TAFELZILVER Onze Kinderbioscoop Een feest voer Uwe kinderen Keep! tijdig plaalskaarien Alio kinderen zijn welkom, R jiiEiöïiiii met inbegrip van er Gebr. PERZINA WILLEM ilElilü „DE EEMLANDER" BUITENLAND. L. - Utreehtschestraat Voorjaarshoeden en Confectie Lansestraat 43 - Telefoon 852 23e Jaargang No. 238 ABOHKEMEKTSPRUS m"?d" T* Woensdag 8 April 1925 EERSTE BLAD. Piano's Vleugels van Hofleverancier van H.M. de Koningin. BINNENLAND. ioort 2-10, idem lxaoco per po«! 1per week (met gratis verreken ng ie.gen ongelukksa) f 0.17* afzonderlijke nummers AMERSFOORTSOH DAGBLAD BUREAU* DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arNHEMSCHE POORTWAL 2A. fOSTAEKENINQ M*. 47910. TEL INT. SI*. bcwijsnumraer, elke regel meer 0.25, dienstaanbv dingen en Licidadigheids-adve.tentiSn voor de hei der prijs Voor handel cn bedrijf botaan zet tooi deel ige bepalinr.cn toot het advericctcn hec circulaire, bcTaltcnde de vootwaaidca wordt aanvraag toegezonden. VOT TMDDIlin ABESSINIË EN DE VOLKENBOND. B e r 1 ij n, 7 April. (H. N.) De regeering van Abessinië heeft aan het secretariaat van den Volkenbond meegedeeld, dat zij deel zal nemen aan de internationale conferentie over oen handel in wapenen, die te Genève bijeen zal komen. DtJïT SCHL A ND DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Nog steeds dc kwestie der enn- (H da t u ur-Ja rr c s. Het Duitsch-nationaJe partijbestuur en de vertegenwoordigers der „Landesverbande" heb ben gisterencohtend in een gemeenschappelijke vergadering besloten de presidents-cardidatuur van Hindenburg te bevorderen. Een afvaardi ging heeft zich naar het hoofdbureau der Duit- sche volkspartij begeven, om van dit besluit kennis te geven. Daarentegen wordt nader gemeld, dat, rin geval Hindenburg bij zijn weigering zou vol harden, de Duitsch-nationale partij rich voor dr. Jarres zou verklaren. Naar het persbureau van de vereeniging van Duitsche dagbladuitgevers uit porlemer.tskrin- gen inmiddels verneemt, heeft Hindenburg thans definitief geweigerd een Candida tuur te aanvaarden voor het rijkspresidentschop. Het persbureau verneemt voorts, dat de Duitsche Volkspartij zich ook niet zou hebben aangesloten bij het besluit van het Duitsoh- nationale partijbestuur cm de candidatuur van Hindenburg te steunen. Het landelijk bestuur van de Bciersche Volks partij heeft den leden der partij in eerste in stantie aanbevolen d~ candidatuur-Hindenburg te steunen. Mocht echter deze candidatuur, zooals thans geschied is, niet doorgaan, don worden de kiezers voor de rijkspresidents-ver- kiezing vrijgelaten. Het Volksblok. B e r 1 ij n, 7 April (V.D.) De partijen, die de candidatuur-Marx steunen, hebben zich tot een volksblok aanéén gesloten tot het voeren van •gitptie en een bizonder bureau ingericht. DE LANDDAGVERKIEZINGEN IN OLDEN BURG. De regeering van O'denburg besloot dc Lanodagverkiezingen op 25 Mei te doen hou den, ondanks het feit, dat de linksche partijen zich tot het Staatsgerechtshof hebben gewend om de ontbinding van den Landdag als met de grondwet in strijd te verklaren. HET MAAGDENBURGSCHE BELEEDIGINGSPROCES. De Landdagfractie van de Deutsche Völki- 3che Freiheitspartei had een rekest gericht tot den Pruisischen minister van binnenlandsche zaken, waarin werd verklaard, dat er aanlei ding bestaat Scheidemann te verdenken van het afleggen van valsche verklaringen in het eerste proces-Rothardt. De fractie eischte daarom, dat ter opheldering van het gebeurde, een discipli- pair onderzoek tegen Scheidemann zou worden ingesteld. Hierop heeft men het antwoord ont vangen, dat de minister, aangezien hij nog niet ■ie beschikking kan krijgen over de processtuk ken, thans niet in de gelegenheid is te dezer zake een onderzoek in te stellen DE RAMP OP DE WEZER. Uit Hannover wordt bericht, dat opnieuw rijf lijken van de bij Veldheim in den Wezer jrerdrenken soldaten zijn geborgen. In het ge heel zijn thans 49 lijken gevonden. HET ONGELUK IN DE MATTHIAS STINNES. Volgers officieélc opgaven is het aantal doo- den bij het ongeluk in de mijn Matthias Stin- nes tot twaalf gestegen. Nog twee h drie zwaar gewonden verkeeren in levensgevaar. SCHEEPSBRAND. B e r 1 ij n, 7 April (V.D.) Op dc Deutsche Werft te Hamburg is aan boord van een op sta pel staan groot motorschip van 20.0C0 ton brand uitgebroken, waardoor ontzaglijke scha de weid aangericht Het blusc'.ungswerk heefi langen tijd in beslag genomen. BELG IE. DE VERKIEZINGEN. Meer of minder officieus woidt gemeld, dat volgens de laatste berichten de katholieken 73, de socialisten 77, de liberalen 24, de frontpartij 5, de communisten 2 en de Dacr.sis en I zetel krijgen. Forthomme, de liberale minister van lands verdediging, die zitting had vcor Verviers, is niet herkozen. Inmiddels meldt de Brüsselsche correspcn- dant der N. R. C, dat volgens de allerlaatste, doch nog steeds niet definitieve gegevens, he dennacht om 1 uur, de socialisten 79 zetels cr. de katholieken slechts 73, de liberalen 22, de Frontpartij met bondgenooien 6 en de commu nisten 2 zetels hebben verworven. FRANKRIJK. DE DRINGENDE POLITIEKE CRISIS. De inhoud dor voorstellen van de Mcnzic. De ministerraad heeft gisteren het plan-De Monzie goedgekeurd. No de bijeenkomst dee'de do Monzie aan de journalisten mee, dat hij de onmiddellijke behandeling zal vragen, maar na dat het voorstel eerst naar de commissie van financiën is verzonden. Het eerste deel van zijn plan brengt den omloop van bankbiljetten van 41 op 45 milliard en het bedrog van de voor schotten van de Banque de France aan den staat van 22 op 26 milliard, welke verhoogin gen alleen ten doel hebben den feitelijken toe stand te regulariseeren, dien de regeering en de minister zoo niet langer willen laten voort duren. De vier andere deelen ste'Jen den aard, de werking en de voorwaarden van de vrijwil lige lecning vast, welks karakter een maximum van vrijheid met een minimum van dwong vormt. Alle natuurlijke en rechtspersonen zon der een ige beperking krijgen een uitnoodiging voor een buitengewone, gecontroleerde in schrijving tegen een rente van 3 pCt., order worpen aan de rechten op roerende stukken, die pori worden uitgeven. Het ontwerp voor ziet de ruimste tegemoetkomingen, woarondei zelfs wissels begrepen zijn met een omlooptijd van ten hoogste een jaar, voorzien van drie handteekeningen cn geadviseerd door de Bonque de France. Alle natuurlijke personen, de onder worpen zijn aan de inkomstenbelasting cn niet voor tenminste 10 percent ven het bedrag van hun bezit hebben ingeschreven, worden onder worpen aan een buitengewone heffing tot dat deel van de 10 percent, woarvoor ze niet vrij willig hebben ingeschreven Hun bezittingen zul len onderworpen worden aan een gedwongen schatting, waarbij voor elke categorie belast bare inkomsten een afzonderlijke coefficient zal gelden. De betaling zal geschieden bij 5 per cent, verdeeld over drie maanden. Er zal geen enkele vrijstelling worden verleend," behalvo voor inkomsten uit arbeid verkregen. Elke be lastingplichtige, die geen genoegen neamt met de gedwongen schatting, kan in de plaats hier van een schatting verkrijgen volgens de rege len, voor de verklaringen van successie geiden- de. Het laatste deel van de voorstellen schrijft voor, dat de zuivere opbrengst van de inschrij ving gebruikt moet worden voor amortisatie van de openbare schuld. Dc memorie van toelichting. De memorie van toelichting tot het financiee- le ontwerp geeft den wil der rcgecrir.g te ken nen om dc verrichtingen te regulariseeren van de Banque de France, die er toe gebracht is voorschotten te verleenen, die niet verleend hadden kunnen worden binnen de wettige gren zen van de veroorloofde emissie. Voorts wil de regeerir.g de amortisatiekas stijven en drukt zij de overtuiging uit, dat dwang niet noodzake lijk zal zijn. Het stuk besluit met de verklaring dat de regeering van het ontwerp de consolido- tie verwacht van een belangrijk deel van d? vlottende schuld, een belangrijke vermindering van den druk van de schuldenlast en een ver sterking van Frankrijks positie in het buiten land, door het blootleggen van de geheelo waarheid, wat altijd vertrouwen wekt. Heden bespreking in de Kamer. Op verzoek van den minister heeft de Ka mer het ontwerp van De Monzie naar de com missie verwezen en besloten het vandaag te bespreken. Hcrriot zal dc kwestie van vertrou wen stellen. Een afgevaardigde, die de vraag had gesteld, of de regecring bereid zou zijn het eerste deel van het ontwerp daarvan los te maken kreeg van De Monzie ten antwoord dat zijn voorstel len een volledig geheel vormden en dat hij de commissie de ongewijzigde, spoedige aanneming ervan zou vragen. Herriot voegde hieraan toe, dat hij de kwestie van vertrouwen zou stollen. De socialistich-radicole greep heeft- Mclvy en Delbos aangewezen om met de socialistische groep te onderhandelen en deze te verzoeken haar tegenontwerp tci kapitoalheffing in te trek.-, ken. Een verslag van Bércnger. Bij de bespreking van de begrooting in den Senaat verklaarde Bérenger, de rapporteur, daf tengevolge van de eischen den schatkist gedu rende de laatste twee janr het voorschot van de Bank van Frankrijk met ongeveer twee mil liard de normale emissie-mogelijkheden over trof. MilJiès—Lacroix, de voorzitter van de com missie voor de financiën, was tegen het plan van een gedwongen lecning. Kamerontbinding mogelijk. P a r ij s8 April. (V. D.) Het groote finan- rieele debat in de Fransche Kamer is tot heden uitgesteld. Daar de verwachting is, dat De Moitzie's voorstellen door den Senaat worden verworpen, houdt men rekening met Kamer ontbinding. HET VROUWENKIESRECHT AANGENOMEN. De Kamer heeft gisteren met 390 tegen 103 stemmen het geheele wetsontwerp aangenomen tot inst iling van het actief en passief vrou wenkiesrecht voer dc gemeentelijke en canto na !e verkiezingen. ENGELAND. DE HEFFING VAN 26 PROCENT OP DEN DUITSCHEN IMPORT. Het Briisch-Duitsche accoord in zake ccn wijziging der Act door het parlement goedgekeurd. Eeida huizen van het parlement hebben gis teren met algemesne stemmen de resolutie aan genomen, waarbij zekere deelen van de Ger man Reparations Recovery Act buiten werking werden geste'd, teninde effect te geven aan de overeenkomst met Duitschland, waarbij een nieuwe methode wordt ingesteld voor het innen van de heffing op de in Engeland ingevoerde Duitsche goederen DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Geen nieuwe voorstellen der sovjets. Gemeld wordt uit Lopden, dat in officieele kringen niets bekend is omtrent eenig vooruit- RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05. elke regel meer 1 Maandagmiddag twee uur geven wij onze eerste kinderbioscoopvoorstelling in Amicitia; leest in dit nummer den inhond van het hoofdnummer:'„Kalief Ooievaar." Schenkt Uwe kinderen in do vacontio het genoegen dezo voorstelling bij te wonen. Het zal vol worden In Amipitia, denkt U er dus aan: 'voor het uitverkocht is. U kunt ze krijgen 8an ons bureen Arnhomschepoortwol 2a, voor kinderen £3 cent, geleiders 50 cent, alle rechten inbegrepen. vriendjes en logé's mogen dus ook komen. In het si garenmagazijn ton Hove, Langestraat, hook Varkens- markt zijn do foto's van het hoofdnummer te be zichtigen. Zooals steeds is ook nu de sortering zeer groot en daarom noedigen wij U ter bezichtiging daar ran uit, zonder eenige verplichting Uwerzijds saa „L'HiRONPELLE" ca 1S-18 Langestr. - Amersfoort. Juwelier tegen uiterst blüsjks prijzen Zicht op nieuwe onderhandelingen tusschen Engeland cn Rusland. Rakofski heeft bij zijn terugkeer uit Moskou een beleefdheidsbezoek gebracht op het ministerie van buitcnlandsche zaken, maar er is geen sprake geweest van het indienen zijnerzijds van nieuwe voorstellen. ERNSTIG VLIEGONGELUK. Een bombardementsvliegtuig van de lucht strijdkrachten -van het vliegveld Menston (Kent) is gisteren nabij Birch in gton in z re gestort. Aan boord bevonden zich vier personen, van wie twee werden gered, hoewel gewond. Twee in zittenden worden vermist. POKKEN-EPIDEMIE LN BRITSCH-INDIË. Berlijn, 7 April. (H. N.) Te Calcutta is een nol kenepidemie uitgebroken Bij de tot nu toe geconstateerde 505 gevallen zijn 317 per sonen overleden DE MOORD OP ELSIE CAMERON. Thome's beroep verworpen. Londen, 8 April. (V D.) Het crimineels Hef van Appèl verwierp h bshocp van Jchn Norman Thome tegen zijn te;doodvcroordec- ling wegens den moord op zijn verloofde Elsie Cameron. ITALIË. MUSSOLINI MINISTER VAN OORLOG AD INTERIM. Rome, 7 April. (V. D.) Mussolini heeft in zijn kwaliteit van minister vun oorlog voor den koning den eed afgelegd. RUSLAND. BROESSILOF. Praag, 7 April. (H. N.) De bekende Rus sische generaal Broesilof is gisteren te Praag aangekomen. Hij zal zich voor eenig en tijd naar een Boheemsche badplaats begeven. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. Blijkens een bericht uit Constantinopei is in de grensstreek van Mosoel een nieuwe Koerdi sche sjeik opgestaan. Er zijn vier lichtingen re servisten te Constantinopei opgeroepen om ó?n Koerdisch.cr. opstand te onderdrukken PALESTINA. HET BEZOEK VAN BALFOUR. Na de Joodrche kolonie Balfouria en Na- halal bezocht te hebben, kwam Balfour Maan dagmiddag te Nazareth onn. Overal werd hem een grootsche en hartelijke ontvangst bereid. Woordvoerders van alle Joodschc kolonies be toogden de noodzakelijkheid van het verleenen van meer faciliteiten voer de immigratie en van het beschikbaar stellen ven land voor nieuwe kolonisten. In zijn antwoord voorspelde Balfour, dat een groote triomf oon het werk der beschaving zou worden toegevoegd door de krachtige besnoeiingen ven het moetic-land ten behoeve dor Joden JAPAN. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Japan ontruimt Noord-Sachalien. De Japanners hebben Noord-Sachulien ont ruimd cn droegen het bestuur aan de sovjets over. VEREENïGDE STATEN. AFTREDEN VAN DEM CHINEESCHEN GEZANT. Berlijn, 7 April. (H. N.) Volgens dog- bladberichtcn is dc Chinecschc gezant te Washington afgetreden. Hij zal vermoedelijk minister van buitcnlandsche zaken in China worden. DE TOESTAND IN DE MIJNINDUSTRIE. Tijdelijke schorsing van cc heffing vnn het ir.ijnrcch'. Bij de Tweede Kamer zijn ingcdier.d twee wetsontwerpen strekkende tot le. lijdelijke schorsing van de heffing van een recht op de mijnen, ingevolge de wet ven 26 Maart 1920, Staatsbled no. 137 2o. wijziging cn verhooging V der Stacts- begrooting voor het dienstjaar 1925. Blijkens dc Memorie van Toelichting ver keert, gelijk algemeen bckc-nd, de mijnindustrie ten onzent lijd-elijk in een moeilijke positie. Vooral ook ten gevolge van de buitenlendsche concurrentie kan zij geen voldoenden afzet voor hare producten vinden. De regecring is daarom te rade gegaan om het mijnrecht, dat ingevolge de wet van 26 Maart 1920 wordt geheven, tijdelijk buiten werking te stellen. De opbrengst hiervan over 1925 is in de Middelenwet op 650:000 ge schat. Het spreekt nochtans vanzelf, dat, zoo dra de thans bestaande uitzonderingstoestand kan worden geacht te hebben opgehouden, de heffing van het recht weder zal moeten her steld worden. Do bevoegdheid daartoe is au de Kroon toegedacht. Vermits do billijkheid niet gedoogt, dot d provinciën en gemeenten, welke ingovolge <- artikelen 9 tot cn met 12 van genoemde wt uitkceringcn uit het mijnrecht genieten, van tijdelijke schorsing der heffing nodcel zoude leiden, wordt in het ontwerp tot verhoogin van hoofdstuk V der Stnntsbegrooting voo 1925 een post ad 330.136 voorgesteld, tci einde haar schadeloos te stellen. Met het oog op het zver tijdelijke karakter vnn den maatregel wordt slechts ccn bedrag gelijkstaande met dc uitkecring over zes maanden pongevroagd. NEDERLANDSCHE JOURNALISTEN NAAR FINLAND. Een vecrticndaogschc reis in Finland Dc gezant van Finland te 's-Grovenhage, do heer J«jö Saostamoinen, heeft in het le- gatiegebouw ontvangen den heer D. Hans, voorzitter van den Ncdei landschcn Journa listen-Kring, om dezen mededeeling te doen van het feit, dat binnenkort de Finscho Jour nalistenvereniging cn cenige nndero bclong- rijko Finscho verecnigingen cn colleges ccn oificiccle uitnoodiging zullen zenden voor een bezoek van Nederlondsche journalisten aan Finland in den oonstnnnden zomer. Dc gezant verzekerde, dut die uitnocdiging de volledige instemming der Finsche Regecring zal hebben cn dot bij do Finsche journalisten, die het vorig jaar Nederland bezochten, nog zulks aangename herinneringen bestaan aan die reis cn aan dc hartelijke wijze waarop zij hier zijn ontvangen, dot zij er zeer verlangend naar zijn „revanche te nemen". Dc kring-voerzitter heeft geantwoord over tuigd te zijn, dot deze uitnoodiging door do Nederlondsche joumo'isten met levendige vol doening zal worden ontvangen cn verklaarde dat het kringbestuur gaarne, ingevolge den wensch van den gezant, de voorbereiding der :cis in Nederland cp zich zal nemen. Komt de tocht tot stond, dan zal volgens hef voorloopig programma men op 30 Juni vertrekken. Aankomst te Helsingfors via Stet tin op 3 Juli. Gedurende ongeveer twee weken zullen de voomoomste plaatsen van Finland worden bezocht. Noordelijk zal de reis zich uitstrekken tot Ulcnboig Zoodra do Nederlondsche journalisten in Fin land zijn aangekomen zijn zij de gasten der uitnoodigendo verecnigingen. Het Dogclijkschc bestuur van den kring is met dc voorbereidende maatregelen reeds be gonnen. J. J. VERWIJNEN, f Biblio hccaris van Teylcr's stichting. Tc Heemstede overleed in den ouderdom van 73 jaar de gep. kapitein vnn het O. I. leger, J. J. Verwijnen, bibliothecaris vun Tcyler's stichting cn van de Holl. Mij dor Wetenschap pen. DE WETHOUDERSCRISIS TE AMSTERDAM. Een nieuwe vergadering van raadasfruclics. Gistermiddag te drie uur kwamen de verte genwoordigers bijeen van de r;ndsfracties, die jongstleden Vrijdag hebben besloten voor dc samenstelling van het college van B. en W. op Dinsdag 14 April o.s., een burgerlijk bloc te vormen Aanwezig waren, voor de Roomsch-Kotholic- ken de heeren J. H. A L von Frijteg Drobbe, mr. C. P. M Romme en A. A van Hamers- veld voor de Vrijheidsbond-fractie: mevr. A. M KoekMuidei cn de heeren Wolravc Bois- sevain en W. J Corelsvoor de anti-revolu tionairen de heer J. Douwesvooi de Chris- teiijk-Historischcn de heer A R. Ophorst, voor het „Neutroalblok aller middenstanders", de heer A. Wèiss De vergadering, die te ruim 3k* uui begon en waarvan men zich op de eerste bijeenkomst een vrij vlot verloop voorstelde, doar het aan vankelijk enkel gaan zou om de door de ver schillende fracties te stellen candidaten en de bepaling van de volgorde, waarin zij zouden worden gekozen duurde, naar het Hbld. meldt, tot óver half vijf. Er werd dan ook langdurig gesproken over de publicaties, nè j.l. Vrijdag van soc.-dom. zijde verschenen, speciaal over die, betreffende de houding van wethouder Wierdcls Zoo is o m. de meening geuit, dat die in het openbaar gedane mededeeiingen het wel wen- schelijk maakten, zich over de belangrijke zaak der samenstelling van het College van B. en W., nog eens ernstig to beraden óók wat den grond slag betreft, waarop het nieuwe dagclijkscho gemcentebostu Jr zou worden gevestigd. Om ai deze redenen kwam de vergadering niet tot het definitieve resultant woarvoor zo was belegd. Er zal nu spoedig wederom een bijeenkomst worden saamgcroepcn, waarin te vens de vraag aan de orde zal worden gesteld, in hoeverre de basis von samenwerking der raadsfracties ken worden verbreed DE WETHOUDERSCRISIS TE ROTTERDAM. Een oplossing verwacht Naar vernomen wordt, zullen woarschijniijfc vóór cc Raadsvergadering vnn Donderdag nog maals voorstellen in zake den pensiocnoftrek werden ingediend, waarmede ook de vrijzinnig- democratische raadsfractie zich vcreenigd heeft. Worden deze voorstellen aangenomen, dan zal, in zooverre schijnen de rcchtscho raadsfracties. Vrijheidsbond en vrijzinnig-de mocraten tot overeenstemming gekomen te zijn, het gevolg daarvan zijn, dat als wethou der van financiën öf mr. v. d. Hoeve wordt her kozen öf een ander raadslid benoemd. MIDDENSTANDSCONGRES. De datum verschoven. In verband met het vaststellen van de ver kiezingen voor de Tweede Kamer op 1 Juli a.s. is het Middenstandscongres van den Ne- derlandschen Middenstandsbond, dat aanvon-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1