Nieuwe MIGNON PIANO TAFELZILVER willem mimm iüiHnus -rïT Z TZ „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. f 325.-- Langesfraat 43 - Telefoon 852 PRIJS DER ADVERIENTIfü met inbegrip van een EERSTE BLAD. Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 tegen uiterst billijke prijzen 23e Jaargang No. 220 per pos! f 1per week (met cratis Terzekenng tegen ongelukken) 0.17* atzonderlijkc nummers f CjD5. AMERSFOGRTSGH DAG3LAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arnH£MSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENINO N*. «7810. TEL INT sta. Woensdag 18 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb-c- dingen en Llcldadigheids-advc tentien soor de helft der prijs. Voor handel en bedrijl bestaan reer vooidecligc bepalingen voor het advertccicn licne dicuiaire, bevattende dc vooiwaardca wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Dc Duitsch-Hanno verenen voor Held. De Duftsch-Harmoveraansche partij noodigt haar aanhangers in een oproep uit om bij dc presidentsverkiezingen als één man op Held, den Beierschen minister-president, te stemmen, die de ecnige federalistische candidaat is. Een afzonderlijk nationaol-socio- listisch candidaat. Hitier heeft besloten bij de verkiezing voor het presidentschap een afzonderlijk nationaal- socialistisch candidaat te stellen, DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Dc rechtsche kabinet-Marx. partijen tegen De vertegenwoordigers van de fracties der Duitsch-nationalcn, Duitsche Volkspartij, Wirt- schaftsportci en nationaal-socialisten hebben gisteren besloten een door Marx gevormde re geering niet te aanvaarden, daar Marx candi daat is voor het rijkspresidentschap. Dit be sluit werd aan Marx medegedeeld. In een inter- fractioneele bespreking deed Marx duarop me- dedeeling van deze houding en verklaarde, dot hij vóór aanstaanden Woensdag geen regee- xing kon vormen. DE ONTVANGSTEN DER RIJKSSPOORWEGEN. Berlijn, 17 Maart. (H. N. Draadloos). Blijkens een aan den rijksdag toegezonden rap- pewt hebben de rijksspoorwegen in het laatste kwartaal van het vorige jaar 973,052,000 mark ontV.angen, waaruit men afleidt, dat de maat schappij behalve de loopende verplichtingen ook het -bedrag, dat zij voor de schadevergoeding moet opbrengen, kan voldoen DE SPOORWEGSTAKING. B e r 1' ij n, 17 Maart. (H. N. Draadloos). Volgens een mededeeling van bevoegde zijde nemen <Je locale stakingen van het spoorweg personeel in omvang af. Het aantal stakers be draagt nog slechts 2.4 van het geheele aan tal arbeiders bij de spoorwegen. De toestand bij de rijksspoorwegmoatschappij Js wat verbeterd. Er staken nog 10,000 man, -waarvan 5300 in het district Dresden. Het goederenvervoer heeft een geregeld verloop. Naar aanleiding van de arbitrale uitspraak ra?t betrekking tot de spoorwegstaking doet het hoofdbestuur der rijksspoorwegmoatschap pij mededeeling van de verhooging der arbeids- loanen en de instelling eener commissie van onderzoek naar de gevallen van langdurigen werktijd. De maatschappij is bereid de meeste stakers weer in dienst en geen strafmaatregelen te namen, maar zij kan de tijdens de staking nieuw aangestelde beambten niet ontslaan. De open V.omende plaatsen zullen in de toekomst echter in de eerste plaats uit de rijen van het vroegere personeel worden aangevuld. VEROORDEELING VAN EEN SPION. De rechtbank te Breslau heeft "een 24-jarig arbeider te Bcuthen wegen spionnage in dienst van een Poolsch bureau tot 6 jaar gevangenis straf veroordeeld. HET PROCES-ANGERSTEIN. Het proces tegen den massamoordenaar An- gerstein zal waarschijnlijk in Juni plaats heb ben. Er zullen 120 getuigen en deskundigen gehoord worden. FRANKRIJK- HET PROCES-PHILIPPE DAUDET. B c r 1 ij n, 17 Maart. (H. N. Draadloos.^ Volgens een bericht uit Parijs heeft het pro- oes-Philippe Daudet een sensationeel© wending genomen, doordien de directeur der veilige heidspolitie, Merlier, de schoonzoon van Poin- caré, aangeklaagd is wegene medeplichtigheid bij aanstichting tot moord. I ENGELAND. DE REIS VAN DEN KONING. Zijn plaatsvervanging. Tijdens 's konings reis naar de Middellond- sche zee zullen zijn plichten worden waarge nomen door een commissie uit den geheimen raad, gevormd door prins Henry, den eersten minister, den lord-kanselier en den aartsbis schop van Canterbury. CHAMBERLAIN TERUGGEKEERD. De Britsche minister van buitenlandsche za ken is te Londen teruggekeerd, maar heeft geen verklaringen afgelegd. ENGELAND EN DE WASHINGTONSCHE CONFERENTIE-PLANNEN. Londen, 17 Maart. (H. N.) In diploma tieke kringen is men eenigszins verwonderd over het feit, dat nog geen officieele uitnoodi- ging vogr de nieuwe Washingtonsche '•onfe- rentie is ontvangen. Men zou gaarne nadere bizonderheden omtrent het juiste programma der conferentie ontvangen, ten einde tijdig met de overige Europeesche staatslieden van ge slachten te kunnen wisselen en te trachten op verschillende punten tot overeenstemming te gvraken, daar men dit voor het welslagen der conferentie noodig acht. Het bericht uit Was hington, dat de conferentie zich uitsluitend zal bepalen tot voorstellen voor de beperking dei b<;u opening ter zee, daar men te Washington de beperking der bewapening te land als een zuiver Europeesche aangelegenheid beschouwt, heeft hier een goeden indruk gemaakt, daar hierdoor tegemoet wordt gekomen aan even- tueele bezwaren van Frankrijk, dot vermoede lijk voor een beperking der bewapening te land niet veel zal voelen. DE BRITSCHE ARBEIDERS EN HET PROTOCOL VAN GBNèVE. De arbeiderspartij in het Britsche parlement heeft een motie aangenomen, waarin zij zich uitspreekt voor het protocol van Genève als „het eenige practische plan om te komen tot ontwapening en tot arbitrage in plaats van oor log," zich krachtig kant tegen het denkbeeld om het te vervangen door eenigerlei vorm van En- gelschc deelneming aan militaire bondgenoot schappen of waarborgen en er op aandringt alle krachten in te spannen, opdat de staten, die zulks nog niet gedaan hebben, het protocol teekenen en ratificeeren. DE ARBEIDERSPARTIJ EN DE INTERNA TIONALE KWESTIES. Londen, 17 Maart. (H. N.) Lord Par- moor zal morgen in het Hoogcrhuis het vraag stuk der ontruiming van Keulen ter sprake brengen, terwijl hij ook een voorstel zal in dienen om a.s. Dinsdag de kwestie van het protocol en die van de veiligheid te behande len. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen in Engeland bedroeg 9 Maart 1,220,700 man of 14,918 minder dan een week te voren. SPANJE. EEN ROUWPLECHTIGHEID. Te Vittoria is Zondag een rouwplechtigheid gehouden voor Dato, den vermoorden Spaan- schen minister-president, waaraan alle nog le vende gewezen minister-presidenten en koning Alfons hebben deel genomen. Sanchez Gnerro en Magaz, als vertegenwoordiger van het di rectorium, hebben het woord gevoerd. TSJECHO-SLOWAKUE. EEN PLAN VAN BENES INZAKE DE VEILIGHEID VAN EUROPA. Dc Parijsche correspondent van de Daily Mail verneemt, dot de Tsjecho-Slowakische minister van buitenlandsche zaken Benes aan Herriot, den Fronschen minister-president, een belang rijk plan voor de veiligheid in Europa, zoowel in het Oosten als het Westen, heeft voorgelegd. Het plan van Benes komt neer op de vorming van Europeesche groepen, één om de Weste lijke gTens van Duitschland en één om dc Oos telijke grens van Duitschland te waarborgen. Deze groepen zouden worden gesteld onder de auspiciën van den Volkenbond, om op deze wijze een soort van Vereenigde Staten van Europa te doen ontstaan. Aan Italic zou de keuze worden gelaten, of het zich bij de Oostelijke dan wel bij de Westelijke groep wil aansluiten. Spanje zou zich bij het Westelijk© aansluiten. Volgens den correspondent is het plan in of ficieele kringen gunstig ontvangen. RUSLAND. EEN TERDOODVEROORDEELING. Uit Moskou wordt gemeld, dat een tsaris tisch agent-provocateur, die zich in 1910 bij de sociaal-revolutionaire partij had aangeslo ten, ter dood veroordeeld is ARAB1E. DE STRIJD TEGEN DE WAHABIETEN. De bladen vernemen uit Djeddah, dot de strijdkrachten van Hedjaz de Wahabieten een nederlaag toebrachten. De Wahabieten moesten zich terugtrekken en lieten 300 dooden achter. VEREENIGDE STATEN. HET CONFLICT TUSSCHEN COOLIDGE EN DEN SENAAT. De president benoemt een an deren attorney-general. President Coolidge heeft Sergent benoemd tot attorney-general in plaats van Warren, wiens benoeming de Senaat tot tweemaal toe geweigerd had te bekrachtigen. DE NIEUWE AMERIKAANSCHE GEZANT TE BERLIJN. Jacob Schurmon, thans gezant te Peking, is als zoodanig te Berlijn benoemd. HET AMERIKAANSCHE PETROLEUM- SCHANDAAL. De voormalige minister van binnenlandsche zaken, Albert B. Fall, is gedagvaard om te Cheyenne (staat Wyoming) te komen om als getuige te worden gehoord in het proces, dat begonnen is om te komen tot nietigverklaring van de Teapot-dome-concessies. Fall heeft oan de dagvaarding gehoor gegeven en is te Cheyenne aangekomen. Hij zal een der hoofd getuigen in het geding zijn. EEN MIJNONTPLOFFING. Te Firmour.t in West-Virginia werden, tenge- vo'gc van een ontploffing, 40 of 50 mijnwer kers bedolven. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.Ü5, elke regel meer 1.—. Eerste Kamer. Naj rekking der afdeelingen gaat in de zitting van Dinsdag de Kamer in de afdeelingen tot onderzoek van het wetsontwerp inzake af schaffing van den. zomertijd. Voortgezet wordt de behandeling van de Onderwijsbegrooting. De heer v«a n E m b d e n wil den heer Muralt niet volgen in diens grove, stuitende manier om pcisoonlijk te bcoordeelen. Goede Confectie behoeft niet ■iuimi juist duur te zijn OBm Onze Etalsges overtuigen lAlfVH U daarvan Hoeden- en Confcctie-Magazijn em „L'HIRONDELLE" oma 16-18 Langestr. - Amersfoort Juwelier Als tegen de Leidschc richting te Utrecht een ander gesteld had moeten worden, don had dat de regeering moeten doen. Bij de aan de Indische leerstoelen tc Utrecht te benoemen hooglceraren zal geen zelfstandige beoefening der wetenschap moge lijk zijn. De heer Osscndorp (s.d.) critiseert de sterke bezuiniging op het onderwijs, speciaal het lager onderwijs. De onderwijzers-salarissen zijn, 1925 verge leken met 1923, gelijk gebleven of achteruit gegaan. Er is dus met ruwe hond in het on derwijs ingegrepen, ook wat betreft het aantal leerlingen per klasse het maximum is thans hooger don in 1878. Spr. is tegen de weder-invoering van Fronsch als verplicht leervak op de lagere school. Tweed" Kamer. In de zitting van Dinsdag is bepaald dot de eindstemming over het bntwerp van wet tot re geling der coöperatieve vereenigingen opnieuw zal worden gehouden Vrijdag a.s. om I uur. Aan de orde is het voorstel-van der Waerden tot toekenning van enquêterecht oan do So- ciolisa tic-commissie. De heer Bierema bestrijdt het voorstel, dat z.i. te diep in het bedrijfsleven ingrijpt. Bewezen is niet, dat samenwerking van be drijven steeds ten nadeele der consumenten gaat. Trustvorming zal vaak besparing (en doel hebben. De heer van D ij k meent, dat aan dit voorstel geen behoefte bestaat. Aan de socioli- satiecommissie zou een buitensporige macht worden toegekend met ver-strekkende gevol gen. De heer Rutgers van Rozenburg betoogt, dat enquêterecht oil een mag worden verleend, indien ernstige verschijnselen er met succes mee kunnen worden bestreden. De trustverschijnselen komen in alle moder ne landen voor en zijn op zich zelf geen ver keerde verschijnselen. Zij kunnen enorme ver spilling tegen gaan. Mej. van Dorp betoogt, dot enquête on beperkte schade aan de bedrijven zou toe brengen. Trustvorming die productie-beper king tengevolge heeft kan alleen internationaal plaats vinden. Ons land is daarvoor te klein. De heer Beumcr motiveert zijn stem te gen 'het voorstel. Nu de commissie na 5 jaar nog niets heeft kunnen publiceeren van haar arbeid, schijnt het niet gewenscht, haar bevoegdheden uit te breiden. Aan handel en nijverheid mogen geen nieuwe lasten worden opgelegd. De heer Kuiper verdedigt het voorstel. Men moet de commissie in staat stellen haar arbeid te volbrengen. De heer Marchant verdedigt het voorstel. Spr. acht trustvorming een der belangrijkste sociale verschijnselen, die het opdrijven van prijzen ten gevolge hebben, wat men zien kan uit de benzinetrust. De heer Van der Waerden gaat de omstandigheden nu waaronder indertijd de motie Marchant werd uangenomen. Het en quêterecht is een onderdeel van den taak die de commissie is opgedragen. Het onderzoek naar trustvorming is in Nederland steeds ge wenscht geacht. Het voorstel wordt verworpen met 37 te gen 30 stemmen. Voor stemden de soc.-democraten, de vrij zinnig democraten, de communisten, 7 katho lieken en de heer Smeenk (a.r.). Berichten. Dc Staatscourant van gister 17 Maart bevat o m. de volgende kon. besluiten benoemd en aangesteld bij het reserve-per- soneei der landmacht, bij het personeel en den Geneeskundigen Dienst tot Reserve-Officieren van Gezondheid 2e klasse de heeren C. B. A. J. Franken, K. Huibregtsen, S. A. Schoustra en L. A. Donker, artsen idem, bij hef Wapen der Genie, bij de Ge nietroepen, tot Reserve-Eerste-Luitenant, de Reserve-Eerste-Luitenant van het 5e Regiment Infanterie H. Huisman met toekenning van eor. vol ontslag uit zijn tegenwoordige functie. op verzoek eervol ontslagen de Reserve- Twecdc-Luitcnont voor spcciulc diensten van het vrijwillig landstormkorps Motordicnst J. P. F. M. van Doorenidem do Rcscrvc-Eerstc- Luitcnants S. Hylkcmo, von het 8e Regiment Infanterie, P. Hoekéo van het korps Ponton niers en Torpedisten cn P. J. H. A. Bcrgstein* van het 2e Regiment Infonteiie idem G. Fobius te Prncenhago ols kring commissaris van het Ncder'nndsche Roode Roodc Kruis in den kring Wcst-Noord-Brobant. ontslag verleen duit den militairen dienst aan den Reserve-Tweede-Luitcnant A. M. H. Stroa- tr van het 20ste Regiment Infanterie. DE BLOEMENTENTOONSTELLING TE HEEMSTEDE. Bezoek von II. M. de Koningin-Moeder. De Koningin-Moeder heeft hedenmorgen een niet-officieel bezoek gebracht aan de tijdelijke bloemententoonstelling te Heemstede. Het gevolg bestond uit de hofdame barones Van Ittcrsum cn den kamerheer jhr. Van Tets. DE KAMERVERKIEZINGEN. Naar aanleiding van het bericht in dc pers over do condiduatstelling te Amsterdam voof den Vrijheidsbond vernemen we dat mr. H. C. Dresselhuys verzocht had, te Amsterdam niet te worden candidaat gesteld Dc uitslag van het referendum over de plaat sen en volgorde op do candidatcnlijst van den Vrijheidsbond in den kieskring 's Gravenhago is ols volgt: I. mr. P. Droogjeever Fortuyn, 2. mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, 3. mej. Joh. Westerman, 4. M. Joels Jr., 5. prof. dr. E. Moresco, 6. mevr. E. W. Wynondts Francken Dyserinck, 7. jhr. mr. E. van Bcrcstcyn, 8. P. Goedhart, 9. L. de Groot, 10. mevr. H. A. van RielSmecngc. In een te Zwolle gehouden vergadering van cfgevaardigdon der afdeeling in den centra'en kieskring Zwolle van den Vrijheidsbond is de volgende definitieve Candidatenlijst voor de Tweede Kamer opgemaektI. dr. I. H. J. Vos, Amsterdam 2. A. F. Stroink, Vo'.lenhove3. mevrouw H A van RiclSmccnge, Emmen 4. J. A. van der Sunden, Hecmse, gcm. Har- denberg5. M. von Doorninck, Olst(3. H. W. Teesseling, Markelo 7. A. H. Teesingh, Steen- wijk; 8. R. G. A. Z. baron von Haersolte, Zwolle. DE RIJKSMIDDELEN. De rijksmiddelen hebben in Februari 33,310,000 opgebracht, of 567,800 min der dan verleden jaar, niettegenstaande de bate van 301.000 uit de rijwielbelasting. Sedeit I Januari waren de ontvangsten 74.164,800, of 4,321,400 meer, uitsluitend dank zij de rijwielbelasting, die 4,585,500 ofwietp. HULP-ADMINISTRATEURS. Een geheim schrijven van hoogerhand. Naar de Tel. verneemt is aan de autoriteiten van de landmacht een geheim schrijven ge zonden, waarin mededeeling wordt gedaan, van een bestaand voornemen, om voor dienst plichtige sergeanten de gelegenheid te openen een verbintenis te sluiten als hu'p-odminiistra- teur op de wijze als than? vc-or hulp-instruc teurs is bepaald. De hierbedoelde hulp-administrateurs zullen dan gedurende hun verbintenis als zoodanig de diensten van fourier moeten verrichten. RUWIELMERKEN. Verzoeken tot wisseling van rijwielmerken, die tijdens of no hol oanbrengen oan het rijwiel beschadigd zijn, moeten gericht worden nan 's Rijks Munt te Utrecht. De heen- en terug zending van de merken moet geschieden op kosten en voor risico van den aanvrager. De postkantoren verleenen geen tusschenkomst. C,N. R. Ct.") DE ZOMERTIJD. Het debat voor dc draadlooze tusschcn de hecren Braot en Van der Mijle. Gisteravond beluisterden wij het debat tus- schen don heer A. Braat en dr. Van der Mijle over den zomertijd, per „radio" uitgezonden door de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum. Het lot had uitgewezen, dat de heer Braat het eerst liet woord zou voeren. Het betoog van den heer Braat tégen den zomertijd. De heer Braat begon zijn vertoog met te zeg gen, dat dr. Van Huffel, een bekend geloeide, en diens wetenschappelijke omgeving niets van den zomertijd willen weten. Voor de plattelan ders zijn groote bezwaren. Godsdienstige be zworen, o.a. van Joden en Katholieken, wildo spreker niet naar* voren brengen. Gebleken is, dat dc hoveniers greote bezwaren ondervinden Het is voor hen een bron van lust en ongemak als de veiling in de stad zoo vroeg begint. D© veehouders, die toch reeds vtoeg op moeten, moeten nu voor het melken een uur vroeger op. Men kon bovendien niet oogsten als de dauw nog op het gewas ligt. Door den zomertijd raakt de geheele dagverdeeling der landbou wers in de war. De meeste plattelanders zijn voor hun arbeid gedwongen om 3 uur 's mor gens op te staan en gaan 8 uur naar bed. Dit wordt met den zomertijd om 2 uur op en om 7 uur naar bed, hetgeen toch al te dwaas is Als dc boer 's morgens de melk naar do stnd brengt is het met den zomertijd nog don ker cn loopt hij groot gevaar met kar cn paard, door de duisternis misleid, in een sloot te rijden. Hiervan werden voorbeelden aangehaald. Ook dc markt is door den zomertijd vervroegd en do plattelanders moeten zich nu in het hollo van den nacht daarheen begeven, om met hun vee of landbouwproducten tijdig aanwezig to kunnen zijn. Deze mcnschen, aldus de heer Brnat, hiermeo op de plattelanders doelende, zijn het klocksto deel van de natie. Zij arbeiden hard en leven sober cn nu wil men hen, terwille van het ple zier van de stadsbevolking een ondrogclijko last opleggen. Ook geeft de zomertijd geen verhoogde productie. De hygiënische voordee ion zijn door geen enkele statistiek bewezen. Met het buitenland, aldus spreker, hebben wij niets te maken Er is toch steeds tijdsverschil. Voor Nederland blijkt in de praktijk dc Am- sterdomsche tijd do beste tc zijn. Voor een ambtenaar maakt het geen verschil om 9 of om 8 uur te beginnen. De landman heeft dun ech ter reeds 6 uren arbeid achter den rug.Do stedelingen kunnen door een uur vroeger op to stoon, meer van het zonlicht genieten. Eerst be hoort men voor den plattelander to zorgen, daarna voor den stedeling. Deze heeft reeds tijd genoeg voor sport, fietstochten cn nndero tfeneugten. Het betoog van <Ir. Van der Mijlo vóór den zomertijd. Dr. Van der Mijle begon met onze huidig© regecring tc critisccrcn. Deze heeft, aldus spre ker, niet veel ruggegroat. Dit bleek in 1918 cn het bleek ook nu weer, toen dc regeering het advies von dc minderheid van het comité van actie inzake den zomertijd aannam. Dc zomer tijd heeft vele voordeelen, meest voor stede lingen, maar ook voor plattelanders. Spreker noemt de argumenten van den heer Brout tegen den zomertijd niet steekhoudend. Als de boeren toch vroeg op zijn, kunnen ze nu nog wel een uur vroeger opstaan. Dat de duisternis een be zwaar zou zijn, noemt spreker onzin, want in November is soms ook nog vee in de weido cn moet men dus ook vóór zonsopgung melken. Voorts gaan ook niet alle boeren wekelijks naar de markt Dat doen slechts enkelen en don meest veehouders, die het, behalve in den hooitijd, niet eens zoo druk hebben en best eens in den nocht op kunnen slaan. Spreker zegt, dot het niet waar is, dat do boeren om 8 uur naar bed gaan. De meesten gaan 10 uur naar bed. Voor de kinderen is het ook geen bezwaar naar bed te gaan, als het nog licht is; don kun men de kamer toch donker maken. Voor het grootste deel der bevolking is de zomertijd een bron van verhoogde levensvreug de. Spreker vindt dc bezuiniging niet de voor naamste reden voor het' invoeren van den zomertijd. De voornaamste reden ligt op hygië nisch gebied. Het zonlicht is het licht bij uit nemendheid en altijd beter dun kunstlicht. Do zomertijd is niet volmaakt, want geen enkelo menschelijke instelling kan volmaakt zijn, maai zij is beslist beter dan den zonnetijd. Voor plaatselijke zomertijden voelt spreker niets. Hierdoor zou slechts verwarring ontstaan. Do tegenstand van den zomertijd komt voort uit conservatisme. In Friesland, Drente, Over- ijsel. Zeeland en andere streken, die niet direct bij de groote steden liggen, hebben de platte landers in het geheel geen last van den zomer tijd, want daar stoort men er zich eenvoudig niet aan. Spreker was aanvankelijk tegenstan der van den zomertijd, maar nadat hij er do voordeelen voor het overgroote deel van do bevolking van gezien heeft, is spreker beslist voorstander van den zomertijd. Repliek van den heer BraoL In zijn repliek zeide dc heer Braat o.a., dat dr. Van der Mijle blijk gaf niets van het leven der plattelanders af to weten. Mij behoorde, vol gens spreker, tot die menschcn, die mecncn, dat een titel voor hun naam hun nu de gelegenheid opent over alles een oordeel te vellen. Verder betoogde spreker in hoofdzaak hetzelfde als hij reeds had uiteengezet en beëindigde zijn re pliek met het vertrouwen uit te spreken in do leden der Eerste Kamer, opdat deze tegen den zomertijd zouden stemmen. Repliek Dr. Van der Mijle. Tol slot zeide dr. Van der Mijle, dat de heer Braat en zijn aanhangers van de zaak een rel letje trachten te maken. Ook in deze repliek werden niet veel nieuwe gezichtspunten geo pend, daar zij in hoofdzaak nog eens dc na druk legde op de in het betoog vóór den zomertijd aangehaalde voordeelen. Spreker hoopte dat de Eerste Kamer zoo ver standig zou zijn inzake het wetsontwerp tot af schaffing van den zomertijd tégen to stemmen. Het geheele debat duurde ruim l'/i uur, doch plaatsruimte maakte het ons noodzakelijk er slechts een zeer overzichtelijk verslag van te geven. Eerst te kwart over tien werd het debat gesloten. Het afdeclingsondcrzock der Eer ste Kamer. Volgens „De Rsb." bleek gistermiddag in het afdeclingsondcrzock der Eerste Kamer inzake het wetsontwerp tot afschaffing van den Zomertijd, dat tegen dat wetsontwerp bij zeer vele leden bedenkingen bestaan. Er waren in- tusschen ook leden, die een vorige maal tegen het wetsontwerp-Braat hebben gestemd, maar thans verklaarden voor het regeeringsvoorstel te zullen stemmen. Dc indruk bij het afdeelingsonderzoek, dat zeer druk bezocht was, doet vermoeden, dot het wetsontwerp der regeering met een kleine meerderheid zal verworpen worden en dat de zomertijd in dat geval dus blijft. De M s b. weet zelfs van een zeer ongunstig onthaal van het ontwerp te spreken. Adressen om behoud. De afdeeling Volksverzekering van de Ned. Ver. ter bevordering van het Levens verzeke ringswezen, heeft aan de Eerst© Kamer een

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1