Nieuwe MIGNON PIANO DE EEMLANDER" f 325.» De Kluizenaar van Far-End. AB.1KHEMENTSPRIJS PRIJS DER ADVERlEIITItll met inbegrip van een BUITENLAND. Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 SPECIALE AANBIEDING Z KINDERJURKEN 2 MODE MAGAZIiJN -„L'HIRONDELLE" P. NIEROP, Langestr. 90.Tel. 288 KOLONIËN. BINNENLAND. FEUILLETON. 23e Jaargang No. 227 per 3 maanden voor Amers» AMERSFOOBTSCH DAGBLAD per post f 1per week (met pratis verrek ering legen ongelukken) f 0.17* aizonderlijke Dammen 1 CJOS» 99 BUREAU* OIBECTEUR-UITQEVEK; J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening N*. 47910. TEL INT SU. Donderdag 26 Maart 1925 bewijsnummer, elke icgel meer 0.25, dienstaanb>e* dingen en Licldadiqheids-adve.tentién voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcelige bepalingen voor het advcrieeren fcene circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DUITSCHLAND EN DE VOLKENBOND. B e r 1 ij n2 5 Maart. (H. N. Draadloos). In tegenspraak met het bericht uit Parijs, als zoude Duitschland te Londen hebben laten verklaren, dat het bereid is onvoorwaardelijk tot den Volkenbond toe te treden, wordt in Berlijnsche kringen verzeikerd, dat de rijks- regeering haar standpunt in deze zaak niet heeft gewijzigd. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Nog geen beslissing omtrent de publicatie van het controle rapport. In het Lagerhuis werd gisteren aan Mac Neill, onderstaatssecretaris voor buitenlandsche za ken, gevraagd of Chamberlain en Herriot bij hun ontmoeting te Parijs tot een beslissing ge komen waren nopens de openbaarmaking van het rapport van de geallieerde commissie van toezicht op de Duitsche ontwapening. Hij ant woordde, dat men niet tot een beslissing geko men was. Herriot en Chamberlain waren het er echter in beginsel over eens geworden, dat het eventueel noodig zou kunnen zijn de juiste gronden openbaar te maken, waarop de ge allieerden hun bewering baseerden, dat Duitschland ernstig in gebreke was ten op zichte van de militaire bepalingen van het ver drag van Versailles. POLITIEKE CRISIS IN OLDENBURG. Ontbinding van den landdag. In den Oldehburgschen Landdag stelde de re geering gisteren de kwestie van vertrouwen. De desbetreffende motie werd verworpen, doordat de democraten, het centrum en de soc.-dem. te genstemden. De minister-president Von Finckh verklaarde daarop den Landdag ontbonden. De voormalige minister-president Tantzen protes teerde hiertegen en betoogde, dat de regeering niet gerechtigd was tot de ontbinding over te gaar\ en dat het Staatsgerechthof over de rechtsgeldigheid der ontbinding moest beslis sen. De leden der rechterzijde verlieten de zaal. De overige partijen besloten de aangelegenheid aan het Staatsgerechtshof voor te leggen. DE BESPREKINGEN VAN DEN DUITSCHEN VLIEGTUIGBOUW. Een Duitsche delegatie naar Parijs. Een Duitsche delegatie zal zich naar Parijs begeven ter regeling van het internationaal luchtverkeer over Duitsch gebied en in het bi zonder over de vraag, of Duitschland groote handelsvliegtuigen mag bouwen. Duitschland wil het vliegen over Duitsch gebied afhankelijk stellen van de toestemming tot het bouwen van groote handelsvliegtuigen. EEN GROOT.STOOMSCHIP VAN STAPEL GELOOPEN. Bremen, 24 Maart. (H. N.) Vanmiddag Is van de werf van de Bremer Vulkan te Vege- sack bij Bremen het voor den Noord-Duitschen Lloyd gebouwde s.s. Berlin, groot 15,000 bru- to-registerton, van stapel geloopen. De burge meester van Berlijn, dr. Boess, verrichtte de doopplechtigheid, terwijl de opperburgemeester van Bremen een toespraak hield, waarin hij er op wees, dat dit de derde maal is, dat een stoomschip Berlin voor den Lloyd van stapel is geloopen. Het eerste s.s. van dien naam was in 1868 in Engeland gebouwd, terwijl ihet tweede in 1908 door zijn voorganger is ge doopt. DE MIJNWERKERSLO ONEN. Uit Dortmund wordt gemeld, dat in zake den loonstrijd bij den mijnbouw Dinsdag de arbitrale uitspraak werd gepubliceerd. De dagloonen -worden daarbij met een halve mark verhoogd. Ook do ongeschoolde arbeiders krijgen een kleine loonsverhooging* DE FINANCIEELE SCHANDALEN. De zaak-Kutisker. Op verzoek van het O. M. is in verband met de zaak-Kutisker dc advocaat Beek gearres teerd. Hij wordt verdacht van verduistering ten bate vair zijn cliënten, onder wie Kersten, een gewezen ambtenaar aan de staatsbank, die zich eveneens in voorloopige hechtenis bevendt EEN POLITIEKE INBRAAK. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn inbrekers de woning van majoor Weberstcdt, een lid van de Duitsch-vólkasche vrijheidsbewe- ging en hoofdredacteur van de Deutsche Wochenschau, binnengedrongen. Zij hebben de archiefkasten leeggeplunderd en daarbij oen heele reeks van brieven van Ludendorff aan Weberstedt gestolen. De inbraak schijnt aan politieke motieven te moeten worden toege schreven. TYPHUS IN OOST-PRUISEN. Te Korseken in Oost-Pruisen is een typhus- epidemie utgebroken, waaraan tot dusver drie inwoners zijn bezweken. Het aantal ziekte-ge vallen bedraagt 34. De oorzaak van het optre den van de ziekte is nog niet vastgesteld. ERNSTIGE ONTPLOFFING IN DE HAMBURGSCHE HAVEN. Ruim tien dooden. Op een lichter (tankboot) in de Hamburg- sche haven heeft gisteren bij het wellen een zware ontploffing plaats gevonden. Door de explosie is ernstige schade veroorzaakt aan de omliggende gebouwen. De ontploffing aan boord van de lichter Saturn was van een geweldige kracht Het schip, dat 70 5 80 M. lang was, werd volkomen uit elkaar gescheurd. Op het schip waren ver schillende personen bezig met zuurstofappara ten. Men vermoedt nu, dat in de leege tanks van de olielichter nog resten olie waren, die dooi verbinding met de lucht een gasmengsel heb ben gevormd, dat door de hitte van die appara ten is ontploft Hoe geweldig de ontploffing was, blijkt wel uit het feit, dat men een ÜjH heeft gevonden op het dak van een gebouw in de buurt, dat 25 M. hoog is. Een anker, dat 3 4 centenaar woog, werd over de nabijliggen- de huizen heengeslingerd. Van de Saturn steekt nog alleen do gebroken voorsteven uit het water. De lichter was het eigendom van de Kralup>CT Maschinenoelraffinerie te Praag en werd gere pareerd. Het aantal dooden bedraagt II. Twee menschen worden nog vermist BELGIE. HET HANDELSVERDRAG MET BELGIË. Berlijn, 25 Maart (H. N. Draadloos). Do Belgische ministerraad heeft in beginsel besloten het ontwerp van het Duitsch-Belgische handelsverdrag goed te keuren. FRANKRIJK. EEN AANSLAG OP POLITIEAGENTEN. Een individu, dot gistermiddag te half vijf te Parijs op een rijwiel door de straten van Saint-Maur reed, loste verscheidene revolver schoten op een groep politie-agenten. Een agent werd gedood, twee brigadiers -gewond. De agenten hadden den man, wiens houding verdacht scheen, tot afstappen gemaand HET SPOORWEGONGELUK BIJ POITIERS. Nader wordt gemeld, dat er bij het spoor wegongeluk bij Poitiers, waar een trein derail leerde, vijf personen zijn gedood en zeven ge wond. ENGELAND. DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Londen, 25 Maart. (H. N. Draadloos.) Koning George en koningin Mary zijn met hun jacht te Ca steUamare aangekomen. RECLAMES. Prijs 13 regels 3.05, elke regel meer 1. SLECHTS 4 DAGEN Tegen zeer lage prijzen IQT Zie Etalage "VI 16-18 Langestr. - Amersfoort Complete Keuken-Inrichtingen Bmzaszsa Lage prijzen BHB DRAADLOOZE VERSPREIDING DER LAGERHUISDISCUSSIES. Londen, 25 Maart (H. N.). Baldwin heeft vandaag in het Lagerhuis meegedeeld, dat hij overweegt een commissie uit het parle ment te benoemen, teneinde de mogelijkheid na te gaan of de beraadslagingen van het Lagerhuis per draadloozen omroep kunnen wor den bekend gemaakt NOORWEGEN. i DE REIS VAN AMUNDSEN. Oslo, 25 Maart. (V. D.) Het Storting heeft gisteren het regeeringsvoorstel aangeno men om het transportschip F ram ter beschik king te stellen van Roald Amundsen's Noord- pool-expeditie. HONGARIJE. CREDIETEN VOOR DEN LANDBOUW. Boedapest, 24 Maart (H. N.) Baron Koranyi, de Hongaarsche gezant te Parijs, cn oud-minister van financiën is opnieuw naar Londen vertrokken, teneinde aan de belang hebbenden van de Londensche geldmarkt het wetsontwerp omtrent de opheffing van de be palingen, die het geven van landbouwcredieten belemmeren, ter bestüdecring voor te leggen. De regeering zal nog voor het begin der Lon densche onderhandelingen 300 milliard kronen ter beschikking stellen van den landbouw, die de noodige credieten in den vorm van leenin gen za] ontvangen. Geleid<j)ijk zullen deze schulden dan door pandbrieven worden ver vangen, welke aan de markt gebracht zullen worden. Aangezien de landbouw voor een ge deelte belast is met wisselschulden, voor een deel op korten termijn, zullen in de eerste plaats deze schulden op korten termijn omge zet worden in schulden op langen termijn. TURKIJE. DE TURKSCHE MARINE. De Nationale Vergadering heeft de begroo ting van marine aangenomen. De regeering is van plan een krijgsschool voor de marine te stichten, waarvan het onderwijzend personeel zal worden gevormd door buitenlandsche spe cialisten. Wat betreft de oorlogsvloot, is de regeering voornemens de schepen, die nog dienst kunnen doen, te laten repareeren en de anderen te verkoopen. DE OPSTAND DER KOERDEN. In de streek van Diarbekir heeft blijkens een bericht uit Angora een afdeeling geregelde troepen een gewapende bende, die zij ten O. van Tigris tegenkwam, naar het N. terugge dreven. Door een aanval van de militietroepen in de buurt van Tsjarsadak zijn er benden re- bollen, die optraden op den weg von Bale, naar het Noorden teruggedreven. In do streek van Karpoet voeren de opstandelingen enkele be wegingen van uitsluitend plaatselijke beteeke- nis uit. PALESTINA. HET BEZOEK VAN BALFOUR. Zijn aankomst. Balfour is te Jeruzalem aangekomen. In de oude stod en de gemengde buurten bleven do Joodsche winkels gesloten, in dc Joodsche buurten gedeeltelijk. Efcnige Arabieren droe- go rouwbanden, het hoofdkwartier von het Arabisch comité was met rouwdoek gedra peerd. Lord Balfour is per trein tot Ludd (op den weg van Jaffa naar Jeruzalem gereisd cn ver der per auto. Hij was vergezeld door dr. Weiszmann, den president der Zionistische organisatie en andere Zionistische leiders. DE OPENING DEH JOODSCHE UNIVER SITEIT TE JERUZALEM. Generaal Sarrail zal tegen woordig zijn. Berlijn, 25 Maart (V. D.). De Fran- sche opperbevelhebber in Syrië, generaal Sar- roiJ, hoeft aan de regeering von Palestina mede gedeeld, dat hij de opening der Joodsche Uni versiteit te Jeruzalem zal bijwonen. EGYPTE. DE POLITIEKE CRISIS. Een nieuwe kieswet Do Egyptische bladen melden, dat er een commissie uit het kabinet benoemd is om een nieuw ontwerp kieswet uit te werken met be perkt kiesrecht. Zoowel de kiezers als de can- didaten zullen moeten vdldoen aan zekere eischen van ontwikkeling en geldelijk inkomen. Dit zal het opstellen van nieuwe kiezerslijsten noodig maken. Wegens den tijd, hiervoor ver- cischt, zal het nieuwe parlement wel niet vóór November bijeenkomen. Inmiddels zal do se naat waarschijnlijk ook ontbonden worden. Onlusten. Berlijn, 25 Maart (V. D.). Naar vla Londen uit Cairo wordt gemeld, zijn in ver schillende deelen van Egypte, in verband met de ontbinding van het parlement, onlusten uit gebroken. JAPAN. HET HOOGERHUIS EN DE BEGROOTING. Het Japansche Hoogerhuis heeft de begroo- ting goedgekeurd met een amendement, waar door de onderwijsbegrooting met een millioen yen wordt verminderd. De begrooting gaat nu naar het Lagerhuis terug, dat, naar verwacht wordt, de begrooting* met het amendement zal goedkeuren. Uit de houding der pairs blijkt, naar men gelooft, de oppositie van de reactio naire groep tegen de voorstellen der regeering inzake de hervorming van het Hoogerhuis en het algemeen kiesrecht, waaromtrent het Hoo gerhuis nog een beslissing moet nemen. VEREENIGDE STATEN. DE VOORGFNOMEN ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Een verklaring in het Lagerhuis. De onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken heeft in het Britsche Lagerhuis mede gedeeld, dat hij geen inlichingen had, die erop wezen, dat Coolidg-e van plan was spoedig een, ontwapeningsconferentie bijeen to roepen in verbond met do weigering van Engeland om toe to treden tot het protocol von Genève. ZUID-AMERIKA. HET GESCHIL INZAKE TACNA EN ARICA. B c r l ij n, 2 5 Maart. (V. D.) Naar uit Lima gemeld wordt, heeft voor het Amerikoansche gezantschap aldaar wederom een protestbetoo- ging plaats gehad tegen do orbitrolo uitspraak van Coolidge in de kwestie von de grensrega- ling tusschen Chili en Peru. VERSPREIDE BERICHTEN. STORMEN BOVEN ZWARTE ZEE EN BENEDEN-DONAU. Boven do Zwarte Zeo woedt sedert eenlga dagen een hevige storm, die zach ook uitstrekt tot den bcncden-Donou. In verschillende havens is veel schade aangericht. Dc scheepvaart is reeds dagenlang stilgelegd. Verscheidens stoombootcn worden vermist Oost-lndië. DE TANGERANGSCHE ZAAK. Uit Meester Cornells wordt geseind: De lanéL raad veroordeelde heden twintig deelnemer# aan de bekende gebeurtenissen te Tangerorig tot gevangenisstraffen van één tot acht jaan Eerste Kamer. t In de zitting van Woensdag verdedigde da heer De M u r a 11 (v. b.) de bekende conce»» sics aan do ambtenaren van Indië betreffend# hun optreden buiten diensttijd. Hij wil interi nccring in plaats van externeering van com munistische ongewenschte elementen en be toogt dat N. V. belasting óe lasten van groot# en kleine ondernemingen veroorzaakt. De heer van E m b d e n (v. d.) betoogt dat de minister de benoeming van ambtenaren moot weigeren dio zijn opgeleid aan do eventueel op te richten Indische leerstoelen te Utrecht, waarvan do oprichting zijns inziens een aan klacht is tegen het Indische ambtenarenkorps. De heer Cramer (s. d.) zegt dat do wijze van sluitend maken der begrooting zijn goed keuring niet heeft. Do vitale belangen van In dië zijn er door geschaad. Spr. beveelt oan de opbrengst der tinwinsteix te gebruiken voor het uitvoeren van werken. Spr. vraagt naar de plannen der Regeering in zake een te voeren welvaartspolrtiek. Do Regecring bevordere krachtig de inlend- sche cultures. Spr. stelt een motie voor om geen special# belasting op den uitvoer van bevolkingsrubbor to heffen. Spr. bepleit een progressieve vennootschaps belasting. Hij dient een motin tot heffing van dusdanige belasting in. De regeering behoort meer voor het Inland- sche onderwijs te doen en voor do volksge zondheid Spr. wil milde bepalingen inzake de ven nootschapsbelasting voor spoor- en tramon dernemingen. Hij vestigt de aandacht op de mogelijkheid von kolonisatie van Europeesch# landbouwers in het binnenland van Timor. Tegenover óe communistische woelingen wijke de regeering niet van hoor standpunt of. In Indië behoort het onderwijs ln handen van particulieren te zijn. De heer Haazevoet (r.-k.) brengt even eens hulde aan den minister en den gouver neur-generaal. Nederland heeft in Indië een besohevlngs- plicht. Spr. wijst op do waarde der missie t# dien aanzien. Sprekers partij wenscht te stre ven naar staatkundige vrijheid van Indië. De heer De Waal Malefijt (a.~r.) hul digt de regeering voor het sluitend maken der begrooting. Moor voor do toekomst Is een uiterst voorzichtig beleid vercischt. Art. 123 van het regeeringsreglement Is een rekening welke alleen in Ncderlandsch Indiï nog bestaat. Spr. dringt aan op intrekking. Het geld is onmisbaar in ons'leven, doch het moet steeds een hulpmiddel blijven. dOOT .'..Cr MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 72 Nu stond zij er anders tegenover. Het af ge loopen jaar, waarin zij de menschelijke natuur op haar sterkst en op haar zwakst zoo van nabij had loeren kennen, had haar blik verruimd en haar medegevoel in breeder kring geleid, zij kreeg nieuwe gedachten, er openden zich nieuwe mogelijkheden. De smeltoven de fel brandende smeltoven van 't leven in zijn grootste hevigheid had zijn werk gedaan. HOOFDSTUK XXXII. In het Crabtree-ven. „Tim is gewond en is voorgedragen voor het oorlogskruis." Sara las het dubbele nieuws kalm voor. Die twee dingen gingen zoo dikwijls samen, het was de grauwe schering met den gouden inslag van den oorlog, waaraan de menschen al met een gevoel van verteedering gewend waren geraakt. „Hoe prachtig!" riep Molly enthousiast met Schitterende oogen, en snel voegde zij erbij» i»Hij is toch niet ernstig gewond „Elisabeth schrijft geen verdere bijzonderhe den. Ik begrijp haar niet," vervolgde Sara, ter wijl zij de wenkbrauwen samentrok. „Zij schijnt het zoo kalm op te nemen. Zij vond de ge dachte, dat Tim naar het front zou gaan, altijd zoo vreeselijk en nu, hoewel ze haar man ver loren heeft en haar zoon gewond is, houdt zij er zich zoo kranig onder". Selwyn, die bezig was zijn pijp te stoppen, keek op. „Neen". Sara schudde het hoofd. „Ik heb het gevoel, dat het dat niet is. Het is iets meer in dividueels. Misschien" zei ze peinzend „is het een soort trots. Dc heb meer den indruk dat zij zóó trotsch is, zóó trotsch op Geoffrey's heldhaftigen dood en op het feit dat Tim het oorlogskruis heeft gekregen, dat dat er in zeke ren zin tegen op weegt". „De oorlog is vol van verrassingen," zei Mol ly nadenkend. „Ik ben nog nooit zoo verbaasd geweest, als toen ik merkte dat de vrouw van Lester Kent hem een model van alle deugden waande l Ik schreef je immers, Saartje, dat hij naar het Hospitaal in Oldhampton gezonden werd Hij werd door een bom getroffen, toen hij een ambulance auto reed. „Ja, je schreef dat hij in het hospitaal stierf". „Ja, zijn vrouw kwam hem opzieken en zoo flink „Kindlief", zei ze tegen mij, toen alles voorbij was, ik hoop dat je een even goeden, braven man zult krijgen. Hij was zoo oprecht en ridderlijk en nu hij heengegaan is, zal ik altijd de herinnering daaraan behouden I" Molly's oogenwar en groot en schitterden. „O Sara", ging zij voort, bijna ademloos, „denk eens, als je mij niet naar huis hadt gehaald dien nacht, dan zou zij nu geen mooie herin nering hebben om haar te helpen". „En toch is die herinnering heelemaal valsch hoewel ik denk, dat de steun, die zij erdoor heeft precies hetzelfde blijft I Het weten van de waarheid, dat doet soms pijn". En Sara's mond vertrok even. „Wat een rare wereld is het toch bedrog en waarheid, alles door elkaar het leelijke en het mooie in een grooten trommell" „En juist tegenwoordig," zei Selwyn rustig, ,is de wereld zoo vol schoonheid." „Schoonheid riepen de beide meisjes in groote verwondering. Selwyn knikte, zijn oogen glansden. „Is heldenmoed dan niet mooi en zelfop offering zei hij. „En deze oorlog is daai vol van. Soms, wanneer ik de kranten lees, denk ik wel eens dat God verwonderd moet zijn over de prachtige dingen, die de menschen, die hij schiep, doen." Sara wendde zich af, overweldigd door de herinnering aan één man, dien zij kende, dio niets prachtigs, niets roemrijks had gedaan. Bijna onveranderlijk eindigde iedere bespreking van den oorlog daarmee, dat zij pijnlijk ge troffen werd. „Ik zal die mand met bloemen nog even naai het hospitaal brengen, geloof ik," zei ze, plot seling van haar plaats bij den haard opstaand. Selwyn knikte, inwendig boos op zichzelf, dat hij haar gedachten weer op het bewuste punt gebracht had en Molly, die zich den laatsten tijd buitengewoon had ontwikkeld, had den tact haar niet te vergezellen. Het hospitaal voor hei stellenden, gelegen op den top van een heuvel boven de stad, was een reusachtig huis, dat oorspronkelijk ge bouwd was door een millionnair Kattray, dio tengevolge van financieele klappen niet in staat was geweest het huis te bewonen, toen het een maal klaar was. Niemand dan wie overdadig met aardsche goederen gezegend was, kon het met mogelijkheid bewonen en toen het huis dus te koop werd aangeboden, kwam er geen kooper voor opdagen, want Monkshaven was nu juist niet een speciaal aantrekkingspunt voor millionnairs. Sinds dien tijd had het bekend gestaan als „Kattray's Waan", en tot op het oogenblik, dat Andrey er haar blik op liet vallen voor haar herstellende soldaten, had Kattray's Waan" nergens anders voor gediend dan als waar schuwing aan do menschen geen schoenen te koopen die te groot zijn voor de voeten. Men kon den weg van Sunnyside noor het hospitaal afkorten langs een pad door het Crabtreeven en toen Sara over het ruige stukje land liep, waar telkens struiken brem en heide groeiden, vlogen haar gedachten terug naar dien dag, toen zij en Garth Zwarten Brady hodden ontmoet en aan den dwazen twist, die het gevolg was geweest von Garth's weigeren om Brady's misdrijf door de vingers te zien. Dogen long hadden zij niet tegen elkaar ge sproken. Nu zij terugzog, hoe zielig onbeteekenend leek hoor nu die kleine oneer.igheid I Hnd zij geweten welke bittere scheiding komen moest, don zou zij zich door geen nietigheid als deze van een enkel kostbaar oogenblik van hun vriendschap hebben laten berooven. Zij vroeg zich af of zij en Garth elkaar ooit weer zouden ontmoeten. Zij was nu sinds eenige weken In Monksha ven terug, maar hij had zorgvuldig iedere ont moeting vermeden en zich opgesloten in de een zaamheid van Far End. En terwijl haar gedachten nog bezig waren met den man dien zij liefhad, keek zij op en zog hem vlak bij zich staan. Hij leunde tegen een houten hek, dat toegong gaf van het ven tot een aangrenzende weide, die zij doorste ken moest. Zijn armen rustten kruiselings on ■i den bovenkant van het hek en hij keek den an deren kant uit noor de zee en de rotse® in do verte. Klaarblijkelijk had hij de lichte voetstap pen op den moerassigen grond niet gehoord, want hij maakte geen beweging, maar bleef in gepeins verzonken staan, onbewust van haar tegenwoordigheid. Sara stond als aan den grond genageld. Een oogenblik scheen de heele wereld om hoor heen te wankelen en een zwarte mist trok voor haar oogen zoodot zij de eenzame gestalte bij het hek niet meer zog. Haar hort bonsde zóó on stuimig, dat zij d^cht te slikken en het was alsof een sterke hand hoor keel dicht geknepen hield, zoodot zij geen adem kon krijgen. Toen kwam zij weer tot bezinning en haar blik vloog na or het gelaat dat zich tegen den scherpen achtergrond van den winterhemel afteekende. Haar zoekende blik, die scherp waarnam, ont dekte een kleine verondering, misschien nog minder een verandering don wel een duidelijker uitkomen van wat vroeger minder op den voor grond was getreden. Het smalle gelaat was nog smoller dan zij het gekend had en om den mond waren diepe lijnen, lijnen, die alleen een hevig geestelijk of physiek lijden zoo had kun nen groeven. En de manier waarop de mond gesloten waS, getuigde van somberen ernst en strengheid i een strengheid en zelfbeheersching, zoools men kan zien op de lippen von een man, die het uiterste offer heeft gebracht van zijn eigen wil, die zijn eigen verlangens heeft onderworpen, gehoor gevend aan een edelen drang. (Wordt vervolgd.^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1