AMERSFOORTSCH DAGBLAD Gebr. Perzina - Piano's GROTRIAN STEINWEG VLEUGELS BUITENLAND. Be Kluizenaar van Far-End. IBONNEMENTSPRUS ZHTZZT"*" DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een STEJNWE6 FIRMA R. VAN DEN BURG Langestraat 23 - A. VAN DE WEG - Amersfoort Hoofdvert. L. Klein Utrechtschestraat JAPONNEN VOOR DAMES JONGEDAMES ALSOOK VOOR DAMES VAN HOOGERE LEEFTIJD, HEBBEN WIJ THANS IN UITGEBREIDE KEUZE, IN PRIJZFN VAN 45.-- 27,50 13.75 6.25 KOMT U OVER TUIGEN, HET KOST NIETS, „L'HIRONDELLE" A. H. VAN NIEUWKERK, FEUILLETON.. 23e Jaargang No. 231 ioort 2.10, idem üanco per poet f 3.—, per week (met eratis verrek er mg tegen oagelakkep) f 0.17* aizondeiiijkc nummers i CjO5. j» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2a. POST EKEN INQ 47910. TEL. INT. 51». Dinsdag 31 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb e- dingen en Ueldadiqhcids-advc tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijl bestaan iccr vooidcclige bepalinven voor het advcrtceicn tcne circulaire, bevattende de vooi waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. De republikeinsche partijen hebben een goede kans. B e r l ij n, 3 0 Maart (H. N. Draadloos). De bladen wijden uitvoerige besprekingen aan den uitslag van de eerste verkiezingen "oor het rijkspresidentschap; de linksch staande bladen van het Centrum wijzen er op, dat, hoewel nog geen definitief resultaat is bereikt, er toch een duidelijke vooruitgang van de republikeinsche gedachte valt waar te nemen, daar de coalitie van Weimar de meerderheid heeft gekregen, zoodat, indien een geschikte gemeenschappelijke candidaat wordt gevonden, de overwinning voor deze coalitie zeker is. Volgens de Vorwarts schijnen de sociaal-democraten bereid om de republikeinsche overwinning te verzekeren, en daartoe hun candidaat Braun ten gunste van een onderen candidaat te doen terugtreden, mits deze candidaat ook de stemmen van de links- burgerlijke partijen en van het centrum op zich kan vereenigen. De rechtsche bladen diingen er op aan, dat de candidatuur van Jarres zal wor den gehandhaafd, doch ook het denkbeeld duikt weer op om een gemeenschappelijkcn burger lijken candidaat te stellen, in welk verband de naam Gesslcr wfeer wordt genoemd. VERDAGING VAN DEN RIJKSDAG. De Rijksdog, die heden zijn zittingen hervat, zal Zaterdag tot na de tweede verkiezing voor het rijkspresidentschop worden verdaagd. HET DEUTSCHE AANBOD INZAKE EEN VEILIGHEIDSPACT. De voorstellen door de geal lieerden een geschikte basis geacht. Het met goedkeuring der geallieerden opge stelde Fransche antwoord op het Duitsche veiligheidsvoorstel wordt volgens de Tel. zeer binnenkort overhandigd. Het zal neerkomen op aanvaarding der voorstellen als een basis voor onderhandelingen. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Verklaringen van den Britschen minister van buitcnlandsche zaken. In antwoord op verschillende vragen ver klaarde Austen Chamberlain, dat de .egeering niet den vermoedelijken datum kon meedeelcn, waarop de Britsche troepen uit Keulen zouden worden teruggetrokken. Hij voegde er bij, dat het parlement op de hoogte zou worden ge bracht, zoodra de regering inlichtingen had omtrent Duitschlond's tekortkomingen, in ver band waarmee de ontruiming van Keulen was uitgesteld. INDEXCIJFERS. Het index-cijfer voor de kosten van het le vensonderhoud bedraagt voor midden Maart 136.0 tegen 135.6 in de vorige maand EEN NIEUW PROCES TEGEN COMMUNISTEN. Gisteren begon voor de buitengewone straf kamer van het Landgericht te Altona een proces tegen 37 communisten uit Schiffbeck en omge ving, beschuldigd op 23 en 24 Oct. 1923 aan onlusten te hebben deelgenomen of cij hoog- verraderlijke ondernemingen hulp te hebben verleend. Het proces zal drie dagen duren. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Een arrestatie. In de zaak van de Landespfandbriefanstalt is nu ook de koopman Herbert Karin onder ver denking van bedrog in hechtenis genomen. STRANDING VAN EEN STOOMSCHIP. Het Hamburgsche s.s. Lavina, op weg naar Rotterdam met stukgoed, is bij Norderney ge strand. Pogingen om het schip af te brengen, waren tot dusver vergeefsch. FRANKRIJK. HET CONFLICT TUSSCHEN KAMER EN SENAAT. Herriot heeft gisteren de vertegenwoordigers van de groepen der meerderheid uit de Komei ontvangen en aanvaardde hun denkbeelden nopens de beraadslaging over de begrooting in den Senaat. De vertegenwoordigers hadden Herriot gevraagd zijn krachtsinspanning te richten op de fiscale hervormingen, waarvan verwacht kan worden, dat ze aangenomen worden en bij de eerste bespreking niet de vertrouwenskwestie te stellen, behalve ten aanzien der schrapping van het crediet voor het gezantschap bij het Voticoon. - DE ACHTURIGE WERKDAG BIJ DE KOOPVAARDIJ. De Raad van State heeft, blijkens een be richt uit Parijs, het ontwerp-decreet nopens den achturendag bij de koopvaardij goedgekeurd. Het nieuwe decreet zal 1 April verschijnen daarbij worden acht uren aanwezigheid ge lijkgesteld met acht uren arbeid. Voor kolen schepen, zeilschepen en vrachtschepen kan van het voorschrift worden afgeweken. Het decreet wordt 10 'April van kracht. FRANKLIN BOUILLON ONGESTELD. Franklin Bouillon, die voor onderhandelin gen met Turkije te Angora vertoeft, lijdt oldaar aan een ernstigen aanval van influenza. DE MIJNRAMP IN LOTHARINGEN. De begrafenis der^slachtoffcrs. Onder een geweldige belangstelling zijn gis teren de slachtoffers begraven van het onge luk met de liftkooi in de mijn Sarre et Moseïle Men schot het aantal deelnemers aan de be grafenis op 80.000. De Fransche minister van openbare werken was bij de begrafenis tegen woordig. ENGELAND. DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Koningin Mary on prinses Victoria zijn gis teren te Napels aan land gegaan en hebben een bezoek gebracht aan het museum Filan- gieri, waar zich een waardevolle collectie oude documenten bevindt De koning bleef aan boord. DE* HERVORMING VAN HET HOOGER- HUÏS. Baldwin heeft gisteren in het Lagerhuis mec- gegdeeld, dat er besloten was een commissie uit het kabinet in te stellen om de heele kwas- ti van de hervorming van het Hoogerhuis te onderzoeken. In antwoord op een verdere vraag of de commissie haar onderzoek zou uitstrekken zoowel naar de bevoegdheid als naar de sa menstelling van het Huis, zeidc de eerste minis ter, dot hij zulks wel mogelijk achtte, al was er nog geen besluit genomen. DE ONDERKONING VAN INDIË. Graaf Wintert on, de onder-staatssecretaris voor Indic, deelde gisteren in het Lagerhuis mee, dat lord Reading, de onderkoning, 10 April Indië verlaat en 23 of 24 April in Enge land verwacht wordt. Hij zal op zijn laatst 10 Augustus in Indië terug zijn. FRENCH'S TOESTAND VERERGERD. Londen, 31 Maart. (V. D.) De toestand van den lord van Yperen (maarschalk French) gaf gisteravond ernstige reden tot bezorgdheid. PARLEMENTSLEDEN NAAR POLEN. Een groep parlementsleden heeft een uitnoo- diging aangenomen om einde Mei een week naar Polen te gaan. DE HAVEN VAN LONDEN. Het Londensche havenbestuur heeft een plan goedgekeurd, dat beoogt de Londensche haven de grootste ter wereld te maken. Men zal ter stond aan de uitvoering van het plan beginnen. Dit omvat onder meer een geweldige ponton voor de ontscheping van passagiers te Tilbury, waaraan de grootste schepen zullen kunnen meren en vlak daarbij een sluis van T000 voet met daarachter een droogdok van dezelfde af metingen, zoodat de booten na de ontscheping RECLAMES, Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. Het ideaal-instrument voor den modernen pianist Onvergelijkelijke toonschoonheid ARNHEMSCHESTRAAT Sponsen Zeemen - Dweilen - Meubelwas - Linoleum- was - Terpentijn - Borstelwerk - Verfwaren - Venster glas - Behangselpapieren Munten uit door edele toon, voorname stijl en Elastischen Speelaard Langestr. 16-18 - Amersfoort. ALDEflONDESTR. 107. TEL. 543. Beëcdigd Makelaar Taxateur. Bclait zicli met de 'ïtvocring van Publieke veilingen. der passagiers zoo nooóig rechtdoor in hc' dok kunnen gaan. Het West-Indische dok (haven) zal tot de grootst mogelijke rapaciteit uitgebreid woiden door het graven van een nieuwen toegang, die het geschikt zal maken voor schepen van 12.000 ion en door de drie havenkommen, waaruit dit dok bestaat, met elkafir in ve'bin- ding te brengen. Men verwacht, dat het werk in vier jaar voltooid zal zijn -Al» het zoover is, zal, naar men verzekert, Londen, dat 'hans reeds een in- en uitvoer heeft ter waarde van 600 millioen pond sterling, de vergelijking met al zijn meedingers ten volle kunnen doors'aan. MIJNWERKERS VAN DE BUITENWERELD AFGESLOTEN. Tengevolge van instroomend water zijn gis teren acht mijnwe-kers in de Montague-mijn te Scotswood on Tyno. nabij New Castle, van de buitenwereld afgestolen. Meer dan tweehonderd man bevonden zich in de schacht, maar de an deren wisten, velen echter ternauwernood, nog tijdig boven te komen. De reddingsbrigade stelt alles in het werk deze acht nog te redden tot nog toe evenwel zonder resultaat DENEMARKEN. DE MILITAIRE UITGAVEN. Een vergelijk tusschen de partijen waarschijnlijk. Volgens een bericht uit Kopenhagen schijnt er.alle kans te zijn, dat een compromis zal worden bereikt in het partijgeschil, dat gerezen is naar aanleiding van het voorstel van den minister van verdediging tot vermindering der militaire uitgaven op de aanstaande bcgrootmg met meer dan 7 millioen kronen. Het Folke- tinig waarin de sociaal-democraten en dc radi calen do meerderheid hebben, heeft dit voor stel aangenomen en de financieele commissie uit het Landsting, waarin de linkschc liberalen en de conservatieven de meerderheid vormen, is overeengekomen een vermindering van 700 duizend kronen te aanvaarden. Het ontwerp wordt derhalve teruggezonden aan het Folke- ting, dat zich, naar verwacht wordt, met deze wijziging zal verecnigen. HET ARBEIDSCONFLICT, v Nadat de vertegenwoordigers van de pa troons Zaterdagmiddag het voorstel van den officieelen bemiddelaar tot opschorting van de uitsluitingen en stakingen, die Zaterdagavond zouden ingaan, hadden verworpen, zijn Zondag de besprekingen om tot dit doel te geraken, hervat. Zij hebben geleid tot een voorwaarde lijke schikking, die beoogt de uitbreiding von het conflict uit te stellen in de hoop, dat hët hoofdpunt van geschil voor 6 April en de bij komstige punten voor IT April zullen zijn bij gelegd. De voorloopige schikking verhoedt een onverwijlde uitbreiding van het conflict met 60 u 70,000 man. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Een Spaanschc colonne aan land gezet. fecn colonne onder bevel van generaal Souza is, in samenwerking met de vloot en den vlieg- dienst, aan land gezet te Alcazar Scguir. De vijand bood, volgens een bericht uit Madrid, zwakken tegenstand. OOSTENRIJK. DE UNIVERSITEIT TE WEENEN. Opnieuw ccn leerstoel voor dr. Seipel. Weenen, 30 Maart. (V. D.) Aon de universiteit alhier zal mgr. dr. Seipel opnieuw een leerstoel bekleeden. Hij zal college geven in sociologie. POLEN. EEN CONCORDAAT MET DEN PAUS. De Poolsche Landdag keurde gisteren in der de lezing de ratificatie goed von het concor daat met den paus. RUSLAND KOOPT SUIKER IN POLEN. Een handelsmissie van Sovjet Rusland heeft to Warschau met vertegenwoordigers dar Pool sche suikerindustrie een contract gesloten voor de levering van 14.500 (volgens een andc be licht 145.000) tons suiker tegen een prijs von 17.25 TWEE COMMUNISTEN VERMOORD. Twee Poolsche communisten, die Zondagmid dag over de Poolsch-Russische grens gazet zou den worden, zijn, even voordat zij op Russi- schen bodem aankwamen, in den trein door den onderofficier van dc politie, die hen over do grens zou zetten, neergeschoten. Do ccn was dadelijk dood, de ander is gisterochtend in het ziekenhuis te Stolczc overleden. ZUID-SLAVIE. DE PARTIJ VAN RADITSJ PARLEMENTAIRE PARTU GEWORDEN. Belgrado, 30 Maart. (H. N.) De finan cieel© commissie uit dc Skocpstjina hecff de begrootingswet goedgekeurd. Vandaag zullen de beraadslagingen daarover in do Skocptsjina worden gevoerd, die morgen ofgeloopcn moe ten zijn, wil men den cx-lcx-toestand vermijd den. Verschillend© woordvoerders van do re- gceringsportijen o.a. oud-mini:«tcr Markovitsj cn de oud-president von'de Skocptsjina, Jovn- novitsj, hebben vcrklourd, dat dc Roditsjpartij thans als ccn parlementair© groep kon woiden beschouwd, wuarmedc samengewerkt zal kun nen worden. Daarentegen heeft Korosetsj ver klaard, dat <le Slovcnen niet tevreden zijn over dc verklaring von Roditsj en vasthouden aon den eisch voor autonomie. RUS!, AND. DE UITVOERING VAN HET VERDRAG MET JAPAN. Volgens ccn bericht uit Moskou van Duit sche zijde meegedeeld wordt ingevolge het RussischJapansclie verdrag de ontruiming von het Noordelijk gedeelte van Sachalin voort gezet. De door de Japanners ontruimde gebie den worden door de commissie der sovjetre- geering overgenomen, terwijl het Noorden door de daar wonneddo Russische emigranten ont ruimd wordt. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. De volkspartij heeft dc wcnschelijkheid be sproken aan dc regeering uitgebreide volmacht te verstrekken tot onderdrukking van den op stand, met name< tijdens het ounstaand reces van de nationale vergadering, dot zes maanden duren zal. De rechtbank te Angora heeft twee gevange nen uit Adano veroordeeld tot zeven jaar ge vangenisstraf wegens pogingen om dc troepen te bewegen naar dc opstandelingen over to loopen. VEREENIGDE STATEN. DIAMANTDIEVEN IN ACTIE. New-7ork, 30 Maart (V. D.) In het hart van de financieele wijk hebben hedenmor gen vier gewapende mannen een invil gedaan in het kantoor van een bekenden diamantmake laar. Zij ontsnapten, nadat zij den eigenoor en twee klanten hadden vastgebonden, met een hoeveelheid niet gezette diamant ter woorde van ongeveer 75.000 dollar. In een gereedstaande outo konden zij ontkomen. OVERSTROOMINGEN. Boston, 3 0 M o q r t. (V. D.) Groote schade is oangcricht in Vermont cn New Hampshire, waar de rivieren in 24 uur tengevolge van den hevigen regenval buiten haar oevers getreden zijn. Weeg den gang uwer voeten en laat al uw wegen gevestigd zijn. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 76 „Neen, ik heb niets gehoord", antwoordde zij afgetrokken. „Hebben ze veel schade aan gericht Ze kwamen zeker op de munitiefa briek af „Ja. Ze hebben één bom laten vallen, dat is alles. Die viel gelukkig in een veld. Maar de hemel mag weten, hoe ze hier gekomen zijn zonder dot iemand ze gezien heeft! Iedereen vraagt zich of waar onze zoeklichten dan wa ren. En ons afweergeschut heeft nog nooit gele genheid gehad iets anders te doen dan onze ooren te mishandelen met hun schietoefeningen! En vannacht was daar nu een prachtgelegen- heid en die lieten ze voorbijgaan." „De melkboer had het vanmorgen met Jane over Zeppelins, maar ik dacht, dat het mis schien de gevolgen van een paar glaasjes to veel vannacht in „den Joligen Zeeman" waren." „Neen, het was werkelijkheid, mode in Ger many" glimlachte Andrey. Ik begin het gevoel te krijgen alsof wij een mikpunt zijn geworden, nu de Zeppelins ons bestaan hebben verkend." Zij stonden stil voor de deur van de kamer. Waar Miles werkte. irMiles zal blij zijn je te zien vandaag", ver volgde zij. „Hij zucht onder een nieuwe uiting van oorlogskoorts onder de vrouwelijke bevol king van Monkshaven. Ga naar hem toe, wil je Ik moet verder, ik heb nog van alles te doen. Je ziet er niet goed uit vandaag" plot seling viel haar op hoe wit Sara's gelaat was en dat zij kringen onder de oogen had. „Moei je je goed genoeg om te werken Sara knikte onverschillig. „Ja zeker", zei ze. „Anders was ik niet ge komen." Miles verwelkomde haar vrooiijk. „Sara, ik zegen je kunst I" riep hij uit. „Je bent juist de vrouw, die ik zien wou. Ik ben be graven onder dwaze brieven van vrouwsperso nen, die allemaal „onze arme, dappere, ge wonde officieren" willen bezighouden. Poeier ze maar af, wil je Hij wierp haar een stapel brieven toe. Maar toen zij dichter bij het raam kwam en het koude, onbarmhartige winterlicht vol op haar gelaat viel, werd zijn stem plotseling anders en vroeg hij snel„Wat heb je Wat is er gebeurd, Sara Zij keek hem hulpeloos aan. Haar lippen be wogen, maar er kwam geen geluid. De plotse linge vragen,de snelle, doordringende blik van Miles hadden haar overvallen. Hij strompelde naar haar toe. „Geen sprake van werken voor jou vandaag," zei hij beslist, haar den stapel brieven uit de hand nemend. „Vertel me nu eens wat er aan hapert." Zij wendde het hoofd af, langzaam steeg een beschaamde blos haar naar de wangen. Einde lijk zei ze heel zacht „Ik heb Garth gezien." Herrick knikte. Hij wist wat deze ontmoeting beteekend had voor een van deze beide vrien den van hem. Nu zou hij den anderen kant der medaille zien. Hij wachtte en zijn stilzwij gen was sympathieker en hielp haar meer dan welke belangstellende, opdringerige vraag ook, hoe goed die misschien bedoeld was. „Milcs", barstte zij plotseling uit, „ik ben ik. ben diep ongelukkig „Hoe is dat nu Hij maakte niet de fout haar uitbarsting aan een voorbijgaande stem ming van neerslachtigheid toe tc schrijven. De oorzaak lag veel dieper. „Sedert ik Garth heb gezien gisteren heb ik mijzelf afgevraagd, of of ik hem geen af schuwelijk onrecht heb aangedaan" zij streek met de tong langs haar kurkdroge lip pen „of hij werkelijk wel schuldig was aan lafheid." „Ah I" Milcs stak de handen in de zakken en liep do kamer op en neer. In dat oogenbük voelde hij er iets van, hoe vrceselijk, hoe kronk- zinnigmakend die gebondenheid van Garth ge weest moest zijn, jarenlang te hebben moe ten zwijgenzijn handen in zijn zakken wa ren tot vuisten gebald, toen hij naast Sara staan bleef. „Waarom vroeg hij kortaf. Zij aarzelde. Toen viel ze uit, met moeite ademhalend „Wel, omdatik 't gewoon niet ge- looven kan I Ik heb veel gezien, sinds ik hier vandaan ging. Ik heb dappere mannen gezienen ik heb mannen geziendie bang waren". Zij wendde het hoofd af. „Die.... ik bedoel de lafaardszagen er niet uit... zooals Garth eruit ziet". Herrick ging er niet verder op in. Hij vroeg alleen „Wat ben je van plan te doen?" „Ik weet het niet Je vindt me zeker heel dwaas Ik heb geen enkel bewijs integen deel, ik heb Garth's eigen erkenning, dat hij werkelijk ontslagen werd. En toch O, Miles, als hij maar iets deed nu dan zou het makkelijker zijn in hem te gelooven I Maar hij houdt zich zoo absoluut buiten alles. Het lijkt wel of hij nu werkelijk nog bang is „Heb jc er ooit aan gedacht", zei Herrick langzaam, zonder haar non te zien, „wat dit oorlogsjaar moet zijn geweest voor een man, die soldaat was en het nu niet langer is?" Zijn .oogen dwaalden peinzend naar hoor gelaat terug. „Hoe hoe bedoel je dat fluisterde zij. „Je hoeft den man maar aon te zien om te weten, wat ik bedoel. Ik geloof, dot sinds het uitbreken van den oorlog, Trenth door de bitter heid van den dood is gegaan." „Maar maar hij kon toch als vrijwilliger zijn gegaan op de een of andere manier onder een andereh naam —bij het leger zijn. gekomen, wanneer hij had willen vechten. Of hij kon naar het front zijn gegaan en een am- bulance-auto bestuurd hebben, zoools Lester Kent heeft gedaan." Sara kwam bij Herrick aan met al de argu menten, die in haar eigen ziel waren opge komen om dat intuïtieve geloof te weerleggen, dat zich sedert de ontmoeting in het Crab- tee ven niet wilde laten onderdrukken en zij bracht ze in hun volle weerzinwekkendheid naar voren, hopend in het diepst van haar ongeluk kige ziel, dat Herrick ze zou weerleggen. „Dat zouden sommige mannen misschien ge daan hebben", antwoordde Miles rustig. „Maar niet een man van Trenth's temperament. Som mige boomen buigen voor den storm en wanneer het ergste voorbij is, veeren ze weer overeind. Andere kunnen dat niet die bre ken." Deze woorden brachten Sara met plotselinge levendigheid den laatsten brief, dien Patrick Lovell haar geschreven had, voor den geest den brief, dien hij voor haar had ochtergelaten in het chippendale bureau om na zijn dood te 1c* zen. Hij had bijna dczelfdo woorden gebruikt, toen hij over het temperament van do Malin* court's schreef, waarvan zij volgens zijn over tuiging een gedeelte had geërfd. En zij zog nur dat haar voogd dn Miles Herrick beide even scherpziend waren geweest. Hoewel de uitwer king op ieder van hen verschillend was ge weest in overeenstemming met elks persoon lijke eigenaardigheden van karakter, bleef toch het feit, dat zij cn Garth beiden bezig waren te „breken" onder den storm, die het lot over hen deed heengaan. De herinnering aan Patrick's brief deed een onuitsprekelijk verlongen naar den man zelf bij haar opkomen. een verlangen naor de vrien delijke, helpende hond die hij haar in deze cri sis van hoar leven zou hebben toegestoken. Zij wist zeker, dot wonneer hij hier was geweest, zijn wijze raad alle nevelen von twijfel en be sluiteloosheid, waardoor zij nu niets zien kon, zou hebben doen opklaren. Maar nu hij er niet meer was, had zij zich instinctmatig tot Herrick gewend cn in zeker opzicht, had hij haar in den steek gelaten. Hij had niet duidelijk laten blijken, wat hij zelf geloofde. Zij had er letterlijk naar gesmacht te hooren, dat ook hij in Garth geloofde, on danks al wat tegen hem getuigde, dat hij een of andere verklaring kon geven voor die af schuwelijke tragedie van het geval voor den krijgsraad. En inploats daarvan had hij niet meer dan een paar verdraagzame opmerkingen gemaakt die weliswaar getuigden van sympathie tegen over Garth, maar haar niet de krachtige ste vige verzekering gaven, die zij zoo verlangde te hooren. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1