Nieuwe MIGNON PIANO u«s?w A. VAN DE WEG - Langestraat 23 De Kliiizeneai van far-End. DE EEMLANDER" BUITENLAND. f 325.» BINNENLAND. FEUILLETON. PRIJS DER ADVERTENTIE» met inbegrip tn een Emserwater - Emserzout - Emserpastilles Wybert-tabletten - Valdapastilles Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 KOLONIËN. 23e Jaargang No. 219 per poel 1 i—per wrek (met trriü» etnekenng tegen oageleUca) 0J7», «Ixosdcrlgite oneen 1 CjOS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH^POORTWAL 2A. POSTREKENING M*. 47910. TIL INT. I Dinsdag 17 Maart 1925 bewijsnummer, elke tegel meer O 25, diens unb'c- dingen en Licidadigheids-adre tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcehge bepalingen voor het adrericercn bene circulaire, bevattende de vooiwaaidcn. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. d.s crisis in het roergebied. Essen, 16 Mnart. (H. N.) Het gebrek aan afze't in de Rijnsch-Westfaalsche kolen- nijverhekl is den laatsten tijd van week tot week ergiïr geworden, waardoor een zeer ern stige crises voor den mijnbouw dreigt. Naar de Essener Allg. Ztg. meldt, hebben in ver band hiermede alle rijksdagafgevaardigden van het Roerkolendistrict, waartoe ook de voor naamste leicters der twee groote mijnwerkers bonden behooren, een dringende petitie oan den rijkskanselier gezonden, waarin aangedrongen wordt op maatregelen, waardoor naar hun mee ning cenige verlichting in den toestand kan worden gebracht. O.a. wordt gevraagd de spoorwegtarieven te verlagen. DE ACTIE DER MIJNWERKERS IN HIÏT SAARBEKKEN. Uit Saarbriick en wordt gemeld, dat de mijn- werkersvereenigiiigen nieuwe looneischen heb ben gesteld aan de directie der mijnen. de spoorwegstaking. Verwerping der arbitrage- uitspraak. tn gemeenschappelijk overleg hebben de spoorwegarbeidersorg anisaties de scheidsrech terlijke uitspraak varv 13 dezer verworpen op grond van het feit, dtit de bijslagen geen vol doende rekening houden met de kosten van levensonderhoud en vergeleken bij het werk, dat van het personeel verlan gd wordt, te gering zijn. Inzake den werktijd wordt de uitspraak onaan nemelijk geacht, aangezien zij niet alleen geen positieve verbeteringen inhoudt, maar boven dien, tegen de huidige rechten in, de bepalin gen tot 31 October toe verplicht stelt. Het be stuur is tot nieuwe onderlbiandelingen bereid. valsche munters. Gemeld wordt uit Frankfort, dot te Ettlingen een bende valsche munters, ter sterkte van ze ven personen, is gearresteerd, die stelselmatig sinds Kerstmis van het vorige jaar valsche drie- niarkstukken hebben gemaakt. ernstig ongeval. b e r 1 ij n, 16 Maart (H. N.) Door een Jcetelontploffing in de Overlandcentrale Süd- Harz te Bleichenrode is vanmiddag het geheele eleictrische bedrijf in de ^uidelijke Harz ge stoord geworden. Er zijn 2 dooden, terwijl 7 a 8 personen ernstig gewond zijn. T FRANKRIJK. kapit a als vlucht naar belgië. B e r 1 ij n16 Maart. (H. N. Draadloos). Uit Parijs wordt gemeld, dat verscheidene benlciers uit de aan België grenzende departe menten zich te verantwoorden zullen hebben wegens begunstiging van de vlucht van het kopitoinl naar België, ZWITSERLAND. met arbitrageverdrag met frankrijk. De Zwitsersche regeering heeft haar gezant te Parij: c thans opdracht gegeven het obligatoiro arbitrag everdrag met Frankrijk te teekenen. ENGELAND. DE VA CANTIEREIS VAN DEN KONING. Lond cn, 16 Maart. (H. N. Drl.) Thans is officieel IVekend gemaakt, dat de koning en de koningin Donderdagmorgen uit Londen naar Genua zullen vertrekken, waar zij zich op het koninklijk jacht voor een vacantiereis op de Middelland tsche Zee zullen inschepen. Het ver trek zal eem particulier karakter dragen en tij dens de gcüheele reis zullen officieele plechtig heden zoov«eel mogelijk worden vermeden. De duur en de route van de reis zullen door den koning na aankomst aan boord van zijn jacht worden geregeld. De koning heeft vandaag en kele bezoekers in het Buckinghampaleis kun nen ontvangen en heeft thans ook drie dagen achter elkaar buiten een wandeling gedaan. PRINS GEORGE GEOPEREERD. Prins George, de jongste zoon van den ko ning, heeft gisterochtend in het Buckingham- paleis een operatie ondergaan. Volgens het uitgegeven bulletin zijn hem de amandelen ge knipt Zijn toestand is bevredigend. Men ver wacht, dat hij binnenkort voor zijn volledig herstel naar het vasteland zal gaan en dat hij tegen het einde van Maart zijn dienst bij de marine weer zal kunnen hervatten cn dan naar de Chinecsche wateren zal kunnen vertrekken. HET CHANTAGE-PROCES. In het proces-Robinson tegen de Midland- Bank, dat eenige maanden geleden zooveel sen satie heeft verwekt, had, naar men zich wellicht nog herinneren zal, Robinson, die in het onge lijk was gesteld, appèl aangeteekend. Gisteren heeft nu deze zaak gediend cn het vonnis in eersten aanleg is bevestigd. DE MOORD OP ELSIE CAMERON. Thome ter dood veroordeeld. Uit Londen wordt d.d. 16 Maart aan de Tel. •gemeld Het moordproces te Lewes tegen Thorne, die beschuldigd wordt van den moord op zijn verloofde Eisie Cameron, is heden geëindigd. De verdediging pleitte, dat het meisje niet door beklaagde om het leven is gebracht, maar be klaagde slechts uit angst het lijk had begra ven. Vo'gens de verdediging zou het meisje zich zelf hebben opgehangen. Een drietal me dische getuigen, die de sporen aan den hals microscopisch hebben onderzocht, bevestigden deze theorie, maar de coroner achtte de schuld van beklaagde bewezen. De jury, na een half uur in raadkamer te zijn geweest, oordeelde Thorne schuldig aan moord en de rechter veroordeelde hem daarop tot den galg. IERLAND. VERKIEZINGEN. Berlijn, 16 Maart. (H. N. Draadloos). Uit Dublin wordt gemeld, dat bij de Zaterdag gehouden tusschentijdsche verkiezingen 7 re- geeringscandidatcn en twee republikeinen zijn gekozen. ZWEDEN. DE UITSLUITING BEGONNEN. Zij omvat 130,000 arbeiders. Stockholm, 16 Maart. (H. N. Draad loos). De regeeringscommissie voor bemidde ling in het Zwcedsche arbeidsconflict heeft dag en nacht gewerkt om de verschillende opvat tingen met elkaar in overeenstemming te bren gen. Zaterdag richtte de regeering nog een dringenden oproep tot de verschillende partijen om nog eens te beraadslagen welke stappen van staatswege nog gedaon kunnen worden in het belang van den vrede. De eerste minister cn verschillende andere ministers hebben Zoter dag ook nog met de verschillende groepen en met de bemiddelingscommissie geconfereerd. De commissie heeft de onderhandelingen den geheelen Zondag tot I uur 's nachts voortgezet, doch daar een verzoening onmogelijk bleek, werden de onderhandelingen toen opgeschort. Derhalve is vandaag de uitsluiting begonnen, waarbij 130,000 arbeiders betrokken zijn. SPANJE. EEN MISLUKTE BOMAANSLAG. - Een telegram uit Barcelona houdt in, dat, toen de onderminister van arbeid een voor dracht hield in den Mamadoschovwburg, in een hoek der zaal twee bommen ontploften. Per soonlijke ongelukken hadden niet plaats. ITALIË. DE TOESTAND VAN MUSSOLINI. Rome, 16 Maart. (H. N.) Mussolini is vandaag niet aanwezig geweest bij het leggen van den nieuwen kabel naar Amerika, hoewel de overige leden van het kabinet daarbij wel RECLAMES. Prijs 13 regels 3.05, elke regel meer 1.—. Goede Confectie behoeft niet wmm juist duur te zijn EBB Onze Etalages overtuigen BSBEmi U daarvan t.—mi. wat Hoeden- en Confectie-Magazijn wmm „L'HIRONDELLE"™ 16*18 Langestr. - Amersfoort tegenwoordig waren. De doktoren hadden de reis naar Anzio in verband met het gure weer te gevaarlijk geacht. DE METAALBEWERKERSSTAKING. De fascistische arbeiders voor, dc socialistische tegen het be ëindigen der staking. Maandagavond hebben vertegenwoordigers van de industrieelen in qc metaalnijverheid cn der fascistische vakvereenigingen in Lombar- dije, op initiatief van den secretaris der fascisti sche partij, Farinacci, onderhandeld. Deze be sprekingen leidden tot een accoord, zoodot or der werd gegeven de staking in Loroburdije op te heffen en de actie in de andere provincies te staken. Gemeld wordt evenwel, dot de socialistische organisatie van metaalbewerkers een commu niqué heeft gepubliceerd, waarin zij een poging doet om de metaalarbeidersstoking in Lombar- dije, die de fascistische organisaties als geëin digd beschouwen, te doen voortduren. Volgens een ander bericht hebben dc arbei ders haast overal het werk hervat. RUSLAND. DE TERREUR. Londen, 16 Maart. (H. N.) Via Kopen- hogen wordt uit Leningrad gemeld, dat de roode terreur weer toeneemt. Talrijke personen zijn in hechtenis genomen, o.a. baron Friede- richs en de katholieke prelaat Dinowski. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. B e r 1 ij n16 Maart. (H. N. Draadloos). Volgens een bericht uit Constantinopel is het gebied van Diorbekir door de Koerden ont ruimd. Een zoon van sjeik Said, den leider der Koerden, moet in een gevecht zijn gevallen. GRIEKENLAND. DE STAKINGSBEWEGING. B e r 1 ij n16 Maart. (H. N. Draadloos). De electriciens en het trampersoneel te Athene hebhen zich bij de stoking van het spoorweg personeel aangesloten. CHINA- DE CHINEESCHE LEENING. Engeland en de Vereenigde Staten hebben thans tegen de Chineesche leening verzet aan geteekend. VEREENIGDE STATEN. DE BENOEMING VAN WARREN. Opnieuw door den senaat verworpen. Londen, 10 Maart. (HbL) klit Washing ton wordt gemeld, <3at het conflict tusschen president Coolidgc cn senator Borah over de candidatuur van Warren voor de functie van „attorney-general" is verscherpt. De republi keinen hebben den president verzocht een an deren candidaat onn te wijzen, doch het Witte Huis antwoordde, d.it de president verwacht, dnf de oude traditie, volgens welke het hoofd van <jen Staat het «echt heeft zijn eigen minis- teis te kiezen, gehandhaafd zal blijven en dut Coolidge desnoods bereid is, Warren na zijn benoeming een tijdlang verlof te geven. Deze verklaring heeft de oppositie slechts versterkt. Robinson, dc democratische leider, verklaarde verontwaardigd, dat de president dient to begrijpen, dat het n'et aangaat de constitutioncele rechion van de wetgevende lichamen te miskennen. Coolidge schijnt te verwachten, dot, indien aan Warren na zijn benoeming een tijdlang verlof wordt gegeven, de openbare mecning zich inmiddels zoodanig zal hebben gewijzigd dat de meerderheid in den Senaat de benoe ming zal kunnen goedkeuren. Nader wordt gemeld uit Washington dot de senaat voor den tweeden keer, thans met 46 tegen 39 stemmen, de door president Coolidgc voorgestelde benoeming van Warren als „at torney-general" heeft verworpen. DE TOEPASSING DER DRANKWET. B c r 1 ij n, 16 Maart. (H. N. Draadloos). Het federale gerechtshof te Brooklijn heeft be paald, dat schepen, die alcohol smokkelen, ook buiten de internationale 12 mijlen-grens in be slag kunnen worden genomen, indien er ver moeden bestaat, dat de schepen alcohol in dc Ver. Staten willen# ontschepen. ZUÏD-AFRIKA. EEN VERKLARING VAN DEN NIEUWEN HOOGEN COMMISSARIS. Bij zijn aankomst te Southampton heeft J. S. Smit, de nieuwe Zuid-Afrikaansche hooge com missaris te Londen, te kennen gegeven, dat do regeering van Hertzog de vriendschappelijkste relaties met de rijksregeering wenscht te hand haven. Zuid-Afrika is bestemd een groot uit- voerland te worden en moest daarom ook goe de vrienden zijn met elk onder land. Hij geloof de, dat het bezoek van den prins van Woles misverstanden uit den weg zou ruimen en de goede betrekkingen tusschen Engelschen en Boeren zou bevestigen. HET STANDBEELD VAN PAUL KRUGER. Volgens de Manchester Guardian zul het standbeeld van Paul Kruger, dat op het Sta tionsplein te Pretoria opgericht zal worden, een zeer ongewoon kenmerk dragen. Oom Paul wordt voorgesteld in zijn bekende gekleeóe jas met hoogen hoed en mevrouw Kruger zog door- in een gelegenheid om het standbeeld ook nog aan een ander doel te loten beantwoorden. Zij was n.l. een groote vriendin van dieren en spe ciaal vogels, zoodot zij den modelleur aanwij zingen heeft gegeven om den hoed zonder bo dem te vervaardigen, opdat do vogels in do aldus ontstane holte altijd een verguderbak van regenwater zouden kunnen vinden. Oost-lndië. OPLICHTING VAN 110.000. Uit Weltevreden wordt [rescind: Een lid van dc firma Rogge cn Co. is gear, restcerd als verdocht van oplichting van 110.000. De Staatscourant van heden 16 Maart bevat o.m. de volgende Kon. besluiten toegekend de bronzen ecrc-meduille in de Oronjc-Nnssou-ordc aan J. v. d. Voort, tuin- nion in dienst von «nevr. douairière A. C^o- vers von Kethel en Spolund, geboren van Hacrsmo de With tc Noordwijkerhout. op verzoek eervol ontslagen H. G. van Ever- dingen als notaris tc Buren herbenoemd tot lid, tevens voorzitter van den Voogdijraad te Roermond mr. Ch. G. E. M. Gerodts; te Maastricht mr. dr. Ch. H. M. vun Oppen benoemd tot lid van het Centraal College voor de reclassceringmr. J. V. van Dyck, hooglecroar aan de Gemeentelijke Universiteit tc Amsterdam, wonende aldaar. HET KONINKLIJK ECHTPAAR IN ZWITSERLAND. Dc Koningin cn dc Prins te Gcnèvc. De berichtgever te Gcnèvo van het Hbld. seint De Koningin en Prins Hendrik wandelden gistermorgen, al winkels kijkende, naar het stotion, waar dc consul de heer Von Ottcn, ds. Frank Thomas en zeer veel belangstellenden zich voor het salonrijtuig verzameld hadden. De gezant Doudc van Troostwijk vergezelde de hooge gasten. Bij het langzaam wegrijden van den trein riep het widver.de publiek „Vive la Reine I cn „Leve de Koninginwaarop de Koningin terugwuifdo en de Prins het raampje neerliet cn eenigt? woorden van donk sprak. De Koningin heeft, door haar grootcn een voud, zich hier groote populariteit verworven. Zij heeft zich ook zeer voldaan over het be zoek verklaard. Het incognito is ten strengste bewaard. Niet alleen werd het secretaviuat van den Volkenbond niet bezocht, ook niet dooi den Prins, op wiens particulier bezoek half cn half gerekond was, maar dc Koningin heeft zelfs niet de geringste aanraking met wie dan ook uit Volkenbondskringen gehod. Zij heeft hier trouwens niemand ontvangen behalve den gezant, den consul en den predikant. De vorstelijke gasten blijven tot Vrijdag to Sicrre in het hotel Chateau Bellcvirc en ver trekken don over Lausanne, Neuchatel en Ba zel naar Nederland. Het Zwitsersche telegronfogentschap meldt uit Bern, dot ons Koninklijk echtpaar met ge volg te Sierrc is aangekomen. DE KAMERVERKIEZINGEN. De datum der verkiezingen. De Haagschc redacteur der Msb. schrijft: Zoools men weet, moet volgens wettelijk voorschrift dc verkiezing voor dc Tweede Ka mer plaats hebben binnen 45 dagen na de can- didaatstelling, welke aan den datum van 19 Mei is gebonden. De uiterste datum voor de Kamerverkiezing is dus 3 Juli. In verband met de vele werkzaamheden, welke tusschen candidaatstelling cn verkiezing moe ten geschieden, wordt de datum voor de ver kiezingen zoo laat mogelijk gesteld. Bovendien wordt voor den verkiezingsdag de voorkeur ge geven aon den Woensdag, opdat met zoo wei nig mogelijk hinder voor het onderwijs gebruik kon worden gemaakt van schoollokalen als stembureaux. AI ziet m en de lui, men kent ze niet. BREDERODE. f p. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 64 „Genoegl" viel hij haar met onvaste stem in de rede. „Laat het hierbij. Je kunt het niet erger maken al probeer je het tot den dag van het laatste oonleeL" De pijn, die zijn stem verried, trof haar diep en zij maakte e«ïn beweging naar hem toe, in een opwelling vein groot berouw. „Garth.... ik meende het niet!" rrO ja, je me-snde het wèl", zei hij. „Denk niet, dat ik je dlziarom veroordeel. Dat doe ik niet Je hebt mij «ontdekt, dat is alles. En nu je ontdekt hebt, wait een verachtelijk wezen ik ben, zend je me heel terecht weg." Hij draaide zich om, haar geen tijd latend voor antwoord, en een oogenblik later was zij alleen. Toen hoorckï zij den bons van de huis deur, die hij achter zich toe trok. En voor haar oor was het alsof <^cn deur tusschen twee we relden gesloten wer d tusschen het gloeien de verleden en de grauwe, leege toekomst. HOOF1DSTUK XXIX. Verschill« nde meeningen. De consternatie, die het verbreken van Sa- haengagement op Sunny side had gewekt, Was eindelijk wat geluwd. Selwyn had maar weinig gezegd, maai zijn heiligen-oogen hadden die verwonderde, pijn lijke uitdrukking, die de onverklaarbare zonden van de menschheid erin konden brengen. Tee kenend Voor zijn persoon haatte hij do zon de, maar hij vloeide over van medelijden met den zondaar. „Arme drommell" zei hij, toen de heele ge schiedenis van Trent's overtreding en de ge volgen daarvan hem verteld, waren. „Hoe ontzettend iemand voor zijn leven lang een steen om den nek te hangen I Als ze hem doodgeschoten hadden, was het genadiger ge weest f Dat zou tenminste het lijden verminderd hebben", ging hij voort, Sara's hand nemend en die een oogenblik in zijn sterke, vriendelijke hand drukkend. „Arm, klein ding I" Zij kromp onwillekeurig ineen bij deze woorden en hij ging voort „Ik zal er verder niet over praten, ik weet, dat je dat liever niet wilt. Van die algemeene betuigingen van deelneming heb ik nooit ge houden. Maar de zorgen van mijn meiske zijn de mijne, juist zooals zij mijn zorgen tot de hare gemaakt heeft". De meening van Jane Crab werd niet on der stoelen of banken gestoken en zonder aar zelen trok zij de algemeene opinie ten spijt, de partij van den beschuldigde cn liet zich niet daarvan afbrengen. „Wel juffrouw", verzekerde zij, „zoolang als u geen bewijzen heeft zoo vast als de Heilige Schrift, zooals ze zeggen, dan zou ik niets te gen meneer Trent gelooven. Hij mag dan wat hard en barsch wezen in z'n manier van doen, maar zooals-t-ie die nacht geweest is, toen juf frouw Molly d'r van door gegaan was, zal ik nooit geen kwaad van hem denken, ol zeiden ze ook ik weet niet wat van hem I" Sara glimlachte flauwtjes. „Ik wou, dot ik het ook zoo kon voelen als jij. Jane. Maar mevrouw Durward weet het." „Mevrouw Durward I Phoehl Een van die tij gerwijven noem ik die", viel Jane in, die haar opinie met bliksemsnelheid gevormd had, toen Elisabeth een afscheidsbezoek maakte op Sun- nyside, vóór zij Monkshaven verliet. „En toch wil ik niet zeggen, dat je niet van d'r houdt", was Jane's verder oordeel. „D'r zit wel wat goeds in haar, al kijkt ze je ook aan als eenl kat, die denkt dat je haar jongen wilt stelen. Maar ja I Zooals de dokter God zegene hem I altijd zegter is iets goeds in ieder mensch, als je er maar naar wilt zoeken. Maar ik zou zoo zeggen, dat mevrouw Durward op de een of andere manier angstig en bezorgd was te bezorgd om d'r zelf te zijn, behalve nu en dan, wanneer ze er niet aan dacht." Voor mevrouw Selwyn beteekende het ver breken van Sara's verloving en do wijze waar op dit gebeurd was, heel weinig. Zij volgde den levensloop van anderen met aanmcikelijk minder belangstelling dan men de stijgingen en dalingen in een bioscoopdrama volgt, want dat alles viel immcis buiten de sfeer van datgene waarom bij haar alles draaide haarzelf. Het eenige punt, waarop de gebeurtenissen indruk op haar maakten, was dat het verbre ken van Sara's verloving waarschijnlijk een on bepaalde verlenging van haar verblijf op Sun- nyside beteekende; haar huwelijk zou daar aan anders een einde gemaakt hebben. En vanuit mevrouw Selwyn's egoïstisch standpunt bezien was dat wel een groot voordeel, want Sara had er veel slag van tegelijk nuttig en onderhoudend te ziin voor de zieke. Molly's gewaarwordingen brachten haar tot een ander uiterste. Sedert den nacht, dat zij had beseft hoe weinig het had gescheeld of haar heele leven sou schipbreuk hebben gele den door den slechten invloed van Lester Kent, scheen haar karakter zich gewijzigd te hebben, dieper en ruimer geworden te zijn. Zij was niet meer zoo luldruchtig-opper- vlokkig in haar levensbeschouwing en zag de groote dingen von het leven onder oogen op 'n manier, die vroeger onmogelijk voor hoor geweest zou zijn. Vroeger zou hun beteekenis boven haar begrip gegaan zijn cn was zij er luchtig langs gedarteld, onbewust van de klem mende werkelijkheid. Tegelijk met dit diepere inzicht had zich in haar een diepe, hartelijke genegenheid voor Garth cn Sara ontwikkeld, aanvankelijk geba seerd op haai besef, dot wét het leven haar goeds cn gelukkigs mocht brengen, zij dit in den grond te danken had aan de twee men- schcn, die haar onbezonnen persoontje hadden belet te verdwalen in de woestijn, vanwaar geen terugkecren op het pad van rechtschapenheid meer mogelijk is. Daar zorgt het oordeel van de wereld wel voor, die de persoon, die gezon digd heeft van het zwakke geslacht voor altijd brandmerkt en uit de maatschappij stoot. Voor deze nieuwe, ontwaakte Molly was het plotseling afbreken van Sara's verloving iets, dat bijna te geweldig was om te drogen. Zij begreep niet, hoe Sara het kon dragen. Haar jeugdige geest, die nog niet doordrongen was van het feit, dat leed iets heel gewoons is op deze wereld, zag Sara voortaan in een aureool van smart, zag haar afzonderlijk van alle ande ren geplaatst door de tragische omstandighe den, waarin zij verkeerde. Onbewust dempte zij haar stem, wanneer zij tot haar sprak, en toonde bij alles wat zij voor haar deed, een zeker soort bijzondere sympathie, zij was doodsbenauwd haar op welke wijze dan ook te hinderen cn gedroeg zich in haar jeugd cn on- ervarendheid ongeveer alsof zij in een sterfhuis was, waar de kaarsen nog in de kamer van den doode brandden en de blinden het daglicht nog buitensloten. Tenslotte kwam Sara ertegen in opstand, hoe wel zij Molly's uitstekende bedoelingen wel Op merkte en waardeerde. „Molly, kindlief, als je doorgaat met mij te behandelen alsof ik juist ol mijn bloedverwan ten bij een aardbeving of een schipbreuk had verloren, zal ik nog eens losborsten. Ik heb een zwaren slag gehad, maar ik hoef daar niet voortdurend oan herinnerd tc worden. De we reld zol doorgaan ook ol is mijn engage ment of. En ik zol ook doorgaan." Het woren' dappere woorden en hoewel Sara in het diepst vi^i hoor hart wel voelde, dot in dit laatste gezegde de geest op het oogenblik sterker was dan het vlcesch, werd toch de ge spannen atmosfeer, die nodat het verbreken von haar verloving overal bekend was gewor den, op Sunnyside gehecrscht had, er wat door verlicht. Zoo werden dus, figuurlijk gesproken, de blinden opengeschoven en het leven ging weer zijn gewonen gong. Het was Andiey MaynaVd geweest, die do treurmare naar Rozenhof had gebracht, Sara had hoar gevraagd hun kleinen vriendenkring op de hoogte te brengen van den veranderden staat van zaken en Andrey had dooroan graag gevolg gegeven, want zij verlangde alles te doen, wat Sara de kleine onaangename spelde- prikken kon sfjaren, die zelfs bij de groote tra gedies in het leven onvermijdelijk zijn. „De heele zaak is onbegrijpelijk vpor mij", zei Andrey ten slotte, toen zij opstond om of- scheid te nemen. Zij vond het niet noodig lon ger te blijven om een zoo pijnlijke kwestie te bepraten. „Het ishet is ontzettend." (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1