DeGeschiedenis ■Kalief Ooievaar Gebr. buitenland. BIOSCOOP AMICITIA "feuilleton" Ge Kluizenaar van Far-End. Voorjaarshoeden en Confectie ABONNEMENTSPRIJS 3 ,7" Amtn' „DE EEMLANDER" PRUS DER ADVERTENTIE met Inbegrip van een Eerste Kinder-Bioscoop-middag van het Amersfoortsch Dagblad Fa. H. W. TEN MOVE Langestraat 23 - A. VAM DE WEG - Amersfoort Hoofdvert. L. Klein Utrechtschestraat A. H. VAN NIEUWKERK, 23e Jaargang No. 237 loort 2.10, idem lrsnco per port f 1per- weck (met gratis verzekering tegen omgclttkkca) f 0.l7b, afzonderlijke nummers 1 cj05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD 0J9ECTEUR*UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M®. 47910. TEI.INT.8tS. Dinsdag 7 April 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbie* dingen en Licidadigheids-adveitentiSn voor de helft der prfls. Voor bandcl cn bedrijf bestaan «er Voordcciige bepalingen voor het adverteeren. Hene circulaire, bevattende de v ooiwaar den. wordt op aanvraag toegezonden. k: v ■.'V DUITSCHLAND. DE VERKIEZING*VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Hörsing steekt Morx een pluim op den hoed. Ter gelegenheid van een manifesatie van do Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold te Berlijn drong de opperpresident van de provincie Saksen, Hörsing, aan op krachtige ondersteuning van de presidentschapscondidatuur van Marx, waar bij hij verklaarde, dat de socialisten voor Marx zouden strijden, omdat hij te Londen bewezen heeft een verstandig politicus te zijn, ^die toen voor Duitschland alles wist te verkrijgen, wat maar eenigszins mogelijk was. Het centrum beveelt Marx aan. Het centrum heeft gisterenavond zijn aanbe veling van de Candidatuur-Marx gepubliceerd. Deze zegt, dat Marx als een „volkscandidaat" moet worden beschouwd. Hij wil verwezenlij ken, wat het volk wenschteen land vrij van elke klasse-overheersching, samenwerking van alle Hurgers, ontwikkeling van de nationale krachten, een gezond economisch leven, ge grondvest op de gelijkheid van alle burgers en den vrede onder de volkeren. Marx heeft den diepsten eerbied voor het verleden van zijn land, maar hij aanvaardt het verworvene van den nieuwen tijd ten volle. Hij acht het een plicht des lands de grondwet te beschermen. Hij wil in de internationale verhoudingen een atmosfeer van wederzijdsch vertrouwen schep pen. Zoowel zijn binnenlandsche, als zijn bui- tenlnndsche politiek zijn met succes bekroond. Steeds heeft hij gestreden voor de Duitsche cultuur. Marx is* een man van het volk. Hij behoort aan het volk, dat hij steeds getrouw is gebleven. Hindenburg toch candidaat van rechts B e r l ij n, 7 April. (V. D.) Uit nationalisti sche bron verluidt, dat maarschalk Hinden burg zich toch nog bereid zou hebben ver klaard terug te komen op zijn weigering de candidatuur voor het rijkspresidentschap te aanvaarden. Hij zou volgens deze berichten be reid zijn zich candidaat te laten stellen door het rechtsche blok. Dit besluit van Hindenburg zou een gevolg zijn van een bezoek, dat een lid van de Beier- sche volkspartij aan hem zou hebben gebracht. Hindenburg zou gezegd hebben, dot, wan neer het vaderland dit offer von hem vraagt, hij dit offer'zou brengen. De b'Slissing is thans bij Stresemann, doch er bestaat weinig kans, dat deze genoegen zal nemen met een Candida tuur-Hindenburg. Over een opnieuw candidoat-stellen van Jarres is nog steeds geen beslissing verkregen. ONTSLAG VAN MIJNWERKERS. De directie der mijn Vereinigte Schürbnnk und Chariottenburg heeft blijkens een bericht uit Essen, met de arbeiders besprekingen ge voerd over de stopzetting van het bedrijf, waardoor 600 man werkloos zouden worden, of de eventueele invoering van den negenuren dag, in welk geval de zaak zonder verlies zou kunnen worden voortgezet. Dit voorstel werd verworpen, zoodat op I Mei de onderneming wordt gesloten. HET CONFLICT IN DE METAALINDUSTRIE, B e r 1 ij n, 6 April. (H. N. Drl.) Tengevol ge van een staking der Berlijnsche kopersla gers zijn een aantal locomotief-fabrieken ge sloten. Tot nu toe staken 7000 man. Van de zijde der metaalindustrieelen wordt vernomen, dat zes groote firma's met in het geheel 7800 arbeiders het werk moeten stil leggen. Overigens hebben de arbeiders een beroep gedaan op arbitrage. DE RAMP OP DE WESER. Berlijn, 6 April. (V. D.) Naar officieel wordt medegedeeld, zijn van de 80 slachtoffers van de ramp op de Boven-Weser thans reeds 37 lijken geborgen. BELG1E. DE VERKIEZINGEN. De vermoedelijke samenstelling der Kamer. Uit Brussel wordt d.d. 6 April aan de Tel. gemeld: De nieuw gekozen Kamer zal vermoedelijk bestaan uit 82 katholieken, 76 socialisten, 25 liberalen, 3 leden van de Frontpartij en I com munist. De ontbonden Kamer bestond uit 80 katho lieken, 68 socialisten, 4 leden van de Frontpar tij, 33 liberalen en een oud-strijder. De nieuwe Kamer zal zijn samengesteld uit 187 leden en derhalve een zetel meer bevatten don de oude Kamer, hetgeen een gevolg is van de inlijving van de kontons Eupen en Molmédy bij het ar rondissement Vervïers. Thans staat wel vast, dat de liberale minister van justitie, Masson, te Bergen niet herkozen is. De Frontpartif-candidoot, van Severden, heeft te Roesseloere de vlag moeten strijken voor een candidaat van de liist van den katholieken oud-minister Van do Vijvere. Te Dinant winnen de liberalen een zetel, doch zij verliezen er een te Bergen, Mechelen, No men, Ostende, Tongeren, Doornik, Thuin, Leu ven en Antwerpen. De minister voor de Nationale verdediging, Forthomme, is herkozen te Verviers. In de provincie Limburg zijn slechts katho lieken gekozen. FRANKRIJK. DE DREIGENDE POLITIEKE CRISIS. De Monzie's financieelc voorstellen. In den kabinetsraad heeft gisteren De Monzie, de nieuwe minister van financiën, een uiteen zetting gegeven van de wet, die moet dienen om <3en financieelen toestond en de positie von de schatkist te verbeteren. Voorgesteld wordt in de eerste plaats de Bonque de France te machtigen tot uitgifte van 4 milliard frank nieuwe biljetten. Tegenover de verhooging ven de limiet van de biljettenuitgifte tot 45 mil liard frank overweegt de minister een buiten gewone vrijwillige kapitoolsheffing. Het bedro-g der heffing zou in principe worden vastgesteld op 10 pet. van het kapitaal. Deze bijdrage zou 4 pet. rente geven. Alle schatkistwoorden zou den in betaling worden aangenomen tot den beurskoers, tegen een kleine vergoeding. Do opbrengst van die buitengewone heffing zou gestort worden in een fonds voor de aflossing van schuld. De minister zou slechts, als het niet anders kon en wonneer het ontwerp niet zou worden aangenomen een gedwongen kapitoolsheffing invoeren. Naar verluidt, zal hij vandaag al do Kamer verzoeken deze ontwerpen te bespre ken, waarbij hij de kwestie van vertrouwen zou stellen. Des avonds heeft de kabinetsraad de bespre king voortgezet van de ontwerpen die vooi be reid zijn door den minister van financiën. Enkele ministers hebben tegenover journalis ten verklaard, dat zij het eens waren geworden over de beginselen van het programma voor het financieele herstel en dat er nog slechts enkele kleine détails moesten worden uitge werkt. Na afloop van den raad heeft Herriot het secrctarioat van de gouchc dumoci^tiqüe radicale en radical-sccioliste en het secretariaat van de commissie van bestuur van de radicale en sociaJistisch-radicole groepen in de Kamer bijeengeroepen om hen op de hoogte te stellen van het financieele programma. Die drie groe pen vormen de spil van de meerderheid in Senaat en Kamer. Om kwart voor 9 kwam De Monzie uit den kabinetsraad. Hij verklaarde tot journalisten, dat zijn plan klaar was en dat hij de groote lij nen -daarvan vandaag zou meedeelen, na af loop van den "ministerraad, waarin Doumergue het ontwerp zal teekenen. Na afloop vn den kabinetsraad heeft minister Francois Albert verklaard, dot men algemeen De Monzie's plannen tot herstel van den finan cieelen toestand heeft goedgekeurd. Deze om helzen inderdaad een vrijwillige bijdrage» waarvan alleen de rente, die tusschen 3y2 en 4 percent zal bedragen, nog niet is vastgesteld. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05. elke regel meer 1— op Maandag 13 April (2e Paaschdag) 's Middags 2 uur in de Als Hoofdnummer: naar het Sprookje van Wilhelm Hauff Verder uitgebreid en speciaal voor kinderen geschikt BIJPROGRAMMA Toegangskaarten f 0.40 (Begeleiders f 0.60) rechten inbegrepen, verkrijgbaar aan het Bureau van het Amersfoortsch Dagblad, Arnhemschepoortwa!2A en Maandagmiddag aan de zaal. Hebt U reeds de foto's in het Sigaren-magazijn Varkensmarkt heek Langestraat, gezien?? r*jV* Sponsen - Zeemen - Dweilen - Meubeiwas - Linoleum- was - Terpenfijn - Borstelwerk - Verfwaren - Venster glas - Behangselpapieren Munten uit door edeie toon, voorname stijl en Elastischen Speelaard ALDEGONDESTR. 107. TEL. 543. Seëedigd Makelaar Taxateur. Belait zich met de uitvoering van Publieke veilingen. Zooals steeds is ook nu de sorteering zeer groot en daarom noodigen wij U ter bezichtiging daarvan uit, zonder eenige verplichting Uwerzijds ra „L'HBRONDELLE" e* 16-18 Langestr. - Amersfoort. DE HERVORMING VAN HET LEGER. Generaal Noliet heeft Doumergue een wets ontwerp ter teekening aangeboden tot alge- mecne reorganisatie van het leger, dat hij van daag bij de Kamer zal indienen. Noliet is van mecning, dat de militaire mobilisatie gelijken tred behoort te houden met de industrieele en economische mobilisatie. Hij voegde eraan toe, dat men zijn kracht moet zoeken in de or ganisaties van de reserves. Daarvoor is dege lijke opleiding, een sterk kader en een snelle mobilisatie noodig. De opleiding zal worden gegeven bij de legerkorpsen, die instructie eenheden cn monoeuvres-eenheden zullen bevatten, waar de manschappen wor den afgericht. De centra voor de mo bilisatie, die met inzicht zullen worden ver deeld over het grondgebied, zullen de grootst mogelijke snelheid aan ^de mobilisatie geven. De reservisten zullen worden opgeroepen niet bij lichtingen, maar bij eenheid van hun wapen voor perioden, die uitsluitend gewijd zijn non octicve manoeuvres. Een dergelijke organisatie zal dan in staat stellen den actie ven dienst to bekorten. ZWITSERLAND. iET SPOORWEGONGELUK BIJ BELLINZONA. Do schadevergoeding aan do familie Hclffcrich. Do directio der ZwitseTScho bondsspoorwe- gen is mot de erfgenamen von den bij het spoorwegongeluk van Bellinzona omgekomen Duitschen oud-minister Hclffcrich overeengeko men, dot zij een schadevergoeding van 250.000 frs. zol betalen. ENCF.L AND- TIJDELIJK OPPERBEVELHEBBER VAN INDIË. Londen, 6 April. (H. N. Draadloos). De koning heeft de benoeming van generaal Sir Claude William Jacob van het Britsch-In- dische leger tot opperbevelhebber in Britsch* Indue cn tot lid van den uitvoerenden raad goedgekeurd, totdot veldmaarschalk sir Wil liam Birdwood (de nicuw-benoemde opvolger van wijlen lord Rawlinson) in Indië zal zijn aangekomen. DE VERHOUDrNG TOT RUSLAND. Londen, 6 April. (H. N.) Noor de Daily Moil verneemt, heeft de sovjet-regeering nieu we informeels stappen gedaan om de volle dige erkenning von sovjet-Rusland door Enge land te verzekeren. De Engelsche regeering moet in verbond met de jongste zwenking in do politiek van sovjet-Rusland haar bereidwillig heid hebben te kennen gegeven om dc kwestie welwillend te overwegen. Verder tracht sovjet- Rusland in Engeland een leening te verkrijgen. De regeering heeft loten weten, dot zij doorn tegen geen bezwaar zol maken, doch dot er van een regeeringswoarborg geen sproke kan zijn. IERLAND DE VERKIEZING IN ULSTER. De uitslag von de olgemeene verkiezingen in Ulster is: unionisten 32, nationalisten TO, on afhankelijke unionisten 4 en de verdere partijen 6 zetels. De regeeringspartij verliest 8 zetels. ITALIË. CADORNA MINISTER VAN NATIONALE VERDEDIGING B e r l ij n, 6 April. (H. N.) Volgens de Trl- buna moet de regcering er oan denken gene raal Cadorna dc leiding van het nieuw op te richten ministerie voor do nationale verdedi ging op te drogen, waarin do thans bestaande ministeries van oorlog, marine en het luchtwe zen verccnigd zullen worden. TSJECHO-SLOWAKtJE. RELLETJE TE PR AA*". Na een communistische vergadering, waaraan 700 personen hadden deelgenomen, trachtten dezen, ondanks het verbod von de politie, een optocht te houden. De politie trachtte de be- toogers den toegang tot de binnenstad te ont zeggen, waarop deze met steenen begonnen te gooien. De politie dreeg daarop de betoogers met do blanke sabel uiteen. Aon beide zijden vielen gewonden. Elf betoogers zijn nongehoui den wegens geweldpleging. DE STAKING IN MORAVIË. 4 Naar uit Ostrau wordt gemeld, is in de me- toalfabrieken en de chemische fabrieken do arbeid gisteren volledig hervat. ZUID-SLAVIE. DE DINAR EENHEIDSMUNT. Belgrado, 6 Maart. (H. N.) De Staats courant publiceert een verordening, volgens welke de dinar voortaan alleen als eenheids munt toegelaten zal zijn. Wie andere gelds waarden voor het bekend maken van prijzen gebruikt, zal worden gestraft, terwijl vereeni- gingen, die de contributie in kronen vaststel len, terstond zullen worden ontbonden. Spreek over u zclven slechts zelden cn don nog met gTootc omzichtigheid. BACON. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 81 Voorzichtig gingen de beide mannen vooruit, de vrouwen volgden hen zenuwachtig; toen het licht van Garth's lantaarn in de hall viel, klonk een kreet van teleurstelling. De heele trap was verdraaid en uit zijn voe gen gerukt, en leunde als een dronkeman te gen den muur; het leek een primitief teeke- ningetje, waarvan de perspectief verkeerd ge- teek end is. „Het is niet vefligl" riep Selwyn uit. lfJo kunt niet naar boven gaan. We zullen moeten wachten tot er hulp komt." „Ik ga naar boven dadelijk", zei Garth rustig. „Maar het is niet veilig, man 1 Die trap pen dragen je niet meer I' „Ze zullen toch moeten", zei Garth lakoniek. „De bovenverdieping kan iedere minuut in storten. Die zou als een kaartenhuis in elkaar vallen wanneer een tweede bom zoo dichtbij kwam, dat wij den schok konden voelen. En Durward zou evenveel kans hebben te ontko men als een muis in de val." De kleine groep zweeg angstig, toen hij deze Woorden gesproken had. Het hachelijke van Tim's positie drong plotseling tot aller door en ieder begreep, hoe gevaarlijk het zou zijn hem te hulp te komen. Sara stond vlak naast Garth. „Moet je werkelijk naar boven gaan. Garth vroeg zij. „Zou het niet veilig meer zijn totdat er hulp komt?" „Tim is niet veilig, geen vijf minuten meer. De vloer kan het houden' of kon het niet houden Ik moet gaan, liefste." Zij nam zijn hand en hield die een oogen- blik tegen haar wang. Toen fluisterde ze „Ga, lieveling. Ga gauw. En o God behoe de je I" Weg was hij, behoedzaam eiken stap neer zettend, zoo licht als een kat, zoodat de ver wrongen trap nauwelijks kraakte onder zijn snellen, lichten stap. Een maal klonk er een plotseling geraas van vallende stukken pleister en kalk, en Sara, die met gesloten oogen en doodsbleek, strak gelaat tegen den post van een deur leunde, sid derde geluidloos. Weldra* was hij verdwenen achter de krom ming van de trap en zij, die hem nakeken kon den nog slechts het dansende schijnsel van de lantaarn zien, dat hooger en hooger klom. Toen na een eindeloozen tijd scheen het klonk het geluid van stemmen... hij had Tim-gevonden een pauze... toen weer even gepraat en het woord „klaar?" drong door tot de luisterende ooren beneden. Zonder dat zij het zich bewust was, had Sara de handen samengewrongende nagels drongen in het vleesch van haar handpalmen. Maar zij voelde geen pijn. Haar heele wezen scheen geconcentreerd op het ééne zintuig ge hoor, terwijl zij daar stond te wachten bij het schijnsel van de kaars, luisterend naar het min ste geluid, elk kraken van e«n plank, elk vallen van kalk, dot een voorbode kon zijn van gevaar. Een eeuwigheid scheen het te duren eer Garth weer verscheen boven de laatste kromming van de trap. Tim lag dwars over zijn schouder, het ge kwetste been hing stijf naar beneden en in zijn hand hield hij de lantaarn; terwijl Garth's ï>ei- de armen hem ondersteunden. Sara's oogen waren nu wijd open en voort durend gericht op den man, dien zij liefhad, zooals hij, met zijn last, met oneindige voor zichtigheid begon de laotste reeks van treden af te dalen Er rustte nu 'n dubbel gewicht op de ont wrichte balken en planken de zwaarte van twee mannen op de plek waar zoo even één met lichte stappen, nauwelijks den grond ra kend, had geklómmenen het scheen Sara alsof de heele trap trilde. In doodsangst keek zij, hoe Garth langzaam maar zeker verder ging. Zij had het gevoel, dat zij hem toe moest schreeuwen haast je haast je I Maar zij verbeet zich om hem niet te ver schrikken; iedere spier van haar lichaam stond strak door de inspanning om te zwijgen. Nog zeven treden I Zes I Sara's lippen bewogen zich geluidloos. 'Ze fluisterde steeds weer „God I God I God 1 Laat hem behouden blijven I.Gij kunt het doen I Laat hem niet vallen I Vijfl Nog maar vijf treden I „Houd detrappen... f GodI Laat ze niet in storten L. Laat ze niet..,." Weer klonk het dreunende geluid van een ontploffing. Ergens anders was een tweede bom uit de helscbe duisternis gevallen en bijna ge lijktijdig, klonk een waarschuwend gedreun bo ven het huis als het dreigende grommen van een wild dier, dat plotseling losgelaten is. Bij het eerste begin van dat geluid, dat on middellijk gevaar aankondigde, nam Garth een sprong. Tim stevig met de armen vastgrijpend, sprong hij van de krakende trap af en liet zich met een plop vallen, zoodat hij voorover op den grond neerkwam met den last van het hulpelooze lichaam boven op zich. En juist toen hij den grond bereikte, stort te de bovenverdieping van het huis met een daverend lawaai, dat het overige gedeelte deed schokken, naar beneden temidden van een lawine van steenen, kalk, pleister en dakpannen/ terwijl de trap waarop hij gestaan had, met hevig gekraak naar beneden kwam cn de hal vulde met een wolk van stof en puin. Tastend trachtten degenen, die het aange zien hadden, hun weg te vinden, door het dwarrelende stof naar do donkere massa al wat er te zien was van Trenth en zijn last die daar lag onderaan wat eenmaal de trap was geweest. De stilte, die volgde, was voor Sara een oneindigheid van nnmelooze vrees. Toen „Alles in orde", bracht Trenth er met moeite uit, hoestend en proestend van al het stof en de kalk, die hij ingeademd had. Op hetzelfde oogenblik straalde een breede lichtbundel vanuit de open deur door de duis ternis. Daarachter kon Sara bleeke gezichten onderscheiden, die angstig naar binnen tuur den Andrey en Miles en achter hen do ken hoofden en schouders op van anderen, die naar db plaats des onheils waren komen toesnellen. Toen klonk Herrick's stem luid, in angstige spanning„Zijn jullie allemaal nog levend?" En toen het geruststellende antwoord de kleine groep op den drempel bereikte, ging er een zucht van verlichting op, die overging in een luid gejubel, toen het nieuws doordrong tot de menigte, die zich op den weg had verza* meld. In een ongelooflijk korten tijd, zoo scheen het Sara, was zij gemakkelijk geinstalleerd achterin Gnrth's auto, tusschen hem zelf en Molly in. Judson met Jan© naast zich, zat aan het stuur en weldra reden zij snel naar Green- acres, waar het daklooze huishouden op aan dringen van Andrey zijn intrek moest ncmeru De overigen volgden in de auto van Herrick. Het was een avontuurlijken nacht geweest, maar eindelijk was alles voorbij. En Jane Crab merkte met volle overtuiging op „De dokter God zegene hem I was nooit bestemd om door een van die Hunnen gedood te worden, dus hadden ze zich even goed de moeite kunnen sparen het te probec- rei\, don hadden we allemaal rustig in ons bed kunnen slapen I" HOOFDSTUK XXXVII De afrekening. Elisabeth kwam alngzaam uit de kamer, waar haar zoon log. Sara had haar geschreven den avond van den bomaanslag en den volgenden dog, laat in den middag, was zij op Greenacres aangekomen, waar Andrey haar dodelijk naar boven op Tim's kamer had gebracht en moeder en zoon alleen had geloten. En nu zij de deur van zijn kdmer achter zich had gesloten, leunde zij hulpeloos tegen den muur en een fluisterend© angstkreet kwam hoor van de lippen. Maurice IMaurice heeft hem geredl Groote God. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1