AMERSFOGBTSCH DAGBLAD Nieuwe MIGNON PIANO De Kluizenaar van Far-End. DE EEMLANDER" BUITENLAND. f 325.» FEUILLETON. ABQKHEMEKISP8US m,":T .T Aram PRIIS DER ADVERTENTIE!! met inbegrip van een Pianohandel L. KLEIN, trechtsches tr. 44 P. NIEROP, Langestr. 90, Tel. 288 23e Jaargang No. 22t loort 2.10, idem tixnco per potï f 1per week (met eratis rerrckering tegen ongelukkea) f 0.17*. AlxondaUjkc nommen 1 CDS. qlfiecteur-uitgever: j. valkhoff. ARNHEUSCHe^oortwal 2K postrekening n*. 47910. tel. imt. 81*. Donderdag 19 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dtenstaanb e- dingen en Ucldadigheidvadve tentiin voor de helft der prijs. Voor handel en bedriji bestaan zeer vooideclige bepalingen voor het advcrtceren hcne circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Een verkiezingsrede •van Hellpach. Te Keulen heeft gisteravond Hellpach, de democratische candidaat voor het president schap, een rede voor de kiezers gehouden. Spr. stelde de gedachte van een democratische re publiek in het middenpunt van zijn betoog en zei o.a.r dat onder het keizerrijk en tijdens de revolutie groote logen der bevolking voor de mocratisatie waren opgekomen, maar de repu bliek verworpen hadden. Thans zijn er krach ten aan het werk, die zich met de republiek verzoend hebben, maar de democratische ge dachte ter zijde willen stellen, dus een soort van bevoorrechte democratie nastreven. Inzake de biritenlandsche politiek verklaar de de spreker zich voor het toetreden tot den Volkenbond en wijdde hij hartelijke woorden aan Oostenrijk. Nadere bïzonderheden uit de rede van Hellpach. Hellpach zeide te Keulen voorts, dat Duitsch- land weer aan de groote tafel moet aanzitten, waar niet alleen tegenstanders, doch ook on verschilligen, ja zelfs vrienden zijn te vinden en dit was het geval met den Volkenbond. Er is geen andere uitweg uit het isolement Wij kunnen den Volkenbond slechts veranderen, wanneer wij er eerst aan deelnemen. Ludfendorff candidaat van uiterst rechts. De naKionanl-socialistische en Völldsche bon den onder Hitler riepen blijkens een draadloos bericht uit Berlijn Ludendorff uit tot candidaat voor het presidentschap. DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN MET BELGIË. De economische onderhandelingen tusschen de Duitsche en de Belgische delegatie hebben gisteren haar beslag gekregen. Beide partijen zijn tot overeenstemming gekomen omtrent den tekst der overeenkomst, behoudens goedkeu ring der regeeringen. De Belgische delegatie is naar Brussel teruggekeerd om dc goedkeu ring door de regeering te vragen. DE SALARISSEN DER AMBTENAREN. Bij de eindstemming in den rijksdag over de ontwerp-wijriging van de wet tot verzekering van de salarissen is dit niet 173 tegen 165 stemmen aangenomen, waarop de vice-voor- zitter zeide, dat er twijfel is gerezen, of deze wet niet als een wijziging van de grondwet be schouwd moet worden, wat van beteekenis is, aangezien er dan een meerderheid van tweeder de voor had moeten zijn, die niet bereikt is. Het voorstel tot betaling der salarissen per kwart* al werd vervolgens aangenomen. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Een ambtenarenkabinet? Berlijn,18Maart (H. N.) De nieuwe zit ting van den Pruisischen landdag, die vanmid dag om 5 uur is begonnen, zal naar men in parlementaire kringen aanneemt, slechts van korten duur zijn. Het eerste punt van de agen da voor heden, het aanhooren van de regee- ringsverklaring en een motie van de landdag- commissie met betrekking tot een ministerie van ambtenaren, werd op voorstel van de Duit sche volkspartij van de" agenda afgevoerd, ech ter onder voorwaarde, dot dit punt weer op de agenda van morgen zal verschijnen. Men neemt aan dat, indien voor den overgangstijd een ka binet van ambtenaren tot stand komt, ook het voorzitterschap door iemand, niet tot het parle ment behoorend, zal worden bekleed. Vanavond vergadert het partijbestuur van het centrum om te beslissen over de vraag, of Marx het minis ter-presidentschap in Pruisen zal aanvaarden. Dc beslissing zal, indien zij vandaag bekend wordt, wellicht laat in den avond vallen. Voor het geval Marx het minister-presidentschap aanvaardt en de vorming van een kabinet op zich neemt, verwacht men, dot hij morgen of Vrijdag de regeeringsvcrkJaring zal afleggen. Verschillende hoogere ambtenaren hebben reeds klachten ingediend, dat zij door het voort duren der crisis in htm werkzaamheden worden belemmerd. DE NIEUWE POLITIEPRESIDENT VAN BERLIJN Tot hoofd <Aer Berlijnsche crimineele politie is de vroegere leider der politieke politie, dr. Weiss, benoemd. DE BLOEDIGE VERKIEZINGSINCIDENTEN TE HALI.P., Het Pruisische ministerie van binnenlandsche zaken heeft den commissaris van politie te Hal le, Runge, geschorst, zulks in verband met de maatregelen der politie, die aan de bloedige botsing bij óe vergadering der communisten vooraf zijn gegaan. De leider van de Berlijnsche politieke politie, Regierungsdirector Oexle, is benoemd tot opvolger van Runge. Volgens berichten aan de Duitsche bladen uit Halle is met betrekking tot dc bloedige in cidenten tijdens de verkiezingsvergadering vastgesteld, dat de z.g. Engelschman, die voor de derde internationale sprak, in werkelijkheid een Duitscher is, die langen tijd in Engeland heeft gewoond en door Moskou naar Duitsch- lond is gezonden voor propaganda-doeleinden. Om de menigte te misleiden, sprok hij zijn rede uit in het Engelsch. De Pruisische landdag verwierp het voorstel der communisten om een discussie te openen over hot gebeurde te Halle. DE SPOORWEGSTAKING. In een onderhoud tusschen de vertegenwoor digers van de spoorwegdirectie en van de vak- vereenigingen legden de laatsten er den nadruk op, dat zij steeds tot overeenstemming bereid waren, als er ook van den anderen kant tege moetkoming werd getoond. In den bestaanden vorm is de arbitrage-uitspraak voor de organi saties echter ondraaglijk. Tegen het bindend verklaren zou men rich echter, met het oog op de wettelijke bepalingen, niet verzetten. Vandaag zal op het rijksministerie van arbeid de definitieve beslissingen vallen. Naar de Duitsche bladen berichten, heeft de rijksminister van arbeid beide partijen, tot bij legging van het conflict bij de rijksspoorwegen, tegen hedenmiddag vier uur opnieuw tot een bespreking uitgenoodigd. Men vermoedt, dat er ook zal worden gesproken over de bindend- verklaring der arbitrage-uitspraak. In den toestand der staking zelf schijnt in middels weinig verandering te zijn gekomen. BELG'JE. DE AANSTAANDE KAMERVERKIEZINGEN. Herman Teirlinck candidaat van de anti-Vlaanvsche liberoion. Uit Brussel wordt d.d. 18 Maart aan het Hbl bericht Op de offideele lijst van doctrinair-liberolo candidaten vcor de Kamer der Volksvertegen woordigers voor het arrondissement Brussel komt op de achtste plaats de naam van Her man Teirlinck voor. Al de andeie candidaten op de lijst zijn hevige bestrijders van de Vlaam- sche zaak. Op rijn best genomen zullen ten hoogste zes liberalen te Brussel worden ge kozen, zoodat Teirlinca in feite geen kans heeft er door te komen, ook al verkreeg hij heel wat voorkeurstemmen. Het eenige gevolg van Teir- lincks aanwezigheid op de doctrinaire 'ijst zal wel zijn, dat de zesde liberale candiaat zekei wordt gekozen, zoodat dc anti-Vlaamsche li berale groep weer even sterk als vroeger in de Kamer zou terugkeeren. Ook wordt Tcirlmcks houding zelfs door de meeste zijner vrienden scherp afgekeurd. Men begrijpt de gronden niet, waarop zijn houding steunt. Louis Franck, de oud-minister van koloniën, zou een handje toe hebben gestoken. Sedert een drietal maan- RECLAMES. Prij3 13 regels 3.05, elke regel meer 1. Goede Confectie behoeft niet bb juist duur te zijn Onze Etalages overtuigen bh U daarvan bb Hoeden- en Confectle-Magazijn m „L'HIRONDELLE"bm 16-18 Langestr. - Amersfoort Complete Keuken-Inrichtingen ■■■■■Lage prijzen mm den waren inderdaad de Brusselsche liberalen op zoek naar een Vlaamsch-gezinden candi daat, niet om hem in de Kamer te brengen, maar om zoo mogelijk de enkele Vlaamsch- gezinde liberalen, die dreigden afvallig to wot- den, toch nog voor de partij vast te houden. Franck, die bij de Brusselsche liberalen eerdei in een kwaad blaadje staat, heeft derhalve oan zijn portijgenooten der hoofdstad den gc- wcnschten dienst weten te bewijzen. Het Laatste Nieuws juicht de candidatuui van Teirlinck toe en meent, dat deze evenveel diensten in de Kamer zal kunnen bewijzen als Vermcylen os socialist in den Senaat. De ver gelijking goat niet op, onder meer niet, omdat Teirlinck niet verkozen kan worden. De Stan daard doet opmerken, dat, daar de doctri- nair-Überale partij een achterlijke partij en een partij zonder kern is, Teirlinck juist de aangewezen persoon is om haar in het parle ment te vertegenwoordigen. Wat er ook van zij, het gevel-Teirlinck ver wekt groote opschudding onder de Vlamingen, die zich op een enkele stem na beslist uitspre- en tegen de houding, dooT den schrijver tegen de hem toegeschre\ en politiek opvattingen in dezen aangenomen. STAKING VAN BETALING. Tengevo'ge van de daling der graanprijzen is een belangrijke graanfirma te Antwepen genoodzaakt geweest haar bemalingen te staken. Het deficit bedraagt 2 millioen francs. FRANKRIJK. DE KWESTIE VAN FRANKRIJKS VEILIGHEID. Briand over de toelating van Duitschlond tot den Volken hond en de kwestie der Dtritsch-Poolscho grens. In de commissie van biritenlandsche zaken uit de Kamer heeft Briand een uiteenzetting gegeven van zijn verklaringen te Genève in zake do veiligheid. Hij voegde er aan toe, dat hij de toetreding van Duitschland tot den Vol kenbond mogelijk en zelfs wenschelijk achtte, op voorwaarde, dat Duitschland alle plichten en verplichtingen op zich neemt, die daaruit voortvloeien, terwijl het tevens alle rechten zal genieten, die aan zijn toetreding vastzitten. Briand wees verder op de noodzaak den terri- torialen status quo aan de Poolsch-Duitsche grens te handhaven. Paul Boncour sloot zich bij Briand's woor den aan en wees daarbij op de voordeelen van Duitschlands toetreden tot den Volkenbond. ZWITSERLAND. HET FRANSCH-ZWITSCHERSCHE ZPNE- GESCHIL. De Zwitschersche bondsraad heeft het arbitro gecompromis met Frankrijk inzak de vrije zo nes in Savoyo aanvaard ENGELAND. VERKLARINGEN VAN CHAMBERLAIN IN HET LAGERHUIS. Het protocol von Gcnèvo en de Duitsche voorstellen inzake «cn poet. De Britsche minister van biritenlandsche za ken heeft gisteren in het Lagerhuis verschillen de vragen beantwoord. Eén luidde, of hij be reid was besprekingen aan te knoopen met de Fransche regeering, teneinde een grondslag te zoeken voor een gezamenlijken steun aan het protocol van Genève. Chamberlain antwoord de, dot dc bezwaren van de regeering tegen het protocol zoo grondig waren, dat het hoar niet den besten grondslag toescheen voor ver dere onderhandelingen. De weg, die der regie ring meer aangewezen scheen ter bevordering van de veiligheid, welke het protocol ten doel had, was neergelegd in de verklaring, die de minister te Genève namens do regeering had afgelegd, n.l. om met behulp van den Volken bond het statuut aan te vullen door speciale overeenkomsten ter tegemoetkoming aan spe ciale nooden. Volgens hem was het Duitsche aanbod inzake een West-Europeesch verdrag nog niet voor publicatie geschikt. Een te sterk aandringen op speciale punten uit dit voor stel zou z.L op het oogenblik de vooruitzich ten in gevaar kunnen brengen van dc onder handelingen, die thans in haar beginstadium verkeeren. ENGELAND EN DE ONTWAPENING. Een verklaring van Balduin. In antwoord op een vraag in het Lagerhuis heeft Baldwin gisteren gezegd, dat hij het reeds alom bekend achtte, dat de regeering de be perking van bewapening langs eiken geschik- ten weg wenscht te bevorderen, maar dot hij verheugd was in de gelegenheid te zijn zulks nogmaals duidelijk te maken. CURZON'S TOESTAND HOPELOOS. De ongunstige berichten omtrent Curzon's gezondheid houden aan. Een bulletin van gis termiddag deelde mee, dat men de eerste ver schijnselen von longontsteking hod geconsta teerd. In het Hoogerhuis heeft burggraaf Cave, de lord-konselier, verklaard, dat de berichten over 's markiezen toestand ongunstig luiden. De bulletins hadden aanvankelijk den ernst van den toestond eerder onder- dan overschat. Zij, die met den zieke in aanraking kwomen, had den steeds den toestand ernstig ingezien en thans zelfs zeer ernstig. Een der laatste be richten houdt don ook in, dot Curzon's toe stand op het oogenblik els hopeloos wordt beschouwd. LORD SHEFFIELD, f Londen, 18 M o a r t. (H. N- Draadloos.) In den ouderdom van 85 jaar is lord Sheffield over'eden, één der kopstukken van de liberale partij, van de oude school en een bekend schrijver op het gebied van landbouw en on derwijs. EEN LUCHTMAJLDIENST OP IERLAND. Londen, 18 Moort (H. N. Draadloos.) Vandaag is do nieuwe luchtpostdienst met Ier land ingewijd. Na oankomst von den Londen- schen trein te Stanrner, het havenstation aan do Schotscho kust, werden do post en de nieuwsbladen overgebracht naar het vliegveld van Freivgh, vonwoor zij per vliegtuig over zee naar Belfast werdon gebrachte Door gei bruik te maken von een vliegtuig inploats voij een schip bespaart men 2 yz uur. DE MALAISÉ IN HET BRITSCHE SCHEEPSBOUWBEDRIJF. Tengevolge von de aanhoudende malaise in het scheepsbouwbedrijf op de Noordoostkust van Engeland zullen de twee grootste metaal- fabrieken aan de rivier de Tee eerlong hun poorten geheel sluiten. HET LONDENSCHE PANOPTICUM UITGEBRAND. Het wereldbekende wassenbeeldenspel van modame Tussaud is vannacht door brand ge* heel vernield, TSJECHO-SLOWAKIJE. MIJNONGELUK. Te Zwodau bij Falkenau heeft fn de mijn Mariahllf van de Matthiaswerke bij het afdalen in do schacht een ernstig ongeluk plaats ge had, waarbij zeven arbeiders zwaar zijn ge wond. v v LITAUEN. MOEILIJKHEDEN MET POLEN WEGENS EEN GRENSINCIDENT. Litauen doet een beroep den Volkenbond. op Het Lltausch gezantschap te Parijs bericht, dot Litauen zich tot den Volkenbond gewend heeft met het verzoek een eind te maken aan de aanvallen der Polen op Litauscho grens wachten en te bevorderen, dat do Litauscho soldaten, die bij de jongste grensschqrmutso- ling door de Polen gevangen genomen zijn, in vriiheid worden, gesteld. De secretaris-generaal ven den Volkenbond heeft van den Litauschcr. minister van buiten- landsche zaken het volgende telegram ontvan gen, dat hij aan de leden van den raad en do Poolschc regeering heeft meegedeeld „Ongeveer 300 Poolsche grenswachten, o.w. een zeker aantal soldaten van het geregelde le ger, gewapend met geweren en een tiental ma chinegeweren, hebben Maandagavond de LI- tousche grensposten aangevallen op de afba- keningslijn bij Szirvinty, tusschen Kowno en Wilna. De verraste Litauers trokken aanvan kelijk terug, maar heroverden daarop hun stel lingen, nadat zij drie gevangenen verloren had den. Dc Polen Heten dc Litauscho posten we ten, dat zij, indien de Litauers dien sector Dinsdag om 3 uur niet ontruimd hadden, op-* nieuw van de wapens gebruik zouden maken. De Litauers hebben bevel gekregen aan her nieuwde aanvallen weerstond te bieden en do afbakcningslijn te handhaven". Hierop volgt het verzoek om tusschcnkomst, ZUID-SLA VIE. MAATREGELEN TEGEN DE PARTIJ VAN RADITSJ. Do Grazer Togepost meldt, dat de Zuid-Sla vische regeering, in aansluiting op de vernie tiging der mandaten van óe leden der Raditsj- partij, ook een krachtige gerechtelijke actie ge last heeft tegen den leider Masjek en de zijnen^ EGYPTE. DE IRRIGATIE VAN DEN SOEDAN. *51 De commissie van deskundigen, die benoemd is om een onderzoek in te stellen naar de wijze, waarop de streek van Soedaneesch Gezira be vloeid kon worden zonder schade toe te bren gen oan de natuurlijke en historische rechten van Egypte, stelt thans een onderzoek ter plaatse in. Daarna zal zij naar Cairo terug- Zeker is de smalle weg van den plicht. SCHILLER. door - MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 66 Zwarte Brady, gedachtig aan de paar dagen gevangenisstraf, die Trent hem had bezorgd als belooning voor zijn stroopen, was heftig in zijn beschuldigingen. „Terugtrekken, noemen ze dat dan", merkte hij op met edele verontwaardiging. „Wegge- loopcn is 't gewone woord ervoor." En met deze uitspraak waren al de leegloo- pers bij de garage van het hotel het volmon dig eens cn dus volgden overal donkero blikken en gemompelde opmerkingen Garth's verschij nen op straat. Garth toonde tegenover dit alles een ijzige onverschilligheid ten slotte waren deze klei ne dingen van niet noemenswaardig belang voor een man, wiens heele leven in puin om hem heen lag. „'t Was goed van je mij eens eruit te halen", zei hij tegen Herrick, toen zij elkaar begroet ten. „Jij bent zeker niet bong voor besmetting?" „Zeker niet", antwoordde Miles mot een vriendelijken glimlach. ,,ïk had bovendien nog een bijzondere reden, waarom ik je graag wou spreken." „wat wm datr Miles deed de lade open, waar hij de papieren had opgeborgen, dio hij twee dagen geleden met zooveel belangstelling had doorgelezen. Hij deed het elastiekje eraf en gaf ze aan Trent. „Ik had graag, dat je deze brieven eens doorlas, wil je zei hij. Een korte stilte, terwijl Trent's oogen snel den inhoud van de dicht beschreven velletjes doorlazen. Toen hij opkeek, was zijn gelaats uitdrukking volkomen onverschillig. Miles kon er niets uit opmaken. „Nuzei hij vragend. Kalm gaf Garth hem de brieven terug. „Je moest niet alles gelooven, wat je hoort, Herrick", was alles wat hij antwoordde. „Is het dan niet waar?" vroeg Miles onder zoekend. „Het klinkt onwaarschijnlijk", antwoordde Trent kalm. Miles docht een oogenblik na. Toen hij lang zaam de brieven weer tusschen 't elastiekje met de opmerking „Ik geloof, dat ik Sara eens zal vragen, wat die ervan denkt." Wanneer hij zich ten doel had gesteld de onverschilligheid van den ander te verbreken, slaagde hij daarin boven verwachting. Trent sprong op en strekte de hand uit als om de brieven te grijpen. Zijn oogen schoten vonken. „Neen I Neen I Dat moet je niet doen, dat kun je niet doen! Het Is o, je zult het niet begrijpen maar die brieven moeten vernie tigd worden." Herrick hield ze vast in de hand geklemd en stopte ze in de binnenzak van zijn jas. „Vernietigd zullen ze zeker niet worden", ant woordde hij. „Ik houd ze in bewaring. Maar, rntel mij etna, waarom sou ik sa niet aan Sara loten zien? Het schijnt me het eenige, dot vcor de hond ligt." Trent schudde het hoofd. „Neen. Geloof mij, dat kan nooit goed doen, het zou alleen oneindig veel kwaad kunnen doen." Herrick keek ongeloovig. „Dat zie ik niet in", protesteerde hij. „Maar toch is het zoo." Stilzwijgen tusschen de beide mannen. „Don wil je dus", zei Herrick, eindeijk de stilte verbrekend, „dat ik mijn mond houd hierover „Ja juist" „Dot is niet fair." „En wonneer je dit alles bekend ging ma ken, is het unfair tegenover Tim. Heb je daar wel aangedacht? Hij is in elk geval onschul dig." „Maar kerel, het is onbestaanbaar het is belachelijk I" „Heelemoal niet. Ik heb Elisabeth Durward mijn belofte gegeven, en zij is getrouwd en heeft een zoon gekregen, alles in het vertrou wen op die belofte. Mijn lippen zijn gesloten nu en voor het vervolg." „Maar de mijne niet", zei Miles grimmig. „Dat zullen ze wel, Miles, als ik het je vraag. Begrijp je niet, dat ik nu niet meer terug kan? Ik kan het verleden niet uitwisschen. Ik heb een geweldige fout begaan een fout, die veel andere jonge mannen in gelijke omstandighe den ook gemaakt zouden hebben. En ik heb er sindsdien altijd voor moeten boeten. Nu moet ik tot het eind toe blijven boeten daar is mij eer mee gemoeid. Daarom vraag ik je, of je die brieven niet wilt laten zien." Miles was niet overtuigd. „Ik heb mijn eigen boeien gesmeed, Herrick", vervolgde Trent „In reker opzicht ben Ik ver antwoordelijk voor Tim Durward's bestaan" hij glimlachte bitter „en ik kan zijn kansen niet bij het begin vernietigen. Ten slotte is hij aan 't begin, ik ga naar het eind. Tenminste", zei hij op matten toon, „dat hoop ik." Her rick's snelle opmerkingsgave had gezien, welk een geweldige verandering de paar laetsto dagen in Trent's voorkomen hadden teweegge bracht. De man was zichtbaar ouder geworden, en zijn gelaat was gegroefd en afgetobt, zijn oogen stonden hol en gloeiden koortsachtig. „Je hebt zeker nog dertig of veertig jaar voor je, als er geen ongelukken gebeuren", zei Herrick eindelijk op stelligen toon. „Ben je van plen die jaren minder dan waardeloos te maken door deze dwaze opvatting „Ik heb geen anderen uitweg. Groote hemel, kerel I" zei hij hevig geprikkeld „je ver onderstelt toch zeker niet, dot ik het pleizierig vind, wel Maar ik heb geen uitweg. Ik heb nu eenmaal een verantwoording op mij genomen en ik moet die tot het einde toe dragen. Ik kan er me nu niet aan onttrekken, nu de betaaldag gekomen is. Ik kan niet anders dan eroon blij ven vasthouden." „En hoe moet het dan met Sara zei Her rick bedaard. „Heeft die niet het recht ook in aanmerking genomen te worden?" Hij schrok van de uitdrukking van Kopeloo- zen angst, die in Garth's oogen kwam. „Om Godswil, mnn, laat Sara er buiten I" riep hij wanhopig. „Ik heb mij zelf al genoeg vervloekt om de ellende, die ik over haar heb gebracht. Ik was stapelgek, dat ik haar liet merken, dat ik om haar gaf. Maar ik dacht, dat ik, als Garth Trent, de deur achter 't verleden gesloten had. "Ik had moeten weten, dat de deur van het verleden eeuwig op een kier blijft stoan." Miles knikt», dat hij begreep. „lk geloof niet, dat jij je iets te verwijten hebt", zei hij. „Het was mevrouw Durward, die de deur wijd open heeft gegooid. Zij heeft Je je nieuwe leven ontstolen, het leven, dat jij hadt opgebouwd. Tient, je bent dio vrouw niets ver schuldigd I Laat mij dezen brief en die andere* die er bij behoort, nu aan Sara loten zien I" Trent schudde het hoofd als een stomm» weigering. „Ik kun het niet doen", zei hij ten laatste. „Het moet Elisabeth vergeven worden. De besta vrouw ter wereld kan alle gevoel voor goed en kwaad verliezen, wanneer het een zaak is, dia haar kind geldt Maar toch kan ik niet toestaan, dat die brief openbaar gemaakt wordt" Hij stond op en liep rusteloos de kamer op en neer „Kerel, kerel I" riep hij eindelijk, terwijl hij vlak voor Herrick bleef staan. „Kun je dat niet begrijpen dio vrouw heeft, toen zij trouwde op mijn belofte, mij haar heele leven en het leven van het kind, dat zij kon krijgen, toever trouwd. En ik moet woord houden tegenover haar. Dat is het armzalige beetje eer. dat ik nog kon ophouden, Herrick I zei hij met groote bitterheid. Een lange stilte. Toen stak eindelijk Herrick hem de hond toe. „Je hebt me verslagen", zei hij treurig. „Ik zal de brieven niet verscheuren, want zooals ik zei, ze zijn me toevertrouwd. Maar het geheim is veilig bij mij, voortaan. Je hebt mijn handen gebonden." Trent glimlachte grimmig. „Je zult er wel aan gewend roken", zei hij „Mijn handen zijn al drie-en-twintig jaar ge bonden geweest hoewel ik mijn boeien na niet precies met gratie draag." (Wordj vervolgd;

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1