Nieuwe MIGNON PIANO PHILIPS LAMPEN F. H. Lomans De Kluizenaar ven Far-End. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. f 325.» SPORTNIEUWS iBöMEHïSPiillS rj m";;1nen ;;or Amc~ PRIJS DER ADV£RTEHTIÊH met Inbegrip van een Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 BINNENLAND. P. NIERÖP, Langestr. 90, Tel. 288 FEUILLETON. 23e Jaarpnj No. 213 loort 2 10, Idem Uanco per po»! 1 3.~, per week (met cratis vetxekcring legen oageiukkes) f 0.17K afzonderlijke nummers CjQ5. DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A- POSTREKENING II*. 4701G. TEL. INT. 51». Maandag 16 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb e- dingcn en Ucldadigheids-adve tentiën toor de helit der prijs- Voor handel en bedrijt bestaan xcci vooidecngc bcnalin cn voor het advertccrcn tene ciicu.urc, bevattende de voo»waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. EEN NIEUWE GEALLIEERDE CON FERENTIE Eng-eland streeft naar opneming van Duitschland in den Volken bond. L o c n, 14 Maart. (H. N.) Hoewel Chamberlain nog niet te Londen terug is, wor den reeds geruchten gehoord omtrent het hou den van een nieuwe geallieerde conferentie, woanl\ voorstel en zullen worden besproken tor verzekering van Frankrijks veiligheid, nu het protocol van Genève van de baan is. Al gemeen wordt echter toegeven, dot een der gelijke conferentie nog enkele maanden op zich zal loten wachten en dat de onderhandelingen, dlie met Duitschland gevoerd zu'lcn worden, voor het oogenblik van het meeste belang zijn. Men is oveituigd, dat zonder toetreding van Duitschland tot den Volkenbond een uitweg niet te vinden zal zijn en het streven dei En- gelsche diplomatie is er dus op gericht om 1dit in eeiste plaats le bewerken. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN DEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Geen candidatuur-Simons. Dr. Simons, de waarnemende rijkspresident, heeft voor een condidatuur voor het president schap bedankt. Hij is niet voornemens zijn |recht:i ~r.mbt op te geven. Minister-president Held can- didaat der Bciersche Volks partij. M :n, 14 Maart. (V. D.). De Beier- chc Vol spartij besloot den minister-president I ld candideat te stellen voor de verkiezin' an een Duitschen rijkspresident. DE SPOORWEGSTAKING. Zal zij algemeen worden Noch bij dc spoorwegdirectie, noch bij do okvereenigingen bestaat neiging de Vrijdag evelde scheidsrechterlijke uitspraak te nari- .aarden. Deze zal, indien beido partijen daarbij blijven. Woensdag bindend worden verklaard De stakende spoorwegarbeiders hielden gis teren volgens een bericht uit Berlijn aan de Cour., een vergadering, die een stormachtig verloop had en die eindigde met de aanneming van een zeer radicale resolutie. Er was reeds aangenomen een resolutie van de stakingsleiding, waarin de uitspraak van do arbitrage-commissie van Nde hand werd gewe zen en de organen werden uitgenoodigd den strijd uit te breiden al naar gelang zulks loodig zou zijn. De vergadering noodzaakte den voorzittei venwel ook een mee radicale resolutie in itemming te brengen. Daarbij verkreeg men een meerderheid vóór de algemeene staking cn vóór het nemen van maatregelen, die geschikt 'zouden zijn de slaking ten uitvoer te brengen. Dat ook een resolutie tegen do gebeurtenis- isen in de communistische vergadering te Hallo erd aangenomen en dat de deelnemers aan de ergadering na afloop voor het grootste ge- leelte naar de communistische demonstratie op len Bülowplatz trokken bewijst dat de sta- ingsbeweging een politiek karakter dreigt aan 'te nemen. Hedenochtend zullen de stakende spoorweg- rbciders demonstreeren voor het bureau van len voorzitter van de spoorwegdirectie te Ber lijn. FRANKRIJK. HET GEZANTSCHAP BIJ HET VATIC AAN. Na Herriot te hebben gehoord, die verklaarde, dat de regeering in den Senaat precies dezelfde houding zal aannemen als in de Kamer, wat de opheffing betreft van het gezantschap bij het Voticaan, heeft de commissie voor de financiën uit den Senaat met 17 tegen 14 stemmen bo msloten die ambassade te handhaven. Zij heeft net 18 tegen 8 stemmen de credieten verwor pen voor de benoeming van een zaakgelastigde bij het Vaticaan ten bate van Elzas-Lotharin- gen. De commissie heeft de begrooting afgehan deld en een totale vermindering van 1685 mil- lioen aangebracht EEN SCHOOLSTAKING. De bisschop van Straatsburg heeft in een brief aan de Katholieken verklaard, dat hij, bij wijze van waarschuwing, besloten heeft de schoolstaking af te kondigen, om te proteslee- ren tegen de Fransche wetgeving in Elzas- Lotharingcn, die hij beschouwt als een aanslag op het katholiek geweten. ENG Fr AND. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Wegens het zachte weder van Zaterdag was de koning in staat een wandeling te maken in het park von Buckingham Palace. Men verneemt dat hij moTgen een zitting van den Raad van State zal beleggen, waarin enkele kwesties zul len worden behandeld, die in verband staan met zijn a.s. afwezigheid uit Engelond. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN LORD CURZON. Een slechte nacht. Londen, 15 Maart. (V. D.) Het omtrent lord Curzon's gezondheidstoestand uitgegeven bulletin van vandaag meldt, dat hij geen goe den naoht heeft doorgebracht. Er heeft een bloeding plaats gehad, welke echter tot stil stand is gebracht. Do zieke lijdt echter niet aan een noemenswaard verlies van krachten en zijn toestand blijft nog vrij bevredigend. «-• ITALIË. DE STAKINGSACTIE. Aan de Messagero wordt uit Milaan gemeld, dat besloten is tot uitbreiding der metaalbe werkersstaking tot heel Noord-Italië. ROEMENIE. DE BROODCRISIS. W e e n e n 14 Maart. (rl. N.) Volgens een bericht uit Boekarest neemt dc broodcrisis in Roemenië ernstige vormen aan. De regeering heeft in verband met de vermindering van den graanvoorraad een afkondiging gepubliceerd, waarin de uitvoer van gerst cn rogge wordt verboden en de maximumprijs van rogge op 85000 lei per waggon wordt vastgesteld. De gemeenten kunnen bij geringere graanvoorra den bepalen, welk percentage gerst, rogge of mals aan het eenheidsmccl moet worden toe gevoegd. Ook kunnen de gemeenten zoo noo- dig het bakken van tarwe en roggebrood ver bieden en zal in dat geval alleen maïsbrood mogen worden gebakken. De requisitie is thans ook van toepassing verklaard op rogge. VEREENIGDE STATEN. DE KWESTIE DER BENOEMING VAN WARREN. De Senaat verzet zich tegen Coo- lidge. Washington, 14 Maart (V. D.). De Se naat heeft zich verzet tegen hef opnieuw can didaat stellen door president Coolidge van Warren als attorney-general, door het voor stellen van een resolutie, waarin gelegd wordt, dat het in strijd is met de waardigheid var. den Senaat om de benoeming in oyeiweging te nemen. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.U3, elke regel meer 1.—. Utrechtschestrsat 15 Tel, 483 HET KONINKLIJK ECHTPAAR IN ZWITSERLAND. Dc Koningin en Prins te Genève. Uit Genève wordt d.d. 14 Maart gemeld: De Koningin maakte hedenmorgen, in gezel schap van freule Van Swinderen, een wandeling door Genève, en deed inkoopen in verschillende winkels. Prins Hendrik bracht, vergezeld door consul Van Notten, een bezoek aan het „Co mité International de la Croix Rouge", waar hij ontvangen werd door verschillende leden van het hoofdbestuur. Daarna maakte de Prins met den consul een wandeling door dc- stad en be zocht het Monument de la Reformation. De Prins cn consul ontmoetten later de Koningin Goede Confectie behoeft niet EXEBBB juist duur te zijn iramga Onze Etalages overtuigen Hoeden- en Confectie-Magazijn bz» „L'HIRONDELLE" cssaa 16-18 Langestr. - Amersfoort Complete Keuken-Inrichtingen msissiim Lage prijzen ESESEïffiJ in een der winkels en aanvaardde te voet den terugtocht naar het „Hotel des Bergnes". De Koningin en Prins Hendrik zouden hedenovond in den schouwburg alhier de voor stelling bijwonen van een stuk van Paul Ge- raldy. Het koninklijk echtpaar zal morgenoch tend de godsdienstoefening in de Victoriahal bijwonen, welke geleid zal worden door den bekenden predikant Frank Thomas. J. v, d. MOLEN. Treedt of als Kamerlid. Naar de „Standaard" uit vertrouwbare bron verneemt heeft de heer J. van der Molen, lid van de Tweede Kamer, aan het Cen|raal Comité bericht <*at verschillende omstandig heden hem hebben doen besluiten, zich niet opnieuw beschikbaar ie stellen voor een can- didatuur voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. DE KAMERVERKIEZINGEN. Dc condidatuur van prof. Veraart. Naar de Res.b. verneemt heeft prof. J. A. Veraart aan het adviseerend college medege deeld, dat hij alleen een Tweede Kamer-condi- datuur van den rijkskieskring 's Gravenhage wenscht tc aanvaarden. MR. SCHOKKING. Zijn toestand blijft op dezelfde hoogte. De toestand van mr. Schokking blijft op één hoogte, naar „De Nederlander" meldt. Hoe wel er geen achteruitgang valt te constoteerën, kan van bepaalden vooruitgang nog niet ge sproken worden. BRAND IN EEN SCHOOL TE GOUDA. Dc kinderen toevallig vrijaf. Door tot nog toe onbekende oorzaak is gistermorgen brand ontstaan in dc voor en kele jaren nieuw gebouwde gemeentelijke cen trale Kopschcol te ■Gouda. Een steenen schoor steen stortte in, juist op het cogenblik dat een tiental personen, die met het blusschingswerk waren belast, in de nabijheid waren. Gelukkig werd niemand getroffen .In het dak is een groot gat ontstaan. Er is veel brand- cn water schade. De brandweer was dadelijk met een tweetal spuiten ter plaatse en bestreed het vuur. Toevalligerwijze hadden do kinderen van deze school vrij-af, doordat oan do waterleiding van het gebouw een grootc reparatie moest geschieden. KORTE BERICHTEN. Smokkclaors gefopt dcor pscudo- commiczen. De officier von justitie bij de rechtbank to Middelburg heeft tegen J. A. B. en Th. B. uit Hulst, ieder 1H jaar gevangenisstraf geëischt wegens diefstal en bedreiging met geweld. Deze beide mannen haóden, zich als com miezen voordoende, collega's-smokkelaars aan gehouden en hun zakken suiker afhandig ge maakt. Daarbij was een revolver als bedreiging gebruikt en tenslotte werkelijk afgeschoten, waardoor een der aangeroepen smokkelaars in de hond werd gewond. Garage uitgebrand. In den nacht van Vrijdog op Zaterdag is een gebouwtje aan de Genderstroat te Eindhoven, dat diende tot garage, uitgebrand. Twee huur auto's, toebchoorendu aan der. heer A. C. Stry- bosch, zijn verloren gegaan. Het gebouwtje en de auto's waren verzekerd. KAMPIOENSCHAP U.P.VB. Z. V. C.-U. V. V. 4 1-2 Ie klasse. TaborEn Avont nfg. Res. 2o klasse. UITSLAGEN. En Avant 2D. O. O. 2 2—t Res. 3e klasse. Arcs 3-D. O. S. 3 1-0 S. F. C. 2—D. O. G. 2 2-1 Ree. 4e klasse. Presto 2—U. V. V. 7 4-3 B. V. C. 3-D. O. G n.<L U. V. V. 8—S. F. C. 3 15-0 En Avant 3—Victoria T—5 N. V. B.-OVERZICHT. De interlandwedstrijd tusschen België en Ne derland,-die gisteren gespeeld is, vindt elders in dit blad uitvoerige bespreking. Daarom vol staan wij in dit overzicht met do vermelding, dat het Nederlandsche elftal een zwaarbevoch ten 1—0 overwinning uit het vuur sleepte, donk zij een mooi doelpunt van Boer van Slangen- birrgh. Voor het kampioenschap von Nederland speelden in Rotterdam Sparta en N. A. C. De zuiderlingen wonnen met 2—0. Als laatste club zal zich voor deze competitie aanmelden het Leeuwardonschc Frisio, dat gistCTen door een beter doelgcmiddclde dan Be Quick vrijwel kampioen van het noorden werd. De volgorde om het kampioenschap is thans: Voetbal. WEDSTRIJDPROGRAMMA. Zondag 15 Maart. Interland-wedstrijd. Antwerpen: België—Nederland Kampioenschap van Nederland. Rotterdam SpartaN. A. C. Promotie-competitie 3c klasse. Helder: Helder—K. F. C. Reserve 3c klasse. B. Bussum; A. W. IIBoarn II Af deeling EI Ie klasse. Deventer: Go Ahead— Ensclt. Boys Afdccling V. Te klasse. Leeuwarden: Frisia—Viélocitas 3—0 0-1 0-2 0-1 1-1 2 2 4 6—1 2.— 1 1 2 4—2 2.— 2 2 3—8 1 1 0—2 Om den N.V.B.-bcker. 2e ronde. Amsterdam Ajox—V. I. O. S. 8—2 Amsterdam W'meer—D. O. S. afg AmersfoortQuick (A)Hilversum 0—3 Rotterdam Fcyenoord—Sparta 5—0 Rotterdam Excelsior—S. V .V. 3—1 Rotterdam: S. L O. D.-C. V. V. 0-0 Haarlem: Scheten—Z. F. C. 1—3 Zaandam Z. V. V.—'t Gooi 1—4 LeidenA. S. C.-D. W. S. 0-2 j Wormcrveer W. F. C.—E. V. C. 2—0 Hilversum: DONAR-A F. C. 2-0 Delft: ConcordiaR. F. C. T—0 UtrechtKampong—A. D. O. 0—1 UtrechtHerculesV. U. C. 30 Den Haag B. M. T.-U. D. I 3-0 Den Haag: Ned. CorinthiansAlliance -1—0 Gorinchem UnitasXerxes 01 Wageningen Wageningen—Eendracht 1—0 Apeld.Rob. et VI.—Zwolsche—Boys 0—0 N. A. C. H. B. S. Go ahead Sparta Frisia Voorts valt te vermelden, dat A. D. O. cn D. H. C. elkaar in den Haag ontmoetten in de promotiecompetitie voor de eerste klasse. Do Dclftenaren lieten het met 10 zitten, cn heb ben nu vrijwel alle kans op een plaats in do eerste klas verioron. Als bizonderheid mag in dit verband nog vermeld worden, dat A. D. O. dezen belangrijken wedstrijd dus won, maar tevens nog kans zag, om de derde bekerronde te bereiken; haar tweede elftal won namelijk in Utrecht van Kampong, eveneens met 10. De volgorde in deze competitie is nu: V. O. C. 2 2 4 6—0 2.— A. D. 0. 2 1 12 1—4 "1.— D. H. C. 2 2 0—3 De derde bekerronde is ook al weer gespeeld. Eonige terreinen werden afgekeurd. Zoo het veld te Watergraafsmeer, waardoor D. O. S. niet behoefde te spelen. Kompong zag zich, zooals boven vermeld, met de eenigc goal door I A. D. O. geklopt, cn is dus uitgebekerd. Hercu- 3—1 j les had V. U. C. op bezoek, cn versloeg do Hagenaars met 30, waardoor de blauwwitten met D. O. S. de cenige Utrechtsche clubs zijn, die nog bekeren. Van de eerste k lassers vielen thans af: Sparta (dat haar 2e elftal door Fcyen oord met 50 geslagen zag), Unitas, A. S. C„ G. V. V. en Friesland. Nog zij vermeld, dot de Corinthians de derde ronde bereikten, door Alliance met 4—0 te ver slaan. En de bekerhoudster, Schoten, is er uit geknikkerd, door Z. F. C, dat met 3—1 won. Arnhem Vitesse—Enschede 1—2 Almelo Heracles—D. O. T O. 1 —1 Breda Bredania—Roermond 1—2 Groingen Be-Quick—G. V. V. 0—1 Leeuworden Leeuwarden—Friesland 2—4 Enkele dezer uilslagen zijn ontleend aan de Ct. VERSLAGEN. BELGIË HOLLAND. De orunjemannen winnen in Ant werpen. Het koperen dingetje naar Holland. Indrukken. Von station Ant werpen Centraal naar 't Bccr- scholterrein. Op het terrein. Wonneer wij het mooi gelegen Beerschotter- rcin betreden, wordt het rumoer en lawaai al giooter cn grooter. Moeten wij nog neerschrijven dat er voor een uitverkocht huis zou worden gevoetbald? Men zou niet zeggen dat er maar 32,000 mcnschen rondom het speelterrein konden plaats nemen* Tast nooit den persoon aan, omdat gij het niet eens zijt met zijn meening. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. „Zoo lang als ik leef zai ik nooit kunnen vergeten, dat ik een lafaard heb liefgehad." Hortend kwamen de wooiden haar over da lip pen. Toen sloeg zij plotseling -de bevende han den voor haar gezicht, alsof zij hem nie* lan ger kon aanzien en een droge snik welde naar in de keel. Hij maakte een snelle beweging naar haar toe, maar hield zich in bedwang en bleef di ar onbewegelijk staanalleen zijn handen, die stijf langs zijn lichaam neerhingen, openden en slo ten zich krampachtig en zijn oogen Menschclijke oogen moesten nooit een irit'.Luk- king von zoo onuitsprekelijke foltering kunnen hebben. Toen Sara eindelijk haar handen terugtrok en hem. weer aankeek, stond zijn gelaat st.ak als een masker de lippen waren even opge trokken, op een manier, die deed denken aan een dier, dat hevige pijn heeft. Maar zij was zelf zoo gewond, dat zij niet kon zien. hoe oneindig grooter nog zijn wonde was. „Ik ik geloof, dat ik je haat," fluisterde zij. Zijn spieren schenen zich te ontspannen. „Ik hoop, dat je dat doet," zei hij op vasten toon. „Dot zal boter zijn." Iets in de kalme gelatenheid van zijn woor den stemde haar zachter, minder bitter. „Al het andere al het andere zou :k geloof ik hebben kunnen dragen, Garth."' Er klonk iets els een smecking in de zacht gesproken woorden. Maar hij lette er niet op en bleef bitter en onvcrschillg tegenover h.aar zachtere gestemdheid. „Dan is het maar goed, dot het niet ,.n' het andere" is. Anders" zei hij met een oitteren grijnslach „kon je je misschien gebonden voelen door je al te snelle belofte mijn vrouw te worden." Zijn blik vloog over haar gelaat, spottend hoonend. Hij had haar getroffen, waar zij het meest kwetsbaar was, haar beschuldigd, waar haar aangeboren oprechtheid moest toegeven, dat zij zich niet verdedigen kon en zij deinsde terug bij zijn woorden, bijna alsof zij een siag had gekregen. Het was waar, dat zij haar belofte in den blinde had gegeven, in onwetendheid van wat de feiten waren, maar dit kon haar niet vrij spreken. Garth had haar de belofte niet alge- dwongen, zij zelf had die spontaan gegeven, en niet gedacht aan de mogelijkheid, dot hij zich schuldig zou hebben kunnen maken oan de eenige zonde, waarvoor in haar oogen geen vergiffenis mocht bestaan. „Ik weet het", zei ze haperend. „Ik weet het. Je hebt het recht mij aan mijn belofte te her inneren. Ik ik beschuldig mij zelf. Hot is afschuwelijk 2ijn belofte te breken." Zij zweeg een oogenblik en stond mei gebo gen hoofdhoor instinct het eens gegeven woord niet tc breken worstelde met het gevoel van afkeer, dat Garth's lafhartige daad haar inboezemde. Toen zij weer opkeek, lag er een eigenaardige wcemoedig-vastberaden uitdruk king in haar oogen. „Een huwelijk zou voor ons nu toch alleen maar ellende beteekenen." Zij sprak klaarblijkelijk mei moeite. Het scheen alsof zij zich dwong tot woorden, waarvoor haar diep ste innerlijk terugdeinsde. „Maar ik heb je mijn belofte gegeven en wanneer je wanneer je mij daaraan wilt houden „Ik denk er niet aan I'vi©! hij haar heesch in de rede. „Die angst kun je je sporen. Je bent vrij zoo vrij alsof wij elkaar nooit had den ontmoet. Ik ben bereid te buigen voor je besluit, dat ik niet geschikt ben om met je te trouwen." Een korte zucht van onuitsprekelijke verlich ting kwam haar van de lippen. Als hij het al hoorde, gaf hij daarvan toch geen blijk. Hij wendde zich af, alsof hij wou heengaan cn zei: „En nu geloof ik, dat dit alles is, wat wij elkaar te zeggen hebben „Het is nog niet olies", zei zc bijna onhoor baar. „Wat Is er dan nog meer Weer had 2ijn stem dien onbeschanmdcn, ironischen k.ank, die haar striemde als een zweep. „Heb je de volle diepte van mijn misdaad nog niet ge peild „Neen. Er is nog één ding. Je zei, dat je me liefhad „Dat deed ik, dat doe ik nog, wanneer ten minste zoo iemand als ik zulke verheven aspi raties mög hebben." „Dat was een leugen. Zelfs daarin" haar stem haperde „zelfs daarin heb je me be drogen." Hot was alsof de bevend uitgestooten woor den door zijn pantser van vlijmend cynisme heendrongen. ,Neen, dadrin was ik tenminste eerlijk te» genovcr je." De toon van bitteren spot, die in zijn vorige woorden had geklonken, was nu plotseling verdwenen, veistomd, gesmoord, en de kalme zekerheid van deze woorden goven Sara de overtuiging van hun waarheid en ont roerden haar tot in het diepst van haar ziel. „MaarElisabeth?.... Je hadt haar toch vroeger lief. En liefde kon niet sterven, Gor.h." „Neen", zei hij ernstig. „Liefde kan niet ster ven. Maar wat ik voor Elisabeth voelde, was geen liefde geen liefde, zooals jij cn ik dooronder verstaan. Het was de vurige harts tocht von een jongen voor een buitengewoon mooie vrouw. Zij was een ideaal ik bekleed de haar met alle goedo eigenschoppen en deug den, die hoor schoonheid scheen te beloven. Maar de Elisabeth, die ik liefhad bestond met." Hij kwam dichter naar hoar toe en niet zijn honden op haar schouders keek hij haar aan met oogen, die hoor in de ziel brandden. „Wat je ook van mij denken moogt, hoe 'aag ik ook in jouw ocg gevallen ben, geloof mij hierin dat ik je heb liefgehad en altijd zal liefhebben, heelemoal, met mijn heele lichaam en ziel. Het is geen gemakkelijke liefde ge weest ik heb er tegen gevochten met alle kracht, omdat ik wist, dat het ons beiden al leen moeite en lijden kon brengen. Maar ik werd erdoor overweldigd. En toen je dien dag naar mij toe kwam, zoo moedig, met uitge strekte handen, om de liefde te vragen, d e je onveranderlijk toebehoorde toen je zóó naar mij toe kwam, wat teleurgesteld en een Loetje boos, omdat ik zoo gedraald had je mijn lief de te bekennen toen ben ik bezweken! God weet het, Sera! Ik was geen man geweest, als ik dot had kunnen weerstaan I" Zijn handen omklemden haar schouders steeds vaster; totclM^ij van pijn ineenkromp van hgjn Onmiddellijk liet hij hoar los en zij stond zwijgend naast hem, vechtend tegen het verlangen om die diepe liefde, die zij nu niet en nooit meer in haar verdere leven kon betwijfelen, te beantwoorden. Dot Garth haar liefhad, geheel en volkomen, was een onloochenbaar feit. Zij voelde niet lan ger den minsten twijfel, cn ook geen zweem van jalousie, dat hij eenmaal een onder l.ad liefgehad. Die jeugdige hartstocht von den jon gen voor Elisabeth was niet te vergelijken met deze liefde van den rijperen een lielde, die alleen hoar vervulling kon vinden in de mys tieke eenheid van lichaam, ziel en geest Maar dit besef maakte de aanstaande schel ding slechts des te moeilijker want dot zij en Garth scheiden moesten, was voor hoor on vermijdelijk. De liefde van deze twee, die elkaar liefhad den, zooals een mon en een vrouw maar ééns kunnen liefhebben, was bestemd om voor al tijd onvervuld te blijven. Ze waren even onher roepelijk gescheiden alsof alle wereldzeeën luS- schcn hen in bruisten. Moe, op den matten toon van iemand, die beseft, dat alle hoop ten einde is, stootte zij de enkele zinnen uit, die het geheele geluk von haar leven vernietigen moesten. „Het lijkt nu alles zoo doelloos jouw liefde en do mijneJe hebt iets gedood, dat ik voor je voelde ik weet niet goed, hoe ik het noemen moet respect, geloof ik, maar dot klinkt dwaas, omdat het iets veel grooters was don dat. Ik wou ik wou, dat ik je niet meer liefhad. Maar misschien zal dat gevoel ook mettertijd wel doodgaan. Je bent niet de man, dien ik meende lief te hebben. Je bent jc bent iets, dat ik mij schaam lief to heb ben (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1