ze. Elisabeth keek haar medelijdend aan, zij be greep welk een slag zij haar juist had toege bracht. „Ik vrees", zei ze zacht, bijna smcckend, „dat de uitspraak van den krijgsiaad de kwestie van gelooven of niet gelooven buitensluit. Garth moet zijn hoofd verloren hebben bij den onver- wachten aanval. Een paniek is altijd een eigen- aatdig, onberekenbaar iets, moet je denken." „Ik kan het niet gelooven", hield Sara kop pig vol. Elisabeth boog zich naar haar toe. „Beste kind", zei ze, „er is geen twijfel moge lijk. Garth werd gewond ze brachten hem la ter terug met een schot in den rug IOI het was afschuwelijk I En het ellendigste van alles was nog, dot het in werkelijkheid maar een paa*- inboorlingen waren, waarop onze mannen gestuit waren. Misschien dacht Garth, dat de inlanders een groote overmacht waren, ik weet het niet. Maar in ieder geval had die onverwachte aanval in de duisternis, met alles wat er aan voorafgegaan was, zijn zenuwen totaal in de vvar gebracht. Hij deed zelfs geen poging om stand te houden. Hij gaf zich een voudig over zonder meer. Wut er volgde was een vlucht, hals over kop, wie zich het eerst zou redden Ik zal nooit Garth's terugkomst vergeten na den krijgsraad." Zij sidderde weer bij de herinnering. „Ik ik was verloofd met hem in dien tijd, Sara, en ik had geen andere keus dan ons engagement te verbreken. Garth werd ontslagen viel in ongenade het was uit met hem." Sara's ineengedoken gestalte richtte zich plotseling op. ,.Jij was jij verloofd met Garth?" vroeg ze met vreemde, hooge stem. „Ja", was het eenvoudige antwoord. „Ik had beloofd met hem te zullen trouwen." Sara zweeg lang. Toen mompelde ze „Dot heeft hij mij nooit verteldDat heeft hij mij nooit verteld." „Niet? Maar dat was ook niet te denken, dat hij dat ooit doen zou, wel Hij kon je dat niet vertellen, zonder de rest er bij te yocgen." Sara antwoordde niet. Zij zat daar hulpeloos, niet in staat een woord te uiten, met een ge voel alsof haar een zware slag was toegebracht door die kalme, onverbiddelijke stem, die lang zaam, stukje voor stukje, den sluier van haar onwetendheid had opgelicht cn haar al de el lende, de armelijkheid van wat doarender lag, had doen zien. „Ik kan het niet gelooven I" had zij geroepen met een vruchtelooze poging zichzelf te over tuigen, door aan die ontkenning vast ie houden. Maar niettemin geloofde zij het. De heele af schuwelijke geschiedenis stemde te zeer overeen met de bittere, veelbetee'-cncnde opmerkingen, die Garth zichzelf nu cn dun had laten ontval len. Dien dag van het hondengevecht t'i\ beeld. Wat had hij toen ook weer gezegd „En toch geloof ik, dat zenuwen dikwijls een groote rol spelen." En ook nog, dit „Ik geloof, cVt niemand al- lijd volkomen zeker van zichzelf kan zijn." Het verband was te duidelijk om niet begre pen te worden. Mij had haar bovendien verteld, dat hij een man was, die schipbreuk had geleden in zijn leven, dat hij in een oogenblik van verdwaasd heid een oogenblik van lafheid, wist zij nu dat de ware beschrijving was I Alle kansen van zijn leven had hij vergooid. De man, dien zij had liefgehad en in haor liefde geideali- seerd, was, toen hij op de proef werd gesteld, het meest verachtelijke geweest, wat er be staat, een lafaard I De pijn, die dit besef haar deed, was bijna ondragelijk. Maar plotseling schoot er door de vreese- lijke duisternis een enkele straal van hoop. Triomfantelijk wendde zij zich tot Elisabeth. „Maar als het waar is, dat Garth zich als een lafaard gedragen had, waarom werd hij dan niet doodgeschoten? Ze fusilleeren zulke men- schcn tochzei ze bitter. „Er v/oren veel verzachtende omstandigheden, Saia", antwoordde Elisabeth vriendelijk. „Verontschuldigingen Voor lafheid." Haor toon was ijzig von verachting. „Ik geloof, dal ik die nooit zou kunnen vinden „Maar de krijgsraad vond ze wèl. Bij het ver hoor heeft de getuige a décharge in dit ge val de kolonel van Garth, die erg op hem ge steld was cn altijd een hoogen dunk van hem had, verzachtende omstandigheden voor hem aangevoerd. Garth's jeugd, zijn vroegere goe de gedragslijst, hun omstandigheden op het oogenblik van den aanval dc voortdurende geestelijke en lichamelijke inspanning in dc dagen voorafgaande aan zijn plotselinge slop heid al die dingen werden aongevoard door den getuige cn het vonnis werd veranderd in een ontslag uit den dienst." „Het v/as beter gewecstt, als hij doodge schoten was", zei Sara dof. Toen sloeg ze plot seling beide handel) voor haar mond. „O-o-h 1 Wut zeg ik GarthI Garth I" Zij stond op, en het doodsblceke, verwilderde gelaat keek een oogenblik smachtend naar waar Far End in het zonlicht op de rots baad de. Toen tolde zij rond, tastend naar iets, dnt haar steunen kon en zakte ineen op den grond. Toen zij weer bij bewustzijn kwam, lag zij te bed in Elisabeth's kamer in het hotel. Iemand had de zonneblinden gesloten om het helle licht buiten te sluiten cn in het halfduister voelde zij; dat zachte honden bezig waren haar gezicht te betten met iets geurigs en koels. Zij opende de oogen cn keek in het gezicht van Elisabeth, die zich over haar heen boog, heel vriendelijk en teer, als een madonna, die zich over hoar kind buigt. „Voel je je beter De lieve, bekende stem bracht haai ineens tot het besef van wat cr gebeurd wes. Het was dezelfde stem, die, voor dat bewusteloosheid in haar erbarmen een oogenblik vergetelheid had gebracht, Sara's ooren had gepijnigd met een ongeloofelijke, monsterachtige geschiedenis, een nachtmerrie- verhaal van wat er gebeurd was op een afgele gen post ergens ver in Britsch-Indië. De. bijzonderheden van het verhaal warden alle dooreen in Sura's geest, maar toen zij lang zamerhand haar bewustzijn volkomen terug kreeg, begonnen ze hun juisten vorm en plaats v/eer in te nemen cn plotseling stond de heele waarheid haar weer voor den geest. Haar hart kromp ineen. Ze kwam met moeite overeind, steunend op hanr elboog en keek met angstig-smeekende ooqon Elisabeth aan. „F.lisobcth is het waar? Is hetalles waar?" Dadelijk hield Elisabeth's hand de hare om- sloion. „Lieveling, je moet trachten het onder oogen te zien." haor stem beefde een weinig „je moet trachten mij Ie vergeven, dot ik het je verteld heb. Maar ik kon je niet in onwe tendheid Garth Trent laten trouwen, is het wel ,.Is het dus waar Werd Garth voor den krijgsraad veroordeeld en... en ontslagen uit den dienst'. Sara zonk in de kussens terug. Toch flikkerde er diep in haor, nog een sprank je van hoop. Tegen alle redenecring in, tegen alle verstand in, verzette haar geloof zich tegen de bittere wetenschap, dat Garth schul dig zou zijn aan wot in haar oogen de eenige onvergeeflijke zonde was. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1