Gebr. Perzina - Piano's De Kluizenaar ven Far-End. BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS T'm"°7 7'Amerv PRIJS OER AOVERTENTIÊN „DE EEMLANDER" Hoofdvert. L. Klein Utrechtschestraat P. NIEROP, Langestr. 90.Tel. 288 JAPONNEN VOOR DAMES „L'HI RON DELL E" FEUILLETON. 23e Jaargang No. 233 ioort Z1U, idem lianco per pos: 1 3.—. per week (met eratis rcrreker ng tegen ongelakkcs) f 0.17k. aixondcilijke nummers CjOS. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^MHSMSCHTPOORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47010. TEL. INT. SIS. Donderdag 2 April 1925 van 1 4 regels L05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer O 25, dienstaanbie dingen en Licidldigheidwdvc.tentiSn voor de hdft der prijs. Voor bandci cn bcdrijt bestaan zeer vooidecligc bepalingen voor het advertcercn- tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Nabetrachting over den Gemeenteraad. D\2 voorzitter had vorig maal verzuimd het afgetreden raadslid, den heer v. d. Heide, te herdenken, welk verzuim hij Dins dagavond herstelde door met een enkel woord ran diens verdiensten te gewagen, 't Is zek\2r te betreuren, dat de heer v. d. Heide om gezondheidsredenen zijn lidmaat schap van den Raad heeft moeten opgeven. Ofschoon nog betrekkelijk kort lid van den Raad, had hfy zich doen kennen als een ver dienstelijk lid,- een ruim denkend man, die nimmer eng partijbelang op den voorgrond stelde en steeds het gemeentebelang in 't oog hield. Bij de ingekomen stukken was de mede- deeling van Ged. Staten, houdende goed keuring van het besluit tot stichting van een nieuwe openibane school in het Soester- kwartier. De 'heer Muilwijk drong op spoed met den bouw der school aan, opdat deze met 1 Sept. zal kunnen geopend worden. Wij hopen, dat daartoe alles in het werk gesteld zal1 worden. Een ander onderwijspunt bradht de heer Muilwijk nog naar voren, n.l. den bouw der lokalen voor de Amersfoortsohe Schoolver- eeniging. Hij wees op <Je groote waar schijnlijkheid, dat deze lokalen niet noodig zullen blijken .en wilde, dat B. en W. eens met het Bestuur gingen praten. B. en W. hadden echter reeds besprekin gen met het schoolbestuur gevoerd om al thans nu den bouw niet door te zetten. Maar het Bestuur wilde van geen uitstel weten. Als met Sept. de lokalen leeg zullen staan, wat geenszins onmogelijk is, is het geld vrijwel weggegooid en staat op de Oldenibarneveltlaan een mismaakt school gebouw. De heer Muilwijk stelde vast, dat de menschen van de Schoolvereeniging nog al eens erg op bezuiniging aandringen, maar nu het hun eigen standje geldt, wordt aan bezuiniging niet gedacht- Helaas, maar al te waar en de leden der Amersf. Schoolvereeniging mogen zich wel eens ernstig afvragen of het standpunt van het Bestuur ook anders dan op formeel e gronden wel verdedigbaar is. Het voorstel van B. en W. om opnieuw te besluiten tot verhooging van den post op de gemeentebegrooting voor 1024 „Subsidie Lager Nijverheidsonderwijs", werd aangenomen. Meer dan waarschijnlijk »s het, dat Ged. Staten thans wel weer hun veto zullen uitspreken en dan kan hooger beroep volgen. Of dat wat zal uitwerken? De belanghebbenden zullen goed doen, zich nogmaals niet al te zeer te verblijden. Daarna kwam het hoofdpunt voor dezen avond, n-L het voorstel van B. en W. in zake samensmelting van de diensten Open bare Werken en Bouw- en Woningtoezicht en Woningbedrijf en benoeming van een adjunct-directeur. Men zal zich herinneren, dtut in de raadsvergadering van 10 Dec. '24 als resultaat der bezuinigingswoede het voorstel werd geboren om d'oor samensmel ting der genoemde diensten tot bezuiniging te komen. Met een, voor Amersfoort al thans, benijdenswaardigen spoed, hebben B. en W. naar een oplossing gezocVt. - Na ettelijke besprekingen in de Commissies, waarbij de voorstanders van het voorstel van 10 Dec- door afwezigheid schitterden, zijn B. en W. tot het resultaat gekomen, dat do heer Beltman directeur der gecombi neerde bedrijven zou worden en dat hem zou worden toegevoegd een adjunct-direc teur, meer speciaal voor het Woningbedrijf. De heer Van Veen achtte deze oplossing de meest geschikte en vond er wel degelijk een element van bezuiniging in. Wij zijn dat geheel met hem eens, vooral voor de diensten waarover het hier gaat. Momen teel zal het aan salaris geen bezuiniging geven, maar als de verbetering onzer finan ciën moet komen van het uitwinnen van een ambtenaar, kunnen we wel wachten tot St. Juttemis. De fout in Amersfoort zit o. i. in de formatie en de aankleve van dien- Wordt die vereenvoudigd, dan zal op den duur de geheele huishouding goedkooper worden. En waar het nu een zoo belangrijken dienst als het Woningbedrijf geldt, is eeni- ge voorzichtigheid wel geboden. Op ander terrein is gebleken, boe de leiding van een dienst door avereohtsche bezuiniging, de gemeente op kosten kan jagen. Dat kon ook hier wel eens het geval zijn en dat zou bij het Woningbedrijf tot noodlottige gevolgen kunnen leiden. In weerwil van den bouw van zoo vele huizen in de laatste jaren is de toestand op woninggebied nog allertreu rigst. Wij behoeven de nadeellge gevolgen daarvan op sociaal terrein niet uiteen te zetten. Zelfs de heer De Lange zal toe stemmen, dat hier voor de gemeente een breed arbeidsveld ligt en dat het geen ver standige politiek zou zijn met half werk genoegen te nemen. Met voorbijgaan van alle moreele ,motieven, moet deze dienst, waarmee millioenen en milUoenen. gemoeid1 zijn, uit materieel oogpunt reeds zoo goed mogelijk zijn. Alle technische leden der Commissie waren voor het voorstel van B. $n W., wel een bewijs, dat de vakmenschen er iets goeds in zagen. Nu kwam de heer De Lange met het voorstel om een Commissie ad hoe te benoemen om een andere oplos sing te zoeken. Begrepen wij het goed, dan wil de heer De Lange het werk onder de in functie zijnde ambtenaren verdeelen. Nu kunnen dat buitengewoon kundige ambte naren zijn, maar dat wil dan nog ndet zeg gen, dat zij ook voor het Woningbedrijf de aangewezen krachten zijn. Iemand, die bijv. steeds is belast geweest met het toezicht op de wegen, zal toch niet omgetooverd kun nen worden in een geschikte kracht voor het sociale werk van het Woningbedrijf. Wij gelooven dan ook, dat de Commissie ad hoe niet veel zal uitwerken, alleen wordt een ongewenschte toestand wat langer besten digd. Twee personen vergisten zich o. I bij de stemming over het voorstel-De Lange. Dat de heer Schrijver er voor was ligt mis schien in zijn communistisch gevoel, dat de boel maar in het honderd moet loopen om in de daardoor dan ontstane ontevredenheid communisme te kweeken. Maar de heeren Graaff en Hofkamp be hoorden niet onder de voorstanders van het voorstel-De Lange. Als men democraat wil zijn is de woningtoestand een der voornaam ste punten, waaraan de meest nauwlettende zorgen moeten worden besteed. Daaraan zit te veel vast van hetgeen een democraat als onmisbare voorwaarde stelt voor een rich- tig gemeentebeleid. De heer Hofkamp heeft mogelijk den heer De Lange een kans wil len geven, zijn ideeën in een voorstel te be lichamen; als hij in dit opzicht alleen de oogenblikkelijke bezuiniging heeft gezien, is zijn stem wel zeer te betreuren. Als punt van behandeling werd aan de agenda nog toegevoegd' een voorstel tot verhuur van Nederberg. De openbare verhu ring had geen liefhebbers gebracht, zoodat we ons kunnen worstellen, dat met eenige graagte het aanbod werd aanvaard, het huis voor drie jaren te verhuren tegen 750 per jaar. De gemeente kan er blij mee zifn, ook al is het perceel wel iets beneden het ge bruikelijke huur-percentage. Een heel verstandig voorstel kwam nu ter tafel, n.l. om niet later dan tot half elf te RECLAMES. Prijs 1—3 regels S.U5, elke regel meer 1.—. Munten uit door edele toon, voorname stijl en Elastischen Speelaard Complete Keuken-Inrichtingen BBB Lage prijzen JONGEDAMES ALSOOK VOOR DAMES VAN HOOGERE LEEFTIJD, HEBBEN WIJ THANS IN UITGEBREIDE KEUZE. IN PRIJZFN VAN 45,-- 27.50 13.75 6.25 KOMT U OVER TUIGEN, HET KOST NIETS. Langestr. 16-18, - Amersfoort. vergaderen. Dat is al vast één beperking. Nu nog eenige zelfbeperking en we bren gen het nog eens zoover, dat na 3K urn- vergaderen, de agenda afgehandeld is. DU ITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Dc principiccle instemming der socialisten met een candidatuur- Morx. Dc Pruisische crisis. Uit Berlijn wordt d.d. T April aan de Tel. ge meld: Het sociaal-democratische partijbestuur heeft zich in beginsel uitgesproken voor het stellen van een gemeenschappelijken republikeinscnen candidaat bij de tweede stemming voor het presidentschap en besloot tegelijk duarover met de andere partijen van de coalitie von Weimar in onderhandeling te treden. Het wordt als zeker beschouwd, dat de drie repub'.ikeinsche portijen het er over eens zullen worden Marx als gemeenschappelijk candidaat tc stellen. De ten uitvoerlegging van de groote politieke transactie tot een gezamenlijke regeling van de presidentscandidatuur en de Pruisische kabi netscrisis is echter op onverwachte, maar geenszins onoverkomelijke moeilijkheden ge stuit. Zoonis gemeld, wilde in het bijzonder het centrum de voorgestelde ruilhandel eenigcr- mote maskeeren en daarom niet onmiddellijk tot de verkiezing van den socialist Braun tot minister-president overgaan. Zoo was men op het denkbeeld gekomen dr. Höpker-Aschoff tijdelijk met deze waardigheid te bekleedcn. slechts Marx kan zijn, is te verwachten, dat ook in de Pruisische kwestie spoedig ccn oc- coord bereikt zal worden. De rechterzijde is over de snelle overeen komst tusschen sociaal-democraten en centrum zeer ontstemd. Zij had niets liever gedaan, don met het centrum te onderhandelen. De/e on derhandelingen zijn door de plotselinge candi- daotstelling van Marx onmogelijk geworden. Op het oogenblik zoekt de rechterzijde naar een uitweg om Jorres te bewegen zijn candidatuur in te trekken en in zijn plaats een persoonlijk heid te benoemen, die ook in Beieren ^n aon- tal stemmen op zich zou kunnen vercenigcn. HET DUITSCH-SPAANSCHE HANDELS VERDRAG AFGESTEMD. De handelscommissie uit den rijksdag heeft gisteren het Duitsch-Spaansche handelsverdrag met 17 tegen 5 stemmen verworpen. Er waren 6 socialistische onthoudingen. Aan dc regeoring is verzocht onmiddellijk nieuwe onderhandelin gen te beginnen en alleen een verdrag af te slui ten op den grondslag van een mecstbegunsti- ging voor alle Duitsche industrieproducten en een bescherming van den Duitschen landbouw GRATIE VOOR PöHNER. Münchcn, II April. (V. D.) Het oor- spronkc'ijk Völkische, doch thans Duitsch- notionole, lid van den landdag Pöhner, die in het proces-Hitier tot vijf jaar vestingstraf werd veroordeeld, maar wiens straf wegens ziekto pas drie maanden geleden is ingegaan, is dooi do regeering begenadigd, waarmee do laotsto der veroordeelden vrij is. DE RAMP OP DE WESER. Veertig mon nog vermist. D.d. 31 Maart wordt aan do Tel. gemeld uit Hannover Aan de Wezer tusschen Feldheim cn Haus- berge,hod, zooals in het kort gemeld, heden bij de groote vcldocfeningen van de rijksweer een ernstig ongeluk ploats. De door de ponton niers over de Wczcrgelcgde pontons zonken juist op het oogenblik, dat ccn groóte ofdec- ling troepen er overtrokken in de diepte. Uit Feldheim wordt omtrent dit ernstige on geluk nog het volgend egemeld Volgens ver klaringen von ooggetuigen nomen, nadat klei nere afdcelingen waien overgezet, circa 130 man op do veerpont plaats,. Toen deze in het midden der rivier was ge komen, begonnen twee der achterste pontons te zinken. Zij verdween in dc diepte, terwijl de twee andere boven bleven drijven .Onder die manschappen brak, zooab begrijpelijk, een paniek uit, hetgeen tengevolge had, dot dc officier, die zich op de pont bevond, hef gezag over de mannen verloor. Bij deze situatie zon- Deze, die op het oogenblik minister von finan- ken dc twee pontons geheel in de diepte we;; ciën is, staat bekend als een allerminst in- De planken raakten los cn een deel der bezet- schikkelijk mon, wat hij dan ook bij deze ge legenheid bewees door zonder zich te bekom meren om de opdracht tot kabinetsformatie, Berlijn voor onbepaolden tijd te verlaten. Men zoekt nu naar een nieuwen minister president en waarschijnlijk zal men, daar de geheele transactie, of zooals men hier zegt de „Kuhhandel", toch bekend is geworden, nu on middellijk Braun tot minister-president kiezen. Den geheelen dag is over deze aangelegen heid tusschen de sociaal-democraten en het centrum onderhandeld, waarbij het centrum opnieuw op uitstel van de benoeming van Braun tot minister-president aandrong. Daar intusschen het sociaal-democratisch partijbe stuur besloten heeft, dat op den 26sten April slechts een enkele republikeinsche candidaat ge steld zal worden cn een dergelijke candidatuur ting zakte in het water, terwijl de anderen zich op het overige gedeelte van de pont red den, dot in de rivier bleef ronddrijven, door men het giertouw doorgekapt had. Onmiddel lijk werd in de pontons, die in reserve aan den oever logen, oan do drenkelingen hulp geboden, terwijl een reddingsboot de overigen te hulp kwam, die met het overblijvende ge deelte van de pont waren weggedreven. Hierbij had een tweede ontzettend ongeluk plaats. In de paniek, die zich van ol'en hnd meester gemaakt, verdrongen de soldaten el kaar naar de reddingsboot. De pont, alsmede de reddingsboot, die aan den eenen kant te zwaar belast werden, sloegen om. Honderd dertig mannen dreven in den Wezer, die door den regen- cn sneeuwval van de laatste dagen meer wator meevoerde dan gewoonlijk. Do stomme getuige von dit ontzettendo on geluk was, behalve dc aan den wol gebleven militairen, slechts het veerhuis, von wooruit do veerdienst van Feldheim naar Forenholz onder houden wordt. De veerman, de militairen en talrijke inwoners van Feldheim begonnen on middellijk met het reddingswerk cn slaagden er in 80 personen te redden. In de namiddag uren woren reeds 6 lijken uit do Wezer aange spoeld, terwijl nog ongeveer 40 soldaten ver mist worden, die naar alle waarschijnlijkheid zijn omgekomen. Het bericht van liet ongeluk verspreidde zich als een loopend vuurtje; uit alle dorpen van het Wecrdal snelden do be woners toe; zij kwamen evenwel voor hot grootste gedeelte te laat In do postkantoren der kleine, ver afgelegen dorpen, ging onop houdelijk de telefoon cn liepen telegrambestel lers in cn uit; het waren familieleden der sol daten, die inlichtingen vroegen. Spoedig na het ongeluk kwam de Inndsraad van het dis trict Münden op de plaats des onheils aan; hij gaf onmiddellijk bevel, dat allo noodigo mont- rcgelcn door do wntorstoatsnutoriteiten moes ten worden genomen. De rivierpolitie cn de pioniersofdeelingcn uit Münden zoeken do ri vier af, moor eerst in dc komende dagen zal het juiste aantal dooden bekend worden. Het ma teriaal, dot voor het sloon von do pon'onbrug werd gebruikt, do pontons enz., is gehce' ver loren. Berlijn, 2 April. (V. D.) Gisteravond is de officieel© lijst van de nomen der slachtoffers van het veerpontongeluk gepubliceerd. Zij be vat dc nomen van 80 rijkswcersoldoten. In den Rijksdag heeft president Loebe giste ren hulde gebracht aan dc nagedachtenis van de slachtoffers van het militaire ongeval bi] Dctmold. Staande luisterde de volksvertcgen* woordiging naar de woorden van den voorzit ter, die een diepen indruk maakten. Gessier, de rijksminister von verdediging, dankte daar op den voorzitter cn de leden voor de bewezen deelneming. Nooit, zcidc hij, heeft een derge* lijke ramp ploats gehad, die een zoo groot aan tal slachtoffers heeft gevergd. Uit hot onderzoek zal moeten blijken, welke de oorzaak van deze ramp is geweest. Van tol von openbare gebouwen hing giste* ren de vlag halfstok naar aanleiding van de ramp. Een hooggeplaatst officier deelt aan de Duit sche bladen mede, dat de gezonken veerpont volkomen volgens de voorschriften was samen gesteld. Gedurende den wereldoorlog was dcz« vorm volkomen beproefd gebleken. ERNSTIG ONGELUK TE WJLHELMSHAFEN Tijdens het proefstoomen met de torpedo boot G 8 op de werf te Wilhelmshafen i3 Dnsdog tengevolge van het losraken van da pakking van een mangatdeksel stoom in do stookplaats gekomen. Hierdoor zijn twee «to* kers der marino cn twee ketohnokers gedood. Een leerling-machinist, een stoker en twoa werfnrbeiders liepen ernstige brandwonden op* FRANKRIJK. DE KAMER EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. De Kamercommissie voor buitcnlondsche aan gelegenheden heeft gisteren met olgemcena stemmen het rapport van Paul Boncour tot goedkeuring van het protocol van Genfcve aan* genomen. ENGELAND. DE REIS DER KONINKLIJKE FAMILIE. 1 Londen, T April. (H. N. Draadloos). Koh ning George en koningin Mary hebben van* daag het koninklijk palcis cn het park to Ca* serta, 21 mijl van Napels gelegen, bezocht. Men verwacht, dat zij vanavond met him jacht naar Toormino op Sicilië zullen vertrekken. DE VLOOTUITGAVEN VAN ENGELAND EN jXPAN. In antwoord op een vroag in het Lagerhuis nopens het deel der uitgaven van het land, onderscheidenlijk door Britannic en Japan voor hun vloten besteed, zeidc de parlementaire se cretaris der admiraliteit, Davidson, gisteren, dat de Britscho uitgaven voor de marine 7 en die van Jopon 15 bedroegen. r door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 73 - „Ik wilde liever niet, dat je dit zog." Een vreemde uitdrukkng kwam in zijn oogen. „Ik zag het twee uur geleden." „En je liet het staan?" vroeg zij verbaasd. „Waarom niet zei hij grimmig. „Het is toch waar Op dat oogenblik was de lange strijd in Sa- ra's hart ten einde en haar antwoord kwam uit de volheid van haar geloof „Neen I Het is niet waar I Ik ben waanzinnig geweest, dat ik het een oogenblik geloofd heb. Moor dat ben ik nu niet meer. Ik geloof het niet" Zij hield even op en vroeg toen op stel lingen vastberaden toon „Garth, zeg mij, heb je je ooit schuldig ge maakt aan lafhartigheid „De krijgsraad heeft beslist van wel." Sara stampte ongeduldig op den grond. „Antwoord op mijn vraag alsjeblieft," zei zo snel. Maar hij bleef onbewogen. „Elisabeth Durward heeft je alle inlichtingen gegeven, die je op dat punt kunt verlangen," 2ij hij met toonlooze stem, en Sara kreeg weer dat gevoel vap machteloosheid, dat een botsing van haar wil met dien van Garth hoor altijd gaf „Garth", haar stem had een smeekenden klank, maar was toch stellig en vastberaden „ik wil weten, wat jij ervan zegt Wat Elisabeth of wie anders ook zegt, komt er niets meer op aan." Iets in de diepe emotie van haar rustige stem bracht een verandering in zijn houding. Hij deed een onwillekeurige beweging naar haar toe, maar bedwong zich en nam, met groote zelfbeheersching, zijn onverschillige houding weer aan. „Belangrijker dan alles wat fk, of wat Eli sabeth kan zeggen, is het vonnis van den krijgsraad", antwoordde hij. De ijzige kilte van zijn stem deed hoor het /aalste beetje kalmte verliezen. „Het vonnis van den krijgsraadl" barstte zij uit. „Vervloekt zij het vonnis van den krijgs raad I" ,,Dat heb ik ook dikwijls gezegd I" op bitteren toon. „Garth", zij deed een stop naar hem toe en hoor sombere oogen gloeiden hem tegen. „Ik wil een antwoord hebben I IA Godsnaam, houd mij niet langer in onzekerheid IEr zijn al misverstanden genoeg geweest er is al genoeg terughouding geweest tusschen ons. Laten we dezen eenen keer tenminste eerlijk en open wezen tegenover elkaar. Ik beweerde wel, dot ik je niet liefhad ik dacht, dat ik mijn leven kon leven met de wetenschap, dat jij was wat ze je genoemd hebben. Maar ik kan het nietlIk kon niet verder gaan Dc kan het niet langer dragen. Je moet mij antwoorden I Was je schuldig Hij was wit tot aan de lippen, toen zij had uitgesproken en in zijn oogen lag een gemar telde uitdrukking. Tweemaal probeerde hij te antwoorden, maar hij gaf geen geluid. Eindelijk wendde hij zich of, alsof de harts tochtelijke vraag op haar gelaat, het smachten de, hongerende verlangen om haar geloof be vestigd te hooren, meer was don hij verdragen kon. Uk kan het niet weerleggen." Heesch, bijna fluisterend klonk zijn stem. Haar oogen waren niet von zijn gezicht of. Uk vroeg je niet het te weerleggen", hield zij koppig vol. Ik vroeg je was je schuldig?" Weer die zware stilte. Toen sprak hij, met tegenzin, alsof de woorden hem afgeperst wer den „Ik vrees, dot ik je geen ander antwoord op die vraag kon geven." Een lichte glans, els het teere, liefelijke door breken van den dageraad, kwam op Sara's ge laat. „Dan was je ook niet schuldig I" riep zij uit en er was een diepe, alles overheerschende blijdschap in haar trillende stem. „Dc weet het! Ik was er zeker van. O, Garth, Garthf Hoe dwaas ben ik geweest I En o, lieveling, waarom deed je het Waarom liet je mij blijven den ken wat ik niet dragen kon te denken Hij staarde haar aan met verwonderde, on- geloovige oogen. „Maar ik heb je juist gezegd, dat ik het niet weerleggen kan Zij keek hem glimlachend aan met een glimlach van volkomen tevredenheid, met zelfs even,een tikje humor. „Dc vroeg je ook niet het te weerleggen. Dc vroeg je het te bevestigen, ik probeerde op alle manieren je dat te laten doen en je kunt het niet I" „Moor Zij legde haar hand op zijn mond, met den teederen, triomfantelijken lach van een vrouw, die gewonnen heeft, cn zich daarvan bewust is. „Je hoeft jezelf niet langer zwart te maken voor mij, Garth. Dc zal nooit meer iets geloo- ven van wat ze ook zeggen tegen den man, dien ik liefheb." Zij stond naar hem toegewend, In elke lijn van haar slanke lichaam was overgave, cn haar gelaat was als een witte vlam, verheerlijkt, stralend van een mystieke wonderlijke glorie, waarmee liefde het omgaf. Met een onverstaanbaren kreet opende zij de armen wijd en vloog naar hem toe, haastig, zonder aarzelen, als een vogel, die naar zijn nest vliegt. Toen hij haar tegen zijn borst druk te cn zijn lippen zich op de hare sloten, met het hongerend verlangen von het leeg verleden, was voor het oogenblik olie pijn en bitterheid en wroeging weggevaagd in die extase van her. ceniging. Met een langen zucht van verrukking, leun de zij achterover. „Te denken, dot wij een heel jaar verknoeid hebben," zei ze vol spijt. „Garth, ik wou, dat ik meer vertrouwen in je had gehad I" Haai stem klonk zocht nederig cn berouwvol. „Ik begrijp nog niet, waarom je nu wel ver trouwen in mij hebt", antwoordde hij rustig. „Dc feiten blijven toch hetzelfde" „Behalve, dat het vonnis van den krijgsraad onjuist was", zei ze snel. „Er was de een of andere afschuwelijke vergissing. Ik ben er zeker van ik wet het I Garth," ging ze na een oogenblik stilzwijgend voort, „zul je me alles verteUen Ik heb nu het recht alles te weten, is het niet, nu ik je vrouw zal worden." Zij voeld© hoe zijn armen haar loslieten en snel opziend, zog zij hoe zijn gelaat plotseling weer de wanhopige uitdrukking van vroegci kreeg. Langzaam, onwillig trok hij zich terug „Garth I" Het was een schrille angstkreet. „Garth f Wat is er Waarom kijk je zoo Het duurde een poos eer hij antwoordde. Toen sprak hij met moeite, zooals iemond die weet, dot de woorden, die hij gaat zeggen, alle vreug de uit het leven zullen wegnemen. „Omdat ik je niet meer kan vertellen dan vroeger. Ik kan mijzelf niet vrijpleiten, Sara l" Haar oogen keken vast in do zijne. „Bedoel je, dat je dat nooit zult kunnen doen vroeg zij ongeloovig, „Ja, dat is het." „Antwoord mij nog een vraag, Garth. Kun Je niet, of wil je niet jezelf vrijspreken „Ik mag het niet," antwoordde hij op vosten toon. „Ik ben niet do eenige, die "erbij betrok ken is. Er is iemand, aan wien ik stilzwijgen verschuldigd ben. Mijn eer verbiedt, dat ik zelfs maar een poging doe om mij vrij te plei ten. Nu weet je alles olies wat ik je ooit kan vertellen." „Wie is het Do vraag ontviel haar cn Garth's antwoord was zoo'n onherroepelijke weigering, dat er verder niet over te praten viel. „Dat kon ik niet vertellen, aan jou niet en aon niemand". Sara's mond trilde. Haar gelaat was heel wit, maar haor oogen glansden. „En dat heb je gedragen al die jaren ?'1 zeide ze. „Je hebt geweten, dat je jezelf kon vrijpleiten en je hebt het niet willen doen „Er was geen keus", antwoordde hij rustig, „Ik nam een verplichting op mij jaren gele den, en al blijkt dot nu een veel zwaarder ver plichting te zijn, dan ik toen kon vermoeden, mag ik mij toch niet daarom eraan onttrek ken." Fen oogenblik verbergde Sarn het gelaat in de handen. Toen zij weer opkeek, was er iets als angst in haar oogen. (Wordt vervolgd) j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1