Nieuwe MIGNON PIANO A. VAN DE WEG - Langestraat 23 WILLEM GROENHUIZEN ABQiiHEfiÜENTSFRIJSpcrm"n?0CD T"Amm „ÜE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTlEM mei inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Emserwater - Emserzout - Emserpastilles ■b™ Wybert-tabletten - Valdapastilles f 325.» Pianohande! L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 Langestraat 43 - Teletoon 852 POLSHORLOGES voor Dames en Heeren 23e Jaargang No. 217 loort 2 10, idem iianco per post 3.per week (mei cratis verzekering legen ongeiaklcas) O.J74», alzonderlyke nostaers Cj05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAU 2 A. POSTREKENING M®. 47910. TEL. INT. BI*. Zaterdag 14 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb e- dingen en Licldadighcids-adve tentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan zcei Tooidcchgc bepalingen voor het adverteeien fccne circulaire, bevattende de v ooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden- VOLKENBOND. DE BIJEENKOMST VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. Een door Bcncs voorgestelde resolutie nopens het protocol van Genève oongenomen. In een openbare vergadering van den Volken bondsraad, gisterochtend gehouden, heeft Be- nes, de gedelegeerde van Tsjecho-Slowakije, uls rapporteur de gisteren afgelegde verklaringen nopens het protocol van Genève saomgevat. Hij gaf zelf toe, dat het protocol niet volmaakt was to noemen, maar hij wees op dc dringende noodzakelijkheid van veiligheid voor Centraal- Europa. Terwijl hij toegaf, dat de Britsche ver klaring hoop gaf op het aanvatten van het pro bleem van een anderen kant, sprak hij als zijn overtuiging uit, dat in het eind dc wereld moet terugkeer en tot iets in den geest van het proto col. Hierop stelde hij deze resolutie voor: (I.) dat dc verklaringen namens de regeerin gen afgelegd, zouden worden ingediend op de volgende vergadering, terwijl de secretaris in structie krijgt het vraagstuk onmiddellijk op de ügenda te plaatsen; 2.) dat het voorbereidende w?rk dient te worden geschorst, totdat de Volkenbondsverjfa- dering tot een beslissing zal zijn gekomen. Hierop legde de Britsche minister van bui- tenlandsche zuken de volgende verklaring af: „Mijn instemming betuigende met de door Benes voorgestelde resolutie, wensch ik enkel ie herhalen, wat ik gisteren heb gezegd, n.l. dat de Britsche regeering krachtig blijft vast houden aan het beginsel van arbitrage en ont wapening en dat zij er ten zeerste op gesteld is haar aandeel te hebben in het schenken van vrede en veiligheid aan dc wereld. Wanneer wij ons zelf verplicht achten het protocol te verwerpen, dan geschiedt dit, om dat wij meenen, dat onder de tegenwoordige omstandigheden de Volkenbondsovei eenkomst zelf beter geschikt is om het grootc doel te bereiken, waaraan alle landen, die in dezen Volkenbondsraad zitting hebben, gisteren en heden opnieuw hun steun hebben toegezegd." De door Benes voorgestelde resolutie werd toen aungenomen. Canadeesche bezwaren. De secretaris-generaal van den Volkenbond heeft van de Canadeesche regeering een uiteen zetting ontvangen van haar opvattingen inzake het protocol. Samengevat komen die hierop lieer: (I.) Canada blijft van heeler harte den Vol kenbond steunen en met name het werk van den bond ten gunste van verzoening en samen werking. (2.) Het acht het niet in he^ belang vqn Ca nada of van het Bri**che Rijk zelf aan het par lement aan te bevelen het protocol te blijven steunen en met name niet de onwrikbare be palingen van het protocol inzake de toepassing von economische cn militaire sancties in eiken toekomstigen oorlog. Tot de redenen voor de opvatting behoort de overweging van de gevolgen van het niet meedoen der Ver. Staten aan -een poging om de sancties toe te passen, vooral omdat Canada aan de Ver. Staten grenst (3.) Canada gelooft zeer sterk in het onder werpen van internationale geschillen aan een gemeenschappelijk onderzoek of aan arbitrage; Canada heeft op dat gebied reeds verscheiden ervaringen. De Canadeesche regeering zal be reid zijn te overwegen of het de verplichte jurisdictie van het Permanente Hof van Inter nationale justitie kon nonvaorden in geschillen, die voor rechterlijke behandeling vatbaar zijn en met zeker voorbehoud. Ook wil de Canadee sche regeering in dc toekomst samenwerken tot de bestudeering van de middelen om de bepa lingen der Volkenbondsovereenkomst tot rege ling van niet voor justitieele berechting vat bare geschillen aan te vullen, met inbegrip van het middel van gemeenschappelijk onderzoek; maar zij behoudt zich het recht voor om zelf de eindbeslissing te nemen in binnenlandsche kwesties; zij wil zich niet verplichten tot het met dwang opleggen van de beslissing aan an dere staten. (4.) Canada dient bereid te zijn om ten allen i. tijde deel tc ncinen aan een algemeene confe- I rentie voor dc beperking der bewapeningen, die I niet van te voren meebrengt, dat het protocol I aanvaard wordt. DUITSCHLAND DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT Dc candidotmtr-Jsrrcs. Dr. Jarres is te Berlijn aangekomen en heeft deelgenomen aan de beraadslagingen der Loe- bell-commissie. De commissie zou gisteren, naar het plan was, een oproep voor zijn enndi- datuur pubiiceeren. De Rcichsland-bond heeft rees in een aangenomen resolutie den leden voorgesteld de condidotuui -Jarres tc steunen Lettcw Vorbecl candidaot der Vülkischen Naar verluidt, willen de Volkischen oen vjcegercn bevelhebber der strijdkrachten in Duitsch-Oost;Afriko, Von Letiow Vorbeck, aanwijzen als candidaat voor het president schap BEËEDIGING VAN DR. SIMONS. In den Duitschen rijksdag heeft Donderdag middag de plechtige eedsaflegging dooT den plaatsvervnngenden rijkspresident dr. Simons in handen van rijksdugpresident Loebc plaats ge had EEN VERKLARING VAN STRESEMANN. Een uiteenzetting inzake het vijfvoudig verdrag. Over den Duitschen stap inzake het veilig heidsvraagstuk heeft dr. Stresemann in een on derhoud met den correspondent der Köln. Ztg. gezegd Het ontstaan van het Duitsche initiatief dag- tcekent reeds van eenige maanden her. Wij stonden voor de weigering der Entente om te Keulsche zóne te ontruimen en ondanks al onze dringende Verzoeken zijn ons de redenen daar van nog niet meegedeeld. Het „ivestigotie-pro- tocol" von den Volkenbond over de uitvoe ring van 'de militaire controle liet het streven uitkomen om de kwestie van Frankrijk's vcilig- neid op te lossen door lasten op het Rijnland :e leggen, die naar onze meening in strijd zou den zijn met het vredesverdrag. Er dreigde een verdrag tusschen drie mogendheden (Engeland, Fiankrijk en België), dat tegen Duitschlanó zou ziin gericht, daar in breede kringen van Frank rijk nog altijd de vrees bestaat hoe dwaas die ook moge wezen voor een Duitschen oon- vt I. Om deze redenen heeft Duitschlond zich b're:d verklaard toe te treden tot een veilig heidsverdrag tusschen alle bij den Rijn belang hebbende staten en met alle staten arbitrage- verdragen "te sluiten, zooals wij dot met Zwit- sciland en Zweden reeds hebben gedaan. Mei deze stappen zijn wij tot aan de grens van het mogelijke gegaan, om den Europceschen vrede te verzekeren. Pas wanneer vaststaat, dat de tegenwoordige grenzen onder de bescherming van alle belanghebbende mogendheden staan, zal men von een werkelijken vrede kunnen spre ker. De minister constateerde met voldoening, dat de Duitsche slap met waardeering is ontvangen cn dot Herriot ann Duitschland's goeden wil niet twijfelt, dat verder de Engelsche regeering aan den Duitschen stop groote beteekenis hecht cn hem met den meesten ernst zal over wegen. Wij meenen te mogen verwachten, dut ook de Belgische en Italiaansche regeering den slap zullen steunen. Ongerijmd noemde dr. Stresemann de protesten tegen het plan in de Poolsche pers, die het tracht voor te stellen, alsof Duitschland zijn oostelijke buren wil over vallen, omdat het de oostelijke grenzen niet in het beoogde verdrag betrekt. Er is geen Duitsche partij, van de Duitsch- vö'kischen tot de communisten, die met dc hand op het hort zou kunnen verklaren, dat dc loop van de Duitsche oostgrens beantwoordt aan de gedachte van het zelfbeschikkingsrecht der volken. Duitschland heeft geen verande ring in de grens willen afdwingen, maar wan neer artikel 10 van het Volkenbondsstatuut nadrukkelijk verklaart, dat ontoepasselijk ge worden verdragen veranderd kunnen worden, ann kan toch wel niemand van Duitschland verwachten, dat het ervan afziet dit artikel in vreeózamen zin voor zich zelf in aanmerking te nemen. Duitschlond en dc Volkenbond. De bewering van de onhandelbare houding vun Duitschland ten aanzien van den Volken bond is volkomen onjuist. Niettegenstaande den rooten tegenstand van de Duitsche openbare n.eening is ook de tegenwoordige Duitsche re geering van oordeel, dat het waarborgen van de rechten der Duitsche minderheden in het buitenland, n.i. de kwestie van het Saargebied, Duitsche belangen in zich sluit, waarvoor Duitschlanó in den Volkenbond beter kan op komen, dan thans mogelijk is. Duitschland heeft slechts de natuurlijke consequenties getrokken uit zijn tegenwoord!gen toestand, toen het er zich tegen verzette, dat ook de bepalingen van artikel 16 van het volkenbondsverdrag onbe perkt op Duitschland toepasselijk zouden ,zijn, waarbij de leden van den Volkenbond verplicht zijn in geval van uitvoering van een besluit van den Volkenbond militairen bijstand te ver- ieenen, het doortrekken van vreemde troepen to® te staan en aan economische boycot-maat- legelen deel te nemen. Duitschland moet zich onthouden van verplichtingen, waardoor het bedreigd zou kunnen worden niet een oorlogs verklaring va»* andere landen, daar het niet in s'oat is ook maar zijn grenzen te verdedigen. Verder verklaarde Stresemann Het is mij ook volkomen duidelijk, dat een verdrag van vijf mogendheden, gelijk wij na- sireven, moeilijk buiten den Volkenbond staan kan met het oog op Duitschland's in-beginsel- bereid zijn tot den Volkenbond toe te treden, indien rekening gehouden wordt niet zijn zeer bizonderen toestand. Het ligt verre van ons, aan het prestige van den Volkenbond afbreuk te willen doen. Ind en bij de andere mogendheden goede wil beslaat om op den grondslag van het beoogde veiligheidspact met Duitschland op voet van gelijkheid samen te werken, zal er ook een weg te vinden zijn om deze moeilijk heden terzijde te stellen. Wij juichen daarom de verklaring van den Engelschcn minister van bu.lenlandsche zaken toe, dat er een weg moet worden gevonden, die het uitgangspunt kon voimen voor een werkelijke gezondmaking vun den Europceschen toestand. Duitschlond is be reid dezen weg te bewandelen. Achter zijn aan bod staat de regeering, die in deze kwestie het Duitsche volk bijkans zonder uitzondering ach- ♦er zich heeft. Het is te wenschen, dat men het groote historische oogenblik om tot een wer kelijk pacificatie van Europa te geraken, niet *rorbij laat gaan en dat wij na een tijdvak van c verweldiging en wantrouwen tot een tijd van overeenstemming voor ons werelddoel komen. DE KWESTIE DER DUITSCHE ONTWAPENING. Een resolutie der Fransche senaatscommissie voor biri- lenlendsche zaken. B e r 1 ij n, 13 Maart. (V. D.) Een resolu tie, aangenomen door de commissie voor bui- tonlandsche aangelegenheden van den Fran- sclien Senaat, verlangt, dat de intergeallieerde militaire controlecommissie pos zal worden op geheven, wanneer Duitschland de door den RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elko regel meer 1.—. Juwelier Uitgebreide keuze in Goud, Zilver en Nikkel. Goede Confectie behoeft niet bkbbb juist duur te zijn b&bbj@ Onze Etalages overtuigen j ss&JCfsr daarvan bsoer Hoeden- en Confectie-Magazijn ram „L'HSRONDELLE" raa 16-18 Langestr. - Amersfoort gezantenraod in September 1922 voor de ont wapening opgestelde 5 punten zal hebben ver vuld. Duitschlond moet lid zijn van den Vol kenbond, alvorens een garontieverdrag niet dit land knn worden aangegaan. De buitenlandsche commissie van de Fransche Kamer eischt in een resolutie unaniem voortduring der bezet ting van de Keulsche zóne. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN Volgens de Duitsche bloden tracht dr. Marx thans een Pruisisch ambtenoarskabinet te vór men DE SPOORWEGSTAKING. De onderhandelingen mislukt. Blijkens dc Duitsche bladen zijn de onder handelingen op het ministerie van arbeid zon der resultaat gebleven, zoodat een scheids rechterlijke uitspraak van den rijksminister van arbeid noodzakelijk is geworden Dc uitspraak van het scheids gerecht. Hot scheidsgerecht heeft uitspraak gedaan inzake de stoking bij de rijksspoorwegen en o.a. uitgemaakt, dat het werk overol zoo mo gelijk dadelijk moet worden hervat. Er mogen geen rancune-maatregelen worden genomen. De tengevolge von de staking ontslagen arbei ders moeten zoo spoedig mogelijk weer in hun oude dienstbetrekking worden hersteld. Ten aanzien van de voorschriften betreffende den duur van den diensttijd blijft het bij de wette lijke bepalingen. Door een commissie, waarin ook du beide partijen vertegenwooidigd zijn, zal nagegaan worden, welke wijzigingen, d.w.z. verzachtingen of verkortingen voor bepaalde groepen van het personeel ten aanzien van den totalen diensttijd zonder vermindering von de rentabiliteit der rijksspoorwegen mogelijk zijn De opgezegde, op de loonen betrekking heb bende, paragrafen van de loontarief-overeen- komst worden met terugwerkende kracht tot I Maart 1925 weer in werking gesteld. Voor den tijd van I Maart tot 14 Maart blijven dc loo nen, die tot 28 Febr. gegolden hebben, be staan. Met ingang van T5 Maart worden de grondloonen van degenen, die het grootste aantal dienstjaren hebben, met drie pfennig verhoogd. De grondloonen der andere klassen worden naar verhouding verhoogd. Uiterlijk 17 Maart moeten beide partijen verklaren het met deze uitspraak eens te zijn. De omvang tk staking. In het geheel staakten gisteren 10.709 ar beiders der Duitsche rijksspoorwegmaatschap pij, d.i. ongeveer 2 Yi Verscherping van het conflict. De directie der rijksspoorwegen deelt mee, dat wegens uitbreiding der staking te Berlijn het personenverkeer op lange trajecten in ge vaar wordt gebracht Om dit zooveel mogelijk te voorkomen, werden geschikte arbeids krachten in dienst gesteld. B e r 1 ij n, 13 Maart. (Hbl.) De staking van de spoorwegarbeiders heeft zich in Berlijn vrij sterk uitgebreid. Vanmorgen werd op het rangeerstation StrolauRummelsburg, waar o.a. alle naar West-Duitschland gaande trei nen worden samengesteld, plotseling het werk gestookt, terwijl ook het personeel van het niet minder belangrijke overlnadstation Wuster- mark eveneens het werk neerlegde Op het station Stralau—Rummelsburg houdt de Tech nische Noodhulp het bedrijf aan den gang. Het aantal stakers te Berlijn bedraagt thans reeds circa 2500 man. Ook elders in het rijk en wel voornamelijk in Saksen blijft de beweging zich voortdurend uitbreiden. Het totaal aantal sta kers in geheel Duitschland wordt op circa 10.000 man of ruim 2.3 van alle Duitsche spoorwegarbeiders geschat. De directie beschouwt alle stakers als ont slagen. HET MAAGDONBURGSCHE PROCES. In het Maogdenburgschc beleedigingsproces is gisteren Scheidemann gedurende den hcelcn ochtend aan het woo'rd geweest. Hij is met Ebert lid geweest vun het comité der stakende arbeiders in dc munitie-industrie. Hij verzekert dut zijn partij gedurende den hcelen oorlog getrouw is gebleven oon dc politiek, die zij op 4 Augustus 1914 had verkondigd. Toen de sociaal-democratie besloot zich met dc sto king te bemoeien, deed zij dit alleen met het doel deze politiek door te voeren en dc ar beiders weer voor de nationale verdediging te winnen. Ook wilde men den arbeiders be letten onbezonnen daden en in het bijzonder sabotage te plegen. De socioal-democrotie be vond zich in een uiterst moeilijke positie. Zij wilde de aanhangers, die zij nog in arbeiders kringen hod, niet verliezen, moor tevens wilde zij ook de belangen van den staat niet vcr- wnorloozen. Daar echter de staat tijdens den oorlog voor de partij ging, wis£--dc sociaal- democratie, wat haar te doen stond. Partij belangen hebben, aldus Scheidemann, tijdens den oorlog nooit een rol gespeel^. Getuige ver zekert, dat Ebert zeer opgewonden was, toen hem bekend werd gemaakt, dat de staking was uitgebroken. Met een' deputatie uit de stakers heeft Schei demann een bezoek gebracht aan Wollraf, den tocnmoligcn staatssecretaris. Nooit heeft een minister zich tegenover spreker zoo onbe hoorlijk gedragen als Wallrnf toen deed. Hij wilde wel Scheidemann alleen, maar niet de vertegenwoordigers van de arbeiders ontvan gen. Scheidemann deelt nog mede, dot de cir culaire, waarin de arbeiders tot staking wer den opgeroepen door Dittmonn, den onafhon- kelijkcn leider, was ontworpen. Voorts herin nert hij nog aan een verklaring von het opper ste legerbestuur, dat beweerde, dol cr g<vn; gebrek aan munitie heerschtc, maar dat het voornaamste was in geen enkel opzicht aan de arbeiders toe te geven. BLOEDIGE BOTSING. Op een kiesvergadering tc Maagdenburg volgens een ander bericht te Holle o.d. Saaie ten gunste von den communisten-candidaot voor het presidentschap, Thalmann, waar ook Fran sche en Engelsche communisten spraken, ^wom het tot een botsing met de politie, waarbij zes personen werden gedood en 25 zwaar gewond. HEVIGE SNEEUWVAL. Keulen, 13 Maart. (V. D.) Een hevige sneeuwval heeft in het Rijnland plaats gehad Vele spoorweg- en telegraafverbindingen zijn gestoord. Op sommige plaatsen ligt dc sneeuw eenige voeten hoog. FRANKRIJK. DE NIEUWE SAMENKOMST VAN HERRIOT EN CHAMBERLAIN. Maandag zal tusschen Herriot en Chamber lain opnieuw een onderhoud plaats hebben. EEN PROTEST TEGEN HET MANIFEST DER KARDINALEN EN AARTSBISSCHOPPEN. De radicale en radicaal-socialistische Kamer fractie heeft een motie aangenomen om krach tig te protcsteeren tegen het manifest der Fransche kardinalen en oartsbisschoppcn EEN INGETROKKEN PROTEST MAATREGEL. Sedert enkele dagen hielden te Marseille de matrozen der handelsvloot het vertrek der mailbooten gen uur op bij wijze van protest tegen de vertraging in de toepassing van den achturendag. Op telegrafische instructie von hun vakvereeniging zal deze betooging worden gestaakt. GEËINDIGDE STAKING. De stokende jongelingen van de telegraaf te Parijs hebben besloten het werk te hervatten. ENGELAND. DE MARINEBEGROOTING. Londen, 13 Maart. (H. N. Draadloos). Dc vandaag gepubliceerde marinebegrooting voor het nieuwe begrootingsjoor sluit in totaal met 6014 mfllioen, d. i. 4,700,000 meer dan op de vorige begrooting werd geroomd. In ziin toelichting wijst Bridgeman, dc eerste lord oer admiraliteit, erop, dat onder dit bedrag 320,000 voorkomt voor uitgaven, die voor het eerst op de rekening voor het vliegwezen ven de vloot zijn gebracht, terwijl een bedrag vor. 1,500,000 een gevolg is van verschillen de niet te controleeren oorzaken als verhoo- gng van de salarissen, de stijging der prijzen en de vermindering in de hoeveelheden van de ocrlogsvoorroden. Ook wijst hij erop, dat in de begrooting geen rekening is gehouden met nieuwbouw. De begrooting houdt alleen reke ning met 'de voltooiing van de kruisers Effing ham, Emerald cn Enterprise en van de duik- boolcn L 26 en L 27 en verder.met dc uit gaven voor den bouw van dc slagschepen Nel son cn Rodney, de 5 kruisers van dc Kent-klas- sc, van den niijncnlegger Adventure, van do torpedojagers Amazone en 'Ambuscaóc en van dc duikboot O 1. Dit is het gedeelte von het program, dat voor een periode von verscheidene jaren noodig wordt geacht, om den aangeno men standoord van dc sterkte ter zee to hand haven. Het voornaamste punt van dit program ma is de vervanging van de kruisers, die ver- oudirs zijn geworden of worden. Bridgeman deelt nog mede, dat de regeering met betrek king tot dit programma nog bezig is met het onderzoek, dat de vroegere regeering blijkens hnor verklaring wilde instellen cn dot voorstel len betreffende den bouw von nieuwe schepen later oon het parlement zullen worden voor gelegd, nadat dit onderzoek zal zijn ofgcloo- pen In de bcgrooting is wel rekening gehouden met de hervatting der werkzaamheden voor dc ontwikkeling von maritieme basis to Singapore, welko een vitale schakel ia den keten der verbindingswegen met de En gelsche dominions in dc Stillo Zuidzeo wordt genoemd. DE ZOMERTIJD. Een permanente instelling doar- van in tweede lezing door hc! Lagerhuis aanvaard. Een R. C.-tclegrom d.d. 13 Maart oon do N. R. C. gezonden, houdt in: Het Lagerhuis heeft heden het voorstel van Lambert Ward tot instelling van een permanen ten zomertijd van den eersten Zondag in April tot den eersten Zondag in October in tweede lezing oongenomen met 289 tegen 63 stem men, nadut de minister van binnenlandsche za ken had verklaard, dat de regeering het wets ontwerp overneemt, met dien verstande, dot bij do verdere behandeling aon het parlement zal worden overgeluten dcsgcwcnscht wijziging te brengen in de voorgestelde dato. Bij do verdediging van zijn ontwerp erkende Lambert Word, dat sommigen den voorgestel- den termijn to lang vinden cn dot Schotland in he t algemeen weinig voor het invoeren van den zomertijd voelt. Het zou echter te betreuren zijn, zeido spreker, indien Schotland het voor beeld van Engeland niet zou volgen, omdat er daardoor moeilijkheden zouden ontstaan bij de dienstregeling van dc spoorwegen. Het bezwaar tegen den zomertijd, dat door tooncelkringcn is geopperd, noemde spreker een armzalig argu ment, omdat bet niet aangaat do bewoners der gioote steden van Gods zonlicht tc willen be- tooven, ten bate van do theaters. Kolonel Rowson spruk op humoristische wijze over dc koe in verband met den zomertijd. Dc heer Horry Hope stelde voor den zomer tijd slechts van Mei tot Soptcmbcr tc laten duren. Majoor C^lfox verklaarde zich bereid zijn voorstel tot verwerping van hot wetsontwerp in te trekken en zijn steun te vcrlecnen oon het amendement-Hope tot beperking von den duur vun den zomertijd. Bij het debat bleek, dat zich onder allo par tijen zoowel voor- als tegenstanders van het wetsontwerp bevonden. Dc vroegere minister van binnenlandsche zaken, het Labour-lid Hen derson, hield b.v. een worm pleidooi ten gunste van den zomertijd, terwijl een der leiders van dc mijnwerkers zich krachtig tegen het wetsont werp verzette. Het Huis was tijdens dit debat zeer slecht bezet; het aantal aanwezigen daalde zelfs tot 26, toen er vast stond, dat do beslissing over dc data eerst later zou vallen. Eerst toen de stem ming over de tweede lezing plaats had, keerden de leden uit de wandelgangen terug. Londen, 13 Maart. (H. N.) Aangezien het wctsontvoorstel niet binnen den gestelden tijd van krocht kan worden, zol de zomertijd dit jaar van 19 April tot 20 September gelden DE TOESTAND VAN CURZON. Het bulletin van gisterochtend zegt, dat lord Citrzon een goeden nacht heeft gehad. Of schoon zijn toestand reden tot bezorgdheid büjft geven, is zijn kracht over het algemeen op peil gebleven en slaapt hij vrij goed. t CPANJE DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Een bepaling betreffende dct> militairen dienstplicht in Spanje voor buitenlanders. Volgens een bericht uit Madrid bevat de nieuwe Spaonsche dienstplichtwet een bepa ling, volgens welke dc zonen van buitenlander^, die in Spanje wonen, dienstplichtig zijn, wan neer zij niet bewijzen kunnen, dot zij hun vroe gere nationaliteit niet hebben opgegeven. Een Britsch schip door dc Rif- Kabylen beschoten. Dc Rif-bewoners hebben geschoten op de Amber van de Eastern Telegraph Cy. ter hoogte van de Afrikoonsche kust. Zij stoorden zich niet aan het hijschen van de Britsche vlag. Het schip leed geen schade. Een Spaanscho ka noneerboot kwam tusschenbeid en opende lateT het vuur op de kilst ITALIË. DE STAKINGEN. Aan do Risorgimcnto wordt uit Milaan ge seind de arbeidsbeurs heeft een motie oon genomen, waarbij hij het recht opeischt om de agitatie te leiden en het Miloneesch proletariaat formeel wordt uitgenoodigd alleen de daarvan afkomstige bevelen op te volgen. De prefec tuur van Milaan heeft tot nader order in de geheele provincie meetings, optochten en mas sa-vergaderingen verboden. De Tribuno verneemt uit Milaan, dat de mctaalbewerkersstaking bijna algemeen is. Er heeft echter geen enkel incident plaats gchod. WINTERWEER IN ITALIË. Het in Midden-Europa cn Noord-Italië heer- schende winterweder heeft zich tot Rome uit gebreid. Naar gemeld wordt, is daar heel wat sneeuw gevallen en een zeer felle koude inge treden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1