Gebr. Perzina - Piano's WILLEM GROENHUIZEN BUITENLAND. Langestraat 23 - A. VAlk DE WEG - Amersfoort Langestraat 43 - Telefoon 852 BINNENLAND. 1B0NNEMENTSP1IJSper5 mj',n;'cn :,oor Amm „ÜE EEMLANDER" PRI1S DER ADVERIENTlEH met inbegrip van een EERSTE BLAD. Hoofdvert. L. Klein Utrechtschestraat POLSHORLOGES voor Dames en Heeren JAPONNEN VOOR DAMES „L'HI ROHDELLE" 23e Jaargang No. 235 ioort 210, idem lianco per pos? f 3.per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) 0.l7b, aizondeilijke nummers Cd05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^RNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N®. 47010. TEL INTSI». Zaterdag 4 April 1925 bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, d'cnstaanb e- dingcn en Ucldadigbeids-adve tentiên voor dc helit der prijs- Voor handel cn bedriji bestaan rcci vootdecltge bepalingen voor het advertceicn hene aicuaire, bevattende de vooiwaaidcn. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Dr. Murx ecnhcidscsii.'idaat der republikeinen. Berlijn. 3 April. (H# N.) Tusschen de gc- vo'inachtipdon van het centrum, de sociaal de mocraten en der democratische pa; tij is van avond in o'r.n vergadering in den rijksdag, waar bij ook dr Marx tegenwoordig was, opnieuw onderhandeld over het stellen van e-r gemeen schappelijke n cano:daat voor de verkiezingen. Na een ui .-oerige gedechtenwisse in^ en nadat dt. vfarx een uitvoerig programma ontwikkeld had, is mi t algemeenc stemmen, doch onder vooibehoud van de z;ide d^r demo. raten, dat *"un partijbestuur, hetwelk Zondag a.s. verga- doit, de beslissing goedkeurt, besloter dr. Mnrx •ot gemeensthappclijk candidaat voor de rij1.-s- o residents verkiezing te stellen. B e r 1 ij n, 3 April. (V. D.) Dr. Marx wordt gemeenschappelijk candidaat der drie republi- keinsche partijen voor het rijkspresidentsch(ip. Dr. JARRES HERSTELD. De burgemeester van Duisburg, dr. Jarres, die ven de griep is hersteld, is gisteren te Ber- ijn aengekomen. OE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Broun neemt zijn benoeming tot premier aan. Uit Berlijn wordt d.d. 3 April aan de N. R. C. gemeld: De Pruisische Landdag Heeft vandaag den sociaal-democraat Oito Braun als minister president herkozen. Vanochtend waren de lei ders van de sociaal-democraten, het centrum cn de democraten het eens geworden cn de ver kiezing van Broun was het gevolg van deze eensgezindheid Toen de voorzitter het resultaat van de stem ming mededeelde gaven de partijen van de coa litie van Weimar groote blijken van geestdrift. Spottend riepen enkele afgevaardigden der op positie: „Hoe lang zal het duren?" Braun za! de bcnoertiing aannemen en dus zal voorloopig geen nieuwe verkiezing noodig zijn. Het seniorenconvent, dot den laatsten tijd over zooveel verkiezingen van minister-president heeft moeten beraadslagen, had namelijk al be paald, dat de eerstvolgende verkiezing op 15 April zou gehouden worden, in geval Braun voor de eei mocht bedanken. Het kabinet-Braun zal uitsluitend worden sa- mengeste'd uit leden van de republikeinscl.e partijen Braun zal vermoedelijk de republi- keinsche ministers, die deel van zijn oude kabi net hebben uitgemaakt, uitnoodigen hun porte feuilles opnieuw te aanvaarden. Hüpker-Aschofi blijft minister van financiën cn dr. Becker mi nister van eeredier. :n. Zij volgen dus de twee ministers uit het vroegere kabinet-Braun op, die lid van de Duitsche volkspartij waren. De verbazing van den Landdag was groot, toen bleek, dot geen herstemming noodig was. Bij de rechterzijde had men namelijk op deze herstemming gerekend en men schijnt daar zelfs van plan te zijn geweest de zaal te ver laten op het beslissende oogenblik. In dit geval zouden niet voldoende afgevaardigden mcei aanwezig zijn geweest en zou men de verkie zing van den minister-president weer hebben moeten uitstellen. Het interessantste van de verkiezing van Braun is, dnt er nu weer geen sprake meer is van ontbinding van den Landdag. Broun zal zijn verkiezing tevens als een motie van ver trouwen beschouwen en hij kan dit gerust doen, daar hij de volstrelfte meerderheid heeft ver kregen. Zijn politiek programma is allen par tijen voldoende bekend. De Landdag is tot 28 April, dus tot na de verkiezing van den rijkspresident, op reces ge gaan. Het was voor het overige vandaag de vijfde maal in twee maanden tijds, dat in Prui sen een minister-president werd gekozen. HET DUITSCHE AANBOD INZAKE EEN VEILICHEIDSPACT. Boncour naar Warschau. B e r 1 ij n, 3 April. (H. N. Drl.) De Fran- sche socialistische afgevaardigde Boncour vertrekt Zaterdag naar Warschau, waar hij volgens de Paiis Midi in officieele opdracht over het veiligheidsvraagstuk op den grond slag van het protocol van Genève zal onder handelen. DE BEZOLDIGING DER RIJKS AMBTENAREN. De commissie voor de regeling der werk zaamheden uit den rijksdag heeft /ich ve ee- nigd met een door de regeering ovei genomen iniriotief-voorstel, waardoor van \pril 1925 af óe woii'ngtoeslag voor ambtena-en met 10% wordt verhoogd Deze toeslag zal bij de eerst- vc.gcnde salarisbetaling reeds uitgekeerd wor den Soc;anl-democrat:sche en democratische voo'steller, tot verhoogmg der duurietoeslagen voor het rijkspersoneel werden, in verband met ne financice'e posi'ie van het rijk, verworpen. Daarentegen werd bes'olen de regeering te ver- zorkon terstond na te gaan of, en /oo ja, op wolken grondslag de 'ractementen zouden kan- ren worden verhoogd. EEN DELEGATIE VAN WERKNEMERS BIJ DR. SIMONS. De p'aatsvervangende «rijkspresident, dr. Si mons, heeft gisterochtend enkele vertegen woordigers der werknemersorganisaties ont vangen, om zich door hen op de hoogte te loten brengen omtrent de stemming onder en de opvattingen in de kringen der arbeiders en beambten. Een afgevaardigde der arbeiders wees op het toenemende/wantrouwen onder de Duitsche werknemers, die vooral over den koers der rijksregeering ten opzichte van de economische en belastingpolitiek ten zeerste verontrust zijn en protesteerde er verder tegen, dat de uitwerking en de voltooiing der nieuwe douanetarieven werden gebruikt voor de be vordering der besprekingen omtrent handels verdragen. De werknemers eischen verder de spoedige ratificatie der conventie van Washing ton inzake den werktijd. HET MAAGDENBURGSCHE BELEEDIGINGSPROCES. Verdaging sine die. Het Mangdenburgsche beleedigingsproces is voor onbepaalden tijd geschorst, daar de recht bank niet wil afzien van het hooren van Scheidemann en de' burgemeester van Cnssel voorloopig wegens ziekte niet voor de recht bank kan verschijnen. VEROORDEELING VAN ANTI-SEMIETI- SCHE MOORDENAARS. De jury-rechtbank te Ti'sit heeft drie leden van oen rechtsradicale organisatie, die een Joodsch handelsbediende hodden doodgemn- seld, tot gevangenisstraffen van één tot drio jaar veroordeeld. DE RAMP OP DE WEZER. De Fronsche ambassadeur ie Berlijn heeft aan de rijksregeering de deelneming der Fron sche regeering met het ongeluk op de Wezei betuigd. Gistermiddag zijn nog drie lijken geborgen, waarmee het totaal 25 bedraagt. Duikers van de marine nemen thans ook aan het bergings werk doel. De t mold, 2 April (H. N.) Vandaag zijn •erschillcndc slachtoffers van de ramp op don Wezer begraven. De rijksweerminister dr. Gosslcr woonde de begrafenis bij en hield eon koile toespraak, waarin hij uitdrukking gaf aan de deelneming van de gehcelc rijksregee ring. EEN TREINBOTSING. Gisterochtend tegen één uur is de goederen trein D 7149 op het station Lcutsch door on veilig sein gereden cn tegen den goederentrein D 6337 opgebotst. Hierbij1 is een hoofdcon ducteur gedood en een conducteur gekwetst. LUXEMBURG. EEN MOTIE VAN VERTROUWEN IN DE REGEERING. De Kamer heeft met 24 tegen 22 stemmen gisteren hnar vertrouwen uitgesproken in het kabinet-Prucm. BELGIE. EEN BENOEMING INGETROKKEN. Twee maanden geleden heeft de Belgische regeering den koopman Serruys te Mersinn (Turkije) benoemd tot honorair consul Achteraf is gebleken, dot deze consul dezelfde, Serruys is, die in 1919 als Waohch activist bij verstek veroordeeld is tot 15 jaar dwangarbeid. De regeering heeft de benoeming ingetrokken. FRANKRIJK. HET AFTREDEN VAN MINISTER CLÉMENTEL. Enkele bizonderheden over dc oorzaak der crisis. De verschillende groepen van d'e meerder heid hebben gisteren afzonderlijk bcraadsloagd over don politieken toestand. Dc meerderheid .an de links-rod:cale groep sloot zich aan bij het oordeel van Louch&ir, die verklaarde geen heffing van het kaoi'.aaJ te kunnen aonvaardnn. In de sociaÜstisch-radicale groeD zette Har riot de omstandigheden uiteen, die tot Clé ment els aftreden geleid hebben, waarbij hii er coral op wees, dat de regiering in den Woensd&g gehouden kabinetsraad nog geen defini'icf beskuit genomen had over de maat regelen, die Clérrentcl Donderdag in den Se naat heeft aangekondigd. Tegenover een deel van de maatregelen, die Clémentel voorstond om tegemoet te komen de behoefte aan betaalmiddelen, had de re- geering verscheidene andere plannen overwo gen, 'waaromtrent de ministerraad vandaag een besluit zou hebben «renomen Oémentel had verzuimd een toespeling te maken op die te genwicht, dot nog vastgesteld woest worden. Vandaar dat Harriot tusschenbeide kwam om den zin van Gémentel's uitlotingen te corri- geeren. Clémentel meerde daarop, dat Harriot en hij het oneens waren en diende zijn ont slag in. Hèrriot zette vervolgens de beginselen uit een, die voor zullen zitten bij de uitwerking van de ontwerpen, die de regeering voorne mens is weldra bii de Kamer in te dienen cn die voornome^'k bestaan uit een soort van langdurige heff'ng op het kapitaal, welke vooral den verkregen riikdom zal treffen en den zich vormenden rijkdom zal ontzien. De ministerraad stelt de liinen der financieele politiek vost. Fen verklaring van Herriot in de Kamer. De ministerraad is gisteren, onder voorzit terschap fan Doumergue bijeengekomen. Te genwoordig was De Monzie, de nieuwe minis ter van financiën. Het kabinet heeft de groote lijnen vastgesteld van het plan tot herstel der financiën. De regeering schijnt thans, blijkens een officieel bericht, besloten af te zien van elke verhooging van het in omloop zijnde be taalmiddel, teneinde de schatkist de noodig-e middelen te verschaffen. Zij zou het parlement verzoeken een heffing op het kapitaal te leg gen, waarvan de betaling over 10 jaar kan ge- BECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.U5. elke regel meer 1.—. Sponsen - Zeemen - Dweilen - Meubelwas - Linoleum- was - Terpentijn - Borstelwerk - Verfwaren - Venster glas - Behangselpapieren Munten uit door edele toon, voorname stijl en Elastischen Speelaard Juwelier Uitgebreide keuze in Goud, Zilver en Nikkel. JONGEDAMES ALSOOK VOOR DAMES VAN HOOGERE LEEFTIJD, HESSEN WIJ THANS IN UITGEBREIDE KEUZE, IN PRIJZEN VAN 45,-- 27,50 13.75 f.25 KOMT U OVER TUIGEN, HET KOST NIETS, Langssit*. 16-18 - Amersfoort. schieden, ufzien van de voorgenomen nieuwe belastingmaatregelen. De definitieve besluiten der regeering zullen intusschen pas later vast gesteld worden. Inzake het gezantschap bij het Vaticaon heeft Dc Monzie zich voor zijn toetreding to* h?t kabinet verstaan met Herriot om een tus- •schenweg voor te stellen, door in Rome een zaakgelastigde te laten, -die meer in het bizon der de Elzas-Lothoringsche vraagstukken zou behandelen, maar wiens gezag tevens op elk gebied de Fronsche belangen nuttig zou kun nen dienen. In antwoord op een verzoek van den radi caal-socialist Dolimier, om te mogen intcrpcl- leercn over het ontsl van Clémentel heef! Herriot gistermiddag in d-3 Kamer gezegd, dal de wisseling van'minister van financiën gce- nerlei verandering brengt in de politiek der regeering tot herstel van den franc en dnt zij binnerkort een algemeen plan voor het finan cieel herstel zal indienen, waarvan zij een vlugge afdoening zal vragen. In afwachting daarvan weigert de regeering ontijdige inlich tingen te verschaffen, die aanleiding zouden kunnen geven tot commentaren, die niet in het belang zouden zijn van het algemeen belang Hij verzocht daarom de interpellatie tot zoo lang uit te stellen cn stelde hierop de kwestie van vertrouwen. N°dat Maginot verklaard had, dat de rrvn^erheid daarvoor zou stemmen, zon der dat dit als een votum van vertrouwen mocht worden uitgelegd, werd het voorstel met 539 tegen 26 stemmen aongcnom.cn. De benoeming van De Monzie. P a r ij s, 4 A p r i I. (V D.) De benoeming van De Monzie is heden in het staatsblad ge publiceerd. f Dc regeeringspers noemt de regeeringscrisis overwonnen en stelt vast, dat alle krachten van het linkschè cartel opnieuw georienteerd wor den. Het bemiddelingsvoorstel van De Monzie betreffende de vertegenwoordiging bij het Va- ticaan zal waarschijnlijk door den Senoat wor den aangenomen. Do oppositiebladen voorspellen echter den aanstaanden val van Herriot. De katholieke Echo de Paris is van meentgn, dat slechts 50 senatoren voor het voorstel tot kopitaalshcffing zullen stemmen cn hoogstens 25 voor de vermeerdering van den bankbil- jettenomloop. In politieke kringen verluidt, dat De Monzie den post van minister van financiën Ir .t aan vaard, om zich spoedig als opvolger van Her riot in de plaats te doen stellen. Men verwacht, dat Herriot zich tot 1 Mei zal kunnen handhsven. DE SCHULD AAN ENGELAND. Ambtenaren van de Fransche schatkist ver toeven te Londen om met dc Britsche schatkist overleg te plegen over verschillende punten, die voortvloeien uit het memorandum van Churchill aan de Fransche regeering inzake de regeling van de geallieerde schulden. Men ver wacht de volgende week een reeks van be sprekingen, waartoe gisteren een inleidend on derhoud is gehouden tusschen Fransche en Brit sche ambtenaren. ENOF.t A Mn EEN INCIDENT IN HET LAGERHUIS. Londen, 3 April. (H. N.) In het Lager huis heeft zich vandaag, een incident voorge daan, doordien lady Astor in een rede voor de aanneming van de kinderenwet, toen zij door den afgevaardigde van de arbeiderspartij Hay- doy werd g»ïnterumpeerd, een toespeling maakte, alsof zij mededeelingen kon doen, die een ongunstig licht op het karakter van dezen afgevaardigde zouden werpen. Lady Astor werd döor den speaker tot de orde geroepen. De zaak is hiermede echter niet uit, daar Hay- day aan lady Astor schriftelijk heeft gevraagd om haar verdachtmakingen onvoorwaardelijk in te trekken, door hij anders de zaak Maan dag in het Lagerhuis nogmaals ter sprake zal brengen. LLO/D GEORGE NAAR MADEIRA. Lloyd George, die pas ziek geweest is, zal tijdens het paaschreces een reisje maken naar Madeira Hij zal ongeveer veertien dagen weg blijven. FRENCH GAAT VOORUIT. Naar uit Londen wordt gemeld, blijft de ver betering in den toestand van maarschalk French aanhouden EEN „RINGL1JN". bonden, 3 'April (H. N.) Dc Engelscho luchtvaartmaatschappij zal dezen zomer nog cci ijn aan de bestaande toevoegen onder den naam van „ringlijn", welke een vi binding zal vo:men tusschen de verschillende Europcescho luchtlijnen Daardoor zal een verpirding tot staud worden gebrach, tusschen Londen—Am sterdam—Keulen en Parijs. De vliegtuigen zul- 'on dezen cirkel dagelijks in beid.; ichtingcn nljppgcn. Voor den afstond van 800 mijl zul'en rij 12 uu nocd'g hebben. Iedere morgen zul len wee vliegtuigen 'egen 8 uur uit Londen in tegenovergestelde richting vertrekken SPANJE. ERNSTIG ONGELUK BIJ MADRID. Een schooldak ingestort. B e r 1 ij n, 3 April. (V. D.) Door hot in storten van net dak der school in een dorp bij Madrid werden acht kinderen gedood en velen zwaar gewond. ITALIË. DE MINISTER VAN OORLOG GAAT HEEN. Rome, 3 April. (V D.) De Italiaanschc minister van oorlog is afgetreden. HONGARIJE. HFT RAPPORT VAN DEN COMMISSARIS- GENERAAL SMITH. Boedapest, 2 April. (V. 1) j Dc com- iui-saris-generaal van den Volkenbond, Smith, publiceert ,hef Februori-rapport, w i-.ruit blijkt. iiai aan werkelijke douans-ontvangsicn in het eerste kwa taal minder is ontvangen doj in den re oirilijd van November. Trots dit feit bedra den de douur.e-inkomsten belangrijk meer dan iic. snneeringsplan voorschrijft. Het conto van one inkomsten werd einde Febrac! met cen ba:ar.sactief van 552 miliard papierkronen af geslepen, wat in de edelvaluta omgerekend 7.800 000 goudkronen mcer is dun geraamd is. De net o-uitgayen, van de netto-inkomsten in .Maart afgetrokken, geeft eer* overschot van 126.000 goudkronx, trots het f"it, dat een voors' hot voor de staatsambtenaren vers'rekt js van 4 rr.ilioen goudkronen. De u-etoolvooi- raed van de National^ Bank is zoo toegeno- ïicu, dot de effectieve banknotenoirloop met 61,3% rrecekt is. De .oogstvoorui zichten zijn belangrijk beter geworden. ^TTSf AND. GROOTVORST C7RILLUS TE PARIJS. Berlijn, 3 April. (H. N. Dil.) Grootvorst Cyrillus is te Parijs aangekomen, waarheen hij alle Russische monarchistische organisaties wil overbrengen. JAPAN. UITBREIDING DER JAPANSCHE VLOOT. Een bericht uit Tokio houdt in, dat het Ja- pansche departement van marine den bouw aankondigt van 22 nieuwe oorlogschepen, w o. kruisers en torpedojagers. Het ministerie v<n ocrlog zal drie experts nuar Duitschland zen den, die een onderzoek naar de nieuwste wa pens zullen instellen. VEREENIGDE STATEN. DE VOORGENOMEN ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Het standpunt van Frankrijk. De Fransche Senaat heeft gisteren beraad slaagd ovei de begrooting van marine. Op voorstel van Chéron heeft de rapporteur de Kerguezec, de voorzitter van de commissie, toegestemd in een verdaging van de oigemee- ne beschouwingen tot het tijdstip, waarop de Senoat weer bijeenkomt. Tevens vei klaarde hij, dot Frankrijk alleen aan een nieuwe conference te Washington zal deelnemen als de ontwape ning ter zee voor allen gelijk zal zijn. De minister van marine aanvaardde het uit stel eveneens. Hij merkte op, dat de regecring de beperking van de vloot s'.echts onder het oog zal zien, gedachtig aan de landsverdedi- king. Frankcijk koestert tegen niemand aanval lende 'bc-doeüngen, maar blijft vast besloten zelf voor de verdediging te zorgen. Ontwape ning moet gelijktijdig voor al'e volken onder het oog worden gezien. Het is onmogelijk de vloof I°s te maken van de bewapening te land en ter lucht Frankrijk mag de zekerheid van zijn verbindingen met zijn koloniën niet ver- waarloozen. ZUiD-AFRIKA. DE OPSTAND IN ZUID-WEST-APRIKA. In de volksvertegenwoordiging heeft Hertzog gisteren verklaard, dat de Rchoboths van den beginne of ccn tartende houding hebben uan- genomon. Zij hebben nnn den Volkenbond een verzoekschrift gezonden niet om herstel van grieven, maar met den cisch van onafhankelijk heid cn gebiedsuitbreiding. De betrokken com missie heeft hierop reeds ongunstig geadviseerd. Hertzog voegde hieraan toe, dat de bestuurder van Zuid-West aangeboden had bcpaoldo boer derijen voor dc Rchoboths aan te koopen. VERSPREIDE BERICHTEN. ZOMERTIJD IN BELGIË ON FRANKRIJK. De zomertijd in België cn Fronrijk begint he denmiddag to 12 uur. EÉN DER RIJKSTE VROUWEN OVERLEDEN. N e w - 7 o r k2 April. (V. D.) Eén der rijkste vrouwen van Amerika, mevrouw Hen- rictte M. King, eigenaresse van de grootste farm van dc wereld, is gisteren op 93-jarigen leeftijd te Kingsville in Texas overleden. Haar landgoed, liggende aan de golf van Mexico, beslaat een oppervlakte van 1,280,000 acres. EEN WONDERMENSCH. Dr. Nafferl heeft op den Wccnschen Genees kundigen Kring «en patiënt gedemonstreerd, die een zx:cr bijzonder vermogen had om bijna al zijn spieren, zoowel de bewust als de onbe wust geïnnerveerde, afzonderlijk of gecombi neerd onn te spannen. Zoo kon de man op commando zijn pupillen wijder of nauwer 'ri ten worden, allo mogelijke schcele bewegingen met zijn oogen, ieder afzonderlijk of gecombi neerd, maken, zijn strottenhoofd op cn neer bewegen,zonder zijn tong te bewegen, geïso leerde samenstekking cn verslapping von bi ceps en tricepsspier, zijdelingschc rugg'egraats- verkromming tot stand brengen, den rndiaiis- pols doen verdwijnen door met dc spier, die onder het sleutelbeen zit, de artcria subclavia samen te drukken tusschen sleutelbeen cn eer ste rib enz. Ook kon hij op commando zijn hort langzamer of sneller loten kloppen cn Jcippevr] krijgen (functie von de spiertjes, die de horen recht overeind zetten) enz. Met top punt dc apotheose van de demonsti n tie was, dat hij met de rechter helft van zijn ge zicht lachte en met dc andere helft boos of verdrietig keek Een deel van deze demons ru- tie wus minder ongelooflijk dan men zoo op pervlakkig denken zou. Want dc spierkunste- nnor bleek zijn onbewust geïnnerveerde Spieren ook via het onderbewustzijn te inncrvceren, door non koude te denken (kipp'evel) of aan heftige pijn (verlangzaming hnrlswerking) enz. Vele juren geleden had prof. Zuckerhondj hem reeds onderzocht. Zijn vermogen in deze rich ting was niet door oefening ontstaan en in den loop der jaren onveranderd gebleven. ZEEROOVERS IN ACTIE. Montreal, 4 April (V. D.) Zeeroovers hebben een aanval gedaan op de schoener Falsino ter hoogte van de Jersey-Kust. Zij ver meesterden de bemanning cn voeren met de schoener naar het Zuiden en landden te Hali fax. Tweede Kamer. In de zitting van Vrijdag was ingekomen een voorstel van S. D. A. P.-Kamerleden, dat een initiatief-compromisvoorstd inzake den zo mertijd bevat. Aan de orde is een wijziging van dc kieswet provinciale wet en gemeentewet, o.a. strekkende tot afschaffing von poenale sancties inzake dc stemplicht. De heeren Wintermans cn Oud verde digen amendementen om de poenale sancties in een of and ro vorm te behouden, doch te vens het uitoefenen van de stemplicht op een of andere wijze. De heer Vliegen dient een amendement in om d'; stemolicht te doen vervallen. De heer B e ir m e r, hoewel principieel tegen ftemplioh'., stelt voor de amendementen te be schouwen nis ontoelaatbaar, daar ze buiten het kader vallen. Het vo4rstel~B e u m e r wordt verworpen bij zitten en Vpstaan. De heeren Sasse van 7sselt, Snocck Henkemans cn Staalman spreken zich uit voor het behoud van de stemplicht. De heer Visser acht blanco stemmen si mulatie. De heer Kersten wcnscht geen omzetting van de ^zedelijke plicht in een wettelijke. De hëer Beumer, die altijd tegen stem plicht i^ geweest, ziet geen reden om zijn hou- dir^T te wijzigen. De Tieer Rutgers ontkent dat de stem plicht een voorwaarde is geweest tot het tot standikomen van algemeen kiesrecht cn even redige vertegenwoordiging. No de pauze werd besloten, dat de Kamer op 21 April weer bijeen zal komen, om onmiddel lijk: daarna in de af deelingen tc gaan en op 28 vApril met de openbare böhandeling aan te van een von verschillende wetsontwerpen. Het wetsontwerp tot wijziging van de pen sioenwet van 1922 wordt aangenomen met 57 tegien 20 stemmen (die van dc soc.-dem., vrijz.- dem. cn yan de heeren v. Ravesteyn, Kersten en Bulten). D? motie-van Ravesteyn betreffende het te- nietdoening van de jongste loonsverlaging in de rr inindustrie wordt verworpen met 63 tegen 14 stemmen (soc. dem. en communisten). Voortgezet wordt de behandeling van de wij ziging der kieswet. Minister R u y s bestrijdt het amendement- Westermans. Het amendemervt-O u d zou ver vol ging sar-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1